Brabant Bemest Beter van start

Vanmiddag is het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma is een initiatief van provincie Noord-Brabant, ZLTO, HAS Hogeschool en NCM.

Dit programma past naadloos bij het besef van de vier organisaties dat toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest of producten uit mestverwerking op het juiste moment een cruciale rol speelt in het streven naar een economisch gezonde en meer klimaat-neutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant.

Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit. In Brabant Bemest Beter gaan boeren en tuinders met bemesting aan de slag om hun bedrijf te verbeteren op de volgende vier thema’s:

  1. Een vitale en vruchtbare bodem.
  2. Een kleinere klimaatimpact van de Brabantse landbouw door meer gebruik van herwinbare meststoffen en opslag van CO2 in de bodem.
  3. Verbeteren van het inkomen van boeren en tuinders door betere teeltresultaten of lagere kosten.
  4. Verbeteren van de kwaliteit van het water en de natuur door minder verliezen.

Aan de slag
Brabant Bemest Beter zal veel samenwerken met boeren, tuinders, loonwerkers, toeleverende bedrijven en hun adviseurs, kennisinstellingen, mestverwerkers en anderen. Met de start van het programma zijn ook de volgende vier projecten gestart:

  1. Vier groepen van tien boeren en tuinders, verspreid over de provincie, gaan met hun periferie en andere deskundigen praktisch aan de slag om hun eigen bemesting te verbeteren. De bedrijven krijgen individueel (bodem-) analyses en advies, en deze worden met elkaar vergeleken. Hierbij wordt samengewerkt met Louis Bolk Instituut.
  2. Het meststoffengebruik in Noord-Brabant wordt geïnventariseerd, en de mogelijkheden van herwinbare meststoffen worden onderzocht.
  3. De mogelijkheden om via toevoegmiddelen de kwaliteit van mest te verbeteren worden in kaart gebracht en getoetst.
  4. Kunstmestvrije aardappelen. Op twee (poot-)aardappelpercelen, op klei- en zandgrond, worden teelstroken aangelegd waar op diverse manieren wordt geëxperimenteerd met de afbouw van kunstmest, in samenwerking met het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw.


In de loop van de tijd zullen nieuwe projecten in beeld komen die bijdragen aan de gestelde doelen.

Op de foto van links naar rechts: Jan Buys (provincie Noord-Brabant), Loes van Erp-Mooren (provincie Noord-Brabant), Paul van Zoggel (Proeftuin voor Precisielandbouw), Rob Bakker (docent en onderzoeker HAS Hogeschool), Anne-Marie Spierings (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Jan Roefs (NCM), Rembert van Noort (senior specialist mest- en mineralenverwaarding ZLTO), Hendrik Hoeksema (lid bestuur ZLTO), Klaas Berkhof (managing director Louis Bolk Instituut) en Elies Lemkes (lector 'Duurzaam ondernemen in de agrofoodsector' aan HAS Hogeschool).

De rol van het NCM in dit programma bestaat uit het deelnemen aan de stuurgroep, en het bij elkaar brengen van Brabant Bemest Beter met andere initiatieven en informatie.

Bijgevoegd zijn twee presentaties die tijdens de startbijeenkomst zijn gegeven.

Brabant Bemest Beter van start
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 19-02-2020