Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP4: Interventies op ketenniveau

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd. Onlangs is een drietal interessante rapporten gepubliceerd hoe interventies op ketenniveau kunnen leiden tot een beter functionerende mestmarkt.

Een onderdeel van het project (werkpakket 4) is te onderzoeken hoe nieuwe organisatie- en structuuringrepen kunnen bijdragen aan een optimale verwaarding van dierlijke mest. Met behulp van het MERIT-model kunnen scenario’s worden doorgerekend, waarbij inzicht wordt verkregen in bijvoorbeeld verschillen in de omvang van de mestproductie en de vraag naar mest (bijv. door kunstmestvervangers te produceren), prijzen van kunstmest en kosten van mestverwerkingstechnologieën. Hieruit kunnen optimale scenario’s wordt bepaald, die daarmee informatie geven voor interventies in de markt vanuit bedrijfsleven of overheid. Gebleken is dat de optimale mestafzetketen zeer gevoelig is voor kleine schommelingen in de uitgangspunten. Daarom is het model gevalideerd voor recente ontwikkelingen.

Er zijn drie rapporten verschenen:

  • Vraag en aanbod mestmarkt. De centrale onderzoeksvraag was in te schatten in hoeverre een wijziging van het aanbod van dierlijke mest op de binnenlandse mestmarkt effecten heeft op mestprijzen, en wat dit op landelijk niveau betekent.
  • NL Next Level Mestverwaarding, organisatie en ontwikkeling van de keten. In dit deelproject is verkend welke ‘systeemdoorbraken’ er overwogen kunnen worden om tot een gezondere mestmarkt te komen. Een voorbeeld van zo’n systeemdoorbraak is het volledig ontkoppelen van de mestmarkt voor reguliere afzet en voor de mestverwerking. Op dit moment zijn deze aan elkaar gerelateerd via de mogelijkheid om VVO’s te kopen/verkopen.
  • Optimalisatie voor de mestketen, update model input. Deze notitie is een actualisatie van de uitgangspunten van het MERIT-model naar de laatste stand der techniek, kostprijzen, rendementen e.d. Het rapport bevat een groot aantal tabellen met actuele gegevens.

Over NL Next Level Mestverwaarding
In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding wordt onderzocht hoe met mest de maximale waarde kan worden gegenereerd. Achterliggende motivatie is dat mestverwaarding is essentieel voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals reductie van stikstof- en broeikasgassenuitstoot, kringlooplandbouw, bodem- en waterkwaliteit en een beter inkomen voor veehouders, akkerbouwers en mestverwerkers.
PPS NL Mestverwaarden richt zich op het initiëren van doorbraken in de mestketens van stal tot akker.

Het project kent vier werkpakketten:

  • Markt: wat is hoogwaardig pakket van bemestingsproducten?
  • Technologie: met welke technologie kunnen we deze bemestingsproducten maken? Focus op gecentraliseerde mestverwerking.
  • Stal: welke behandeling is op de boerderij nodig om een goede grondstof te produceren voor deze bemestingsproducten?
  • Keten: welke interventies zijn nodig voor een goed functionerende keten?

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR. Partners zijn het ministerie van LNV, Agrifirm, Darling Ingredients International, ForFarmers, FrieslandCampina, Van Drie Group en De Heus. NCM heeft een rol in het project door deelname in de stuurgroep, inhoudelijke bijdragen in de werkpakketten en in de communicatie.

Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP4: Interventies op ketenniveau
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 20-04-2021