Studie

Modelstudie: sectoroverstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot en een mogelijk stikstofoverschot. Modelberekeningen wijzen uit dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en melkveemest. Pluimveemest is buiten beschouwing gelaten.

lees meer


Rapport ‘Knelpunten in mestverwaarding’

NCM heeft een studie verricht voor een overlegplatform dat werkt aan waterkwaliteitsverbetering. Zij willen weten waar de belangrijkste knelpunten zitten om tot mestverwaarding te komen. Immers, via mestverwaarding kan een bijdrage worden geleverd aan een betere waterkwaliteit.

lees meer


Mest en metropolen: nadenken over kringlopen op regioniveau

Geen visie over landbouw zonder het woord kringloop erin. Meestal wordt dan gedacht over een gemengd bedrijf of een samenwerking tussen een veehouder en een akkerbouwer of tuinder. Het is echter net zo belangrijk in deze te denken over regio’s. Een groep wetenschappers uit Wageningen heeft een bijdrage gemaakt die bedoeld is om na te denken over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen, en het in een breed perspectief te plaatsen. Dat brede perspectief ontbreekt vaak, aldus de wetenschappers, waardoor complexe onderwerpen vaak versplinteren in aandacht voor deeloplossingen of te smal ingekaderd worden in een eenzijdig perspectief.

lees meer


Voor weerbaarheid tegen ziektes door de bodem is ook snel werkende organische stof nodig.

In de PPS Beter Bodembeheer is onderzocht welke bodemmaatregelen effect hebben op de weerbaarheid van gewassen tegen ziektes. Voor dit onderzoek zijn 10 lange-termijn veldexperimenten binnen Europa geselecteerd, waaronder ook twee in Nederland, namelijk BASIS te Lelystad en Bodemkwaliteit op zand te Vredepeel.

lees meer


De Europese biogas- en biomethaansector in 2018

Het Statistical Report 2018 van de European Biogas Association (EBA) is gepubliceerd. Hier kan men terecht voor actuele informatie en analyses over de Europese biogassector.

lees meer


Grondstoffenwijzer diervoeders

Nevedi, de branchevereniging van de diervoederindustrie, heeft de derde editie van hun Grondstoffenwijzer uitgebracht. Deze editie is de opvolger van de editie 2016, met de meest recente data en nieuwe inzichten op het gebied van grondstoffen. Welke grondstoffen zijn gezonde en duurzame voedingsbronnen voor onze varkens, koeien en kippen? Waar komen die grondstoffen vandaan, en om welke hoeveelheden gaat het?

lees meer


Kennisbericht mestverwerking en gezondheid

Het kennisplatform 'Veehouderij en humane gezondheid' heeft een tweede versie uitgebracht van het kennisbericht 'Mest en Mestverwerking'. In dit rapport wordt ingegaan op mogelijke risico's van mest en mestverwerkingslocaties op de volksgezondheid. Het rapport maakt duidelijk dat veel benodigde kennis nog niet aanwezig is, en gaat ook in op deze kennishiaten. In sommige gevallen mogen er daarom dan ook geen harde conclusies worden getrokken. In het rapport wordt niet ingegaan op de bijdrage die mestverwerking kan leveren aan het verminderen van de volksgezondheidsrisico's door bijvoorbeeld het ontsmetten van organische meststoffen.

lees meer


Mest aan- en afvoer op derogatiebedrijven

Een van de voorwaarden voor derogatie is de verplichting van de Nederlandse overheid om 300 derogatiebedrijven te monitoren en hierover jaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel van het stikstofgebruik door de bedrijven in het derogatiemeetnet is het aan- en afvoeren van dierlijke mest. In dit artikel wordt de aan- en afvoer van mest op derogatiebedrijven in het monitoringsjaar 2016 besproken, zoals gepresenteerd in de derogatierapportage. Het rapport is een coproductie van het RIVM en Wageningen Economic Research.

lees meer


Amerikaanse studie/inventarisatie mestverwerkingstechnieken

Washington State University heeft een overzicht gemaakt van mestverwerkingstechnieken voor rundveedrijfmest. Op basis van de Newtrient-benadering en gedefinieerde uitgangspunten wordt een inschatting gemaakt van kosten en technische prestaties.

lees meer


Stikstofwerking van mineralenconcentraten

Stikstofwerkingscoëfficiënten en verliezen door denitrificatie en stikstofimmobilisatie bepaald onder gecontroleerde omstandigheden.

lees meer


Markt voor mest, studies uit 2011 en 2015

Innovatienetwerk heeft twee studies verricht waar ingegaan wordt op knelpunten en kansen in de huidige mestketen.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2018 export en verwerking dierlijke mest

De landelijke inventarisatie mestverwerking 2018 is uitgevoerd door het NCM. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2017 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vijfde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van export en verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van verwerking en export van mestproducten.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2016 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het vierde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. Naast de inventarisatie van de export en de verwerking van mestproducten van mestverwerkingslocaties is ook de omvang in kaart gebracht van de export van onbehandelde mest en champost. Op deze wijze wordt een beeld verkregen van de totale omvang van de verwerking en de export van mestproducten.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2015 mestverwerkingscapaciteit

Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet hebben voor het derde jaar op rij een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland gemaakt. In het rapport worden de gegevens van de inventarisatie aangevuld met informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM), waarmee een totaal overzicht wordt verkregen van de gerealiseerde verwerking conform de definitie van de Meststoffenwet.

lees meer


Waarde inhoud van Mest

Het doel van deze studie was te inventariseren welke waardevolle stoffen uit mest gewonnen kunnen worden en wat de potentie is in technologie en markt om deze te verwaarden.

lees meer


Landelijke inventarisatie 2014 mestverwerkingscapaciteit

In de aanloop naar de invoering van de verplichte mestverwerking heeft het Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLM) in samenwerking met Bureau Mest Afzet (BMA) in 2013 een eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde mestverwerkingscapaciteit.

lees meer


Synthesis of the research within the framework of the Mineral Concentrates Pilot (engelstalig)

Treatment of animal slurry, in addition to feeding and fertilizer exports measures, is seen as an opportunity to improve closing of nutrient cycles and to use nutrients efficiently. One of the possibilities of slurry treatment is separating slurry and using the mineral concentrate, which results from reverse osmosis of the liquid fraction, as mineral fertilizer.

lees meer