Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest

In de 'landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest' geeft NCM inzicht in de Nederlandse mestbalans en mestverwerking en -export. Het gaat hierbij om kwantitatieve en kwalitatieve informatie. In deze editie geven we bovendien een inschatting van de gevolgen van het aangekondigde toekomstige mestbeleid voor de sector.

Sinds 2014 wordt jaarlijks de capaciteit van export en verwerking van dierlijke mest geïnventariseerd, om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden over de mestmarkt. 

Het rapport is als volgt opgebouwd:

  • Hoofdstuk 1 t/m 3 beschrijven de achtergrond, de beleidsmatige context en de werkwijze in deze studie.
  • In hoofdstuk 4 en 5 worden de marktontwikkelingen, de nutriëntenbalans en de gerealiseerde export en verwerking van dierlijke mest besproken.
  • Hoofdstuk 6 geeft aanvullende informatie over mestverwerking in Nederland, onder andere over de gebruikte technologieën.
  • In hoofdstuk 7 gaat in op de gevolgen van de aangekondigde ‘contouren van een toekomstig mestbeleid’. Hierin wordt een scherpe scheidslijn gebracht in de veehouderij: een veehouder is of 100% grondgebonden of zet 100% van de geproduceerde mest af naar mestverwerkers. Met een aantal aannames worden de gevolgen van deze voorstellen ingeschat.

 


Tabel 5.1 uit de inventarisatie met de Nederlandse fosfaatbalansFiguur 4.15 uit de inventarisatie met de exportbestemmingen van verwerkte organische meststoffen (exclusief mestkorrels en assen)


Figuur 4.23 uit de inventarisatie met de loslocaties van geëxporteerde onbewerkte mest (bron: Prins, L.E., 2020)
Figuur 6.7 uit de inventarisatie met de gebruikte technieken voor verwerking van dikke fractie bij mestverwerkers (n=136)

Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 14-11-2020