Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP2: Mestverwerkingstechnologie

In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding is in kaart gebracht welke waardevolle meststoffen er met mestverwerking kunnen worden geproduceerd. Onlangs is een tweetal interessante rapporten gepubliceerd over de mestverwerkingsprocessen die nodig zijn om deze producten te kunnen maken.

De focus van het project ligt op de varkens-, melkvee- en kalverhouderij, de sectoren waar in de regel geen vaste maar drijfmest geproduceerd wordt.
Het blijkt goed mogelijk om waardevolle organische en anorganische meststoffen te produceren, èn dat er volop kansen zijn om deze als product-marktcombinaties (PMC’s) af te zetten in verschillende regio’s. Voor informatie hierover verwijs ik naar dit artikel op onze website.

In werkpakket 2 is onderzocht welke verwerkingstechnologie er nodig is om deze kansrijke producten te produceren. Hierover zijn de volgende twee rapporten verschenen:

In deze verkennende studie zijn de technische en economische haalbaarheid van een aantal mestverwerkingsroutes vastgesteld, door middel van het opstellen van technische flowschema’s, massabalansen en kostenramingen. Daarnaast is van de verschillende mestverwerkingsroutes beoordeeld of er knelpunten zijn te verwachten op het gebied van duurzaamheid.
In het rapport wordt geconcludeerd dat de voor landbouw gewenste PMC’s kunnen worden gemaakt. Echter, ondanks de meerwaarde van deze mestproducten zijn poorttarieven nodig om de businesscase haalbaar te maken. Met andere woorden: de kosten voor verwerking en logistiek zijn hoger dan wat in de markt kan worden verdiend.
De belangrijkste mogelijkheden om tot betere business cases met lagere poorttarieven te komen zitten in schaalvergroting en in vergisting. Ook is in de studie vastgesteld dat er een behoorlijk verschil zit in locatiekeuze: ‘greenfield’ of als aanvullende activiteit op een bestaande locatie.
In alle calculaties is uitgegaan van aanvoer van onbewerkte drijfmest bij mestverwerkingslocaties. Innovaties op boerderijschaal (o.a. scheiden van mest aan de bron) lijken een grote positieve impact te hebben, maar zijn nog niet onderzocht. In het vervolg van het project zullen deze nadrukkelijk worden meegenomen, waarbij het onderzoek zich zal richten op financiële haalbaarheid en emissies van stikstof en broeikasgassen. 

In dit rapport is overzicht van knelpunten (zowel technisch als niet technisch) van de meest gangbare bestaande operationele mestverwerkingstechnieken benoemd. Er is nog veel ruimte voor verbetering. Vervolgens zijn bestaande en opkomende mestverwerkingstechnologieën geïnventariseerd. Uit een groslijst van 66 technieken worden de – in de ogen van de onderzoekers – meest perspectiefvolle technieken besproken. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën:

  1. technieken die reeds gebruikt worden in de mestverwerking waarmee de geïdentificeerde PMC’s kunnen worden geproduceerd;
  2. technieken die waarde hebben, maar tot andere PMC’s leiden;
  3. optimalisatie-technieken, deze worden nu nog niet of niet veel toegepast, maar zouden een verbetering kunnen betekenen om de PMC’s te produceren;
  4. doorbraaktechnieken, dit zijn technieken die kunnen leiden tot een hogere kwaliteit, lagere kosten en/of een betere duurzaamheid. In de regel zijn deze innovaties nog niet uitontwikkeld (laag TRL-niveau).

Uit de beoordelingen komt een drietal doorbraaktechnieken naar voren waarvan de onderzoekers adviseren om door middel van vervolgonderzoek een betere inschatting te kunnen maken van hun toegevoegde waarde

Over NL Next Level Mestverwaarding
In het onderzoeksproject NL Next Level Mestverwaarding wordt onderzocht hoe met mest de maximale waarde kan worden gegenereerd. Achterliggende motivatie is dat mestverwaarding is essentieel voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals reductie van stikstof- en broeikasgassenuitstoot, kringlooplandbouw, bodem- en waterkwaliteit en een beter inkomen voor veehouders, akkerbouwers en mestverwerkers.
PPS NL Mestverwaarden richt zich op het initiëren van doorbraken in de mestketens van stal tot akker.

Het project kent vier werkpakketten:

  • Markt: wat is hoogwaardig pakket van bemestingsproducten?
  • Technologie: met welke technologie kunnen we deze bemestingsproducten maken? Focus op gecentraliseerde mestverwerking.
  • Stal: welke behandeling is op de boerderij nodig om een goede grondstof te produceren voor deze bemestingsproducten?
  • Keten: welke interventies zijn nodig voor een goed functionerende keten?

Het project wordt uitgevoerd door Wageningen UR. Partners zijn het ministerie van LNV, Agrifirm, Darling Ingredients International, ForFarmers, FrieslandCampina, Van Drie Group en De Heus. NCM heeft een rol in het project door deelname in de stuurgroep, inhoudelijke bijdragen in de werkpakketten en in de communicatie.Resultaten NL Next Level Mestverwaarding: WP2: Mestverwerkingstechnologie
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 20-04-2021