Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Mestafzet verloopt vrij goed

De afzet van mest loopt dit voorjaar vrij goed. Distributeurs zijn goed in staat om plek te vinden voor de

lees meer

Verduidelijking in regels voor bemesting op natuurterrein

Per 1 januari 2020 is in de wetgeving opgenomen, dat in contracten het toegestane gebruik van mest op natuurgrond, weergegeven

lees meer

Verkenning effecten kringlooplandbouw door RIVM

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in 2018 de visie op kringlooplandbouw geschreven. Hierbij is het doel

lees meer

Zorgen over veiligheid emissiearme stalvloeren

Door het toepassen van emissiearme stalvloeren kan de ammoniakemissie verminderen. Echter, na een explosie in 2019 met een emissiearme stalvloer

lees meer