NCM analyse mestbalans 2025 en 2030

De Nederlandse landbouw is momenteel volop in beweging, en dit roept veel vragen en onduidelijkheid op over de productie en het overschot van dierlijke mest. NCM heeft het effect van autonome ontwikkelingen en van beleidsmaatregelen geanalyseerd en op basis hiervan een schatting gemaakt van de Nederlandse mestbalans in 2025 en 2030.
In de analyse is een inschatting gemaakt van effecten van besloten en van voorgenomen beleidsmaatregelen; dit kenmerkt zich door een behoorlijk aantal onzekerheden. Hiervoor zijn de berekeningen uitgevoerd met een minimum en een maximum-scenario.
Naast reeds bekende ontwikkelingen in beleid en anderszins kunnen er ook nog andere verschuivingen optreden in productie of gebruiksruimte van mest. Zeker voor de periode na 2025 is dat het geval.

Het beeld dat zich uit de analyse naar voren komt is dat het fosfaatoverschot weliswaar fors kleiner wordt, maar niet verdwijnt. Ingeschat wordt een nationaal overschot van 20 à 25 miljoen kg fosfaat in 2025. Voor stikstof zou in deze inschatting het overschot dalen naar ongeveer 0.

De studie is uitgevoerd door de volgende personen:
  • Rembert van Noort (ZLTO)
  • Jos van Gastel (Promillicon)
  • Jan Schellekens (Agrifirm Exlan)
  • Johan Temmink (ForFarmers)
  • Johan van Diepen (LLTB)
  • Kees Kroes (LTO Noord Projecten)
  • Jan Roefs (NCM)

Het rapport, met daarin uitleg over de aanpak en de uitgangspunten, is hier bijgevoegd.
NCM analyse mestbalans 2025 en 2030
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 05-06-2020