Studie

Kennisbericht mestverwerking en gezondheid

Het kennisplatform 'Veehouderij en humane gezondheid' heeft een tweede versie uitgebracht van het kennisbericht 'Mest en Mestverwerking'. In dit rapport wordt ingegaan op mogelijke risico's van mest en mestverwerkingslocaties op de volksgezondheid. Het rapport maakt duidelijk dat veel benodigde kennis nog niet aanwezig is, en gaat ook in op deze kennishiaten. In sommige gevallen mogen er daarom dan ook geen harde conclusies worden getrokken. In het rapport wordt niet ingegaan op de bijdrage die mestverwerking kan leveren aan het verminderen van de volksgezondheidsrisico's door bijvoorbeeld het ontsmetten van organische meststoffen.

lees meer


Mest aan- en afvoer op derogatiebedrijven

Een van de voorwaarden voor derogatie is de verplichting van de Nederlandse overheid om 300 derogatiebedrijven te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel van het stikstofgebruik door de bedrijven in het derogatiemeetnet is het aan- en afvoeren van dierlijke mest. In dit artikel wordt de aan- en afvoer van mest op derogatiebedrijven in het monitoringsjaar 2016 besproken, zoals gepresenteerd in de derogatierapportage. Het rapport is een coproductie van het RIVM en Wageningen Economic Research.

lees meer


Amerikaanse studie/inventarisatie mestverwerkingstechnieken

Washington State University heeft een overzicht gemaakt van mestverwerkingstechnieken voor rundveedrijfmest. Op basis van de Newtrient-benadering en gedefinieerde uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt van kosten en technische prestaties.

lees meer


Stikstofwerking van mineralenconcentraten

Stikstofwerkingscoƫfficiƫnten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden.

lees meer


Markt voor mest, studies uit 2011 en 2015

Innovatienetwerk heeft twee studies verricht waar ingegaan wordt op knelpunten en kansen in de huidige mestketen.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2018 export en verwerking dierlijke mest

De landelijke inventarisatie mestverwerking 2018 is uitgevoerd door het NCM. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2017 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vijfde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van export en verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van verwerking en export van mestproducten.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2016 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vierde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van de export en de verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van de export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van de verwerking en de export van mestproducten.

lees meer


Waarde inhoud van Mest

Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2015 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het derde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. In het rapport worden de gegevens van de inventarisatie aangevuld met informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), waarmee een totaal overzicht wordt verkregen van de gerealiseerde verwerking conform de definitie van de Meststoffenwet.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2014 mestverwerkingscapaciteit

In de aanloop naar de invoering van de verplichte mestverwerking heeft het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLM) in samenwerking met Bureau Mest Afzet (BMA) in 2013 een eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde mestverwerkingscapaciteit.

lees meer


Synthesis of the research within the framework of the Mineral Concentrates Pilot (engelstalig)

Treatment of animal slurry, in addition to feeding and fertilizer exports measures, is seen as an opportunity to improve closing of nutrient cycles and to use nutrients efficiently. One of the possibilities of slurry treatment is separating slurry and using the mineral concentrate, which results from reverse osmosis of the liquid fraction, as mineral fertilizer.

lees meer