Actualiteit

Dumipro brengt visiedocument uit

Dumipro - dit staat voor Dutch Mineral Producers - is een in 2018 opgerichte belangenbehartiger voor mestverwerkers. Reden voor de oprichting van de behoefte van een groep ondernemers om hun specifieke belangen beter te behartigen. Onlangs heeft Dumipro zijn visieplan uitgebracht. 

lees meer


Eurofins brengt gevolgen nieuwe fosfaatklassen in kaart

In de mestregelgeving wordt vanaf volgend jaar van twee indicatoren uigegaan, de P-Al en de P-CaCl2. Dit kan gevolgen hebben voor de fosfaatgebruiksruimte. Eurofins Agro heeft een inventarisatie van de verschillen tussen de fosfaatgebruiksruimte in de oude en in de nieuwe situatie gemaakt voor grasland, maisland en bouwland. Het merendeel van de agrarische bedrijven gaat erop vooruit wat betreft de fosfaatgebruiksruimte. Er zijn echter verschillen tussen grasland, maisland en akkerbouw.

lees meer


Mestbeleid moet wellicht aangepast vanwege toenemende droogte

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV een advies uitgebracht over hoe structureel omgegaan kan worden met droogte in het mestbeleid om effecten van droogte op de waterkwaliteit te voorkomen. Door droogte nemen de nitraat-, stikstof- en fosforconcentraties in het water dat uit de wortelzone spoelt toe.

lees meer


Bouwplan moet mogelijk aangepast om nitraatuitspoeling te beperken

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft een advies uitgebracht waarbij is gekeken naar de relatie tussen bouwplannen en nitraatuitspoeling. Minister Schouten sluiten niet uit dat telers in sommige regio's verplicht zullen worden hun bouwplan aan te passen om de uitspoeling van nitraat te verminderen.

lees meer


Save the date: 24-26 november 2021: MANURESOURCE

We zijn verheugd om de vijfde editie van de conferentie ManuREsource te kunnen aankondigen. Dit keer is Nederland het gastland, met als locatie de Agri & Food Plaza in Den Bosch.

lees meer


SusPhos wint Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020

Het Amsterdamse bedrijf SusPhos is onderscheiden met de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020 in de categorie Circulaire economie & Klimaat. Daar is een prijs van van 20.000 euro aan verbonden. Uit fosfaatrijk afvalwater afkomstig uit onder andere de landbouw maakt het bedrijf hoge kwaliteit bio-based vlamvertragers en gespecialiseerde kunstmestproducten.

lees meer


RIVM: geen aanwijzingen voor weglekken fosfaat naar het grondwater door landbouwbedrijven

Binnen het LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) van het RIVM worden al heel lang de fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater gemeten. Fosfaat bindt meestal goed aan de bodem. Je zou dus voor de meeste locaties geen problemen met te hoge concentraties in het grondwater verwachten. Toch is het mogelijk dat er lokaal fosfaat weglekt vanuit de bodem naar het grondwater. RIVM heeft dit op basis van jarenlange meetgegevens onderzocht. De stijging van het fosfaatgehalte die men in het grondwater van enkele bedrijven vonden, blijkt niet veroorzaakt te zijn door het weglekken van fosfaat uit de bodem.

lees meer


Weinig bekend over effect van mesttoediening op weidevogels

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV via een verkennende literatuurstudie gekeken naar het effect van mesttoediening op regenwormen als voedsel voor weidevogels. De conclusie van de CDM is dat daar nog erg weinig over bekend is.

lees meer


Online bijeenkomst bemestingsproeven Nitroman op 3 december

Op 3 december wordt een gratis webinar gehouden over de resultaten van de veldproeven in 2020 binnen het project Nitroman. De webinar start om 13 uur en eindigt uiterlijk om 14:30 uur.

lees meer


Nieuwe rechtszaak over vergunning bij uitrijden van mest

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment spant een rechtszaak aan bij de rechtbank in Roermond. De organisatie wil dat de provincie Limburg handhavend optreden tegen 3 veehouderijbedrijven met een onvolledige vergunning binnen de Wet op natuurbescherming. Het draait daarbij om de stikstofemissie die wordt veroorzaakt bij het uitrijden van mest.

lees meer


FrieslandCampina kan in Lochem biogas van melkveebedrijven benutten

In Lochem hebben 11 melkveehouders samen met FrieslandCampina, FarmConsult en de gemeente Lochem meegewerkt aan een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een biogasnetwerk. De studie is uitgevoerd door CCS Energieadvies uit Deventer. Het blijkt dat FrieslandCampina het gebruik van aardgas in de fabriek in Lochem fors kan terugdringen door lokaal geproduceerd biogas in te zetten.

lees meer


Urine lijkt te passen binnen Europese criteria voor kunstmestvervangers

Er zijn enkele nieuwe stalsystemen in de veehouderij waarbij pure urine wordt opgevangen. Met een kleine verwerkingsstap kan urine waarschijnlijk voldoen aan de Europese criteria voor Renure. Er moet nog een definitief Europees besluit genomen worden over de mogelijkheden van kunstmestvervangers binnen Renure. Zodra dat besluit er is kunnen projecten ten aanzien van het gebruik van urine als kunstmestvervanger bekeken worden. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

lees meer


CDM buigt zich over gevolgen van nieuwe indicator voor de fosfaattoestand

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gaat een advies uitbrengen over de gevolgen van de invoering van de gecombineerde indicator ter bepaling van de fosfaattoestand van de bodem. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Digestaat en drijfmest nacomposteren voor Franse landbouwgrond

Voor de export van gehygiëniseerd digestaat en gehygiëniseerde drijfmest naar Frankrijk gelden specifieke regels. Het is verplicht om gehygiëniseerde drijfmest of het digestaat afkomstig uit een Nederlandse vergister voor afzet in Frankrijk te composteren. Gehygiëniseerd digestaat en gehygiëniseerde drijfmest mag op basis van de Dierlijke Bijproductenverordening wel naar Frankrijk vervoeren, maar het mag niet zonder nacompostering op Franse landbouwgrond worden toegepast.

lees meer


Gewijzigde aanpak bij zoeken naar mestbewerkingslocaties in Brabant

De Brabantse gemeenten, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen afspraken maken over geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking in Brabant. Om te zorgen voor een objectieve en transparante beoordeling van gebieden op zuiver milieutechnische gronden wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Over de milieutechnisch geschikte gebieden kan vervolgens het maatschappelijke en bestuurlijke debat plaatsvinden.

lees meer


Mestbassin springt open bij varkensbedrijf in Brucht

Een varkenshouder in het Overijsselse Brucht had vrijdag 20 november te maken met een lek aan één van de mestbassins van het bedrijf. Duizenden liters mest zijn daarbij richting de provinciale weg tussen Slagharen en Tubbergen gestroomd. Door de sloten snel af te dammen en later leeg te zuigen kon worden voorkomen dat er een grote hoeveelheid mest in het oppervlakte water terecht kwam.

lees meer


LTO hoopt op Tweede Kamer-moties over aanpassen van fosfaatindicator

LTO Nederland heeft in aanloop naar het debat van 24 november in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van LNV onder andere moties ingestoken over het aanpassen van de fosfaatindicator. De moties zijn opgesteld in nauw overleg met de Vakgroep Akkerbouw.

lees meer


RIVM: 'Concentratie nitraat in slootwater stijgt'

Sinds 2015 komt er weer meer stikstof en fosfor in de bodem terecht op landbouwbedrijven. Vanaf 2017 stijgt daarom de concentratie nitraat in het uitspoelings- en slootwater bij deze bedrijven. Dat blijkt uit de ‘Nitraatrapportage 2020’ van het RIVM.

lees meer


Vogelsang introduceert nieuwe mestverdeel- en pomptechniek

Voor het bemestingsseizoen van 2021 brengt de Duitse leverancier van bemestingstechnieken Vogelsang nieuwe technieken op de markt voor het nauwkeurig verdelen en verpompen van drijfmest. Het bedrijf vestigt de aandacht op de nieuwe UniSpread bemester en het SyreN-systeem om stikstofverliezen te beperken.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Witmarsum en Hekendorp

In het Friese Witmarsum is zaterdag 21 november bij een vleeskuikenbedrijf met circa 90.000 dieren een hoogpathogene variant van het H5-type van het vogelgriepvirus vastgesteld. Zondag 22 november is ook een H5-type van het virus gevonden op een leghennenbedrijf 100.000 dieren in Hekendorp in de provincie Utrecht. Ook hier gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus. De bedrijven worden preventief geruimd en er geld een vervoersverbod in een 10 kilometerzone die rond de bedrijven is ingesteld.

lees meer


LNV: Omschakelprogramma voor stikstofarme(re) en meer duurzame landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren is financiering vaak een belemmering. Om hierin tegemoet te komen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 175 miljoen euro uitgetrokken voor het ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’ (voorheen: ‘Omschakelfonds’). Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

lees meer


Hans van Zutphen algemeen directeur van Kamplan

Hans van Zutphen is vanaf dinsdag 10 november aangetreden als nieuwe algemeen directeur van Kamplan in Boxtel. Hij wordt op termijn ook eigenaar van het Brabantse bedrijf dat onder andere automatische voedersystemen en mestverwerkingsinnovaties ontwikkeld voor verschillende veehouderijsectoren.

lees meer


Mestverwerkingsinitiatief Fennenoord Deventer brengt infographic uit

In Deventer wordt een interessant en innovatief project ontwikkeld voor de verwerking van ruim 300.000 ton mest en 40.000 ton andere biomassa. Volgens het plan worden hiermee mestkorreltjes, ammoniumsulfaat, demi-water, vloeibaar CO2, bio-LNG en warmte voor stadsverwarming geproduceerd.

lees meer


LNV geeft antwoord op vragen toekomstig mestbeleid

Een tijdje geleden heeft minister Schouten haar visie gegeven op een toekomstig mestbeleid, met daarin een scherpe scheidslijn tussen de grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij, en een gebiedsgerichte benadering voor verdere verbetering van waterkwaliteit.

lees meer


Dorset werkt aan stikstofstripper binnen Europees project FERTIMANURE

De Aaltense machinebouwer Dorset werkt verder aan een stikstofstripper als deelnemer van het Europese FERTIMANURE-project. De machine heeft als doel om het produceren van waardevolle bemestingsproducten uit verwerkte rundermest verder te optimaliseren. Binnen het project FERTIMANURE werken 20 partners in de Europese Unie samen aan het terugwinnen van nutriënten uit mest. Het project is gestart in 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar.

lees meer


Het Bio Treat Center stopt en gaat door

In 2017 is het Bio Treat Center (BTC) in Venlo gestart door vijf bedrijven met ondersteuning van provincie Limburg. Het project had een vastgestelde einddatum van 31 december 2020. Dit betekent dat het project ten einde komt, en daarmee het BTC. De activiteiten van het BTC worden gedeeltelijk voortgezet in verschillende projecten en bedrijven.

lees meer


Digitale bijeenkomst ESNI op 26 november

In ESNI, het European Sustainable Nutrient Initiative, komen diverse Europese projecten op het gebied van terugwinning van nutriënten bij elkaar. Op 26 november 's middags is er een online conferentie: 'LCA of Technologies for Nutrient Recycling and Production of Biobased Fertilisers – Can we Develop Common Standards?'

lees meer


Topsector ondersteunt onderzoek naar nieuwe bemestingsproducten

De Topsector Agri & Food heeft 4 nieuwe onderzoeksvoorstellen van de Brancheorganisatie Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat onder andere om het project 'Betere stal, betere mest, betere oogst'. dat draait om het tot waarde brengen van mest uit nieuwe stalsystemen. Het is van belang dat nieuwe meststromen aansluiten bij de behoeften van de afnemers waaronder akkerbouwers. Wageningen University & Research voert het onderzoek uit. Het project gaat begin 2021 van start.

lees meer


Sun Capital Partners mag CNC Holding overnemen

Investeringsmaatschappij Sun Capital Partners mag CNC Holding overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt op donderdag 19 november besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, stelt de mededingingsautoriteit.

lees meer


Twence moet nog 100.000 ton mest contracteren

Nu Twence na een uitspraak van de Raad van State door kan met de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbeld bij Zenderen, staat het afvalverwerkingsbedrijf voor de uitdaging om zich minimaal te verzekeren van de aanvoer van 200.000 ton varkensmest per jaar.

lees meer


Bio-energiebedrijf van veehouder uit Warmenhuizen verdacht van fraude

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 16 november samen met de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek bij een bio-energiebedrijf van een veehouder in Warmenhuizen. Het OM verdenkt de ondernemer van fraude. Ook zou het bedrijf zich niet houden aan de omgevingsvergunning.

lees meer


Legionella vormt aandachtspunt bij mestverwerking

Hydroscope heeft in opdracht Verenging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) onderzoek gedaan bij 41 industriële bedrijven. Het onderzoek werd gedaan om meer inzicht krijgen in de groeibepalende factoren voor legionella in waterzuiveringsinstallaties. De onderzoekers stellen onder andere vast dat legionella relatief vaak voorkomt bij mestverwerking.

lees meer


Uitrijden van verdunde mest op zandgrond lijkt kostenneutraal

Melkveehouder Adrian Houbraken uit het Brabantse Bergeijk, deelnemer aan Koeien & Kansen, is enthousiast over het uitrijden van met grondwater verdunde mest op droge zandgrond. Hij is er van overtuigd dat hij de extra kosten die hij maakt bij het uitrijden terug verdient via een besparing op kunstmest en een hogere gewasopbrengst.

lees meer


Normec Group neemt het Belgische bedrijf OWS over

De Normec Group neemt het Belgische bedrijf Organic Waste Systems (OWS) over van de historische aandeelhouders. OWS is gevestigd in Gent en houdt zich bezig met de bepaling van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van gft-afval en ander organisch materiaal. Het bedrijf heeft daarnaast ook verschillende vergistingsprocessen ontwikkeld. De financiële voorwaarden van de overname worden niet bekendgemaakt.

lees meer


'Terrein bij Deurne mogelijk in beeld voor mestverwerking'

De provincie Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een lijst met alle mogelijke plekken binnen de provincie waar mest verwerkt kan gaan worden en waar dat het minst belastend is voor mensen in de omgeving, milieu en natuur. Mogelijk dat een terrein aan de N270 bij Deurne daarbij ook in beeld is, denken verschillende partijen in Deurne die daar geen voorstander van zijn.

lees meer


BMC Moerdijk kan wat meer pluimveemest verwerken

BMC Moerdijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in onderzoek, verbeteringen van de installatie en optimalisatie van het proces. Hierdoor staat de verwerking nog maar 20 dagen per jaar stil voor onderhoud. Het betekent dat de centrale jaarlijks circa 10.000 ton pluimveemest extra kan verwerken. Daarom heeft Coöperatie DEP ruimte om voor dit tonnage nieuwe leden toe te laten voor de aanvoer van pluimveemest.

lees meer


Cumela wil ontwikkeling KeurMest en Mineralen Manager voortzetten

De sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland heeft in de vergadering van maandag 9 november besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de systemen KeurMest en Mineralen Manager. Voor de brancheorganisatie zijn de systemen van belang in de lobby voor een goed mestbeleid.

lees meer


Consortium tekent intentieverklaring voor onderzoek naar grootschalige biomassaverwaarding in Limburg

Als het aan Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa Roermond Papier en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ligt, wordt er in de toekomst een Bio Transitie Centrale Zevenellen in de gemeente Leudal gerealiseerd. Op donderdag 12 november ondertekenden zij een intentieverklaring voor een onderzoek naar de gezamenlijke realisatie van deze water-, energie- en grondstoffenfabriek.

lees meer


20 november 13.00-13.30 uur: Presentatie 'Inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest'

Vandaag is de 'Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest' verschenen. In dit rapport wordt de Nederlandse mestmarkt in beeld gebracht, met name voor wat betreft de verwerking en export. Ook wordt in een separaat hoofdstuk een inschatting gedaan wat de gevolgen zijn van een toekomstig mestbeleid met een duidelijke scheiding tussen de grondgebonden en niet grondgebonden veehouderij.

lees meer


Voor ruim 280.000 kilo aan fosfaatrechten afgeroomd in 2020

Door de transacties in fosfaatrechten tussen melkveehouders kon er dit jaar tot dusver voor 282.227 kilogram aan aan fosfaatrechten worden afgeroomd. Het betekent dat er nog voor circa 85,7 miljoen kilogram aan fosfaatrechten in omloop zijn. Dat is nog ongeveer 800.000 kilogram meer dan het plafond van 84,9 miljoen kilo dat Nederland met de Europese Commissie is overeengekomen.

lees meer


ISO zoekt deelnemers in testfase normen voor biogas

Onlangs heeft NEN, samen met het Nederlandse VSL en enkele andere metrologische instituten en bedrijven, een onderzoeksproject afgesloten over het meten van biogas. Het gaat om het bepalen van onzuiverheden in biomethaan en biogas. Die moeten worden gecontroleerd bij het injecteren in het aardgasnet en bij het gebruik ervan als brandstof voor voertuigen. Er liggen nu voorstellen voor het beproeven van biomethaan ter stemming bij ISO.

lees meer


Pagina op rvo.nl over Landbouwgrond en mogelijkheden mest en GLB

In het mestbeleid en bij het GLB is er sprake van verschillende soorten landbouwgrond. De titel van deze gronden is belangrijk voor de gebruiksmogelijkheden. RVO heeft een pagina op zijn website ingericht waarin dit wordt uitgelegd ten aanzien van bemesting en van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

lees meer


Cumela: 'Kleine stapjes vooruit in gesprekken over mestbeleid'

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest over de brief van minister Schouten met betrekking tot het mestbeleid. Cumela Nederland heeft samen met andere partijen richting de minister duidelijk gemaakt een andere koers te willen. De Tweede Kamer heeft onder andere Cumela Nederland gevraagd een expert paper op te stellen over het toekomstige mestbeleid. Daar gaat de brancheorganisatie mee aan de slag.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij eendenbedrijf in Terwolde

In Terwolde in de Gelderse gemeente Voorst is bij een eendenbedrijf een H5- variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 20.000 eenden. Er wordt in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod ingesteld.

lees meer


Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek na afloop van elk kwartaal van 2020 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De stikstofexcretie van de melkveesector ligt in het derde kwartaal van 2020 iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo stikstof.

lees meer


Vredo introduceert de VT7138

Vredo introduceert voor het komende bemestingsseizoen de VT7138. Het gaat volgens de fabrikant om een machine met een enorme capaciteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste precisielandbouwtechnieken. De nieuwe motor zorgt voor een maximaal vermogen van 710 pk. De VT7138 is voorzien van een pompfilterunit met standaard een 12 m3 per minuut verdringerpomp en optioneel een centrifugaalpomp die 16.000 m3 per minuut laadcapaciteit geeft.

lees meer


Eerste varkenshouder start met Total Circulair Farmconcept

Varkenshouder William Meulendijks uit Deurne start met het Total Circulair Farmconcept, waarbij een emissiearm stalconcept wordt gecombineerd met een biologisch mestverwerkingssysteem. De biologische installatie is al in werking en de aanpassingen in de stal zijn bijna klaar zodat de emissiemetingen kunnen starten. Doel is om een reductie van 85% in de ammoniakemissie te realiseren.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Lutjegast

In Lutjegast in de Groningse gemeente Westerkwartier is bij een bedrijf met 48.000 legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoerverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

lees meer


Belgisch bedrijf Ivaco experimenteert volop met mestverwerking

Het bedrijf Ivaco in het Belgische Gistel zet zwaar in op innovatieve projecten die rendabel zijn en bovendien zijn in te passen zijn in de hedendaagse methoden voor mestverwerking. Het bedrijf combineert mestverwerking met het houden van ongeveer 6.000 vleesvarkensplaatsen en 2.600 biggen.

lees meer


Jumpstart verwacht medio 2021 meer dan 40 monomestvergisters

Het aantal leden-melkveehouders van FrieslandCampina dat de komende periode via het Jumpstart-programma een monomestvergister krijgt is verviervoudigd. Eind 2019 waren het er tien, halverwege 2021 zullen het er naar verwachting meer dan 40 zijn.

lees meer


'Voor 1 januari 2021 geen digitale mestbon'

Het gaat niet lukken om voor 1 januari een digitale mestbon in te voeren en ermee aan de slag te gaan. Die conclusie trekt Cumela Nederland op basis van het debat op woensdag 4 november in de Tweede Kamer. Daar bleek dat er nog heel veel moet gebeuren om de bon praktijkrijp te maken.

lees meer


Schouten Machines brengt nieuwe bouwlandbemester op de markt

Schouten Machines uit Uddel heeft het pakket sleepslangbemesters uitgebreid met een bouwlandbemester. De machine is samen met Evers Agro ontwikkeld en past aan de werktuigdrager die Schouten heeft voor het sleepslangbemesten. De machine heeft een werkbreedte van 8,65 meter en een gewicht van 2930 kilo. De bemester is kort, zodat het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de trekker blijft.

lees meer


Brexit per 1 januari, wat betekent dit voor de export van organische meststoffen?

Per 1 januari aanstaande zal de overgangstermijn voor de export van product naar het Verenigd Koninkrijk aflopen. Mogelijk is er sprake van een 'harde brexit'. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 de export van gedroogde mest vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk op een andere wijze zal moeten worden uitgevoerd. In principe is de export van verse mest niet langer zonder meer mogelijk, immers het VK is dan een zogenaamd 'derde land'.

lees meer


Opbrengsten en ervaringen op demovelden met 'Groene Weidemeststoffen' in 2019

In het project 'Kunstmestvrije Achterhoek' wordt geëxperimenteerd met herwonnen meststoffen. Sinds 2018 wordt op 10 praktijkpercelen de Groene Weidemeststof (GWM) vergeleken met kunstmestbemesting.

lees meer


Onzekerheid over voortgang KeurMest en Mineralen Manager

Maandag 9 november praat de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland over de voortgang van KeurMest en de Mineralen Manager. Het debat van woensdag 4 november in de Tweede Kamer heeft geen zekerheid gebracht of doorgaan met de ontwikkeling zinvol is.

lees meer


Uitbreiding vervoersverbod voor mest door vogelgriep in Puiflijk

In het Gelderse Puiflijk is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf bevindt zicht dichtbij het bedrijf in Altforst, waardoor het gebied met een vervoersverbod maar beperkt uitgebreid hoeft te worden. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Het is verboden om in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf pluimveemest te distribueren en aan te wenden.

lees meer


Schouten houdt vast aan invoering digitale mestbon in voorjaar 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht dat de invoering van de realtime verantwoording van transporten van dierlijke mest zoals gepland in het voorjaar van 2021 zijn beslag gaat krijgen. Dat maakte de minister op woensdag 4 november duidelijk tijdens een debat met de Tweede Kamer.

lees meer


CZAV voorziet flink verlies aan afzetruimte voor varkensdrijfmest in 2021

Met ingang van 2021 wordt de fosfaatruimte binnen het stelsel van gebruiksnormen voor bouwland bepaald door een bodemanalyse op basis van P-CaCl2 en P-Al. CZAV heeft afgelopen periode op perceelsniveau van ruim 1500 hectare zuidwestelijke klei de fosfaatruimte in 2021 vergeleken met de ruimte volgens het huidige stelsel. De conclusie is dat er veel afzetruimte voor varkensdrijfmest en compost verdwijnt.

lees meer


Vrachtwagen met mest in brand nabij Dronten

De brandweer moest woensdagochtend 4 november rond 7.00 uur uitrukken voor een brandende vrachtwagen op de Colijnweg in Dronten. De vrachtwagen was geladen met mest. De vrachtwagen stond ter hoogte van de mestdrogerij. De brand was ontstaan aan de onderkant van de oplegger. Deze werd losgekoppeld van de truck. De brandweer heeft de brand met schuim geblust. Door het snelle ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de lading mest in brand vloog. De Colijnweg was geruime tijd afgezet. Er moest een kraan aan te pas komen om de oplegger leeg te scheppen.

lees meer


Werking van Groene Weide Meststof bleef in 2019 iets achter bij kunstmest

Met een ‘score’ van 89% bleek de werking van de Groene Weide Meststof in 2019 op praktijkpercelen iets minder dan de kunstmestblend die als toetsingsmeststof werd gebruikt. Dat wijzen de onderzoeksresultaten over vorig jaar uit. Droogte en productsamenstelling hebben de prestaties beïnvloed.

lees meer


Kunstmest kan in maisteelt worden vervangen door herwonnen mineralen

Op proefbedrijf De Marke in Hemgelo is in 2019 een veldproef met snijmaïs uitgevoerd waarbij 2 bemestingsproducten van mineralenconcentraat van co-vergiste varkensmest, verrijkt met 6% of 1% gecondenseerd ammoniumwater, werden getoetst. Vervanging van kunstmest lijkt mogelijk.

lees meer


Wijzigingen in kaart met gebiedstypes MAP 6 in Vlaanderen

Om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit zesde mestactieprogramma MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. ​De Vlaamse regering heeft daar op 30 oktober een principiële beslissing over genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing.

lees meer


Struviet uit digestaat is waardevolle meststof

Dr. ir. René Cornelissen en dr. Gijs van Pruissen van CCS Energieadvies hebben samen met Poolse wetenschappers verbonden aan de universiteit van Warschau een artikel in het tijdschrift Energies. Daarin beschrijven ze de waarde van de inzet van struviet dat is gewonnen uit digestaat als fosfaatmeststof.

lees meer


Broei in mestopslag veroorzaakt brand bij pluimveebedrijf in Kesteren

In een een loods van een pluimveehouderijbedrijf in Kesteren is zaterdagmorgen 31 oktober brand uitgebroken. De locatie is in gebruik van broederij Het Anker in Ochten die er hennen opfokt. Het vuur ontstond in een loods waar mest wordt opgeslagen. De mest is gaan broeien en daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer had de zaak vrij snel onder controle. De mest werd uit elkaar gehaald en daarna was het vuur vrij snel bedwongen.

lees meer


Nederland telt nog bijna 90 co-vergisters

De totale biogasproductie uit co-vergisters stijgt na jaren van stagnatie sinds 2018 weer. In 2019 waren er nog 89 installaties in gebruik in Nederland. Samen leverden deze vergisters 4.280 terrajoule aan energie. In 2019 had biogas uit co-vergisters een aandeel van 2,8% in het totale eindverbruik van hernieuwbare energie.

lees meer


Biomassastromen Achterhoek in kaart gebracht

Stichting Biomassa heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbaarheid van biomassastromen in De Achterhoek. Het rapport stelt dat de 'circulaire biobased economy' grote kansen biedt voor het gebied.

lees meer


Podcast mestverwerking Rabobank

Rabobank brengt met enige regelmaat een podcast uit over een thema in de Food & Agri. Dit keer betreft het een visie over het mestverwerkingsbeleid.

lees meer


NVWA publiceert hygiëneprotocol voor vervoer van mest

De NVWA heeft het Hygiëneprotocol vervoer van mest gepubliceerd. Dit protocol is van toepassing op transportmiddelen die dierlijke mest vervoeren in, vanuit of naar een beperkings- en toezichtsgebied of compartiment in situaties met een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte, voor zover dit in de op dat moment geldende regelgeving is toegestaan.

lees meer


Raad van State zet licht definitief op groen voor mestverwerking Twence

De Raad van State heeft op woensdag 28 oktober het inpassingsplan van de provincie Overijssel dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt van Twence in Zenderen mogelijk maakt, in stand gelaten. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de installatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

lees meer


Bijeenkomsten bodem en bemesting (online)

De CBAV (Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten) organiseert twee bijeenkomsten. Dit is in de plaats van de jaarlijkse themamiddag 'Bemesting Akkerbouw'. Tijdens deze twee bijeenkomsten, de eerste over bemesting en de tweede over bodembeheer, worden recente onderzoeksresultaten gepresenteerd.

lees meer


Vlaamse biogassector levert 9% van totale groene stroomproductie

In 2019 produceerde de Vlaamse biogassector ongeveer 9% van de totale groene stroomproductie. De productie van de Vlaamse biogasinstallaties steeg licht in vergelijking met het jaar voordien. Afgelopen jaar was de Vlaamse biogassector goed voor een productie van 766 gigawattuur, een toename van 2,7% in vergelijking met 2018.

lees meer


Vervoersverbod voor pluimveemest vanwege uitbraak vogelgriep in Altforst

In Altforst in de Gelderse gemeente West Maas en Waal is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen geldt er in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een vervoersverbod voor pluimveemest.

lees meer


Webinar over veldproeven binnen project Nitroman op 3 december

Op 3 december wordt een gratis webinar gehouden over de veldproefresultaten binnen het project Nitroman. De webinar start om 13 uur en eindigt uiterlijk om 14:30 uur. Binnen het project wordt gekeken of herwonnen meststoffen zoals ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en mineralenconcentraat als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. De vier proefcentra binnen het project hebben deze bemestingsproeven uitgevoerd in de teelt van maïs, gras, spinazie, selderij en aardappelen.

lees meer


Monomestvergisting begint enige opgang te maken

Monomestvergisters maken opgang, met name in de melkveehouderij, maar het aantal installaties dat in de praktijk draait is nog beperkt. In totaal zijn er sinds 2013 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ruim 150 aanvragen voor SDE subsidies voor monovergisters aangevraagd. Per september 2020 zijn in totaal 31 projecten gerealiseerd.

lees meer


Proeftuin aardgasvrije wijken kan impuls geven aan mestvergisting

Met behulp van een nieuwe subsidie van enkele miljoenen euro's vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de 'Proeftuin aardgasvrije wijken' krijgen de duurzame energieprojecten van de dorpen Ansen en Wijnjewoude nog meer vorm. In beide dorpen wordt gedacht aan grootschalige groen gasproductie door melkveebedrijven.

lees meer


Mesttransporteur vecht opgelegde boete door ILT bij de rechter aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legde het bedrijf Emaus Mesthandel en Transport uit Haaksbergen in 2018 een boete van 136.400 euro op. Door tussenkomst van de rechter is deze boete inmiddels teruggebracht tot 20.500 euro. De onderneming wil dat de boete volledig van tafel gaat, en stapte voor een hoger beroep naar de Raad van State. De uitspraak wordt over 12 weken verwacht.

lees meer


Mogelijk toch ruimte voor KeurMest in nieuw mestbeleid

Mogelijk komt er in het nieuwe mestbeleid waar minister Schouten van LNV de contouren heeft geschetst toch een mogelijkheid om op een andere manier mest af te zetten dan via vaste afzetovereenkomsten of verplichte afzet van alle mest naar mestverwerkers. Dat schept wellicht ruimte voor de geborgde en gecertificeerde mestafzet via KeurMest waar door verschillende partijen in de mestketen aan wordt gewerkt.

lees meer


Raad van State zet licht definitief op groen voor mestverwerking door Twence

De Raad van State heeft op woensdag 28 oktober het inpassingsplan van de provincie Overijssel dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt van Twence in Zenderen mogelijk maakt, in stand gelaten. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de installatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

lees meer


Elektrodialysetechniek om ammoniak uit mest te halen

De Delftse start-up MEZT heeft een electrodialysetechnologie ontwikkeld om stikstof uit vloeistofstromen zoals mest te extraheren. MEZT werd in april 2020 opgericht en de TU Delft is als mede-eigenaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Ook Wageningen University is als project- en onderzoekspartner verbonden aan de start-up.

lees meer


HoSt heeft 5 Microferm mestvergisters in aanbouw

HoSt realiseert momenteel Microferm monomestvergisters bij 5 verschillende melkveebedrijven in Nederland. Er staan straks 15 Microferm installaties in Nederland, waarvan 10 met een totale groen gasproductie van circa 3,2 miljoen kuub per jaar. De overige 5 produceren groene stroom en warmte met een WKK.

lees meer


OM mist aanpak fraude in contouren voor mestbeleid

Rob de Rijck, landelijke coördinerend officier van justitie voor milieu van het Openbaar Ministerie, is er niet gerust op dat het nieuwe mestbeleid zoals minister Schouten van LNV dat wil vormgeven tot minder fraude zal leiden. Dat maakt hij duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wijst er op dat Schouten niet duidelijk maakt hoe de prikkel om te frauderen minder wordt en hoe er moet worden gehandhaafd.

lees meer


Rechter moet oordelen over vergunning voor mestverwerking in Nistelrode

De gemeente Bernheze zet de beroepszaak voort tegen de nieuwe, ruimere vergunning voor mestverwerking in Nistelrode voort en stapt naar de rechter. De provincie Noord-Brabant verleende loonbedrijf Jennissen een vergunning om jaarlijks 72.000 ton mest aan te voeren.

lees meer


Zorgen in Roermond over mestverwerking in Haelen

Dorpsraden en wijkteams in Roermond maken zich grote zorgen over plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen aan de overkant van de Maas in Haelen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond uiten zij hun zorgen. De Coöperatie 7LL, een samenwerkingsverband van 6 varkenshouders uit Leudal en Nederweert, wil het mestverwerkingsbedrijf bouwen.

lees meer


'Een check op onevenredigheid van de hoogte van mestboetes is op zijn plaats'

Advocaat Joost de Rooij van het kantoor Linssen Advocaten in Amsterdam verbaast zich over de hoge boetes die worden gehanteerd bij een overschrijding van de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Het gaat om 7 euro per kilo stikstof en 11 euro per kilo fosfaat waarmee de gebruiksnormen worden overschreden. Hij vindt een check op onevenredigheid van de hoogte van de boetes op zijn plaats.

lees meer


Impact van droogte op waterkwaliteit krijgt aandacht in mestbeleid

De waterkwaliteit onder derogatiebedrijven is over het algemeen beter dan onder niet-derogatiebedrijven. Echter droogte kan een negatief effect op de waterkwaliteit hebben onder alle bedrijven. Dit is voor minister Schouten van LNV aanleiding geweest de Commissie Deskundigen Meststoffenwet te vragen advies uit te brengen over mogelijkheden om structureel beter om te gaan met de effecten van droogte op de waterkwaliteit. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

lees meer


'Europese Commissie kan eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie'

Het verlenen van een derogatie om op grasland een hogere gift van dierlijke mest toe te staan kan leiden tot een hogere ammoniakemissie. Deze emissie kan uiteindelijk neerslaan op het water en daarmee gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Daarom vindt de Europese Commissie dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SGP.

lees meer


Mestbewerking op bedrijventerrein blijft mogelijk in bestemmingsplan Oss

De gemeente Oss mag niet via een bijzondere bepaling in het bestemmingsplan mestbewerking op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer onmogelijk maken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State op woensdag 21 oktober. De gemeente wilde een dergelijke activiteit voorkomen, de provincie Noord-Brabant wilde deze optie openhouden.

lees meer


VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) organiseert drie gratis lunch-webinars op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers. Het webinar vindt telkens plaats tussen 12:00 en 12:45 uur

lees meer


Nieuw mestbeleid kan ook pluimveehouderijbedrijf raken

Uit de contouren voor het nieuwe mestbeleid die minister Schouten van LNV heeft geschetst kan worden geconcludeerd dat er ook voor de pluimveehouderijsector veranderingen te verwachten zijn. De minister wil toe naar een situatie dat pluimvee- en varkenshouderijbedrijven die niet grondgebondenheid zijn alle mest die op het bedrijf geproduceerd wordt, laten verwerken.

lees meer


'Slingerschotten in mesttransportwagen hebben niet zo veel waarde'

Tankwagens die meer dan 20% en minder dan 80% beladen zijn, en vloeibare stoffen zoals bijvoorbeeld mest vervoeren moeten slingerschotten hebben. "Wettelijk zijn deze schotten verplicht, maar wetenschappelijk gezien zijn slingerschotten onzin”, zegt Erik Eenkhoorn. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Twente op het gedrag van vloeistoffen in vrachtwagens. Hij voerde onder meer praktijktests uit met transparante tanks met water.

lees meer


Cumela geeft reflectie op brief 'Contouren toekomstig mestbeleid'

Cumela Nederland heeft de visie van de organisatie op het toekomstig mestbeleid naar de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer gestuurd. Op 4 november wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de visie op het toekomstig mestbeleid die minister Schouten op 6 september heeft gepresenteerd

lees meer


Sun European Partners neemt CNC Holding over

Investeringsmaatschappij Sun European Partners koopt CNC Holding uit het Limburgse Milsbeek, één van Europa's grootste leveranciers van compost en dekaarde voor de teelt van champignons. Het bedrijf wordt verkocht door de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Welk bedrag er met de overname is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

lees meer


Uitrijden van mest op maisland mag in 2021 vanaf 15 maart

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft loonwerkers en maistelers volgend jaar vanaf 15 maart mest mogen uitrijden op maisland. In het oorspronkelijke ontwerpbesluit was de datum van 1 april opgenomen. De verruiming zal gelden voor 2021 en 2022. Hoe de regeling daarna wordt, hangt af van het 7e Actieprogramma dat nu in voorbereiding is en het nieuwe mestbeleid waar ook aan gewerkt wordt.

lees meer


De uitkomsten van het LNV-webinar 'contouren van het toekomstig mestbeleid'

Afgelopen dinsdag organiseerde LNV een webinar over de ‘contouren van het toekomstig mestbeleid’. Minister Schouten van LNV heeft deze onlangs bekendgemaakt via een Kamerbrief. Tijdens het webinar werd door LNV-medewerkers Herman Snijders en Kees Verbogt, beiden zijn coördinerend beleidsmedewerker in het mest- en stikstofbeleid, toegelicht waarom LNV tot bepaalde keuzes is gekomen, waren er polls om de mening van de deelnemers te toetsen, en was er gelegenheid om een paar vragen te stellen.

lees meer


LTO uit zorgen over fosfaatplaatsingsruimte door nieuwe fosfaatindicator

Een aanpassing in de regelgeving over de fosfaatplaatsingsruimte, die op 1 januari 2021 ingaat, leidt tot grote veranderingen op regionaal- en bedrijfsniveau voor agrarische bedrijven met grond. Het probleem zit in de klassenindeling van de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator. LTO Nederland pleit voor een aanpassing van de voorgestelde klassenindeling, zodat de impact van de overgang naar de nieuwe regelgeving op individueel bedrijfsniveau niet onbedoeld groot wordt.

lees meer


Alliantie voor meer groen gas

Tijdens de eerste Nationale Klimaatdag is de 2 bcm Alliantie opgericht. De alliantie heeft als doel een hogere groen-gasproductie in 2030. In het Klimaatakkoord staat een doelstelling van 2 miljard kubieke meter (2bcm) groen gas.

lees meer


Franse innovatieprijs voor Bio-UP van CCSen Greenmac

De Bio-UP, die CCS samen met Greenmac heeft ontwikkeld, is in Frankrijk onderscheiden met een innovatieprijs. De Bio-UP kreeg de INEL d’OR toegekend in de categorie ‘maatschappelijke innovatie’. De innovatieprijs INEL d’OR wordt ieder jaar uitgereikt aan innovaties binnen de veehouderij.

lees meer


Inschrijving Ivan Tolpe prijs 2021 sluit op vrijdag 23 oktober

Als eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking de 'Ivan Tolpe' Prijs. Deze 2-jaarlijkse award heeft tot doel innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven. Om mee te dingen naar de Ivan Tolpe Prijs 2021 kunnen er nog tot vrijdag 23 oktober voorstellen worden ingediend.

lees meer


Brochure over recente ontwikkelingen in mestbewerking

Wageningen University & Research heeft een brochure ontwikkeld met deskundige kennis van de meest recente ontwikkelingen in de mestverwerking. De brochure is opgesteld in het Engels en tot stand gekomen met het oog op een Nederlands Chinese samenwerking in het Sino-Dutch Dairy Development Centre.

lees meer


Aanpassing in regels bij afvoeren van mest van nertsen

Met het oog op SARS-CoV-2 gelden er voorwaarden bij het afvoeren van mest van nertsen van niet-besmette en besmette bedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat deze regels aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

lees meer


'Mestverwerking moet vooral waarde van het bemestingsproduct vergroten'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schetste onlangs de contouren voor het toekomstig mestbeleid. Daarin voorziet zij in de toekomst de verplichting voor intensieve veehouderijbedrijven om alle mest die op het bedrijf geproduceerd worden verplicht te verwerken. Beleidscoördinator mest- en stikstofbeleid Herman Snijders van het ministerie stelt dat het hierbij niet om een hoogwaardige vorm van mestverwerking hoeft te gaan.

lees meer


Gebruik van ammoniakstripper geeft meerwaarde aan digestaat

De firma Swart in het Drentse Tynaarlo exploiteert een co-vergister voor het opwekken van groene stroom. Het steeds moeilijker kwijt kunnen van de geproduceerde fosfaten en de wens om meer rendement te halen uit de vergister, deden Erjan Swart besluiten de vergister uit te breiden met een ammoniakstripper. Swart is deelnemer aan het project 'Mineralen op Maat' van DLV Advies.

lees meer


SVgroup komt met Veenhuis mesttank met 42 inch schuivende wielen

De SVgroup heeft de Quad-serie van Veenhuis mesttanks met 4 hoge wielen naast elkaar, nu doorontwikkeld naar de Quad-shift-tank. De buitenste wielen van de machine kunnen hydraulisch 65 centimeter naar buiten schuiven, waardoor deze buiten het wielspoor van de trekker rollen. De tank heeft maximaal 16 kuub inhoud en de 4 wielen zijn onafhankelijk hydraulisch geveerd.

lees meer


Bomech komt met compacte sleepvoetbemester

Mechanisatiebedrijf Bomech uit Albergen introduceert een compacte en eenvoudig uitwisselbare Trac-Pack-sleepvoetbemester. Deze mestverdeler is speciaal ontwikkeld voor zelfrijdende mesttanks. De Trac-Pack komt beschikbaar in vier modellen met werkbreedtes van 12, 15, 18 en 21 meter.

lees meer


Kringlopen sluiten met kunstmestvervangers

Het streefbeeld van minister Schouten van LNV om de voer-mestkringloop zoveel mogelijk regionaal te sluiten, past binnen het ‘Mineralenconcentraat op maat’ project. Met het project wil DLV Advies laten zien dat mineralenconcentraten en ammoniumsulfaat bijdragen aan een landbouw met minder stikstofverliezen, beter ruwvoer en op de lange termijn een hoger organisch stofgehalte in de bodem.

lees meer


Eric Kleissen wordt nieuwe directeur voor Mineral Valley Twente

Vanaf oktober is Eric Kleissen de nieuwe directeur van Mineral Valley Twente.De beoogde directeur van Mineral Valley Twente, Ingrid Jansen, heeft zich teruggetrokken uit de procedure. Kleissen is in het dagelijks leven ook melkveehouder. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van Mineral Valley Twente als wethouder van de gemeente Dinkelland.

lees meer


Provincie Noord Brabant wil dat mestverwerking bij Champignonkwekerij Gemert stopt

De provincie Noord Brabant wil dat de mestverwerking bij Champignonkwekerij Gemert stopt. Het bedrijf mag volgens de vergunning van de gemeente jaarlijks 7800 ton mest aanvoeren die nodig is voor de champostproductie. Het provinciebestuur wil in 'de groenblauwe mantel' die wordt aangegeven in het bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel, en waar de champignonkwekerij in ligt, geen aanvoer van mest.

lees meer


Tientallen meldingen over verdenking mestfraude leiden tot beperkt aantal boetes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvingen in de periode van 2019 tot medio 2020 enkele tientallen meldingen van mestfraude. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opmaken van 2 proces verbalen en 2 rapporten van bevindingen. Dat blijkt uit een brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op vragen van de VVD.

lees meer


LTO Akkerbouw mist plantaardige oplossing mestbeleid

Minister Carola Schouten (LNV) richt zich bij haar visie op het mestbeleid vooral op het oplossen van problemen in de mestmarkt, vindt Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw. 'Er is te weinig oog voor de kansen die de plantaardige sectoren bieden om dierlijke mest optimaal te benutten.'

lees meer


Voortgang bodemproject in Polen

De Nederlandse Ambassade in Polen heeft in nauwe samenwerking met RVO en NCM een project gestart om de bodemkwaliteit aldaar te verbeteren. Door corona heeft dit project aanmerkelijke vertraging opgelopen. We zijn verheugd te kunnen melden dat er desondanks vooruitgang is, en dat het in Polen kan rekenen op veel enthousiasme.

lees meer


Gedeeld bemesten van mais: goed voor de portemonnee en voor het milieu

Nitraatuitspoeling voorkom je ook door meststoffen beter te benutten. Herman Krebbers voert daarom gedeelde bemesting uit op een gedeelte van het VKO-demoveld en 5 andere demovelden in Overijssel in het kader van POP3-project Efficiënter ruwvoer telen met Smart farming en ziet interessante resultaten.

lees meer


Geen fosfaatoverschot voor gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf in 2019

Het gemiddelde fosfaatoverschot in 2019 ligt op -7 kilogram fosfaat per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven. Hiermee wordt de doelstelling gemiddeld gehaald om geen fosfaatoverschot te hebben. Ten opzichte van 2018 is het fosfaatoverschot 16 kilogram fosfaat per hectare lager. Dit komt doordat de bedrijven in 2019 zelf meer ruwvoer hebben geoogst en daardoor minder ruwvoer hebben aangevoerd dan in het droge jaar van 2018.

lees meer


Subsidie Circulaire ketenprojecten voor Precisiebemestingscoöperatie Rijnland

In totaal 80 bedrijven krijgen subsidie om in hun keten samen circulair te gaan werken. Op 9 april, de dag van de opening van de nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten, was de animo zo groot dat het budget meteen op was. In juli stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 500.000 extra beschikbaar waardoor nog eens 9 extra projecten - waarbij 34 ondernemers betrokken zijn - een subsidie ontvangen. Er is onder andere steun toegekend aan de Precisiebemestingscoöperatie Rijnland.

lees meer


Nieuwe analyse voor compost

In compost hoort geen plastic. Een innovatieve methode gebaseerd op beeldherkenning maakt het mogelijk om het oppervlak plastic in cm2 per liter compost te bepalen. Vanaf 5 oktober biedt Eurofins Agro deze analyse aan via de Oppervlaktebepaling Compost.

lees meer


Verplichte debietmeters voor mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen

In 2019 en 2020 werden in 44% van de omgevingscontroles bij mestverwerkers in Vlaanderen ernstige inbreuken vastgesteld. ​​Verder stelde de Mestbank grote verschillen tussen de inhoudswaarden van de mest vast, soms zelfs regelrechte fraude. Daarom zijn binnenkort debietmeters in elke mestverwerkings- en bewerkingseenheid verplicht. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir aan.

lees meer


Mestac blijft informeren over mestverwerking

Mestafzetcoöperatie Mestac wil boeren ook in de periode dat er strenge coronamaatregelen gelden graag blijven informeren over de huidige mestmarkt en de verwachtingen voor de toekomst. Ook wil de organisatie graag laten zien wat de mogelijkheden zijn betreffende mestafzet en verwerking en welke gebruiksmogelijkheden mineralenconcentraat heeft.

lees meer


Voorstellen ter voorkoming van oppervlakkige afspoeling iets bijgesteld

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft na inbreng vanuit de akkerbouwsector in het ontwerpbesluit vanwege het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn de voorgestelde maatregelen om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen iets aangepast. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in reactie op vragen het CDA en de VVD.

lees meer


LTO wil snel in gesprek met minister Schouten over contouren van nieuw mestbeleid

Nog deze maand gaan vertegenwoordigers van LTO Nederland en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met elkaar in gesprek over de contouren van het nieuwe mestbeleid. LTO pleit voor minder middelvoorschriften, meer vertrouwen in de sector en naar meer keuzevrijheid voor boeren.

lees meer


Bouw van pluimveemestvergister in Wijster gaat van start

De bouw van een pluimveemestvergister in Wijster gaat van start. Het internationaal opererende technologiebedrijf Green Create heeft de grond aangekocht voor de bouw van de vergister. Ook de installatie en dagelijkse operatie komt voor rekening van dit bedrijf, dat een Nederlandse vestiging in Amsterdam heeft. Deels wordt de vergister gebouwd naar voorbeeld van al draaiende internationale vergisters, aangevuld met de nieuwste snufjes en inzichten. Stichting Groen Gas Wijster gaat de aanvoer van mest regelen.

lees meer


Telers vragen bij loonwerker om ruitzaai of rijenbemesting

Telers die hun loonwerkers drijfmestrijenbemesting of ruitzaai in maïs laten toepassen vragen daar in het vervolg weer om. Dat vertellen de loonwerkers. Ze noemen de betere mestbenutting bij toepassing in de rij en de gelijkmatige stand bij ruitzaai als pluspunten bij deze twee methodes.

lees meer


Lely lanceert stalsysteem om mest beter tot waarde te brengen

Lely brengt een nieuw stalsysteem voor de melkveehouderij op de markt gericht op het scheiden van mineralenstromen en het tot waarde brengen van de mest. In het systeem Lely wordt mest en urine bij de bron gescheiden. De stikstofemissies wordt geminimaliseerd en er ontstaan drie stromen van bemestingsproducten. Melkveehouders kunnen deze meststoffen inzetten voor precisiebemesting.

lees meer


'Schoutens visie op mestbeleid kan leiden tot drijfmesttekort'

De nieuwe visie ‘Contouren toekomstig mestbeleid’ van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor alle sectoren een behoorlijke impact. Vooral voor varkenshouders heeft het gevolgen: zij moeten kiezen tussen 100% grondgebondenheid of 100% mestverwerking. Een paar kuub mest afzetten bij de buren of op eigen grond brengen, wordt moeilijk.

lees meer


Vlaamse nitraatresiducampagne 2020 van start

Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het Vlaamse zesde mestactieplan (MAP 6). Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden.

lees meer


CBS publiceert definitieve cijfers pver dierlijke mest en mineralen 2019

Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de excretie van stikstof en fosfaat van de Nederlandse veestapel. In de publicatie Dierlijke mest en mineralen 2019 worden de berekeningen over het afgelopen jaar toegelicht. De excretie van stikstof daalde van 503,5 miljoen kilo in 2018 tot 489,7 miljoen kilogram in 2019. De excretie van fosfaat daalde van 162,0 miljoen naar 155,5 miljoen kilo. De excretie lag onder de door de Europese Unie vastgestelde productieplafonds van 504,4 miljoen kilogram stikstof en 172,9 miljoen kilogram fosfaat.

lees meer


Nieuwe vergunning voor mestvergister in Borgercompagnie in voorbereiding

In april 2019 werd een oplossing gepresenteerd om de geuroverlast van de mestvergistingsinstallatie van het bedrijf Dankers Vastgoed in Borgercompagnie te verminderen. De realisatie laat nog even op zich wachten. Verwacht wordt dat de aangepaste vergunning medio januari 2021 ter inzage kan worden gelegd.

lees meer


Wageningen UR zoekt onderzoeker herwonnen meststoffen

Wageningen Environmental Research (WEnR) heeft een vacature voor een onderzoeker 'Bodemchemie en nutriënten'. Vanwege de toenemende vraag naar onderzoek is men op zoek naar een onderzoeker voor diverse projecten rondom het testen en beoordelen van herwonnen meststoffen uit dierlijke mest en andere reststromen.

lees meer


Microferm genomineerd voor prijs ‘Beste kleinschalige biogasinstallatie’

Het Microferm project van HoSt in Koudum is genomineerd voor de ADBA-prijs voor ‘Beste kleinschalige biogasinstallatie’. De prijs maakt deel uit van de AD & Biogas Industry Awards, georganiseerd door de AD & Bioresources Association (ADBA) en de World Biogas Association (WBA). De winnaars worden op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de laatste dag van het evenement ‘The World Biogas Summit & Expo’.

lees meer


'Mono-mestvergisting en stiktstofstripper passen binnen kringlooplandbouw'

Het gebruik van mono-mestvergisting en de inzet van een stiktstofstripper voldoet aan het denken over kringlooplandbouw van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat stelt directeur René Cornelissen van het bureau CCS Energieadvies uit Deventer.

lees meer


Verkeer belangrijk aspect bij plan voor mestvergister in Wijnjewoude

Bij de mogelijke realisatie van een mestvergister in het Friese Wijnjewoude wordt het aantal verkeersbewegingen een belangrijk onderwerp, bleek vorige week op de jaarvergadering van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN).

lees meer


Bijeenkomst over gebruik mineralenconcentraat Amsul in Noordhorn

Vanuit het project ‘Mineralenconcentraat op maat’ wordt op donderdag 1 oktober een bijeenkomst bij De Zevenster in Noordhorn gehouden over het mineralenconcentraat Amsul. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht, is er een maximum aantal deelnemers en gelden er strenge hygiëneregels.

lees meer


Onderzoek naar variabel gras bemesten met inzet van sensoren

In het derde jaar van de zoektocht naar methoden voor precisiebemesting op grasland is in 2019 bij maatschap Kroes in Katlijk op 4 praktijkpercelen een proef uitgevoerd met twee strategieën voor variabel bemesten. Ook zijn hier sensorwaarnemingen uitgevoerd in het gewas. Daarbij is gebruik gemaakt van plaats- en tijdspecifieke bodem- (Veris-scan) en gewasinformatie.

lees meer


Innovaties voor emissiearm mest aanwenden gezocht

Machinebouwers, loonwerkers, creatieve boeren of slimme techneuten met een innovatief idee om vloeibare of vaste mest op nieuwe of verbeterde manier emissiearm toe te dienen worden opgeroepen zich aan te melden bij de werkgroep 'Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening'. Dat kan nog tot 4 oktober.

lees meer


Zoektocht naar alternatief voor melkveestallen met roosters en mestkelders

Op de Dairy Campus in Leeuwarden start binnenkort een onderzoek naar drie nieuwe stalsystemen voor melkvee.

lees meer


LNV-webinar 'Contouren van het nieuwe mestbeleid'

Onlangs presenteerde minister Schouten de 'contouren voor een nieuw mestbeleid'. Op 13 oktober organiseert LNV hierover een webinar.

lees meer


Nieuwe stap vooruit in kunstmestvervanging

De erkenning van kunstmestvervangers (van dierlijke oorsprong) buiten de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest is weer een stap dichterbij gekomen. De Nitraatrichtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten meststoffen: dierlijke meststoffen (inclusief verwerkte mest) en chemische meststoffen (geproduceerd via een industrieel proces). De kunstmestvervangers die uit dierlijke mest gewonnen worden, hebben van het Europese onderzoekscentrum Joint Research Centre (JRC) de naam RENURE gekregen.

lees meer


Kick-off Nitroman

Op 10 september 2020 vond de kick-off van het project Nitroman plaats in Gistel (B). Nitroman is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarbij de nutriëntenrecuperatie van dunne fractie uit runder -en varkensmest centraal staat. Er wordt onderzocht of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare, lokale mestoverschotten. Deze mestoverschotten worden verwerkt om als vervanging van kunstmest te gebruiken bij lokale akkerbouwers en groentetelers. De verwerking van deze overschotten wordt binnen het Nitroman-project uitgevoerd aan de hand van twee technieken, namelijk de stripping-scrubbing en de membraanfiltratie.

lees meer


Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest gestart in Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. De kernopdracht van Nutricycle bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. Omwille van het brede werkveld van Nutricycle, is de concrete werking opgesplitst in 4 thematische werkgroepen. Elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Op 4 september ging de eerste (online) Nutricycle Vlaanderen werkgroep, de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest door. Deze werkgroep wordt voorgezeten door VCM vzw. Na een eerste kennismaking met Nutricycle Vlaanderen, werd de werking van VCM vzw voorgesteld en de visienota, gepubliceerd in 2017, samengevat. Na toelichting van de stand van zaken werd input gevraagd aan de deelnemers. Op basis van deze input zal VCM vzw, in samenwerking met Nutricycle Vlaanderen en de deelnemers van de WG Nutriëntenrecuperatie uit mest, een actieplan 'transitie in mestverwerking naar een circulaire economie’ met diverse mijlpalen, vastgestelde actietermijnen en een tussentijdse evaluatie opstellen, zoals beschreven in Annex I van MAP6 (Actieplan mestverwerking en anaerobe covergisting: naar een effectievere opvolging van mestverwerking en anaerobe covergisting).

lees meer


Eerste wegdek voor alledaags gebruik met bio-asfalt in Nederland

Een kwalitatief goed wegennetwerk, een verminderde afhankelijkheid van aardolie én een slim gebruik van een restproduct (Lignine, een stof uit de celwand die planten en bomen hun stevigheid geeft) daarvan kan Nederland profiteren bij het gebruik van bio-asfalt. Daardoor wordt biomassa duurzaam materiaal in plaats van brandstof. Na diverse geslaagde proefnemingen door onderzoeksinstellingen ziet ook het bedrijfsleven nu brood in deze toepassing.

lees meer


Ontwikkeling KeurMest en Mineralen Manager op laag pitje

De partijen die werken aan de ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager hebben besloten dit op een laag pitje te zetten. De ontwikkeling wordt pas voortgezet als minister Schouten een harde toezegging doet dat bedrijven die hieraan meedoen niet te maken krijgen met de kanalisatie zoals voorgesteld in het nieuwe mestbeleid. De beslissing om tijdelijk met deze ontwikkeling te stoppen is genomen na ambtelijk overleg dat plaats vond bij het ministerie van LNV. Dit overleg was aangevraagd door de partners van de Eerlijke Mestketen na de presentatie van de Herbezinning Mestbeleid.

lees meer


MERonderzoek nodig voor mestverwerking en biomassavergisting Oss

OOC Beheer BV wil een mestverwerkingsinstallatie en biomassavergistingsinstallatie inrichten in Oss. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 17 december 2019 besloten dat daarvoor een volledig MERonderzoek nodig is. Hierop is bezwaar ingediend, wat behandeld is bij de Hoor en Advies Commissie (HAC). Deze stelde de provincie in het gelijk. De provincie neemt dit advies over en blijft bij het besluit dat een volledige MER noodzakelijk is voor deze ontwikkeling.

lees meer


Stikstofexcretie tweede kwartaal boven sectorplafond

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarover minister Schouten de Tweede Kamer informeert. De rapportage geeft een momentopname weer op 1 juli 2020. Daaruit blijkt dat de stikstofexcretie 287,1 miljoen kilo is voor het tweede kwartaal tegenover een sectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Volgens de minister moet de melkveehouderij zich ervoor inzetten om te zorgen dat de stikstofexcretie in 2020 uiteindelijk onder het gestelde sectorplafond uitkomt. In 2019 is dat met een excretie van 279,7 miljoen kilo gelukt.

lees meer


BBT Mestverwerking Vlaanderen geactualiseerd met addendum

De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn.

lees meer


Uitrijden mest op zand- en lössgrond na maïs wel toegestaan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Daardoor mag nu nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Eerder viel de teelt van snijmaïs niet onder bouwland, maar dat is nu dus wel het geval, waardoor je langer mag uitrijden. Dat geldt echter niet voor vaste mest. Daarvoor sloot het uitrijdseizoen op 31 augustus.

lees meer


CUMELA: Geen goed woord over voor mestplan Schouten

Kostprijsverhogingen voorkomen, ruimte houden voor kringlopen en geen verplichte verwerking tot hoogwaardige producten. Zomaar een aantal reacties op de mestplannen die landbouwminister Carola Schouten dinsdag presenteerde. De rode draad is vooral dat er niet geluisterd is naar de sector. Vooral Cumela en de POV zijn niet blij en uiten grote zorgen. Daar komt nog eens bij dat beide organisaties al in een traject zitten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en dat lijkt bij het schrijven van de plannen voor het nieuwe mestbeleid vergeten te zijn.

lees meer


Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

lees meer


Kringlooplandbouw vraagt praktische stappen

Volgens Gert van Duinkerken, manager van Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research (opinie Trouw, 16 september 2020) verwarren veel mensen kringlooplandbouw met lokale landbouw, waarbij voedselproductie en -consumptie dichtbij elkaar plaats vinden. Maar kringlooplandbouw gaat niet alleen over lokaal, kleinschalig en extensief. Kringlooplandbouw is een ontwikkelrichting om voldoende voedsel te kunnen produceren op een manier die de aarde en de natuur aankan. Met minder ‘externe input’ zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en fossiele brandstoffen. En maximale benutting van grondstoffen, eind- en bijproducten en reststromen. Met een zo laag mogelijk uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast voedsel produceert kringlooplandbouw ook ‘biobased’ materialen.

lees meer


Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken. Zo blijkt uit de begrotingsstukken van LNV.

lees meer


Kringloopmeststoffen alternatief voor kunstmest

Meststoffen van organische oorsprong hoeven niet veel onder te doen voor kunstmest in de rij. Dat is gebleken uit een demoveld bij melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek en op Proefboerderij Vredepeel van WUR Open Teelten.

lees meer


POV: Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Volgens POV lijkt de visie op het toekomstige mestbeleid, ondanks ruim twee jaar voorbereiding, ondoordacht en beperkt deze zich tot hoofdlijnen. met weinig oog voor praktische uitvoerbaarheid.

lees meer


Meststoffen Nederland organiseert talkshow: 'Het eerlijke gesprek over kunstmest'

Meststoffen Nederland, de vereniging van producenten en distributeurs van kunstmest, organiseert op 28 september 's middags een online bijeenkomst met de titel 'Het eerlijke gesprek over kunstmest'. Het evenement is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

lees meer


Minister Schouten: “Bedrijven moeten keuzes maken door mestbeleid”

Minister Carola Schouten van LNV stuurde op 8 september een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de contouren schetst voor de herbezinning op het mestbeleid. In een gesprek met Nieuwe Oogst licht ze deze brief toe.

lees meer


Cumela: "Verbijsterd over plannen mestbeleid"

Cumela is verbijsterd over de plannen van minister Schouten met de intensieve landbouw. Het voorstel dat alle mest alleen nog naar hoogwaardige verwerking mag, betekent het einde van de mestdistributie in binnen- en buitenland. Alle initiatieven voor een betere mestmarkt kunnen volgens beleidsmedewerker Hans Verkerk in de prullenbak nu minister Schouten hier naartoe lijkt te willen.

lees meer


Gelderland wil tijdelijk gebruik stikstofruimte mogelijk maken

Provincie Gelderland wil zo snel mogelijk ervoor zorgen dat projecten die tijdelijk stikstof uitstoten makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Dat kan door verleasen: een ondernemer stelt tijdelijk een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte beschikbaar aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen hier op 15 september 2020 een besluit over.

lees meer


Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig

Het Nederlandse meststelsel moet eenvoudiger worden en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben. Daarom zullen melkvee- en rundveehouders in de toekomst volledig grondgebonden werken. Overige veehouders, zoals varkens- en geitenhouders, krijgen de keuze om grondgebonden of niet-grondgebonden te werken. Bij grondgebondenheid zetten veehouders al hun mest af op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt. Boeren voor wie grondgebondenheid niet mogelijk is, voeren alle mest af naar een mestverwerker.

lees meer


De contouren van het nieuwe mestbeleid

In een Kamerbrief geeft minister Schouten van LNV de contouren van het toekomstige mestbeleid aan. Hierin geeft ze aan veehouders twee keuzes te willen geven: of je wordt 100% grondgebonden, of je zet 100% van de geproduceerde mest af bij een mestverwerker. Mestverwerkers worden via beleidsmaatregelen gesteund en gestuurd om verder te professionaliseren om tot hoogwaardigere en duurzamere processen en producten te komen. Verder is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de gewenste waterkwaliteit te behalen in die gebieden waar de nitraatgehaltes nog te hoog zijn.

lees meer


Nieuws van Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter is dit voorjaar van start gegaan. In dit artikel wordt u bijgepraat over een aantal activiteiten. Een van de projecten is ‘Regionale Bemestingspraktijk’. Indien u als boer, mestverwerker, loonwerker, adviseur of anderszins interesse hebt om deel te nemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

lees meer


ABAB verwacht afname van varkensmestproductie met 800.000 ton per jaar

Ruim 500 bedrijven hebben zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Hiervan hebben ruim 400 bedrijven een beschikking ontvangen. De verwachting is dat landelijk 200 bedrijven daadwerkelijk gaan stoppen. ABAB Accountants en Adviseurs verwacht dat de mestproductie op jaarbasis af zal nemen met 800.000 ton. Dat staat per jaar gelijk aan ruim 22.000 vrachtwagenritten op de weg en 425 per week.

lees meer


Werken aan evenwichtsbemesting in BEN en BES-pilots

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar flexibele bemesting in de BEN- en de BES-pilots. De BEN-pilot is gestopt en de deelnemers zijn ondertussen overgestapt op de BES-pilot. Melkveehouders Hubert Levers en Joris Buijs zijn deelnemers van het eerste uur. Zij vertellen over hun ervaringen binnen deze pilots en hun zoektocht naar evenwichtsbemesting.

lees meer


Cumela voorziet capaciteitsproblemen bij mest uitijden in 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat de concentratie van werkzaamheden als vanaf 2021 pas 1 april mest op maisland mag worden uitgereden deels opgevangen kan worden via technieken zoals rijenbemesting. Daarbij wordt gelijktijdig gezaaid en bemest. Dat klopt niet", zegt Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk bij Cumela Nederland. "Want rijenbemesting en zaaien in een werkgang kent een lagere capaciteit dus lost dat het capaciteitsprobleem niet op."

lees meer


Resultatenoverzicht realisatieplan Kringlooplandbouw, inclusief subsidieregeling voor advies

Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.

lees meer


Veehouderij zonder drijfmest, kan dat?

De adviseur voor het stikstofbeleid doet drijfmest in de ban en dat komt vanwege de vorming van ammoniak door het mengen van mest en urine. Emissiearme vloeren op Dairy Campus werken volgens het principe van maximale scheiding van mest en urine. Vanaf het najaar start onderzoek naar drie nieuwe systemen voor de melkveehouderij

lees meer


Nederlandse ambassade in Berlijn organiseert drie digitale bijeenkomsten over bodem- en waterkwaliteit Duitsland / Nederland

De Nederlandse Ambassade in Berlijn nodigt u uit tot deelname aan een driedelige reeks Web Talks, waarin vanuit het perspectief van respectievelijk beleid, wetenschap en het bedrijfsleven wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om bodem- en waterkwaliteit van landbouwgronden.

lees meer


LTO vraagt minister werk te maken van omslag mestbeleid naar bodembeheer

Na een fanatieke start eind 2018, loopt de herbezinning van het mestbeleid sinds het najaar van 2019 alleen nog maar vertraging op. Debatten en overleggen in de Tweede kamer zijn al meerdere keren uitgesteld of geannuleerd, toezeggingen voor Kamerbrieven worden niet nagekomen. LTO dringt er nogmaals op aan om aan de slag te gaan met deze systeemverandering.

lees meer


Ontwerpbesluit wijzigingen gebruiksvoorschriften bemesting 2021

Minister Schouten heeft een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd met aanpassingen in met name voorschriften over het gebruik van dierlijke mest in 2021.

lees meer


Erkenning 'kunstmestvervangers' weer stap dichterbij

Meer ruimte voor het gebruik van de stikstof uit verwerkte mest. Daar draait het om bij de lobby voor erkenning van kunstmestvervangers. Langzaam komt dat doel in beeld. Sommige verwerkers nemen intussen een andere afslag. Een artikel in Boerderij.

lees meer


ESNI 2020 wordt online

ESNI, het European Sustainable Nutrients Initiative, is een bundeling van Europese wetenschappelijke projecten gericht op het terugwinnen en hergebruik van nutriënten uit mest en andere bronnen.

lees meer


Provincie Friesland wil vergunning voor mestvergister in Marrum intrekken

De provincie Friesland is van plan om de verleende vergunningen voor een mestvergister in Marrum weer in te trekken. De vergunningen werden al in 2008 en 2011 afgegeven, maar sinds die tijd zijn er geen concrete stappen ondernomen om de installatie ook echt te bouwen. Daarbij zal het door de nieuwe stikstofregels moeilijk zijn om een vergunning te geven op grond van de wet natuurbescherming.

lees meer


Last onder dwangsom voor mestverwerkend bedrijf in Groenlo

Een maatschap van 7 personen die een agrarische onderneming drijft in Groenlo heeft een bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot het opleggen van een last onder dwangsom. Gedeputeerde Staten hebben dat gedaan omdat uit diverse rapportages is gebleken dat de maatschap de lozingseisen overschrijdt. Het gaat hier om het geloosde afvalwater van de mestverwerkingsinstallatie.

lees meer


Nieuwe overeenkomsten in Varkensmestpool en verwerking van Mestac

Vanaf 16 september gaan de nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool en verwerking van de mestproducentencoöperatie Mestac in. De coöperatie stelt vast dat de mestpool goed functioneert. Varkensmest is de afgelopen winterperiode opgehaald voor 18,25 euro tot 21,25 euro per ton afhankelijk van de regio.

lees meer


Cumela teleurgesteld in aanscherping mestregels

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland is teleurgesteld in dit besluit. De organisatie had voorgesteld die uitrijdatum niet op te schuiven naar 1 april, maar naar 1 maart.

lees meer


Groen Agro Control: 'Nieuwe fosfaatindicatie pakt soms slecht uit'

Groen Agro Control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek. Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt anders de kans veel fosfaatgebruiksruimte te verliezen doordat percelen in een lagere fosfaatklasse vallen. De oorzaak daarvan is de overgang naar een nieuwe indicatie van de fosfaattoestand.

lees meer


Evers Duodisc - combi bemester voor graan en gras

De Evers Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden. Deze bemester is een doorontwikkeling van de Evers Tribus combi bemester. Het voordeel van de Duodisc is dat de bemester een hoge capaciteit om mest uit te doseren combineert met een werkbreedte tot 18 meter, maar ook op 9 meter te gebruiken is.

lees meer


Ontwerpbesluit over mestgegevens via de elektronische weg

Minister Schouten van LNV heeft het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt een grondslag opgenomen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg.

lees meer


Mobiele Abrimix als alternatief voor grootschalige mestverwerkingsinstallatie

De Twentse ondernemers Pieter Jansen, Richard Pijnappel en Gerrold Emaus ontwikkelden de Abrimix mobiele mestverwerkingsinstallatie. Ze maken gebruik van een systeem dat wordt toegepast in waterzuiveringen. De vloeistof die na het zuiveren van de dunne fractie resteert kan worden benut voor het verdunnen van drijfmest.

lees meer


Biolectric verwacht dit jaar 30 monovergisters te plaatsen in Nederland

In 2020 verkocht het Belgische bedrijf Biolectric al 15 monovergisters in Nederland. De verwachting van het bedrijf uit Temse is dat dit er eind dit jaar zullen 30 zijn. In 2018 en 2019 waren dat er respectievelijk 3 en 6. Biolectric levert installaties met een vermogen variërend van 9,7 tot 74 kilowatt en plaatst deze op veehouderijbedrijven die minimaal 1500 m3 mest per jaar beschikbaar moeten hebben.

lees meer


Met name hoge mestboetes voor melkveehouders in 2019

Met name melkveehouders kregen vorig jaar hoge boetes opgelegd voor overtredingen van de mestwetgeving. Dit blijkt uit de onlangs verschenen rapportage over het Nederlandse mestbeleid in 2019. Het totale boetebedrag voor Nederlandse veehouderij bedroeg vorig jaar van ruim 3,2 miljoen euro en daarvan werd voor meer dan 3,0 miljoen aan rundveehouders opgelegd.

lees meer


Schouten wil derogatie voor gewassen die bijdragen aan koolstofvastlegging

Minister Schouten van LNV blijft zich in het mestbeleid in Europees verband inzetten voor de ruimte om kunstmest, te kunnen vervangen door hoogwaardige producten uit dierlijke mest. Zij streeft ernaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022-2025 in het najaar van 2021 definitief vast te kunnen stellen. Dit zevende actieprogramma zal als basis dienen voor de besprekingen met de Europese Commissie voor een derogatie vanaf 2022. Hierbij zal de inzet uit het Klimaatakkoord ten aanzien van een derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging worden betrokken. Dat schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

lees meer


Geen verlenging van de periode om mest te mogen uitrijden

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verzoek van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en LTO Nederland voor een verlenging van de periode om mest te mogen uitrijden afgewezen. De minister stelt dat mest uitrijden na 1 september zal leiden tot extra uitspoeling van stikstof en als gevolg daarvan een verslechtering van de waterkwaliteit. Er wordt daarbij verwezen naar een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet

lees meer


Mestkraker MCK 350 van JOZ reduceert ammoniak- en methaanemissie

De mestkraker MCK 350 van JOZ verdeelt mest in een dikke en een dunne fractie, waarna er bij de dunne fractie door ‘verdamping’ mestwater en een mineralenoplossing met 19% stikstof ontstaat. Bij het verzamelen van de dikke fractie in een afgedekte ruimte is het mogelijk om het methaan dat vrijkomt op te vangen en richting de MCK 350 te geleiden. In de stikstofkraker bevindt zich een gloeispiraal die het methaan vervolgens affakkelt en omzet in CO2.

lees meer


Magnetisch scheiden van ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib heeft perspectief

In 2013 stonden STOWA en het chemiebedrijf Kemira aan de wieg van onderzoek dat technologie-instituut Wetsus heeft uitgevoerd naar het terugwinnen van aan ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib. Na 7 jaar, waarin onder de naam Vivimag het nodige fundamentele en toegepaste onderzoek werd uitgevoerd, is er serieus zicht op een commercieel toepasbare techniek., waarbij er gebruik wordt gemaakt van magnetisch scheiden.

lees meer


Visie Milieudefensie op duurzame landbouw wordt niet gedeeld door Wageningse onderzoekers

In diverse media is afgelopen week de visie van Milieudefensie op de Nederlandse landbouw gepresenteerd, die ze heeft laten doorrekenen door CE Delft. Deze visie levert milieuwinst op, maar kost banen en geld, en de consument moet zijn gedrag veranderen. In de ogen van Milieudefensie moet dit door vlees duurder te maken en de BTW op groenten en fruit af te schaffen. Vanuit nogal wat kanten wordt deze visie echter als irreëel bestempeld.

lees meer


Webinar bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting Kringloopwijzer

Op woensdag 23 september 2020 van 13.00 tot 14.00 uur, organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting op het melkveebedrijf met de KringloopWijzer als managementtool.

lees meer


VCM waarschuwt voor mogelijk opslagtekort voor effluent in Vlaanderen

Door het in werking treden van het zesde mestactieprogramma MAP6 in 2019 in Vlaanderen is de uitrijregeling voor type III meststoffen waaronder ook effluent gewijzigd. Het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt is verboden, behoudens in enkele zeer uitzonderlijke gevallen. Hierdoor kan een opslagtekort voor effluent ontstaan, stelt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM.

lees meer


NMV vraagt ook om verruiming van aanwendperiode voor drijfmest

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft ook dit jaar gevraagd om een verruiming van de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden. De uiterste datum is nu 31 augustus, maar de boerenpraktijk leert dat deze datum niet goed werkbaar is. Droogte, maar ook hevige regenval zorgen ervoor dat de mest niet altijd kan worden uitgereden op het moment dat de voorschriften dat verlangen.

lees meer


Oproep aan Vlaamse boeren om mestafzet goed te plannen

Uit de cijfers van Vlaamse Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor aanzienlijk duurder. De Vlaamse Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking raden veehouders daarom aan om tijdig mest af te voeren naar de mestverwerkingsbedrijven.

lees meer


Gerechtshof vindt claim na verhuur mestopslag onvoldoende onderbouwd

Het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch heeft bij een hoger beroep een uitspraak van de kantonrechter in stand gelaten. Verhuurders van een mestopslag kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding van de varkenshouder aan wie zij de opslagruimte tijdelijk beschikbaar stelden. De verhuurders stellen dat de varkenshouder meer mest in de kelders heeft achterlaten dan dat er in de mestkelders aanwezig was toen ze in 2015 de stilzwijgende huurovereenkomst met hem aangingen. Daarom eisen ze een vergoeding van 4925 euro.

lees meer


LTO pleit voor maatwerk bij mest uitrijden en gras inzaaien

De datums voor het uitrijden van mest op grasland en inzaaien van grasland in een aantal gebieden kunnen mogelijk knelpunten opleveren voor bepaalde ondernemers. LTO Nederland heeft dit een paar weken geleden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekaart. Ondanks wat regen in de laatste dagen constateert de vakgroep Melkveehouderij van LTO dat knelpunten niet zijn opgelost. De vakgroep pleit voor maatwerk in de regels voor het mest uitrijden en gras inzaaien.

lees meer


Zeugenhouder kiest voor de zekerheid bij mestafzet via mestverwerking

Han van de Sande in het Limburgse Oirlo levert vrijwel alle mest van zijn varkenshouderij bedrijf met 870 zeugen en 1.000 vleesvarkens aan de mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Wekelijks komen 3 vrachtwagens met een capaciteit van 37 ton om de mest op te halen. Jaarlijks levert de zeugenhouder op deze manier circa 55000 ton mest af.

lees meer


Brabantse akkerbouwer poogt aardappelen te telen zonder kunstmest

In een deelproject van 'Brabant Bemest Beter' zoekt Jacob van den Borne uit Reusel naar de mogelijkheden om zonder kunstmest aardappelen te telen. Hij werkt met bemestingsproducten uit stalsystemen waarbij de de mest aan de bron wordt gescheiden en gebruikt technieken om die gescheiden meststromen apart toe te kunen dienen. Bovendien werkt hij met precisietechnieken en probeert hij optimaal gebruik te maken van groenbemesters, die ook dierlijke mest mogen ontvangen.

lees meer


Agractie bepleit verlenging van uitrijperiode voor drijfmest

Actiegroep Agractie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om de uitrijperiode voor drijfmest en het scheuren van grasland vanwege de droogte te verlengen tot 15 september. Wanneer boeren langer ruimte krijgen om mest uit te rijden worden nutriënten beter benut en zal de emissie lager zijn dan wanneer boeren de putten allemaal voor 31 augustus leeg rijden, meent Agractie. Ook de periode voor het inzaaien van vanggewassen zou tot 15 oktober verlengd moeten worden.

lees meer


Groningse varkenshouder ondervindt weinig problemen met mestafzet

Adri Boonman heeft samen met zijn broer een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf in het Groningse Midwolda met 370 hectare akkerbouw en 11.000 vleesvarkens. Boonman kan een groot deel van de varkensmest op zijn eigen land gebruiken. De 3.000 kuub mest die hij moet afzetten, kan hij voor minder dan 10 euro per kuub plaatsen bij 2 akkerbouwbedrijven in de omgeving. Om aan de verwerkingsplicht te voldoen, koopt de varkenshouder vervangende verwerkingsovereenkomsten die hij gedurende het jaar zo goedkoop mogelijk probeert in te kopen.

lees meer


Kwaliteit organische stof voor bodem wordt steeds verder ontrafeld

Er is veel bekend en veel onbekend over organische stof in de bodem. Eurofins schrijft in een artikel hoe dit steeds nauwkeuriger kan worden geanalyseerd. We hebben het niet langer over organische stof, maar over hemicellulose, lignine, chitine, pyridine, alkanen, alkenen en guaiacolen.

lees meer


Precisiebemesting lijkt in akkerbouw grote vlucht te nemen

Rabobank heeft onder haar klanten een studie verricht naar het gebruik van precisielandbouwtechnieken. Hier blijkt grote interesse voor te bestaan.

lees meer


Bijstook biomassa in kolencentrales vervijfvoudigd

In 2019 hebben kolencentrales vijf keer zoveel biomassa bijgestookt als het jaar daarvoor: ruim 826 ton. De hoeveelheid bijgestookte biomassa zal de komende jaren nog eens 3,5 keer zo groot worden, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

lees meer


Gelderse varkenshouder drukt afzetkosten door mest te scheiden

Varkenshouder Ronald Schieven uit het Gelderse Almen laat een groot deel van de mest van zijn bedrijf scheiden. Dat doet hij niet alleen om de afzetkosten te beperken, maar ook om de 25 hectare die hij zelf in gebruik heeft optimaal te kunnen bemesten en voor minder transportbewegingen op het erf.

lees meer


CBS: 'Flinke krimp in aantal bedrijven met varkens'

Het aantal bedrijven met varkens is met 12% afgenomen van ruim 4.000 in 2019 naar 3.6000 in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2% naar ruim 12 miljoen varkens. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedraagt 3.400. Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw toegenomen en ook de rundveestapel werd iets groter. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

lees meer


Brochure kleinschalige vergisting

Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV hebben een brochure samengesteld over kleinschalige vergisting. De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin telkens een ander aspect van deze technologie wordt belicht.

lees meer


Minder stikstofverlies dankzij nieuwe Slootsmid bemester

In Beltrum is in juni de eerste test uitgevoerd met een bemester voor vloeibare meststoffen die speciaal door Slootsmid Mesttechniek Borculo is ontwikkeld voor het werken op akkers met al groeiende maïsplanten. Het bemesten van groeiende planten leidt tot een betere benutting van de toegediende mineralen. De planten groeien er beter door en het minimaliseert de kans op uitspoeling van mineralen naar het grondwater.

lees meer


Jennissen mag maximaal 72.000 ton mest per jaar verwerken

De provincie Noord-Brabant heeft loonbedrijf Jennissen een nieuwe omgevingsvergunning verleend waardoor het bedrijf op de voormalige locatie van biogasproducent BioSpares in Nistelrode jaarlijks 72.000 ton mest mag aanvoeren. Jennissen gebruik de locatie om mest op te slaan en om mest te scheiden en te hygiëniseren.

lees meer


Onderzoek naar productie van circulaire meststof uit waterzuivering

Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstofmeststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. In de Achterhoek start een onderzoek om uit te vinden of dit ook in de praktijk realiseerbaar is.

lees meer


Vlaams koppel sterft in varkensstal door vrijgekomen gassen

Een dramatische samenloop van omstandigheden kostte woensdagnamiddag 19 augustus het leven aan een Belgisch ondernemerskoppel dat in Komen-Waasten een varkensbedrijf heeft. Hun levenloze lichamen werden door hun dochter gevonden in de ruimte waar de varkensmest wordt verwerkt. Ze zijn overleden door het inademen van giftige mestgassen die zijn vrijgekomen.

lees meer


Vlaams wettelijk kader rond gebruik van digestaat uit kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. Het digestaat dat resteert na vergisting kan worden gebruikt als meststof. Daarbij moeten in Vlaanderen wel een aantal wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

lees meer


Biogasspecialist BioTechnics wordt ook actief in mestverwerking

Het Belgische bedrijf BioTechnics uit Diksmuide dat biogasinstallaties bouwt, wil binnen afzienbare termijn ook installaties leveren om mest te verwerken tot een exporteerbaar product. "Ons procédé moet volgend jaar door de autoriteiten zijn goedgekeurd", zegt Francis Verhaest, de adviseur Groene Energie van het bedrijf.

lees meer


Eurofins Agro wil kwaliteit van organische stof nauwkeuriger bepalen

Eurofins Agro meet in ieder grondmonster zowel de totale hoeveelheid organische stof als de organische koolstof. Het blijkt dat het aandeel koolstof in organische stof varieert tussen de 40% en 65%. Hoe meer koolstof er aanwezig is in de organische stof, hoe minder de organische stof zal afbreken, hoe minder stikstof en zwavel er vrij komt en hoe minder CO2 de lucht in gaat

lees meer


JOZ komt met stikstofkraker en bijbehorende separator

Het bedrijf JOZ uit Westwoud lanceert een stikstofkraker en bijbehorende separator. Daarmee kunnen veehouders op hun eigen erf de verliezen aan stikstof en methaan tot wel 80% reduceren', zegt topman Arend Kuperus. Bij 150 koeien lopen de baten op tot ruim 22.000 euro per jaar en bij 300 koeien kan dat oplopen tot jaarlijks 66.000 euro.

lees meer


Nieuwe fosfaatwet leidt tot andere fosfaatklasse

De nieuwe fosfaatwetgeving gaat uit van 2 fosfaatbepalingen, de bodemvoorraad en de plantbeschikbare voorraad. Dit kan voor sommige percelen resulteren in een aangepaste indeling in fosfaatklasse. Tot nog toe werd de fosfaatklasse bepaald op basis van de P-AL voor grasland en de Pw voor bouwland. Vanaf 1 januari 2021 wordt de klasse-indeling voor beide gronden gebaseerd op de P-AL voor de bodemvoorraad en de P-CaCl2 voor de plantbeschikbare fosfaat.

lees meer


Brand in opgeslagen hoop vaste mest in Wagenborgen

In het Groningse Wagenborgen moest de brandweer in de nacht van woensdag 12 augustus op donderdag 13 augustus uitrukken vanwege een grote hoeveelheid vaste mest die lag opgeslagen op een akker en die vlam had gevat. Er werd een mobiele kraan ingezet om de mest uit elkaar te trekken. Dit vergemakkelijkte het blussen van de brand. Desalniettemin laaide het vuur in ochtend weer op en was de brandweer nog eens een paar uur in touw met nablussen.

lees meer


Boerenbusiness: "Vraag overstijgt aanbod op markt vaste mest"

De percelen met tarwe en gerst komen (of zijn) inmiddels leeg en dat betekent dat het in de markt voor de vaste meststoffen met een hoog gehalte organische stof (stromest, geitenmest, champost en compost) flink aanpoten is. De vraag ligt op het moment zelfs vele malen hoger dan het aanbod. Dat geeft Boerenbusiness aan in een nieuwsbericht.

lees meer


Jan Willem Erisman naar Universiteit Leiden

De prominente stikstofdeskundige Jan Willem Erisman verlaat het Louis Bolkinstituut en wordt hoogleraar aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), onderdeel van de universiteit van Leiden.

lees meer


AGR-GPS-app van Multi-Track goedgekeurd door Vlaamse Mestbank

De AGR-GPS-app van Multi-Track is goedgekeurd door Vlaamse Mestbank om in Vlaanderen te gebruiken bij het vervoeren van dierlijke mest binnen de burenregeling. De firma MBSS uit Herzele ontwikkelde deze app.

lees meer


'Uitbreiding Agro America kan binnen het bestemmingsplan'

Het argument waarmee de gemeente Horst aan de Maas de geplande uitbreiding van het mestverwerkingsbedrijf Agro America meent tegen te kunnen blokkeren is onjuist, zegt het college van Gedeputeerde Staten van Limburg in reactie op vragen van Provinciale Staten. Volgens het provinciebestuur is de uitbreiding van het bedrijf niet in strijd met het bestemmingsplan. Agro America wil via een nieuwe omgevingsvergunning ruimte om de mestverwerking op te voeren van 80.000 ton naar 450.000 ton per jaar.

lees meer


Kalverhouder ervaart voordelen van gebruik mestadditief

Kalverhouder Rutger Everts in Bruchterveld ziet voordelen in het toevoegen van het additief Agrimestmix van Rinagro aan de mest. Zijn ervaring is dat de mest homogener is, dat de concentratie van ammoniak en andere mestgassen in de stal lager is en de mest die wordt afgeleverd een hogere kwaliteit heeft.

lees meer


Ongeval met mesttransport bij 's-Heerenhoek

Op de N62 tussen Heinkenszand en 's-Heerenhoek in Zeeland zijn in de morgen van dinsdag 11 augustus twee vrachtwagens op elkaar gebotst, waarvan er een was geladen met mest. Door het ongeval is de weg langere tijd dicht geweest. De vrachtwagens kwamen rond 7.50 uur door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De politie, brandweer en ambulance werden opgeroepen. Eén persoon kon ter plekke worden behandeld aan zijn verwondingen.

lees meer


Raad van State moet oordelen over mestverwerking in Oss

Bij de Raad van State in Den Haag stonden maandagmorgen 10 augustus de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss tegenover elkaar. Inzet vormde het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Elzenburg in Oss, waar de boerencoöperatie MACE in samenwerking met het bedrijf OOC Terminals een mestverwerkingsinstallatie wil realiseren.

lees meer


Vraag naar vaste meststoffen is momenteel groter dan het aanbod

Na de oogst van tarwe en gerst komen er weer percelen vrij voor bemesting. Er is daarbij veel vraag naar vaste meststoffen met een hoog gehalte organische stof zoals stromest, geitenmest, champost en compost. De vraag naar dit type meststoffen ligt op het moment vele malen hoger dan het aanbod, melden betrokken in deze markt.

lees meer


LTO kritisch over timing internetconsultatie Uitvoeringsregeling meststoffenwet

Op 10 augustus heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een internetconsultatie opengesteld over voorgenomen wijzigingen in de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. LTO betreurt het dat de consultatie midden in de zomervakantie plaatsvindt en dat deze maar 4 weken wordt opengesteld.

lees meer


Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van start

Vanaf 2021 zullen mesttransporten – via realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM) - digitaal verantwoord moeten worden. Om dit in werking te laten treden is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet nodig. Daarom start maandag 10 augustus de internetconsultatie van deze uitvoeringsregeling. Via de online consultatie kunnen organisaties en betrokkenen gedurende 4 weken opmerkingen of ideeën over de wijzigingen delen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

lees meer


'Water zorgt voor betere mestbenutting'

Melkveehouder Peter van Beest uit het Gelderse Lienden regent een drijfmestgift in met water. Daarmee zorgt hij dat de meststoffen beter worden benut.

lees meer


Vlaams onderzoek naar precisiebemesting met dierlijke mest

Vlaamse boeren passen nog vaak een uniforme dosis mest toe per perceel. Echter, door variatie in het veld heeft niet elke plek dezelfde behoefte aan nutriënten. Te veel toedienen heeft een impact op het milieu en te weinig bemesting gaat ten koste van de rendabiliteit. In het Vlaamse LA-traject Precisiemest zullen verschillende scenario’s voor precisiebemesting met dierlijke mest onderzocht worden en vergeleken worden met de gangbare praktijk.

lees meer


Aanvullende metingen werking Groene Weide Meststof

Dit jaar worden er op de demovelden van het project Kunstmestvrije Achterhoek aanvullende metingen gedaan om een indruk te krijgen van de prestaties van Groene Weide Meststof onder praktijkomstandigheden op grasland. Gemeten worden de opbrengst en voederwaarde van de eerste twee sneden, de botanische samenstelling van de zode, en de bodemverdichting.

lees meer


Melkveehouders kunnen derogatie aanvragen van 3 augustus t/m 4 september

Wanneer een melkveehouder voldoet aan een aantal voorwaarden kan hij de zogenaamde derogatie aanvragen.

lees meer


Ruim 80% van de mest wordt door runderen geproduceerd

De Nederlandse mestproductie bedroeg vorig jaar in totaal 74,6 miljoen ton. Daarvan was 71,88 miljoen dunne mest en 2,72 miljoen ton vaste mest. Van de dunne mest is 60,3 miljoen ton rundermest. Daarvan komt 6,82 miljoen via beweiding direct op het grasland terecht. De overige 53,48 miljoen wordt in de stal geproduceerd. Runderen produceren

lees meer


Ultrafiltratie optimaliseert omgekeerde osmose bij mestverwerking

De voorbehandeling voorafgaand aan de omgekeerde osmose die in mestverwerking wordt toegepast is niet optimaal. Daarom moet het omgekeerde-osmosesysteem dikwijls worden gereinigd. Dat verkort de levensduur van de omgekeerde osmose-elementen. Die levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door de drijfmest voor te behandelen met micro- of ultrafiltratie.

lees meer


Plaatsspecifiek graslandbeheer staat nog in de kinderschoenen

Experts van Wageningen Universiteit & Research denken dat het nog wel 3 tot 5 jaar zal duren voordat veehouders over mogelijkheden kunnen beschikken om hun grasland plaatsspecifiek te beheren. Plaatsspecifiek de mestgift variëren op basis van verschillen in bodemtoestand en gewasopbrengst is nu nog niet op een betrouwbare manier mogelijk, blijkt uit proeven binnen het Nationaal Programma Precisielandbouw.

lees meer


Duitse bedrijf RMS overgenomen door Windvision

Het Duitse bedrijf RMS, dat onder andere poogt in Groenlo en Venlo covergistingsprojecten te realiseren, is overgenomen door een Nederlandse dochteronderneming van het Belgische bedrijf WindVision. Dat wordt bevestigd door Barry Wopereis van adviesbureau Van Westreenen. Het bureau uit Lichtenvoorde ondersteunt RMS bij de Nederlandse projecten bij de vergunningprocedures.

lees meer


Varkenshouder moet minder dieren houden voor gebruik mestverwerkingsinstallatie

De Brabantse gemeente Asten heeft een varkenshouder een omgevingsvergunning verleend voor de exploitatie van een een mestverwerkingsinstallatie bij een varkenshouderijbedrijf dichtbij de dorpskern van Asten. De rechtbank Oost-Brabant heeft in een tussenuitspraak bepaald dat dit toelaatbaar is onder voorwaarde dat er op het bedrijf minder dieren worden gehouden.

lees meer


Rechter laat last onder dwangsom voor Jennissen in stand

Loonbedrijf Jennissen mag maximaal 36.500 ton drijfmest per jaar verwerken in Nistelrode. Voor elke vrachtwagen die het bedrijf extra aanvoert moet het bedrijf 1500 euro betalen aan de provincie Noord-Brabant. Deze dwangsom kan oplopen tot 150.000 euro. Jennissen vindt de last onder dwangsom onredelijk en vocht de maatregel aan bij de rechter. Maandag 3 augustus verklaarde de rechtbank Oost-Brabant de bezwaren echter ongegrond.

lees meer


Veel klachten over stankoverlast na uitrijden van champost in Zevenbergen

Het uitrijden van champost is maandagochtend 3 augustus de reden geweest voor veel klachten over stankoverlast in Zevenbergen. De Omgevings Dienst Midden- en West-Brabant ontving circa 40 meldingen van overlast. Er is er geen overtre­ding geconsta­teerd.

lees meer


Gehalten van NIR-sensor wijken nog behoorlijk af van laboratoriumwaarden

Op melkveeproefbedrijf De Marke zijn in 2018 en in 2019 metingen van NIR-mestsensoren met resultaten van mestanalyses per uitrijdatum door Eurofins Agro vergeleken. Voor rundveedrijfmest kwam het gehalte aan stikstof van de NIR-sensor gemiddeld 0,4 gram per kilo lager uit dan het laboratorium, en voor de dunne fractie was dit 0,1 gram per kilo lager.

lees meer


Derogatievergunning aan te vragen tussen 3 augustus en 4 september

Bedrijven met graasdieren die in 2020 gebruik willen maken van een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden kunnen daar van 3 augustus tot en met 4 september een vergunning voor aanvragen. Voor de aanvraag van een vergunning betaalt een ondernemer 50 euro aan leges.

lees meer


Demonstratieproject Mestzak bij melkveebedrijf in Eibergen

Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem. Hij is gedwongen zijn gierput leeg te maken in augustus om in de winter voldoende opslag te houden. Daardoor is het risico op veel nitraatuitspoeling groot. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

lees meer


ESNI 2020: bijeenkomst op 27 oktober

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Mits de coronamaatregelen het toestaan wordt op 27 oktober een themadag georganiseerd, in Brussel.

lees meer


Kansen voor pocketvergister in de varkenssector

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie die op heden bijna uitsluitend wordt toegepast op melkveebedrijven. Er lijken ook kansen voor deze technologie in de varkenssector. Daarom voerden de onderzoekers binnen het project Belgische project Pocket Power een test uit op pilotschaal in de vergister van Inagro op basis van eerder verworven inzichten in het project

lees meer


Fosfaatrechten voor intensief melkveebedrijf snel te duur

Bijna de helft van de melkveebedrijven met meer dan 25.000 kilo melk per hectare verdient de aankoop van een fosfaatrecht van € 129 tot € 157 per kilo niet binnen vijf jaar terug.

lees meer


Kringloopwijzer streeft naar evenwichtsbemesting

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, zouden ook meer moeten kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat voor de melkveehouderij. De KringloopWijzer vormt de basis voor de beoordeling of extra bemestingsruimte nodig is voor evenwichtsbemesting.

lees meer


Schouten plaatst kanttekeningen bij drijfmestonderzoek van Nigten en Vanhoof

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou graag zien dat de resultaten van het drijfmestonderzoek van de onderzoekers Peter Vanhoof en Anton Nigten in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift wordt gepubliceerd omdat zo’n publicatie een wetenschappelijke review vereist. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de SGP.

lees meer


Rika Greenpark dwingt enkele versoepelingen in omgevingsvergunning af

Rika Greenpark, het bedrijf dat in Wijster een installatie wil realiseren voor het vergisten van circa 250.000 ton pluimvee- en varkensdrijfmest en 150.000 ton co-producten, moet straks elk kwartaal de geuremissie meten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland op 30 juni bepaald. Het bedrijf kan volgens de rechter echter niet worden verplicht om een biofilter te plaatsen dat minimaal 70% van de geuremissie reduceert.

lees meer


Jonge Vlaamse boeren wijzen op problemen met MAP6

Jonge boeren in Vlaanderen, georganiseerd in Groene Kring, ondervinden problemen om te voldoen aan de regels van het zesde mestactieplan (MAP6). Ze worden ontmoedigd door complexe wetgeving, een strenge sanctionering op kleine fouten en een gebrekkige dienstverlening vanuit de Vlaamse Mestbank. Door middel van een brievenactie willen ze daar de aandacht op vestigen.

lees meer


Biogas Plus ziet goede kansen voor mestvergisting op bedrijfsniveau

Biogas Plus engineert, bouwt, installeert en onderhoudt zowel biogasinstallaties als groengasinstallaties. Met zijn groengasinstallaties richt het dochterbedrijf van energieleverancier Engie zich vooral op de agrarische sector. Daarvoor ontwikkelde de Brabantse onderneming 3 kleine standaardinstallaties. Het tweede soort installatie dat Biogas Plus levert, is de middelgrote tot grote biogasinstallatie met een inputcapaciteit van 100.000 ton mest of meer per jaar.

lees meer


Actieplan ‘Voedsel en biomassa circulair 2021-2025' voor Vlaanderen

De Vlaamse organisatie OVAM heeft samen met de stakeholders een actieplan ‘Voedsel en biomassa circulair 2021-2025’ voorbereid. Dit nieuwe actieplan wordt momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek en moet het nieuwe kader gaan vormen voor de Vlaamse overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassastromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

lees meer


VVD wil onderzoek naar afhandeling meldingen mestfraude

De VVD wil dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een extern bureau opdracht geeft een onderzoek uit te voeren naar de afhandeling van meldingen van verdenkingen van mestfraude. Directe aanleiding voor dat verzoek vormen berichten over vervuilde sloten bij Reusel en Someren. Vorig jaar blijken er door boeren vanuit deze regio diverse anonieme meldingen te zijn gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van verdenkingen van het illegaal dumpen van mest.

lees meer


LTO vakgroep Akkerbouw vindt nieuwe fosfaatindicatie niet eerlijk

"De overgang naar een nieuwe indicatie voor de fosfaattoestand van de bodem is niet eerlijk verdeeld en pakt voor sommige gebieden per saldo negatief uit. Daar resulteert het in een verlies aan gebruiksruimte voor fosfaat", aldus voorzitter Jaap van Wenum van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland.

lees meer


'Biolectric groeit met name buiten België'

Biolectric uit het Belgische Temse groeit internationaal, maar kampt in eigen land met een imagoprobleem. Van de eerste generatie biogasinstallaties die het bedrijf in België verkocht, staan er relatief veel stil, erkent verkoopdirecteur Hans Degrande. Hij zegt dat Biolectric van de ervaringen heeft geleerd.

lees meer


Omgevingsdienst vindt stilleggen van mestbewerking in Nistelrode te ver gaan

Loonbedrijf Jennissen mag in Nistelrode doorgaan met het bewerken van mest, ook al staat het bestemmingsplan dat eigenlijk niet toe. De Omgevingsdienst Brabant-Noord legt een verzoek van omwonenden om het bedrijf stil te leggen naast zich neer.

lees meer


Project Nutriman heeft een 'Farmer Platform' ontwikkeld voor mestverwerkingstechnieken.

NUTRIMAN heeft een ‘Farmer Platform’ ontwikkeld voor marktrijpe, bio-gebaseerde, teruggewonnen N/P-technologieën & producten.

lees meer


Precisiebemesting in grasland duurt nog een jaar of vijf

Experts van Wageningen Universiteit & Research denken dat het nog drie tot vijf jaar duurt voordat je grasland plaatsspecifiek kunt beheren. Tot dan is het zaak om het management te verfijnen en preciezer gaan werken. Dat kan door data te combineren.

lees meer


Tijd voor realisatie mestverwerking door Twence wordt krap

Het afvalverwerkingsbedrijf Twence hoopt nog altijd begin 2021 te kunnen starten met de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op een bedrijventerrein in Zenderen. Wanneer het project nog meer vertraging oploopt bestaat het risico dat het bedrijf geen aanspraak meer kan maken op de 21 miljoen euro aan subsidie die in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) werd toegekend.

lees meer


Addendum bij BBT Mestverwerking in Vlaanderen

De finale draft van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking is online beschikbaar. De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied en tevens betaalbaar en technisch uitvoerbaar zijn.

lees meer


Project Nutricycle Vlaanderen van start

Op 6 juli vond de eerste stuurgroepbijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen plaats. Het project is gericht op het ondersteunen, verbinden en initiëren van initiatieven om de nutriëntenkringloop te sluiten. Het gaat onder meer om het terugwinnen van nutriënten uit reststromen en mest ter vervanging van kunstmest uit fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van nuttige toepassingen buiten de landbouw.

lees meer


Lagere stikstofbenutting in maïsteelt bij drijfmestrijenbemesting

Binnen de publiek private samenwerking 'Ruwvoer en Bodem' is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door een regelmatige plantverdeling in de vorm van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij maïs. Deze zaaimethode is vergeleken met de standaard teeltmethode met bouwlandinjectie. De benutting bleek het laagst bij rijenbemesting. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de discussie en besluitvorming rond drijfmestrijenbemesting als verplichte maatregel op zand- en lössgrond in het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn.

lees meer


Nitraatuitspoeling is nog in veel grondwaterbeschermingsgebieden een probleem

Er zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar gewerkt wordt aan het terugdringen van het nitraatgehalte in het grondwater. In 11 gebieden is men goed op weg om de doelen te halen. In 12 gebieden is de verwachting dat de doelen alsnog gehaald kunnen worden met dezelfde aanpak, maar zijn aanvullende maatregelen of meer deelnemers nodig. In 11 gebieden is meer nodig, hier redt men het niet met de bestaande afspraken.

lees meer


Slechts beperkt bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk in Vlaanderen

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in het Vlaamse Mestactieprogramma MAP6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast. De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met een lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

lees meer


Raad van State buigt zicht opnieuw over plannen van Twence

Het inpassingsplan van de provincie Overijssel voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence wil realiseren op de voormalige vuilstort Elhorst Vloedbelt in Zenderen kwam dinsdag 21 juli opnieuw aan de orde bij de Raad van State. Het plan wordt aangevochten door omwonenden in Zenderen die bang zijn voor geluids- en stankoverlast. Zij worden daarin gesteund door de gemeente Borne, die zich door de provincie als bevoegd gezag gepasseerd voelt.

lees meer


Schouten: 'Mestsector is voortvarend bezig met plan van aanpak'

De sector is voortvarend bezig is met het tegengaan van mestfraude. Dat stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Eerste Kamer. Binnen het Plan van Aanpak dat de sector zelf opstelde moeten 2 onderdelen nog nader worden uitgewerkt. Dat betreft de digitalisering van de mestdistributiegegevens en de certificering via Keurmest.

lees meer


CDM: 'Derogatie is positief voor waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit'

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit advies uitgebracht over de milieueffecten die optreden als gevolg van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij. Hieruit blijkt dat de derogatie positieve effecten heeft op de waterkwaliteit, het klimaat en de agrobiodiversiteit. Daar staat tegenover dat een derogatie kan leiden tot een hogere ammoniakemissie vanwege de hogere toegestane dierlijke mestgift.

lees meer


Ideeën voor productie van groene meststoffen verzameld

Binnen het project Nutriman worden praktijkrijpe innovaties voor de productie van groene meststoffen voor en door boeren verzameld. Er is een platform voor boeren ontwikkeld waar alle innovaties uit verschillende landen uit de Europese Unie op worden gedeeld. ZLTO is betrokken bij het initiatief.

lees meer


Twee gewonden bij ongeval met mestsilo in Slootdorp

Twee personen zijn maandagmiddag 20 juli onwel geworden bij werkzaamheden met het overpompen van varkensmest. Er ging iets mis met de aansluiting tussen de vrachtwagen en de silo bij een bedrijf in Slootdorp. De twee slachtoffers - de vrachtwagenchauffeur en een andere medewerker - stonden erbij en werden onwel door het inademen van de gassen die vrijkwamen. Eén van de slachtoffers kwam snel weer bij, de ander moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

lees meer


Brand in een mestopslag in Oirschot

Bij een varkenshouderijbedrijf in het Brabantse Oirschot is maandagmiddag 20 juli rond 16.30 uur brand uitgebroken. Het vuur woedde in een mestopslag van het bedrijf. Er vielen geen gewonden bij de brand. Ook ondervonden de dieren geen last, aldus de woordvoerder van de brandweer. Rond 17.45 uur was het vuur onder controle. Het nablussen nam daarna nog enige tijd in beslag.

lees meer


INTERREG-steun voor onderzoek naar optimaliseren van mestvergisting

De INTERREG stuurgroep EUREGIO heeft in een schriftelijk procedure het grensoverschrijdende project EMMA uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland goedgekeurd. Door de goedkeuring van de stuurgroep is de financiering van het project tot midden 2022 zeker. Bij het project EMMA staat het optimaliseren van het opwekken van biogas uit restmaterialen zoals mest centraal.

lees meer


Rechter moet vergunning van Stercore beoordelen

De bouw van een mestvergasser van Stercore in Emmen is voorlopig uitgesteld. De provincie Drenthe verleende een vergunning, maar de rechter moet zich eerst nog buigen over een beroep van Milieudefensie. Stercore wilde dit jaar beginnen met de bouw van de fabriek op het Emmtec-terrein. Het bedrijf hoopt de vergasser in 2022 operationeel te hebben.

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning van Mestverwerking Fryslân

De Raad van State moet oordelen over een mogelijke uitbreiding van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude. Het bedrijf vroeg in 2017 en 2019 vergunningen aan om de productie te mogen uitbreiden van 100.000 naar 438.000 ton per jaar. De rechtbank vernietigde die vergunning vorig jaar september. Nu moet de Raad van State over de nieuwe vergunning oordelen.

lees meer


Aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde licht in 2019

In 2019 produceerde ruim driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde licht in vergelijking met 2018. Van de hokdierbedrijven had in 2019 zelfs 94% een overproductie. Het aandeel varkensbedrijven met een mestoverschot daalde van 96% naar 94%. Het aandeel pluimveebedrijven met een mestoverschot steeg van 91% naar 92%.

lees meer


Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant

Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. In watermonsters wordt een hoog gehalte aan stikstof en fosfor gemeten, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.

lees meer


Eerste resultaten van verscherpte handhavingsstrategie mestbeleid

De Europese Commissie stelde als voorwaarde voor de derogatie dat Nederland de controle en handhaving van het mestbeleid moest aanscherpen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde hiervoor de verscherpte handhavingsstrategie op, waarbij naast een aantal regio’s de mesthandel en co-vergisters als risico-schakels zijn aangemerkt. In 2019 is de nieuwe werkwijze voor het eerst in de praktijk gebracht. De komende jaren wordt de strategie verder uitgerold.

lees meer


Boeren Krimpenerwaard protesteren tegen tegen derogatievoorwaarden

Boeren uit de Krimpenerwaard gaan woensdagavond 15 juli naar het gemeentehuis in Ouderkerk aan den IJssel, waar ze een petitie aanbieden omdat ze om in aanmerking te komen voor derogatie vanaf 2021 alleen nog bij een temperatuur beneden 20 graden dierlijke mest op grasland mogen uitrijden. De voorwaarde voor de buitentemperatuur geldt voor het gebruik van sleepvoetbemesters op klei- en veengrond. Omdat het uitrijseizoen al ver is gevorderd is 2020 een overgangsjaar.

lees meer


Mest van nertsenhouderijen kan onder voorwaarden worden afgevoerd

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Deze bedrijven moeten daarom op korte termijn de mest kunnen afvoeren. Dat hebben de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer gemeld. Bedrijven mogen de mest onder voorwaarden afvoeren.

lees meer


Onderzoek naar effecten van toepassing digestaat op bodembiodiversiteit

Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. In het meerjarige experiment worden de effecten van drijfmest en vergiste mest vergeleken op de bodembiodiversiteit en de nutriëntenbenutting. Het is een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

lees meer


Vlaamse literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weer

​​​​Via de studie 'Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen' wil de Vlaamse Landmaatschappij te weten komen hoe nutriëntenbeheersing beter afgestemd kan worden op een veranderend klimaat. De bodemkundige dienst van België en het Instituut voor Landbouw-, Voeding- en Visserijonderzoek ILVO voeren de desktop-studie samen uit.

lees meer


FUMO gaat biovergisters met gasdetectiecamera controleren

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving FUMO heeft een gasdetectiecamera aangeschaft die onzichtbare gassen in beeld brengt. De camera kan circa 400 gassoorten detecteren en visualiseren. In de tweede helft van 2020 gaat de FUMO met de gasdetectiecamera alle in bedrijf zijnde biovergisters in Friesland onderzoeken op mogelijke lekkages.

lees meer


Evert-Jan van de Vis treedt toe tot bestuur Coöperatie DEP

Legpluimveehouder Evert-Jan van de Vis uit Voorthuizen is gekozen als nieuw bestuurslid van Coöperatie DEP. Hij volgt daarmee Arjan Gussinklo op die na 14 jaar afscheid nam van het bestuur. Van de Vis houdt samen met zijn vrouw en zijn ouders 73.000 leghennen waarvan 18.000 vrije uitloop en 55.000 scharrelhennen. Ook runnen zij een eierpakstation en zetten een groot deel van hun eieren af in de omgeving van Barneveld.

lees meer


Webinar 'bodemkwaliteit en extreem weer Polen'

De Poolse landbouw ondervindt steeds sterker de gevolgen van extreem weer. Bodembeheer is cruciaal om hier beter mee om te kunnen gaan. De Nederlandse ambassade in Warschau organiseert hierover een interessant webinar, op 16 juli.

lees meer


Staatssecretaris: Nederland heeft biomassa nodig

Nederland heeft biomassa nodig om te verduurzamen en is het niet de vraag of het gebruikt moet worden, maar waar, wanneer en hoe lang. Met die woorden sloot staatssecretaris van Milieu Stientje van Veldhoven (D66) zich woensdag aan bij een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het zo duurzaam mogelijk toepassen van biomassa.

lees meer


Jumpstart heeft in Biogas Plus een derde partner

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina krijgen meer keus als ze via Jumpstart extra inkomsten willen genereren door het opwekken van energie en het terugdringen van de uitstoot van methaan, CO2 en ammoniak. Jumpstart heeft in Biogas Plus een derde gekwalificeerde strategische partner gevonden als aanbieder van installaties voor monomestvergisting.

lees meer


Kick-off meeting project Nitroman op 10 september

Op 10 september 2020 wordt een startbijeenkomst georganiseerd van het project Nitroman. Dit vindt plaats bij de Detricon-stripping en scrubbing-installatie van IVACO in Zevekote in Vlaanderen.

lees meer


Handhavingsverzoek tegen AGroGas terecht afgewezen

AGroGas in Varsseveld is bezig met het aanpassen van de gebouwen. Daarvoor heeft de provincie Gelderland AGroGas een omgevingsvergunning verleend Coöperatie Mobilisation for the Environment meent dat deze vergunning onvoldoende is en heeft bij Gedeputeerde Staten een handhavingsverzoek ingediend. Het Gelders college ziet de milieuorganisatie niet als belanghebbende.

lees meer


Vragen bij nieuwe vergunning voor mestverwerkingsbedrijf Willems America

De oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg hebben gezamenlijk vragen gesteld over de nieuwe vergunning die het college van Gedeputeerde Staten lijkt te willen verlenen aan mestverwerkingsbedrijf Willems America.

lees meer


Vlaamse Mestbank verstuurt boetes voor ontbreken nutriëntenemissierechten

De Vlaamse Mestbank heeft 820 boeren boetes opgelegd omdat zij in het productiejaar 2018 meer dieren hebben gehouden dan ze mochten op basis van hun beschikbare nutriëntenemissierechten. De boete bedraagt 1 euro per overschreden emissierecht. Voor de 437 boeren die ook in 2015, 2016, 2017 of 2018 al een boete kregen, wordt de boete verdubbeld tot 2 euro per overschreden nutriëntenemissierecht.

lees meer


CCS Energieadvies ziet perspectief in buurtmestvergisting

Mono-mestvergistingsinstallaties zijn op boerderijschaal voor kleinere bedrijven lastig economisch haalbaar te krijgen, terwijl tegen grootschalige mestverwerking de nodige weerstand is. Mogelijk is buurtmestvergisting dan een optie, stelt René Cornelissen, directeur van CCS Energieadvies in Deventer. De mest wordt in de buurt collectief vergist. Het voordeel is dat met één installatie kan worden volstaan.

lees meer


Raad van State schort dwangsom vanwege drugsafval in mestkelder in Haaften op

De Raad van State heeft een voorlopige voorziening getroffen in de zaak die een gestopte melkveehouder uit Haaften had aangespannen vanwege de dwangsommen die de gemeente West-Betuwe aan hem had opgelegd. De gemeente nam de maatregel om de man er toe te dwingen de met drugs vervuilde mest die in de kelders van zijn bedrijf was aangetroffen verantwoord af te voeren.

lees meer


In Vlaanderen zijn 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief

In 2019 is er in Vlaanderen 49,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Ten opzicht van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kilo. Voor 2018 zijn er geen vergelijkbare cijfers. Momenteel zijn er in Vlaanderen 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. De meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM op basis van een enquête onder mestverwerkende bedrijven.

lees meer


In 2019 bleef voor miljoenen kilo’s fosfaatruimte onbenut

In 2019 was de fosfaatruimte op Nederlandse landbouwgrond bijna 8 miljoen kilo kleiner dan maximaal mogelijk zou zijn geweest, wanneer gegevens van de fosfaattoestand waren vastgelegd in de Gecombineerde Opgave. Dat blijkt uit berekeningen van Boerderij op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Eurofins Agro.

lees meer


Bij brongerichte maatregelen kan ook de samenstelling van mest veranderen

Brongerichte maatregelen binnen de veehouderij om de emissie van ammoniak te beperken kunnen ook effect hebben op de mestsamenstelling. Een maatregel, zoals het verdunnen van mest met water wordt in de praktijk al vaak toepast en beperkt niet alleen de ammoniakuitstoot, maar heeft ook een positief effect op de benutting van stikstof. Ook het verwerken van mest, zoals vergisten, strippen of scheiden levert nieuwe producten op, die gerichter ingezet kunnen worden op het land.

lees meer


'Waterverdunde drijfmest toedienen met sleeplangen is meestal het voordeligst'

In de afgelopen jaren zijn een reeks emissiemetingen uitgevoerd bij het uitrijden van met water verdunde mest met een sleepvoetmachine. Bij verdunning van 1:2 vervluchtigt 40% minder ammoniak ten opzichte van niet verdunnen. Daarnaast zorgt de verdunde mest voor een efficiëntere stikstofbemesting. Bijkomend voordeel van verdunnen is dat de mest makkelijker is te verpompen. Vaak is het verdund toedienen met de sleepslang kostentechnisch het voordeligst, stelt DLV Advies.

lees meer


Onderzoek naar impact van niet onderwerken strorijke stalmest

De Noord-Hollandse bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter hebben sinds dit voorjaar een ontheffing voor het niet onderwerken van strorijke stalmest. De ontheffing is onderdeel van een vierjarige proef waarin wordt gekeken naar de invloed van niet onderwerken van strorijk stalmest op de bodem- en oppervlakwaterkwaliteit, productie, productkwaliteit en de onder- en bovengrondse biodiversiteit. Voor de impact op de biodiversiteit wordt gekeken naar microben, aaltjes en insecten, maar ook naar weidevogels.

lees meer


Natuurbeschermingsvergunning voor mestverwerker in Bergeijk blijft in stand

De vergunning binnen de Wet op natuurbescherming voor de mestverwerkingsactiviteiten van het bedrijf Houbraken in Bergeijk is door de provincie Noord-Brabant op correcte gronden verleend. Dat heeft de Raad van State woensdag 1 juli bepaald in een zaak die de Stichting Groen Kempenland en een buurtbewoner hadden aangespannen. Houbraken vraagt via de vergunning ruimte om de activiteiten in mestverwerking te kunnen uitbreiden naar 200.000 ton per jaar.

lees meer


Website RVO vernieuwd

Per 1 juli is de thema-website 'mest' van RVO vernieuwd. RVO heeft als taak regelgeving zo begrijpbaar mogelijk uit te leggen. De website is nu ingedeeld in 6 hoofdonderwerpen.

lees meer


'Farminar' over bodemverbetering in Hongarije

Verschralende bodems, dalende gewasopbrengsten en teelten die gevoeliger worden voor steeds extremer weer: Hongarije staat voor een grote uitdaging om de landbouwbodems te herstellen. De Nederlandse ambassade in Hongarije organiseert hiervoor een interessante 'farminar': een webinar voor de landbouw. Deze is gratis en wordt gehouden op 8 juli tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

lees meer


Netwerk Grondig wil gesprek met Nitraatcomité over bovengronds mest uitrijden

De organisatie van melkveehouders Netwerk Grondig vraagt het Europese Nitraatcomité in een brief om een heroverweging van de voorwaarden die gelden bij de derogatie om extra mest op grasland te mogen uitrijden in jaren 2020 en 2021. Het Nitraatcomité bepaalde dat bedrijven die gebruik maken van een ontheffing om bovengronds mest uit te rijden geen vergunning meer kunnen krijgen om deel te nemen aan de derogatie.

lees meer


Vlaamse minister wil Mestactieplan mogelijk bijsturen

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ook de laatste twee jaar is achteruitgegaan, wil Vlaams minister van Omgeving en Natuur Demir een overleg starten met de belangenorganisaties om het mestactieplan MAP 6 eventueel bij te sturen. MAP6 is vanaf 30 juli 2019 in werking.

lees meer


Varkensbedrijf in Nederweert-Eind gaat mest verwerken met systeem van Dutch Farmer Solutions

Een varkenshouder in Nederweert-Eind wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen in samenwerking met het bedrijf Dutch Farmer Solutions uit Pijnacker. De mest en urine van de dieren worden binnen 24 uur verwijderd uit de stal, waarbij de dikke fractie direct wordt gescheiden van de dunne fractie. In een vijftal aan elkaar gekoppelde bassins wordt de dunne fractie biologisch verwerkt met toevoeging van een speciale katalysator. Op die manier ontstaat er uiteindelijk water dat geschikt is voor irrigatie of het schoonmaken van de stal. De dikke fractie die overblijft wordt de grondstof voor kunstmest of kan op het land worden uitgereden.

lees meer


Kick-off meeting binnen project Nitroman op 10 september

Binnen het project Nitroman wordt op 10 september 2020 een kick-off meeting georganiseerd waarbij de stripping en scrubbing installatie van Detricon bij IVACO in Zevekote wordt bezocht. Het Nitroman-project heeft als doel om de verdere ontwikkeling van nutriëntenterugwinning uit de dunne fractie van varkens- en rundermest of digestaat te verwezenlijken. Via stripping en scrubbing wordt ammoniak uit de dunne fractie gehaald.

lees meer


Areaal grasland bij derogatiebedrijven nam in 2019 met 33.000 hectare toe

De bedrijven die in 2019 gebruik maakten van derogatie om extra mest op grasland te mogen uitrijden hadden wel een groter areaal grasland in gebruik dan de deelnemende bedrijven in 2018. De derogatiebedrijven hadden in 2019 bijna 718.000 hectare grasland, ruim 33.000 hectare meer dan in 2018. Dat blijkt uit informatie die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


Bintell ziet in mest basisgrondstof voor bitumenproductie

Het Eindhovense bedrijf Ingenia heeft samen met de Belgische ingenieur Jo van Montfoort de joint venture Bintell opgezet. Het bedrijf wil via het verlenen van licenties de Hydro Thermal Liquefaction (HTL)-technologie die ze samen ontwikkelden gaan vermarkten. Daarbij kan organisch materiaal met een droge stof gehalte van 15% en 50% worden omgezet in bitumen, biochar, biogas en water. Ook voor de verwerking van mest achten zij de HTL-techniek erg geschikt

lees meer


Stikstof- en fosfaatuitscheiding via dierlijke mest nam in 2019 af

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8%. De fosfaatuitscheiding nam met 4,0% af. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

lees meer


Droogte van 2018 zorgde voor hoger nitraatgehalte in het grondwater

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 2018' naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Door de droogte van 2018 zijn de nitraatconcentraties in het grondwater gestegen, maar er is geen sprake van een trendbreuk, stelt de minister.

lees meer


NVWA steekt meer tijd in complexe onderzoeken bij handhaving van mestbeleid

In 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de handhaving van het mestbeleid circa 13.000 uur besteed aan het Fraude en Expertise Knooppunt en opsporingsonderzoeken. Deze complexe onderzoeken en controles hebben geleid tot een hoger aantal processen verbaal en rapporten van bevindingen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief als toelichting bij de Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 die ze naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


Spuiwater heeft om diverse redenen waarde voor fruittelers

Fruittelers kunnen spuiwater goed gebruiken als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, als meststof en ook na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Het heeft ook geen nadelig effect op natuurlijke bestrijders van perebladvlooien. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van een innovatieproject op Utrechtse fruitteeltbedrijven.

lees meer


Mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt in Vlaanderen

Door het in werking treden van MAP6 in Vlaanderen is in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen waaronder ook effluent gewijzigd. Het uitrijden van effluent is na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt verboden tenzij de nateelt voor 31 juli of voor een specifieke teelt voor 31 augustus wordt ingezaaid. Het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking VCM heeft berekend dat door de wijziging in de effluentuitrijregeling, het afzetareaal voor effluent in de periode augustus-november met 41% daalt. Hierdoor moet gemiddeld 1700 ton effluent per biologische mestverwerkingsinstallatie extra in voorraad worden gehouden in de komende winterperiode. Bij verschillende mestverwerkers dreigt een opslagtekort voor het effluent.

lees meer


Veel vraag naar systemen voor extra mestopslag

Leveranciers van mestopslagsystemen merken dat veel boeren verlegen zitten om extra opslag. Zij ontvingen beging dit jaar veel extra vragen van veehouderijbedrijven. Door veranderde wet- en regelgeving en de droogte neemt ook de interesse in opslagcapaciteit voor water toe.

lees meer


POV: 'rVDM moet lijden tot lagere kosten voor ondernemers'

Onlangs waren er twee internetconsultaties voor het mestbeleid. De Producentenorganisatie Varkenshouderij POV daar op gereageerd. De POV ondersteunt het digitaliseren van de mestketen om zo meer transparantie in de mestketen te krijgen, fraudemogelijkheid te verminderen en het systeem te vereenvoudigen. Daarbij is het van belang dat de digitalisering leidt tot minder administratieve lasten en lagere kosten voor ondernemers.

lees meer


Positieve beschikking voor 1.160 projecten bij opstelling SDE+ najaar 2019

Voor de najaarsronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) was een budget van 5 miljard euro beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bij deze openstelling was ruim 9 miljard euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft 7.525 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan hebben 1.160 projecten een positieve beschikking ontvangen.

lees meer


Zitting Raad van State Twence op 21 juli

Twence meldt dat de zitting van de Raad van State voor beoordeling van de bouw van hun mestverwerkingsinstallatie zal plaatsvinden op dinsdag 21 juli aanstaande.

lees meer


Coalitie wil snel einde aan subsidies op verbranding houtachtige biomassa

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie keren zich tegen het gebruik van biomassa voor de productie van stroom en warmte. De regeringspartijen willen dat het kabinet geen nieuwe subsidies meer verstrekt voor de verbranding van houtige biomassa in centrales die alleen stroom opwekken, stellen zij in een motie.

lees meer


Fertikal genomineerd voor Vlaamse exportprijs

Het Vlaamse bedrijf Fertikal is producent van organische en organominerale mestkorreltjes, -kruimels of andere producten. 99% van de productie wordt geëxporteerd, waarvan 48% buiten de EU. Flanders Investment & Trade (FIT) heeft Fertikal voor deze prestatie genomineerd voor hun jaarlijkse exportprijs, de Leeuw van de Export.

lees meer


SDE++ opent 24 november 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt de SDE++-openstellingsronde met 8 weken uit te stellen. De openstelling zal nu lopen van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Het beschikbare budget is 5 miljard euro.

lees meer


Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

Van de 502 aanmeldingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), voldoen er 407 aan de gestelde eisen. Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten, te kunnen toewijzen, verhoogt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het subsidiebedrag met € 275 miljoen waarmee het totaalbedrag voor de Srv € 455 miljoen wordt. Hierdoor kunnen alle varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de regeling en voldoen aan de eisen ook worden gehonoreerd. Varkenshouders ontvangen voor eind juli 2020 een subsidiebeschikking.

lees meer


Interview met Rembert van Noort van ZLTO over mestverwaarding

"Mestfabrieken stinken, zijn een gevaar voor de volksgezondheid en zorgen voor veel overlast. Het sentiment onder burgers en ook politici rondom mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties is niet bepaald positief." Zo begint het artikel over mestverwerking in Nieuwe Oogst, over de perceptie over mestverwerking. Een interview met Rembert van Noort, sinds kort belangenbehartiger kringlooplandbouw en mest bij ZLTO.

lees meer


Tweede Kamer wil uitwerking van afrekenbare stoffenbalans

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 23 juni een motie aangenomen waarin minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gevraagd het concept van een afrekenbare stoffenbalans voor de landbouw zoals voorgesteld door het Adviescollege stikstofproblematiek concreter uit te werken. De motie werd ingediend door VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA en SGP.

lees meer


Met drugs verontreinigde mest leidt tot hoge dwangsommen

Een voormalige melkveehouder uit Haaften vecht bij de Raad van State de dwangsommen aan die de gemeente West-Betuwe aan hem heeft opgelegd omdat hij weigert 1400 kuub met drugs verontreinigde mest in de kelders van zijn stal op een verantwoorde manier af te voeren. Hij stelt dat hij de middelen niet heeft om de opruimkosten te betalen. Deze bedragen volgens hem 800.000 tot 900.000 euro. Ook de dwangsom die op kan lopen tot 450.000 euro zegt hij niet te kunnen voldoen. Omdat er nog een strafrechterlijk onderzoek loopt, heeft het Openbaar Ministerie beslag laten leggen op het vermogen van de ex-veehouder.

lees meer


Cumela Nederland vindt temperatuurgrens bij sleepvoetbemesting niet werkbaar

Deze week heeft de Europese commissie besloten om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Dit betekent dat er op grasland net als andere jaren meer stikstof uit dierlijke mest uitgereden mag worden. Op klei en veen is dit 250 kilo stikstof per hectare en op zand en löss 230 kilo. Zonder derogatie mogen veehouders maar 170 kilo stikstof uitrijden op grasland. Een nieuwe voorwaarde bij de derogatie verlening is de eis dat bij gebruik van de sleepvoetbemester dit niet plaats mag vinden wanneer de temperatuur boven de 20 graden uitkomt. Brancheorganisatie Cumela Nederland vindt het een onwerkbare eis.

lees meer


Nieuw bedrijf voor scannen, bemonsteren en advisering bodemvruchtbaarheid: SoilMasters

De bedrijven Van den Borne Aardappelen, FleurenTech en Soil Services International hebben hun krachten gebundeld en een nieuw bedrijf opgericht, onder de naam SoilMasters. Via een nieuwe, geavanceerde bodemscanner brengen zij de bodem in kaart, en daarmee kan men bepalen wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren. De bodemmonsters worden geanalyseerd met de zogenaamde Kinsey-Albrecht bodemanalyse, waarna een bemestingsadvies, gekoppeld aan taakkaarten, wordt vastgesteld. Daarmee is het mogelijk om veel gerichter te werken aan bodemvruchtbaarheid en de teeltresultaten.

lees meer


Extra handhaving van mestbeleid is belangrijke voorwaarde in nieuwe derogatie

De Europese Commissie hecht groot belang aan extra handhaving en verbetering van de naleving van de mestregelgeving in Nederland. In de derogatiebeschikking voor 2020 en 2021 heeft de Europese Commissie nadere voorwaarden gesteld om dit te borgen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Schouten wil vanaf 2022 derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat aan de slag met het maken van een ontwerp voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zij streeft ernaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn in het najaar van 2021 definitief vast te kunnen stellen voor de periode 2022-2025. Dit zevende actieprogramma zal als basis dienen voor de besprekingen met de Europese Commissie voor een derogatie vanaf 2022. Hierbij zal Schouten de inzet uit het Klimaatakkoord ten aanzien van een derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging betrekken.

lees meer


Drie wijzigingen in regelgeving voor bemesting in biologische landbouw

In de biologische sector moet vanaf 1 januari 2020 minimaal 70% van de stikstof uit A-meststoffen afkomstig zijn. Het percentage A-meststof is verhoogd van 65% naar 70%. Het ‘doorschuiven’ van mest is per 1 januari 2020 verboden. Dit betekent dat een biologische veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Daarnaast zijn de excretieforfaits voor biologische schapen en geiten per 1 januari 2020 gewijzigd.

lees meer


LTO is kritisch over aanvullende voorwaarden in derogatie

Er worden een aantal aanvullende eisen geteld aan de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Er komt een aanvulling dat bij toepassing van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden mest alleen mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 °C of lager is. Verder geldt vanaf 2021 dat boeren de keuze moeten maken tussen ofwel deelname aan derogatie ofwel aan de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest. LTO Nederland is kritisch op deze aanvullende voorwaarden. "Met deze aanvullingen wordt het uitvoeren van het werk minder flexibel", aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO.

lees meer


Nitraatcomité stemt in met verlenging van Nederlandse derogatie tot eind 2021

Maandag 22 juni stemden Europese lidstaten tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Veehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen 2 jaar. Wel stelt de Europese Commissie een aantal aanvullende maatregelen voor waar boeren aan moeten voldoen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


NVWA: 'Toezichtintensiteit binnen domein Meststoffen bedroeg 5% in 2019'

Het toezicht van de NVWA binnen domein Meststoffen richt zich op gebruikers, aanbieders van mest, intermediairs en afnemers van mest. Binnen deze doelgroep is voor 2019 sprake van een toezichtintensiteit van 5%. Dat bekent dat 5% van de doelgroep door de NVWA werd bezocht. Een belangrijk aandachtspunt is de naleving van regels ten aanzien van meststoffen. Dat schrijft de NVWA in de Verantwoordingsrapportage over 2019.

lees meer


Mesttransporteur eist schadevergoeding van Greenferm

De rechtbank Gelderland heeft op 27 mei voorlopig uitspraak gedaan in een zaak tussen een mesttransportbedrijf en het mestverwerkingsbedrijf Greenferm in Apeldoorn. Het transportbedrijf claimt bij de rechter een schadevergoeding omdat Greenferm een eerder afgesloten overeenkomst met het bedrijf eenzijdig heeft opgezegd.

lees meer


Raad van State wijst hoger beroep van Cleanergy af

De Raad van State heeft een hoger beroep van Cleanergy tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant om geen nieuwe omgevingsvergunning te verlenen aan het bedrijf afgewezen. Cleanergy is inmiddels niet meer in bedrijf en ging alleen tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in beroep om duidelijk te krijgen wat er op het bedrijventerrein in Wanroij is toegestaan. Daar hoeft de rechter geen uitspraak over te doen, stelt de Raad van State.

lees meer


LTO reageert op internetconsultaties voor aanpassingen in het mestbeleid

LTO Nederland heeft gereageerd op de drie internetconsultaties voor de aanpassingen in het mestbeleid die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in voorbereiding heeft. De organisatie roept de minister op om haast te maken met de eerder aangekondigde herbezinning van het mestbeleid.

lees meer


Export van mest naar Duitsland flink lager dan in 2019

In het eerste kwartaal van 2020 is voor bijna 8,22 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geëxporteerd. Dat is bijna 9,5% minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. De daling komt doordat er ruim 28% minder kon worden afgezet in Duitsland. De export naar Frankrijk ligt op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. In België werden minder tonnen mest afgezet, maar de hoeveelheid fosfaat die er mee gemoeid was lag beduidend hoger dan in 2019. Ook de afzet van fosfaat in mest naar andere landen is hoger dan in 2019.

lees meer


Deelproject ‘Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen’ start in juli

In juli begint ‘Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen’; het deelproject van Brabant Bemest Beter. Dit tweejarig project heeft als doel de effecten van verschillende producten uit dierlijke mest of verschillende toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest te meten in bodem én gewas. Bedrijven met interesse om hier aan deel te nemen kunnen zich aanmelden.

lees meer


Strocon participeert in Interregproject Nitroman

Binnen het Interregproject Nitroman worden Vlaamse en Nederlandse boeren uit de grensregio ondersteund bij het beheer van hun meststoffen. De Europese Unie ondersteunt het project met een bijdrage van 700.000 euro. Binnen het project werkt het Vlaamse onderzoeksinstituut Inagro onder anderen samen met de bedrijven Detricon uit Gent en Strocon uit Aalten. Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking VCM is verantwoordelijk voor de communicatie van het Nitroman-project, waarbij de activiteiten in Nederland door NCM worden verzorgd.

lees meer


Merensteyn heeft nog ruimte voor verwerking van varkensmest

Varkenshouders of intermediairs die nog op zoek naar afzetmogelijkheden voor varkensmest met verwerking kunnen daarvoor terecht bij Merensteyn, meldt de mestafzetcoöperatie Mestac. Het bedrijf in Ysselsteyn heeft nog ruimte om extra mest te verwerken. Merensteyn verwerkt varkensmest waarbij de vervangende verwerkingsovereenkomsten via een driepartijenovereenkomst voor 100% voor de leverancier zijn.

lees meer


Veroordelingen voor dodelijk ongeluk mestsilo Makkinga definitief

De veroordelingen van een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de bestuurder van dit bedrijf wegens strafbare feiten in verband met een dodelijk ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga in 2013, blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag 16 juni geoordeeld.

lees meer


Vlaanderen stelt AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uit tot 1 augustus

Om beter te kunnen nagaan hoeveel mest er vervoerd wordt naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest in Vlaanderen vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling. De maatregel is een nieuwe maatregel uit MAP6. De maatregel is met een maand uitgesteld omdat het gebruiksklaar maken van de app meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk was gepland.

lees meer


Vlaams bedrijf levert irrigatiewater uit mest

De familie Verhelst uit Langemark in West-Vlaanderen haalt irrigatiewater uit varkens en rundveemest. Het bedrijf houdt 6000 varkens waarvan de mest in eigen beheer wordt verwerkt. Daarnaast wordt mest verwerkt van bedrijven uit de omgeving. Recent investeerde het familiebedrijf in een nieuwe installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen.

lees meer


Met drugs verontreinigde mest in Schalkwijk wordt afgevoerd

Strukton Milieutechniek de komende 3 weken aan de slag om de mestkelders van een pand in Schalkwijk leeg te pompen waarbij de mest bleek vermengd met drugsafval. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Houten. De verontreinigde mest gaat naar een speciale afvalverwerker. De gemeente verhaalt de kosten van de werkzaamheden op de eigenaar.

lees meer


Loonbedrijf Jennissen wil in Nistelrode meer mest gaan hygiëniseren

Loonbedrijf Jennissen wil in Nistelrode meer mest gaan hygiëniseren en heeft daar een aanpassing van de omgevingsvergunning voor aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. De gemeente Bernheze en omwonenden zijn tegen de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf en dienden een zienswijze in.

lees meer


Evers introduceert combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland

Landbouwmechanisatiebedrijf Evers Agro uit Almelo introduceert een combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland. De bemester brengt de mest zowel links als rechts van de rij. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde.

lees meer


Indamper moet waarde van mineralenconcentraten verhogen

Varkenshouder Bert Rijnen uit Oirschot zette in 2008 de eerste stap om mest op zijn bedrijf te verwerken. Hij investeerde toen in een biogasinstallatie. Vervolgens besloot hij tot het hygiëniseren van het digestaat. Hij ging het digestaat scheiden in een dikke en dunne fractie en besloot de dikke fractie tot 90% droge stof te drogen. Zijn laatste stap betreft een investering in een indamper om de waarde van het mineralenconcentraat uit de dunne fractie te verhogen.

lees meer


'Heffing op kunstmest is een slecht idee'

Reinier Gerrits, directeur Meststoffen Nederland, vindt het voorstel van de Commissie Remkes om een heffing op kunstmest in te voeren een slecht idee. "Vanuit een systeembenadering is kunstmest nodig als aanvulling op dierlijke mest", stelt hij. "Minder stikstofkunstmest voor de productie van ruwvoer betekent meer import van krachtvoer met dezelfde emissies van deren in Nederland en een hogere koolstofvoetafdruk, elders vanwege de import uit andere landen. Dit staat haaks op het streven om meer eiwit van eigen bodem te halen in de Nederlandse landbouw."

lees meer


Hernieuwd onderzoek naar waarde van mestadditieven

Het bewijs voor reductie van ammoniakemissie door mesttoevoegingen is dun. Wageningen University & Research analyseerde het AgriMestMix-systeem van Rinagro en systeem van Agriton op basis van informatie van de leveranciers en geldende wetenschappelijke inzichten. De conclusie was dat er onvoldoende onderbouwing is voor claims dat toepassing van deze toevoegingen een significante reductie van ammoniakemissie uit de stal oplevert. In de zoektocht naar een oplossing van het stikstofprobleem wordt er echter weer nieuw onderzoek gedaan.

lees meer


Bitumen uit mest

Bitumen is onmisbaar in de wegenbouw en de bedekking van platte daken. Maar het materiaal heeft als restproduct uit de olieraffinage niet bepaald een groene voetafdruk. Dat kan beter. Bijvoorbeeld door het te maken uit mest of andere organische reststromen.

lees meer


HoSt Microferm in Friese Koudum produceert met succes groen gas

De recent opgeleverde Microferm Groen Gas installatie in Koudum heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd en ingevoed op het gasnet van netbeheerder Liander. Binnen 2 weken vanaf het vullen van de vergister voldeed het gas al aan de gestelde kwaliteitseisen en kon de klep van de gastoevoer naar het gasnet open. Met de groen gasproductie van 40 Nm3 per uur uit 100% mest kan op jaarbasis aan circa 250 Nederlandse huishoudens gas worden geleverd.

lees meer


Cumela is fel tegen uitfaseren drijfmest

De commissie Remkes adviseert in het rapport ‘Niet alles kan overal’ toe te werken naar het uitfaseren van het gebruik van drijfmest. Allereerst door het niet meer in deze vorm toe te dienen op het land en in een later stadia door te voorkomen dat drijfmest op het veehouderijbedrijf ontstaat. Cumela is hier fel op tegen, want dit vergt een miljardeninvestering van lonwerkers en veehouders.

lees meer


Provincie Gelderland geeft gehoor aan Wob-verzoek rond RMS Groenlo

De Stichting Leefbaar Buitengebied heeft bij de provincie Gelderland een verzoek binnen de Wet op openbaarheid van bestuur gedaan over een nog op te richten bioraffinageinstallatie van het Duitse bedrijf RMS in Groenlo. Specifiek wordt gevraagd om alle correspondentie van de provincie aangaande RMS vanaf 27 juni 2019 tot en met de datum dat het Wob-verzoek is gedaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 juni besloten om de gevraagde informatie deels openbaar te maken.

lees meer


Gerechtshof veroordeelt Mestverwerking Fryslân voor bedrijfsongeval

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het bedrijf Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude dinsdag veroordeeld tot een boete van 75.000 euro waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. Het bedrijf wordt veroordeeld omdat de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf ontoereikend waren toen er in 2016 een ongeval plaatsvond waarbij een 39-jarige werknemer om het leven kwam. In mei 2018 kwam de rechtbank in Zwolle nog tot een vrijspraak.

lees meer


Cumela positief over idee voor Afrekenbare Stoffenbalans van commissie Remkes

Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie binnen Cumela Nederland, is positief over de inzet van het Adviescollege Stikstofproblematiek bij het mestbeleid. Er worden door de commissie Remkes doelen gesteld in plaats van regels opgelegd. “Als je boeren aanspreekt op hun vakmanschap om verliezen te voorkomen, dan worden er grote stappen gezet", aldus Verkerk.

lees meer


Commissie Remkes bepleit introductie van Afrekenbare Stoffenbalans

In het eindadvies 'Niet alles kan altijd en overal' van het adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes wordt gepleit voor een Afrekenbare Stoffenbalans als integraal instrumentarium voor zowel grondgebonden als niet-primair grondgebonden bedrijven. Deze Afrekenbare Stoffenbalans moet worden geïntegreerd in het te moderniseren mestbeleid en de daaraan gekoppelde mestwetgeving.

lees meer


Vijf meldingen rond digitaal mesttransport

Minister Schouten van LNV wil dat alle mesttransporten in de toekomst digitaal en realtime gemeld worden. In de internetconsultatie geeft de minister de hoofdlijnen voor de nieuwe regels aan. Daaruit valt op te maken dat er voor ieder mesttransport vijf meldingen rond het transport gaan plaatsvinden.

lees meer


Bedrijfsleven wil dat onafhankelijk bedrijf alle mestdata gaat beheren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat alle mesttransporten in de toekomst digitaal en realtime gemeld worden. In de internetconsultatie geeft de minister de hoofdlijnen voor de nieuwe regels aan. Cumela Nederland betreurt het dat leveranciers van geautomatiseerde systemen voor de mesttransportsector pas nu worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Met andere partijen uit het bedrijfsleven pleit Cumela ook voor een digitale mestketen waarbij een onafhankelijk bedrijf alle mestdata beheert.

lees meer


Waterschap moet lozingsvergunning voor RMS Venlo aanscherpen

De rechtbank Limburg heeft in een uitspraak op donderdag 30 april de waterwetvergunning die het waterschap Limburg heeft verleend aan het mestverwerkingsbedrijf RMS Venlo vernietigd. De verleende vergunning werd aangevochten door de organisaties Vereniging Behoud de Parel en de Vereniging Leefmilieu.

lees meer


Hoge boete voor afvoeren van zaagsel met mest was niet gerechtvaardigd

De rechtbank Oost-Brabant heeft de boete van 62.700 euro die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had opgelegd aan een slachterij vernietigd. De slachterij had tussen november 2016 en juni 2017 verzuimd Vervoersbewijzen Dierlijke Mest op te maken bij het afvoeren van het mengsel van zaagsel en mest dat op de slachterij achterbleef na het schoonspuiten van vrachtauto's waarmee slachtdieren werden aangevoerd.

lees meer


Gerd-Jan de Leeuw nieuwe algemeen directeur BMC Moerdijk

Gerd-Jan de Leeuw is met ingang van 1 mei algemeen directeur van BMC Moerdijk. Hij volgt Kees de Regt op die wegens pensionering afscheid neemt. De Regt was algemeen directeur sinds 2015. Als algemeen directeur gaat De Leeuw zich onder meer richten op het bestendigen en vergroten van de maatschappelijke bijdrage van pluimveemestcentrale.

lees meer


Fertimanure project van start met steun vanuit Europees Horizon 2020-programma

Fertimanure is een 2-jarig internationaal project gericht op de ontwikkeling van nieuwe systemen om minerale nutriënten uit dierlijke mest te winnen. Er werken 20 partijen uit 7 landen in de Europese Unie en uit Argentinië in samen. Het project wordt ondersteund via een bijdrage van 7,78 miljoen euro vanuit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie. In totaal is het budget van het project 8,42 miljoen euro.

lees meer


JOZ introduceert stikstofkraker voor rundveemest

Na een testfase van bijna twee jaar wil JOZ uit Westwoud eind juli een nieuwe stikstofkraker voor de bewerking van rundveedrijfmest op de markt brengen. De mest wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan als biobedding benut worden in de ligboxen. De dunne fractie wordt behandeld met een stikstofkraker, waarbij er via verdamping ammoniak uit de mest wordt onttrokken. Wat resteert is een een vloeibare meststof waarvan de stikstofwerking vergelijkbaar is met KAS.

lees meer


Provincie Limburg stemt in met subsidie voor World Biobased Center Zevenellen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dinsdag 2 juni ingestemd met het verlenen van de subsidie aan World Biobased Center Zevenellen voor het project ‘Bio TransitieCentrale Zevenellen’. World Biobased Center Zevenellen is een gezamenlijk initiatief van de bedrijven Van Asten Groep en Schippers.

lees meer


Veroordeling voor subsidiefraude met mestverwerkingmachines in Reusel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Hij sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn 2 bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro. Een 39-jarige man uit Vredepeel krijgt een taakstraf van 90 uur voor betrokkenheid bij de fraude en zijn bedrijf moet een geldboete betalen van 7.500 euro.

lees meer


VCM zoek kandidaten voor Ivan Tolpe prijs 2021

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds drie keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een duurzame en kostenefficiënte manier. Er worden kandidaten gezocht voor de editie van de Ivan Tolpe prijs 2021.

lees meer


VCM organiseert studiemiddag mestverwerking op 24 november in Melle

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM bij het ILVO in Melle een studiemiddag waarin verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen de Vlaamse mestverwerkingssector aan bod zullen komen.

lees meer


Verdunde drijfmest heeft positief effect op benutting en uitstoot

Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren. Uit ammoniakmetingen van Wageningen University & Research blijkt dat bij een verdunning van 1:2 40% minder ammoniak vervluchtigt dan uit onverdunde mest. Deze metingen zijn uitgevoerd bij aanwending met een sleepvoetmachine.

lees meer


Vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar collega De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen in voor alle nertsenhouderijen in Nederland. Ook mogen de bedrijven geen bezoekers in hun stallen toelaten en moeten ze een hygiëneprotocol hanteren voor bezoekers en vervoermiddelen die op het erf van hun bedrijf komen. Verder moeten nertsenhouders zorgen dat honden en katten het erf van het bedrijf niet verlaten.

lees meer


Vredo levert ZB4 Contractor met werkbreedte van 12 meter

Vredo heeft de nieuwe ZB4 Contractor-serie bemesters uitgebreid met een model met een werkbreedte van 12 meter. De fabrikant leverde de ZB4-machine al in werkbreedtes van 7,50, 8,25, 9,00 en 9,75 meter. De 12 meter brede ZB4 Contractor is standaard uitgevoerd met een dubbele schijf.

lees meer


Vlaamse Mestbank deelt boete uit wanneer mestanalyse ontbreekt

In januari heeft de Vlaamse Mestbank alle mestafzetdocumenten die in januari vergezeld moesten worden van een analyse gecontroleerd. Het merendeel van de documenten was in orde. Bij 124 mestafzetdocumenten bleek dat zonder geldige analyse mest was uitgereden. Momenteel legt de Mestbank hiervoor voor het eerst aan 29 boeren en 13 intermediairs boetes op, voor een totaal van 17.700 euro. Die controleactie wordt maandelijks herhaald.

lees meer


Terrein van voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen wordt groene energiehub

De ombouw van het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen tot groene energiehub is deze week begonnen met de aanleg van een zonnepark. Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben zich verenigd in GZI Next om het terrein om te vormen tot een knooppunt van duurzame energie voor de regio. Het streven is om er behalve zonne-energie ook groene waterstof en groen gas te gaan produceren.

lees meer


Fosfaat- en stikstofexcretie van veehouderij bleven in 2019 beneden de plafonds

Het voorlopige cijfer voor 2019 van de fosfaatexcretie van de gehele Nederlandse veestapel ligt met 156,0 miljoen kilo 10% onder het plafond dat met de Europese Commissie is overeengekomen. De stikstofexcretie komt bijna 3% lager uit dan het plafond van 504,4 miljoen kilo. De stikstofexcretie van de melkveesector is in 2019 gedaald tot onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

lees meer


Interessant boek/naslagwerk te koop

Wetenschappers van de universiteit van Gent en Wageningen Universiteit hebben een interessant boek gepubliceerd: ‘Biorefinery of Inorganics: Recovering Mineral Nutrients from Biomass and Organic Waste’. Hiermee brengen ze actuele wetenschappelijke kennis in één naslagwerk bij elkaar, met bijdragen van experts uit de hele wereld.

lees meer


Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

lees meer


Gecomposteerde varkensmest is gewild product bij akkerbouwers in het buitenland

Transportbedrijf en mesthandel Salomons uit Hardenberg composteert mengsels van pluimveemest en de dikke fractie van varkensmest. Het eindproduct met een droge stof gehalte van circa 50% zet het bedrijf af bij akkerbouwers in Frankrijk en Duitsland. Deze afnemers betalen een vergoeding die tussen 15 en 30 euro per ton ligt.

lees meer


Inagro biedt haalbaarheidsscan voor pocketvergisting aan

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro biedt dit voorjaar gratis haalbaarheidsscans aan die uitwijzen of pocketvergisting rendabel geëxploiteerd kan worden op een land- of tuinbouwbedrijf. Pocketvergisting is een technologie die in 2011 zijn ingang vond op 66 melkveebedrijven in Vlaanderen. Met het project Pocket Power wil Inagro nagaan of de techniek ook interessant is voor andere sectoren.

lees meer


Lely meldt veelbelovende resultaten uit testopstellingen met mestbewerking

"Wij zijn in mestbewerking gestapt om veehouders te ondersteunen om hun eigen mest beter tot waarde te brengen. Er lopen al een tijdje drie testopstellingen en de resultaten zijn veelbelovend. Instanties gelieerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijken mee en monitoren de resultaten van deze testopstellingen. Een mooie bijvangst blijkt dat we tot tientallen procenten in de stikstofuitstoot kunnen reduceren." Dat zegt topman André van Troost van Lely.

lees meer


Mest behandeld met krijt moet zorgen voor lagere ammoniakemissie

Op een perceel tussen Rhenen en Wageningen wordt met een speciale machine een krijtsuspensie over de uitgereden drijfmest gespoten om zo de ammoniakemissie te reduceren. Dat gebeurt in het kader van een proef van Slootsmid Mesttechniek uit Laren, het Belgische bedrijf Kreco en het Nutriënten Management Instituut NMI. De eerste resultaten wijzen uit dat op deze manier een reductie van 20% in de emissie mogelijk is.

lees meer


Varkenshouders in Deurne willen collectief mest verwerken om emissies tot nul te reduceren

De varkenshouders Iwan Gijsbers, Twan Koppens, Angelo en Marco Swinkels, Ron Koppens en Mario van den Berg werken samen in Innovatiepark De Vlier in Deurne. Ze zoeken naar een totaaloplossing voor de varkenshouderij en de omgeving, waarbij alle emissies bij de bron worden aangepakt. Daarbij willen ze bovendien energieneutraal produceren, de mineralenkringloop sluiten, een gezonde bodem bevorderen, de CO2-voetafdruk minimaliseren en een maximale transparantie realiseren.

lees meer


Ook bij zodebemesten kan verdunnen van mest mogelijk zorgen voor lagere ammoniakemissie

Wageningen Universiteit doet een tweejarige proef met verdunde mest in zodebemesters op zandgronden. De onderzoekers verwachten dat het net als bij inzet van sleepslangen zal zorgen voor een verlaging van de ammoniakemissie, al plaatsen ze ook direct enkele kanttekeningen.

lees meer


Website NCM uitgebreid met overzicht projecten

Het thema mest wordt in allerlei uiteenlopende projecten onderzocht en gedemonstreerd. Het valt niet altijd mee om helderheid te krijgen in deze wirwar van initiatieven. NCM werkt aan een overzicht en hiervoor is de website aangepast.

lees meer


All-Connects werkt aan app voor Vlaamse AGR-GPS-burenregeling

Vanaf 1 juli 2020 moet in Vlaanderen het vervoer met een burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar landbouwers met percelen in gebiedstype 2 of 3 altijd gebeuren met een AGR-GPS-app. Het bedrijf All-Connects uit Kontich ontwikkelt daar een toepassing voor.

lees meer


Laboratoria en organisaties die mestmonsters nemen werkten in 2018 correct

De in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorgeschreven bepaling van nutriëntengehalten in mest wordt uitgevoerd door ISO 17020 en/of ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria en organisaties die monsters nemen. De Raad voor Accreditatie houdt hierop toezicht en heeft gerapporteerd over de bevindingen in 2018. Er zijn naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken geen directiegesprekken gevoerd in verband met voorgenomen sancties. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Hydraulisch aangedreven assen op Kotte-mesttanks

De Duitse fabrikant van mesttanks Kotte kan af fabriek de hydraulisch aangedreven assen van BPW leveren onder mesttanks. Het doel daarvan is meer tractie en een betere bescherming van de bodem. In Nederland worden de tanks van Kotte geïmporteerd door Zonna in Beilen.

lees meer


Organische stof en gewasopbrengsten, een nieuwe hypothese?

Organische stof is belangrijk voor de bodem en daarmee voor gewasopbrengsten. Resultaten uit nieuw onderzoek laat een nieuw perspectief zien.

lees meer


'Heffing op kunstmest is niet effectief'

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verkenning uitgevoerd naar financiële instrumenten om vervanging van kunstmest door dierlijke mest te stimuleren. De onderzoekers zien de invoering van een heffing op kunstmest, waarvoor de Tweede Kamer in een motie heeft gepleit, daarvoor niet als effectief.

lees meer


Pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest wordt verruimd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil ruimte bieden voor uitbreiding van de pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest. In het actieprogramma is ruimte voor uitbreiding van deze pilot tot maximaal 50 bedrijven en de minister wil deze pilot-ruimte in 2020 verdelen. Dat meldt zij aan de Tweede Kamer.

lees meer


Geen verplichting tot rijenbemesting in maïsteelt op zand en löss in 2021

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. In plaats daarvan mag bouwland voor de teelt van snijmaïs in de toekomst pas vanaf 1 april worden bemest.

lees meer


Monovergisting van varkensmest verloopt stabiel

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro doet tests met monovergisting van varkensmest. Daarbij wordt gewerkt met een installatie van 200 m3 en een elektrisch vermogen van 31 kilowatt. De eerste conclusie is dat de vergisting stabiel kan verlopen. Het is wel belangrijk om het vergistingsproces goed op te volgen en gericht te gaan mengen om eventuele schuimvorming onder controle te houden.

lees meer


Fliegl kunststof mesttank beschikbaar voor demo

De Duitse machinebouwer Fliegl stelt voor het komende seizoen een kunststof mesttank met een inhoud van 12,5 kuub ter beschikking als demotank. De tank is circa 4 ton lichter in verhouding tot een stalen tank. Het lagere gewicht zorgt voor minder bodembeschadiging en voor een lager brandstofverbruik dan bij inzet van een klassieke stalen tank. Voor deze demotoer werkt Ludo Pauwels, importeur Fliegl Benelux, samen met Vredo dat een schijvenbemester met een werkbreedte van 6,15 meter ter beschikking heeft gesteld.

lees meer


Onderzoek naar waarde van kunstmestvervanger bij snijmaisteelt

Wageningen University & Research heeft maandag 18 mei een veldproef aangelegd op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) om de stikstofwerking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof-mais in de teelt van snijmais te onderzoeken. Het betreft hier een proef met een product uit mestverwerking van Groot Zevert Vergisting uit Beltrum zonder extra zwavel.

lees meer


Drie internetconsultaties rondom mestwetgeving van start

Maandag 18 mei zijn er 3 consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende 4 weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

lees meer


Handhavingsverzoek tegen AGroGas afgewezen

De organisatie Mobilisation for the Environment heeft een handhavingsverzoek en een verzoek via de Wet op openbaarheid van bestuurd ingediend over de biomassacentrale van AGroGas in Varsseveld. Gedeputeerde Staten van Gelderland wijzen het handhavingsverzoek af omdat het college meent dat er geen sprake is van een overtreding.

lees meer


Openbaar Ministerie klaagt varkenshouder aan voor subsidiefraude

Een varkenshouder uit het Brabantse Reusel moest zich dinsdag 12 mei voor de rechter verantwoorden vanwege een verdenking van subsidiefraude bij de aanschaf van een installatie om mest te verwerken. Daar was een bedrag van ruim 168.000 euro mee gemoeid. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem een taakstraf van 240 uur. Tegen een medeplichtige in de zaak wordt een taakstraf van 180 uur geëist. De betrokken bedrijven zouden daarnaast boetes van 7500 euro moeten betalen.

lees meer


Voorstel voor 5% hoger tarief bij vergisting van biomassa in SDE++ 2021

De consultatie voor de SDE++ is begonnen. Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) de nieuwe voorgestelde tarieven voor 2021 heeft gepresenteerd. Bij vergassing van biomassa dalen de tarieven met ongeveer 15%. Bij vergisting van biomassa stijgen de tarieven ongeveer 5%. Bij de aanvragen bij een verlengde levensduur dalen de tarieven met 25%.

lees meer


Vrijstelling voor test bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest

Het ministerie van LNV ondersteunt een praktijkproef met een bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest, in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. Tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving, waardoor de test kan doorgaan.

lees meer


PlanMER mestverwerking Noord-Brabant van start

De provincie Noord-Brabant heeft, mede namens de Brabantse gemeenten en waterschappen, eind april 2020 de combinatie Tauw / Pouderoijen Compagnons opdracht gegeven voor het opstellen van het planMER Mestbewerkingslocaties.

lees meer


Melkveehouders in Sint-Oedenrode gaan mest vergisten en kunstmestvervanger produceren

In het Brabantse Sint-Oedenrode wordt binnenkort 1 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet. Daarvoor wordt 40.000 ton rundveemest vergist van meerdere melkveehouderijen in een HoSt biogasinstallatie. Bovendien wordt de vergiste mest verwerkt tot een kunstmestvervangend product.

lees meer


Zuid-Holland wil toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte bevorderen

Op 14 november 2018 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Conform het amendement stellen Gedeputeerde Staten nu voor om een verkennend onderzoek te doen naar de problematiek rondom fosfaat in de landbouw in de provincie Zuid-Holland. Als de meerwaarde in dit verkennend onderzoek voldoende wordt aangetoond, volgt een onderzoeksvoorstel en worden er praktijkproeven opezet naar verwerking van dierlijke mest met een sterk verlaagd fosfaatgehalte.

lees meer


Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over derogatie

Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over een nieuwe derogatie om meer stikstof uit dierlijke mest per hectare te mogen gebruiken dan de standaard Europese norm van 170 kilogram per hectare. De Europese Commissie heeft de volgende vergadering van het nitraatcomité, waarin gestemd zal worden over het Nederlandse verzoek, gepland op 22 juni.

lees meer


Boete voor mesthandelaar in Leunen moet worden bijgesteld

De rechtbank Limburg heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een uitspraak op dinsdag 28 april opgedragen om een boete die aan een mesthandelaar en vervoerder van mest uit het Limburgse Leunen was opgelegd bij te stellen. De boetes zijn wel terecht opgelegd, maar de hoogte van in totaal 14.400 euro staat volgens de rechter niet in verhouding tot de ernst van de overtreding.

lees meer


Last onder dwangsom voor mestverwerkingsbedrijf Agro America

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 april besloten om het ingediende handhavingsverzoek inzake de inrichting van het mestverwerkingsbedrijf Agro America van ondernemer Theo Willems gedeeltelijk toe te wijzen en een handhavingsprocedure jegens het bedrijf in gang te zetten middels het opleggen van lasten onder dwangsom. Het boetebedrag zou daarbij kunnen oplopen tot 650.000 euro. Agro America zou in strijd met de verleende vergunning handelen door drie keer zo veel mest te verwerken als is toegestaan. Ook zijn er klachten vanwege stankoverlast.

lees meer


Blue Sphere en Henk Willems nemen mestverwerker Terramass over na faillissement

Ondernemer Henk Willems uit Horst-America heeft samen met het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Blue Sphere de failliete mestverwerkingsinstallatie Terramass in Odiliapeel gekocht. Het bedrijf wordt voortgezet onder de naam BTC De Peel. De bedoeling is dat Blue Sphere zich concentreert op de vergisting van mest en dat Willems zich richt op de verwerking van mest en het digestaat.

lees meer


Subsidie voor pilotinstallatie van SEM Energy voor het ontwateren van drijfmest

Gedeputeerde Staten van Groningen verlenen een subsidie van 100.000 euro aan het bedrijf SEM Energy in Ter Apel voor het project 'H2OPE AD BIO'. Binnen dit project bouwt en test SEM Energy een pilotinstallatie om op commerciële schaal drijfmest te ontwateren en te optimaliseren voor de productie van biogas, groeimedia en organische meststof.

lees meer


Vlaanderen stelt digitaal kunstmestregister uit tot 1 januari 2021

De verplichting om een digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 juli 2020 is zowel voor Vlaamse boeren als voor de producenten en handelaren van kunstmest uitgesteld tot 1 januari 2021. Volgens Vlaams minister van Omgeving, Demir, gaat de invoering van dit register onvermijdelijk gepaard met menselijk contact en is het als gevolg van de coronacrisis moeilijk te realiseren. De verplichting om een papieren versie van het kunstmestregister bij te houden, blijft wel gehandhaafd.

lees meer


Loonbedrijf wil ook op klei en veen mest en maïs in één werkgang in de grond brengen

Loonbedrijf Stigter in het Utrechtse Snelrewaard, met vooral klanten op klei- en veengrond, investeerde in de techniek om mest en maiszaad in één werkgang in de grond te kunnen brengen. Stigter verbouwde zelf een achtrijige Monosem-maiszaaimachine en monteerde deze aan een Schouten-sleepslangsysteem.

lees meer


Akkerbouwbedrijf experimenteert met mix van pluimveemest en compost

Het bedrijf van maatschap Leber uit Emmeloord bestaat uit een akkerbouw- en een scharrelvleeskuikentak. Leber houdt 24.000 vleeskuikens en teelt op 120 hectare pootaardappelen, uien, tarwe, tulpen, wortels en suikerbieten. De tarwe wordt benut als voer voor de vleeskuikens en de pluimveemest wordt op de eigen grond benut. In een pilot met het oog op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zoekt het bedrijf naar mogelijkheden de mest beter te benutten.

lees meer


'Teledemo' precisiebemesting met drijfmest en mineralenconcentraat

Nu fysieke bijeenkomsten moeilijker zijn heeft 'precisiebemesting Zuid-Holland' in plaats van een velddemonstratie een informatief filmpje gemaakt waarin getoond wordt hoe precisiebemesting met organische meststoffen in de praktijk wordt gebracht.

lees meer


Extra fosfaat uitrijden met organische mest

Bedrijven met bouwland met fosfaatklasse 'Hoog', mogen vanaf dit jaar extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare extra. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram. Bedrijven kunnen dat tot en met 31 december melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voorwaarde is dat er mest wordt gebruikt die zorgt voor extra organische stof in de bodem.

lees meer


Mestbewerking en Waterkwaliteit: een case studie

NMI Agro heeft een studie uitgevoerd voor Waterschap Aa en Maas waar de vraag werd gesteld in hoeverre via mestverwerking een bijdrage kan worden geleverd aan de waterkwaliteit. De onderzoekers stellen dat de stikstof- en fosfaatbelasting met respectievelijk 25% en 8% kan worden verminderd, mits de meststoffen op de best mogelijke manier worden aangewend in de landbouw.

lees meer


Pilot met automatisch meten van bodemkwaliteit in grasland

De bedrijven Dorset Identification en ESTEDE Scientific starten een experiment om automatisch de bodemkwaliteit in grasland te meten. Dat gebeurt in een graslandperceel van melkveeproefbedrijf De Marke en in een perceel van een melkveebedrijf in Haarlo.

lees meer


Landbouwraden: 'Bodemkwaliteit staat in veel Europese landen onder druk'

Het netwerk van internationale landbouwraden heeft een zeer lezenswaardig magazine uitgebracht: "Agrospecial Bodemverbetering wereldwijd". In tal van landen is het verbeteren van bodemkwaliteit een prioriteit om voedselproductie zeker te stellen en te verbeteren, en om milieudoelen te halen.

lees meer


Nieuwe stap in ontwikkeling Klimaatlat veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij bevat een Klimaatlat waarin gecertificeerde maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn opgenomen. Het was gewenst om deze uit te breiden met maatregelen waarmee de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw gestimuleerd kan worden.

lees meer


Pilot met bodemverbeteraar uit vergiste varkensmest

In het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen is op maandag 20 een maïsakker ingestrooid met een de bodemverbeteraar GEB die wordt vervaardigd uit vergiste varkensmest. Volgens de verwachting zal de toevoeging van GEB het vochtvasthoudend vermogen van de bodem verbeteren. Hierdoor zal de maïs ook onder droge omstandigheden nog kunnen groeien, het bodemleven worden gestimuleerd en de uitspoeling van mineralen naar het grondwater minimaal zijn.

lees meer


Meststoffen Nederland strijdt tegen taboe op kunstmest in kringloopdenken

Directeur Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland strijdt tegen het taboe dat bij het sterven naar kringlooplandbouw op het gebruik van kunstmest lijkt te rusten. "Veel mensen denken dat onze plantaardige en dierlijke productie zonder inbreng van mineralen zou kunnen. Maar met alleen dierlijke mest komen we er niet in Nederland. Bovendien halen we met veevoer veel mineralen van buiten. Willen we zonder stikstofkunstmest, dan is twee keer zoveel areaal nodig. De helft daarvan is nodig voor stikstofbindende gewassen. Alleen dan houden we de productie op peil."

lees meer


Behoorlijk aantal pocketvergisters in Vlaanderen is buiten gebruik

In 2019 kregen 70 exploitanten van pocketvergisters steun door middel van certificaten van de Vlaamse overheid. Hoewel het aantal installaties in Vlaanderen toeneemt, wil dat niet zeggen dat de exploitatie overal probleemloos verloopt. Verleden jaar hebben 23 pocketvergisters géén elektriciteit of warmte geproduceerd. Dat heeft de Vlaamse minister voor Energie, Demir, laten weten in een reactie op vragen uit het parlement.

lees meer


Melkveehouder uit Leende gebruikt mineralenconcentraat in plaats van kunstmest

Melkveehouder Johan Keijsers uit het Brabantse Leende gebruikt een stikstofrijk mineralenconcentraat uit de mestverwerking. Hij bespaart daarmee op kunstmestaankoop en ziet ook bemestingsvoordelen. Omdat deze meststof dunner is dan drijfmest loopt het veel beter in de gleuven tijdens het zodebemesten. Naast de directe besparing op de aanschaf van kunstmest verwacht de ondernemer voordeel door een betere benutting van de mineralen. Het concentraat bevat vooral goed opneembare ammoniumstikstof en het mengsel kan emissiearm worden uitgereden. Omdat het verdund is, komt de stikstof beter beschikbaar en ontstaat minder ammoniak.

lees meer


Nertsenbedrijven waar coronavirus is gevonden mogen voorlopig geen mest afvoeren

Op de twee nertsenhouderijen in Milheeze en in Beek en Donk waar het coronavirus bij dieren is vastgesteld mogen de ondernemers geen mest afvoeren. Het risico van mest lijkt klein bij de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, maar dat zal nader onderzocht worden. Het onderzoek naar het coronavirus op nertsenhouderijen is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Het Erasmus MC en Wageningen Bioveterinary Research.

lees meer


Onderzoek naar kunstmestvrij telen van aardappelen in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ondersteunt, middels het programma Brabant Bemest Beter, een onderzoek naar het kunstmestvrij telen van aardappelen. Een consortium van onderzoekinstellingen en 2 Brabantse aardappeltelers gaan een vijfjarig onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de milieueffecten op de bodem en het grondwater, de teeltresultaten en de economische haalbaarheid van het omschakelen voor telers.

lees meer


Schouten streeft naar invoering van digitaal vervoersbewijs dierlijke mest per 1 januari 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft naar de invoering van een digitaal vervoersbewijs voor dierlijke mest per 1 januari 2021. Het betekent dat het papieren Vervoersbewijs dierlijke meststoffen wellicht wordt vervangen door een app. Meldingen van mesttransporten kunnen dan sneller, efficiënter en zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Mesttransporten kunnen straks digitaal worden gevolgd. Dat moet het vertrouwen in een eerlijke mestketen herstellen. Het voorstel van Schouten voor deze uitvoeringsregeling volgt later in het jaar.

lees meer


Minder zwavel in vernieuwde Groene Weide Meststof

Door het verbeteren van het productieproces is de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum erin geslaagd een Groene Weide Meststof te produceren met een lager zwavelgehalte en een aangepaste stikstof-kaliverhouding. Ook de geuremissie bij de productie is verminderd. Door de verlaging van het gehalte aan zwavel is de meststof meer geschikt voor bemesting van latere snedes van grasland. Dankzij de aangepaste stikstof-kaliverhouding sluit de samenstelling bovendien beter aan bij de bemestingsbehoefte van grasland.

lees meer


Kort geding overgunning van mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten

Woensdag 29 april diende bij de rechtbank in Den Bosch een kort geding waarin de vergunning wordt aangevochten die de provincie Noord-Brabant heeft verleend aan mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten. Het bedrijf kan op jaarbasis 80.000 ton mest verwerken. Daarvoor verleende de provincie een nieuwe vergunning, nadat de Raad van State oordeelde dat een eerder verleende vergunning strijdig was met een provinciale verordening. Omwonenden en de Stichting Mens, Dier en Peel vechten ook de nieuwe vergunning bij de rechter aan. De rechter doet over enkele weken uitspraak.

lees meer


Greenferm gaat alleen droog mestproduct en loosbaar water produceren

De mestverwerkingsinstallatie van Greenferm op bedrijventerrein De Ecofactorij in Apeldoorn is opgeleverd. In de fabriek worden diverse zich reeds bewezen technieken toegepast waarbij diverse soorten mest worden verwerkt tot een gecomposteerd en gehygiëniseerd bemestingsproduct en loosbaar water. Jaarlijks kan er 350.0000 ton mest worden verwerkt. Greenferm heeft mestverwerkingsovereenkomst met veehouders afgesloten en op dit moment 90% van het beschikbare verwerkingsvolume gecontracteerd.

lees meer


In 2019 voor bijna 3 miljoen euro aan boetes opgelegd aan transportbedrijven

Samenwerkende overheidsorganisaties hebben in 2019 in de strijd tegen misstanden in de transportsector 54 bedrijven gecontroleerd. Daarbij zijn onder andere voor bijna 3 miljoen euro aan boetes opgelegd. Doel van de controles is om te onderzoeken of de transportbedrijven zich aan de regels houden, zoals rij- en rusttijden, cabinerust, cabotage en overbelading. Er vinden ook onderzoeken plaats naar vervoer van illegale afvalstromen en ladingdiefstal.

lees meer


Geen verklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding van Holmel in Heythuysen

De gemeenteraad van de Limburgse gemeente Leudal heeft besloten om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven bij de uitbreidingsplannen van mestverwerkingsbedrijf Holmel uit Heythuysen. Met dit besluit stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het college ziet de uitbreiding van de activiteiten van Holmel als ongewenst.

lees meer


De Marke neemt nieuwe proefveldbemester in gebruik

Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo heeft onlangs een nieuwe emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen van Slootsmid in gebruik genomen. De bemester zal dit jaar vooral gebruikt worden voor onderzoek naar de werking van Groene Weide Meststof, een meststof gebaseerd op herwonnen mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd door Groot Zevert Vergisting uit Beltrum.

lees meer


Ervaringen uit Belgisch onderzoek naar inzet van dikke fractie gebundeld

De dikke fractie die verkregen wordt door het scheiden van drijfmest, is een interessante bron van organische stof. Maar dit product was nog ongekend bij veel Belgische akkerbouwers. In het Leader-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ hebben de Bodemkundige Dienst van België, PIBO-campus, PVL Bocholt en VCM gepoogd daar verandering in te brengen bij akkerbouwers in de regio Haspengouw.

lees meer


Veldproeven binnen Nederlands-Vlaamse Interreg-project Nitroman

Via de innovatieve technieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie worden in de Vlaams-Nederlandse grensregio ammoniumzouten en mineraalconcentraten geproduceerd. Deze herwonnen stikstofmeststoffen hebben eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van kunstmest zoals een hoge werkzaamheid van de stikstof. Toch worden de producten nog maar beperkt in de landbouw toegepast. Daarom willen de deelnemende partijen in het Nederlands-Vlaamse Interreg-project Nitroman met veldproeven aantonen dat deze herwonnen meststoffen het in het veld net zo goed doen als kunstmest.

lees meer


"Rioolslib heeft veel potentie voor de landbouw"

Zuiveringsslib heeft als bron van fosfaat en stikstof potentie voor de landbouw, maar wordt gezien als een 'vies' restproduct. De techniek om het bruikbaar te maken is er, innovaties zijn er ook. Tegelijk staat er veel nog in de kinderschoenen, zowel technisch als in de vermarkting. Een artikel uit Boerderij:

lees meer


Toelating van kunstmestvervangers zou in 2021 moeten kunnen

Wanneer mineralenconcentraat en ammoniumsulfaat gewonnen uit dierlijke mest, binnen de Europese Unie worden erkend als kunstmestvervangers, vallen ze buiten de gebruiksruimte voor dierlijke mest. Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie daar de komende maanden duidelijkheid over geeft. Vervolgens kan implementatie in de Nederlandse wetgeving plaatsvinden. Gezien het traject dat nog moet worden doorlopen, verwacht Huitema dat toelating op zijn vroegst in 2021 plaats kan vinden.

lees meer


Mest uit Limburg voor akkerbouwbedrijven op Texel

Vrijdag 24 april is een schip met 2100 kuub drijfmest gelost op Texel. De mest is bedoeld voor akkerbouwbedrijven op het eiland. De drijfmest is afkomstig uit Limburg en werd geladen in Wanssum. Op Texel is vanuit de veehouderij niet voldoende drijfmest beschikbaar voor alle akkerbouwers. Daarom zijn de bedrijven deels afhankelijk van de aanvoer van drijfmest van het vaste land.

lees meer


Praktijkproef met bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest

In het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden-Eibergen is op 20 april voor het eerst een maïsakker ingestrooid met een nieuwe innovatieve bodemverbeteraar vervaardigd uit varkensmest. Het product wordt GEB genoemd: Groene Effectieve Bodemverbeteraar. Volgens de verwachting van de initiatiefnemers zal de toevoeging van GEB het vochtvasthoudend vermogen van de akker aanzienlijk verbeteren.

lees meer


LTO: Beter bodembeheer door digitale mestketen

LTO Nederland maakt zich hard voor meer mogelijkheden voor beter bodembeheer. Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen.

lees meer


Beslissing Sanering varkenshouderijen komt later

Voor de subsidie Sanering varkenshouderijen zou LNV voor 15 april 2020 een beslissing nemen en dit aan de betreffende ondernemers melden. Helaas is het niet gelukt alle aanvragen voor die datum te behandelen. De nieuwe deadline is nu 14 juli.

lees meer


Defecte klep van mestilo zorgt voor lekkage in Nijlen

Bij een melkveebedrijf in het Belgische Nijlen zijn maandagmiddag 20 april enkele honderden kuubs mest weggevloeid uit een mestopslag. Een deel ervan kwam terecht in een open gracht. De oorzaak ligt bij defect aan een klep in de mestsilo. Na eerdere technische problemen zou de opslagplaats juist worden hersteld. Omstreeks 15 uur ging het echter mis.

lees meer


Greenferm gaat binnenkort eerste mest verwerken

In mestverwerking komen de laatste tijd meer initiatieven van de grond. Om deze rendabel te kunnen exploiteren is het echter wel van belang dat er zekerheid bestaat over voldoende aanbod van mest, stelt Willem Berkhof, mestdistributeur en één van de initiatiefnemers van het Greenferm mestverwerkingsproject in Apeldoorn. Eind deze maan gaat de installatie van Greenferm, die jaarlijks 350.000 kuub mest kan verwerken, de eerste mest verwerken.

lees meer


Kabinet trekt extra geld uit voor mestaanwending en mestverwerking

Het kabinet trekt de komende 10 jaar 5 miljard euro uit om de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden te verlagen. Er wordt daarbij ook aandacht geschonken aan mestaanwending en mestverwerking. Het kabinet wil onder andere stimuleren dat bedrijven regenwater opvangen van staldaken en erf om daarmee mest te kunnen verdunnen in een verhouding van één deel water op twee delen mest.

lees meer


Gerd Jan de Leeuw wordt nieuwe directeur BMC Moerdijk

Op 1 mei krijgt pluimveemestverbrander BMC Moerdijk een nieuwe directeur in de persoon van Gerd Jan de Leeuw. De huidige directeur, Kees de Regt, heeft de functie vijf jaar vervuld en gaat dan met pensioen.

lees meer


Inagro onderzoekt waarde van mestverwerkingsproducten in teelt van spinazie

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro doet in het kader van het Europese Interreg-project ReNu2Farm onderzoek naar de waarde van producten uit mestverwerking. In het tweede jaar van dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling in de teelt van spinazie.

lees meer


Waarde van Total Circulair Farmconcept wordt ook voor vleeskalversector onderzocht

Het emissiearme systeem Total Circulair Farmconcept dat het bedrijf Kamplan heeft ontwikkeld, waarbij mest wordt gescheiden en de dunne fractie verder wordt verwerkt tot geurloos water, is niet alleen geschikt voor varkensbedrijven maar is ook toepasbaar in de rundveehouderij. Er loopt een proefproject in de vleeskalversector waarbij binnenkort emissiemetingen worden gedaan, meldt Eric van Rijbroek van Kamplan. De sector staat voor de opgave de emissie van ammoniak met 50% te reduceren. In deze pilot is ook de VanDrie Group betrokken.

lees meer


Claude van Dongen toegetreden tot Raad van Toezicht NCM

NCM is verheugd om te melden dat de heer Claude van Dongen is toegetreden tot de Raad van Toezicht.

lees meer


Advocaat-generaal vindt veroordeling van mestsiloschoonmaakbedrijf gerechtvaardigd

De veroordeling van een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de bestuurder van dit bedrijf wegens een dodelijk ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga in 2013, moet in stand te worden gelaten. Dat heeft de advocaat-generaal op dinsdag 21 april aan de Hoge Raad geadviseerd. De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 16 juni.

lees meer


Natuurbeschermingswetvergunning verplicht bij SDE++ aanvraag voor biomassaprojecten

Bedrijven die straks een aanvraag willen indienen voor de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++ bij een biomassaproject, zijn verplicht om daarbij ook te tonen dat ze over een geldige vergunning binnen de Wet op natuurbescherming beschikken, wanneer die wet op het project van toepassing is. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer laten weten.

lees meer


Webinars vanuit Europees project SYSTEMIC

Binnen het project SYSTEMIC wordt onderzocht hoe er op grote schaal nutriënten kunnen worden teruggewonnen uit digestaat. Hiervoor werden 5 Europese vergisters met een uitgebreide nabewerking van het digestaat in detail bestudeerd. Om de projectresultaten te verspreiden worden webinars en online presentaties ontwikkeld die live of achteraf opnieuw bekeken kunnen worden. De eerste webinar zal plaatsvinden op 5 mei om 16:00 uur. Deelnemers moeten hun e-mailadres en naam ingeven. Zij ontvangen dan een bevestigingsmail en een herinnering 10 minuten voor de webinar. Achteraf zijn via dezelfde link de presentaties opnieuw te bekijken. De voertaal van de webinar is Engels.

lees meer


Brand in een na-opslag van biovergister in Sint Nicolaasga

In Sint Nicolaasga heeft vorige week kort een brand in een na-opslag van een biovergister. De vergister valt onder het beheer van Agradu, dat meerdere biogasinstallaties beheert en in eigendom heeft. Het dak van een silo is verbrand. De biovergisterinstallatie zelf bleek intact. Niemand raakte gewond. Mogelijk is in het geurfilter van de na-opslag zuurstof bij de gassen gekomen. De chemische reactie veroorzaakte een exotherme reactie en daarmee een explosie. De brand beperkte zich tot het doek dat over de opslag was gespannen. De silo wordt nu van een gasdicht dak voorzien.

lees meer


Een jaar ontheffing voor realisatie SDE+-projecten in 2020

Alle projecten met een beschikking binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kennen een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door factoren waarop initiatiefnemers geen invloed hebben. Zo kan er in verband met de COVID-19-uitbraak sprake zijn van een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Ook hebben projecten in sommige gebieden te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verleent daarom één jaar ontheffing voor alle projecten met een realisatietermijn in 2020 die te maken hebben met vertraging buiten hun schuld.

lees meer


Risico op insleep uienziektes via voerresten in drijfmest

Onderzoek naar de mogelijke insleep van uienziektes, zoals fusarium en koprot, door de toepassing van drijfmest en reststromen wijst op risico's voor uientelers. Voerresten in drijfmest zijn volgens onderzoekers gevaarlijker als potentiële besmettingsbron dan goed verwerkte compost en digestaat. Onderzoekers van Wageningen University & Research volgden de ziekteverwekkers in drijfmest, compostering en na mesofiele vergisting.

lees meer


Sensor brengt waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld

Het RIVM meet al jaren in kader van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid de kwaliteit van het slootwater op onder andere Koeien & Kansen bedrijven. Vanaf 2020 worden op al deze bedrijven sensoren getest voor het innovatieprogramma WaterSNIP. Met deze sensor kan de variatie in slootwaterkwaliteit nauwkeuriger in beeld gebracht worden. Met deze aanvullende informatie kan een ondernemer beter een link leggen tussen kwaliteit van het slootwater en het management van nutriënten op zijn bedrijf.

lees meer


Kleurplaat Kringlooplandbouw

De meeste kinderen gaan momenteel niet dagelijks naar school. Dat betekent dat vooral thuis een belangrijke leerplek is geworden. De Vruchtbare Kringloop Achterhoek draagt graag een steentje bij door een leuke en informatieve kleurplaat aan te bieden!

lees meer


De koe in de wei blijft toch vergunningsvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies op 14 april bekrachtigd.

lees meer


Nieuwe Nederlandse importeur voor breedstrooiers van het Belgische Record

Het bedrijf W.N. Kramer uit Burgerbrug is sinds kort de Nederlandse importeur van breedstrooiers van het Belgische merk Record van constructiebedrijf Gebr. Claeys & Zonen uit Maldegem. Vooral de toenemende populariteit van compost, champost en tegenwoordig ook bokashi ligt aan de samenwerking ten grondslag. De Noord-Hollandse importeur heeft modellen beschikbaar van 4 tot 16 kuub en bedient hiermee niet alleen loonwerkers en akkerbouwers, maar ook bollentelers en fruitelers.

lees meer


Vredo kan nog flink uitbreiden op huidige locatie

De fabrikant van zelfrijdende zodebemesters Vredo hoeft voorlopig niet naar een bedrijventerrein in de regio te verkassen en kan op de huidige locatie in Dodewaard uitbreiden. Dat heeft de Raad van State onlangs bepaald. Die uitspraak betekent is een meevaller voor het bedrijf. De directie schatte dat een volledige verhuizing van het bedrijf een investering van ruim 12 miljoen euro zou vergen. Door de uitspraak blijft de verleende omgevingsvergunning in stand en kan Vredo de oppervlakte van het bedrijfspand toenemen van ruim 7.000 m2 naar bijna 14.000 m2.

lees meer


Akkerbouwers op Texel komen mest tekort

Akkerbouwers op Texel kunnen moeilijk aan drijfmest komen nu de boot minder frequent vaart vanwege de coronacrisis. Boeren strooien daarom extra kunstmest. Daar waar agrarisch transportbedrijf Van Zuilen normaal gesproken in deze periode met 5 auto's heen en weer rijdt om de akkerbouwbedrijven op het eiland van mest te voorzien, is dat nu niet meer mogelijk.

lees meer


MACE krijgt inzage in extra documenten van provincie

De mestafzetcoöperatie Elsendorp en omstreken MACE heeft in september 2019 een verzoek in het kader van de Wet op openbaarheid van bestuur ingediend bij de provincie Noord-Brabant rond de procedure om een mestverwerkingsfabriek te kunnen bouwen in Oss. Niet alle informatie die MACE had willen ontvangen, is daarbij openbaar gemaakt. Dit heeft MACE aangekaart bij de Hoor- en adviescommissie van de provincie. Deze heeft MACE voor een deel gelijk gegeven en Gedeputeerde Staten geven daarom nu 2 documenten alsnog vrij.

lees meer


Coöperatie IJskoud wil Twents biogasnetwerk graag opschalen

Zes veehouders uit Noord-Deurningen in Overijssel vergisten sinds najaar 2019 - als coöperatie IJskoud - koeienmest tot biogas en digestaat. Via 10 kilometer aan nieuwe biogasleidingen belandt het biogas bij twee bedrijven die voorheen aardgas gebruikten: kwekerij Aarninkhof en industrieel grootverbruiker BYK in Denekamp. In totaal werd in een half jaar al op bijna 500.000 kuub biogas geproduceerd.

lees meer


College van Moerdijk wil ruimte bieden voor mestverwerking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk staat open voor de komst van een mestverwerkingsinstallatie op een industrieterrein binnen de gemeente. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. De provincie Noord-Brabant zoekt naar locaties waar mestverwerkende bedrijven zich zouden kunnen vestigen. De provincie wil samen met waterschappen en gemeenten tot een provinciaal beleid voor mestverwerkingsinstallaties komen. De gemeente Moerdijk heeft meegewerkt aan het vormen van de plannen.

lees meer


NVWA krijgt taak bij aanmelden van nieuwe bemestingsproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd met het oog op de Europese verordening met voorschriften voor het op de markt aanbieden van bemestingsproducten. Zij wijst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan als de nationale aanmeldende autoriteit voor instanties die de conformiteit van bemestingsproducten beoordelen.

lees meer


Staadegaard gebruikt techniek van Fliegl voor bemesters

De Staadegaard Groep is officieel dealer van Fliegl Electronics. Staadegaard kan de FlowControl- en Slurry Tanker-techniek van Fliegl merkonafhankelijk toepassen op mesttanks en zelfrijders. FlowControl betreft de software die de afgifte van vloeibare mest door bemestingsapparatuur nauwkeurig aanstuurt. Dat kan op basis van een vast aantal kuubs per hectare, of variabel op basis van taakkaarten. Een andere mogelijkheid die Staadegaard biedt is integratie met NIR-techniek van John Deere. Daarmee worden tijdens het uitrijden voortdurende de gehaltes van de mest geanalyseerd.

lees meer


NMV: 'Verlies van derogatie kost melkveehouderij 240 miljoen euro per jaar'

Verlies van derogatie zou desastreus zijn voor de veehouderij in Nederland, stelt beleidsmedewerker Femke Marije Wiersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Het zou volgens een berekening van de NMV betekenen dat er jaarlijks circa 370.000 extra vrachten mest vervoerd moeten gaan worden, omdat melkveehouders meer mest elders moeten plaatsen. De extra mestafzet zou een kostenpost van zeker 240 miljoen euro betekenen, wanneer wordt gerekend met afvoerkosten van 20 euro per kuub mest.

lees meer


Pool Agri ziet toekomst voor strip-till bemesting

Vanaf 1 januari 2021 wordt de toepassing van rijenbemesting voor maisteelt op zand- en lössgronden verplicht. Pol Agri uit Vroomshoop wijst in dat kader op het gebruik van een strip-till machine. Dat houdt in niet ploegen en uitsluitend daar waar het gewas groeit bewerken en bemesten. Pool Agri levert de strip-till machines van de Franse fabrikant Carré.

lees meer


Raad van State stelt behandeling zaak rond mestverwerking door Twence uit

De bouw van de mestverwerkingsinstallatie die afvalverwerkingsbedrijf Twence wil realiseren op het terrein Elshorst Vloedbelt bij Zenderen loopt opnieuw vertraging op. De zitting bij de Raad van State waarin bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan zouden worden behandeld die het plan van Twence mogelijk maakt is uitgesteld. Er zou op donderdag 16 april een hoorzitting zijn maar deze gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. De Raad van State ziet een ‘telefonische zitting’ niet als optie is, omdat het om een complexe zaak gaat. Verdere behandeling van de zaak laat zeker 4 tot 6 maanden op zich wachten. Vervolgens duurt het normaal gesproken minimaal 6 weken voordat er een uitspraak wordt gedaan.

lees meer


Vlaamse regels over derogatie worden aangepast

Op 3 april nam de Vlaamse Regering de principiële beslissing om het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet te wijzigen. Die aanpassing komt er nadat de Europese Commissie, de Vlaamse overheid schriftelijk wees op een schending van de derogatievoorwaarden. De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven, zou op elk perceel, in plaats van op bedrijfsniveau moeten nageleefd worden. Derogatiebedrijven zouden toegang moeten verlenen tot hun percelen, zodat er monsters kunnen worden genomen, om de derogatienaleving te kunnen monitoren. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna zal de Vlaamse Regering hierover een definitieve beslissing nemen.

lees meer


Oogst mais-in-gras proef veelbelovend

Een duidelijk hogere opbrengst en verrassend gunstige resultaten voor bodemleven en stikstof-uitspoeling. Dat zijn de eerste, veelbelovende conclusies van het project “Mais telen in permanent grasland” in AgroProeftuin de Peel.

lees meer


Ook voor derogatiebedrijven geldt nu de bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare

Veehouders die in 2020 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich voorlopig toch gewoon houden aan de standaard Europese bemestingsnormen van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie over het verlengen van de derogatie zijn nog in volle gang. Bij de eerstvolgende vergadering van het nitraatcomité, naar verwachting in juni, zal zeer waarschijnlijk een besluit worden genomen over het verzoek van Nederland om de derogatie te verlengen.

lees meer


NWO steunt onderzoek naar slimme membramen om waarde van mest te vergroten

In 2020 gaan 14 projecten van start binnen het programma Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT). Dit programma is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen tenminste één bedrijf en tenminste één kennisinstelling. De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro. Het gezamenlijke bedrijfsleven betaalt 20% en Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO 80%. Er is onder andere steun voor het project 'No time to waste' waarbij de TU Eindhoven en de bedrijven Darling Ingredients International, Agrifirm, Van Drie Group, De Heus Voeders, Agra-Matic en ForFarmers samenwerken.

lees meer


Zitta Biogas Tilburg ontvangt nieuwe SDE+ beschikking

Zitta Biogas Tilburg heeft een nieuwe beschikking ontvangen binnen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het betekent dat het project nu alsnog kan worden gerealiseerd. Veehouders die mest willen leveren om in Tilburg te laten verwerken kunnen zich opnieuw inschrijven. Zitta Biogas kan verschillende soorten mest verwerken. Er wordt met vast tarief gewerkt zonder begrenzing aan het fosfaatgehalte in de mest.

lees meer


Uitrijdseizoen voor mest is in volle gang

Het uitrijseizoen voor mest is in volle gang en dat is merkbaar in de afzettarieven. Het kost momenteel 2 tot 3 euro per ton minder om varkensmest af te zetten dan in de periode dat de mest weer in opslag moet. Voor rundveemest ligt de prijs 4 tot 5 euro per ton lager. In het zuidoosten van Nederland liggen de afzettarieven het hoogst en wordt er nog circa 24 euro per ton betaald voor de afzet van varkensmest en ongeveer 15 euro per ton voor runderdrijfmest. In andere delen van Nederland liggen de tarieven een paar euro per kuub lager.

lees meer


Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen wijst op waarde van drijfmestanalyse

Om maïspercelen scherp op de behoeftenorm te kunnen bemesten is een analyse van de drijfmest zinvol, adviseren de leden van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. In de praktijk zijn er grote verschillen in gehalten van drijfmest tussen bedrijven, maar ook tussen verschillende opslagen op een bedrijf. Hierbij speelt de diergroep en het rantsoen een grote rol evenals de hoeveelheid spoelwater die in een mestput komt. Juist bij de bemesting van maisland, waar alle dierlijke mest er in één keer op komt, is het belangrijk te weten welke kwaliteit mest er wordt gebruikt.

lees meer


Tweede Kamer wil nu geen schriftelijk debat over mestbeleid

De commissie Landbouw van de Tweede Kamer wil het thema mest op dit moment niet schriftelijk behandelen. Een voorstel van de SGP aan de commissie om het debat over het mestbeleid, dat 7 april zou plaatsvinden, om te zetten in een schriftelijk overleg werd afgewezen. VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn tegen het voorstel. De fracties willen eerst een brief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afwachten over de herziening van het mestbeleid. Deze brief van de minister wordt begin mei verwacht.

lees meer


ZittaBiogas Tilburg: (beperkt) extra capaciteit beschikbaar om mest te leveren

ZittaBiogas Tilburg is al enkele jaren in de voorbereiding van een biogasinstallatie met mestverwerking op bedrijventerrein de Spinder in Tilburg. Onlangs heeft ZittaBiogas hiervoor een vernieuwde SDE-beschikking ontvangen, waardoor het project nu alsnog kan worden gerealiseerd.

lees meer


ZuivelNL steunt ook in 2020 verschillende onderzoeken naar mestbewerking en bemesting

Via ZuivelNL dragen melkveehouders jaarlijks 3 miljoen bij aan collectief onderzoek. Een deel van het budget voor 2020 gaat naar projecten die er op gericht zijn de emissie van ammoniak uit mest te verlagen of de gebruikswaarde van dierlijke mest bij de bemesting te verbeteren.

lees meer


Waterschap De Dommel: 'Mestvrije zones niet nageleefd'

Bij controles in Oirschot en Someren constateerden handhavers van waterschap De Dommel overtredingen bij bemesten nabij oppervlaktewater. De mestvrije zone is ingesteld om te voorkomen dat meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen en zo de waterkwaliteit verslechteren. Tegen de overtreders wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. Daarnaast is het mogelijk dat de overtredingen ook leiden tot korting op de Europese inkomenssteun die zij ontvangen.

lees meer


LTO pleit voor meer ruimte voor bodembeheer en voor een digitale mestketen

LTO Nederland maakt zich hard voor meer mogelijkheden voor beter bodembeheer. Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen.

lees meer


Steun voor Euregio-project gericht op ontwikkeling van nieuwe bemester

De Interreg stuurgroep Euregio heeft vrijdag 27 maart in een schriftelijk procedure het nieuwe grensoverschrijdende project Agro&Climate uit het Interreg-programma 'Deutschland-Nederland' goedgekeurd. Daarmee wordt bijna 300.000 euro geïnvesteerd in de landbouwsector in de Duits-Nederlandse grensregio. Bijna de helft van de middelen wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschikbaar gesteld. Een deel van het budget gaat naar een pilot gericht op de ontwikkeling van een machine die vloeibare mest ondergronds kan injecteren bij al in het veld staande akkerbouwgewassen. Met de te ontwikkelen machine zal de mest preciezer en meer gedoseerd aan de plant worden toegediend.

lees meer


Varkenshouder in Deurne investeert in Total Circulair Farm

Binnen het Total Circulair Farm concept van Kamplan worden door een combinatie van mest verwerken, het biologisch zuiveren van de dunne fractie en putten spoelen de emissies teruggedrongen via een aanpak bij de bron. Het stalklimaat verbetert en de omgeving wordt fors minder belast. Er komt 85% minder ammoniak uit de stal en de uitstoot van methaan neemt met 90% af. Ook de geuruitstoot daalt. De innovatie is toe te passen op bestaande bedrijven. Varkenshouder William Meulendijks uit Deurne investeert in het systeem.

lees meer


Oproep voor PPS-projecten

De topsectoren roepen bedrijven, groepen van bedrijven, en andere organisaties op om voorstellen in te dienen voor nieuwe onderzoeken. Er wordt extra ingezet op de projecten die bijdragen aan de toepassing in de praktijk. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. Deze oproep loopt van 1 april tot 31 mei. NCM biedt u hulp aan bij het uitwerken van voorstellen.

lees meer


Meilof Smilde is partner in project van Stencore in Emmen

Mestdistributeur Meilof Smilde is een van de partners van het bedrijf STERCORE dat in Emmen op jaarbasis 350.000 ton droge mest wil vergassen om daarmee groen gas en de meststof bio-based carbon te produceren. Meilof gaat zich bezig houden met de aanvoer van mest. Omdat Stencore stapelbare mest nodig heeft zal het bedrijf moeten overschakelen op walking floor-opleggers. Het Drentse bedrijf zal de aanvoer niet volledig in eigen beheer gaan doen, maar zal daarbij waarschijnlijk samenwerkingen aangaan met collega mesttransportbedrijven. Mogelijk zal een deel van de mest ook uit Duitsland worden aangevoerd.

lees meer


World Biobased Centre Zevenellen

In Haelen in Limburg ligt het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ). Op dit terrein van 38 hectare is WBCZ gevestigd: World Biobased Centre Zevenellen. Hier is plaats voor zes à acht initiatieven voor duurzame verwerking van biomassastromen. De eerste twee initiatieven zijn concreet.

lees meer


Dutch Farmer Solutions test mestverwerkingsinstallatie in Spanje

Sinds april 2017 wordt de biologische mestverwerkingsinstallatie van Dutch Farmer Solutions getest in Spanje op een varkensbedrijf in Tauste, 65 kilometer van Zaragoza. De installatie staat bij een bedrijf met 1.100 zeugen. Voor de verwerking worden eerst de dikke fractie en de dunne fractie van elkaar gescheiden. Vervolgens wordt de dunne fractie via vijf aan elkaar gekoppelde bassins naar een groot overloopbassin geleid. Binnen 7 tot 11 dagen wordt mest omgezet in water.

lees meer


Vlaanderen zoekt naar mogelijkheden mestproducten wereldwijd te exporteren

Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor internationale ondernemers in Vlaanderen. De organisatie helpt bedrijven in Vlaanderen te exporteren en internationaliseren door te helpen bij de keuze van exportmarkten, door gratis advies te geven, subsidies te voorzien en door de organisatie van zakenreizen en afsprakenprogramma’s op maat voor bedrijven. FIT beschikt over een wereldwijd netwerk met verschillende landenexperten en sectorspecialisten. De organisatie zet in het najaar een groepszakenreis op naar Vietnam en Indonesië in verband met de toelevering aan de agro -en voedingsindustrie, waarbij ook mestproducten aan bod komen.

lees meer


Gemeente Leudal wil niet meewerken aan vergunning voor Holmel

Het mestvergistingsbedrijf Holmel uit Heythuysen mag van de gemeente Leudal de activiteiten niet uitbreiden. Het bedrijf wil een vergunning voor het drogen van digestaat met een tunneldroger om het gedroogde product vervolgens te verwerken tot briketten. De onderneming stapte daar in september 2019 met succes voor naar de rechter. De rechtbank in Roermond oordeelde dat het gemeentebestuur de vergunningaanvraag opnieuw diende te beoordelen. De gemeente Leudal heeft dat gedaan maar blijft bij het standpunt geen vergunning te verlenen.

lees meer


RMS vraagt opnieuw een vergunning aan voor mestvergister bij Groenlo

Het Duitse bedrijf RMS heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor een mestvergister bij Groenlo. Eerdere verleende vergunningen werden door de rechter vernietigd na bezwaarprocedures van milieuorganisaties. In de geplande vergistingsinstallatie moet jaarlijks 600.000 ton biomassa worden verwerkt, waarvan 450.000 ton afkomstig is uit de veehouderij. De Werkgroep Mega-mestvergister Groenlo Nee zal, zodra de vergunningen worden verleend, juridische stappen zetten tegen het ontbreken van een MER-onderzoek.

lees meer


Sloot in buitengebied van Haaksbergen vervuild met mest door storing op veehouderijbedrijf

In het buitengebied van Haaksbergen is in de nacht van maandag 30 maart op dinsdag 31 maart op een veehouderijbedrijf iets misgegaan bij het overpompen van de dunne fractie na het scheiden van mest. Daardoor is er een aanzienlijke hoeveelheid van de mest in de sloot gestroomd. Een watergang bij het bedrijf is over een afstand van meer dan 1 kilometer vervuild geraakt. Er zijn uiteindelijk, samen met de veroorzaker, maatregelen genomen. In de avond van dinsdag 31 maart is de nu sterk verdunde mest uit de watergang gezogen. De sloot is afgedamd en er is geen risico dat het vervuilde water in stedelijk gebied terecht komt.

lees meer


Rijnen combineert varkensbedrijf met biovergister en verwerking van digestaat

Varkenshouder Bert Rijnen uit Oirschot combineert zijn varkensbedrijf met de exploitatie van een covergistingsinstallatie en een verwerkingsinstallatie voor het digestaat. Met de biovergister zet hij dierlijke mest en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie om in biogas. Het gaat dan om voedingsmiddelen die ongeschikt zijn voor consumptie door mens én dier, zoals schoonsel, pitjes en kaf. Met een warmtekrachtkoppeling wordt het biogas vervolgens omgezet in elektriciteit en warmte voor de installatie waarmee het digestaat wordt gedroogd. Van het digestaat wordt de dikke fractie extern verwerkt tot mestkorrels. De dunne fractie wordt deels schoon water, dat geloosd mag worden, en deels mineralenconcentraat.

lees meer


Proefstalstatus voor gebruik van drijmestadditief van Agri Minerals

Agri Minerals uit Roosendaal heeft een proefstalstatus verkregen om voor de toepassing van het drijfmestadditief NO-CH om aan te tonen dat het gebruik van het middel de emissie van ammoniak verlaagt en daarvoor een definitieve vermelding op de lijst van de Regeling Ammoniak en Veehouderij te verkrijgen. De aanvraag wordt gedaan in een combinatie met het gebruik van een vloer met de Easyfixge rubberen toplaag van HCI, een geborgd doseersysteem en een sproeisysteem op de mestrobot van JOZ. De bedrijven zijn op zoek naar 4 geschikte proefstallen voor metingen.

lees meer


HoSt plaatst monovergister op melkveebedrijf in Boornbergum

HoSt levert opnieuw turnkey een Microferm groen gas installatie binnen het initiatief ‘Jumpstart’ van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Ditmaal gebeurt dat bij een melkveehouderijbedrijf in het Friese Boornbergum. In deze mestvergister wordt enkel bedrijfseigen mest vergist voor de productie van 40 kuub groen gas per uur. Dankzij de installatie kan de mest van circa 550 melkkoeien van het bedrijf worden omgezet in groen gas. Dit gebeurt door middel van anaerobe vergisting in een gasdichte tank.

lees meer


Mogelijk 1 jaar uitstel voor nieuwe mestwetgeving in Duitsland

De aangescherpte mestwetgeving in Duitsland waarbij in specifieke gebieden de bemestingsnormen met 20% omlaag gebracht worden, wordt mogelijk een jaar uitgesteld tot 2021. De Bondsregeringen van Duitse deelstaten hebben hier een verzoek voor ingediend bij de Europese Commissie. Zij zien in het uitstel een maatregel om boeren te ondersteunen om hen in de gelegenheid te stellen de coronacrisis goed te doorstaan.

lees meer


Vooral buiten Nederland interesse voor NIR op mesttank

Het gebruik van de NIR-techniek op mesttanks maakt in Nederland nog weinig opgang. In het buitenland wordt de techniek wel omarmd. Een van de redenen is de hoge prijs. Een NIR-systeem kost circa 35.000 euro zonder gps en Isobus-koppeling. Loonwerkers die het mest uitrijden verzorgen vinden het lastig om deze extra kosten door te berekenen. Nog een rem op de verkopen is de wetgeving. Loonwerkers wachten de wet af over water toevoegen en registratie en daardoor blijven investeringen uit.

lees meer


België is belangrijk voor afzet van varkensmest

In 2019 was België de belangrijkste bestemming bij de export van varkensmest. De totale export van varkensmest daalde ten opzichte van 2018 met 3,9% naar 821.906 ton. Daarvan ging 385.004 ton naar België. Dat is 5,1% meer dan in 2018. Opvallend is dat de hoeveelheid fosfaat in de in België afgezette varkensmest vergeleken met 2018 afnam van bijna 3,81 miljoen kilo naar ruim 3,27 miljoen kilogram, terwijl er een toename was in de afzet van stikstof van bijna 2,89 miljoen naar ruim 2,96 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebaseerd op Vervoersbewijzen dierlijke mest.

lees meer


Fosfaatklassen landbouwpercelen veranderen per 2021

Het nieuwe fosfaatbeleid is vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op de bodemvoorraad (P-Al) en op de hoeveelheid plant beschikbare fosfaat (P-PAE). Aan de hand van beide metingen heeft het ministerie van LNV nieuwe klassen gemaakt met bemestingsnormen. Eurofins geeft op haar website een toelichting.

lees meer


Mestlozing in Oostrumschebeek bij Leunen

In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 maart is er vanuit een silo mest gestroomd in de Oostrumschebeek. Inmiddels is de lozing beëindigd. De oorzaak is nog niet bekend en wordt nog nader onderzocht. Medewerkers van het waterschap Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben onder andere watermonsters genomen om de effecten op de waterkwaliteit te onderzoeken. Daarnaast wordt er extra water ingelaten via de Noordervaart om het water van de Oostrumschebeek te verdunnen. Er zijn momenteel enkele dode vissen aangetroffen. Het waterschap adviseert om voorlopig geen vee te drenken met water uit de Oostrumschebeek en geen huisdieren te laten zwemmen in de beek.

lees meer


Knelpunten door corona-virus: meld het ons.

De overheid staat in nauw contact met de brancheverenigingen om het bedrijfsleven te ondersteunen in de coronavirus-crisis, o.a. via een crisisteam. Heeft u zorgen in uw bedrijfsvoering, of ondervindt u al concrete knelpunten, dan kunt u aan ons doorgeven. We zullen er dan voor zorgen dat het bij de juiste personen wordt gemeld. Gelieve zo specifiek mogelijk aan te geven waarvoor u aandacht vraagt, en wat u van anderen verwacht.

lees meer


Onderzoek naar verlaging van de nitraatuitspoeling door inzet van zeoliet

Dit groeiseizoen onderzoeken Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE of het toepassen van zeoliet de nitraatuitspoeling uit bemest grasland kan verlagen. Daardoor zou er meer stikstof in de kringloop moeten blijven. De zeolietkorreltjes kunnen met een kunstmeststrooier worden toegediend. Het is een natuurlijk gesteente. De hypothese is dat zeoliet de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagt en zo het nitraatgehalte in de bodem verlaagt. Daardoor kan er minder uitspoelen. Daarnaast komt de gebonden ammonium ook langzamer beschikbaar voor het gewas.

lees meer


Versoepeling van rij- en rusttijden geldt ook voor mesttransporten

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Ook mesttransport valt binnen de categorie van een cruciaal beroep. In de beschrijving van cruciale beroepen is de agrarische sector expliciet als onderdeel van de voedselketen opgenomen en Cumela Nederland heeft de bevestiging van het Ministerie dat mesttransport en -aanwending daaronder valt.

lees meer


DLV Advies verwacht veel van meststripper in de melkveehouderij

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem van de melkveehouderij, stelt DLV Advies. Met de techniek wordt de stikstof die in de vorm van ammoniak in drijfmest of digestaat aanwezig is gebonden in een stikstofconcentraat. Het maakt het mogelijk om bij de bemesting de beschikbare stikstof op het bedrijf gerichter in te zetten bij de bemesting. Dat is met name een voordeel wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmestvervanger aangewend mag worden binnen de Europese regelgeving.

lees meer


Gemeente Arendonk staakt juridische procedure tegen Biogas De Biezen

Biogas De Biezen in het Belgische Arendonk krijgt van het gemeentebestuur groen licht om voedingsresten en mest te vergisten en om te zetten in groene energie. Het gemeentebestuur stopt de procedure bij de Raad van State omdat het bedrijf grote inspanningen heeft geleverd om de geur- en geluidshinder voor de omwonenden te verbeteren. Biogas De Biezen in Arendonk vergist varkens- en rundermest in combinatie met graanresten, onverkoopbare bananen, yoghurt en andere voedingsmiddelen.

lees meer


Den Ouden in Helmond krijgt strengere eisen opgelegd in nieuwe omgevingsvergunning

De provincie Noord-Brabant gaat het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond strengere eisen opleggen om de geuroverlast te beperken. Het provinciebestuur kondigt maatregelen aan nadat de partijen bij gesprekken niet tot overeenstemming zijn gekomen over een gewenste aanpak. Den Ouden is gevestigd op het Helmondse bedrijventerrein BZOB waar pluimveemest wordt verwerkt tot organische mestkorrels. Er zijn regelmatig klachten van bewoners uit een nabijgelegen woonwijk over stankoverlast van het bedrijf.

lees meer


Zaak van Twence bij de Raad van State zou op 16 april dienen

Accountmanager Arno Brandwagt van Twence denkt dat de huidige coronacrisis geen vertraging hoeft op te leveren voor de realisatie van de mestverwerkingsinstallatie die het afvalverwerkingsbedrijf in Zenderen wil realiseren. De Raad van State doet in principe op 16 april uitspraak in de laatste zaak die nog loopt tegen de door de provincie Overijssel verleende vergunning voor het project. De Raad van State houdt momenteel echter geen zittingen.

lees meer


Nieuwe technieken om verliezen aan stikstof in mest verder te reduceren

Tijdens de parallelle sessies tijdens het internationale congres ManuREsource 2019 kregen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke centra de kans om innovaties te presenteren. Er kwamen verschillende technieken aan de orde om de verliezen aan stikstof verder te reduceren. Het betroffen deels voorlopige onderzoeksresultaten, hetgeen betekent dat niet alle technologieën al praktijkrijp zijn.

lees meer


De wereld is voor slechts 8,6% circulair

In 2020 is de wereldwijde economie voor 8,6% circulair – twee jaar geleden was het nog 9,1%. We onttrekken dus relatief steeds meer aan de aarde. Dat is de belangrijkste conclusie van het Circularity Gap Report 2020. Na de bouw (38,8 miljard ton) is de netto onttrekking van (delf-)stoffen voor de landbouw het grootste (21,3 miljard ton per jaar).

lees meer


Raad van State vernietigt omgevingsvergunning van mestverwerkingsbedrijf Kovemi

De Raad van State heeft woensdag 18 maart de nieuwe omgevingsvergunning die de provincie Noord-Brabant had verleend voor de mestverwerkingsinstallatie van het bedrijf Kovemi in Asten vernietigd. Omwonenden en Stichting Mens, Dier en Peel maakten bezwaar tegen de vergunning. Zij menen dat deze strijdig is met de Interim Omgevingsverordening van de provincie. Kovemi mag op grond van de vergunning jaarlijks 80.000 ton mest verwerken.

lees meer


Nederlandse mestexport nam in 2019 met ruim 2% toe

In 2019 is de export van dierlijke mest vanuit Nederland met ruim 2% toegenomen ten opzichte van 2018. Er werd iets meer dan 3 miljoen ton mest uitgevoerd. De hoeveelheid fosfaat die via dierlijke mest die naar het buitenland ging nam met 5% toe tot 36,1 miljoen kilogram en de hoeveelheid stikstof steeg met ruim 2% tot 37,9 miljoen kilo. Frankrijk is inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor mest uit Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van de ontvangen vervoersbewijzen dierlijke mest.

lees meer


Vliegveld Heathrow gaat over op biogas uit mestvergisters

De grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk, Heathrow Airport, krijgt 100 procent groen gas voor verwarming en elektriciteit. Het gas komt van boerderijen uit de omgeving en wordt geleverd door energieleverancier ENGIE. Daarmee wordt zo’n 40.000 megawattuur aan energie in een klap groener.

lees meer


NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.

lees meer


Trekker met kieper mest raakt van de weg bij Balkbrug

In Balkbrug is op donderdag 19 maart een trekker met daarachter een kieper met vaste mest van de weg geraakt. In een bocht naar rechts kantelde de kiepwagen met mest, wat er tot leidde dat de trekker onbestuurbaar werd en rechts van de weg deels in een sloot terecht kwam. De bestuurder van de trekker, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. De weg werd tijdelijk versperd, maar andere boeren kwam al snel in actie om de combinatie te bergen en de mest op te ruimen.

lees meer


Ervaring met aanzuren van mest en inzet van nitrificatieremmers in Denemarken

Tijdens de parallelle sessies tijdens het congres ManuREsource kregen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke centra de kans om innovaties te presenteren. In Denemarken wordt bijvoorbeeld al jarenlang onderzoek uitgevoerd met het aanzuren van dierlijke mest. Verzuring van mest kan gecombineerd worden met een nitrificatieremmer.

lees meer


Fosfaat wordt wereldwijd schaarser

Fosfaat wordt schaarser. Elk jaar wordt wereldwijd ongeveer 40 miljoen ton fosfaat uit fosfaatmijnen gewonnen, waarvan 80% verwerkt wordt in kunstmest. Wetenschappers schatten dat de fosfaatvoorraden nog voor een paar honderd jaar voldoende zijn. Het wordt echter steeds duurder om fosfaaterts van goede kwaliteit te winnen, ze bevatten steeds meer uraan en zware metalen. De Europese Unie is afhankelijk van importen en nam fosfaat in 2014 op in een lijst van 20 kritieke grondstoffen. Er is daarom veel aandacht voor het terugwinnen van fosfaat zowel uit mest als uit rioolslib.

lees meer


Eerste ervaringen met mest optimaal verdelen op alle percelen via NIR-sensor op bemester

Melkveehouder Ad van Velde in het Groningse Kantens neemt deel aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw heeft in het vroege voorjaar 2019 is drijfmest uitgereden op zowel gras- als maisland met een NIR-sensor van John Deere op de bemester. Deze sensor meet tijdens bemesten onder andere de stikstof- en fosfaatgehalten in drijfmest. Op basis van gehalten aan nutriënten in drijfmest is de kunstmestgift voor de derde snede plaatsspecifiek gedoseerd. Per vak van 12 bij 12 meter is de gemiddelde stikstoftoediening berekend. Het uitrijden van drijfmest met een sleepslang op zowel gras- als maisland met een NIR-sensor op de mesttank heeft gewerkt. Hetzelfde geldt voor de opbrengst- en voederwaardemetingen.

lees meer


Mestverspreiden met machine met liggende strooiwalsen is nauwkeurig maar vraagt veel vermogen

De markt van mestverspreiders is verdeeld tussen modellen met staande strooiwalsen en liggende in combinatie met strooischijven. Voor een praktijktest leverde fabrikant Joskin 2 varianten van een 13 kuubs meststrooier van het type Tornado3 T5513/14 V. De ene variant met 2 staande, de andere 2 liggende walsen én 2 strooischijven. De conclusie is dat het model met liggende strooiwalsen nauwkeuriger stalmest kan verwerken dan de variant met staande strooiwalsen. Echter, hiervoor is ongeveer de dubbele hoeveelheid kracht nodig. De verticale mestverspreider is daarmee ook geschikt voor trekkers die minder vermogen kunnen leveren. Daarnaast is deze variant ongeveer 9.000 euro goedkoper.

lees meer


'Mestvergisting draagt sterk bij aan verlaging van ammoniak en methaan emissie'

Mestvergisting biedt een oplossing voor allerlei emissieproblemen in de veehouderij, aldus Herman Klein Teeselink en Sjaak Klein Gunnewiek, respectievelijk directeur en verkoopmanager bij de leverancier van biogasinstallaties HoSt uit Enschede. Het vergisten van mest biedt naast het verlagen van de emissies de mogelijkheid om tot wel 50% extra inkomsten te genereren en tegelijkertijd kunstmest en mest met minder stikstof te produceren.

lees meer


Circa 200 bezoekers voor bijeenkomsten over kringloopmeststoffen

Op 2, 3, 9 en 10 maart heeft Mestac samen met een aantal mestverwerkende bedrijven in de regio de bijeenkomsten "Beter boeren met kringloopmeststoffen" georganiseerd. Op deze 4 goed bezochte bijeenkomsten konden ruim 200 bezoekers bijgepraat worden over de wetgeving en het gebruik van kringloopmeststoffen.

lees meer


MOB trekt spoedprocedure over beweiden en bemesten tegen de provincie Overijssel in

De organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de spoedprocedure tegen de provincie Overijssel ingetrokken. Dinsdag 10 maart bepleitte de organisatie dat de provincie zou moeten eisen dat boeren over een vergunning in het kader van de Wet op natuurbescherming zouden moeten beschikken wanneer ze hun koeien in de wei laten lopen. Ook voor het uitrijden van mest zou een vergunning nodig zijn. LTO Noord hoopt dat met het intrekken van de spoedprocedure ook alle andere rechtszaken die MOB voert van de baan zijn, zoals de bodemprocedure die over deze kwestie wordt gevoerd.

lees meer


Merensteyn heeft nog ruimte voor verwerking van varkensmest

Voor varkensbedrijven waar de mestopslag vol zit en waar nog geen mogelijkheden zijn om mest uit te rijden vanwege de natte grond kan Mestac een oplossing bieden. De komende week is het voor deze bedrijven nog mogelijk varkensmest te laten verwerken bij de mestverwerkingsinstallatie van Merensteyn in Ysselsteyn. Dit betreft verwerking van mest waarbij de vervangende verwerkingsovereenkomsten via een driepartijenovereenkomst voor 100% voor de leverancier zijn.

lees meer


Lely werkt aan mestbewerkingsmachine die de ammiokemissie halveert

Lely introduceert later dit jaar een mestbewerkingmachine waarmee de ammoniakemissie van melkveebedrijven met 50% gereduceerd kan worden. Dat vertelt bestuursvoorzitter André van Troost van het bedrijf. Op dit moment draaien er vier prototypes van de machine. Een overheidsinstantie test daarbij de resultaten. Lely verwacht in de tweede helft van 2020 tientallen mestbewerkingsmachines te verkopen. In eerste instantie richt Lely zich met de verkoop van de nieuwe apparaten vooral op melkveebedrijven in Nederland. Later zullen de machines ook elders in Europa op de markt worden gebracht.

lees meer


SDE+ voorjaar 2020 gepubliceerd

Op 12 maart is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart tot 2 april. Het budget voor deze ronde is 4 miljard euro. De voorjaarsronde heeft 3 fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 7 cent per kilowattuur worden ingediend. In fase 2 tot maximaal 8 cent per kilowattuur en in fase 3 tot 13 cent per kilowattur.

lees meer


ESNI 2020 geannuleerd

In verband met de Coronavirus-crisis is vandaag besloten om de ESNI 2020-bijeenkomst uit te stellen tot naar verwachting oktober.

lees meer


PBL: 'Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik'

In de herbezinning op het mestbeleid is het van belang om integraal naar leefomgevingsopgaven te kijken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een quickscan van denkrichtingen voor herbezinning op het mestbeleid. Deze quickscan is een kwalitatief onderzoek naar de 5 denkrichtingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de waterkwaliteit te verbeteren en tegelijk de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het mestbeleid te versterken. Dat startpunt van de herbezinning is begrijpelijk, maar volgens het PBL dreigen hierdoor kansen voor koppelingen met beleidsopgaven rond stikstof en klimaat te worden gemist.

lees meer


Jumpstart verwacht eind 2020 circa 30 monovergisters operationeel te hebben

Het aantal mono-mestvergistingsinstallaties op melkveebedrijven via de door FrieslandCampina geïnitieerde coöperatie Jumpstart zal in 2020 toenemen van 9 naar 30. Dat zegt Ynte de Vries, programmamanager Energie bij FrieslandCampina. "De belangstelling voor mono-mestvergisting is groot", aldus De Vries. "Melkveehouders zien dat deze techniek niet alleen groene stroom oplevert, maar ook zorgt voor verlaging van de uitstoot van ammoniak en methaan. Daarbij maakt de recent geïntroduceerde koppeling met mineralenscheiding mestvergisting extra interessant."

lees meer


Raad van State moet opnieuw oordelen over vergunning van Kovemi

De provincie Noord-Brabant heeft mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten in december vorig jaar een nieuwe vergunning verleend, nadat de oude vergunning in november 2018 door de Raad van State was vernietigd. De vergunning biedt ruimte voor het verwerken van 80.000 ton mest per jaar. Ook over de nieuwe vergunning moet de Raad van State een oordeel vellen. Omwonenden klagen over stankoverlast en vrezen nadelige effecten voor hun gezondheid. Ze vinden dat de provincie had moeten handhaven en de installatie sluiten in plaats van een nieuwe vergunning te verlenen. De rechter doet over ongeveer twee weken uitspraak.

lees meer


Themabijeenkomst "Meer rendement met biogas"

Op vrijdag 3 april wordt in Luttelgeest (Noordoostpolder) een themabijeenkomst gehouden. Organisatoren zijn drie branche-verenigingen: Biogas Branche Organisatie, Vereniging van Industriële Vergisters en Vereniging Groen Gas Producenten.

lees meer


Rechtszaak over beweiden en bemesten in Overijssel

De provincie Overijssel staat deze week voor de rechter over de vraag of een vergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten handhavingsverzoeken van milieuactiegroep MOB afgewezen.

lees meer


In 2018 werd 41,1 miljoen kilo fosfaat uit mest buiten de Nederlandse landbouw afgezet

Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige vormen van mestverwerking zoals verbranding. In 2016 werd 48 miljoen kilo fosfaat buiten de landbouw afgezet. In de jaren 2017 en 2018 was er een daling naar respectievelijk 44,7 miljoen kilo en 41,1 miljoen kilo fosfaat. In 2018 werd voor 30 miljoen kilo aan fosfaat geëxporteerd en er verdween 6,7 miljoen kilo van de markt door mestverwerking. De overige 4,4 miljoen kilo ging naar hobbybedrijven, particulieren en natuurterreinen.

lees meer


Mestregels voor biologische sector aangepast in 2020

Voor biologische bedrijven is het verplichte percentage A meststoffen in 2020 verhoogd naar 70% van de aangevoerde stikstof. Daarnaast mogen biologische veehouders geen gangbare dierlijke mest meer aanvoeren, als zij tegelijk biologische dierlijke mest afvoeren. Ook zijn de excretieforfaits voor biologische geiten verhoogd, waardoor sommige geitenhouders meer mest gaan afvoeren naar biologische akker- of tuinbouwbedrijven. Tegelijk is de gebruiksnorm voor gronden met fosfaattoestand ‘hoog’ voor de hele landbouw verlaagd. Voor bouwland is dat nu 40 kilo fosfaat per hectare. Voor biologische bedrijven geldt er een uitzondering bij het gebruik van mest met veel organische stof.

lees meer


In 2018 werd 88% van het fosfaat en 95% van de stikstof in dierlijke mest benut

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat uit dierlijke mest is in 2018 landelijk 88% benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 95%. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest lag in 2018 in 5 van de 14 gebieden boven de berekende plaatsingsruimte volgens de gebruiksnorm. Dat kan te maken hebben met bedrijven die gebruik maken van derogatie. Voor fosfaat is er een overschrijding in 2 van de 14 gebieden. Ook voor deze overschrijdingen zijn enkele verklaringen te geven Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving

lees meer


Gelderland heeft niet meer biomassacentrales nodig dan er nu vergund zijn

Biomassa uit hout, slib en mest zijn noodzakelijke bronnen voor duurzame energie mits het goed benut wordt en onder voorwaarden. De rol van biomassa in de overschakeling naar duurzame energie is beperkt. Daarom hoeven er in Gelderland niet meer biomassacentrales bij te komen dan nu vergund zijn. Dit is één van de uitgangspunten uit de Strategische Agenda biomassa Gelderland.

lees meer


Aanpassing in omgevingsvergunning voor Agrogas

Op 15 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een installatie voor covergisting en verwerking van het digestaat in Varsseveld. Tegen deze omgevingsvergunning is door diverse partijen bezwaar gemaakt. De commissie Rechtsbescherming heeft enerzijds geadviseerd om een aantal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Anderzijds heeft de commissie geadviseerd dat het besluit niet in stand kan blijven omdat de aanvraag alsnog dient te worden aangevuld met een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

lees meer


Nog geen duidelijkheid over derogatie voor 2020 en 2021

De kans is groot dat er eerder mest wordt uitgereden dan dat er duidelijkheid bestaat of de Europese Commissie ook voor de jaren 2020 en 2021 een derogatie aan Nederland verleent om meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland uit te mogen rijden. Dat verwacht Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

lees meer


Wiebes verhoogt budget van voorjaarsronde SDE+ tot 4 miljard euro

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor te voorjaarsronde op te hogen met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. De voorjaarsronde gaat op 17 maart open.

lees meer


Juridische strijd rond biogas- en mestverwerkingsinstallatie in het Belgische Meer duurt voort

Er is al jaren door verschillende bedrijven geprobeerd om een biogas- en mestverwerkingsinstallatie in het Belgische Meer te realiseren en de juridische strijd blijft voortduren. De aanvraag die nu loopt is van het bedrijf Binergy Meer. De onderneming wil 133.000 ton biomassa verwerken waarvan grotendeels mest afkomstig van runderen en varkens van bedrijven uit onder meer Kalmthout, Essen, Brecht, Wuustwezel, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Hoogstraten. Eind vorig jaar besloot het stadsbestuur van Hoogstraten om een negatief advies uit te brengen aan de provincie Antwerpen, maar die besliste om toch een omgevingsvergunning te verlenen.

lees meer


Kumac wijst op waarde van mineralenconcentraat

Er is goede hoop op een Europese toelating van mineralenconcentraat uit de verwerking van dierlijke mest als vervangend product voor kunstmest. Daardoor staat meer ruimte om in Nederland dierlijke mest af te zetten. De toelating zou al in 2021 van kracht kunnen worden. Eén van de bedrijven die een mineralenconcentraat produceert is Kumac, een samenwerking tussen loonbedrijf Kuunders een groep varkenshouders in de omgeving van Deurne. Kumac verwerkt mest tot een droge fosfaatrijke fractie die in Frankrijk wordt afgezet en produceert daarnaast een mineralenconcentraat waarvoor afzet in Nederland wordt gezocht.

lees meer


Aanpassing in Meststoffenwet resulteert in 2021 in ruimte voor ruim 700.000 kilo extra fosfaat

Met ingang van het volgende groeiseizoen is niet meer alleen de bodemvoorraad fosfaat bepalend voor de toegestane fosfaatgift. Vanaf dat moment wordt ook de voor de plant beschikbare hoeveelheid fosfaat meegewogen in de bemestingsnormen. In totaal kan er daardoor in Nederland, gebaseerd op de berekeningen voor dit jaar, 713.152 kilo extra fosfaat worden bemest, zo heeft Eurofins Agro becijferd. Met name in het noordoosten van Nederland kan er meer worden bemest. De nieuwe normen zijn eind vorig jaar aangenomen en gepubliceerd in de Staatscourant.

lees meer


Eind 2021 regionale afspraken over locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen samen met gemeenten en waterschappen komen tot de beste locaties voor mestbewerking in de provincie. Een milieueffectrapport brengt alternatieven en milieueffecten daarvan in beeld. Het Plan van Aanpak vormt de basis voor dat onderzoek. Zienswijzen hierop zijn gebruikt voor het vaststellen van het definitief onderzoeksprogramma. In 2020 worden de onderzoeksresultaten beschreven en vastgelegd in een milieueffectrapport. Naar verwachting kunnen provincie, gemeenten en waterschappen dan eind 2021 regionale afspraken maken over het locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties.

lees meer


RVO.nl legt in brochure uit hoe mestboekhouding gevoerd moet worden

Agrarisch ondernemers die hun landbouwgrond bemesten, moeten elk jaar zelf berekenen of ze binnen de gebruiksnormen zijn gebleven. In een brochure legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stapsgewijs uit hoe die berekeningen gemaakt kunnen worden.

lees meer


Kostenefficiënte technieken blijven belangrijke factor bij circulaire mestverwerking

Tijdens het panelgesprek op het congres ManuREsource 2019 werd duidelijk dat een circulaire mestverwerking en de bijhorende verminderde productie van minerale meststoffen de nutriënteninput in de landbouw kan reduceren. Om tot een dergelijke circulaire economie te komen, zijn enerzijds innovatieve technieken nodig om nutriënten terug te winnen en anderzijds moeten de producten zorgvuldig toegepast kunnen worden en op een kostenefficiënte manier.

lees meer


Merensteyn zoekt afzet voor mineralenconcentraat

Merensteyn zoekt afzet voor het mineralenconcentraat dat in Ysselsteyn wordt geproduceerd bij de verwerking van mest. Het concentraat mag worden afgezet als kunstmestvervanger met code 120. Het betekent dat de met de meststof aangevoerde stikstof als kunstmeststikstof meetelt en aan het einde van het jaar in de voorraad moet worden meegenomen. Omdat het om kunstmeststikstof gaat neemt het dus geen plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest weg. Het mineralenconcentraat bevat 8,5 kilo stikstof, minder dan 0,1 kilo fosfaat en 10,5 kilo kaliumoxide per ton.

lees meer


Gemiddelde gemeten Vlaamse nitraatresidu in 2019 bedroeg 85 kilo stikstof per hectare

De resultaten van de nitraatresidumetingen van 2019 in Vlaanderen zijn bekend. De jaarlijkse campagne, die loopt van 1 oktober tot 15 november, is een belangrijk instrument om na te gaan of de landbouwers oordeelkundig bemesten. Het gemiddelde gemeten nitraatresidu van de voorbije campagne bedraagt 85 kilo stikstof per hectare. De uitkomst is iets beter dan in 2018, toen het gemiddelde 90 kilo per hectare bedroeg. In de periode van 2015 tot 2017 lag het gemiddelde wel lager dan in 2019.

lees meer


Vragen over mestopslag en mest aanwenden in Gecombineerde Opgave van 2020

Vanaf 1 maart moet de Gecombineerde opgave weer ingevuld worden. In 2020 zijn er enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 is er vanwege wettelijke verplichtingen een uitgebreidere vragenlijst, zoals dat eens in de 4 tot 5 jaar wordt toegepast. Zo moet bijvoorbeeld de mestopslagcapaciteit van het bedrijf opgegeven worden. Het gaat hierbij om de opslag van drijfmest en vaste mest, de soorten opslag zoals putten, bassins en silo’s en de capaciteit daarvan. Met deze gegevens kan gecontroleerd worden of een bedrijf aan de vereiste opslagcapaciteit voldoet.

lees meer


Problemen met volle mestkelders in Oost-Nederland door slechte weer

Veehouders in het oosten van Nederland komen in de problemen doordat de mestkelders van hun stallen vol raken. Boeren mogen sinds 16 februari weer mest uitrijden op land, maar door de vele regenval zijn veel graslandpercelen nu te nat om op te rijden. Veel bedrijven hadden na een droge zomer waarbij het weer ook weinig mogelijkheden bood om mest uit te rijden de kelders aan het begin van de winter ook niet leeg, zoals normaal wel het geval is. Daardoor zijn ze nu gedwongen om de mest over te pompen of af te voeren.

lees meer


Bijeenkomsten ervaringen gebruik mineralenconcentraat

Een aantal Zuid-Nederlandse producenten van mineralenconcentraat organiseert vier bijeenkomsten waar de praktische mogelijkheden, voordelen en ervaringen van deze kringloopmeststoffen worden toegelicht.

lees meer


Bemester Groene Weide Meststof verder verbeterd

In het project 'Kunstmestvrije Achterhoek' wordt geprobeerd zo veel mogelijk nutriënten uit de eigen regio te gebruiken voor de groei van de gewassen. Dit onder de naam Groene Weide-meststof. Slootsmid Mesttechniek heeft hiervoor een speciale machine ontwikkeld. Nu heeft men een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarmee de GWM nóg efficiënter kan worden toegediend.

lees meer


Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen

Het overschot per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2017 met 32% gedaald. In 2018 was er een stijging van 12% ten opzichte van 2017, maar dat is te verklaren door de droge zomer van 2018. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De aanvoer van deze stoffen gebeurt voornamelijk via dierlijke mest en kunstmest. De afvoer gebeurt via gewasopbrengsten.

lees meer


Benutting van stikstof in de landbouw bedraagt inmiddels circa 58%

Tussen 1986 en 2006 halveerde het stikstofoverschot in de landbouw van 775 naar 386 miljoen kilo stikstof. In de jaren daarna daalde het overschot verder met 14,7% naar 330 miljoen kilo in 2018. In 2015 en 2016 steeg het overschot in vergelijking met de jaren ervoor, gevolgd door een kleine daling in 2017. In 2018 was er weer een redelijk stijging zichtbaar door de droge zomer. De benutting van stikstof in de Nederlandse landbouw is in de laatste decennia verbeterd en bedraagt inmiddels 58%.

lees meer


Stercore wil tweede mestvergassingsinstallatie realiseren in Hoogeveen

Stercore gaat een fabriek voor mestvergassing bouwen op het Emmtec terrein in Emmen. De vergunning is dinsdag 25 februari door de provincie Drenthe afgegeven. Het groene gas kan gebruikt worden als vervanging van aardgas. Jaarlijks komt er 20 miljoen kubieke meter groen gas uit de fabriek. De koolstof die overblijft kan als meststof dienen. De fabriek in Emmen levert 40 directe en 20 indirecte banen op. Stercore is een initiatief van de ondernemers Hans Jansen en Richard Kusters. Ze hebben 15 jaar aan de toe te passen werkwijze gesleuteld. Stercore gaat voor de aanvoer van mest samenwerken met het bedrijf Meilof in Smilde.

lees meer


In Vlaanderen werd in 2019 voor 96.500 hectare derogatie aangevraagd

Het aantal boeren in Vlaanderen dat een ontvankelijke aanvraag voor derogatie deed is de afgelopen 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Het areaal onder derogatie is toegenomen van 88.500 hectare in 2015 tot 96.500 hectare in 2019. Onder voorwaarden van de derogatie kunnen boeren in Vlaanderen meer dierlijke mest op hun grond brengen dan de maximale Europese bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare. In Vlaanderen geldt dat voor de teelt van grasland, gras-klaver, maïs voorafgegaan door gras of snijrogge, wintertarwe of triticale gevolgd door een vanggewas en bieten. In totaal mag er niet meer bemest worden, maar wordt kunstmest deels vervangen door dierlijke mest.

lees meer


DLV Advies: 'SDE-regeling biedt kansen voor mestvergisting'

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) die op 17 maart opent en de recent aangekondigde SDE++ op 29 september 2020 is er voldoende mogelijkheid om te investeren in duurzame energiebronnen. De SDE+-regeling is gebaseerd op subsidie voor het opwekken van duurzame energie. De SDE++-regeling is gericht op het vermijden en beperken van CO2-uitstoot. Een innovatie die binnen beide SDE-regelingen past is mestvergisting, stelt DLV Advies.

lees meer


'Zodebemesten zorgt juist voor verslechtering van de stikstofbenutting'

Mestinjectie zorgt voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Dat stellen zelfstandig onderzoekers Peter Vanhoof en Anton Nigten op basis van een onderzoek dat zij uitvoerden voor de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu VBBM waaraan werd meegewerkt door 135 bedrijven. Ze bepaalden de stikstofbenutting bij verschillende technieken voor het aanwenden van drijfmest voor de eerste snede gras. Zodebemesten heeft een benutting van 69% binnen het onderzoek, voor sleepslangbemesting is dat 89% en bij bovengronds uitrijden wordt de stikstof voor 99% benut.

lees meer


Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 in Vlaanderen

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, wordt binnen het zesde mestactieplan MAP6, sterk ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. Dit jaar gaat op de percelen in gebiedstype 2 en 3, een nieuwe maatregel in. Die houdt in dat bemesten slechts toegestaan is als de boer die het perceel gebruikt op 1 januari en de bemestingsrechten heeft, ook de hoofdteelt verzorgt. De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel staat. Als de boer die het perceel aangeeft op de verzamelaanvraag op 1 januari de hoofdteelt door een ander laat verzorgen, bijvoorbeeld via seizoenspacht mag het perceel heel het jaar niet bemest worden met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen. Met de nieuwe maatregel is er meer zekerheid dat de bemesting correct gebeurt.

lees meer


Groningse ondernemer wil poep van festivals verzamelen en laten verwerken

Ondernemer Fedde Jorritsma uit Groningen wil menselijke uitwerpselen composteren en hygiëniseren, zodat het bruikbaar product wordt als meststof voor de landbouw. Hij zoekt contact met een mestverwerkingsbedrijf dat voor hem 15 ton poep wil verwerken. Jorritsma heeft al gemerkt dat het hergebruik van menselijke uitwerpselen aan regels gebonden is. Zo probeert hij in overleg met overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de toegestane gehaltes aan residuen van medicijnen en drugs in de mest. Het gaat alleen om de verwerking van de poep, de urine wordt tijdens festivals al apart opgevangen en verwerkt tot struviet.

lees meer


Student maakt verpakkingen van koeienmest

Koeienmest zit vol met vezels. Het leek Janna van den Elzen, student Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, daarom een geschikt product voor het maken van verpakkingen. Het ging haar om het vervangen van de kunststofbakjes waarin groenten en fruit, zoals tomaten en aardbeien, zijn verpakt. Nadat zij voor cupjes onder de naam 'Poober' een prijs had gewonnen op de HAS Food Experience, werd ze bedolven onder de reacties. Er waren al geïnteresseerde afnemers.

lees meer


LTO vakgroep Paddenstoelenteelt wil geen verplicht wegen en bemonsteren van champost

De vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO Nederland laat weten dat er ontwikkelingen zijn in het champost-dossier. De inzet vanuit de vakgroep is dat de voorkant met de achterkant wordt gematcht doordat duidelijk inzichtelijk is wat er gevuld wordt en wat er afgevoerd wordt. Met de bestaande forfaitaire normen is dan de afvoer vanuit de sector al duidelijk in beeld. Wegen en bemonsteren zou daarvoor niet nodig zijn. De vakgroep heeft geopperd om via een app op de telefoon bij de afvoerder van de champost duidelijk in beeld te krijgen waar de champost terechtkomt. Deze werkwijze zou getoetst moeten worden in een pilot-project.

lees meer


Samson en NanoNord zien meer perspectief in NMR dan NIR voor mestanalyse

De Deense mesttechniekfabrikant Samson en de Deense sensorspecialist NanoNord vinden NMR-techniek beter geschikt om drijfmest te analyseren dan NIR-sensoren. Samson levert zijn tanks wel met de mogelijkheid voor het opbouwen van NIR-sensoren, maar de fabrikant heeft nooit willen investeren in een eigen NIR-sensor, omdat het bedrijf de nauwkeurigheid van de technologie onvoldoende vindt om mestgehaltes vast te leggen. Daarom werd 3 jaar geleden besloten om samen met NanoNord te gaan testen met NMR-spectroscopie. Het gaat om dezelfde technologie die wordt gebruikt in de grote MRI-scanners in ziekenhuizen.

lees meer


Boeren investeren steeds minder in stallen

Er wordt steeds minder geïnvesteerd in agrarische gebouwen. Sinds 2012 is er een dalende trend te zien. Dit blijkt uit de vrijgegeven gegevens van het CBS over het aantal bouwvergunningen in agrarische bouwwerken.

lees meer


Geen milieueffectrapport nodig bij plan voor covergister van Engie in Rilland

Energiebedrijf Engie wil in het Zeeuwse een covergister realiseren. Voorafgaand aan de omgevingsvergunning moet worden beoordeeld of een milieueffectrapportage uitgevoerd moet worden. De Regionale Uitvoeringsdienst heeft in januari 2019 besloten dat dit niet nodig is. Provinciale Staten wilden op dat besluit een second opinion uitgevoerd hebben. Het adviesbureau Sweco heeft dat gedaan. De eindconclusie is dat de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland een inhoudelijk juiste conclusie heeft getrokken, maar dat deze wel op verschillende punten beter gemotiveerd had moeten worden.

lees meer


Subsidie voor stalsysteem met snelle mestverwerking

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een nieuw stalsysteem bij drie Brabantse varkenshouders. Varkenshouders Van Lamoen uit Oss, Meulendijks uit Deurne en Van den Brand uit Hoeven ontvangen 4,4 miljoen euro subsidie om het zogenaamde Total Circulair Farmconcept op hun bedrijven te realiseren. Dit systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

lees meer


Ivan Tolpe-prijs 2021

Het VCM, het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking, organiseert iedere twee jaar de Ivan Tolpe-prijs. Vanaf nu is het mogelijk, ook voor Nederlandse bedrijven, om mee te dingen naar deze innovatieprijs. Het doel is om innovatieve, veelbelovende innovaties in de verwerking of verwaarding van mest te ondersteunen.

lees meer


Plan voor Plan-MER Noord-Brabant vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 18 februari 2020 het plan van aanpak voor de planMER Mestbewerkingslocaties vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor de start van de daadwerkelijke uitvoering van de planMER.

lees meer


Plaatsspecifiek mest toedienen met inzet van NIR op De Marke functioneert nog niet optimaal

KTC de Marke is een jaar deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Vier methoden en technieken op het gebied van precisielandbouw zijn toegepast op het proefbedrijf. Er werd ervaring opgedaan met plaatsspecifiek mest toedienen door de inzet van Nabij Infrarood spectroscopie (NIR) op de bemester. Er blijkt nog verbetering mogelijk.

lees meer


Melkveebedrijf wil zelfvoorzienend worden met mineralenstripper

Melkveehouder Van Poppel in Molenschot wint groene energie uit rundveedrijfmest via mestvergisting en het gebruik van een mineralenstripper. Het melkveebedrijf wil volledig zelfvoorzienend worden in de stroomopwekking, kunstmest en boxvulling. De opgewekte groene stroom wordt gebruikt voor het woonhuis en de stallen. Circa 40% levert Van Poppel terug aan het net.

lees meer


Programma Brabant Bemest Beter van start met 4 praktijkprojecten

HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding en provincie Noord-Brabant hebben woensdag 19 februari het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma past bij het besef van de 4 organisaties dat toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest op het juiste moment een cruciale rol speelt in de transitie naar een meer klimaatneutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant. Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit.

lees meer


Europese criteria voor kunstmestvervangers lijken werkbaar

In Nederland en Europa maakt LTO Nederland zich al sinds 2008 hard voor de erkenning van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest. In Nederland draaien al jaren een beperkt aantal pilots met een ontheffing draait voor de inzet van onder andere mineralenconcentraten. Het is nu van belang deze pilotsituatie om te zetten in definitieve wetgeving. De inzet van LTO is om te komen tot werkbare regels waar in ieder geval de pilotproducten aan kunnen voldoen. Met de voorlopige criteria die nu voorgesteld worden lijkt dit te kunnen.

lees meer


Better Biomass duurzaamheidscertificaat voor Biogas Marrum

Biogasbedrijf ‘Biogas Marrum’ in Friesland, waarvan de bouwer van biogasinstallaties HoSt eigenaar is, heeft het internationaal erkende Better Biomass duurzaamheidscertificaat NTA 8080 in ontvangst genomen. Deze certificering bevestigt de duurzame herkomst van het geproduceerde gas, met een CO2-emissiereductie van 94,4%.

lees meer


CDM kijkt naar mogelijke overschatting van ammoniakemissie bij uitrijden van mest

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd haar te adviseren wat er moet gebeuren om de berekende ammoniakemissie beter in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Ze heeft de commissie gevraagd om nieuwe onderzoek van Wageningen University & Research in dat advies te betrekken. Het advies van het CDM zal in maart verschijnen.

lees meer


Mestverwerkend bedrijf met Fertigarant-certificaat kan flink op bemonsteringskosten besparen

Omdat bij de mestverwerkende bedrijven met het Fertigarant-certificaat de gehalten stikstof en fosfaat in de dikke fractie van mest gegarandeerd en voorspelbaar zijn, hoeven deze bedrijven niet iedere vracht die zij afleveren te laten bemonsteren. Dat gebeurt bij deze bedrijven nog maar eenmaal per week. Mogelijk gaat die frequentie in de toekomst nog verder omlaag. Het betekent dat een gemiddeld mestverwerkend bedrijf op jaarbasis tot 30.000 euro op bemonsteringskosten kan besparen.

lees meer


Stigas wijst op gevaren van mestgassen bij start bemestingsseizoen

Het bemestingsseizoen is vanaf 16 februari weer gestart. Iedereen die met drijfmest werkt, kan er niet genoeg op gewezen worden dat er levensgevaarlijke mestgassen vrij kunnen komen. Zelfs ervaren mensen onderschatten nog vaak de risico’s. Er gebeuren nog regelmatig ernstige ongevallen met mestgassen. Veiligheidsmaatregelen moeten een vaste routine worden.

lees meer


NVWA gaat extra controleren tijdens uitrijden mest

Vanaf zondag 16 februari mag weer drijfmest uitgereden worden op bouw- en grasland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd de komende weken extra inspecties uit te gaan voeren om te controleren of de regels bij het uitrijden goed worden nageleefd. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt en dat kan leiden tot een korting op de betaling van subsidies uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

lees meer


Energiebedrijf Engie wil mestvergister realiseren op andere locatie in Rilland

Energiebedrijf Engie heeft een nieuwe locatie gevonden om bij Rilland een mestvergister te bouwen. Het bedrijf wil een terrein nabij de rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta benutten. Een punt van zorg is nog de logistieke bereikbaarheid. Dagelijks moeten er 100 vrachtwagens van en naar de installatie om mest- en co-producten aan te voeren en digestaat af te voeren. Om bij de nieuwe plek nabij de rioolwaterzuivering te komen, moet er 7 kilometer over polderwegen worden gereden.

lees meer


Oproep voor deelname aan Ivan Tolpe prijs 2021 voor innovatie in de mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd al 3 keer uitgereikt aan een deelnemer met een idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kostenefficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen. Sinds de tweede editie, is het ook mogelijk voor buitenlandse inzendingen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

lees meer


Raad van State oordeelt dat provincie correct optrad tegen mestverwerker in Bergeijk

De provincie Noord-Brabant had voldoende gronden om in 2016 het loonwerk- en mesttransportbedrijf Houbraken in Bergeijk een last onder dwangsom op te leggen. Dat heeft de Raad van State woensdag 12 februari bepaald in een zaak die het bedrijf had aangespannen. Eerder had de rechtbank Oost-Brabant ook al geoordeeld dat de maatregel op zijn plaats was. De uitspraak van de rechtbank om ook de watervergunning van het bedrijf te vernietigen was echter ongegrond naar het oordeel van de Raad van State.

lees meer


Vrachtwagen met mesttank belandt in sloot nabij Garnwerd

Een vrachtwagen met een mesttank van het bedrijf Mechielsen uit Oldenhove is donderdagmiddag 13 februari bij een eenzijdig ongeval in een sloot belandt op de weg tussen de Groningse dorpen Garnwerd en Winsum. De vrachtauto kwam met de wielen in de zachte berm terecht en bleek niet meer op de weg te kunnen komen. De combinatie kwam in de sloot terecht en kantelde. De bestuurder raakte niet gewond. Een takel- en bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen uit de sloot gehaald. Voordat men met de bergingswerkzaamheden kon beginnen moest eerst de tank met mest leeggepompt worden. Aan het begin van de avond stond de vrachtwagen weer op zijn wielen.

lees meer


Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) en de politie waarschuwen agrarisch ondernemers om hun mestsilo’s en –kelders in de gaten te houden. Dit zijn namelijk voor criminelen gewilde locaties om drugsafval zoals MDMA en Amfetamine te dumpen. "Het is niet bekend hoe vaak het voorkomt, maar voor ons gevoel komt het steeds vaker voor", zegt Paul van der Weiden van het CCV.

lees meer


Bijeenkomst ESNI – 23 april 2020 in Brussel

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Op 23 april wordt een themadag georganiseerd waar deze projecten worden gepresenteerd.

lees meer


Marktverwachting Fertilizers Europe meststoffengebruik 2019-2029

Fertilizers Europe, de Europese branchevereniging van de kunstmestindustrie, heeft haar jaarlijkse analyse van de markt voor meststoffen in de EU gepubliceerd.

lees meer


Hoger droge stofgehalte in kalvergier bemoeilijkt verwerking bij Stichting Mestverwerking Gelderland

Het aandeel droge stof in kalvergier neemt toe en daardoor is de Stichting Mestverwerking Gelderland genoodzaakt om technische aanpassingen te doen om de kalvergier goed te kunnen blijven verwerken. De stichting verwerkt kalvergier op locaties in Ede, Stroe, Putten en Elspeet. In Ede en Stroe mag jaarlijks 210.000 ton worden verwerkt en in Putten en Elspeet 180.000 ton per jaar. In totaal is er capaciteit om 780.000 ton gier per jaar te verwerken en daarvan wordt op dit moment 700.000 ton benut.

lees meer


In Total Circulair Farmconcept staat snelle mestbewerking centraal

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van het nieuwe stalsysteem Total Circulair Farmconcept bij 3 Brabantse varkenshouders. In het dit concept staat snelle mestbewerking centraal. De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan. De provincie verleent een subsidie van 4,4 miljoen euro op een totale investering van circa 7,8 miljoen euro.

lees meer


Omwonenden maken bezwaar tegen plan voor mestvergister bij Wijnjewoude

Meer dan zestig huishoudens spreken zich uit tegen de plannen voor de bouw van een mestvergister bij het Friese dorp Wijnjewoude. De vergister moet deel uit gaan maken van een energiepark dat gepland is op het terrein van een voormalige waterzuivering. In het plan is tevens een zonnepark voorzien. De omwonenden vrezen voor stankoverlast, geluidsoverlast en verkeersoverlast. De gemeente Opsterland, waar Wijnjewoude onder valt, heeft al wel een vergunning afgegeven voor het zonnepark in het energiepark, maar nog niet voor de mestvergister.

lees meer


'Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest'

In 2019 was het gebruik van stikstof uit kunstmest 10% lager dan in 2018. Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest. Als de daling van het gebruik van stikstof uit kunstmest jaarlijks circa 10% blijft bedragen dan zal er in 2030 geen kunstmest meer worden gebruikt in Nederland, stelt Herre Bartlema, voorzitter van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw.

lees meer


'Pakkans bij mestfraude moet omhoog'

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet stelt dat de afschrikwekkendheid van een boete bij een overtreding van de Meststoffenwet mede wordt bepaald door de pakkans. Bij een pakkans van 22% of meer is volgens de commissie gemiddeld niet meer lonend om te frauderen bij de afzet van varkens- en rundveemest. In hoeverre de pakkans nu als op dit niet niveau ligt, kan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet zeggen. Wel moet de pakkans wat haar betreft omhoog. Dat meldt zij in een brief aan de Eerste Kamer in een reactie op vragen van de PvdA.

lees meer


Vredo komt met nieuwe zodebemester Contractor

Machinefabrikant Vredo in Dodewaard heeft een nieuwe zodebemester voor loonwerkers ontwikkeld. Vredo bouwt dit jaar 6 prototypes van de Contractor. Volgend jaar volgen de eerste productiemodellen. Belangrijkste wijziging ten opzichte van zijn voorganger, de ZB3, is dat de elementen voortaan meesturen met het voertuig, doordat ze in torsieveren zijn opgehangen. Daarnaast is de Contractor een stuk lichter dan de ZB3. De 9 meter brede variant is met 2.660 kilo circa 500 kilo minder zwaar dan zijn even brede voorganger.

lees meer


Mestcertificering mogelijk in november van start

Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is gestart nadat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partijen in de keten ter verantwoording heeft geroepen, vanwege terugkerende fraudegevallen in de mestketen. De ambitie is om in november van start te kunnen gaan.

lees meer


Plan voor ontwikkeling van inzet van struvietbatterij bij verwerking van mest komt in volgende fase

Drie Twentse melkveehouders werken samen aan de ontwikkeling van een struvietbatterij met het oog op de verwerking van mest. Een mestscheider scheidt de drijfmest in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie is rijk aan organische stof en gaat als meststof naar het land. De dunne fractie en het spuiwater van de luchtwasser komen terecht in een kristallisator. Met behulp van magnesiumzouten ontstaan hier struviet en een kalirijke kunstmestvervanger. Een verdamper kan struviet omzetten in ammoniak en magnesiumwaterstoffosfaat die weer teruggaan naar de kristallisator. Ammoniak doet vervolgens dienst als energiebron voor een brandstofcel die elektriciteit opwekt.

lees meer


Mestsilo in Didam gescheurd

Op een boerenerf in Didam is maandagmorgen 10 februari een grote hoeveelheid mest uit een mestzak weggestroomd. In de zak is een scheur ontstaan, vermoedelijk door de harde wind. De geknapte mestzak had een inhoud van 800.000 liter. Een klein deel van de uit de zak gelopen mest is in de nabijgelegen bermsloot van de A18 gestroomd. ook ligt er mest op het erf op de openbare weg.

lees meer


Eerste industriële mestvergasser van Stercore komt in Emmen

Het bedrijf Stercore mag in Emmen een industriële mestvergasser bouwen. De installatie is in staat 24.000 huishoudens van groen gas te voorzien. Stercore heeft in Emmen al een kantoor op het bedrijventerrein Emtec. Hier draait sinds bijna 3 maanden ook een proefinstallatie. Eerder heeft het bedrijf een optie genomen op grond net buiten het Emtec-terrein. Daar moet de industriële mestvergasser komen. De installatie heeft een omvang van 120 bij 80 meter en wordt 10 à 12 meter hoog. Stercore verwacht de eerste vergasser over circa 2 jaar in gebruik te kunnen nemen. Het bedrijf investeert in totaal circa 40 miljoen euro. In vol bedrijf is de mestvergasser goed voor 35 directe en 20 indirecte banen.

lees meer


Aandachtspunten bij aanschaf van een gebruikte mesttank

Voor bedrijven die een gebruikte mesttank willen kopen zijn een aantal zaken aan de machine op het oog al vrij goed te beoordelen, zoals de staat van de banden, de pomp, de remmen, de bedrading en het onderstel. Zo kan er een inschatting worden gemaakt of er al op korte termijn reparaties te verwachten zijn, waardoor een goedkoop aangeboden mesttank in de praktijk toch duur kan uitvallen.

lees meer


Aanmeldperiode equivalente maatregelen

In het mestbeleid is ruimte voor de zogenaamde equivalente maatregelen. Hiermee krijgt een boer of tuinder onder voorwaarden extra ruimte om met stikstof te bemesten. De aanmeldperiode hiervan is ingegaan en duurt van 1 februari tot 1 juni 2020.

lees meer


Bloemlezing van Manuresource 2019

Eind november is de vierde editie van Manuresource georganiseerd. Meer dan 200 wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten uit 18 landen kwamen bij elkaar om de nieuwste kennis uit te wisselen op het thema mestverwaarding.

lees meer


Drenthe in beroep uitspraak vergunningsplicht voor beweiden en bemesten

De provincie Drenthe gaat in beroep tegen uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland over de vergunningsplicht voor bemesten en beweiden. Drenthe heeft handhavingsverzoeken van MOB en Vereniging Leefmilieu over weidegang en bemesten afgewezen. De rechtbank heeft in procedures daarover MOB en de Vereniging Leefmilieu gelijk gegeven.

lees meer


Milieueffectrapportage noodzakelijk voor vergunningsaanvraag OOC in Oss

OOC Beheer moet voor de vergunningaanvraag voor een biovergassingsinstallatie en een mestverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Elzenburg in Oss een volledig milieueffectrapport opstellen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

lees meer


Biologische sector wil af van gangbare mest

De biologisch landbouw streeft naar een gesloten kringloop met 100% biologische mest en biologisch strooisel. Dat streven komt met de groei van de biologische veehouderij steeds dichterbij. Door de mestvraag naar beneden te brengt, is 100% biologisch haalbaar.

lees meer


Meeste potentie in samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij

Om samenwerking in de landbouw te stimuleren zouden beleidsmakers moeten focussen op de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij, omdat hier meer potentie zit dan in samenwerking met de (glas)tuinbouw. Daarbij zou ingezet moeten worden op het aanwenden van dierlijke mest in de akkerbouw en krachtvoerproductie door akkerbouwers. Dat concludeert Sancia Vergunst, stagiaire bij LTO Noord regio West, die in januari haar onderzoek heeft afgerond waar de vraag: Hoe kan de samenwerking tussen veehouders, akkerbouwers en tuinders worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten? centraal stond.

lees meer


Stijging stikstofoverschot landbouw in 2018 door droge zomer

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 ten opzichte 2017 met ongeveer 8% toegenomen tot 330 miljoen kilogram. Het grootste deel (241 miljoen kilogram) ging verloren naar de bodem, 13% meer dan in 2017. Het verlies van stikstof naar de lucht daalde met 5% naar 89 miljoen kilogram. Door de droge zomer vielen oogsten tegen en werd er minder stikstof opgenomen door gras en gewassen. De toename van het overschot vond plaats ondanks inkrimping van de veestapel. Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS.

lees meer


Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers

Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen als koper, zink en kwik in de meststoffen. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse producten aan deze voorwaarden.

lees meer


Belgische ABS naar Grondwettelijk Hof voor soepeler overgang naar MAP 6

Het Belgische Algemeen Boerensyndicaat start een gerechtelijke procedure bij het Grondwettelijk Hof voor een soepelere overgang van het Mestactieplan 5 naar het nieuwe Mestactieplan (MAP) 6. De laattijdige invoering van MAP 6 heeft 18% van de landbouwers voor een onmogelijke opgave gesteld en de overige 82% tot vaak irrationele ingrepen gedwongen. Dat gaat ten koste van de landbouw maar evengoed van de waterkwaliteit., aldus het ABS.

lees meer


Pilot Bedrijfseigen Stikstofnorm wordt in 2020 mogelijk uitgebreid

Waarschijnlijk komt er ruimte voor meer deelnemers aan de pilot Bedrijfseigen Stikstofnorm in 2020. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het aantal deelnemers gaat dan van 10 naar 50. Terwijl de focus tot dusver lag op de wetenschappelijke onderbouwing, is er dit jaar veel aandacht voor implementatie in de praktijk. De deelnemers worden geworven uit bedrijven die al met andere bedrijfseigen bemestingsnormen werken, uit deelnemers aan Koeien&Kansen en uit deelnemers van het regionale project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

lees meer


Brexit: handel ongewijzigd tot en met 31-12-2020

De afgelopen periode is regelmatig aangegeven dat het onduidelijk is wat de uiteindelijke consequenties zijn voor de exportcertificering op het moment van de Brexit. De huidige overeenkomst tussen de EU en het VK houdt in dat tot en met 31/12/2020 de handel kan worden gecontinueerd zonder grote aanpassingen.

lees meer


Ammoniakemissie bij uitrijden van mest blijkt 10% lager dan tot dusver werd aangenomen

Bij het uitrijden van mest op het veld stoot de landbouw 10% minder ammoniak uit dan tot dusver werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe emissieberekeningen van Wageningen Universiteit & Research. De onderzoekers beoordeelden oude en recente ammoniakmetingen met een aangepaste rekenmethode. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Soil Use and Management.

lees meer


Uitscheiding van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest in 2019 ruim onder plafond

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019 vergeleken met 2018 met 2,6% gedaald naar 490 miljoen kilogram. Dat is onder het stikstofplafond dat de Europese Unie voor de Nederlandse veestapel heeft vastgesteld. De fosfaatuitscheiding bedroeg 156 miljoen kilogram, 3,7% minder dan in 2018. De fosfaatuitscheiding ligt hiermee ook ruim onder het fosfaatplafond. De daling hangt vooral samen met de afname van het aantal runderen, varkens en kippen. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Eerste mestverwerkers met Fertigarant-certificering krijgen ontheffing voor verplichte bemonstering

Mestverwerkers met het Fertigarant-certificaat kregen donderdag 30 januari een ontheffing voor de verplichte bemonstering van iedere vracht mest. In plaats daarvan wordt hun vaste mest voortaan op basis van steekproeven bemonsterd en dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op. De door Kiwa gecertificeerde bedrijven garanderen voorspelbare nutriëntengehaltes en dat maakt een verplichte bemonstering overbodig. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl heeft hiervoor een ontheffing afgegeven. Het Fertigant-certificaat kwam tot stand na 2 jaar samenwerken tussen LTO, Cumela Nederland, varkenshouder John van Paassen, Kiwa en de overheid.

lees meer


Tarieven voor SDE+ voor biogas en groen gas in 2020 bijgesteld

De SDE+ tarieven voor 2020 zijn voor biogas voor de verschillende categorieën met enkele centen per kuub omlaag gegaan. Een uitzondering vormt de productie van groen gas. Dit tarief is voor grootschalige productie met 2 cent per m3 verhoogd en voor kleinschalige productie met 1 cent gestegen per m3. De wijzigingen in tarieven zijn gebaseerd op berekeningen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

lees meer


'Veehouder die stikstofstripper benut heeft ammoniakemissie vaal al redelijk onder controle'

Nico Ogink, onderzoeker van Wageningen Livestock Research, ziet in zoeken naar mogelijkheden om de emissie van stikstof in de veehouderij terug te dringen ook mogelijkheden in het het verwerken van de mest. Wel merkt hij er bij op dat het alleen werkt binnen een gesloten systeem waarin de veehouder de uitstoot van ammoniak al redelijk onder controle heeft. Ogink doelt op mestvergisting in combinatie met het gebruik van een stikstofstripper. De opgeslagen mest wordt eerst gefermenteerd waarna een luchtwasser de stikstof uit het ammoniak haalt dat vervluchtigt uit het digestaat.

lees meer


Veel loonwerkers zijn nog niet klaar voor rijenbemesting op maisland

In 2021 is rijenbemesting in de teelt van mais op zandgrond verplicht. Een aantal loonwerkers past rijenbemesting al langere tijd toe, maar veel bedrijven zijn er nog niet op ingericht en zullen daar voor moeten investeren. Veenhuis Machines levert al bemesters waarmee aan de regels voor 2021 voldaan kan worden, maar de fabrikant stelt vast dat de bedrijven die momenteel in bemesters investeren niet per se een machine kopen die ook makkelijk als rijenbemester is in te zetten. Ook Dupont en Evers hebben die ervaring.

lees meer


Man in Borculo overlijdt na val in de mestput

In Borculo is op dinsdag 21 januari een man in een mestkelder gevallen. Het ging hier om de eigenaar van het bedrijf. De brandweer haalde hem eruit, maar het slachtoffer was niet meer te redden. De politie kan geen uitspraken doen over de oorzaak van het ongeval. De Inspectie SZW zal verder onderzoek doen naar de toedracht.

lees meer


'Kunstmestvervanger van Groot Zevert kan qua prijs ook concurreren met kunstmest'

De kostprijs van de Groene Weide-kunstmestvervangers die Groot Zevert Vergisting levert ligt 5% lager dan die van Entec-meststoffen. Dat stelde manager Arjan Prinsen van het bedrijf uit Beltrum tijdens een bijeenkomst over mestverwerking in het Friese Koudum. Groot Zevert zette het product dat ontstaat bij de grootschalige verwerking van varkensdrijfmest vorig jaar af bij 70 melkveehouders. Het aantal afnemers wordt in 2020 uitgebreid naar 140. Deze krijgen de dunne kunstmestvervanger emissiearm uitgereden in hun grasland.

lees meer


'Aanpak stikstofprobleem betekent veel beter benutten van dierlijke mest'

"We moeten dierlijke mest veel beter benutten als we echt iets willen doen aan het stikstofprobleem. En misschien moet de overheid dat in de toekomst maar stimuleren, bijvoorbeeld via heffingen op kunstmeststoffen. Ook moet de mestketen veel beter functioneren en dat vraagt om bewerking van verse mest. Daarvoor zijn slimme processen nodig, kennis van zaken, van chemie en van technologie. Maar het vraagt zeker ook om partijen die zich bewust en constructief opstellen." Dat stelt Johan Raap, lector Biobased energy aan de Avans Hogeschool in Breda.

lees meer


Masterclass monovergisting in Friesland

Provincie Friesland organiseert met enkele partners een masterclass monovergisting. Deze telt vijf bijeenkomsten en is gericht op melkveehouders die overwegen daarin te investeren. De aftrap is op 26 februari op Dairy Campus in Leeuwarden. De eerste sessie is kosteloos te bezoeken. De overige sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden en kosten 50 euro per sessie. Deelname aan de afsluitende excursie kost 100 euro.

lees meer


Rika Greenpark heeft 120.000 ton mest gecontracteerd voor verwerking in Wijster

Het Groningse bedrijf Rika Greenpark wil een covergister bouwen in het Drentse Wijster. Daar wil het bedrijf jaarlijks 140.000 ton pluimvee- en varkensmest te verwerken in combinatie met groenafval. Er is daarvan al 120.000 ton gecontracteerd. Rika Greenpark hoopt op korte termijn met de bouw te kunnen starten, maar kan nog niet tot overeenstemming komen met de provincie Drenthe over de voorwaarden in de omgevingsvergunning. De bestuursrechter doet naar verwachting eind februari uitspraak.

lees meer


Twee mannen in Oostrum om het leven gekomen in mestput

In het Limburgse Oostrum zijn vrijdagmiddag 24 januari de stoffelijke overschotten van 2 mannen gevonden in een mestput. Het tweetal werd vermist waarna de brandweer werd gealarmeerd en er een zoektocht werd gestart. De brandweer vond de twee slachtoffers in de mestput van het bedrijf. De hulp kwam uiteindelijk te laat. De mannen waren aan het werk bij de mestopslag. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar het vermoeden bestaat dat ze bedwelmd zijn geraakt door mestgassen.

lees meer


Jumpstart verwacht 20 nieuwe vergisters in 2020

Het aantal mestvergisters van de coöperatie Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar circa 30. Er wordt momenteel aan 11 installaties gebouwd en die komen nog voor juli in bedrijf. Dat zijn redelijk grote vergisters die elk de mest van minimaal 400 koeien gaan verwerken. Later in het jaar zullen er nog 10 of 11 installaties opgeleverd worden. Deze komen op bedrijven met 180 tot 350 koeien.

lees meer


Export verwerkte pluimveemest naar Peru mogelijk

Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, NVWA, de landbouwraad in Peru en NCM hebben we bindende afspraken kunnen maken voor export van verwerkte pluimveemest naar Peru.

lees meer


Liander verandert gasleidingnet om biogas van boeren in Zeewolde toe te laten

Het aanbod van biogas in Zeewolde is zo groot dat netwerkbeheerder Liander een hogedrukpompstation gaat bouwen om het groene gas op het landelijke aardgasnetwerk te kunnen ‘wegzetten’. Akkerbouwer Arie van der Knijff (63) zal zijn overtollige biogas daarmee leveren aan huishoudens in zijn woonplaats.

lees meer


'Groen gas verdient een gelijk speelveld'

Martien Visser is lector energietransitie & netintegratie aan de Hanzehogeschool in Groningen en Manager Corporate Strategy bij Gasunie. Hij is klip en klaar over de rol van groen gas: transport, distributie en opslag ervan zijn vele malen goedkoper dan van elektriciteit of warmte: "Groen gas in Nederland wordt op allerlei manieren gediscrimineerd". Een bijdrage op energiepodium.nl

lees meer


Bouw van een biogasinstallatie in Cothen gaat van start

Vrijdag 17 januari is het officiële startsein gegeven voor de bouw van een biogasinstallatie in Cothen. Acht samenwerkende boeren uit de Kromme Rijnstreek gaan de installatie realiseren. Ze gaan met het vergisten van mest en speciale soorten voedingsafval uit de regio biogas produceren dat vervolgens wordt opgewerkt tot groen gas dat wordt geleverd aan het lokale gasnet. Zonnepanelen leveren een deel van de nodige elektriciteit voor de installatie.

lees meer


Vlaamse Mestbank wordt strenger bij afwijkende mestsamenstellingen

In Vlaanderen blijken eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Dat heeft de Vlaamse Mestbank vastgesteld. Voor afnemers van mest is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten meststoffen bevatten omdat ze die informatie bij de bemesting gebruiken. Daarom zal de Mestbank strenger optreden bij grote afwijkingen tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

lees meer


Onderzoek naar effect van frequent mixen van mest op emissies

De eerste meetperiode in de praktijkstal op Dairy Campus in het kader van het project ‘Effect van het frequent mixen van mest op emissies’ is afgesloten. Met deze metingen proberen onderzoekers inzicht te krijgen in het effect van frequent mixen van mest op de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak uit een melkveestal.

lees meer


Directeur Meststoffen Nederland pleit voor gecombineerde toepassing kunstmest en dierlijke mest

Reinier Gerrits, directeur van de brancheorganisatie Meststoffen Nederland, vindt dat de discussie over stikstof gebaat is bij minder emotie en meer systeemkennis. Hij vindt dat organische mest en kunstmest te veel tegenover elkaar worden gezet. "Laten we werken aan het herstel van de juiste verbinding van organische en kunstmest om binnen de steeds scherpere milieunormen maximaal rendement te behalen", schrijft hij in een opiniestuk in Nieuwe Oogst.

lees meer


Mestsilo vat vlam bij Belgisch mesthandelsbedrijf in Pepingen

In het Belgische Pepingen is maandag 20 januari een mestsilo in brand gevlogen toen hieraan door de eigenaar met een slijpschijf een reparatie werd uitgevoerd. Een vonk ontstak de gassen die uit de mest vrijkomen. De eigenaar en zijn vrouw, die aan de silo werkten, zijn met de schrik vrijgekomen. De silo, waarin circa 3000 ton mest kan, was goed gevuld waardoor relatief weinig gas aanwezig was. De brandweer was na een half uur blussen de brand meester. Het bedrijf in Pepingen levert mest aan boeren in de regio.

lees meer


Mestopslag in Diksmuide begeeft het direct na de ingebruikname

Bij een veehouderijbedrijf in het Belgische Diksmuide is woensdag 22 januari circa 1800 kuub mest in de weilanden gestroomd, nadat een 28 meter lange betonnen muur van een mestopslagplaats volledig wegbrak. Het bassin was pas deze week voor het eerst in gebruik genomen. De brandweer liet de grachten rondom het bedrijf indammen om de zware milieuverontreiniging enigszins te beperken.

lees meer


'Aandacht voor risico's van mestgassen verslapt'

Ongelukken met mestgassen zijn aan de orde van de dag, terwijl de aandacht volgens deskundigen verslapt. "De risico's worden schromelijk onderschat", vindt Jetty Middelkoop, specialist gevaarlijke stoffen bij de Brandweer Nederland. "Het is een taboe bij boeren. De argumenten die ik hoor: boeren willen niet afgaan met de fouten die ze maken, ze zijn bezorgd over buren die zeuren over stankoverlast en vrezen nog meer beperkende wetgeving. Naarmate een ernstig ongeval langer geleden is, zakt de aandacht voor de gevaren steeds weer weg."

lees meer


Inagro doet haalbaarheidsscans voor pocketvergisting

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro doet dit voorjaar gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of pocketvergisting rendabel kan zijn. Pocketvergisting is een technologie die sinds 2011 wordt toegepast op 66 melkveebedrijven in Vlaanderen. In de operationele groep Pocketboer en Pocketboer 2 komen de exploitanten van installaties samen om gericht kennis en ervaring omtrent de vergisters uit te wisselen. Met het project Pocket Power wil Inagro nagaan of deze techniek ook verder uitgebreid kan worden naar andere sectoren, zoals de varkens- en preisector.

lees meer


Rika Greenparks vindt dat provincie onevenredige eisen stelt in vergunning voor vergister in Wijster

De provincie Drenthe stelt volgens het bedrijf Rika Greenparks onevenredig veel eisen aan de co-vergistingsinstallatie die de onderneming wil bouwen bij Wijster. Met de installatie wil het bedrijf biogas produceren uit pluimveemest, varkensmest en groenafval. Rika Greenparks zegt volgens de nieuwste technieken te gaan werken. Dit jaar hoopt het bedrijf te starten met de bouw en anderhalf jaar later zou de installatie gebruiksklaar moeten zijn. Deze week werd de kwestie tussen Rika Greenparks en de provincie behandelt door de rechter. De bestuursrechter doet eind februari uitspraak.

lees meer


'Dag van de Kringlooplandbouw' op 20 juni

Op 20 juni wordt een evenement georganiseerd met uitleg en velddemonstraties over praktische maatregelen die bijdragen aan kringlooplandbouw.

lees meer


Vervaet introduceert Hydro Trike 5x5

Vervaet heeft op de vakbeurs Agritechnica in Hannover de Hydro Trike 5x5 geïntroduceerd. Deze nieuwe optie geeft extra tractie in de heuvels en op los bouwland en komt in 2021 op de markt. Tegelijk past Vervaet de machine aan met een vernieuwde aandrijflijn en een aantal verbeterde details. De aandrijflijn krijgt een volledig elektronische tractieregeling, een splitter tussen neuswielaandrijving en achteras, hydrauliekleidingen met een grotere diameter en is te combineren met aangedreven wielen op de middelste as. Deze schuifas zelf is ook op een paar punten verbeterd; zo komt er een nieuwe ophanging om de krachten aan te kunnen.

lees meer


Integrale controle in Schalkwijk na klachten van stankoverlast door verontreinigde mest

De gemeente heeft vrijdagavond 10 januari een integrale controle uitgevoerd bij een aantal panden in Schalkwijk. Ze werd daarbij ondersteund door politie, brandweer en GGD. De actie vond plaats naar aanleiding van klachten over buitensporige stank en vermoedens van mogelijk illegale activiteiten waarbij mest is verontreinigd. Uit de controle blijkt dat bij enkele panden inderdaad sprake is van overtreding van regels op het gebied van milieu, bebouwing en bewoning. Daar gaat de gemeente in het vervolgtraject meteen mee aan de slag.

lees meer


Farmtech introduceert nieuwe Superfex stalmeststrooier

De Sloveense machinefabrikant Farmtech heeft een nieuwe Superfex stalmestrooier op de markt gebracht. De meststrooiers hebben een laadvermogen van 6 tot 12 ton. De spreidunit kan worden geleverd met horizontale of verticale walsen. Verder zit de spreidunit met 2 klemmen vast waardoor die makkelijk te monteren en te demonteren zijn.

lees meer


Duitse combi-wagen voor drijfmest en bulkgoederen

De Duitse machinefabrikant Demmler komt met een universele TKM 2460 L combi-wagen voor bijvoorbeeld drijfmest en bulkgoederen. De wagen heeft een inhoud van 40 kuub voor bulkgoederen en 19 kuub voor vloeibare goederen. De wagen kan in 10 stappen worden omgebouwd. De aluminium zijwanden hydraulisch opklapbaar en de module aan de achterkant zit vast met 4 klemmen. Het maximale toelaatbare gewicht van de wagen is 24 ton en de bak kan naast kiepen ook naar voren kantelen.

lees meer


Groen Gas Marrum ontvangt predicaat ‘Erkend Leerbedrijf’

Biogasbedrijf ‘Groen Gas Marrum’, gebouwd en volledig geëxploiteerd door HoSt, is aangemerkt als erkend leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Dit certificaat wordt toegekend aan leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. De vergistingsinstallatie in Marrum produceert jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 groen gas van aardgaskwaliteit. Dit groen gas wordt ingevoed op het gasnetwerk en is goed voor het jaarlijks gemiddelde gasverbruik van maar liefst 1.450 Nederlandse huishoudens.

lees meer


Mestvergisting kan bijdrage leveren aan reductie van ammoniak- en methaanemissie

Bij monomestvergisting wordt duurzaam energie geproduceerd en tevens de emissie van ammoniak en methaan gereduceerd. Op een melkveebedrijf betreft het een investering die is te overzien en financieel aantrekkelijk kan zijn. De uitdaging voor de vele agrarische ondernemers met een traditionele stalvloer ligt echter in het geschikt maken van de stalvloer.

lees meer


Twence heeft voor ruim 100.000 ton mest gecontracteerd

Twence kan rekenen op financiering van het mestverwerkingsproject in Zenderen. Als de onherroepelijke vergunning er is, komt de financiering er ook, heeft de bank toegezegd. Voorwaarde daarbij is dat Twence 80% van de beschikbare verwerkingscapaciteit van 250.000 ton heeft gecontracteerd. In oktober was 40% van deze capaciteit gecontracteerd. Dit aandeel is sindsdien nog mondjesmaat toegenomen, maar ligt nog beneden de 50%. Accountmanager Arno Brandwagt denkt dat dit deels komt door de onzekerheid over de vergunningsprocedure, maar ook het stikstofdossier speelt volgens hem mee.

lees meer


Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepalen stikstof, fosfor, kalium in dierlijke mest

Het normontwerp NEN 7433:2020 'Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest' is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

lees meer


Meststoffenwet kent onderscheid in drie soorten boetes

Bij overtreding van de Meststoffenwet worden drie soorten boetes onderscheiden die wettelijk zijn vastgelegd. Er zijn boetes voor ernstige overtredingen, zoals mestfraude, valsheid in geschrifte. Deze worden op basis van de Wet op de economische delicten opgelegd, in het kader van het wetboek van strafrecht. Daarnaast zijn er bestuurlijke boetes voor niet of onjuist afgezette of geregistreerde stikstof of fosfaat. Ook kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd voor het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling van de Meststoffenwet.

lees meer


Geen plannen om handhaving en controle van mestbeleid bij één organisatie onder te brengen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ziet geen voordeel van het onderbrengen van de handhaving en controle van het mestbeleid bij één organisatie. Zij denkt dat een fusie van onderdelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) veel tijd en energie zou kosten die dan niet wordt ingezet voor het daadwerkelijk uitvoeren en verbeteren van de handhaving en controle. Dat vindt de minister niet gewenst, zo geeft zij aan in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

lees meer


Friese brandweer heeft 5 speciale mestteams

De brandweer in Friesland heeft 5 speciale mestteams. De korpsen van Sint Nicolaasga, Nieuwehorne, Sint Annaparochie, Kollum en Mantgum rukken jaarlijks ongeveer 25 keer uit voor een incident met mest. Een belangrijk hulpmiddel voor zowel de boer als de brandweer is de H2S-meter. Deze geeft aan of de hoeveelheid H2S-gas te hoog is.

lees meer


Vion voorziet 20% krimp veestapel West-Europa

Vleesproducent Vion rekent op een krimp van het aantal varkens en runderen met 20% in de komende tien jaar in West-Europa. De vleesconsumptie daalt in die periode jaarlijks met 1% tot 2%, verwacht de grootste vleesverwerker van Nederland. Niet alleen in eigen land, maar ook op de tweede thuismarkt, Duitsland.

lees meer


Schouten past excretieforfaits voor melkvee nog niet aan

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet af van het aanpassen van de excretienormen voor melkvee per 1 januari 2020. Vorig jaar werd door de minister een voorstel voor het actualiseren van de forfaitaire mestproductienormen gedaan. Zij liet daarbij wel aan de Tweede Kamer weten dat de aanpassing alleen doorgevoerd zou worden als het aantal fosfaatrechten dat in de markt is onder het fosfaatplafond voor melkveehouderij zou zijn gebracht. Dat blijkt nog niet het geval.

lees meer


Stikstofbenutting verhogen in veenweiden

Het verdunnen van runderdrijfmest met een derde deel water bij uitrijden is inmiddels de standaard in het Veenweidengebied. Nog verder verdunnen blijkt de grasopbrengst niet positief te beïnvloeden. Minder stikstof uit kunstmest resulteerde in een betere N-benutting uit drijfmest.

lees meer


NVWA en RVO.nl bereiden handhavingsplan 2020 voor mestbeleid voor

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) hebben de uitvoering van de versterkte handhavingsstrategie mest en hun wettelijk verplichte toezichtactiviteiten opgenomen in een gezamenlijk handhavingsplan 2019 en bereiden nu gezamenlijk een handhavingsplan 2020 voor. De meeste activiteiten zijn risicogericht voor een effectieve en efficiënte aanpak. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

lees meer


Verkoop Varkens Innovatie Centrum Sterksel aan Re-N Technology is afgeketst

De voorgenomen verkoop van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel is van de baan. Woordvoerder Simon Vink van Wageningen University & Research vermoedt dat de maatschappelijke weerstand in Sterksel tegen de verkoop en daarmee het voortbestaan van VIC, de beoogde koper Re-N Technology heeft afgeschrikt.

lees meer


Nitroman: uitnodiging voor de klankbordgroep

Nitroman is een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, om nutriënten uit dunne fracties van mest beter in de praktijk toe te kunnen passen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep.

lees meer


MIA en Vamil bij inveteren in mestbewerking of het plaatsspecifiek toedienen van mest

Bedrijven die investeren in mestbewerking of het plaatsspecifiek toedienen van mest kunnen bij de fiscale aangifte in aanmerking komen voor Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). In de Milieulijst 2020 worden een aantal investeringen in mestbewerking en plaatsspecifiek bemesten omschreven die voor MIA en Vamil in aanmerking komen.

lees meer


Belgische bedrijven willen water uit mestverwerking benutten voor irrigatie

De Vlaamse minister van Omgeving, Demir, kent 1 miljoen subsidie toe aan een project van een mestverwerkend bedrijf uit Langemark-Poelkapelle om irrigatiewater uit dierlijke mest te halen. Het bedrijf wil het water dat aan mest wordt onttrokken benutten voor irrigatie. Er wordt daarbij een leidingennetwerk van 5 kilometer aangelegd waardoor het mestverwerkende bedrijf wordt verbonden met enkele teeltbedrijven in de directe omgeving. Het water dat aan de mest onttrokken wordt is ontdaan van zouten en kan worden benut voor beregening op de akkers. Het water zal ook gebufferd worden zodat er steeds een voldoende grote voorraad is.

lees meer


Vlaamse Mestbank deelt direct boete uit bij te laat indienen van aangifte

Iedereen die in Vlaanderen een Mestbankaangifte moet indienen, moet dat voor 15 maart 2020 doen. De aangifte is vanaf 2 januaribeschikbaar op het Mestbankloket.​ Wie de aangifte niet of te laat indient, krijgt onherroepelijk een boete van 250 euro. Bij herhaling binnen de 5 jaar verdubbelt de boete tot 500 euro. Nieuw in MAP 6 is dat die boete wordt opgelegd, zodra de deadline is verstreken.

lees meer


'Breng nutriënten naar waar ze het hardste nodig zijn'

De Nederlandse mestmarkt staat nog steeds voor de nodige uitdagingen. Het Nederlandse Centrum voor Mestverwaarding (NCM) werkt aan een betere afzet. Mestverwerking speelt hierbij een belangrijke rol, weet directeur Jan Roefs van dit centrum: 'Door ieder nutriënt op de juiste plek aan te wenden, krijgt dit waarde.' Een interview in Nieuwe Oogst.

lees meer


Veranderingen in mestbeleid vanaf 1 januari 2020

In 2020 veranderen er regels voor het gebruik van mest. De equivalente maatregelen voor extra fosfaat vervallen en sommige voorwaarden veranderen. Ook is er een andere hoeveelheid mest die mag worden uitgereden op overige grond. De fosfaatgebruiksnorm voor grond met de fosfaattoestand hoog gaat in 2020 omlaag. Op grasland mag 75 kilogram fosfaat worden gebruikt en op bouwland 40 kilogram. Er is een extra klasse voor de fosfaattoestand van de grond. Er zijn nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm.

lees meer


Gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger ook mogelijk in 2020 en 2021

Mineralenconcentraat is verwerkte dierlijke mest dat bijna dezelfde kwaliteit heeft als kunstmest. Het is het eindproduct dat ontstaat bij verwerking van dierlijke mest door ultrafiltratie of gelijkwaardige technieken, gevolgd door omgekeerde osmose. Tot en met 2021 wordt in Nederland onderzocht welke voordelen mineralenconcentraat heeft voor de landbouw en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Een vaste groep producenten doet mee aan het onderzoek. Gebruikers van mineralenconcentraat kunnen zich het hele jaar aanmelden.

lees meer


HoSt groeit in 10 jaar van 20 naar 140 werknemers

Het bedrijf HoSt in Enschede had 10 jaar geleden 20 werknemers, nu zijn het er 140. De omzet over 2109 bedroeg circa 50 miljoen euro. HoSt is ontstaan uit een samenwerking tussen Holec Projects en Stork. Vanaf 1999 is HoSt een volledig onafhankelijke organisatie die de activiteiten 100% richten op de technologische ontwikkeling en levering van systemen voor de duurzame opwekking van energie uit biomassa en afval. Het bedrijf is gegroeid tot een belangrijke leverancier van bio-energiesystemen met een groot serviceteam door heel Europa met een groot team aan ingenieurs die de systemen ontwerpen, bouwen en installeren.

lees meer


Delphy zet website op over slim gebruik van meststoffen

Advies- en onderzoeksbureau Delphy heeft in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de website www.slimmest.nl opgezet met achtergrondinformatie over het slim benutten van meststoffen in de teelt van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. De website is vooral bedoeld voor telers op de zuidelijke zand- en lössgronden. De informatie op de website berust op praktijk- en onderzoekservaring en wordt aangeboden in de vorm van factsheets, korte filmpjes ingesproken door Delphy-adviseurs en links naar websites met aanvullende informatie.

lees meer


Twence vreest voor mislopen SDE+ subsidie bij bouw van mestverwerkingsinstallatie

Twence vreest de subsidie in het kader van de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voor de mestverwerkingsinstallatie bij Zenderen mis te lopen nu de bouw door juridische procedures wordt vertraagd. Volgens het bedrijf wacht de Raad van State te lang met een uitspraak in de beroepsprocedure tegen de verleende vergunning voor de geplande installatie op bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt. In een brief aan de Raad van State heeft de advocaat van Twence aangedrongen op spoed.

lees meer


Re-N Technology wil ook biogasinstallatie realiseren in Geldermalsen

Er komt mogelijk een nieuwe biogasinstallatie op het Avri-terrein langs de A15 bij Geldermalsen. Het initiatief komt van het bedrijf RE-N Technology. Op hetzelfde terrein zijn onlangs windmolens gebouwd, nadat er eerder al zonnepanelen op de stortplaats werden geplaatst. Het college van West Betuwe heeft nog geen standpunt ingenomen over het plan voor de biogasinstallatie. Op dinsdag 7 januari is er een eerste informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Geldermalsen.

lees meer


'Mestafzet in Duitsland komt niet meer terug op oude niveau'

Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland, stelt vast dat de export van pluimveemest en mengmest naar Duitsland in 2019 weer is aangetrokken na de daling in 2018. Maar er is wel sprake van een stabilisatie op een lager niveau. Dat bevestigen ook diverse mesthandelaren die mest exporteren naar Duitsland. Het is een gevolg van de nieuwe mestwetgeving in Duitsland. Het grootse deel van de pluimveemest die naar Duitsland wordt uitgevoerd wordt verwerkt in vergistingsinstallaties.

lees meer


Stichting Duurzaam Landleven Bernheze verwerkt jaarlijks ruim 55.000 kuub mest

Stichting Duurzaam Landleven Bernheze verwerkt in Heeswijk Dinther jaarlijks ruim 55.000 kuub mest en 12.000 kuub co-producten. Twee derde van de mest is afkomstig van varkenshouders, een derde van melkveehouders. De mest en coproducten worden vergist en met het biogas wordt groene stroom opgewekt. Het digestaat krijgt een nabewerking. De dikke fractie wordt geëxporteerd, de dunne fractie, het ultra-concentraat, wordt in Nederland afgezet. De stichting wacht nog op de erkenning dat het ultra-concentraat als kunstmestvervanger gebruikt mag worden. Het procedé is dusdanig dat er uit de dunne fractie schoon water gefilterd wordt.

lees meer


Regels rond sleepvoetbemester dwingen machinefabrikanten tot zoeken naar oplossingen

De sleepvoetbemester is inmiddels verboden, maar op klei of veengrond is het systeem nog wel toegestaan, mits de mest minimaal een derde wordt verdund met water. De mest moet daarbij met een gesloten systeem naar de grond worden gebracht, en mag in strookjes van maximaal 5 centimeter breed en maximaal 15 centimeter hart-op-hart op het gras liggen. Machinebouwers werken wel aan oplossingen om te borgen dat aan de wet wordt voldaan. Duport ziet in een systeem dat is afgeleid van een spaakwielbemester een mogelijk alternatief voor de sleepvoetbemester.

lees meer


Totale plaatsingsruimte voor fosfaat in Nederland neemt in 2020 licht toe

Per 1 januari 2020 is in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet een verfijnde klassenindeling voor de fosfaattoestand vastgesteld, te weten de klassen arm, laag, neutraal, ruim en hoog. De verfijning in de indeling van fosfaatklassen kan voor individuele bedrijven betekenen dat zij in een andere klasse terechtkomen. Dit resulteert in een andere fosfaatgebruiksnorm die mag worden toegepast. Dit kan dan weer gevolgen hebben voor de mestplaatsingsruimte op een bedrijf. De totale plaatsingsruimte voor fosfaat in Nederland neemt licht toe.

lees meer


'Mestverwaarding betekent werken aan vermindering van verliezen'

Ruwe mest is een mengsel van nutriënten. Alleen al door mest te scheiden in een dunne en dikke fractie zijn voordelen te behalen. De dunne fractie is anorganisch en werkt sneller en bevat kalium. De dikke fractie bevat meer organische stof en werkt langzamer en die moet je misschien op een ander moment en op een andere manier aanwenden. Dit is weliswaar een kosten-batenafweging, maar hoe secuurder de meststoffen en de bemesting, hoe lager de verliezen worden en hoe hoger het landbouwkundig nut, aldus directeur Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM).

lees meer


Jabba Mest en Schippers gaan mestverwerking aan HyCare-varkensstal koppelen

In Bladel wordt begin 2020 de HyCare-varkensstal ‘De Raamloop' van MS Schippers gekoppeld aan een systeem voor dagontmesting en mestverwerking ontwikkeld door het bedrijf Jabba Mest uit Bladel. Dat gebeurt in het Brabantse project ‘Veehouderij van de toekomst’. In januari wordt op het proefbedrijf een testunit geplaatst om mest te verwerken. Met de dunne fractie na mestscheiding zullen de putten in de varkensstal dagelijks worden gespoeld. Daarnaast is het de bedoeling dat de dunne fractie zo ver wordt gezuiverd dat het afvalwater kan worden geloosd.

lees meer


Kabinet reserveert extra geld voor MIA en Vamil in 2020

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Dat blijkt uit de Milieulijst 2020, die op 27 december is gepubliceerd in de Staatscourant. Via de fiscale regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2020 een bedrag van 149 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast trekt het kabinet komend jaar 10 miljoen extra uit voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie.

lees meer


Onderzoek naar terugwinnen van nutriënten uit dunne fractie

Het 3-jarige project ‘NITROMAN’ is een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse partners om nutriënten terug te winnen uit de dunne fractie van varkens- en rundermest. Het project is gestart op 1 december 2019. Via bedrijfsbezoeken aan operationele installaties krijgen veehouders de kans om kennis te maken met marktrijpe technieken. Er wordt ook een rekentool ontwikkeld om de financiële haalbaarheid van deze technieken voor individuele veehouderijbedrijven na te gaan.

lees meer


NVWA zal in 2020 extra capaciteit inzetten voor controles van het mestbeleid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor controles van het mestbeleid. Het Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek van de NVWA zal in 2020 onder andere een netwerkanalyse voor mestfraude maken samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en RVO.nl. Dat staat in het jaarplan NVWA 2020 dat door de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Bruins voor Medische Zorg en Sport aan de Tweede Kamer is aangeboden.

lees meer


POV zoekt varkenshouders met mestboetes voor nieuwe juridische stappen

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) wil graag inzicht hebben in de betaalde boetesvoor overtredingen van de Meststoffenwet, de boetes die momenteel nog openstaan, de nieuw opgelegde boetes en hoopt dat varkenshouders deze informatie willen delen. Dit in verband met het onderzoeken van de mogelijkheden om via een juridische procedure een schadevergoeding te vorderen. Deze procedure die al jaren geleden werd ingezet is nog niet afgerond.

lees meer


Big Dutchman introduceert nieuwe composteerinstallatie voor pluimvee- en varkensmest

Fabrikant Big Dutchman heeft met de ComproLiner een nieuw systeem op de markt gebracht om droge kippenmest, vleeskuikenmest of gesepareerde varkensmest volautomatisch composteren. Met het systeem wordt de mest onder invloed van zuurstofrijke lucht door micro-organismen ontleed en omgezet in compost. Het materiaal dat moet worden gecomposteerd moet een droge stof gehalte van minimaal 40% hebben.

lees meer


Meer duidelijkheid over derogatie 2020 in het voorjaar

De Europese Commissie besluit naar verwachting in het voorjaar of Nederland in 2020 weer derogatie krijgt. Een derogatievergunning aanvragen kan nu nog niet. Met een derogatievergunning mag een veehouder extra dierlijke mest gebruiken. Zolang Nederland voor 2020 geen derogatie heeft, moeten veehouders zich houden aan de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Dat betekent dat zij 170 kilogram dierlijke mest per hectare per jaar mogen gebruiken. Als Nederland in 2020 een derogatie krijgt, kunnen de voorwaarden veranderen. Ook dit wordt in het voorjaar bekend.

lees meer


Best beschikbare gegevens moeten eindvoorraad mest op 31 december bepalen

Veehouders moeten de eindvoorraad mest op 31 december 2019 doorgeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voor het bepalen van de gehaltes moet gebruik worden gemaakt van de ‘best beschikbare gegevens’. Dat houdt in dat de gehaltes zo mogelijk worden vastgesteld op grond van analyseresultaten van de mestvoorraad. Veehouders die deze informatie niet hebben maar die wel analyses hebben van mest die in het afgelopen jaar van het bedrijf werd afgevoerd, mogen gemiddelde stikstof- en fosfaatgehalten uit deze analyseresultaten gebruiken. Als ook die informatie niet aanwezig is dan mag gebruik worden gemaakt van de forfaitaire gehalten.

lees meer


Kabinet stelt 2 miljard euro beschikbaar voor SDE+ in voorjaar 2020

In het voorjaar van 2020 is er een extra openstellingsronde van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De regeling gaat open van 17 maart tot en met 2 april 2020. Er is 2 miljard euro beschikbaar. Deze extra openstellingsronde is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht.

lees meer


Milieueffectrapportage noodzakelijk voor mestverwerking in Oss

OOC Beheer moet voor de vergunningaanvraag voor een biovergassingsinstallatie en een mestverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Elzenburg in Oss een volledig milieueffectrapport opstellen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie m.e.r.. Gedeputeerde Staten willen een volledige milieueffectrapport, waarin ook geur en gezondheid meegenomen worden.

lees meer


Affakkelen methaan uit mestopslag als klimaatmaatregel

Bij proeven om de methaanemissie van rundveebedrijven te beperken, zijn onderzoekers van Wageningen University & Research begonnen met het affakkelen van methaan vanuit een mestzak. Dit als onderdeel van het grote programma 'Veehouderij en klimaat'.

lees meer


Vlaamse boeren moeten vanaf 1 januari 2020 kunstmestgebruik registreren

Vanaf 1 januari 2020 is elke aangifteplichtige boer en tuinder in Vlaanderen verplicht om een aankoop- en gebruiksregister bij te houden voor kunstmest. Tot het digitale register op het Mestbankloket beschikbaar is, moeten boeren en tuinders zelf een register opmaken. De registers moet informatie bevatten over de aankopen en het gebruik van kunstmest. Vanaf 1 juli 2020, moet dit register digitaal worden bijgehouden op het Mestbankloket.

lees meer


Gemeenteraad Venray geeft verklaring van geen bedenkingen af voor mestverking in Ysselsteyn

Er is bij de provincie Limburg een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het verwerken van mest van derden en het legaliseren van een kleinschalig transportbedrijf als nevenactiviteit bij een vleesvarkensbedrijf in Ysselsteyn. Om medewerking te kunnen verlenen aan het plan is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. Voor het toestaan van deze afwijking van het bestemmingsplan heeft de provincie een verzoek bij de gemeente Venray ingediend om een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De gemeenteraad van Venray heeft daar op dinsdag 17 december mee ingestemd.

lees meer


Alphense veehouder gaat nieuwe installatie voor biologische mestverwerking testen

In Alphen aan den Rijn wordt in het voorjaar van 2020 wordt de eerste installatie van Dutch Farmer Solutions uit Pijnacker gebouwd voor het biologisch verwerken van drijfmest. Het doel van het bedrijf is om in de eerste helft van 2020 in heel Nederland 50 proefinstallaties te bouwen, zowel voor de varkenshouderij als de melkveehouderij. De installatie in Alphen aan de Rijn komt op het biologische melkveehouderijbedrijf van Jan van Dorp.

lees meer


Eerste Kamer akkoord met wijziging van de Meststoffenwet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 17 december ingestemd met een voorstel van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot wijziging van de Meststoffenwet ter implementatie van het zesde actieprogramma van de Europese Nitraatrichtlijn. De fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten steunden het wetsvoorstel, de fractie van PVV stemde tegen het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel moet helpen voorkomen dat de mestuitstoot te hoog wordt en zo de kwaliteit van het water te waarborgen.

lees meer


'Onderzoek eerst hoeveel mest in Noord-Brabant bewerkt moet worden en daarna de locaties'

De provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten in het oosten van Brabant willen een regionaal afsprakenkader maken voor mestbewerking. De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert in het milieueffectrapport voor dit plan eerst te onderzoeken hoeveel mest bewerkt moet worden en welke opties er voor mestbewerking zijn, en daarna pas naar geschikte locaties te kijken.

lees meer


Biogasproject in Noord Deurningen officieel in gebruik genomen

Vrijdag 13 december is het biogasproject in Noord Deurningen officieel in gebruik genomen. Zes melkveehouders, verenigd in de Energiecoöperatie IJskoud, vergisten de mest van hun koeien in een gezamenlijke biogasinstallatie. Via de biogasleiding van Cogas nemen de bedrijven Byk Netherlands en Tuincentrum Aarninkhof in Denekamp het biogas af. Hiermee wordt een groot deel van hun aardgasverbruik vervangen en vermindert de uitstoot van CO2. De provincie Overijssel en de Rijksoverheid hebben dit project financieel ondersteund.

lees meer


Belgische varkenshouder experimenteert met monovergister

De Belgische varkenshouder Bart Vanackere heeft in Ardooie een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd waarbij onder de roostervloer een mestschuif is aangebracht die vaste mest uit de stal verwijderd en de urine gescheiden wordt opgevangen. De dikke fractie gebruikt de ondernemer in een monovergister.

lees meer


AgroGas verwacht op korte termijn fiat van de leden

De financieringsaanvraag voor de bouw van de biogasinstallatie van coöperatie AgroGas op bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld ligt bij de bank. Voorzitter Henk Rougoor denkt in januari 2020 de 75 van de coöperatie leden bijeen te kunnen roepen voor een definitief akkoord. De bouw van de installatie vergt een investering tussen 20 miljoen en 25 miljoen euro nodig. Het Innovatie- en Energiefonds Gelderland en het Nationaal Grondfonds stellen samen 5 miljoen euro beschikbaar via een achtergestelde lening. Van de bank is 15 miljoen nodig. De 75 leden hebben samen ruim 1,5 miljoen euro geïnvesteerd.

lees meer


Prijs van VVO's nam in 5 jaar met 80% af

Melkveehouders met een mestverwerkingsplicht zijn weinig geld meer kwijt aan de aankoop van Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO's). De waarde van VVO's is in de afgelopen 5 jaar gedaald van 2,50 euro naar circa 0,50 euro per kilo fosfaat. Daardoor dragen VVO’s weinig meer bij aan het verder uitbouwen van de mestverwerking in Nederland.

lees meer


Belgisch bedrijf Fertikal wil biogasproductie met installatie van Biomoer hervatten

De Belgische onderneming Fertikal wil de productie van biogas via de vergistingsinstallatie van Biomoer in het Brabantse De Moer weer hervatten. Algemeen directeur Geert Brosens garandeert dat Fertikal maximaal 25.000 ton mest per jaar zal verwerken, zoals dat in de vergunning vastligt. Omdat in de vergunning voor de vergister ook staat dat er een koppeling moet zijn met een melkveebedrijf, wil Brosens de stallen nabij de locatie ook weer in gebruik gaan nemen.

lees meer


Haalbaarheidsstudie naar biogashub rond FrieslandCampina fabriek in Lochem

De gemeente Lochem wil ruim 24.000 euro uittrekken voor onderzoek dat duidelijk moet maken of melkveebedrijven in de regio de zuivelfabriek van FrieslandCampina kunnen gaan voorzien van biogas. FrieslandCampina werkt in de fabriek in Lochem met poedertorens die veel warmte nodig hebben. Omdat te verduurzamen is met biogas de meeste impact te bewerkstelligen. CCS Energieadvies uit Deventer is gevraagd om het onderzoek uit te voeren,

lees meer


Mestac wil dikke mestfractie bij verwerking Merensteyn met 85% droge stof afzetten

Mestac wil voor de mestverwerking via Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn minder afhankelijk worden van de afzet van een dikke mestfractie met een droge stofgehalte van maximaal 35%. De mestafzetcoöperatie overweegt daarvoor een investering in een met resthout gestookte biomassacentrale bij de mestverwerkingsinstallatie die warmte en elektriciteit levert. Daarmee ontstaat dan de mogelijkheid om de dikke fractie met restwarmte te drogen tot een droge stofgehalte van boven de 85%. In dat geval is ook een aparte hygiënebehandeling van de dikke fractie niet meer nodig. In het voorjaar van 2020 moet duidelijk worden of het project haalbaar is.

lees meer


Methaan uit mest omzetten in CO2 is netto gunstig met oog op emissie van broeikasgassen

Bij het onderzoek naar van Wageningen University & Research om de methaanemissie van rundveebedrijven te beperken, wordt op een bedrijf in het Brabantse Haarsteeg geëxperimenteerd met het affakkelen van het vrijkomende methaan vanuit een mestzak. De verbranding van methaan gaat gepaard met CO2-emissie, maar de hoeveelheid CO2 die ontstaat is een factor 28 minder schadelijk dan het broeikasgas methaan.

lees meer


Antibioticaresistente bacteriën, resistentiegenen en antibioticaresiduen in mest

In mest blijken bacteriën voor te komen die resistent zijn voor bepaalde soorten antibiotica. Ook zijn er in mest resten van antibiotica gevonden. Mest van landbouwhuisdieren wordt gebruikt om landbouwgrond mee te bemesten. Door regen kunnen de bacteriën vanuit de bodem in het oppervlaktewater terechtkomen. Maar afvalwater van mensen is een grotere bron van resistente bacteriën in water dan mest. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

lees meer


Vogelsang werkt samen met John Deere aan nauwkeurige aansturing van drijfmestdosering

De Duitse machinefabrikant Vogelsang werkt samen met het Amerikaanse concern John Deere aan een nauwkeurige aansturing van drijfmestdosering met de Blackbird-sleepvoetbemester. De combinatie van mechanische aansturing door Vogelsang en elektronische aansturing door John Deere op basis van gps, vergroot de nauwkeurigheid van de mestgift. Het is de bedoeling dat het systeem komend jaar op de markt komt.

lees meer


Monstername-infrastructuur voor mestkeldergassen aangelegd in 2 melkveestallen

Ingenieursbureau Tauw is in opdracht van FarmGasLive gestart met het aanleggen van een monstername-infrastructuur in 2 melkveestallen, waarmee gedurende een jaar de concentraties van mestkeldergassen gemeten worden. Verhoogde concentraties van mestkeldergassen kunnen namelijk tot explosies in stallen leiden. FarmGasLive voert het project samen uit met CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies en Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

lees meer


'Nederland moet gerecycled fosfaat uit rioolslib exporteren'

Het sluiten van de nutriëntenkringloop gaat voor fosfaat gemakkelijker dan voor stikstof. Maar het extra gerecyclede fosfaat uit rioolslib moet Nederland vanwege het mestoverschot exporteren. Dat zei ir. Wim van Dijk, onderzoeker bodem- en nutriëntenmanagement van Wageningen University & Research tijdens de themadag Bemesting Akkerbouw van de Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten in Nijkerk.

lees meer


Waterkwaliteit van landbouwgebied in Vlaanderen is verslechterd

De waterkwaliteit in het landbouwgebied van Vlaanderen gaat verder achteruit. Dat blijkt uit het Mestrapport 2019 van de Vlaamse Landmaatschappij en het en het MAP-rapport 2018-2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij. De 2 organisaties geven jaarlijks een stand van zaken over de aanwezigheid van nitraat in het water, door bemestingsactiviteiten van de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Uit de resultaten van het MAP-meetnet oppervlaktewater in landbouwgebied van de Vlaamse Milieumaatschappij, blijkt dat het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 milligram nitraat per liter, al 5 winterjaren op rij niet meer daalt. De laatste 2 winterjaren is het percentage meetpunten met een overschrijding zelfs opvallend gestegen naar 38%.

lees meer


Vlaamse Mestbank legde voor 890.000 euro boetes op vanwege overbemesting

Via risicoanalyses zet de Vlaamse Mestbank controles met betrekking tot het mestbeleid in Vlaanderen gericht in. In 2018 en in de eerste helft van 2019 heeft de Mestbank bij 30% van circa 300 gecontroleerde landbouwbedrijven met dierlijke mestproductie maatregelen opgelegd. Regelmatig wordt vastgesteld dat er onvoldoende mest werd afgevoerd van het bedrijf. Door fraude, zoals valse verklaringen op de aangifte en op de transportdocumenten over de hoeveelheid mestopslag en over de -afvoer van het bedrijf, lijkt de nutriëntenbalans op papier in evenwicht, maar blijft er toch te veel mest op het bedrijf achter. Bij zware overtredingen volgt een geldboete. Er werden boetes opgelegd aan 35 bedrijven, voor een totaal van 890.000 euro, omdat de mestafzet niet in orde was.

lees meer


'Verdund uitrijden van mest gaat meer kosten dan 1,50 tot 2,00 euro per kuub'

Het Landbouw Collectief ziet in het uitrijden van mest die verdund is met water een belangrijke maatregel om op korte termijn de emissie van ammoniak omlaag te brengen. Loonwerker Laurens te Riet uit Haaksbergen plaatst daar kanttekeningen bij. Hij werkte mee aan onderzoek binnen het project Vruchtbare Kringloop Overijssel waarin het loonbedrijf verdunde mest uitreed. Hij denkt dat het in de praktijk veel meer gaat kosten dan 1,50 euro tot 2,00 per kuub extra, zoals door het Landbouw Collectief wordt ingeschat.

lees meer


Belgische biogasproducenten willen digestaat opwaarderen

Op de laatste dag van het congres MauREsource op 27 en 28 november in het Belgische Hasselt zijn twee mestverwerkingsinstallaties bezocht. Er waren excursies naar Arbio in Arendonk en Biogas Bree in Bree. De twee bedrijven vergisten mest en zoeken daarbij naar nieuwe technieken om het digestaat tot waarde te brengen.

lees meer


22 jaar onderzoek naar fosfaatbemesting op grasland

Wagenings onderzoeker Jantine van Middelkoop ‘beheert’ samen met haar collega Inge Regelink de gras-proefvelden in het veenweidegebied rond Zegveld en op de jonge zeeklei nabij Lelystad. Samen doen ze onderzoek naar de fosfaathuishouding van deze graslanden en de veranderingen in grasopbrengst onder invloed van verschillende fosfaat-bemestingsregimes.

lees meer


Afzet naar Zuid-Afrika?

De Zuid-Afrikaanse autoriteiten hebben contact met Nederland opgenomen om afspraken te maken over de import van (producten uit) mest van varkens.

lees meer


Compostfabriek van CNC Grondstoffen gaat in de verkoop

Het besluit van de leden van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) om de coöperatie op te heffen betekent ook dat de 6 vestigingen van compost- en dekaardefabrikant te kopen. De fabrieken moeten minimaal 100 miljoen euro opbrengen. Na aftrek van schulden blijft dan 60 miljoen euro over voor de coöperatieleden. Onder de vestigingen die in de verkoop gaan valt ook de in 2017 volledig vernieuwde fabriek in Milsbeek, waarmee een investering was gemoeid van 22 miljoen euro.

lees meer


Re-N Technology wil mestvergister van Varkenshouderij Innovatiecentrum in Sterksel overnemen

Het is bijna zeker dat het terrein van het Varkenshouderij Innovatiecentrum in Sterksel een agrarische bestemming houdt. De afdeling facilitair bedrijf van de Wageningen University & Research, de huidige eigenaar van de onderzoekslocatie, zit inmiddels zo goed als vast aan de verkoop van de mestvergister aan biogasbedrijf Re-N Technology. Dit bedrijf exploiteert de biogasinstallatie op het terrein in Sterksel al enige tijd en heeft het eerste recht van aankoop. De gesprekken over een overname zijn inmiddels in zo een vergevorderd stadium dat het niet meer mogelijk is om eenzijdig de gesprekken af te breken", aldus Jan Schuijt van het facilitair bedrijf.

lees meer


Duitse DLG keurt NIR-sensor van Kaweco op meeste punten goed

In het testcentrum van de DLG is de Kaweco NIR-sensor uitgebreid getest op nauwkeurigheid. Het doel van de DLG is het bepalen van de nauwkeurigheid van mobiele sensoren in combinatie met geschikte kalibratiemodellen voor het bepalen van de samenstelling van de passerende vloeibare mest. Hierbij worden de waarden vergeleken met laboratoriumanalyses via officieel erkende methoden. De sensor is getest op rundermest, varkensmest en vloeibaar digestaat. Er worden metingen gedaan van het droge stofgehalte, het totaal stikstofgehalte, het gehalte ammoniumstikstof en het kalium- en fosfaatgehalte.

lees meer


Bionext ziet in gangbare mest risicofactor voor biologische sector

Van de mest in de biologische sector mag vanaf 1 januari 2020 nog maar maximaal 30% in plaats van 35% van een gangbaar bedrijf komen. Ketenorganisatie Bionext wil dit graag snel verder afbouwen, omdat in gangbare mest residuen van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen.

lees meer


SDE+ subsidie voor biomassaketel bij Merensteyn

Mestafzetcoöperatie Mestac kan over een periode van 12 jaar maximaal 16,8 miljoen euro subsidie tegemoet zien in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ voor het gebruik van een met resthout gestookte biomassacentrale bij de mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn De centrale kan mest drogen en elektriciteit opwekken. Het gaat om één van de beschikte projecten in de openstelling van de regeling SDE+ van het afgelopen voorjaar. De beoogde centrale heeft een capaciteit van meer dan 5 megawatt en moet 42.500 megawattuur elektriciteit per jaar kunnen produceren.

lees meer


Tweede Kamer stemt in met aanpassingen in Meststoffenwet

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 3 december ingestemd met de wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het betekent onder andere stikstof- en fosfaatplafonds voor de melkvee-, varkens- en pluimveesector in de wet zijn opgenomen. Bij een overschrijding van deze plafonds heeft de minister in de toekomst de mogelijkheid om per sector generieke kortingen door te voeren. De Tweede Kamer nam wel enkele amendementen aan om daar extra voorwaarden aan te verbinden.

lees meer


Interreg project ‘Nitroman’ gericht op optimale benutting van dierlijke mest

Zowel in Nederland als in Vlaanderen realiseren veehouders jaarlijks omvangrijke mestoverschotten. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen. Het Interreg project ‘Nitroman’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de mestoverschotten. Hierdoor zouden mestoverschotten van lokale veehouders ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw.

lees meer


Ruim 600.000 ton extra mestvervoer in eerste 9 maanden van 2019

In de eerste 3 kwartalen van 2019 vonden 832.041 mesttransporten plaats waarvoor een Vervoersbewijs Dierlijke Mest is aangeleverd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Gemiddeld werd er daarbij 33,6 ton mest vervoerd per vracht. De vervoerde mest had een gehalte van 3,8 kilo fosfaat en 6,5 kilo stikstof. In vergelijking met de eerste 9 maanden van vorig jaar werd in 2019 ruim 600.000 ton mest meer vervoerd. Er was een toename in het vervoer van varkens-, pluimvee,- en gemengde mest en minder transport van rundermest en andere mestsoorten. Het fosfaat- en stikstofgehalte per ton lag iets hoger dan de vorig jaar vervoerde mest.

lees meer


Nitroman van start

Op 1 december is een Vlaams-Nederlands Interreg-project van start gegaan: Nitroman. In dit project, waar NCM een van de partners van is, willen we onderzoeken hoe dunne fracties uit drijfmest verder kunnen worden verbeterd en afgezet. Hiermee willen we bijdragen aan betere teelten, aan kostenverlaging in de keten, aan het sluiten van de regionale kringlopen en aan lagere verliezen naar het milieu.

lees meer


Uitvoer van fosfaat in mest neemt in 2019 toe door sterke toename van afzet in Frankrijk

In de eerste 3 kwartalen van 2019 is vanuit Nederland bijna 2,52 miljoen ton mest uitgevoerd met daarin ruim 28,9 miljoen kilo fosfaat en iets meer dan 30,7 miljoen stikstof. Gekeken naar de hoeveelheid fosfaat die is uitgevoerd betekent dat een toename van bijna 8,6% in vergelijking tot de eerste 9 maanden van 2018. De uitvoer van fosfaat naar Duitsland nam met 3,2% toe. De uitvoer naar Frankrijk steeg met 24,2% en de export naar België liep met 13,3% terug. Naar overige landen werd 66,6% meer uitgevoerd in vergelijking tot vorig jaar.

lees meer


Blue Sphere kan door met bouw van vergister in Sterksel

Voor de mestvergister die in het Brabantse Sterksel wordt gebouwd door het Amerikaanse bedrijf Blue Sphere is de vergunning voor de Wet op natuurbescherming nog niet helemaal rond. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten zien geen reden om op dit moment een bouwstop op te leggen.

lees meer


Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

Het normontwerp NEN 8771 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties' voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. Het is de tweede keer dat deze norm ter commentaar is gepubliceerd. Naar aanleiding van de vorige commentaarronde, is het ontwerp gewijzigd. Belanghebbenden kunnen nu tot 1 maart 2020 commentaar indienen.

lees meer


'Met stikstofstripper kan stikstofemissie sterk worden gereduceerd'

Een stikstofstripper is een technische installatie die de stikstof uit dierlijke mest haalt en vastlegt in een grondstof voor kunstmest. Daarmee kan de stikstof uit de dierlijke mest niet meer ontsnappen naar de lucht vanuit de opslag of als het wordt uitgereden op het land. De eerste stikstofstrippers draaien inmiddels bij een paar voorlopers. Voor de grote uitrol is steun van de overheid nodig. De wetgeving biedt nu nog geen ruimte voor dit soort stikstofuitstoot beperkende technologie, stelt ir. Rene Cornelissen van CCS Energie-advies.

lees meer


Rechter moet oordelen of gemeente moest handhaven tegen bedrijf dat mest vergist

De Raad van State moet oordelen of de gemeente Noardeast-Fryslân handhavend dient op te treden tegen een exploitant van een mestvergistingsinstallatie in Hantumhuizen. De gemeente legde het bedrijf wel een dwangsom op en vroeg de exploitant extra milieumaatregelen te treffen, maar lopende de dwangsomprocedure vroeg de ondernemer een nieuwe vergunning aan en die werd verleend. Volgens de gemeente heeft het bedrijf intussen voldoende maatregelen genomen om onaanvaardbare stankoverlast tegen te gaan. Er is geen reden om alsnog een dwangsom op te leggen.

lees meer


FrieslandCampina en Danone zijn blij met conclusies uit SAFEMANURE-studie

Op 27 november zijn tijdens het congres ManuREsource in het Belgische Hasselt de resultaten van de SAFEMANURE-studie over kunstmestproducten afkomstig van dierlijke mest gepresenteerd. Het betreft een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. De resultaten van deze studie geven criteria waaraan gerecycleerde meststoffen zouden moeten voldoen om traditionele kunstmest te kunnen vervangen. Melkveehouders kunnen met mestverwerkingstechnieken bovendien de CO2- en ammoniakuitstoot op hun bedrijf met respectievelijk 3% en 40% verminderen, stellen FrieslandCampina en Danone.

lees meer


POV-bestuurder Bart Verhees: ‘Het is nu uur U voor mestverwerking’

POV-voorman Bart Verhees (portefeuillehouder Mest) roept varkenshouders op om zich bij een verwerkingsinitiatief aan te sluiten „We hebben steeds geroepen dat we meer mest moeten verwerken. Dan moeten we er ook samen voor zorgen dat dit van de grond komt. Nu is het uur U.”

lees meer


Mestproductie van vleesvee en vleeskalveren neemt toe

Van de totale productie aan fosfaat in dierlijke mest komt 13% van andere diersoorten dan melkkoeien, varkens en pluimvee. Het gaat om mest van vleeskalveren, vleesvee, schapen, geiten, paarden en pony’s, konijnen, eenden en pelsdieren. In vergelijking tot 2018 blijkt de fosfaatproductie in deze categorie 'overig' in het derde kwartaal met 4% toegenomen, terwijl voor melkkoeien, varkens en pluimvee de fosfaatproductie juist afnam. De toename is vooral een effect van een uitbreiding in de vleeskalver- en vleesveesector, blijkt uit de Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het CBS.

lees meer


Pilot Mineralenconcentraat wordt verlengd tot eind 2021

In de pilot Mineralenconcentraat wordt dierlijke mest verwerkt tot een hoogwaardige meststof die als kunstmestvervanger ingezet kan worden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten om deze pilot, die tot 31 december 2019 loopt, met 2 jaar verlengen tot 31 december 2021, om de bedrijven die nu participeren voor de komende 2 jaar zekerheid te bieden dat het product dat zij maken afgezet kan worden. Schouten doet dit om dat de Europese richtsnoer voor mestverwerkingsproducten nog even op zich laat wachten.

lees meer


Vervolgonderzoek naar waarde van bepaling nitraatresidu binnen pilot Nitraatwijzer onzeker

De pilot Nitraatwijzer omvat een onderzoek naar een indicator op bedrijfs- of perceelsniveau om de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater te schatten op basis van het nitraatresidu. De klankbordgroep die betrokken is bij deze pilot zou graag zien dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de relatie tussen het nitraatresidu en de nitraatconcentratie in het uitspoelingswater, ook als het nitraatresidu alleen gebruikt wordt voor sturing en bewustwording. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is daar alleen toe bereid wanneer de sectoren bereid zijn twee derde van het benodigde budget te leveren.

lees meer


Tweede Kamer kritisch over sectorale mestplafonds in Meststoffenwet

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de sectorale plafonds voor stikstof en fosfaat in dierlijke mest voor rundvee, varkens en pluimvee vastleggen in de Meststoffenwet. Het voorstel wordt volgende week in de Tweede Kamer behandeld. De fracties van VVD, SGP en CDA zijn kritisch over het wetsvoorstel. Jaco Geurts van het CDA heeft al een amendement ingediend om de mogelijkheden tot het generiek korten op productierechten bij overschrijding van de fosfaat- en stikstofproductie uit de wet te halen.

lees meer


Onderzoek naar methoden om methaanemissie uit mestopslag te reduceren

Met 3 proefopstellingen op 3 locaties in het land willen onderzoekers de methaanuitstoot uit de externe mestopslag in kaart brengen. Dit gebeurt in het kader van het klimaatonderzoek, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaluteit. De eerste resultaten met het affakkelen van biogas uit een mestzak zijn hoopgevend.

lees meer


Schouten vraagt Eerste Kamer Meststoffenwet nog voor de kerst te behandelen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Eerste Kamer gevraagd de wijziging van de Meststoffenwet nog voor het kerstreces in behandeling te nemen, nadat deze in de Tweede Kamer is behandeld. Dit met het oog op afspraken met de Europese Commissie rond de derogatie.

lees meer


Schouten vraagt Eerste Kamer spoedwet stikstof en Meststoffenwet nog voor de kerst te behandelen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Eerste Kamer gevraagd de spoedwet aanpak stikstof en de wijziging van de Meststoffenwet nog voor het kerstreces in behandeling te nemen, nadat deze in de Tweede Kamer zijn behandeld.

lees meer


CNC wordt ontbonden en compostfabriek in Milsbeek wordt verkocht

De fabriek in Milsbeek waar compost en dekaarde voor de teelt van champignons wordt geproduceerd komt te koop. Dat hangt samen met het onlangs genomen besluit van de leden van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) om de coöperatie te ontbinden. "Driekwart van de leden heeft ingestemd met de verkoop en ontbinding van de coöperatie", meldt voorzitter Maurice Koppen. "Aan de coöperatie zijn bijna alle champignonkwekers in Nederland verbonden, maar het ledenaantal neemt snel af. Vanaf 2018 zijn we intern begonnen met nadenken over de toekomst van de coöperatie."

lees meer


'Financiers eisen langlopende mestleveringscontracten'

Voor de financiering van mestverwerkingsinstallaties leggen initiatiefnemers vaak leveringscontracten van wel 10 jaar aan boeren voor. Een termijn waar varkenshouders nogal tegen aanhikken. Volgens John Horrevorts van Zitta Biogas Chemelot is mestverwerking op grote schaal alleen te financieren als de aanvoer van mest verzekerd is via langlopende contracten.

lees meer


GD waarschuwt voor risico voor insleep van ziekteverwerkkers bij aanvoer van mest

Met aanvoer van mest van andere bedrijven kunnen rundvee en geitenhouders de ruwvoerproductie optimaliseren. Maar bij aanvoer van mest speelt ook het risico op de insleep van ziekteverwekkers zoals Salmonella, paratuberculose-bacteriën en de varkensspoelworm Ascaris suum. Het was al bekend dat de aanvoer van varkensmest samengaat met een hogere kans op uitbraken door Salmonella Typhimurium. Uit recent onderzoek is gebleken dat Nederlandse melkveebedrijven die mest van collega-bedrijven aanvoeren vaker een ongunstige paratuberculosestatus hebben dan bedrijven die geen mest aanvoeren. Ook is er een trend dat aanvoer van mest op bedrijven met een gunstige paratuberculosestatus vaker tot verlies van die status leidt.

lees meer


'Stoppende varkenshouder kan via maatregelen afvoer van laatste mest nog even uitstellen'

Bij varkenshouders die deelnemen aan de stoppersregeling en op 1 januari 2020 hun stallen leeg moeten hebben, bestaat onduidelijkheid of ze ook de mestput op die datum leeg moeten hebben. Volgens Erwin van Kessel van DLV Advies gaat het er om dat wordt voldaan aan de eisen van een emissiearme huisvesting. Wanneer in de stal geen dieren meer aanwezig zijn is het geen dierenverblijf meer, stelt hij. Er moet alleen aan de emissie-eisen voor een mestopslag worden voldaan.

lees meer


Pilot mineralenconcentraat met twee jaar verlengd

In het mestbeleid is de pilot mineralenconcentraat opgenomen. Dit is een mogelijkheid om een groter deel van de stikstofgebruiksnorm in te vullen met deze producten die gemaakt zijn uit dierlijke mest. De minister heeft besloten deze pilot te verlengen tot 31 december 2021.

lees meer


Negentien melkveehouders willen gezamenlijk mest gaan vergisten in Wijnjewoude

De organisatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) werkt met 19 melkveehouders aan een plan om samen mest te vergisten. Het idee is om op de plek van de voormalige zuiveringsinstallatie in het Friese dorp een monovergister te realiseren. Hierin wordt jaarlijks 57.500 ton rundveemest verwerkt van melkveebedrijven in een straal van 2,5 kilometer rond de vergister. Ze krijgen hiervoor een vergoeding van een 1 per kuub en ontvangen het digestaat retour. De vergistingsinstallatie produceert jaarlijks 850.000 kuub biogas, dat ter plekke wordt opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit gas gaat op het bestaande gasnet.

lees meer


Ruim 500 veehouderijbedrijven willen bovengronds mest kunnen uitrijden

In 2019 hebben zich 116 nieuwe bedrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gemeld voor een vrijstelling om bovengronds mest te mogen uitrijden. In totaal willen 514 bedrijven gebruik maken van de voortgezette vrijstellingsregeling tot en met 2023. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Stikstofreductieplan Landbouwcollectief

Afgelopen week heeft het Landbouwcollectief, een samenwerking tussen een groot aantal organisaties, een voorstel gepresenteerd en aangeboden aan minister Schouten en de provincies, om tot een reductie van de stikstofuitstoot uit de sector te komen. Dit betreft een groot aantal maatregelen, waarvoor een ondersteuning vanuit de overheid wordt gevraagd van 2,9 miljard euro.

lees meer


Mestproductie derde kwartaal 2019 (CBS)

Op 21 november heeft het CBS de derde kwartaalrapportage 2019 over de fosfaat- en stikstofproductie van de Nederlandse veestapel gepubliceerd. Het betreft een momentopname, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de meest recente gegevens en van de omvang van de rundveestapel op 1 oktober 2019.

lees meer


Minister denkt na over nieuwe vorm derogatie

In een kamerbrief geeft minister Carola Schouten aan na te denken over de derogatie voor na 2021. Hierin geeft ze aan te onderzoeken of een gewasderogatie mogelijk is.

lees meer


Europese toelating voor kunstmestvervangers weer een stap dichterbij

De Europese Commissie heeft samen met het Joint Research Centre (JRC) een conceptrapport opgesteld met daarin criteria waaraan kunstmestvervangers moeten voldoen. In de komende maanden kunnen experts van de Europese lidstaten en andere stakeholders commentaar leveren op het rapport. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar de criteria in Europese richtsnoeren opgenomen worden en boeren de kunstmestvervangers daadwerkelijk kunnen gebruiken in plaatst van kunstmest.

lees meer


Europese toelating voor kunstmestvervangers weer een stap dichterbij.

De Europese Commissie heeft samen met het Joint Research Centre (JRC) een conceptrapport opgesteld met daarin criteria waaraan kunstmestvervangers moeten voldoen. In de komende maanden kunnen experts van de Europese lidstaten en andere stakeholders commentaar leveren op het rapport. De verwachting is dat in de loop van volgend jaar de criteria in Europese richtsnoeren opgenomen worden en boeren de kunstmestvervangers daadwerkelijk kunnen gebruiken in plaatst van kunstmest.

lees meer


Veehouderijsector zat in derde kwartaal 2019 op schema met fosfaat- en stikstofexcretie

Alle veehouderijsectoren zitten onder de stikstof- en fosfaatplafonds. Dat blijkt uit de derde kwartaalrapportage fosfaat- en stikstofproductie 2019 van het CBS, die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schouten waarschuwt dat het het nog om voorlopige cijfers gaat, maar voorlopig is er geen sprake van een dreigende overschrijding van het nationale productieplafond.

lees meer


Verdunnen van mest kan 2 kiloton vermindering in ammoniakemissie geven

Een van de maatregelen waar het Landbouw Collectief op wil inzetten om de emissie van stikstof vanuit de veehouderij op korte termijn terug te dringen betreft het verdunnen van mest met water. Binnen een paar jaar kan 2 kiloton vermindering in de emissie worden bereikt en op termijn nog 3 keer zoveel. De maatregel kost naar schatting 15 tot 20 miljoen euro per kiloton ammoniak. Daarbij is er vanuit gegaan dat er geen extra opslagcapaciteit hoeft te worden gebouwd. Bij toediening via een sleepslangensysteem zal de maatregel iets goedkoper uitpakken. Ook aanpassingen in de techniek van zodebemesten kunnen de ammoniakemissie verder verlagen.

lees meer


Mestverwerker Terramass in Odiliapeel is failliet

Eind oktober is Terramass in Odiliapeel is op woensdag 30 oktober door de rechtbank Limburg failliet verklaard. De in 2015 gebouwde mestverwerkingsinstallatie zou 200.000 ton mest per jaar gaan verwerken. Door technische problemen is het nooit gelukt om dat te realiseren. Afgelopen anderhalf jaar stond de installatie stil. Vervangingen in de directie hebben niet geleid tot een positieve ommekeer.

lees meer


Schouten werkt aan wetenschappelijke onderbouwing voor gewasderogatie

De Rijksoverheid en LTO Nederland gaan zich inzetten om per 1 januari 2022 naast een gewasderogatie voor grasland ook een gewasderogatie voor gewassen die bijdragen aan koolstofvastlegging zoals wintergranen, graszaad en winterkoolzaad te realiseren. Minister Schouten van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is momenteel met sectorpartijen en Wageningen University & Research in overleg om te komen tot een gedegen wetenschappelijke onderbouwing. Schouten schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Contouren voor toekomstig mestbeleid pas in voorjaar 2020 bekend

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt pas in het voorjaar van 2020 met de contouren voor het toekomstige mestbeleid. Ze had eerder toegezegd hier voor het eind van dit jaar mee te komen. Gelet op het samenhang met de aanpak van de stikstofproblematiek is hiervoor meer tijd nodig. Schouten verwacht de Tweede Kamer nu pas in het eerste kwartaal van 2020 over de contouren te informeren. De minister schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Faillissement Terramass

Varkens.nl meldt dat eind oktober Terramass in Odiliapeel failliet is gegaan. De in 2015 gebouwde mestverwerkingsinstallatie zou 200.000 ton mest per jaar gaan verwerken. Door technische problemen is die verwerkingscapaciteit nooit gerealiseerd. Afgelopen anderhalf jaar stond de installatie stil. Het schuiven op directieniveau heeft niet geleid tot een positieve ommekeer.

lees meer


Ruimte om mest aan te bieden voor verwerking bij Merensteyn

De zuidelijke mestafzetcoöperatie Mestac laat weten dat er op dit moment voor 2020 nog plaatsingsmogelijkheden zijn en er nog ruimte bestaat om in te tekenen voor mestverwerking bij Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn. Merensteyn verwerkt mest sinds medio 2016. Het gaat uitsluitend om varkensmest. Bij contracten wordt een inleggeld van 7 euro per ton gevraagd over een periode van 8 jaar. Er geldt een leveringsplicht van 100% voor de mest waarvoor wordt ingetekend.

lees meer


Hoger nitraatgehalte in grondwater bij derogatiebedrijven door droogte

Door de droogte is het nitraatgehalte in het grondwater van melkveebedrijven die gebruik maken van de derogatie om meer mest uit te mogen uitrijden op grasland in 2018 gestegen. Dat speelt met name bij bedrijven in de lössregio en in wat mindere mate ook in delen van de zandregio’s. In de winter van 2018 op 2019 is ook in de regio’s met klei en veen de nitraatconcentratie in het grondwater. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer als toelichting op een updaterapport over de trends in nitraatconcentratie op derogatiebedrijven.

lees meer


Bedrag aan mestboetes in 2018 gestegen van 2,1 naar 11,4 miljoen euro

In 2017 heeft Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) 2.662 boetes, lasten onder dwangsom of waarschuwingen opgelegd, met een totaal bedrag van ruim 2,1 miljoen euro. In 2018 waren dat 3.674 boetes, lasten onder dwangsom of waarschuwingen, met een totaalbedrag van bijna 11,4 miljoen euro. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

lees meer


NVWA bezig met werving 20 FTE extra mestinspecteurs

In aanvulling op de huidige inspanningen en capaciteit werft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) momenteel 20 FTE aan inspecteurs die op het gebied van de mestwetgeving aan de slag gaan. Deze versterking van de capaciteit van de NVWA moet bijdragen aan het verder uitbouwen van de bereikte resultaten in 2020 en verder. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer bij de voortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en de update waterkwaliteit derogatiebedrijven.

lees meer


Zes Deurningse boeren leveren 1 miljoen m3 biogas

De Energiecoöperatie ‘IJskoud‘, die bestaat uit zes melkveehouders, leveren samen genoeg biogas om ruim 1 miljoen kuub aardgas te vervangen aan twee afnemers.

lees meer


Opnieuw vergunning voor mestvergister van RMS in Groenlo vernietigd

De rechtbank in Arnhem heeft op donderdag 14 november de vergunning binnen de Wet op natuurbescherming vernietig die de provincie Gelderland heeft verleend voor de mestvergistingsinstallatie die de Duitse onderneming RMS op een bedrijventerrein in Groenlo wil realiseren. De rechter vindt de onderbouwing voor de verlening van deze vergunning onvoldoende. Eerder werden ook al de omgevingsvergunning en de waterwetvergunning voor het project vernietigd.

lees meer


John Deere en Vogelsang werken samen aan precisietoediening van drijfmest

De Amerikaanse trekker- en landbouwmachinefabrikant John Deere en de Duitse leverancier van bemestingstechnieken Vogelsang zijn een gezamenlijk project gestart om de toepassing van organische meststoffen te bevorderen. In een gezamenlijke project testen zij uit hoe nauwkeurig vloeibare mest kan worden aangebracht met behulp van Vogelsang's nieuwste sleepvoetbemester BlackBird met CFC-sectiecontrolesysteem en ExaCut ECQ-precisieverdeler.

lees meer


HoSt gaat 2 Microferm groen gas installaties binnen Jumpstart

Het bedrijf HoSt uit Enschede gaat Microferm groen gas installaties leveren aan twee Nederlandse melkveehouders die via coöperatie Jumpstart van zuivelcoöperatie FrieslandCampina rendabel energie uit mest willen produceren. De familie Stokman uit het Friese Koudum en de familie Haarman uit Blokzijl in Overijssel hebben via het Jumpstart programma hebben gekozen voor de HoSt monomestvergisters. Het is de tweede en derde Microferm groen gas installatie die HoSt turnkey gaat leveren binnen het Jumpstart initiatief.

lees meer


Monovergister in Lutten klaar voor productie van groen gas

De bouwwerkzaamheden van de vergistingsinstallatie bij het melkveebedrijf van Erik Back in Lutten zijn afgerond. In het project werkt de melkveehouder samen met CCS Energieadvies uit Deventer. Samen met de programmeur zijn de laatste technische testen zijn uitgevoerd. Daarmee is alles gereed om met de productie van het biogas te starten. De monovergister kan jaarlijks ruim 20.000 ton rundveemest vergisten. Dat moet jaarlijks 320.000 m3 groen gas opleveren.

lees meer


Mestputten van stoppende varkensbedrijven moeten ook voor 1 januari 2020 leeg

Bedrijven die deelnemen aan de stoppersregeling in het kader van het Besluit Emissiearme Huisvesting moeten naast de stallen, per 31 december 2019 ook de mestkelders leeg hebben. Daarnaast dient de milieuvergunning voor de varkenstak te zijn ingetrokken. Tegen varkenshouders die hun putten niet tijdig leeg hebben kunnen gemeenten een dwangsomprocedure starten.

lees meer


Nutriëntenoverschotten naar de bodem op derogatiebedrijven

Overschotten van stikstof en fosfaat naar de bodem kunnen effect hebben op de uitspoeling naar het grondwater. Zo wordt het stikstofbodemoverschot ook wel gezien als de hoeveelheid stikstof die beschikbaar is voor nitraatuitspoeling. Naast uitspoelen kan de stikstof die over is ook in de bodem opgeslagen worden of vervluchtigen uit de bodem.

lees meer


NEN denkt mee over toepassing NIRS binnen Meststoffenwet

Een essentieel onderdeel van de Meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. Met het oog op de toekomst wordt er in een consortium van koplopers uit overheidsinstellingen, kennisinstellingen, laboratoria, brancheverenigingen en fabrikanten gewerkt aan Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Ook het normeninstituut NEN is bij dat overleg betrokken. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en meer zekerheid voor de toekomst.

lees meer


Vervaet test op 5 wielen aangedreven Hydro Trike

Machinefabrikant Vervaet test momenteel een Hydro Trike die op alle 5 wielen wordt aangedreven. Deze nieuwe optie geeft ook extra tractie in de heuvels en op los bouwland. De machine komt in 2021 op de markt. Prijzen zijn nog niet bekend.

lees meer


Mestverwerking ontwikkelt zich minder snel dan waarop coalitie Vitale Varkenshouderij hoopte

Mestverwerking is een belangrijk element in het Actieplan Vitale Varkenshouderij. Door meer mest te verwerken en nieuwe technieken toe te passen zou er meer mest kunnen worden afgezet. Bart Verhees, portefeuillehouder Mest bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), constateert dat de mestverwerking zich niet zo snel heeft ontwikkeld als waarop enkele jaren geleden werd gehoopt. Volgens hem komt dat doordat een aantal initiatieven failliet is gegaan en dat de bouw van een paar grote installaties is vertraagd, maar ook omdat varkenshouders terughoudend zijn om langjarige contracten met mestverwerkers af te sluiten.

lees meer


Aardappelen reageren beter op gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe

Aardappelen reageren beter op een gift varkensdrijfmest in het voorjaar dan wintertarwe. Die voorlopige conclusie trekt Delphy op basis van de resultaten van een driejarige bemestingsproef binnen het interregionale project Leve(n)de Bodem. Voor deze proef op de Rusthoeve zijn 13 bemestingsstrategieën naast elkaar gelegd. Het ging daarbij om 2 doseringen drijfmest, compost, champost en geitenmest met daarnaast kunstmest, bodemverbeteraars en een 0-object.

lees meer


Protocol voorraad bemonstering pluimveemest komt te vervallen

Om na te gaan of met fipronil verontreinigde mest van een pluimveebedrijf mag worden afgevoerd, heeft AVINED een protocol voorraad bemonstering opgesteld. Met dit protocol kan een voorraad mest na bemonstering en onderzoek door een onafhankelijke organisatie vrijgegeven worden. Het protocol voorraad bemonstering komt echter te vervallen. Bedrijven die hier nog gebruik van willen maken kunnen zich tot 1 januari 2020 aanmelden.

lees meer


Geluidsisolatie met vezels uit varkensmest

Zes Wageningse masterstudenten hebben met hun team BioSilence een geluidsisolerend materiaal ontwikkeld uit varkensmest. Daarmee wonnen ze de tweede prijs bij Biobased Innovation Student Challenge Europe (BISC-E) in Berlijn op 24 oktober.

lees meer


Samson en Tebbe introduceren nieuwe meststrooiers op Agritechnica

De Deense machinefabrikant Samson toont op de landbouwvakbeurs Agritechnica die deze week in Hannover plaatsvindt de US 235; een meststrooier met brede bak. De fabrikant signaleert vraag naar meststrooiers met een grote bakinhoud met name in Oost-Europa. Begin vorihg jaar werd de 3-asser 430 met 43 kuub inhoud op de markt gebracht. De tandemasser US 235 is een kleinere versie daarvan en is leverbaar vanaf 23 kuub. De Duitse fabrikant Tebbe komt met de nieuwe KS-Serie meststrooier. Met name de bak van deze meststrooier is aangepast. Die bak is niet meer volledig recht, maar loopt naar achter taps uit en is onderin ook breder dan bovenin, waardoor ook zwaar materiaal goed wordt gelost.

lees meer


Programma Manuresource op 27, 28 en/of 29 november

Op 27 en 28 november 2019 vindt de vierde editie van ManuREsource plaats, in Hasselt in België. Manuresource is een internationale conferentie over mestverwerking en -valorisatie. Het circulair maken van de landbouw is een van de belangrijkste uitdagingen op Europees en landelijk niveau, en hiervoor is mestverwaarding cruciaal. Tijdens ManuREsource wordt breed en uitgebreid ingegaan op dit thema door toonaangevende organisaties en deskundigen vanuit de hele wereld.

lees meer


Helmonds bedrijf ontwikkelt mestvergister die gebruik maakt van algen

Het jonge bedrijf Purative Netherlands ontwikkelt een mestvergister die gebruik maakt van een bijzondere algenstam. Het bedrijf is een initiatief van de Helmondse ondernemer Stef van Gorp en zakenpartner Jim Pura. Het concept dat zij gebruiken is uitgedacht door de Sloveense microbioloog Goran Djordjic. Purative Netherlands heeft in grote delen van de wereld het exclusieve recht om deze bruine alg te gebruiken.

lees meer


'Melkveehouder die emissie wil beperken moet nadenken wat hij wil met mest'

Bram Bos, senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, denkt dat drijfmest voor een belangrijke categorie veehouders een goedkope en goede optie zal blijven, maar het is volgens hem wel van belang om na te denken hoe allerlei verliezen en emissies uit die mest vermeden kunnen worden. "Koelen is een interessante optie, of dagvers verwerken of afgesloten opslaan in silo’s. Drijfmest zonder meer in open kelders gaat eruit. Voor veel anderen zal het steeds interessanter worden om op kwaliteit te gaan sturen met primair of secundair gescheiden stromen.”

lees meer


Berichtgeving in de pers over stikstofverliezen uit mest bij emissie-arme stallen.

Op verzoek van CDM heeft het CBS een inschatting gemaakt over stikstofverliezen uit verschillende staltypes. Dit deed men door mestmonsters te vergelijken.

lees meer


Evers Agro komt met gecombineerde Tribus bemester

Evers Agro uit Almelo toont tijdens de Duitse vakbeurs Agritechnica die van 10 tot 16 november in Hannover wordt gehouden de nieuwe Tribus bemester. De bemester combineert twee verschillende bewerkingen en is daardoor te gebruiken in de stoppelbewerking op bouwland en op grasland. Bij het overschakelen van een bewerking van bouwland naar grasland is aan- en afkoppelen van de machine niet meer nodig. De Tribus is leverbaar in werkbreedtes van 6 tot 9 meter.

lees meer


Raad van State laat dwangsom voor mestverwerkingsbedrijf in Vught in stand

Mestverwerkingsbedrijf Van Kuijk moet een dwangsom van 51.000 euro betalen aan de gemeente Vught. Dat heeft de Raad van State woensdag 6 november bepaald. Het college van burgemeesters en wethouders van Vught legden in 2016 de dwangsom op omdat het bestemmingsplan voor een perceel dat het bedrijf gebruikt alleen opslag van mest toestaat. Het ver- en bewerken van mest is niet toegestaan.

lees meer


Purative: mestvergisting op basis van algen

Purative Netherlands heeft een mestvergister heeft ontwikkeld op basis van algen. De beloofde resultaten zijn in volgens het bedrijf ‘verbluffend’.

lees meer


Opinie: Omarm het groene gas

Biogas kan een grote rol spelen in de overgang naar duurzame energie. Dat lukt echter alleen met steun van de overheid. Een betoog van Erik Brouwer en Ton Voncken, respectievelijk vice-voorzitter en woordvoerder van de Biogas Branche Organisatie.

lees meer


Start bouw Zitta Biogas Chemelot

De komst van Nederlands grootste biogasinstallatie op Chemelot stond lang op losse schroeven nadat een eerdere subsidie-aanvraag was afgewezen. Afgelopen week kwam er dan toch groen licht – alle vergunningen zijn rond en begin 2020 start de bouw van de installatie.

lees meer


Biogassector ageert tegen mogelijk stopzetten SDE+ bij verlengde levensduur van covergisters

Er is een grote behoefte aan meer groen gas en biogas, dat nu al met 7,5% een substantiële bijdrage levert aan de duurzame energieproductie. Het overgrote deel van de groen gas en biogasproductie in Nederland komt van ondernemers die een co-vergistingsinstallatie exploiteren. De biogasmarkt is nog steeds in ontwikkeling, maar het is wel een bewezen technologie die voorhanden is en al op veel locaties in Nederland wordt toegepast. De Biogas Brancheorganisatie vindt dat de regering een verkeerd signaal afgeeft door de SDE+ regeling voor installaties met een verlengde levensduur stop te zetten.

lees meer


NCM bijeenkomst export derde landen

Als u organische meststoffen buiten de Europese Unie wilt exporteren, dan is andere regelgeving van toepassing. Heeft u hiermee te maken, en ondervindt u hierbij knelpunten, dan nodigt NCM u uit voor een bijeenkomst op 19 november.

lees meer


Thema-avond 'Mest' op woensdag 20 november in Nederweert-Eind

Pigbusness organiseert woensdag 20 november bij Ons Boerenerf in Nederweert-Eind een thema-avond 'Mest'. Bart Verhees, portefeuillehouder Mest bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij, is gastspreker. Hij geeft een overzicht van de laatste stand van zaken over mestverwerking en -verwaarding.

lees meer


MW Technologies verwacht in 2020 drie mestverwerkingsinstallaties operationeel te hebben

Directeur Arjan Mensink van het bedrijf MW Technologies uit Tubbergen verwacht in 2020 op 3 varkensbedrijven een mestverwerkingsinstallatie te hebben geplaatst gebaseerd op scheiding, compostering en ultrafiltratie van mest. Op het bedrijf van varkenshouder Klaas Mijnheer in het Overijsselse Rouveen wordt al enige tijd met de installatie geëxperimenteerd. Daarnaast wordt gebouwd aan een installatie voor een varkensbedrijf met 10.000 varkens in Ommen en verwacht Mensink begin volgend jaar te kunnen starten met de bouw van een verwerkingsinstallatie op een bedrijf in het Brabantse Beers.

lees meer


'Sanering in varkenshouderij zorgt voor circa 800.000 ton lager aanbod van mest'

René Veldman, sectorspecialist Food & Agri van Rabobank Nederland, verwacht dat het plan Vitalisering Varkenshouderij voor een behoorlijk reductie van de mestproductie zal zorgen. 'Belangrijk onderdeel in het plan is de saneringsregeling. De deelnemers draaien hun bedrijf leeg in 2020. Dat leidt concreet tot een vermindering van het aantal dieren. De verwachting is dat 7% tot 10% van het aantal varkensrechten wordt opgekocht. Dat staat gelijk aan 600.000 ton tot 1 miljoen ton mest en een paar miljoen kilo fosfaat dat uit de markt genomen wordt.

lees meer


'Betrouwbaarheid is een must bij financieren van een mestverwerkingssysteem'

"Het opzetten van een mestverwerkingssysteem is een hele stap, waarbij niet over één nacht ijs moet worden gegaan", stelt Hans van den Boom, investeringsmanager Duurzame energie bij de Rabobank. "Bedrijfszekerheid en een voorspelbare kostprijs van het eindproduct zijn belangrijke elementen. Vaak duurt het heel lang voordat nieuwe innovaties praktijkrijp zijn, gemiddeld 8 jaar. Ga daarom als starter kijken bij collega's die een systeem hebben draaien. Kijk ook of de schaal hetzelfde is als uzelf voor ogen hebt. Bij het opschalen van een project kunnen nieuwe problemen om de hoek komen kijken. Ook voor ons als bank is betrouwbaarheid een must, voordat we een project gaan financieren."

lees meer


'Verwijderen van water uit mest en digestaat is kostbaar'

De biogas- en mestverwerkingsinstallatie van coöperatie Duurzaam Landleven Bernheze (DLB) is het resultaat van de jarenlange inspanningen van een coöperatie van 27 veehouders. Zij exploiteren in Heeswijk-Dinther een installatie waarin jaarlijks 62.000 kuub varkensmest en 10.000 ton reststromen wordt omgezet in energie en mestproducten. "Om van mestverwerking een succes te maken kost ontzettend veel tijd en geld", stelt Willy Gijsbers, varkenshouder en voorzitter van DLB. "Eensgezind zijn en door blijven zetten na teleurstellingen heeft ons al ver gebracht, maar we zijn er nog niet. De totaaloplossing om water uit het digestaat te verwijderen, hebben we hier nog niet beschikbaar."

lees meer


Extra openstellingsronde SDE+ voorjaar 2020

Er komt begin 2020 een extra ronde van de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Hiervoor wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft. Dat schrijft minister Wiebes van Economisch Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer in een reactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

lees meer


'Boeren zijn niet altijd geholpen met simpel mestbeleid'

Bedrijven moeten zelf kunnen kiezen voor simpele regels of voor bedrijfsspecifieke normen voor de mest- en kunstmestgift. Dit zegt Claude van Dongen portefeuillehouder Bodem- en waterkwaliteit van LTO Nederland naar aanleiding van een advies van de Algemene Rekenkamer richting de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat om te komen met heldere mestnormen.

lees meer


Kwaliteitssysteem Fertigarant voor mestverwerkers met stabiele dikke fractie 1 november in werking

Na ruim 2 jaar voorbereiding start op 1 november 2019 het kwaliteitssysteem Fertigarant. Een systeem dat borgt dat gecertificeerde continue mestverwerkers een vaste fractie produceren met stabiele voorspelbare gehaltes. Hierdoor zijn zij beter in staat om aan de wensen van hun afnemers te voldoen. Tevens leidt het voor de bedrijven tot een verlaging van de kosten op het gebied van de bemonstering van het product.

lees meer


Afzet van mest naar particulieren blijft mogelijk

Op 23 oktober stuurde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl een brief aan alle vervoerders van mest, compost en zuiveringsslib. Hierin staat dat RVO.nl vanaf 1 januari 2020 zal controleren of een op het VDM of VZC opgegeven KvK-nummer of relatienummer wel actief is. Als een ondernemer op een VDM of VZC een relatienummer of KvK-nummer gebruik dat niet actief is, dan krijgt men een foutmelding en worden de gegevens niet door RVO.nl geaccepteerd. Afzet mest naar particulieren zonder blijft mogelijk KvK- of BRS-nummer blijkt uit navraag van Cumela Nederland.

lees meer


Nieuwe regels voor mestuitrijdverbod en mestopslag op de akker in Vlaanderen

Door het Vlaamse MAP6 start het uitrijdverbod voor mest 2 weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker. Vanaf 1 november tot en met 15 januari geldt in Vlaanderen een uitrijverbod voor alle meststoffen. Dat geldt voor stalmest, champost en traagwerkende meststoffen en ook voor kunstmest en spuiloog van luchtwassers. Het is nog wel toegestaan om stalmest, champost of traagwerkende meststoffen rond de stam van fruitbomen aanbrengen na 1 november, als dat op voorhand wordt gemeld via het Mestbankloket.

lees meer


Zitta Biogas Tilburg kan binnenkort starten met de bouw van een biogasinstallatie

Het bedrijf Zitta Biogas Tilburg kan binnenkort van start met de bouw van de biogasinstallatie. Voor die installatie, met een capaciteit van ruim 200.000 ton, was al voldoende mest gecontracteerd. Doordat de bouw niet tijdig kon starten verviel de SDE+-subsidie die was aangevraagd. Inmiddels is opnieuw SDE+ toegekend en kan met de bouw van de installatie worden begonnen. De mestcontracten van de eerste inschrijvers moeten wel weer worden vernieuwd. Hiervoor zijn de leveranciers opnieuw benaderd en zij krijgen voorrang om opnieuw in te tekenen.

lees meer


Circularity rate EU is 11,7%, Nederland koploper

In 2016 bedroeg de zogenaamde 'circularity rate' van de Europese Unie (EU) 11,7%. Dit betekent dat 11,7% van de in de EU gebruikte grondstoffen afkomstig is van gerecyclede producten en teruggewonnen materialen (in plaats van dat er primaire grondstoffen worden gebruikt).

lees meer


Aanknopingspunten voor verbetering van bemestingsproces en mestbenutting

In 2019 en 2018 heeft Vruchtbare Kringloop Overijssel samen met het Enschedese bedrijf DynaLynx het project ‘Advies en monitoring mestaanwending’ uitgevoerd. In veldproeven is mest uitgereden onder gunstige en minder gunstige weersomstandigheden en is getest met het toevoegen van water aan de mest. Daaruit blijkt dat water aan mest toevoegen een positief effect op de gewasopbrengst kan hebben dat mede afhankelijk is van de weersomstandigheden.

lees meer


Zitta Biogas Chemelot start met contracteren van mest

Deze week is Zitta Biogas Chemelot gestart met het contracteren van de benodigde mest voor de realisatie van de biogasinstallatie op het Chemelot terrein in Geleen. In samenwerking met de LLTB zijn een aantal avonden georganiseerd waarvan maandag 28 oktober de aftrap was in Baexem. Tevens is deze week de website voor het project de lucht in gegaan. Nu alle vergunningen rond zijn is de planning dat begin 2020 gestart gaat worden met de bouw van de installatie zodat eind 2021/begin 2022 de installatie in gebruik genomen kan worden.

lees meer


Celstraf en geldboetes voor ondernemer uit Wintelre voor grootschalige mestfraude

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 45-jarige man uit het Brabantse Wintelre voor grootschalige mestfraude veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Ook mag hij 3 jaar niet meer werken in die sector. Daarnaast veroordeelt de rechtbank 2 bedrijven van de man tot geldboetes van in totaal 50.000 euro. Voor betrokkenheid van een derde bedrijf was onvoldoende bewijs.

lees meer


Kamerbrief over handhaving mestbeleid

Minister Schouten geeft in een kamerbrief aan dat dat zij in het kader van de 'versterkte handhavingsstrategie mest' het sanctiebeleid bij overtredingen van de mestwet- en regelgeving heeft bekeken.

lees meer


Themamiddag bemesting akkerbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 28 november 2019 een Themamiddag Bemesting Akkerbouw in de Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk van 13:00-17:00.

lees meer


Kennismiddag Accres: Van kip en slib: circulaire nutriënten in de praktijk.

Accres viert haar tienjarig bestaan en om dat te vieren organiseert het drie kennismiddagen met elk een eigen actueel thema.

lees meer


Varkenshouder betaalt jaarlijks ruim 50.000 euro om mest af te zetten

Varkenshouders betaalden in 2016 gemiddeld 51.000 euro om hun mest af te zetten. Voor melkveehouders was dat 6.000 euro en pluimveehouders gaven gemiddeld 11.000 euro uit voor mestafzet. Tussen 2005 en 2016 zijn de gemiddelde mestafzetkosten per bedrijf voor varkensbedrijven vervijfvoudigd. De mestafzetkosten per bedrijf zijn voor varkensmest het hoogst in de regio's Zuid en Oost. Voor de afzet van varkensmest moest daar circa 20 euro per ton worden betaald.

lees meer


CBS: 'Emissie van ammoniak uit stallen wordt mogelijk onderschat'

Bij de meeste mestsoorten is het stikstofverlies op basis van het verschil in de verhouding verhouding tussen stikstof en fosfaat bij excretie in de stal en bij mestafvoer van het bedrijf groter dan het verlies dat berekend wordt met emissiefactoren voor ammoniak en overige stikstofverbindingen in het model NEMA. Het verschil is het grootst bij vaste mestsoorten en bij emissiearme huisvesting. Alleen bij reguliere huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee komt het stikstofverlies op basis van de verhouding stikstof/fosfaat in de buurt van het stikstofverlies berekend met emissiefactoren. Dat stellen onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

lees meer


NCM: 'Mestverwerkingscapaciteit is voldoende maar verwerking moet hoogwaardiger'

De mestverwerkingscapaciteit in 2022 zal naar verwachting voldoende zijn, gezien de hoeveelheid fosfaat die er dan dan via verwerking of export buiten de Nederlandse landbouw afgezet moet worden. De capaciteit lijkt echter niet voldoende om 70% van alle varkensmest te verwerken. Daarbij lijkt er in 2022 ook nog onvoldoende capaciteit beschikbaar te zijn om hoogwaardige meststoffen te produceren. Dat schrijft het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) in de Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2019.

lees meer


Duizenden Duitse boeren protesteren in Bonn

Bij het ministerie van Landbouw in Bonn hebben op dinsdag 22 oktober duizenden Duitse boeren geprotesteerd tegen het landbouwbeleid van de Duitse regering. Het boerenprotest is mede geïnspireerd op de betogingen in Nederland. Aanleiding voor het protest in Duitsland is vooral de opeenstapeling van nieuwe regels voor onder meer dierenwelzijn en het gebruik van mest.

lees meer


Zuivelketen werkt aan plan om impasse rond stikstofcrisis te doorbreken

De ketenpartijen in de zuivel werken binnen ZuivelNL aan een alternatief plan voor reductie van de stikstofemissie van de melkveehouderijsector. Met het plan moet de huidige impasse rond het verlenen van vergunningen in de Wet natuurbescherming worden doorbroken en perspectief bieden aan bedrijven om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Er wordt gedacht aan een combinatie van technische maatregelen, maatregelen bij de bron en een gebiedsgerichte aanpak. Daarmee kan volgens de betrokken partijen op korte termijn een substantiële reductie van stikstofuitstoot worden bereikt.

lees meer


RVO.nl werkt aan meer transparantie rond boetebeleid bij Meststoffenwet

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ten onrechte geen inzicht gaf in de nauwkeurigheidsmarges die worden toegepast bij het vaststellen van een overtreding van de Meststoffenwet en de berekening van de boete. Dergelijke marges moeten voor een bedrijf kenbaar zijn. Als gevolg van deze uitspraak zijn de marges die RVO.nl binnen het boetebeleid toepast inmiddels openbaar gemaakt. De uitspraak van het CBb heeft RVO.nl bovendien aangespoord om in het algemeen transparanter te worden over het boetebeleid dat wordt gevoerd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


LTO/NOP en NVP vinden afnemen pluimveerechten bij overschrijding stikstofplafond oneerlijk

De pluimveehoudersorganisaties LTO/NOP en NVP vinden het oneerlijk om de hele veehouderij te straffen met een korting op de productierechten wanneer het nationale plafond voor stikstof of fosfaat in dierlijke mest wordt overschreden. Er zijn pluimveehouders die in de afgelopen jaren voor veel geld investeerden in rechten. Wanneer de wijzigingsvoorstellen voor de Meststoffenwet worden aangenomen zou de overheid delen van die rechten zo maar kunnen innemen.

lees meer


Mogelijk generieke korting op productierechten bij overschrijding van een sectoraal plafond

In het geval van de overschrijding van een sectoraal plafond voor stikstof of fosfaat in dierlijke mest kan bij algemene maatregel van bestuur een percentage vastgesteld worden waarmee de productierechten voor deze sector worden verminderd. De hoogte van het kortingspercentage wordt bepaald door de omvang van de totale overschrijding in de sector die het betreft. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in de memorie van toelichting bij de Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

lees meer


Schouten wil boete bij overtreden van Meststoffenwet relateren aan bedrijfsomzet

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil onderzoeken of het mogelijk is of de omzet van een bedrijf kan worden meegewogen in de boete die wordt opgelegd wanneer een bedrijf de Meststoffenwet heeft overtreden. Daarnaast wil de minister bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan zwaarder gaan beboeten. Ze wil de pakkans van overtreders vergroten door een risicogerichte handhaving en verbetering van samenwerking tussen de verschillende toezichthouders. Dat meldt Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Samson test mest met MRI-scanner

De Deense fabrikant van mesttechniek Samson komt met een nieuwe manier van drijfmestanalyse. Het bedrijf gebruikt kernspinresonantie, een techniek die ook wordt toegepast in MRI-scanners. Volgens Samson is deze techniek nauwkeuriger dan de al door diverse bedrijven toegepaste NIR-sensoren voor drijfmestanalyse. Dat komt met name omdat kernspinresonantie gebruik maakt van directe metingen waardoor geen ijklijnen en kalibratie nodig zijn. Dat is wel het geval bij NIR-technologie.

lees meer


Commissie m.e.r. adviseert over MER voor mestverwerking in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant en Brabantse gemeenten willen samen komen tot regionale afspraken over de locaties voor mestbewerkingsinstallaties, waar mest bewerkt wordt die vanaf verschillende veehouderijlocaties bijeen wordt gebracht. Hiermee willen zij bewerkstelligen dat er een weloverwogen kader komt voor het schoon en veilig bewerken van mest in Noord-Brabant. Hiervoor wordt een milieueffectrapport opgesteld. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om te adviseren over de inhoud van het millieueffectrapport. De procedure is op 20 september van start gegaan.

lees meer


Fosfaatmeststof op basis van dierlijke mest ook geschikt voor grasland

Voor boeren die deelnemen aan de derogatie, is het verboden om fosfaatkunstmest te gebruiken. Sinds dit jaar is er ook een speciale allround Groen Fosfaat-meststof voor grasland beschikbaar. Tekorten op maisland konden de afgelopen twee jaar al aangevuld worden met Groen Fosfaat voor mais. Nu dus ook voor grasland en andere gewassen. Groen Fosfaat is een fosfaatmeststof op basis van dierlijke mest die niet alleen fosfaat, maar ook stikstof aan de grond toevoegt.

lees meer