NL Next Level Mestverwaarden

Publiek-privaat gefinancierd onderzoeksproject dat zich richt hoe waardevolle meststoffen kunnen worden geproduceerd en wat economisch en milieutechnisch de beste routes van stalsystemen, mestverwerking en toepassing van meststoffen (van lokaal tot internationaal) zijn.
Naam project: NL Next Level Mestverwaarden
Korte beschrijving
NL Next Level Mestverwaarding is een publiek-private samenwerking (PPS), uitgevoerd door Wageningen UR. NCM heeft een rol in het project door deelname in de stuurgroep, inhoudelijke bijdragen in de werkpakketten en in de communicatie.

In het onderzoeksproject wordt onderzocht hoe met mest de maximale waarde kan worden gegenereerd. Achterliggende motivatie is dat mestverwaarding essentieel is voor de realisatie van belangrijke maatschappelijke thema’s zoals reductie van stikstof- en broeikasgassenuitstoot, kringlooplandbouw, bodem- en waterkwaliteit en een beter inkomen voor veehouders, akkerbouwers en mestverwerkers.
Het project richt zich op het initiëren van doorbraken in de mestketens van stal tot akker. Het ontwikkelen van integrale en praktisch en economisch haalbare oplossingen in de keten stal-mestverwerking-akker staan hierbij centraal.

Het project kent vier werkpakketten:
Markt: wat is hoogwaardig pakket van bemestingsproducten?
Technologie: met welke technologie kunnen we deze bemestingsproducten maken?
Stal: welke behandeling is op de boerderij nodig om een goede grondstof te produceren voor deze bemestingsproducten?
Keten: welke interventies zijn nodig voor een goed functionerende keten?

Consortium: Agrifirm, Darling Ingredients International, ForFarmers, FrieslandCampina, Van Drie Group en De Heus, ministerie van LNV
Uitvoering: Wageningen UR
Doorlooptijd: 2019 - 2022
Budget: €800.000
Europees/nationaal/regionaal: nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Next Level mestverwaarding.

NL Next Level Mestverwaarden
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 17-08-2022