Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050

Een studie, Green Liaisons genaamd, over de transitie naar de overgang naar hernieuwbaar gas.

Rapport Green Liaisons

Green Liaisons, opgesteld door adviesbureau De Gemeynt, in opdracht van KVGN, Groen Gas Nederland, TKI Nieuw Gas, GasTerra en Gasunie, toont aan dat hernieuwbaar gas de komende decennia nodig is om als energiebron én als grondstof bij te dragen aan een CO2-arme energievoorziening. Hernieuwbaar gas biedt vooral uitkomst waar andere duurzame oplossingen niet of onvoldoende inzetbaar zijn. Dit geldt met name voor toepassingen in de industrie die afhankelijk zijn van hogetemperatuurwarmte. De industrie heeft daarnaast de uitdaging om grondstoffen te verduurzamen. Alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa zijn duurzame materialen te maken. Het rapport schetst hoe de komende decennia hernieuwbaar gas steeds meer wordt ingezet als grondstof, naast de toepassing als duurzame energie.

Alleen groene elektriciteit is onvoldoende

Directeur Groen Gas Nederland Gerd van de Logt hoopt dat het rapport ervoor helpt zorgen dat in het overleg aan de klimaattafels het besef groeit dat energietransitie het niet alleen moet hebben van duurzame stroom (elektronen), maar ook van groene moleculen, groene koolstofmoleculen in het bijzonder. “Het rapport gaat uit van succesvolle realisatie van doelstellingen voor besparing, elektrificatie en warmtenetten. Als het allemaal lukt dan kan het aandeel fossiele moleculen teruglopen van 80% nu naar 40-60%. Groene moleculen zijn hard nodig om ook naar die 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.”

11 miljard m3 hernieuwbaar gas nodig

Het rapport becijfert dat Nederland rond 2050 ongeveer 11 miljard m3 hernieuwbaar gas kan produceren, resulterend in een totale CO2-reductie van circa 17 megaton. In 2030 is dit 2,6 miljard m3, goed voor 4-5 megaton CO2-reductie. Met een samenhangend ontwikkelprogramma is dit realiseerbaar. De doorontwikkeling van vergisting is een belangrijke pijler.

Download hier het volledige rapport.

Met dank aan Ton Voncken van Groen Gas Nederland.

 

Contouren van een routekaart Hernieuwbare Gassen 2050
Bron: https://www.linkedin.com/pulse/rapport-green-liaisons-contouren-van-een-routekaart-gassen-voncken/
Publicatie: 04-10-2019