Beter bodembeheer Magazine: organische stof is cruciaal

De bodem is de basis voor de productie van vrijwel alle landbouwgewassen. Wereldwijd staat bodemkwaliteit sterk onder druk en daarmee de voedselzekerheid voor de samenleving en de basis van het inkomen in de landbouw. Ook in Nederland is dat in een aantal gevallen van belang. Bodembeheer heeft daarnaast grote invloed op onder meer klimaat, waterbeheer en biodiversiteit. Bodembeheer is hiermee cruciaal voor een goede landbouwproductie en minder verliezen. Organische stofbeheer is een zeer belangrijke factor voor een goede bodem, en organische meststoffen zijn belangrijke leveranciers van organische stof. Vanuit PPS Beter Bodembeheer is een magazine verschenen waar diverse aspecten van bodembeheer worden besproken.

Een van de belangrijkste factoren voor een goede bodem is het beheer van organische stof. Het draagt bij aan een betere structuur van de grond, het zorgt voor meer bodemleven en het zorgt voor het beter vasthouden van vocht en voedingsstoffen. Voordelen die hieruit voortkomen zijn dan ook groot en divers, onder anderen:

  • Hogere gewasopbrengsten. Onderzoek laat zien dat de kosten van organische stofaanvoer in de meeste gevallen ruimschoots worden goedgemaakt door hogere opbrengsten.
  • Klimaatadaptatie. Meer organische stof in de bodem betekent dat een bodem weerbaarder is tegen klimaatverandering, doordat deze makkelijker water kan opnemen en vasthouden. Bij een positieve organische stofbalans wordt bovendien koolstof in de bodem opgeslagen en daarmee bijgedragen aan de klimaatdoelstellingen.
  • Bodem- en plantgezondheid: meer organische stof leidt tot een betere weerstand tegen ziektes in zowel de bodem als gewassen. Dit leidt ook tot een betere afbraak van ongewenste stoffen in de bodem, waardoor oppervlaktewater minder wordt belast.
  • Bodemleven en -biodiversiteit: onderzoek toont aan dat organische stofaanvoer zorgt voor meer en diverser bodemleven.
  • Waterhuishouding. Organische stof werkt als een soort spons, waardoor meer vocht kan worden opgeslagen in de grond en er minder snel droogtestress ontstaat bij gewassen.
  • Efficiënter gebruik van grondstoffen: organische stof houdt niet alleen vocht beter vast  maar ook nutriënten. Hierdoor vinden minder verliezen plaats.
  • Een betere bodemstructuur door organische stofaanvoer zorgt voor een betere bewerkbaarheid, beworteling van gewassen, en draagt op die manier ook bij aan sterkere, gezondere gewassen.

Het is dus zaak om voldoende organische stof aan te voeren, meer dan er wordt afgebroken. De aanvoer van organische stof kan op diverse manieren: via het telen van groenbemesters of het achterlaten van gewasresten, of via het aanvoeren van organische stof. Organische meststoffen zijn in de praktijk de belangrijkste bron van aanvoer van organische stof. Organische stof is echter ook een containerbegrip, waarover nog veel onbekend is.

Het digitale magazine geeft een mooi overzicht van het belang van goed bodembeheer, en waar maatregelen kunnen worden getroffen en waar het onderzoek zich op richt. Naast de thema's 'grondbewerking' en 'organische stof' wordt onder anderen ook ingegaan op 'bemesting' en 'mestkwaliteit'. Deze deelthema's bevatten steeds links naar de de betreffende onderzoeksprojecten.

Beter bodembeheer Magazine: organische stof is cruciaal
Auteur: Jan Roefs
Bron: PPS Beter Bodembeheer
Publicatie: 17-05-2019