Aanzuren van mest om methaan- en ammoniakemissie te reduceren: een overzicht

Het aanzuren van mest is een kansrijke manier om de emissies van methaan en ammoniak uit mest te verlagen. In tegenstelling tot andere landen heeft het in Nederland nog geen voet aan de grond gekregen. Wageningen Livestock Research heeft inzichten uit de wetenschap en de praktijk in beeld gebracht via het rapport ‘Perspectief van het aanzuren van mest in Nederland om methaan- en ammoniakemissie te reduceren’.

In de inventarisatie worden achtereenvolgens de volgende aspecten kort beschreven:

  • Verschillende soorten anorganische en organische zuren en het biologisch aanzuren (=toevoegen van organisch materiaal waardoor de pH van de mest daalt)
  • Toepassingsmogelijkheden, zoals het aanzuren bij het aanwenden van de mest op het land, van mest in de opslag op de boerderij, van het vloeroppervlak in de stal, plasmatechnologie, via voermaatregelen e.d.
  • Ecologische aspecten, o.a. risico op overbemesting met zwavel en een verzurend effect op de bodem
  • Bedrijfseconomie en inpasbaarheid voor een landbouwbedrijf en regelgeving


De auteurs concluderen dat aanzuren van mest effectief is in het integraal aanpakken van broeikasgas- en ammoniakemissies, en dat daarbij verschillende opties bestaan die de moeite waard zijn om te overwegen en waar nodig verder uit te werken.

Het rapport is bijgevoegd of hier te downloaden.

Aanzuren van mest om methaan- en ammoniakemissie te reduceren: een overzicht
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen Research. Foto: Vogelsang Syren
Publicatie: 13-04-2023