Mestverwerking in Vlaanderen in stijgende lijn

Het VCM heeft de stand van zaken in de Vlaamse mestverwerking in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat er 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief zijn, die in totaal 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest verwerken. Deze verwerking betreft zowel export van stikstofhoudende organische meststoffen, als het verwijderen van stikstof uit mest via het nitrificatie-denitrificatiesysteem.

Waar in Nederland wordt gerekend met fosfaat, wordt in Vlaanderen de mestverwerkingsverplichting uitgedrukt in kilogrammen stikstof. Mogelijkheden om hieraan te voldoen kan door mest te exporteren, door een meststof om te zetten in een kunstmestvervanger (RENURE in de toekomst), door afzet in Vlaanderen buiten de landbouw (naar tuinen, parken, sportvelden, plantsoenen e.d.) of door het nitrificatie-denitrificatie-proces toe te passen, waardoor de stikstof in de mest wordt omgezet in N2 dat in de lucht verdwijnt.

Meer verwerking
De 49,8 miljoen kg N in 2019 is een stijging van 5,7 miljoen kg N ten opzichte van 2017.
Hiervan is 21,2 miljoen kg N afkomstig uit varkensmest en 22,2 miljoen kg N uit pluimveemest. Voor het eerst is er meer pluimveemest verwerkt dan varkensmest. Een verklaring hiervoor is de stijging van de pluimveestapel, terwijl de varkensstapel gelijk is gebleven sinds 2017. Voor beide mestsoorten is de export van ruwe (= onbehandelde) mest gedaald, en de fysieke verwerking gestegen. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg wel met 6,2%.
Digestaat werd juist minder verwerkt.

Export
Export van organische meststoffen vanuit Vlaanderen gaat vooral naar Frankrijk (met name gecomposteerde pluimveemest en gecomposteerde dikke fractie uit varkensdrijfmest) en naar Nederland (met name champost).
Technieken
In Vlaanderen is het zogenaamde biologische systeem (nitrificatie-denitrificatie) verreweg de meest gebruikte techniek: 113 van de 136 installaties passen dit toe. In 2018 en 2019 zijn er 6 van dit soort mestverwerkingsinstallaties bijgekomen.
In totaal werd hier 12,9 miljoen kg stikstof mee verwerkt, al dan niet in combinatie met een nabehandeling in constructed wetlands of via omgekeerde osmose.

Er zijn 17 composteringsinstallaties, waarvan 3 installaties de compost nog verder drogen en korrelen. Sinds 2017 is er een installatie bijgekomen. Deze verwerkten in totaal voor 18,4 miljoen kg stikstof.

In kilogrammen fosfaat is er 27 miljoen kg fysiek verwerkt, waarvan 15 miljoen kg via de composteringsinstallaties.
Het volledige rapport is hier bijgevoegd.


Mestverwerking in Vlaanderen in stijgende lijn
Auteur: Jan Roefs
Bron: VCM
Publicatie: 08-07-2020