Actualiteit

Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief

Zitta Biogas Chemelot wil op chemiepark Chemelot in Sittard-Geleen op jaarbasis 700.000 ton mest gaan vergisten. De productie van biogas zal gebeuren op basis van het eigen concept van Zitta Biogas, waarbij het gebruikmaakt van bestaande en bewezen technieken. De aanvoer van die mest wil het bedrijf dit jaar nog regelen door langjarige contracten met de geïnteresseerde boeren af te sluiten, meldt directeur John Horrevorts van Zitta Biogas. "We gaan dat doen op basis van één vast tarief." Horrevorts verwacht dat de aangevoerde mest bijna allemaal varkensmest zal zijn, maar benadrukt dat de installatie ook alle andere dierlijke mestsoorten kan verwerken.

lees meer


Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd

In de Staatscourant zijn de Wijziging algemene uitvoeringsregeling en de Aanwijzingsregeling categorieën voorjaar 2019 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) gepubliceerd. De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde is 5 miljard euro.

lees meer


Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS

De LTO vakgroep Melkveehouderij, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi en Nederlandse Zuivelorganisatie NZO werken aan een analyse van de voorlopige stikstofproductiecijfers die het CBS vorige week bekend maakte. Hieruit blijkt dat de fosfaatproductie onder het met de Europese Commissie overeengekomen plafond uit kwam maar de stikstofuitscheiding te hoog is. "Om de cijfers beter te kunnen interpreteren, willen we eerst een grondige analyse maken voor dat we moeten gaan nadenken over eventuele maatregelen", zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de LTO vakgroep Melkveehouderij.

lees meer


BioMoer vraagt faillissement aan

Het bedrijf BioMoer, dat in Moerstraten een co-vergistingsinstallatie exploiteert, heeft het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Breda. De aandeelhouders zien geen toekomst voor de onderneming wanneer uitbreiding geen optie is. Het bedrijf op de gemeentegrens van Roosendaal en Bergen op Zoom vergist mest en co-producten tot biogas. Al vanaf 2011 werd gepoogd om de installatie uit te breiden. Om daar de benodigde vergunning voor te verkrijgen werd een reeks juridische procedures gevoerd, zonder succes.

lees meer


Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is

De Commissie m.e.r. heeft de aangevulde aanmeldnotitie voor de mestbewerkingsinstallatie in Oss van OOC Beheer en de boerencoöperatie MACE beoordeeld. Met de aanvulling is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gekozen technieken. Op vier punten is nog informatie nodig om te bepalen tot welke extra effecten de nieuwe installatie leidt.

lees meer


Digitaal magazine 'Mest in Brabant'

Provincie Noord-Brabant heeft een informatief digitaal magazine uitgebracht. In dit magazine wordt cijfermatig een beeld geschetst, en een inhoudelijke beschouwing gegeven over kringlopen, mest en mestverwerking.

lees meer


Filmpje Groene Weide Meststof

Een filmpje is gemaakt met uitleg over de pilot Kunstmestvrije Achterhoek en de toepassing van de Groene Weide Meststof. Een interview met Arjan Prinsen van Groot Zevert uit Beltrum

lees meer


Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd

De vrijstellingsregelingen voor bovengronds aanwenden van runderdrijfmest worden met 5 jaar verlengd tot en met 2023 teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling. De voorwaarden worden wel aangescherpt, met name de vereiste mate van beweiding, de registratie daarvan en het toegestane stikstofoverschot op bedrijfsniveau. Daarmee wordt de regeling zo goed mogelijk toegespitst op de beoogde beperkte doelgroep en wordt de hoeveelheid runderdrijfmest die op deze bedrijven wordt geproduceerd en bovengronds mag worden aangewend op grasland, zoveel mogelijk beperkt. Dat blijkt uit een publicatie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Staatscourant.

lees meer


Schouten: 'Melkveesector moet stikstofuitstoot snel terugbrengen'

De melkveesector moet op korte termijn maatregelen treffen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Als de stikstofproductie in de eerste helft van 2019 is teruggebracht, voordat CBS de definitieve cijfers over 2018 komende zomer oplevert, zal een generieke korting afgewend kunnen worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van kwartaalrapportage 2018 inzake de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het CBS.

lees meer


Fosfaatproductie dierlijke mest ruim onder, stikstofproductie boven plafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Mestoverschot lijkt om te slaan in mesttekort

Nu het uitrijdseizoen voor de deur staat moeten intermediairs leuren en trekken om mest los te krijgen, voornamelijk rundveedrijfmest is slecht verkrijgbaar. Hierdoor zijn lagere mestafzetprijzen aannemelijk en dat betekent ook dat akkerbouwers hoogstwaarschijnlijk met een lagere prijs genoegen moeten nemen.

lees meer


Oss: Provinciale beleidsregel volksgezondheid rond mestbewerkingsinstallaties gaat niet ver genoeg

Als het om grootschalige mestverwerking gaat is de gemeente Oss strenger dan het Brabants Burgerplatform. Een oproep van de milieuclub om een provinciale beleidsregel op te nemen ter bescherming van omwonenden van een mestfabriek gaat de gemeente niet ver genoeg.

lees meer


Certificering mestketen kan deze zomer beginnen

Deze zomer is het nieuwe systeem voor certificering van de mestketen klaar. Dat zegt Ruud Huirne, voorzitter van de stichting Mestafzetcontrole. Voor alle rond 40.000 bedrijven die met mest te maken hebben wordt het verplicht om hieraan mee te doen. Niet wettelijk, maar in de praktijk wel want de initiatiefnemers LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Cumela en Transport, Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank willen op den duur geen zaken doen met niet-gecertificeerde bedrijven.

lees meer


BMC: pluimveemest is de beste brandstof

Pluimveemest is dé brandstof voor de Biomassacentrale (BMC) in Moerdijk. Dat zegt Gerd Jan de Leeuw, manager Mest en Mineralen bij BMC. "Pluimveemest is relatief droog en heeft een hoge energetische waarde, veel organische stof dus. Voordat runder- of varkensmest geschikt is voor verbranding, moet het worden gescheiden en gedroogd. Dat kost dus weer energie en is dus een stuk minder efficiënt als brandstof voor de biomassacentrale.”

lees meer


Samenwerking NCM met ManuREsource 2019

ManuREsource is een gerenommeerde internationale conferentie op het gebied van mest, met speciale aandacht voor mestverwerking, mestverwaarding en beleid. Doel is het bevorderen van internationale kennisuitwisseling op deze thema’s. Na drie succesvolle edities zal de de vierde editie in Hasselt (België) plaatsvinden op 27, 28 en 29 november 2019. Centrale thema is ‘Mest, een duurzame bron’. NCM is verheugd om als medeorganisator en als Nederlands aanspreekpunt te fungeren.

lees meer


Interne vacature wakkert discussie over mestverwerking in Provinciale Staten van Brabant weer aan

De provincie Noord-Brabant kent een interne vacature voor een projectleider die zich de rest van dit jaar 18 uur per week bezig moet houden met de vergunning voor een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Het leidde tot vragen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. GroenLinks wilde weten waarom er al iemand voor de functie wordt gezocht terwijl er nog geen nieuwe vergunningaanvraag ligt van boerencoöperatie MACE en OOC Terminals die in Oss en mestverwerkingsinstallatie willen realiseren.

lees meer


Vredo maakt VT4556 ook geschikt om in te zetten als kalkstrooier

In samenwerking met de Belgische machinebouwer MDM heeft Vredo in Dodewaard het VT4556 chassis nu ook uit kunnen rusten met een kalkstrooier. Het is een toevoeging op de al bestaande 4 opbouwen. Het VT4566 chassis kon al worden uitgerust met een standaard mesttank, met een Tebbe-strooier, met een vinasse-systeem en met een sleepslangenopbouw.

lees meer


Tot dusver circa 160 aanmeldingen voor gedragscode Keurmest

De teller met het aantal aanmeldingen voor de gedragscode voor ondernemers die met mest werken Keurmest staat momenteel op 160. De bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend zijn te vinden in het openbaar register op de website Keurmest.nl. Ze verklaren dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. De inschrijvingen komen gestaag binnen, stelt portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit Claude van Dongen van LTO Nederland.

lees meer


'Huidig mestbeleid is een belemmering om kringloop te sluiten'

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert regionale bijeenkomsten om ideeën op te doen over de herziening van het mestbeleid. Op donderdag 7 februari vond er een bijeenkomst plaats in Kamerik. Het thema was daarbij 'Kringlooplandbouw'. De meningen blijken verdeeld hoe een kringloop moet worden gezien, op bedrijfsniveau, regionaal, nationaal, op Europees niveau of nog ruimer? De huidige wetgeving kent volgens verschillende aanwezige boeren te veel belemmeringen om de de kringloop verder te sluiten.

lees meer


Coöperatie Jumpstart kiest Kiwa Technology voor kwaliteitscontroles geproduceerd groen gas

Binnen de Coöperatie Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina, kiest een aantal melkveehouders ervoor om biogas, dat bij de vergisting van koemest vrijkomt, op te waarderen tot distributiegas-kwaliteit en dit groen gas vervolgens in te voeden in het net van de regionale gasnetbeheerder. Eén van de wettelijke eisen, die aan groen gas invoeding zijn gesteld, houdt in dat de gassamenstelling en de gasruikbaarheid tenminste eenmaal per halfjaar gecontroleerd dient te worden door een daartoe gekwalificeerde meetinstantie. Kiwa Technology is door FrieslandCampina geselecteerd om deze controles gedurende de komende 5 jaar uit te voeren voor alle Jumpstart-melkveehouders, die voor de groen gas route kiezen.

lees meer


Twence gaat in Zenderen alleen varkensmest verwerken

In de beoogde mestverwaardingsinstallatie van afvalverwerker Twence bij Zenderen zal alleen varkensmest worden verwerkt. Dat staat in het Provinciaal inpassingsplan van de provincie Overijssel. In de beoogde installatie kan 250.000 ton drijfmest per jaar worden verwerkt tot groen gas, fosfaatmeststof, kaliummeststof, schoon water en ammoniakwater. Aanvankelijk was het plan om ook rundveedrijfmest te kunnen verwerken. Twence heeft dat gewijzigd voor een betere onderbouwing voor de milieueffectrapportage. De installatie van Twence moet per jaar 5 miljoen kubieke meter groen gas produceren.

lees meer


Ivan Tolpe Prijs 2019 voor concept NPirriK van Vlaams bedrijf Arbio

Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe Prijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken in mestverwerking ondersteunen. Er werden 5 projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Israël, Italië en Denemarken. Uit deze inzendingen selecteerde een jury van deskundigen 3 genomineerden: het Vlaamse project NPirriK, het Nederlandse project 'Van mest tot dierenvoeder' van Elsinga Beleidsplanning & Innovatie en het Israëlische project TAYA-AV van Triple T. De VCM-leden hebben via een stemming NPirriK als winnaar gekozen.

lees meer


Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich wachten

Het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest is wel toegestaan, maar dan binnen de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Met name vanuit de veehouderijsector wordt al jaren gelobbyd om producten uit dierlijke mest, zoals mineralenconcentraat, te kunnen gebruiken binnen de gebruiksruimte voor kunstmest. Dat moment laat nog wel enige tijd op zich wachten.

lees meer


NMV: GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur overbodig en duur

De plannen van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om AGR-GPS te verplichten op alle mesttoedieningssapparatuur is voor de melkveehouderij overbodig en jaagt de melkveehouder op onnodige kosten. De regeling gaat bovendien niet samen met de beloofde vereenvoudiging van regelgeving die de minister beloofd heeft. Dat stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

lees meer


Johan Mostert: 'Extra regels bannen fraude met mest niet uit'

Maatregelen tegen mestfraude moeten controleerbaar, beheersbaar en uitvoerbaar zijn. Daarbij is de sector zelf aan zet, maar ook de overheid vindt Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met het uitzetten van nieuw mestbeleid waarbij het uitbannen van fraude met mest in binnen- en buitenland een topprioriteit heeft. Daar horen ook vergaande maatregelen bij, bijvoorbeeld de optie dat elke bemesting digitaal gevolgd, gewogen en bemonsterd wordt. “Dat gaat veel te ver met de huidige middelen en gaat kapitalen kosten zonder garantie dat het werkt”, stelt Mostert.

lees meer


Provinciale Staten Overijssel besluiten op 27 februari over mestverwaardingsinstallatie Twence

De provincie Overijssel en Twence hielden op woensdag 6 februari een inloopavond over de mestverwaardingsinstallatie die het afvalverwerkingsbedrijf in Zenderen wil realiseren. Op deze avond wordt een toelichting gegeven over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten. De inloopavond was bedoeld om uitleg te geven over de ontvangen zienswijzen en hoe deze kunnen doorwerken in dit besluit. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Er konden geen nieuwe zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan meer worden ingediend. Provinciale Staten neemt op 27 februari een besluit over het inpassingsplan voor de mestverwaardingsinstallatie van Twence.

lees meer


Grote verschillen in samenstelling runderdrijfmest

De kwaliteit van drijfmest kan sterk verschillen, stelt Eurofins Agro. Zo varieert het stikstofgehalte van runderdrijfmest tussen 2,9 en 4,9 kilogram per ton. Deze variatie is onder andere het gevolg van verschillen in rantsoen en de hoeveelheid spoelwater. Bij een mestgift van 25 kuub per hectare kan dit verschil oplopen tot 25 kilo stikstof per hectare. Ook in kali is er veel variatie in het gehalte. Hier varieert het gehalte in runderdrijfmest van 4,2 tot 6,8 kilo per ton. Met een gift van 50 kuub per hectare per jaar is het verschil in bemestende waarde tussen de hoogste en de laagste waarde 130 kilo kalium per hectare.

lees meer


StAB doet nader onderzoek naar verwachte geuremissie van Biomineralen in Roosendaal

De gemeente Roosendaal moet binnen 15 weken haar mening en overwegingen delen over de kans op legionellabesmetting in de fabriek die het bedrijf Biomineralen wil realiseren. Verder komt er een nieuw onderzoek naar milieutechnische aspecten van de fabriek. Er wordt een deskundigenrapport opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) onder andere over de te verwachten stankoverlast en het terugdringen van die stankoverlast. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van de Raad van State op 21 januari waar de bezaren tegen de verleende vergunning werden behandeld.

lees meer


Bos Benelux gaat nu ook de bedrijfsnaam Vogelsang voeren

Met ingang van 1 februari 2019 gaat Bos Benelux ook opereren onder de naam Vogelsang. In 2016 nam het Duitse bedrijf Vogelsang het bedrijf Bos Benelux uit Dordrecht al over, maar in eerste instantie behield de onderneming de eigen bedrijfsnaam. Vogelsang is een distributeur van pompen, versnijdings-, verdeel- en distributietechnologie voor de agrarische-, biogas-, industriële-, afvalwater- en afvalverwerkende sector in de Benelux. De onderneming levert aan boeren en andere agrarische bedrijven, exploitanten van biogas- en rioolwaterzuiveringsinstallaties en een breed scala aan industriële bedrijven.

lees meer


NMI vraagt aandacht voor ReNu2Farm enquête

Het NMI roept agrarisch ondernemers, loonwerkers en bedrijfsadviseurs op deel te nemen aan een enquête binnen het Europese project ReNu2Farm. De onderzoekers willen de houding van de landbouwsector ten opzichte van het gebruik van herwonnen nutriënten beter begrijpen. Zij verwachten dat dit een belangrijke stap is om barrières aan te pakken die potentiële gebruikers er van weerhouden om gerecyclede meststoffen toe te passen.

lees meer


Fertilizers Europe: verwachting ontwikkeling Europese meststoffenmarkt

Fertilizers Europe, de belangenvereniging van de Europese kunstmestproductenten, heeft een rapport uitgebracht met een beschrijving van de markt en een verwachting hoe deze zich gaat ontwikkelen.

lees meer


Gemeente Leudal heeft droger van digestaat terecht stilgelegd

Omwonenden van een bio-vergistingsinstallatie hebben de Limburgse gemeente Leudal gevraagd de niet-vergunde activiteiten van een bedrijf stil te leggen nu de voor het droogprocedé aangevraagde vergunning is geweigerd. De gemeente heeft besloten handhavend op te treden en heeft aan het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf vroeg de rechter het droogprocedé niet te hoeven stilleggen in afwachting van het beroep dat werd aangetekend tegen de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning. Daar gaat de rechter niet in mee, omdat dat betekent dat de omwonenden dan langer last hebben van de niet vergunde activiteiten.

lees meer


Mestbox voor sleepvoetbemester

Veehouders op klei- en veengrond die gebruik willen blijven maken van een sleepvoetbemester moeten de mest met water verdunnen. Ze moeten daarbij aan kunnen tonen dat zij daarbij de juiste verhouding van mest en water hebben toegepast. Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand heeft, in samenwerking met het bedrijf Dynalynx, een MestBox ontwikkeld die de borging van verdunde mest voor de overheid mogelijk maakt.

lees meer


PulseTrack van Duport als alternatief voor sleepvoetbemester

Alleen de PulseTrack van Duport in Dedemsvaart is goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als alternatief voor de sleepvoetbemester. Een gift van 35 kuub mest per hectare is daarmee haalbaar, zonder dat de mest boven de bodem komt. Duport wil het komende jaar verder testen met de PulseTrack om te kijken hoe duurzaam en slijtvast de machine is. Wat de machine moet gaan kosten staat nog niet vast.

lees meer


Melkveehouder in Berghem exploiteeert monovergister binnen coöperatie Jumpstart

Veehouder Eric van Breda in het Brabantse Berghem exploiteert een bedrijf van 170 koeien en is aangesloten bij coöperatie Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina. De zuivelcoöperatie wil met monomestvergistingsinstallaties op erven van melkveehouders een bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot en daarmee de doelstellingen van een klimaatneutrale groei in 2020 behalen.

lees meer


'Wijziging in procedure monstername mest betreft versoepeling op verzoek van de sector'

Onafhankelijke monstername is een noodzakelijk onderdeel van de export van mest waarbij het noodzakelijk is dat de voorgeschreven werkwijze strikt wordt gehanteerd. Het instrument moet de mogelijkheden voor fraude met mest beperken en milieurisico’s van de landbouw voor de waterkwaliteit tegengaan. De voorgenomen wijziging van de procedure voor het aanmelden van monsternames in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van de sector om de termijn voor aanmelding van monsternames te versoepelen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een reactie op vragen van de PVV.

lees meer


Vloeibaar digestaat valt buiten vrijstellingsregeling compost

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van dit jaar het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd. In de uitvoeringsregeling heeft zij ook het begrip compost verduidelijkt. Dat is gedaan met het oog op het onderscheid tussen aeroob composteren en het verwerken van biomassa in anaeroob proces waarbij een vloeibaar digestaat overblijft. Volgens de minister werd er bij het het gebruik van vloeibaar digestaat in de praktijk oneigenlijk gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling compost, waardoor een agrariër 50% van de bemesting van fosfaat uit het product niet hoeft op te nemen in de mineralenboekhouding.

lees meer


Te veel mest en dieren aangetroffen bij gezamenlijke inspectie Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas hebben op woensdag 30 januari een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest was opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie.

lees meer


Mestverwerking Fryslân zet mest per schip af in Letland

Het bedrijf Mestverwerking Fryslân uit Wouterswoude zet per schip gehygiëniseerde varkens- en pluimveemest af in Letland. Het gaat om een nieuwe afzetbestemming voor het Friese bedrijf. Maandag 21 januari werd een vracht van 4.000 ton mest geladen in de haven van Dokkum. De mest werd met vrachtwagens aangevoerd vanuit Wouterswoude. Per schip gaat de mest naar Riga. In Letland wordt de mest eerst vergist. Het digestaat wordt vervolgens afgenomen door akkerbouwers.

lees meer


Kumac wil ruimte in de vergunning om dikke fractie te hygiëniseren

Mestverwerkingsbedrijf Kumac in Deurne heeft een vergunning aangevraagd om de dikke fractie na de verwerking te kunnen hygiëniseren. Daarmee wordt het mogelijk om het product af te zetten in het buitenland. De totale hoeveelheid te verwerken mest blijft 80.000 kuub op jaarbasis. De Vereniging Stop de Stank heeft een zienswijze tegen de aanvraag ingediend. De bezwaren van de vereniging worden tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 5 februari behandeld.

lees meer


Fosfaatuitspoeling is bij gebruik organische bodemverbeteraars lager dan bij organische meststoffen

In opdracht van de vereniging afvalbedrijven is door NMI de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat op zandgronden. Uit het onderzoek blijkt dat de fosfaatuitspoeling lager is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars dan bij het gebruik van organische meststoffen.

lees meer


Met KeurMest zet sector eerste stap naar robuust mestbeleid

KeurMest is een gedragscode voor alle ondernemers die werken met mest. Het is het antwoord van veehouders, akkerbouwers, mestverwerkers, transporteurs en loonbedrijven op de mestfraude die in november 2017 door NRC aan het licht werd gebracht. KeurMest wil zichtbaar maken dat heel veel bedrijven zich aan de regels houden.

lees meer


Vlaanderen: nieuw mestbeleid in de maak

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft een nieuwe mestactieplan klaar: MAP6. Vlaanderen wordt daarin opgedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater, wat meer gerichte maatregelen moet opleveren. Het nieuwe mestactieplan volgt op het Mestrapport voor 2018, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij en waarvan de resultaten niet goed waren.

lees meer


Drie projecten genomineerd voor 'Ivan Tolpe' prijs 2019

Als eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, reikt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) elke 2 jaar de 'Ivan Tolpe' prijs uit. Deze prijs heeft tot doel de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken voor mestverwerking te ondersteunen. De oproep voor inzendingen voor de 2019 editie is afgesloten. Er zijn 3 projecten genomineerd waarvan 1 uit Vlaanderen, 1 uit Nederland en 1 uit Israël. De bekendmaking en uitreiking van de Ivan Tolpe prijs zal plaatsvinden op donderdag 7 februari.

lees meer


Nieuw Europees project mestverwerking: Nutriman

Deelname gevraagd voor een enquête (bijna) praktijkrijpe mestverwerkingstechnieken en -producten.

lees meer


Minister Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'

Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


'Export van pluimveemest remt ontwikkeling van mestverwerking in Nederland'

Nederland moet zijn overtollige fosfaat in het buitenland afzetten. Die mestafzet is zwaar afhankelijk van de export van pluimveemest. Jan Scherff van Mestverwerking Fryslân meent dat mestverwerkende bedrijven de dupe van de huidige regels voor mestverwerking en -export. Volgens hem zit er een gat in de regels voor de export van pluimveemest. Daardoor komen rundvee- en varkenshouders ogenschijnlijk goedkoop van hun verwerkingsplicht af, maar komt nieuwe verwerkingscapaciteit niet van de grond. Voor mesthandelaren is deze situatie juist gunstig, aldus Scherff.

lees meer


'Mestverwerkingsssector heeft baat bij huidige opzet van verwerkingsovereenkomsten'

Exporteur Dams in Zundert importeert pluimveemest vanuit België om deze te verwerken en dan te exporteren naar Frankrijk. Volgens Suzan Dams is nodig om voldoende aanvoer te houden om afnemers uit het buitenland een goed product te kunnen blijven leveren. In het zuiden van Nederland gaat veel pluimveemest naar de biomassacentrale in Moerdijk. Dams biedt varkenshouders ook verwerkingsovereenkomsten aan. De varkenshouders leveren de mest, die wordt ingedikt. De dunne fractie blijft op de Nederlandse markt en de dikke fractie verwerkt de onderneming voor export.

lees meer


Verschillende plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen

Op 10 januari vond in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen in Haelen in de Limburgse gemeente Leudal. Voor dit bedrijventerrein bestaan verschillende plannen voor mestverwerking en -vergisting.

lees meer


NVWA onderzoekt in- en uitvoer van pluimveemest van en naar België

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in bij een mesthandelaar die mogelijk pluimveemest importeert uit België en dezelfde mest vervolgens ook weer uitvoert naar België. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op naleving van specifieke regels voor hygiëne en verwerking van de pluimveemest. Het is mogelijk om mest van België naar Nederland en weer terug te transporteren, maar dan moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen, zoals een erkenning van het hygiënisatieproces, de vervoerder en de opslag. Op de achtergrond speelt de vraag of er tussen Nederland en België doelbewust heen en weer gereden wordt met pluimveemest, om daarmee op papier extra verwerkingscapaciteit te verkrijgen.

lees meer


Oprichting CIOK: Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw

Een nieuwe agrarische coöperatie is onlangs opgericht: CIOK u.a.

lees meer


Nederland kan voor fosfaatkunstmestgebruik zelfvoorzienend zijn

Nederland kan wat betreft haar kunstmestgebruik zelfvoorzienend zijn indien fosfor vanuit de beoogde 'stadsmijnen' wordt teruggewonnen en efficiënt gerecycled. Dat blijkt uit onderzoek van Marissa de Boer. Zij hoopt vrijdag 25 januari te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

lees meer


Mestac komt met nieuwe mestafzetcontracten voor 2019

De zuidelijke mestafzetcoöperatie Mestac biedt varkenshouders de overeenkomst 'Varkensmestpool & Verwerking 2019' aan. Hierin wordt zowel de mestafzet als de mestverwerking voor 2019 geregeld. Daarbij blijft Mestac gebruik maken van het Mestpool-systeem. Dat houdt in dat nadat de mest is geladen de basis-ophaalbijdrage door de distributeur in rekening wordt gebracht, ongeacht de bestemming van de mest. Vervolgens wordt per periode, op basis van de werkelijke afzetkosten in de akkerbouw een correctie bepaald.

lees meer


Cor van de Haar benoemd als nieuwe directeur van Ekwadraat Advies

Met ingang van 1 februari is Cor van de Haar benoemd als nieuwe directeur van Ekwadraat Advies. De huidige directeur Douwe Faber gaat zich richten op activiteiten in Ekwadraat Group waar Ekwadraat Advies een onderdeel van is. Andere ondernemingen binnen Ekwadraat Group zijn Greenmove Technologies en Trineco. Cor van de Haar heeft de afgelopen 6 jaar als zelfstandige diverse interim directieposities vervuld. Hij heeft hiermee ruime ervaring opgedaan in het aansturen van advies- en projectorganisaties.

lees meer


Veehouderijbedrijf in Bathmen combineert mestvergisting met eendenkroosproductie

Eind 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst op een veehouderijbedrijf in Bathmen. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. In de loop van dit jaar zal de vergistingsinstallatie worden aangesloten op een biogashub. Aan deze biogashub zullen, samen met deze installatie, nog 4 vergisters worden aangesloten. Deze gaan verschillende bedrijven in Deventer van biogas voorzien. Daarnaast is de installatie in Bathmen uitgerust met een andere innovatieve installatie. In een nieuw ontwikkelde eendenkroosvijver wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is koeien te voeren met eendenkroos als eiwitbron.

lees meer


Dumipro wil dat mestverwerkende bedrijven zelf mest kunnen blijven wegen

De organisatie Dumipro, een belangenorganisatie waarin 7 mestverwerkende bedrijven samenwerken, heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Met de wijziging die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil doorvoeren, moeten vrachten mest direct na aanvang van het vervoer worden gewogen. De verwekende bedrijven vrezen overgeleverd te worden aan intermediairs en willen ook gebruik kunnen blijven maken van de eigen weeginstallaties. In de zienswijze stelt Dumipro vast dat de nieuwe voorstellen het gevaar op fraude vergroot en het toezicht lastiger maakt.

lees meer


Mestverwerkingsbedrijf Houbraken vecht last onder dwangsom aan bij Raad van State

Transport- en mestverwerkingsbedrijf Houbraken uit Bergeijk vecht bij de Raad van State een last onder dwangsom aan die de provincie Noord-Brabant in 2016 aan het bedrijf heeft opgelegd. Toen stelde de provincie vast dat het bedrijf veel meer varkensmest verwerkte dan de 25.000 ton per jaar die op grond van de vergunning was toegestaan. De provincie bepaalde via een last onder dwangsom dat Houbraken een boete krijgt opgelegd van 30 euro voor elke ton mest die er meer wordt verwerkt dan mag. Houbraken hield zich tot dusver aan het besluit, maar wil er van af. Maandag 21 januari diende een hoger beroep bij de Raad van State.

lees meer


Gewijzigde regels in het mestbeleid in 2019

In 2019 veranderen een aantal regels in het Nederlandse mestbeleid. Het gebruik van de sleepvoetbemester is aan strengere regels gebonden. Daarnaast zijn er veranderingen in het uitrijdseizoen voor van vaste strorijke dierlijke mest op grasland en van drijfmest op bouwland. Voor intermediairs verandert er in 2019 ook een aantal zaken, zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in gaat.

lees meer


Zitta Biogas Chemelot krijgt SDE+ toegekend

Zitta Biogas Chemelot heeft eind 2018 een subsidie in het kader van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot bij Geleen. Deze aanvraag is inmiddels positief beoordeeld, en er is een SDE+ beschikking afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Slootsmid ontwikkelt mobiele mestscheider met 8 separatoren

Begin dit jaar heeft machinebouwer Slootsmid een mobiele mestscheider met 8 separatoren afgeleverd. De machine is uitgevoerd met een Borger FL776 aanvoerpomp, een SF8E elektrisch snijfilter, 8 stuks FAN 3.2-780 separatoren, een Borger FL776 afvoerpomp voor afvoer van de dunne fractie en hoge capaciteit afvoervijzels voor de afvoer van de dikke fractie. De machine is voorzien van een 200 kVA aggregaat, zodat de machine standalone en op elke gewenste plek kan draaien.

lees meer


Raad van State moet oordelen over ruimte die wordt geboden voor verwerking champost in Gemert

De Raad van State moet zich uitspreken over een reeks bezwaren die de provincie Noord-Brabant heeft tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel. Een van de bezwaren betreft de ruimte die de gemeente wil laten aan Champignonkwekerij Gemert om champost te verwerken en te vermengen met een klein deel dierlijke mest om het als bemestingsproduct te kunnen verkopen.

lees meer


Fertikal Group neemt mesttransport- en verwerkingsbedrijf A. van Dommelen over

Het Antwerpse bedrijf Fertikal Group, onderdeel van QLW Invest, neemt het mesttransport- en verwerkingsbedrijf A. van Dommelen in het Brabantse Esbeek over. De 30 medewerkers van Van Dommelen behouden allemaal hun baan. De overname omvat 3 bedrijfsonderdelen: het mesttransportbedrijf A. van Dommelen in Esbeek, mestvergistingsbedrijf Clean Minerals Bio Energy in Esbeek en VDB Agri Compost in het Belgische Maaseik. QLW Invest en Van Dommelen bereikten in oktober een akkoord over de overname, die vanaf 1 januari 2019 officieel is.

lees meer


Belgische Fertikal neemt bedrijven van Ad van Dommelen uit Esbeek over

Het Antwerpse bedrijf Fertikal Group, onderdeel van QLW Invest, is de nieuwe eigenaar van transportbedrijf en mestverwerker A. van Dommelen in Esbeek. De Belgen hebben alle drie de takken van het Esbeekse bedrijf overgenomen en worden daarmee één van de grootste mestverwerkers in West-Europa. De 30 medewerkers van Van Dommelen behouden allemaal hun baan.

lees meer


Verenigd Koninkrijk: wil af van bovengronds uitrijden van dierlijke mest

In Groot-Brittanië wordt waarschijnlijk het bovengronds uitrijden van drijfmest per 2025 verboden. Dit is het voorstel dat momenteel wordt behandeld door het parlement.

lees meer


Voortgang herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt in dialoog met partijen uit de samenleving plaats.

lees meer


DBV: 'Effecten mestverordening binnen Duitse landbouw zijn duidelijk zichtbaar'

De mestverordening die in juni 2017 in Duitsland van kracht geworden is heeft op verschillende punten zijn weerslag gehad op ontwikkelingen in de Duitse landbouw. Dat stelt het Deutscher Bauernverband DBV. Zo is de rundvee- en de varkensstapel met respectievelijk 3% en 4% gekrompen waardoor er minder dierlijke mest wordt geproduceerd. Daarnaast is de afzet van stikstofkunstmest met 10% gedaald. Duitse landbouwmechanisatiebedrijven realiseerden een toename in de omzet van 20% in de verkoop van machines voor het bewerken en uitrijden van mest.

lees meer


VCM brengt in 2019 alleen ontwikkeling in mestverwerkingscapaciteit in kaart

Elk jaar onderzoekt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) de mestverwerkingssector in Vlaanderen via een online enquête. In 2019 gebeurt dat niet. Het VCM wil de komende periode de invloed nagaan van de richtcijfers, die worden gebruikt om vanuit de verwerkte tonnages de massa's verwerkte stikstof en fosfaat te berekenen. Dit is onder andere belangrijk omdat de Vlaamse wetgeving met betrekking tot de mestsamenstelling in 2018 gewijzigd is. Hierbij zijn bijvoorbeeld de forfaitaire mestsamenstellingen van varkensmest gewijzigd.

lees meer


POV: 'Verplichte AGR-GPS bij mestaanwending overhaast, kostprijsverhogend en ondoordacht'

Minister Schouten Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overweegt om vanaf 2021 te verplichten dat machines voor de aanwending van mest voorzien van NIR-AGR en GPS-apparatuur voor de monitoring en verantwoording van de aanwending van mest. Dat schreef zij op 19 december in een brief aan de Tweede Kamer over de regelgeving rond het gebruik van de sleepvoetbemester. De maatregel beoogt het real time volgen en registreren van het uitrijden van mest. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) ziet de maatregel als overhaast, kostprijsverhogend en vindt het ondoordacht.

lees meer


Sikes Champignons wil een compostdrogerij vestigen op bedrijventerrein Zevenellen

Sikes Champignons uit Ysselsteyn wil op het bedrijventerrein Zevenellen in de Limburgse gemeente Leudal een compostdrogerij en een energiecentrale bouwen. Sikes is een van de grootste champignonkwekerijen ter wereld. Het bedrijf teelt, verwerkt en transporteert champignons. Het bedrijf wil de compostdrogerij verwarmen met snoeihout. Nadat de compost is gedroogd, wordt deze geperst tot pellets. De energie en restwarmte wil het bedrijf voor andere doeleinden gebruiken.

lees meer


Bio-energiecentrale Harderwijk gaat in maart weer groen gas produceren

De Bio-energiecentrale Harderwijk, een samenwerking van waterschap Vallei en Veluwe en mesthandelaar Jan Bakker, gaat in maart 2019 weer groen gas produceren. De installatie ligt sinds 11 december stil na een grote lekkage in een silo voor navergisting. Daarbij stroomde circa 2000 kuub mest over het terrein. De schade is inmiddels hersteld en de installatie krijgt de komende weken een extra veiligheidscheck. De herstart zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de ontwerper en bouwer van de installatie HoSt uit Enschede. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om alle afsluitingen op de tanks te versterken.

lees meer


Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer

Binnen het samenwerkingsverband Fennenoord willen Rob Korten, Jelmer Klaassen, Rudy Doppen en Peter Hutten vanaf 2021 via een gesloten systeem op jaarbasis 300.000 ton mest van veehouderijbedrijven uit Deventer en directe omgeving gaan verwerken. De centrale zou moeten komen in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm.

lees meer


In 34 kwetsbare gebieden gaan boeren het nitraatgehalte verbeteren - interview met Claude van Dongen

In 34 grondwaterbeschermingsgebieden gaan boeren en tuinders aan de slag om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Zo laten ze zien dat strengere regelgeving niet nodig is. ‘En het levert bouwstenen voor een beter mestbeleid.' Dat zegt LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit Claude van Dongen. 'We willen laten zien dat een individuele aanpak beter werkt dan generieke regelgeving.'

lees meer


VCM en Danone België bundelen verkregen kennis uit pilot met verwerking van rudermest

Danone België startte 3 jaar geleden, samen met het Vlaamse Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en enkele melkveehouders, het pilotproject WINGS. Partijen gingen daarbij op zoek naar innovatieve oplossingen voor het mestoverschot in melkveebedrijven. Samen met melkveehouders werden verschillende mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid. De ervaringen vanuit het project zijn gebundeld in het handboek 'Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij'.

lees meer


POV roept leden op bezwaar te maken tegen opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op bezwaar te maken tegen de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018. De POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld, die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De brief is een aanvulling op de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018, die vóór 1 februari 2019 digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) binnen moet zijn.

lees meer


Mindmap herbezinning Nederlandse mestbeleid

Op 12 december is een startbijeenkomst georganiseerd om het mestbeleid te heroverwegen. Doel is een eenvoudiger, robuuster, handhaafbaar en gedragen systeem waarbij milieudoelen worden gehaald en kringlooplandbouw dichterbij komt.

lees meer


RVO.nl registreerde bijna 15% minder VVO's in 2018

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor ruim 6,47 miljoen kilo fosfaat aan vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) geregistreerd via 7.185 overeenkomsten. Dat is bijna 15% minder dan een jaar eerder. In 2017 ging het om bijna 7,6 miljoen kilo fosfaat met 7.917 transacties.

lees meer


Groen Fosfaat goede vervanger van kunstmest bij mais

Voor boeren die vallen onder de derogatie, is het verboden met fosfaatkunstmest te werken, bijvoorbeeld als startgift in snijmais. Tekorten op maisland kunnen sinds twee jaar met Groen Fosfaat worden aangevuld. 'Groen Fosfaat is een fosfaatmeststof op basis van dierlijke mest die niet alleen fosfaat, maar ook stikstof, kalium en een borium aan de grond toevoegt', vertelt Peter Hoogstede van Cheapfertilizer.com, onderdeel van AgriBioSource Europe B.V. (ABS).

lees meer


Danone en VCM pionieren in Vlaanderen met kringlooplandbouw, mestverwerking met kunstmest als eindproduct.

Op een doorsnee Vlaams melkveebedrijf produceren de koeien net genoeg dierlijke mest om alle maïs- en graslandpercelen van goedkope stikstof van eigen fabricaat te voorzien. Om in de volledige gewasbehoefte te voorzien, wordt er aangevuld met (dure) stikstof uit kunstmest. Strengere bemestingsnormen en postquotum-bedrijfsgroei in de melkveehouderij hebben er toe geleid dat intensieve bedrijven kampen met een mestoverschot. Danone, in ons land actief in Rotselaar, zoekt op vraag van zijn leveranciers mee naar oplossingen. In het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vond de zuivelverwerker een projectpartner met kennis van zaken. Samen trachten ze de Europese Commissie ervan te overtuigen dat kunstmestvervangers uit mestverwerking de kringloop kunnen sluiten.

lees meer


Annie Schreijer-Pierik wijst op verschil in fosfaatexcretienorm per koe in Nederland en Vlaanderen

Een Nederlandse melkkoe stoot volgens de berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat uit dan een melkkoe in België doet volgens de cijfers van de Vlaamse overheid. Een Belgische melkkoe die gemiddeld 8.000 kilogram melk per jaar produceert stoot 36 kilo fosfaat uit per jaar. In Nederland is de fosfaatproductie bij deze koe 40,6 kilo. Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA heeft over dat verschil vragen gesteld aan de Europese Commissie.

lees meer


Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd opgenomen dat het haar streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het zou kunnen inhouden dat vanaf 2021 alle mest moet worden uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als een verplichting kunnen worden opgenomen. LTO vreest de kosten die dat met zich mee gaat brengen.

lees meer


Veroordeling voor bedrijf in Helchteren vanwege overtreding van Vlaamse mestdecreet

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een landbouwbedrijf met een biogasinstallatie op hetzelfde adres in het Belgische Helchteren veroordeeld tot elk een boete van 90.000 euro wegens inbreuken van het mestdecreet. De 56-jarige Nederlandse zaakvoerder kreeg een celstraf van 2 maanden en een boete van 30.000 euro. De bedrijven bleken de regels voor de aan- en afvoer van mest niet na te leven, zodat er verontreiniging werd vastgesteld, onder meer in het grondwater en het oppervlaktewater van de Zwarte Beek en de Bolisserbeek.

lees meer


FromFarmers leent geld voor aankoop industriegrond biogasinstallatie

Coöperatie FromFarmers heeft een lening aan AGroGas Exploitatie verschaft voor de aankoop van 1,3 hectare industriegrond in Varsseveld voor de bouw van een biogasinstallatie. De coöperatie wil op deze manier actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij.

lees meer


Plantaardig digestaat niet meer als 'vloeibaar compost' te verhandelen

In de mestregelgeving is de definitie van compost aangepast. Hierdoor kan plantaardig digestaat niet meer als 'vloeibaar compost' verhandeld worden. De nieuwe definitie voor compost is: product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen en niet verpompbaar is.

lees meer


Derogatie 2019: vergunning aanvragen kan tot 31 januari

Voor derogatie in 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden van toepassing. Om te kunnen deelnemen moet men een vergunning aanvragen, dat kan tussen 1 januari en 31 januari 2019.

lees meer


Mestverwerking Friesland voorziet problemen bij mesttransporten per schip

De regels voor wegen en bemonsteren van mest per schip worden vanaf 1 februari aangescherpt. Daardoor moeten onafhankelijke monsternemers straks aangeven in welk tijdvak van 2 uur de geplande bemonstering plaatsvindt. De aanpassingen zijn onderdeel van een heel pakket wijzigingen die voor het grootste deel al gelden vanaf 1 januari dit jaar. Jan Scherff van Mestverwerking Friesland voorziet problemen voor de mestexport per schip. Het is volgens hem praktisch niet uitvoerbaar om monstername vooraf precies te verdelen in de tijdvakken van 2 uur.

lees meer


Franse bouwer van mesttanks Pichon overgenomen door Samson Agro uit Denemarken

Een belangrijk deel van de Franse bouwer van landbouwmachines Pichon is overgenomen door de Deense onderneming Samson Agro. Beide bedrijven bouwen vooral mesttanks en mestverspreiders. Eind vorig jaar moest Pichon uitstel van betaling aanvragen. Samson neemt nu het deel van het bedrijf dat mesttanks en mestverspreiders bouwt over. De Pichon shovels gingen eerder al naar fabrikant Mecalac.

lees meer


Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari

Veehouders die in 2019 gebruik willen maken van derogatie om extra dierlijke mest op grasland uit te kunnen rijden kunnen daar tot uiterlijk 31 januari een vergunning voor aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Normaal mag op landbouwgrond in de Europese Unie maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt. Nederland heeft via de derogatie toestemming van de Europese Commissie om hier in 2018 en 2019 van af te wijken. Veehouders mogen dan onder voorwaarden 230 of 250 kilogram stikstof per hectare gebruiken op grasland.

lees meer


Klachtentelefoon bij komst Greenferm in Apeldoorn

Bij de komst van de mestverwerkingscentrale van Greenferm op bedrijventerrein De Ecofactorij bij Apeldoorn wordt een klachtentelefoon geopend, waar bewoners van de naastgelegen woonwijk De Maten hun grieven eventueel kwijt kunnen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders na vragen van de SP. Die partij maakte zich zorgen over de gevolgen van de centrale voor de bewoners van de wijk. De bouw van de mestverwerkingscentrale gaat op korte termijn van start.

lees meer


Kumm Technik in korte tijd uitgegroeid tot marktleider in drijfmesttanks in Duitsland

In Nederland kent bijna niemand het Duitse bedrijf Kumm Technik. Dat komt omdat 90% van de machines voor transport en aanwending van drijfmest in eigen land worden verkocht. De rest gaat naar Zwitserland en Oostenrijk. Het bedrijf in Krunkel bestaat nog maar 7 jaar. Tot die tijd was het een loonbedrijf met vooral aandacht voor drijfmest. In 2011 werd besloten de machines voor transport en aanwenden van drijfmest zelf te gaan maken. Met circa 280 machines per jaar is Kumm Technik inmiddels marktleider in Duitsland.

lees meer


Onderscheiding voor Veenhuis Nutriflow op Engelse vakbeurs LAMMA’19

Veenhuis Machines wordt tijdens de Britse vakbeurs LAMMA’19 onderscheiden met de Future Innovation Silver Award voor de Rotomax mesthaspel, uitgerust met NutriFlow precisiebemesting. Deze beurs vindt op dinsdag 8 en woensdag 9 januari aanstaande plaats in Birmingham.

lees meer


"Met een patstelling is niemand gebaat..."

Interview met NCM-directeur in Eindhovens Dagblad en BN De Stem

lees meer


Voorjaarsronde SDE+ op 12 maart 2019 open

In 2019 zijn er 2 openstellingsrondes voor de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De eerste ronde staat open van 12 maart tot en met 4 april en heeft een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Een tweede openstellingsronde is voorzien in het najaar met eveneens een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat neemt daarover een definitief besluit na de sluiting en mede op basis van de uitkomsten van de voorjaarsronde 2019. Wiebes schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Provincie hoefde geen ontheffing te verlenen voor mestverwerkingsproject in Meeuwen

Via een besluit van 11 oktober 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geweigerd om aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg een ontheffing binnen de Verordening Ruimte Noord-Brabant voor de uitbreiding het bouwvlak van een bedrijf in Meeuwen dat de activiteiten in mestverwerking wil uitbreiden naar maximaal 120.000 ton per jaar. De gemeente en de ondernemer maakten bezwaar tegen dat besluit, maar dat werd door het provinciebestuur afgewezen. Vervolgens stapten de partijen naar de Raad van State. Die stelde het provinciebestuur in een uitspraak op 27 december in het gelijk.

lees meer


Mestkorrelbedrijf Doso van start

De ondernemers Mark Willemsen, Rob Boerkamp en Hans Sleurink hebben samen het bedrijf Doso opgezet voor de afzet van mestkorrels op basis van rundveemest. De korrels worden geproduceerd uit het digestaat dat resteert na monovergisting. Deze vergister staat op het bedrijf met 350 melkkoeien van Boerkamp in Olst. Het digestaat wordt gescheiden en de dikke fractie wordt in korrels verwerkt.

lees meer


Mestvergistingsbedrijf stapt naar de rechter vanwege handhaving door gemeente Leudal

Mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen stapt naar de rechter. Het bedrijf doet dat nu de gemeente Leudal handhavend optreedt tegen het drogen van mest en de verwerking ervan tot briketten. Dat proces gebeurt volgens de gemeente zonder de daarvoor benodigde vergunning. Daarom krijgt de onderneming een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf krijgt met dwangsommen te maken wanneer de activiteiten na 1 januari worden voortgezet. De boete kan oplopen tot 35.000 euro. Via de bestuursrechter vraagt het bedrijf om een voorlopige voorziening, zodat de handhaving door de gemeente wordt stopgezet. De zaak dient op vrijdag 4 januari.

lees meer


LTO Nederland roept op om massaal gedragscode KeurMest te ondertekenen

LTO Nederland roept alle boeren en tuinders op om de gedragscode KeurMest te ondertekenen. Het ondertekenen van KeurMest is van belang om te laten zien aan iedereen in de mestketen, dat een ondernemer op een goede manier omgaat met mest. Ook kan hiermee worden getoond dat de landbouw een eerlijke mestketen zeer belangrijk vindt.

lees meer


Zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma met bijhorend ontwerp plan-MER ter inzage

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma opgesteld voor de periode 2019-2022. ​Het zesde mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

lees meer


Coöperatie FromFarmers verstrekt lening aan AGroGas

Coöperatie FromFarmers wil actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij. Vanuit die missie wil de coöperatie sectorinitiatieven financieel mogelijk maken, bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan het oplossen van het mestprobleem. In dit licht stelt coöperatie FromFarmers een lening beschikbaar aan AGroGas Exploitatie voor de aankoop van 1,3 hectare industriegrond. AGroGas is voornemens om op dit terrein een biogasinstallatie te bouwen.

lees meer


'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat'

In de kringlooplandbouw moet alle mest een hoogwaardige grondstof voor het grasland en de akkerbouw worden. Veehouders moeten aan mestscheiding gaan doen, waarbij ze de mest scheiden in een dikke fractie – met fosfaat en vezels – en een dunne fractie – met stikstof en kalium. Op die manier kunnen ze nutriënten op maat gaan leveren aan de akkerbouwers en krijgt de mest waarde, stelt dr. ir. Oene Oenema, onderzoeker en hoogleraar Nutriëntenmanagement en Bodemvruchtbaarheid aan de Wageningen Universiteit.

lees meer


‘Regels van Brabantse gemeenten rond mestverwerking moeten strenger’

Gemeenten in de provincie Noord-Brabant moeten meer doen om omwonenden van mestverwerkers te beschermen, vindt het Brabants Burgerplatform, een koepel van een groot aantal Brabantse milieu- en burgergroeperingen. Volgens hen worden omwonenden nu onvoldoende beschermd tegen bacteriën, virussen, endotoxinen en andere ziekteverwekkers. In een brief worden gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders opgeroepen om de regels voor mestverwerkende bedrijven aan te scherpen.

lees meer


Rechter moet reeks bezwaren tegen vergunning voor mestvergister in Groenlo beoordelen

Omwonenden, de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB hebben een reeks bezwaren ingediend vanwege de aan het het Duitse bedrijf RMS verleende omgevingsvergunning om op een bedrijventerrein in Groenlo op grote schaal mest te vergisten. De rechter zal moeten bepalen of hun bezwaren gegrond zijn. De verwachting is dat de rechtbank onafhankelijke deskundigen inschakelt om de bezwaren te beoordelen.

lees meer


Mestbankaangifte in Vlaanderen kan vanaf 7 januari worden ingediend

Begin januari stuurt de Vlaamse Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid in Vlaanderen, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De aangifte is vanaf 7 januari beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot en met 15 maart ingediend worden. Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen in december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 15 februari.

lees meer


Nieuw Mest Transport Internet Loket in Vlaanderen vanaf 1 januari online

Op 1 januari 2019 lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe versie van het Mest Transport Internet Loket (MTIL). ​​​Die toepassing maakt dan integraal deel uit van het Mestbankloket, terwijl het huidige MTIL een autonome toepassing is. De nieuwe versie biedt veel voordelen bij gegevensuitwisseling: MTIL werkt vanaf januari volledig online, en dus altijd met de meest recente gegevens van mesttransporteurs, volmachten en mestanalyses.

lees meer


Losgeraakte afdichting van navergistingstank veroorzaakte lekkage in Harderwijk

De lekkage in de vergistingsinstallatie op het terrein van Bio Energie Centrale in Harderwijk op dinsdagmiddag 11 december blijkt te zijn ontstaan doordat een afdichting in de wand van de navergistingstank is losgeraakt. Hierdoor is ongeveer 2000 m3 mest uit de tank gelopen. De oorzaak van het losraken van de afdichting is onduidelijk. Er is besloten de opening in de wand met een andere techniek af te dichten. Zo wordt gezorgd dat de afdichting niet meer kan loslaten. Er is verder geen schade geconstateerd aan de navergistingstank of aan andere onderdelen van de installatie.

lees meer


Orgamebo uit Kapel-Avezaath gaat zich toeleggen op mesthandel en -transport

Het bedrijf Orgamebo uit Kapel-Avezaath kan een vergunning gaan aanvragen voor de handel in meststoffen. De gemeenteraad van Buren stemde dinsdag 18 december in met een gewijzigd voorstel. Het bedrijf was tot voor kort op kleine schaal actief als mestverwerker. Nadat, mede door bezwaren van omwonden, het bedrijf geen vergunning kreeg om die activiteit uit te breiden wil het bedrijf nu een mesthandel starten.

lees meer


Veenhuis introduceert Euroject Twin bemester

Veenhuis in Raalte komt met de Euroject Twin. Deze bemester heeft per mestuitstroomopening 2 smallere schijven in plaats van de ene dikkere schijf bij de Euroject Pro. Hierdoor is onder droge omstandigheden minder kracht nodig om een sleuf in de grond te snijden. De nieuwe bemester kan zowel volvelds als in rijenteelten bemesten. De machine komt beschikbaar in werkbreedtes van 7,88 en 8,63 meter. De basisuitvoering van 7,88 meter heeft een brutoprijs van 47.500 euro en een uitvoering van 8,63 meter kost 49.500 euro.

lees meer


Oud-eigenaar Bio Spares Nistelrode krijgt omgevingsvergunning niet terug

De oud-eigenaar van het bedrijf Bio Spares krijgt de omgevingsvergunning die hij had voor een mestvergistingsinstallatie in Nistelrode niet terug. Dit heeft de Raad van State woensdag 19 december bepaald in een zaak die de ondernemer had aangespannen tegen de provincie Noord-Brabant. Met deze rechterlijke uitspraak is ook de kans op het uitkeren van een schadevergoeding die de ondernemer van de provincie eist flink geslonken.

lees meer


Biogas van installatie op Dairy Campus wordt opgewerkt naar groen gas

Op de Dairy Campus bij Leeuwarden is vrijdag 13 december een vernieuwde installatie in gebruik genomen, die biogas geschikt maakt voor levering aan het openbare gasnet. De installatie is geleverd door Biolease Nederland, een bedrijf uit Leeuwarden dat de komende 12 jaar ook zorgt voor het onderhoud. De installatie van Biolease is gekoppeld aan de biovergister van Dairy Campus, die tegenwoordig in handen is van een groep investeerders die opereert onder de naam Biogas Leeuwarden. De installatie van Dairy Campus lag door subsidieproblemen al enige tijd stil.

lees meer


Johan Mostert nieuwe voorzitter sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland

Woensdag 19 december heeft Johan Mostert tijdens de ledenbijeenkomst van Cumela Nederland in het Zeeuwse Biervliet het voorzitterschap van de sectie Meststoffendistributie overgenomen. Mostert is actief in de meststoffendistributie en het behandelen van biologische grondstoffen als mede-eigenaar van het bedrijf Mostert & Van der Weg. Mestdistributeur Mostert & Van der Weg vervoert alle soorten meststoffen in binnen en buitenland. Het bedrijf is gevestigd in Nijkerkerveen. Met de voorzitterswissel werd tegelijk afscheid genomen van Jaap Uenk. Hij heeft zich 13 jaar ingezet voor ondernemers in de mestsector.

lees meer


Plan voor onderzoek naar 'Triple Spray' in combinatie met sleepvoetbemester

Op 14 december heeft de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een aantal nieuwe onderzoeksvoorstellen beoordeeld. Onder andere de onderzoeksprojecten 'Mestscheiding in melkveestallen' en 'Emissie armer mest toedienen op veen en zware klei' worden met een positief advies voorgelegd aan het bestuur. In dat laatste project zijn plannen om een 'Triple Spray' in combinatie met een sleepvoetbemester te testen.

lees meer


Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt

De sleepvoetbemester mag in 2019 en mogelijk ook in 2020 gebruikt worden, mits de boer bij controle aannemelijk kan maken dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.

lees meer


Noord-Brabant: Openstelling nieuwe regelingen POP3, subsidies voor met name agrariërs.

POP3 Brabant is een subsidieregeling voor de landbouw in Noord-Brabant. Vier nieuwe regelingen gaan open. Hiervoor wordt op 13 januari een informatiebijeenkomst georganiseerd.

lees meer


Eerste bijeenkomst ESNI - 22 januari 2019 in Brussel

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende projecten gepresenteerd.

lees meer


Informatiebijeenkomst EIA, MIA\Vamil en Circulaire Economie op 16 januari 2019.

Tijdens deze bijeenkomst van RVO maakt u kennis met de laatste wijzigingen in MIA\Vamil en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze informatiebijeenkomst is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie.

lees meer


Visie op Biomassa van Natuur en Milieu

Natuur- en milieubeschermingsorganisatie Stichting Natuur en Milieu heeft een visie opgesteld voor het gebruik van biomassa in Nederland, resulterend in een aantal standpunten over het Nederlandse beleid ten aanzien van biomassa.

lees meer


Commissie m.e.r. vindt milieueffectrapport mestverwerker Twence nu in orde

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren op verzoek van de provincie Overijssel opnieuw beoordeeld. Met aanvullende informatie over monitoring en de opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit is nu goede en volledige informatie beschikbaar, stelt de commissie.

lees meer


CBb schrapt drietal mestboetes omdat minister correctiefactoren en marges geheim hield

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt in een drietal hoger beroepzaken de boetes die veehouders kregen opgelegd voor overtreding van de Meststoffenwet. De veehouders kregen volgens de rechter geen redelijke mogelijkheid om zich te verweren tegen het aan hun niet-sluitende mestboekhouding ontleende bewijsvermoeden dat zij de Meststoffenwet hebben overtreden.

lees meer


Open dag mestverwerkingssysteem op 20 december in Rouveen

Op 20 december vindt in Rouveen een open dag plaats op het vleesvarkensbedrijf van fam. Mijnheer. Tijdens deze open dag kunnen geïnteresseerden de nieuwe stal voor 2.560 vleesvarkens en het mestverwerkingssysteem bekijken. In 2017 investeerde de varkenshouder in een innovatief mesterverwerkingssysteem. Met een nieuwe techniek wordt mestwater omgezet in schoon water. De eindproducten bestaan uit droge pallets en schoon water. Dit mag veilig en met vergunning geloosd worden in het slootwater. Bezoekers zijn welkom van 15.00 uur tot 21.00 uur bij het varkensbedrijf aan de Koezenkooiweg 2 in Rouveen.

lees meer


Jennissen gebruikt oude locatie van Bio Spares alleen voor mestopslag en hygiënisatie

De vergunning voor de mestvergistingsinstallatie van het bedrijf Bio Spares in Nistelrode die in 2015 werd ingetrokken door de provincie Noord-Brabant is vervolgens overgenomen door het loonbedrijf Jennissen uit Den Dungen. Het bedrijf gebruikt de locatie momenteel alleen voor de opslag van mest in de beschikbare silo’s. Daarnaast wordt er mest gehygiëniseerd voordat deze naar Duitsland wordt geëxporteerd. De vijf aanwezige silo’s bieden ruimte voor de opslag van 22.000 ton mest. Jennissen heeft nog niet bepaald of het bedrijf de mestvergisting gaat hervatten of dat de onderneming zich blijft toeleggen op mesttransport naar Duitsland.

lees meer


Oud-eigenaar Bio Spares eist miljoenen aan schadevergoeding van provincie Noord-Brabant

Ondernemer Pieter Hoogendonk, de oud-eigenaar van het mestvergistingsbedrijf Bio Spares in Nistelrode, eist 4 tot 6 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant vanwege het besluit om de installatie in 2015 stil te laten leggen. De zaak diende op dinsdag 11 december bij de Raad van State. De uitspraak of de ondernemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding wordt over 6 weken verwacht. Wanneer die uitspraak voor hem gunstig uitvalt is het vervolgens aan de burgerlijke om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

lees meer


Advies- en monitoringsysteem voor mestaanwending bijna praktijkklaar

Het systeem dat het bedrijf DynaLynx in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel ontwikkelt combineert straks internettechnologie, mobiele apps en slimme sensoren die op de bemester zijn geplaatst. Het systeem voorziet de veehouder van informatie vooraf, tijdens en na het uitrijden van drijfmest, met als doel de nutriënten in de mest beter te benutten. Het monitoringssysteem is inmiddels gereed en intern getest. De sensoren zijn aangesloten en er is een koppeling met het systeem waar de data binnenkomen. Het systeem is klaar om te installeren op de bemester.

lees meer


Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik

De bio-energiecentrale in Harderwijk, waar dinsdag 11 december 2.000 kuub mest wegstroomde, was pas een maand in bedrijf. De centrale is een samenwerking tussen mesttransporteur Jan Bakker en waterschap Vallei en Veluwe. De oorzaak van het gat in de silo is volgens een woordvoerder van het waterschap nog onbekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het waterschap verwacht dat de opruimwerkzaamheden nog dagen in beslag nemen.

lees meer


Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal geen uitstel of ontheffing verlenen bij het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond dat per 1 januari 2019 van kracht wordt. Dat zei de minister op donderdag 13 december tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het verbod is nog niet in wetgeving vastgelegd, maar Schouten is bezig met de afronding van de regeling. Ze zal de wettelijke regeling op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen.

lees meer


CBb laat afschaffing POR ongemoeid

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) treft geen voorlopige voorziening voor pluimveehouders in verband met de Regeling ontheffing productierechten (POR) totdat zij een uitspraak hebben in de bodemzaak over het beëindigen van de regeling. In totaal lopen er circa 100 beroepsprocedures omtrent de POR-regeling van zowel pluimvee- als varkenshouders. Het CBb wil de bodemzaken hierover in het eerste kwartaal van 2019 gaan behandelen. De uitspraak van het CBb van 13 december betekent dat pluimvee- en varkenshouders wiens ontheffingen dit jaar afliepen voor het einde van het jaar dierrechten moeten leasen of kopen voor het aantal dieren dat zij houden.

lees meer


Datum en locatie ManuREsource 2019 bekend

Op woensdag 27 en donderdag 28 november zal de vierde editie van het ManuREsource-conferentie plaatsvinden in Hasselt, België. Op vrijdag 29 november wordt een excursie georganiseerd naar mestverwerkingsinstallaties in de regio.

lees meer


Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Biomoer in Moerstraten. Vervolgens moet dat besluit ter inzage worden gelegd zodat belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen. Dat heeft de Raad van State op woensdag 12 december bepaald. Tegen de uitbreidingvan het bedrijf, dat mest en co-producten vergist, wordt bezwaar gemaakt door de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties.

lees meer


'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'

Hoe het nieuwe Nederlandse mestbeleid eruit gaat zien, staat nog volledig open. Dat maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op woensdag 12 december duidelijk bij de aftrap van de bijeenkomsten in het land die zij de komende tijd organiseert om met betrokkenen te praten over een nieuw mestbeleid. De eerste bijeenkomst vond plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Het ministerie wil het mestbeleid hervormen tot een eenvoudiger maar robuust systeem. Belangrijk blijft dat de eisen ten aanzien van de waterkwaliteit worden gehaald en wijzigingen niet nadelig uitpakken voor de natuur. Schouten ziet ook graag dat de nieuwe mestregels boeren de mogelijkheid bieden te profiteren van hun vakmanschap.

lees meer


In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen

De Vlaamse Mestbank volgt de meststromen vanuit, naar en binnen Vlaanderen. In 2017 werd met 17,8 miljoen ton dierlijke en andere meststoffen vervoerd over openbare wegen. Het merendeel van de transporten vertrekt op een landbouwbedrijf, en doet een landbouwer zelf met zijn tractor. Andere transportroutes vertrekken bij de verwerkingsinstallaties, aanbieders buiten Vlaanderen en mestverzamelpunten. Schakelt een landbouwer een erkend mestvoerder in, dan worden er transportdocumenten ingevuld en kan de Mestbank alles volgen via AGR-GPS.

lees meer


Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen

In 2018 ging in de Belgische regio Haspengouw het LEADER-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ van start. In dit project wordt het gebruik van dikke fractie als mestproduct geïntroduceerd op de Haspengouwse akkers. De dikke fractie wordt verkregen door varkens- of runderdrijfmest te scheiden met een mestscheider. Het is een ideaal product om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Om het product bekend te maken bij de akkerbouwers werd een praktijkgids uitgegeven en komt er een rekentool online om te berekenen hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding.

lees meer


Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking

Bestuurders in noorden en het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant willen samenwerken om het mestoverschot in de regio om te buigen van een probleem tot een kans. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Brabantse visie op mestbewerking. In het project werken gemeenten, provincie en de omgevingsdiensten samen aan manieren om van mest een waardevolle grondstof te maken, in plaats van een afvalproduct van de veehouderij. Hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen, is de komende maanden onderwerp van gesprekken en onderzoek. Het project is nog maar net van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2019 moeten de eerste resultaten van het overleg naar buiten komen.

lees meer


Waterschappen dringen aan op extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van mest

De Tweede Kamer debatteert woensdag 12 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mestbeleid. Op de agenda van het debat staat onder andere de herbezinning op het mestbeleid die de minister heeft aangekondigd. De minister wil de mestregelgeving vereenvoudigen, de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water bereiken, en een betere naleving en handhaving van de regels bewerkstelligen. De Unie van Waterschappen vindt voor het oppervlaktewater een aanscherping van de wetgeving met extra maatregelen nodig. Het gaat daarbij om extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van meststoffen en maatregelen die de uit- en afspoeling van landbouwpercelen tegen gaan.

lees meer


Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest

Stichting De Paardenkamp, nationaal rusthuis voor oude paarden en pony’s heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd om de mogelijkheden voor mestaanwending op het eigen bedrijf te onderzoeken. Een nieuw aangekochte locatie lijkt geschikt om de eigen paardenmest, na eventuele bewerking, aan te wenden op het eigen land om daarmee meer circulair te zijn. Doel is om hiermee zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen. De Paardenkamp krijgt het advies om de mest te blijven afvoeren.

lees meer


Champignonsubstraatproducent Walkro volledig in handen van Ierse Monaghan Mushrooms

De Belgische investeerder Gimv en het management van Walkro, een van de voornaamste producenten van compost die wordt gebruikt in de champignonteelt, hebben hun aandelen in Walkro verkocht aan het Ierse Monaghan Mushrooms. Daarmee is Managhan Mushrooms de enige aandeelhouder geworden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

lees meer


Cumela Nederland voorziet veel problemen door verbod op sleepvoetbemester

Over 2 maanden begint het nieuwe seizoen voor het uitrijden van mest en er is momenteel nog geen alternatief voor de sleepvoetbemester die in 2019 ook niet meer op klei- en veengrond mag worden ingezet. “De minister heeft wel een verbod ingesteld, maar het blijft onduidelijk aan welke eisen moet worden voldaan bij een alternatieve methode van mest uitrijden", stelt Hans Verkerk van brancheorganisatie Cumela Nederland vast.

lees meer


'Ook aandacht voor stikstof nodig bij certificering Keurmest'

Bij de certificering van afzet van mest binnen Keurmest, zal ook rekening worden gehouden met de hoeveelheid stikstof en het volume van de mest. Met dat idee werken vertegenwoordigers van mestdistributeurs, verwerkers en boeren aan de invulling van de certificering. Dat zegt Claude van Dongen, bestuurder van LTO Nederland. Bij de controle door de overheid ligt de focus op fosfaat, maar voor een goed beeld van de meststromen is ook het volume en de hoeveelheid stikstof van betekenis. Met name de controle op stikstof is lastig omdat stikstof kan vervluchtigen als ammoniak, methaan of stikstofgas.

lees meer


Onderzoek naar uitbreiding van biogasnetwerk in Twente

Energie Coöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijven uit de omgeving van Noord Deurningen, is momenteel bezig met de realisatie van een biogasnetwerk. Door Stichting Duurzaam Noord Deurningen, de overkoepelende stichting die tot doel heeft om Noord Deurningen energieneutraal te maken, wordt onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden van dit biogasnetwerk. Hiervoor is van de 4 Noordoost Twentse gemeenten een bijdrage van 5.000 euro ontvangen.

lees meer


Bedrijfsbezoeken mestverwerking in België op maandag 10 december

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert in samenwerking met Danone op maandag 10 december een studiereis waarbij 2 melkveebedrijven worden bezocht die een mestverwerkingsinstallatie uitbaten. Zowel de melkveehouder als de leverancier zal aanwezig zijn om kritische vragen te beantwoorden. Tijdens de dag doen ook 4 melkveehouders verslag van hun ervaringen bij de gezamenlijke aankoop van een vijzelpers om mest te kunnen scheiden.

lees meer


Nederland heeft in 2019 nieuwe exportmarkten voor dierlijke mest nodig

Het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking (NCM) heeft de landelijke inventarisatie mestverwerking 2018 uitgevoerd. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen rond de afzet en verwerking van mest. Besloten is om voor de inventarisatie geen enquête te houden, zoals in voorgaande jaren, maar zoveel mogelijk te werken met geregistreerde, openbare cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aangevuld met andere bronnen. Het NCM voorziet in 2019 een tekort voor verwerking en export van fosfaat uit dierlijke mest. De sector zal nieuwe exportmarkten moeten vinden.

lees meer


Monomestvergisting op melkveebedrijf kan bij nieuwbouw interessant zijn

Uit de scenarioberekeningen blijkt dat in bepaalde situaties mono-vergisten op een melkveebedrijf interessant kan zijn, omdat het zorgt voor minder emissies van ammoniak en methaan en een beter inkomen. Dat geldt met name bij nieuwbouw. Dit blijkt uit een scenariostudie van Proeftuin Veenweiden, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. De emissie van methaan en ammoniak kunnen ruim 10% verminderen, maar dan moet wel het hele bedrijfssysteem aangepast worden en niet beperkt blijven tot een vergister achter de stal.

lees meer


Rapport CDM moet meer inzicht geven in economische voordeel mestfraude

Een rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) zal naar verwachting meer inzicht verschaffen in het economische voordeel dat met mestfraude verkregen kan worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer.

lees meer


Groot Zevert Vergisting wil in 2019 aan 150 melkveebedrijven kunstmestvervanger leveren

In 2019 wil Groot Zevert Vergisting uit Beltrum aan 150 melkveehouders met 7.000 hectare grasland in de Achterhoek een Groene Weide Meststof op basis van varkensdrijfmest als kunstmestvervanger leveren. Ook zijn er plannen voor de aanleg van 15 onderzoek-demovelden bij veehouders. Verder loopt er een monitoringsprogramma waarin de opbrengst van het gras en de uitspoeling van nitraat in het grondwater gemeten worden. Het afgelopen jaar zijn praktijktests uitgevoerd naar de grasopbrengst bij 10 melkveehouders in de Achterhoek met 26 hectare weiland. De helft hiervan werd traditioneel bemest, terwijl de andere helft met de Groene Weide Meststof werd bemest. De ervaringen met de kunstmestvervanger waren positief.

lees meer


'Mestfraude is slecht voor imago van de sector maar kan ook gevolg zijn van ingewikkelde regels'

In poll op de website van Pigbusiness is gevraagd naar de mening van de bezoekers van de site over mestfraude. Directe aanleiding vormde het onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit instelt naar een adviesbureau in het Limburgse Heythuysen. Aan de peiling werd door 237 mensen deelgenomen. Ruim 35% vindt dat elke mestfraude slecht is voor het imago van de veehouderijsector en dat overtreders onherroepelijk bestraft moeten worden. Anderzijds stelt bijna 34% dat de regels zo ingewikkeld of onhaalbaar zijn dat iedere varkenshouder soms onbewust de wet overtreedt.

lees meer


Pluimveehouder wil voorlopige voorziening in verband met beroep tegen intrekken POR

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelde vrijdag 30 november het verzoek van een pluimveehouder voor een voorlopige voorziening in verband met zijn beroepsprocedure vanwege het intrekken van de Regeling Ontheffing Productierechten (POR). De pluimveehouder is lid van de coöperatie DEP die de mest levert voor BMC Moerdijk. Naast hem zijn er 57 andere leden van deze coöperatie die een die het besluit om de POR niet te verlengen aanvechten. De bestuursrechter doet 14 december uitspraak in de zaak.

lees meer


Duport Beheer neemt Duitse fabrikant van bemestingapparatuur over

Duport Beheer uit Dedemsvaart neemt per 1 januari 2019 het Duitse bedrijf Güstrower Maschinenbau over. De onderneming in het noordoosten van Duitsland zal wel zelfstandig blijven opereren. De overname moet met name resulteren in voordelen bij de inkoop van materialen. Güstrower Maschinenbau produceert mestinjectieapparatuur, kunstmeststrooiers, mestverspreiders en kippers. Duport is een producent van zodenbemesters, machines voor vloeibare bemesting en mengmesttanken. Daarnaast is Duport in Nederland importeur van landbouwmachines en trekkers van de merken Pöttinger, Lindner, Matrix, LJM en Falc.

lees meer


LTO-vakgroep Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten draagt bij aan de visie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Van Wenum pleiten voor ruimere fosfaatnormen, zodat er meer ruimte komt binnen het bouwplan om bodemverbeteraars in te zetten. Ook zou hij graag zien dat een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest te gebruiken niet alleen voor grasland zou gelden, maar ook voor telers van akkerbouwgewassen die bijvoorbeeld de dunne fractie van dierlijke mest gebruiken in wintertarwe, winterkoolzaad en graszaad.

lees meer


Commissie m.e.r. heeft nog vragen bij monitoring van emissie door mestverwerker Twence

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren opnieuw beoordeeld. Met de aanvulling op het rapport is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit, natuur en geurhinder. Hoe de daadwerkelijke effecten, zoals stikstofuitstoot en geur, gemonitord gaan worden vraagt nog aandacht, stelt de commissie in een advies aan de provincie Overijssel.

lees meer


Zes grote agroconcerns gaan samenwerken aan mestverwaarding

Een zestal grote partijen in de agrarische sector gaat vanaf 1 januari 2019 samen met Wageningen University & Research werken aan een innovatieprogramma 'Next Level Mest Verwaarden'. Doel is de ontwikkeling van een duurzame mestverwaardingsketen. Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research hebben daartoe een consortium gevormd, dat nauw samen zal werken met het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

lees meer


De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert onvoldoende

​Zowel uit het 'Mestrapport 2018' van de Vlaamse Landmaatschappij als uit het rapport 'Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2017-2018' van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen niet verbetert en dat de doelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater uit het vijfde mestactieprogramma (MAP5) niet gerealiseerd worden.​ Sinds het winterjaar 2013-2014 verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen niet meer.

lees meer


Mestproductie in Vlaanderen stabiliseert, mestverwerking groeit

Uit het Mestrapport 2018 van de Vlaamse Landmaatschappij VLM blijkt dat er in 2017 un Vlaanderen ongeveer evenveel mest werd geproduceerd als in voorgaande jaren. De productie bedroeg 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilogram fosfaat. Waar de rundveestapel lijkt te stabiliseren en de varkensstapel verder afneemt, wordt een verdere groei vastgesteld bij het pluimvee. In 2017 werd 42,2 miljoen kilogram stikstof uit Vlaamse dierlijke mest verwerkt en geëxporteerd uit Vlaanderen.

lees meer


Franse producent van mesttanks Pichon krijgt half jaar uitstel van betaling

Aan de Franse fabrikant van mesttanks en mestverspreiders Pichon is 6 maanden uitstel van betaling verleend. In die tijd probeert een curator samen met het management een koper voor het bedrijf te vinden. Pichon is gevestigd in Landivisiau, in het westen van Frankrijk. Het bedrijf nam in 2015 de onderneming Gilibert Industries over. Tegelijk werd geïnvesteerd in een nieuwe fabriek van 22.000 m2. Hoewel de verkopen stegen kon dit niet voorkomen dat Pichon in financieel zwaar weer terechtkwam. Dit jaar werd de productie van compacte laders al afgestoten aan Mecalac, maar het bedrijf verkocht deze in de agrarische sector nog wel onder eigen naam.

lees meer


Minder vervoer van fosfaat in dierlijke mest

In de eerste 9 maanden van 2018 is er door intermediairs bijna 27 miljoen ton mest vervoerd met daarin 99,2 miljoen kilo fosfaat en bijna 173 miljoen stikstof. Daar waren ruim 805.000 transporten voor nodig. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dat is gebaseerd op de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest die de dienst heeft ontvangen. Het aantal transporten ligt 3,7% lager dan in de vergelijkbare periode in 2017. Het vervoerde volume is 2,8% minder en de hoeveelheid fosfaat die werd vervoerd 16%.

lees meer


NEN neemt internationaal VERA-secretariaat over

Sinds 1 oktober heeft NEN het internationaal VERA-secretariaat overgenomen van Duitsland. VERA staat voor 'Verification of environmental technologies for agricultural production'. Het doel van VERA is het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre een technologie de emissies kan reduceren van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof of geur. VERA is in 2008 opgericht om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen. Het is een internationale samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en Deense milieu- en landbouwautoriteiten.

lees meer


Export van fosfaat in mest nam in eerste 9 maanden van 2018 met 23% af

De Nederlandse veehouderij heeft in de eerste drie kwartalen van 2018 ruim 2,36 miljoen ton mest in het buitenland afgezet met daarin bijna 26,3 miljoen kilo fosfaat en 28,5 miljoen kilo stikstof. Wanneer de export wordt bekeken vanuit de afzet van fosfaat is de uitvoer bijna 23% lager dan in de eerste negen maanden van 2017. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebaseerd op gegevens uit de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest.

lees meer


Gelders biogasbedrijf werkt nog niet veilig genoeg

Een biogasbedrijf in Gelderland moet binnen 4 maanden aantonen op welke wijze de explosiegevaren beheerst worden. Anders moet het bedrijf wekelijks 2.500 euro betalen tot een maximum van 25.000 euro. Al sinds 2014 weigert het bedrijf om een Explosie Veiligheidsdocument te maken, ondanks dat het al één boete opgelegd heeft gekregen.

lees meer


Veenhuis Machines stopt samenwerking met Kverneland voor bedienen van Duitse markt

Veenhuis Machines neemt de verkoop en service van de machines voor het bewerken, transporteren en aanwenden van mest in Duitsland vanaf 1 december 2018 voor eigen rekening. Hiermee komt vanwege strategische redenen een einde aan de samenwerking met Kverneland. Vanaf 1 december 2018 kunnen dealers en klanten rechtstreeks contact opnemen met Veenhuis Machines om de juiste mestbewerking, -transport en –aanwendingstechniek voor hun klanten en bedrijf te bepalen.

lees meer


TBL Techniek introduceert 9,75 meter brede bemester

TBL Techniek uit Lettele heeft het afgelopen mestseizoen uitgebreid getest met een 9,75 meter brede TBL-zodenbemester. De machine heeft dit mestseizoen gedraaid bij Loonbedrijf De Weer in Bornerbroek. Vorig mestseizoen heeft TBL Techniek met een 15 meter brede zodenbemester ruim 50.000 m3 mest uitgereden. Uit reacties van gebruikers bleek dat er in Nederland behoefte is aan een zo breed mogelijke machine, welke toch uit 3 delen bestaat en dus snel in en uit te klappen is. Vervolgens heeft TBL Techniek een 9.75 meter brede machine ontwikkeld die binnen de wettelijk toegestane hoogtes en breedtes vervoerd kan worden.

lees meer


Eén op vijf pocketvergisters in Vlaanderen voldoet niet aan verwachtingen

Pocketvergisting – de productie van biogas uit mest in een kleine installatie met een geïnstalleerd vermogen tot 10 kilowatt – won de laatste jaren aan populariteit in de melkveehouderij in Vlaanderen. In de afgelopen jaren werden er 75 van dit type installaties op Vlaamse veehouderijbedrijven geplaatst. Het blijkt echter dat 16 van deze 75 pocketvergisters in 2017 al geen energie meer produceerden. Waar in 2016 de pocketvergisters nog zorgden voor 2.183 megawttuur aan elektriciteit en 6.740 megawattuur warmte, was dat in 2017 afgenomen naar 1.942 megawattuur elektriciteit en 6.740 megawattuur groene warmte.

lees meer


Co-vergister in Harderwijk klaar voor ingebruikname

Ondernemer Jan Bakker heeft samen met het waterschap Vallei en Veluwe in Harderwijk een bio-energiecentrale laten bouwen. Het betreft een co-vergister die eind november in gebruik wordt genomen. De vergister staat op het industrieterrein van Harderwijk, op de grond van het waterschap. De capaciteit bedraagt 100.000 ton per jaar. Daarvan is 65% rundveedrijfmest en de overige 35% bestaat uit co-producten zoals bietenpulp of graanresten.

lees meer


Afwijkingen in monsters van biologische verwerkte van mest

Uit onderzoek van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) blijkt, dat de afwijkingen tussen de inhoudswaarden op vervoersdocumenten en de waarden die worden bepaald tijdens controles van biologisch verwerkte mest, vaak het gevolg zijn van meegezogen slib in het afgevoerde effluent. De inhoudswaarden van effluent op de vervoersdocumenten en de waarden die worden bepaald bij controles, verschillen bovendien het sterkst op het einde van het bemestingsseizoen. Op dat moment is het effluentbekken vaak nagenoeg leeg, en wordt bij het vullen van de vrachten meer slib meegenomen. Daardoor wijkt de werkelijke samenstelling af van de samenstelling die is bepaald in het begin van het bemestingseizoen.

lees meer


Bereidheid van varkenshouders om in mestverwerking te investeren lijkt toe te nemen

In het Nieuwe Oogst Opiniepanel waar door 306 varkenshouders aan deelgenomen werd geeft 54% aan bereid te zijn om in mestverwerking te investeren en leveringen van mest meerjarig te willen vastleggen. Daarmee lijkt de investeringsbereidheid in het verwerken van mest binnen de sector toe te nemen. Naar mate er meer dieren op een bedrijf worden gehouden, des de groter blijkt de bereidheid om geld te steken in mestverwerking. Daarnaast blijkt het animo om te investeren bij jongere varkenshouders groter dan bij hun oudere collega's.

lees meer


Vleeskuikenhouder verbrandt mest op eigen erf

Vleeskuikenhouder Ramon Harmes uit Klazienaveen investeerde in mestverbranding op het eigen bedrijf. De Drentse pluimveehouder moderniseerde zijn bedrijf in de afgelopen jaren en breidde uit naar 270.000 kuikens. De 2.500 ton mest die de kuikens jaarlijks produceren wordt via de drooginstallatie gedroogd tot 85% droge stof. De gedroogde mest wordt gehygiëniseerd. Na het drogen is er nog 1.700 ton over. Daarvan wordt 700 ton verbrand. De warmte van de kachel gebruikt Harmes voor het verwarmen van de stallen en alle bijgebouwen. De resterende 1.000 ton droge mest wordt afgezet voor de productie van korrels.

lees meer


Europese Commissie werkt aan een nieuwe definitie voor dierlijke mest

Parallel aan de besprekingen over de nieuwe mestverordening werkt de Europese Commissie aan een nieuwe definitie voor dierlijke mest. In de huidige definitie worden ook verwerkte producten uit dierlijke mest nog als dierlijke mest beschouwd, terwijl ze in essentie niet meer zo beschouwd hoeven te worden. In Nederland lopen op dit moment verschillende pilots met mestverwerking, waarbij mineralenconcentraten worden geproduceerd die kunstmest kunnen vervangen maar volgens de Europese definitie nog als dierlijke mest moeten worden beschouwd. Als de nieuwe verordening van kracht is, zullen dergelijke mineralenconcentraten, voorzien van een Europees CE-keurmerk, verhandeld kunnen worden naar het buitenland, zonder dat andere lidstaten extra eisen opleggen.

lees meer


Provincie Zuid-Holland steunt onderzoek naar toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte

De provincie Zuid-Holland maakt op verzoek van de Provinciale Staten komend jaar 200.000 euro vrij om onderzoek te doen naar dierlijke mest met een verlaagd fosfaatgehalte. Bij de behandeling van de begroting op 14 november werd een amendement van de VVD waarin dat wordt bepleit gesteund door de fracties van GroenLinks, SP, D66, Leefbaar Zuid-Holland, 50Plus, Groep Zuid-Holland, SGP, CU, CDA en PVV.

lees meer


'Geen aanwijzing dat mestfraude in Nederland ook impact in Vlaanderen heeft'

In het zuiden van Nederland zijn maandag 19 november huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar mestfraude. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verdenkt een groot landbouwadviesbureau van het gebruik van 'creatieve oplossingen' om de mestboekhouding van veehouderijbedrijven op papier te doen kloppen en van gesjoemel met cijfers van mesttransporten. De Vlaamse Mestbank heeft geen aanwijzingen van fictieve mesttransporten vanuit Nederland naar Vlaanderen.

lees meer


Cumela Nederland: 'Mestketen is op de goede weg'

Ten onrechte wekt NRC in het vervolgartikel over mestfraude deze week de indruk dat er in een jaar op dit punt nog weinig is veranderd, stelt de brancheorganisatie voor loonwerkers en mesttransporteurs Cumela Nederland. Er is door de sectorpartijen niet alleen een plan van aanpak gemaakt, ook belangrijke vormen van fraude zijn uitgebannen. Daarnaast is de hoeveelheid mest fors verminderd. Al voor de krantenartikelen vorig jaar verschenen stond de mestfraude bovendien al heel duidelijk op het netvlies bij zowel bedrijfsleven als overheid en werden er allerlei maatregelen voorbereid, aldus Cumela.

lees meer


'Greenferm verwerkt mest voor 15,80 euro per ton'

Varkenshouders die mest willen laten verwerken bij Greenferm in Apeldoorn betalen straks 11,80 euro per ton mest plus 1 euro per kilogram fosfaat. Dat is exclusief transportkosten die afhankelijk zijn van de transportafstand. Voor 100 kilometer geldt een tarief van 8,40 euro per ton. Dat vertelde Willem Berkhof tijdens de Thema-avond Mest van Pig Business op woensdag 14 november in Dalfsen.

lees meer


Brede samenwerking in Limburg om mestfraude op te sporen en tegen te gaan

Een groot aantal partners op het gebied van toezicht en handhaving gaan in Limburg intensiever samenwerken. Dat spraken de partijen af tijdens een bestuurlijk overleg in oktober in de gemeente Nederweert. De samenwerking gaat zich zowel richten op het bestuurlijk als operationeel niveau. De aanleiding dat de partners de samenwerking willen intensiveren en optimaliseren zijn diverse signalen over de mestfraude.

lees meer


Gemeente Apeldoorn trekt vergunning voor mestvergister in Klarenbeek mogelijk in

De verleende vergunning voor de bouw van een mestvergister door een veehouder in Klarenbeek wordt mogelijk ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn wil daar stappen toe zetten, omdat de veehouder te lang heeft gewacht om de installatie daadwerkelijk te realiseren. De vergunning werd al in 2009 verleend, maar sindsdien werden diverse procedures gevoerd door omwonenden met het doel de bouw tegen te houden uit vrees voor stank- en verkeersoverlast. In januari van dit jaar sprak de Raad van State zich over de zaak uit en daarbij bleef de vergunning in stand. Omdat bouwactiviteiten sindsdien uitbleven dienden omwonenden bij de gemeente in september opnieuw een verzoek in om de vergunning in te trekken. Daar wil het college gehoor aan geven.

lees meer


Internationaal project ReNu2Farm focust op hergebruik van reststromen als meststoffen

Hergebruik van reststromen – zoals mest, afvalwater en afval uit de voedselketen – en het terugwinnen van meststoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiëntieverbetering van het meststoffengebruik. Dat helpt Europa bij de transformatie naar een meer circulaire economie. De onderzoekers van het recent gestarte Noordwest-Europese project ReNu2Farm, met als Vlaamse partners de Universiteit Gent en onderzoeksinstituut Inagro, formuleren beleidsaanbevelingen en stippelen acties uit om het gebruik van teruggewonnen meststoffen te verhogen.

lees meer


Geen alternatieve locatie beschikbaar voor biovergister van Engie in gemeente Reimerswaal

<div id='lead'>De Zeeuwse gemeente Reimerswaal kan energiebedrijf Engie geen andere geschikte locatie in de gemeente aanbieden voor de bouw van

lees meer


CZAV ziet kansen voor nieuwe organische meststoffen

<div id='lead'>CZAV kent al tientallen jaren een samenwerking met handelaren die organische mest leveren. Voorheen werd organische mest voornamelijk toegepast

lees meer


Openbaar Ministerie kritisch over strategie van Schouten om mestfraude aan te pakken

<div id='lead'>Sinds de publicaties over grootschalige fraude bij de afzet van mest door NRC in november vorig jaar is er

lees meer


Schouten past Meststoffenwet aan met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

<div id='lead'>Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en

lees meer


CCS ontwikkelt nieuwe technologie voor mestverwerking

CCS Energie-advies uit Deventer en het bedrijf ProfitNutriënts uit Aerdenhout hebben een nieuwe technologie voor mestverwerking op boerderijschaal ontwikkeld, waarbij de mest wordt vergist en het digestaat een nabewerking krijgt. Er draait een pilotinstallatie op proefboerderij KTC de Marke in Hengelo (Gld). De bewerking van de mest kent 4 processtappen.

lees meer


BMC Moerdijk heeft in as een exportproduct dat geld oplevert

De pluimveemestcentrale BMC Moerdijk verbrandt pluimveemest voor de opwekking van elektriciteit. De fosfaat en kali blijven achter in de as en die wordt als meststof benut. De as wordt vooral afgezet naar België, Frankrijk en Engeland. Daar wordt de as rechtstreeks als meststof gebruikt of als grondstof ingezet door meststoffenproducenten. In Engeland en Frankrijk gelden prijzen geleverd op de boerderij van ongeveer 120 per ton as, bij gehaltes van 110 kilo fosfaat en 120 kilo kali per ton. Dat vertelt Gerd-Jan de Leeuw, manager Mest en mineralen bij BMC Moerdijk.

lees meer


Basis voor mestverwerking door Greenferm ligt in mestscheiding

Greenferm in Apeldoorn gaat geen mest vergisten. De mest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie wordt opgewaardeerd met de mineralen van de dunne fractie. Zo wordt een product vervaardigd dat interessant is om te exporteren. De dunne fractie wordt gezuiverd en mag het riool in. Boeren moeten rond de 11 euro per ton mest betalen. Het idee is dat deelnemers bij een plus in de opbrengst van de dikke fractie daar ook de helft in meedelen. Dat meldt Berend Dunsbergen die 25% aandelen in Greenferm heeft. De overige 75% van de aandelen zijn recent verworven door mestdistributeur Berkhof uit Scherpenzeel.

lees meer


OOC Terminals wil op korte termijn nieuwe vergunning voor mestverwerking in Oss aanvragen

Eric Nooijen, directeur van OOC Terminals, verwacht nog binnen een maand met een nieuwe vergunningaanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie aan de haven in Oss te komen. OOC Terminals werkt in het mestverwerkingsproject samen met de boerencoöperatie MACE. Het plan is om in Oss jaarlijks 500.000 ton varkensmest uit de Peel te verwerken. Nooijen stelt dat mest vooral een logistiek probleem betreft. In Nederland is er een overschot, maar in andere delen van de wereld is er een tekort. Het gebruik van organische mest is volgens hem goed voor de toekomst van de landbouw. Want door gebruik van kunstmest verschraalt de bodem.

lees meer