Presentatie

Overzicht Europese innovatieprojecten gericht op kringlopen

De Europese Commissie hecht veel waarde aan de overgang naar een circulaire economie, omwille van redenen van duurzaamheid en van minder geopolitieke afhankelijkheid van derde landen. Ze heeft hier een groot budget voor vrijgemaakt. Hieronder geven we een overzicht weer van acht door de EU gefinancierde innovatieprojecten die momenteel lopen en die gericht zijn op het sluiten van kringlopen.

lees meer


Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor melkveehouders

De vraag of mestbewerking economisch zin heeft vanuit de melkveehouder en akkerbouwer hangt samen met de financiële waardering van organische stof, de stikstofwerking van de dunne fracties en de urinefractie en de vergoeding die de akkerbouwer minder ontvangt bij vervanging van dunne fractie varkensmest door rundermest. Er zijn echter meer afwegingen van belang. De mestkeuze moet in breder perspectief beoordeeld worden. Dat is de conclusie van een verkenning van Wageningen University & Research naar het perspectief van verschillende mestproducten voor zowel akkerbouwers als melkveehouders.

lees meer


Inhoudelijke voortgangsrapportage NCM

In bijgevoegd document treft u een overzicht van de bevindingen en de in gang gezette projecten van NCM per 1 maart 2019.

lees meer


Plan van aanpak mestfraude: Samen werken aan een eerlijke keten

Mede naar aanleiding van een uitgebreid artikel in NRC Handelsblad op 10 november 2017 heeft de minister van LNV de sector opgeroepen om mestfraude te bestrijden en voorkomen. De organisaties LTO Nederland, Cumela, POV, TLN (Transport en Logistiek Nederland) en Rabobank hebben hiertoe het een plan van aanpak opgesteld, genaamd ‘Samen werken aan een eerlijke keten’. Gepubliceerd op 20 december 2017.

lees meer


Toelichting over voortgang Europese erkenning kunstmestvervangers

De afgelopen tijd is regelmatig nieuws verschenen over de EU-meststoffenverordening. Het NCM merkt dat er in het veld en in de pers een aantal misverstanden bestaan over dit traject. Het is belangrijk om twee afzonderlijke processen van elkaar te onderscheiden: 1. De EU-meststoffenverordening: dit is handelsbeleid 2. Safemanure: dit houdt verband met milieubeleid. NCM geeft hier een toelichting over beide trajecten.

lees meer


Regelgeving over afzet van Nederlands digestaat naar Frankrijk.

De afgelopen tijd zijn vragen ontstaan over voorwaarden om digestaat uit mestvergisters van Nederland naar Frankrijk te vervoeren en af te zetten. Hierbij lichten we de vigerende regelgeving toe.

lees meer


Presentaties Jan Roefs NCM bijeenkomst 4 december 2018

Presentaties Jan Roefs op bijeenkomst NCM van 4 december 2018 te Nijkerk

lees meer


Presentatie inventarisatie mestverwerking 2018 NCM bijeenkomst 4 december 2018

Presentatie van de landelijke inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2018

lees meer


Presentatie ministerie LNV NCM bijeenkomst 4 december 2018

Sheets van de presentatie van het ministerie van LNV op de bijeenkomst van NCM op 4 december 2018 te Nijkerk

lees meer


Presentatie NL Next Level Mestverwaarding NCM bijeenkomst 4 december 2018

Sheets van de toelichting op het innovatieprogramma NL Next Level Mestverwaarding tijdens de bijeenkomst van NCM op 4 december 2018 te Nijkerk, door Wageningen UR.

lees meer