Regelgeving over afzet van Nederlands digestaat naar Frankrijk.

De afgelopen tijd zijn vragen ontstaan over voorwaarden om digestaat uit mestvergisters van Nederland naar Frankrijk te vervoeren en af te zetten. Hierbij lichten we de vigerende regelgeving toe.

Voor overbrenging van Nederlands digestaat naar Frankrijk is de volgende regelgeving van toepassing:
· Europese regelgeving betreffende dierlijke bijproducten (DBP)
· EVOA-regelgeving
· Milieu/ meststoffenregelgeving: nationale eisen in Frankrijk

Om digestaat naar Frankrijk te kunnen afvoeren dient dit digestaat afkomstig te zijn uit een door de NVWA erkende biogasinstallatie waar hygiënisatie plaatsvindt. De eisen voor deze installaties staan in bijlage V van de EU-verordening 142/2011.
Tijdens het vervoer dient een DBP-handelsdocument aanwezig te zijn.
Normaliter is voor de export van organische meststoffen die aan de DBP-verwerkingseisen voldoet, de EVOA (Verordening (EG) 1013/2006) niet van toepassing.

Echter: Frankrijk eist wel degelijk de toepassing van deze EVOA-verordening voor meststoffen die niet aan de zogenaamde NF U-normen voldoen. Dit valt onder hun nationale bevoegdheid.
De NF U-normen zijn de Franse kwaliteitseisen voor organische mestproducten. In dit geval zijn de normen NF U 42-001 (minerale, organo-minerale of organische meststoffen) of NF U 44-051 (bodemverbeteraars) van toepassing.

Deze NF U-normen geven gedetailleerd aan waar een meststof aan moet voldoen. Dit gaat om de naamgeving en markering (dénominations), de samenstelling (spécifications) en de uit te voeren controles. Bij samenstelling kan men denken aan drogestofgehalte (bij NF U 44-051 hoger dan 30%, en dus steekvast), gehaltes aan stikstof, fosfaat en kalium, en aan de C/N-verhouding. Ook gehaltes aan o.a. zware metalen zijn benoemd, en hygiënische staat (onder anderen afwezigheid van Salmonella en maximale concentraties van e-coli).

De teksten van deze NF U-normen zijn (tegen betaling) te verkrijgen bij het Franse AFNOR (Association Française de Normalisation).
AFNOR (Association Française de Normalisation)
11, avenue Françis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Telefoon +33 1 41 62 76 44
E-mail: norminfo@afnor.org
Website: www.afnor.org

Voor de teksten kies je www.boutique.afnor.org/ waarna de betreffende norm gezocht kan worden. Eventuele amendementen of andere wijzigingen worden separaat in artikelen gepubliceerd.

Voor vloeibare en niet gecomposteerde mestproducten, zijn er nog geen productnormen en dient een volledig dossier aan Frans Ministerie van Landbouw worden aangeboden, zodat de Franse autoriteiten kunnen bepalen of dit als product te erkennen is. Zolang deze er niet zijn, kunnen deze niet als organische meststof of bodemverbeteraar aangewend worden.

De vragen die zijn ontstaan, zijn mogelijk het gevolg van berichtgeving op 13 juni 2017 over een besluit dat de Franse regering heeft genomen. Dit besluit heeft echter geen invloed op de export van Nederlands digestaat naar Frankrijk. Dit besluit maakt het namelijk enkel mogelijk dat Franse mestvergisters, sinds dat moment, zonder nacompostering hun digestaat naar Franse landbouwpercelen mogen afvoeren. Met andere woorden: dit is een afwijking van de Franse NF U-normen die enkel voor Frans digestaat van toepassing is.

Ook is er op 9 april 2018 een Franse beschikking gemaakt waar mogelijk naar verwezen wordt. (deze link voor uitleg door de Franse overheid). Ook deze is voor Nederlandse bedrijven niet van toepassing. Het gaat over de aan- en afvoer van bepaalde producten naar/van vergistingsinstallaties waarbij hygiënisatie niet vereist is. Voorwaarde hierbij is dat de productstromen uitsluitend binnen hun eigen landsgrenzen plaatsvinden.

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) heeft hieraan de best mogelijke zorg besteed, maar is in geen gevallen aansprakelijk voor gevolgen die uit deze publicatie kunnen voortkomen.

Regelgeving over afzet van Nederlands digestaat naar Frankrijk.
Auteur: Jan Roefs
Bron: Nederlandse ambassade in Frankrijk, NVWA
Publicatie: 21-01-2019