Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP1: Product-marktcombinaties

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd, en waar perspectiefvolle afzetmogelijkheden liggen. Onlangs is een viertal interessante rapporten gepubliceerd over deze producten en hun marktkansen.

De focus van het project ligt op de varkens-, melkvee- en kalverhouderij, de sectoren waar in de regel geen vaste maar drijfmest geproduceerd wordt.

Het blijkt goed mogelijk om waardevolle organische en anorganische meststoffen te produceren, èn dat er volop kansen zijn om deze af te zetten in gebieden waar deze producten waarde hebben. Na verkenningen en onderzoek zijn er zeven bemestingsproducten gedefinieerd die relatief eenvoudig met (bestaande) technologie kunnen worden geproduceerd:

 1. Minerale stikstofmeststof, 5% N
 2. Minerale stikstofmeststof, 20% N
 3. Minerale fosfaatmeststof
 4. Minerale kaliummeststof, 5% K2O
 5. Organische mestkorrels
 6. Compost
 7. Fosfaatarme organische vaste fractie

Uitgaande van deze meststoffen is een aantal studies uitgevoerd, waar de meststoffen en de waarde ervan zijn onderzocht:

 • Behoefte mestbewerkingsproducten in Nederland en Europa. Inventarisatie perspectiefvolle product-marktcombinaties. In dit rapport is op basis van o.a. interviews en literatuuronderzoek de Nederlandse en buitenlandse markt voor anorganische en organische meststoffen in kaart gebracht. In het buitenland is vooral gekeken naar de perspectieven in Duitsland, Frankrijk en Polen. Vervolgens is in het rapport gekeken naar de potentie van de geselecteerde meststoffen.
 • Landbouwkundige waarde mestbewerkingsproducten. Aanvoer van nutriënten en organische stof met geselecteerde product-marktcombinaties. In dit rapport is modelmatig gekeken naar de bemestende waarde en aanvoer van effectieve organische stof en aspecten met betrekking tot de praktische toepasbaarheid op landbouwbedrijven.
 • Contaminanten en wetgeving bij mestproducten. In dit rapport zijn de geselecteerde meststoffen onderzocht op aanwezigheid van contaminanten (zware metalen, organische microverontreinigingen, antibiotica, pathogene micro-organismen, onkruid, plastic en glas, en polymeren). Ook is in het onderzoek gekeken naar mogelijke knelpunten in de regelgeving die het verhandelen en toepassen van producten als meststof kunnen belemmeren in de verschillende regio’s. Verder geven de onderzoekers een aantal adviezen over mogelijkheden om de knelpunten met contaminanten en regelgeving op te heffen.

Naast deze wetenschappelijke onderzoeken is er een praktische, commerciële vertaalslag gemaakt. Hiervoor zijn Johannes Tuinhof en Ton Terlouw gevraagd om hun licht te laten schijnen op de praktische mogelijkheden en onmogelijkheden in de markt. De auteurs zijn jarenlang werkzaam geweest in de internationale handel in organische meststoffen, en vanuit die ervaring hebben ze een beschouwing gegeven op de geselecteerde meststoffen.
In de factsheet ‘Marktstudie naar een selectie van product-marktcombinaties NL Next Level Mestverwaarding’ (bijgevoegd) geven de auteurs hun visie op de de voor- en nadelen in vergelijking met concurrerende producten en op praktische implicaties bij het gebruik.

 

Over NL Next Level Mestverwaarding
In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding wordt onderzocht hoe met mest de maximale waarde kan worden gegenereerd. Achterliggende motivatie is dat mestverwaarding is essentieel voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals reductie van stikstof- en broeikasgassenuitstoot, kringlooplandbouw, bodem- en waterkwaliteit en een beter inkomen voor veehouders, akkerbouwers en mestverwerkers.
PPS NL Mestverwaarden richt zich op het initiëren van doorbraken in de mestketens van stal tot akker.

Het project kent vier werkpakketten:

 • Markt: wat is hoogwaardig pakket van bemestingsproducten?
 • Technologie: met welke technologie kunnen we deze bemestingsproducten maken? Focus op gecentraliseerde mestverwerking.
 • Stal: welke behandeling is op de boerderij nodig om een goede grondstof te produceren voor deze bemestingsproducten?
 • Keten: welke interventies zijn nodig voor een goed functionerende keten?

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR. Partners zijn het ministerie van LNV, Agrifirm, Darling Ingredients International, ForFarmers, FrieslandCampina, Van Drie Group en De Heus. NCM heeft een rol in het project door deelname in de stuurgroep, inhoudelijke bijdragen in de werkpakketten en in de communicatie.
Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP1: Product-marktcombinaties
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 20-04-2021

Bijlages downloaden

Marktonderzoek factsheets_def.pdf