Minder stalemissies door vaak verwijderen varkensmest

Om emissie te beperken is het belangrijk varkensmest vaak en volledig uit de stal te verwijderen, en de urine het liefst apart, stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research.

Zij onderzochten, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), welke maatregelen varkenshouders kunnen nemen om in bestaande stallen emissies integraal, en bij de bron te reduceren. Het verwijderen van mest naar een afgesloten opslag kan de emissies van de stal aanzienlijk terugbrengen.

De coalitie Vitalisering varkenshouderij heeft met betrokken provincies en LNV het initiatief genomen voor een brongerichte verduurzaming van varkensstallen. Doelstelling is dat schadelijke emissies uit varkensstallen zoveel mogelijk brongericht en integraal worden voorkomen. In het rapport van Wageningen Livestock Research (bijgevoegd) wordt inzicht gegeven in de aangrijpingspunten die er zijn en in de maatregelen die genomen kunnen worden om emissies integraal bij de bron te reduceren in bestaande stallen voor de verschillende categorieën varkens. Het perspectief van mogelijke maatregelen, de impact op de emissies en de mogelijkheid om maatregelen te combineren, eventueel met nageschakelde technieken, worden daarbij aangegeven.

Maatregelen combineren
Met name het combineren van maatregelen kan een aanzienlijke reductie van verschillende emissies bij de bron bewerkstelligen. Het gaat hierbij om emissies van zowel ammoniak, geur en methaan als fijnstof.

Een goed voorbeeld is het vaak en volledig verwijderen van mest via mestpannen, mestgoten of mestschuiven in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel.

Een ander voorbeeld is het naar de mestput terugpompen van de beluchte dunne fractie van gescheiden mest in combinatie met schone vloeren en een specifieke stofreductiemaatregel. Deze fractie geeft geen ammoniak- en geuremissies meer en dat verlaagt zodoende ook de emissies van de verse mest.

Ook het koelen van mest een goede maatregel om emissie te beperken. Koelen van het mestoppervlak tot 15 graden Celsius gebeurt nu al, maar de onderzoekers pleiten voor het verder verlagen van die temperatuur en dan voor alle mest.

Om van mestkoeling een duurzaam systeem te maken zou de onttrokken warmte benut moeten kunnen worden, bijvoorbeeld voor de verwarming van biggenstallen of het woonhuis. Schone vloeren noemen de onderzoekers een randvoorwaarde voor een succesvolle brongerichte aanpak van de emissies.

Voermaatregelen kunnen een aanvullende reductie geven van de emissies, met name van ammoniak en geur. Vooral het afstemmen van het eiwitgehalte in het voer op de behoefte van individuele varkens kan winst opleveren.

Luchtkwaliteit in de stal omhoog
Brongerichte maatregelen voor emissiereductie van met name ammoniak, geur en fijnstof geven bovendien een verbetering van de luchtkwaliteit op dierniveau. 

 

Minder stalemissies door vaak verwijderen varkensmest
Bron: Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, Nieuwe Oogst
Publicatie: 01-11-2019

Bijlages downloaden

doi_i502631_001.pdf