Actualiteit

Advies aan Vlaamse veehouders om mest tijdig af te voeren naar mestverwerkingsbedrijven

Zoals elk jaar roepen de Vlaamse Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking boeren op de aanvoer van mest naar de mestverwerkingsbedrijven tijdig in te plannen. Uit de cijfers van de Mestbank blijkt er jaarlijks een aanvoerpiek in december. In 2018 werd in die maand circa 26% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties in vergelijking met de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december is daardoor aanzienlijk duurder.

lees meer


Vlaamse Mestbank heeft aanvragen voor fosfaatklasse verwerkt

De Vlaamse Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt, die ze van de erkende laboratoria ontving in de periode tussen 12 december 2018 en 31 juli 2019. De verwerking verliep via de applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 bedrijven. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. Boeren die recht hebben op een financiële tegemoetkoming hebben die al ontvangen. In totaal is 114.250 euro uitbetaald voor 3.487 percelen.

lees meer


Achtergronden en bronnen voor de berekening van de excretie van melkvee

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds heeft Wageningen Livestock Research de achtergronden en bronnen op een rij gezet waarmee de stikstof- en fosfor-excretie van melkkoeien kan worden berekend. De berekening van de excretie van melkvee gebeurt op basis van een balansberekening. Er wordt een berekening gemaakt van de hoeveelheid stikstof en fosfor die met het voer wordt opgenomen, vervolgens wordt gekeken wat wordt vastgelegd door het dier in dierlijke producten. Het verschil tussen de hoeveelheid in het opgenomen voer en wat het dier vastlegt, is de excretie.

lees meer


'Omgevingswet laat ruimte aan decentrale overheden om bemestingsnormen te stellen'

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met oog op de introductie van de Omgevingswet aan een commissie gevraagd te adviseren op de voorgelegde wetten en regelgeving vanuit een integraal perspectief van de bestuurlijke en praktische uitvoeringspraktijk. In het bijzonder is daarbij aandacht gevraagd te toetsen of met de voorgelegde regelgeving wordt bijgedragen aan de geformuleerde verbeterdoelen en uitgangspunten van de stelselwijziging. Daarbij is ook gekeken naar de Meststoffenregelgeving. De commissie adviseert om de wenselijkheid en mogelijkheid van maatwerkregels voor decentrale overheden voor aanvullende normstelling bij bemesting van landbouwgronden nader te beschrijven in de toelichting.

lees meer


Akkerbouwer kan tot 31 december fosfaat verrekenen

Akkerbouwer die te veel fosfaat hebben gebruikt, mogen dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2019 kan nog tot en met 31 december 2019. De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder fosfaatverrekening.

lees meer


Vlaamse boeren moet overdrachten van mestverwerkingscertificaten tijdig indienen

​​​De Vlaamse Mestbank herinnert boeren in Vlaanderen eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 uiterlijk op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten zijn overgedragen. Het actuele overzicht van mestverwerkingscertificaten is te vinden op de certificatenrekening van 2017 van het Mestbankloket. Overdrachten die te laat worden ingediend, kunnen niet in rekening gebracht worden.

lees meer


Broeikasgassenuitstoot in 2018 licht gedaald, ammoniakuitstoot vrijwel gelijk

In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 189,3 miljard CO2-equivalenten. Dit is 2% lager dan in 2017. De uitstoot van ammoniak was in 2018 was met 131,7 kiloton ruim 0,5% lager dan in 2017. In beide jaren ligt de uitstoot boven het maximum van 128 kiloton dat Nederland met Europa heeft afgesproken. Dat blijkt uit de nieuwe emissiecijfers over het jaar 2018 en definitieve cijfers over het jaar 2017 die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft gepubliceerd. De Nederlandse uitstoot van ammoniak is onder andere boven het plafond uitgekomen doordat conform Europese afspraken meer bronnen zijn toegevoegd aan de emissiereeks 1990-2017; daarnaast is er meer uitstoot door een hogere mestproductie per melkkoe.

lees meer


Coalitie Vitale Varkenshouderij werkt aan Masterplan mest

Over 10 jaar tijd moet de afzet van varkensmest als probleempunt voor de Nederlandse sector verdwenen zijn. Overschotten op bedrijfsniveau moeten in 2030 verplicht worden verwerkt. Een centrale registratie van mestoverschotten moet fraude hebben uitgebannen. De Coalitie Vitale Varkenshouderij gaat daarvoor een robuuste systematiek uitwerken in een mestmasterplan. Professionele bedrijven met circulaire mestverwaarding als kernactiviteit krijgen een centrale rol.

lees meer


Mestac betaalt vergoeding voor de afzet van mineralenconcentraat

Mestac betaalt op dit moment een vergoeding voor de afzet van mineralenconcentraat. Ook is de organisatie op zoek naar opslagcapaciteit om het mineralenconcentraat van de installatie Merensteyn komende winter te kunnen opslaan.

lees meer


'Mestverwerking draagt niet bij aan de kringlooplandbouw'

Mestverwerking draagt maar weinig bij aan de kringlooplandbouw, vindt Jaap Schröder, senior onderzoeker nutriëntenmanagement. Schröder heeft de afgelopen 36 jaar bij diverse onderdelen van Wageningen Uuniversity & Research onderzoek gedaan naar de effecten van mest op gewas en milieu. Vanuit de behoefte van gewassen bezien, bevat dierlijke mest meestal te weinig stikstof per kilogram fosfaat. Ieder landbouwsysteem heeft daarom op termijn behoefte aan een aanvulling met stikstof. De ‘kunstmestloosheid’ van de ene regio gaat gepaard met een verzwegen gebruik van extra kunstmest elders.

lees meer


Inschrijven voor deelname aan ManuREsource, vroegboekperiode verlengd

De vierde editie van de ManuREsource-conferentie vindt plaats op 27 en 28 november 2019 in Hasselt in België. Deze internationale conferentie wordt georganiseerd door een samenwerking van VCM, Universiteit Gent, Inagro, POM West-Vlaanderen en NCM.

lees meer


Kamerbrief over transitie naar kringlooplandbouw

Om te komen tot een toekomstbestendige veehouderij hebben sectoren, ketenpartijen en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het programma Duurzame Veehouderij afspraken gemaakt. In deze transitie naar kringlooplandbouw neemt Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving, het bieden van experimenteerruimte en de positie van de boer. Dat staat in de brief Verduurzaming Veehouderij die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

lees meer


Den Ouden: "We willen ver gaan om eventuele stankoverlast tegen te gaan."

Mestverwerker Den Ouden in Helmond kwam de afgelopen weken meerdere keren in de media door klachten over stankoverlast. Jeroen, Rob en Harm den Ouden, directie van het in 1948 opgerichte familiebedrijf, gaf een toelichting over de maatregelen die ze nemen in een gesprek met Omroep Brabant.

lees meer


Groene Mineralen Centrale geopend

Koningin Máxima heeft de eerste Groene Mineralen Centrale van Nederland geopend bij Groot Zevert Vergisting in het Achterhoekse Beltrum. De centrale wint mineralen terug uit dierlijke mest en restproducten van de voedselverwerkende industrie in de regio, verlaagt het kunstmestgebruik in de regio en zorgt er zo voor dat kringlooplandbouw dichterbij komt. De Groene Mineralen Centrale draait dankzij de inzet van zelfgeproduceerd biogas volledig energieneutraal.

lees meer


Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met steun uit sector

Greenferm kan met dank aan gezamenlijke financiering uit de sector een mestverwerkingsfabriek - voor rundvee-, varkens-, en kalverendrijfmest - met een capaciteit van 350.000 ton bouwen op de Ecofactorij in Apeldoorn. Door aanvullende financiering van het Mestinvesteringsfonds en Coöperatie FromFarmers wordt dit omvangrijke project in hoogwaardige mestverwaarding dit najaar gerealiseerd.

lees meer


Trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet nader beschouwd

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het CBS 4 bijeenkomsten met trendexperts van 5 instituten georganiseerd om de trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet nader te beschouwen. Samen met deze trendexperts bracht het CBS in beeld, via 2 rapportages, hoe het kan gebeuren dat op basis van dezelfde meetreeksen uiteenlopende trendconclusies getrokken kunnen worden.

lees meer


Van Wenum: "Een wereld zonder dierlijke productie brengt de akkerbouw in de problemen."

"Een ongebreidelde krimp van de veestapel die sommigen voorstaan, baart akkerbouwers zorgen! Een plantaardige wereld zonder dierlijke productie is niet in het belang van een sterke akkerbouw." LTO voorzitter akkerbouw Jaap van Wenum met een lezenswaardige opiniebijdrage in dagblad Trouw.

lees meer


Den Ouden gaat boeren vragen de pluimveemest droger aan te leveren

Mestverwerker Den Ouden wil de geuruitstoot van de fabriek in Helmond omlaag te brengen via de bouw van een nieuwe, hogere schoorsteen: 75 meter in plaats van 40 meter. Daarop vooruitlopend gaat Den Ouden boeren vragen de pluimveemest droger aan te leveren. Want hoe droger de 'input', hoe minder stank.

lees meer


Workshop Systemic op 18 september in Gent, België

Op 18 september organiseert SYSTEMIC een workshop, met ’s ochtends een excursie en ’s middags een aantal wetenschappelijke inleidingen, en een posterpresentatie.

lees meer


Duitse megavergister bij Winterswijk opgestart

6 jaar na de grondlegging van het collectief is het zover dat het mestverwerkingsproject van 90 Duitse veehouders draait. In Velen, circa 15 kilometer over de grens bij Winterswijk, staat een gloednieuwe mestfabriek. Met hun bedrijf NDM Naturwertstoffe willen de boeren jaarlijks 200.000 ton mest opwaarderen tot hoogwaardige grondstoffen voor de industrie en landbouw.

lees meer


NAJK: Economisch belang leidende bepaling voor collectieve of bedrijfsspecifieke mestverwerking

Het economisch belang is de leidende bepaling voor collectieve of bedrijfsspecifieke mestverwerking. Dat is een van de uitgangspunten van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) ten aanzien van klimaatmaatregelen.

lees meer


SAVE THE DATE: 25 oktober!

NCM, DLB en Rabobank organiseren op 25 oktober een symposium.

lees meer


BO Akkerbouw financiert bodem- en bemestingsprojecten in 2019

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft in haar jaarverslag aangegeven voor 2,25 miljoen euro beschikbaar te stellen voor bodemprojecten. Bodembeheer en een goede bemesting en organische stofbeheer zijn cruciaal voor een goede gewasproductie met weinig verliezen.

lees meer


Voorlopige cijfers: productie fosfaat en stikstof duidelijk onder nationaal plafond

In een kamerbrief geeft minister Schouten aan dat het CBS aantoont dat de productie van fosfaat en stikstof door de Nederlandse veehouderij opnieuw duidelijk onder het landelijke plafond ligt. De rapportage geeft voor de stikstof- en fosfaatexcretie een momentopname gebaseerd op de omvang van de rundveeveestapel op 1 juli 2019.

lees meer


Verdere aanscherping Duitse mestbeleid gepland

Duitse ministerie heeft aangekondigd de bemestingsregels verder aan te willen scherpen, met name in de zogenaamde rode gebieden. Deze rode gebieden voldoen nog niet aan de EU-nitraatrichtlijn. Federale ministers Julia Klöckner en Svenja Schulze willen de nieuwe voorstellen op 28 augustus in Brussel presenteren.

lees meer


Start proces planMER mestbewerkingslocaties in Noordoost- en Zuidoost-Brabant

De gemeenten in Noordoost- en Zuidoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant starten een proces om te komen tot afspraken over geschikte locaties voor schone en veilige mestbewerking in Brabant. Beoogde uitkomst van dit proces zijn regionale afspraken, die naar verwacht medio 2021 kunnen worden gemaakt.

lees meer


Biohuis wil verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70%

Het Biohuis heeft op basis van een onderzoeksproject over de biologische kringloop, en na een uitgebreide bespreking met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, aan Skal voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven nog verder te beperken. Ondertussen wordt een project voorbereid om de biologische kringloop verder te sluiten.

lees meer


Brochure 'Mest, Een waardevolle grondstof' geactualiseerd

Met nieuwe visies en inzichten op dierlijke mest heeft Wageningen Livestock Research de van oorsprong Engelstalige brochure 'Manure, a valuable resource' geactualiseerd en vertaald. De brochure geeft een zeer illustratief overzicht van het Nederlandse mestbeleid, feiten en cijfers, managementoplossingen, en de plaats van dierlijke mest in kringlooplandbouw. De tweede editie van de brochure is beschikbaar in 5 talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans en Chinees.

lees meer


Veehouderijbedrijf Koopman wil drijfmest uitrijden met 6% droge stof

Koeien& Kansen melkveebedrijf Koopman uit het Friese Oudega wil dat de drijfmest in de mestkelder een droge stofgehalte van 6% heeft, alvorens die wordt uitgereden. Voor het mixen van de mest wordt een monster genomen en het droge stofgehalte bepaald. Vervolgens wordt berekend hoeveel water nodig is om de mest te verdunnen tot 6% droge stof. De juiste hoeveelheid water wordt met een watermeter toegevoegd en daarna wordt de mest zorgvuldig gemixed. Daarna volgt nog een controle van het droge stofgehalte via een analyse van een mestmonster.

lees meer


NZO kritisch over gebruik van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest in bepaling van excretienormen

De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) vraagt via de internetconsultatie over de nieuwe excretieforfaits voor de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet of het juridisch wel gerechtvaardigd is om bij de bepaling van normen gegevens van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest te gebruiken zonder dat boeren daarvan op de hoogte zijn. De NZO vindt dat zoiets van tevoren naar de boeren gecommuniceerd moet worden, zodat gezamenlijk gewerkt kan worden aan de kwaliteit van de gegevens.

lees meer


Vlaanderen wil ook aan de slag met pilots voor mineralenconcentraten als kunstmestvervanger

Momenteel onderzoekt de werkgroep ‘Transitie Mestverwerking’ van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) voor welke meststoffen uit dierlijke mest een groepsafwijking aangevraagd zou kunnen worden via het kabinet van de landbouwminister, zodat deze binnen de wettelijke bepalingen, maar buiten de gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke mest, toegepast kunnen worden. In Nederland lopen al 2 pilotprojecten, namelijk ‘Mineralenconcentraten’ en ‘Kunstmestvrije Achterhoek’. Daarbij worden mineralenconcentraten van een beperkt aantal bedrijven, onder specifieke randvoorwaarden en strikte monitoring, toegepast boven de 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar.

lees meer


'Ecoson presteert naar behoren'

Ecoson, het bedrijf dat in Nederland en België varkensmest omzet in biogas en fosfaatrijke mestkorrels, presteert volgens het Amerikaanse moederbedrijf Darling Ingredients per saldo naar behoren. Dat komt dankzij toegenomen volumes in België. Darling Ingredienst liet dat weten bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal van 2019.

lees meer


Den Ouden moet voor 19 september met een plan van aanpak voor geurhinder komen

Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden heeft nog niet aangegeven hoe het bedrijf de stankoverlast van de vestiging in Helmond wil gaan terugdringen. De provincie Noord-Brabant sommeerde het bedrijf in oktober 2017 om zelf te onderzoeken welke manieren het meest geschikt zijn om de geurhinder te verminderen. De beste maatregelen zullen vervolgens moeten worden uitgevoerd, zo werd ook bepaald. De onderneming krijgt nog tot 19 september om met een voorstel te komen.

lees meer


Vrachtwagen geladen met mest kantelt na een aanrijding

Op de Winschoterweg tussen Waterhuizen en de stad Groningen is dinsdagavond 13 augustus een vrachtwagen gekanteld na een aanrijding met een auto. De vrachtwagen geladen met mest belandde vervolgens op de kant in de berm. De bestuurder van de auto en vrachtwagen zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft langdurig onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk, het verkeer op de Winschoterweg werd via het fietspad langs het ongeluk geleid.

lees meer


LTO: 'Nieuwe mestnormen zijn onwerkbaar voor veehouders die een lage mestproductie hebben'

De nieuwe mestnormen die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voorstelt, zijn onwerkbaar voor veehouders die een lagere mestproductie hebben dan de nieuwe norm voorschrijft. Dat stelt Claude van Dongen, LTO-bestuurder met portefeuille Bodem en Waterkwaliteit.

lees meer


Verdund mest uitrijden kan worden geborgd via meten en eregistreren van electrische geleidbaarheid

De Proeftuin Veenweiden en Cumela Nederland verwachten dat het mogelijk is om het verdund uitrijden van mest om daarmee de ammoniakemissie voldoende te beperken valt de borgen via metingen van de electrische geleidbaarheid van de mest. De EC-meter moet daarbij worden geplaatst voor de mestverdeler van de sleepvoetbemester met daarbij een koppeling aan een datalogsysteem. Uit metingen van enkele tientallen mestmonsters is gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen de hoeveelheid water waarmee de mest wordt verdund en de elektrische geleidbaarheid. Op basis van de verkregen data is een ijklijn ontwikkeld. Bij een bepaalde vaste EC waarde is de mest minimaal in de verhouding 1:2 verdund met water, de wettelijk vereiste minimale verdunning.

lees meer


Mesthandelaar uit Lierop gaat in hoger beroep na veroordeling voor fraude

Mesthandelaar Anthony van den Broek uit het Brabantse Lierop heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling door de rechtbank Oost-Brabant vanwege grootschalige fraude. Op 25 juli veroordeelde de rechtbank hem tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.

lees meer


Normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest ter commentaar gepubliceerd

Het normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest is ter commentaar gepubliceerd. De bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten is eerder vastgelegd in het tweede normontwerp NEN 7435:1998. De methode was op dat moment nog niet gevalideerd voor stapelbare mest. Het tweede normontwerp is destijds wel opgenomen in de wetgeving en de herziening is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld. De werkgroep 'Dierlijke mest', die onder de normcommissie 'Meststoffen' valt, heeft hieraan gewerkt. De commentaarperiode voor het nieuwe ontwerp van NEN 7435 is geopend en loopt tot en met 31 oktober.

lees meer


Mestafzetkosten voor varkens- en melkveehouders zijn iets gedaald

Varkens- en melkveehouders betalen minder voor afvoer van drijfmest dan vorig jaar. De hoogste bedragen voor vleesvarkensmest liggen rond 25 euro tot 26 euro per ton. In het oosten en midden van Nederland liggen de bedragen een paar euro lager. Voor rundveemest zijn de hoogste ophaaltarieven 15 euro tot 16 euro per ton. Dat wordt in het zuiden, maar lokaal ook in het oosten van het land, betaald. Intermediairs voorzien dat de tarieven wel wat gaan stijgen op het moment dat er niet meer kan worden uitgereden. De druk op markt voor de afzet van mest is echter niet zo groot.

lees meer


Verdrievoudiging van Nederlandse mestaanvoer in Duitse regio Euskirchen blijkt halvering

Er is geen sprake van een verdrievoudiging van de aanvoer van Nederlandse drijfmest naar de Duitse regio Euskirchen bij Keulen maar juist van een halvering. Dat blijkt uit een controle van aanvoerdocumenten van mest door de Landwirtschaftskammer in de deelstaat Nordrhein-Westfalen. De controle vond plaats na veel ophef in de media nadat de deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen cijfers naar buiten bracht over een sterke toename van de Nederlandse mestaanvoer. Er bleek echter sprake van een foute interpretatie van cijfers afkomstig uit de Nederlandse database over mesttransporten, waartoe de Duitse autoriteiten ook toegang hebben.

lees meer


Kansen voor mestvergisting in Gelderland in kaart gebracht

CCS Energie-advies en Stichting Biomassa hebben in samenwerking onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor mestvergisting in Gelderland voor het Gelders Energieakkoord. Gelderland heeft als doelstelling om 2 tot 5 Petajoule duurzame energie uit biomassa te halen. Het plan dat voortvloeit uit het onderzoek is een eerste stap naar het behalen van die doelstelling.

lees meer


Aangepaste regels voor bemesten na de hoofdteelt in Vlaanderen

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren, zijn in het zesde mestactieplan MAP6 de regels voor het bemesten na de hoofdteelt aangepast. In augustus mag akkerland dat geen zware kleigrond is, slechts beperkt bemest worden met type 2-meststoffen. Er mag daar alleen nog na de oogst van niet-nitraatgevoelige hoofdteelten bemest worden met type 2-meststoffen, zoals pluimveemest en mengmest van runderen en varkens, op voorwaarde dat er tijdig een vanggewas is ingezaaid en dat dat voldoende lang blijft staan.

lees meer


Samenwerking NCM met Way2Trade

Voor export van organische meststoffen buiten de Europese Unie (de zogenaamde derde landen) is andere regelgeving van toepassing dan voor afzet in Nederland of binnen de EU.

lees meer


Derogatie minder in trek door bedrijfsbeëindiging en knellende voorwaarden

De derogatie biedt melkveehouders de mogelijkheid om meer dierlijke mest op het land te gebruiken dan in de Europese Nitraatrichtlijn is voorgeschreven. Er blijkt een afnemende belangstelling voor deelname. In 2017 daalde het aantal bedrijven met derogatie met 2,3% en in 2018 met 6,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Factoren die van invloed zijn op het besluit te stoppen met derogatie zijn bedrijfsbeëindiging, knellende deelnamevoorwaarden en switch naar andere producten of productiewijze, stelt Wageningen Economic Research. Regionaal zien de onderzoekers een sterkere afname van het aantal bedrijven met derogatie in het noordelijke veenweidegebied en op alle zandgronden, met uitzondering van het zandgebied in het oosten en zuiden van Nederland.

lees meer


Gelderse studie naar mestvergisting

CCS Energie-advies en Stichting Biomassa hebben in samenwerking onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor mestvergisting in Gelderland voor het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA heeft als doelstelling om 2 tot 5 PJ duurzame energie uit biomassa te halen. Het plan dat voortvloeit uit het onderzoek is een eerste stap naar het behalen van die doelstelling.

lees meer


Eurofins Agro vermeldt ook organische stofgehalte in verslag van analyse vaste mest

Per 1 augustus 2019 staat op het onderzoeksverslag van vaste mest van Eurofins Agro ook het gehalte organische stof vermeld. Het gehalte organische stof wordt met nabij infrarood techniek (NIRS) bepaald. Deze methode kent een aantal voordelen ten opzichte van de nat-chemische bepaling die tot nog toe standaard werd toegepast voor de analyse van vaste dierlijke mest. De meting is sneller en kan ook worden benut voor het bepalen van het gehalte aan stikstof, fosfaat en kalium. Daarnaast is er minder chemisch afval na de analyse.

lees meer


Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale

Hare Majesteit Koningin Máxima opent woensdagmiddag 4 september aanstaande de eerste Groene Mineralen Centrale van ons land in Beltrum. In de centrale van familiebedrijf Groot Zevert Vergisting worden dierlijke mest en andere organische reststromen succesvol gescheiden in een kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water.

lees meer


Rechter spreekt verdachte van diefstal afsluiters van mestsilo's vrij

Een verdachte van diefstal van afsluiters van mestsilo's uit Stadskanaal is door de rechter vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs. Boeren uit de regio denken dat de verdachte voor circa 30 diefstallen verantwoordelijk is. De rechter vermoedt ook wel dat de man iets met de diefstallen te maken had, maar er is door de politie te weinig onderzoek gedaan om daarvoor hard bewijs te leveren.

lees meer


Uitrijdregels voor dierlijke mest in het najaar

Dit jaar zijn de periodes waarin meststoffen mogen worden aangewend in een aantal situaties veranderd. Drijfmest uitrijden op bouwland uitrijden mag vanaf dit jaar van 16 februari tot en met 15 september. Bij het uitrijden van de drijfmest na 31 juli, gelden er wel aanvullende voorwaarden. Uiterlijk 15 september moet er een groenbemester zijn ingezaaid die minimaal 8 weken blijft staan, of er moeten bloembollen worden geplant of winterkoolzaad worden geteeld voor de zaadwinning in het volgende jaar. Het uitrijden van drijfmest na een zeer vroege oogst van maïs voor 15 september is niet toegestaan. De uitrijdperiode van drijfmest op grasland is niet gewijzigd. Dit mag van 16 februari tot en met 31 augustus.

lees meer


DNL Equipment is landelijk importeur van Belgische landbouwmachinebouwer Dezeure

De Belgische machinefabrikant Dezeure uit Veurne heeft voor Nederland een importeur in DNL Equipment dat is gevestigd in Tricht. DNL staat voor Dezeure Nederland, en wordt gerund door Diederik Van Hattem. Het nieuwe bedrijf importeert alleen het Belgische merk. Dezeure bouwt onder andere mesttanks en meststrooiers.

lees meer


Tips voor exploitanten van pocketvergisters

In de jaren 2016 en 2017 werden bij de exploitatie van kleinschalige biogasinstallaties op landbouwbedrijven in Vlaanderen uiteenlopende problemen vastgesteld. In 2017 werd daarom de Operationele groep Pocketboer opgericht, met de steun van het Vlaamse departement Landbouw & Visserij en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De groep dient hoofdzakelijk als overleg- en netwerkplatform, waarbij ondernemers kunnen leren van elkaars ervaringen, installaties kunnen vergelijken en samen op zoek gaan naar oplossingen om zo hun eigen installatie te optimaliseren. De ervaringen van de groep, worden nu samengevat in een poster.

lees meer


Bouw van mestsilo's op bedrijventerrein in Bant mag voorlopig doorgaan

De bouw van 6 mestsilo's op het bedrijventerrein van Bant mag voorlopig doorgaan. Dat heeft de voorzieningenrechter in Lelystad donderdag 1 augustus heeft bepaald tijdens een spoedprocedure, die was aangespannen door omwonenden. De rechter heeft geen bouwstop willen afkondigen, omdat hij niet op de stoel van de bezwaarcommissie van de gemeente Noordoostpolder wil zitten. Die moet zich inhoudelijk buigen over de 24 ingediende bezwaarschriften van omwonenden. Dat gebeurt in september. Het belang van de ondernemer die de mestsilo's wil bouwen weegt voor de rechter op dit moment zwaarder dan dat van omwonenden. Hierbij speelt mee dat de silo's weer zijn af te breken, mocht de bouw later alsnog worden tegengehouden.

lees meer


Mestbedrijf Den Ouden in Helmond legt productie stil

Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond heeft de productie donderdagochtend 1 augustus stilgelegd. Volgens de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft de directie van het bedrijf dat woensdag 1 augustus besloten, in samenspraak met de dienst. Nadere details kan de omgevingsdienst niet geven. Het bedrijf ligt geregeld onder vuur vanwege stankoverlast die in een omliggende woonwijk veroorzaakt. Met name de wijk Brouwhuis heeft daar mee te kampen. Zowel dinsdag 30 juli als woensdag 31 juli ontving de omgevingsdienst ongeveer 100 klachten.

lees meer


Geen aparte droogtemaatregelen voor het uitrijden van mest

In 2018 waren er aparte droogtemaatregelen voor het uitrijden van mest. Deze zijn nu voor een deel opgenomen in de mestregelgeving, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Door deze maatregelen is het toegestaan om tot 31 augustus drijfmest op grasland uit te rijden, tot 15 september drijfmest uit te rijden op bouwland en tot 1 september grasland te scheuren op zand- en lössgrond. Er komen in 2019 geen extra maatregelen.

lees meer


Strengere regels voor mestvervoer in Vlaanderen vanaf 1 augustus

Het zesde mestactieplan MAP6 voor Vlaanderen werd op 22 mei goedgekeurd en trad met terugwerkende kracht tot begin dit jaar in werking. De grootste verandering in de vervoersregeling van mest wordt per1 augustus van kracht. Elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3, moet nu gebeuren door een erkende mestvoerder, behalve als het gaat om een perceel grasland of een perceel met een blijvende teelt.

lees meer


Kotte werkt met Bräutigam aan mest-zelfrijder

Het Duitse bedrijf Kotte, fabrikant van mesttanks, transporttanks en bemesters, werkt aan nieuwe zelfrijdende machines voor het uitrijden van mest en gaat hiervoor een samenwerking aan met Bräutigam. Dat bedrijf is gespecialiseerd in de bouw van zelfrijdende machines voor de landbouw, zoals oogstmachines, kuntmeststrooiers en veldspuiten.

lees meer


SGP wil wijzigingen in boetestelsel van Meststoffenwet

De fractie van de SGP in de Tweede Kamer wil dat boetes op grond van de Meststoffenwet in lijn tworden gebracht met de zwaarte van de overtreding. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd inzicht te geven in de boetes die in de afgelopen jaren zijn gegeven, hoeveel controles er zijn geweest en hoe hoog de boetes waren die werden opgelegd in de jaren 2017 en 2018.

lees meer


Certificering voor Keurmest moet in 2020 kunnen starten

Veehouders, loonwerkers, mestverwerkers en akkerbouwers zullen zich moeten certificeren voor het afzetten, verwerken en transporteren van mest. Op die manier moet er een waterdichte mestketen ontstaan. Doel is dat alle bedrijven in de mestketen uiteindelijk een Keurmest-certificaat hebben. Daarmee tonen ze aan dat ze voldoen aan een groot aantal voorschriften in de Kwaliteitsregeling Keurmest. De certificering wordt vanuit de sector opgezet. De overkoepelende organisatie voor de certificering is stichting Mestafzetcontrole. De verwachting is dat de certificering in de loop van 2020 gaat starten

lees meer


LNV vraagt uw mening over de fosfaatrechtenmarkt

In opdracht van het ministerie van LNV doet onderzoeksbureau Geelen een onafhankelijk onderzoek naar de fosfaatrechtenmarkt. Met dit onderzoek wil het bureau te weten komen wat uw ervaringen zijn met de handel in fosfaatrechten.

lees meer


Iets meer plaatsingsruimte voor fosfaat uit dierlijke mest na 2020

Na 2020 zal er over heel Nederland gerekend iets meer plaatsingsruimte voor fosfaat uit dierlijke mest ontstaan. Dat blijkt uit de voorgestelde wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffen die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter consultatie heeft gepubliceerd. Door de nieuwe indeling in 5 fosfaatklassen neemt de fosfaatplaatsingsruimte in 2020 toe van 139,3 miljoen kilo naar 140,7 miljoen kilo en in 2021 tot 141,2 miljoen kilogram.

lees meer


CDM ziet geen reden voor aanvullende mestmaatregelen bij droogte

Vooruitlopend op eventueel een opnieuw droge zomer in 2019 heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd of bij een nieuwe droogtesituatie – aanvullend op al genomen maatregelen – nog extra mestmaatregelen genomen kunnen worden. De CDM heeft 3 potentiële maatregelen onderzocht: het verlengen van de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden, het verlengen van de periode waarin grasland mag worden gescheurd en het verlengen van de termijn voor de inzaai van vanggewassen bij maïsteelt. De commissie concludeert dat er geen aanvullende mestmaatregelen nodig zijn.

lees meer


Noord-Deurningse veehouders voorzien bedrijf in Denekamp van biogas

In Noord-Deurningen leveren op dit moment 7 boerenbedrijven biogas aan een industrieel bedrijf en vervangen hiermee in eerste instantie 80% van de aardgasvraag. Het doel is om dit verder uit te breiden en te kijken of het verbruik in de toekomst 100% biogas kan worden. CCS Energieadvies heeft daarbij in opdracht van de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen een biogashub ontwikkeld. In deze hub wordt per boerderij een vergister gebouwd, waarin de eigen mest vergist wordt tot biogas. Dit gas wordt via het collectieve leidingennet getransporteerd naar BYK Netherlands in Denekamp.

lees meer


Waardering van de fosfaattoestand van bouwland en grasland wijzigt vanaf 1 januari 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wijzigen in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De waardering van de fosfaattoestand van bouwland en grasland verandert vanaf 1 januari 2021. Het voorstel voor wetswijziging is in de Staatscourant gepubliceerd.

lees meer


Duitse landbouworganisatie eist strengere controles Nederlandse mest

Het Rheinische Landwirtschafts-Verband (RLV) maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal IBR besmette rundveebedrijven in de regio Aken. Daarbij eist de Duitse landbouworganisatie strengere inspecties bij de import van Nederlandse mest en de reiniging van Nederlandse en Belgische diertransportvoertuigen. Duitsland kampt in de Nederlandse grensregio sinds vorig jaar met regelmatig IBR besmettingen op rundveebedrijven. Over de afkomst van het virus tasten de betrokken instanties nog in het duister. Gezien de locaties van de getroffen bedrijven in de grensregio, wordt Nederland als een mogelijke besmettingsbron niet uitgesloten.

lees meer


Vogelsang komt met eigen sleepvoetbemester

Met de BlackBird presenteert het Duitse bedrijf Vogelsang zijn eerste geheel zelf ontworpen en gebouwde sleepvoetbemester. In de landbouw is het bedrijf bekend van mesttechniek, zoals pompen en mestverdelers, maar tot nu toe als onderdeel van door anderen gemaakte machines. De eigen universele machine is te koop in uitvoeringen met een werkbreedte van 12 meter en van en 15 meter. De BlackBird past in de hef van elke mesttank. In transport is de bemester 2,95 meter breed. De officiële introductie is tijdens de Agritechnica in november, maar de verkoop is al gestart. Voor een 15 meter machine zit de catalogusprijs rond de 30.000 euro.

lees meer


Nutriëntenplatform publiceert position paper voor herbezinning mestbeleid

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is op dit moment bezig met de herbezinning van het mestbeleid. Bij een dergelijke herbezinning komt de vraag op over hoe we om gaan met mest en wat heeft dat voor impact op nutriënten recycling, bijvoorbeeld via mestverwerking? Het Ministerie van LNV vraagt aan stakeholders om mee te denken over de invulling van nieuwe mestbeleid. Het Nutrient Platform brengt middels een position paper haar standpunten uit ten aanzien van deze herbezinning.

lees meer


Website onderzoek veehouderij en klimaat gelanceerd

Het Onderzoek Veehouderij & Klimaat onderzoekt de uitstoot van methaan in de veehouderij in de praktijk. In twaalf onderzoeken meet men de emissies in de praktijk, testen ze meetsystemen en meten ze welke effect bepaalde maatregelen hebben. Belangrijk hierbij zijn efficiëntie, haalbaarheid en rendabiliteit. Zo draagt de landbouw bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen in Nederland én wereldwijd. Het ministerie van LNV financiert het onderzoek.

lees meer


Mesthandelaar uit Lierop krijgt vier jaar cel, familieleden vrijgesproken

De hoofdverdachte in een van de grote mestfraudezaak, een 48-jarige mesthandelaar uit Lierop, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Onder anderen zijn vrouw, broer en moeder werden vrijgesproken. De rechter oordeelde dat er voor hen en vier andere medeverdachten te weinig bewijs was dat ze bij de fraude betrokken waren. De kans bestaat dat de mesthandelaar tegen zijn veroordeling in beroep gaat. Voor het Openbaar Ministerie is de zaak nog niet afgerond. Het OM wil dat de verdachten het crimineel verdiende geld moeten terugbetalen. Met de fraude zou een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro gemoeid zijn.

lees meer


Kleine gebreken in teksten van Uitvoeringsregeling Meststoffenwet en gebruik meststoffen hersteld

In de Staatscourant van maandag 22 juli zijn enkele regelingen gepubliceerd om enkele geconstateerde gebreken in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen te herstellen.

lees meer


'Evaluatie Meststoffenwet is met oog op geplande herziening niet zinvol'

De Meststoffenwet moet tenminste eenmaal in de 5 jaar worden geëvalueerd. De laatste uitgebreide evaluatie is begin 2017 door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uitgebracht. Formeel zou de volgende evaluatie uiterlijk begin 2022 aan de Tweede Kamer moeten worden aangeboden. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) acht dat moment gezien de lopende herbezinning van het mestbeleid niet praktisch. Ze zal nu geen voorbereidingen treffen voor een evaluatie zoals die in 2015-2016 is uitgevoerd. Wel zal zij de daaropvolgende evaluatie, die in 2027 zou moeten worden uitgebracht, naar voren halen. Dat meldt de minister aan de Tweede Kamer.

lees meer


Pas eind 2019 uitsluitsel over derogatie in 2020 en 2021

De inzet minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is erop gericht dat in het Nitraatcomité van december 2019 wordt gestemd over de verlenging van de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Gelet op de vorming van een nieuwe Europese Commissie is een eerdere stemming niet mogelijk stelt de minister. Via de derogatie hoopt Nederland opnieuw goedkeuring te verkrijgen om onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest te mogen gebruiken op grasland dan de Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare per jaar. Schouten kan nog geen duidelijkheid geven over het proces van verlening van een nieuwe derogatie vanaf 2022. Wel zal zij een nieuwe derogatie dan uitdrukkelijk bezien in het kader van de ontwikkeling naar kringlooplandbouw.

lees meer


Schouten ziet 4 denkrichtingen bij herziening van het mestbeleid

Bij het toekomstig mestbeleid zijn een viertal denkrichtingen te onderscheiden. De wet- en regelgeving moet eenvoudig zijn waardoor het weinig uitvoeringslasten vraagt. Daarnaast is er behoefte aan risicogericht beleid, zodat het kan worden toegespitst op gebieden waar het risico van uitspoeling het grootste is of op bedrijven met een mestoverschot. Ook moet het beleid doelgericht zijn waarbij er tijdig kan worden ingegrepen bij een mogelijke achteruitgang. Verder is gepleit voor een beleid waarbij boeren worden gestimuleerd efficiënt om te gaan met nutriënten. De komende maanden zullen gebruikt worden om de denkrichtingen verder uit te werken. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

lees meer


‘Mestafzet wordt goedkoper wanneer sectoren samenwerken’

Als verschillende veehouderijsectoren samen werken aan verwerking van mest, is dat voor iedereen voordeliger, stelt onderzoeker Harry Luesink Wageningen Economic Research. Hij verwijst daarbij naar een recent onderzoek van Wageningen Economic Research waarin dat werd aangetoond.

lees meer


'Rendabiliteit van een pocketvergister is heel bedrijfsspecifiek'

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. Het vergistingsproces vindt anaeroob plaats in een groot reactorvat bij een temperatuur van 37 tot 42 °C. Bij het vergisten wordt bijvoorbeeld runderdrijfmest omgezet tot biogas. Het biogas kan als hernieuwbare energiebron worden gebruikt in een WKK om elektriciteit en warmte te produceren. Het digestaat kan op het bedrijf als meststof worden gebruikt. De rendabiliteit van een pocketvergister is heel bedrijfsspecifiek, aldus Sander Vandendriessche van van het Belgische onderzoeksinstituut Inagro.

lees meer


Concept MaxiMi als leidraad voor een resultaatgestuurd mestbeleid

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een Hackathon georganiseerd om slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in Nederland. Het winnende team – onder leiding van het Nutriënten Management Instituut NMI – kwam met een concept dat de innovatiekracht van ondernemers benut met slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen. Het concept heet MaxiMi, een afkorting voor ‘Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)inspanning’.

lees meer


Ammoniakemissie niet lager door frequent mixen van melkveedrijfmest

Uit metingen op Dairy Campus blijkt dat het dagelijks mixen van drijfmest van melkvee met lucht of met een mechanische mixer niet tot lagere ammoniakemissies leidt.

lees meer


Informatie over mestverwerkingsinstallatie in Oss is in orde

De Commissie m.e.r. heeft de nieuwe informatie over de mestbewerkings- en biomassavergassingsinstallatie in Oss beoordeeld. De nieuwe informatie maakt helder wat het project omvat. Het is nu duidelijk dat de wijziging van de biomassavergassingsinstallatie ook onderdeel uitmaakt van het project. De milieugevolgen van het totale project zijn nu goed beschreven. De gevolgen voor geur en luchtkwaliteit zijn gering. Wel leidt het project tot een forse toename van geluidbelasting op 2 woningen en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden. Met de beschikbare informatie kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten of een milieueffectrapport nodig is.

lees meer


Excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf 2020 iets omlaag

De excretieforfaits voor melkvee gaan vanaf 2020 waarschijnlijk iets omlaag. Dat blijkt uit het voorstel voor wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) via een internetconsultatie openbaar heeft gemaakt. Voor een melkkoe met een jaarproductie van 9.500 kilo melk met een ureumgehalte van 22 geldt nu nog een excretienorm van 127,5 kilo stikstof en 44,9 kilo fosfaat. Vanaf 2020 wordt dit 124,0 kilo stikstof en 44,6 kilo fosfaat. De verlaging van de excretienormen heeft tot gevolg dat melkveehouders iets meer melkvee kunnen houden binnen het aantal fosfaatrechten waarover ze beschikken.

lees meer


Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden

Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevatte voor melkkoeien. Er was echter wel veel variatie in de bodem P-toestand van percelen en dit was terug te zien in de gras-P-gehalten. Dit betekent dat er winst valt te behalen voor de waterkwaliteit door drijfmest goed te verdelen binnen het bedrijf. Daarmee kan de P-kringloop verder worden gesloten.

lees meer


Kansen voor scheiden van biologische varkensmest

Het is goed mogelijk is om biologische varkensdrijfmest te scheiden in een fosfaatrijke en fosfaatarme fractie, waarna de fosfaatrijke fractie bewerkt is tot een aantrekkelijk exportproduct. Door biologische varkensmest te exporteren, vermindert de druk op de binnenlandse biologische mestmarkt. Dat stellen onderzoekers van Wageningen Livestock Research. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de publiek private samenwerking 'Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee'. Hierin werkten de Vereniging Biologische Varkenshouders, de Biologische Pluimveehouders Vereniging, ForFarmers/Reudink, Agruniek-Rijnvallei, ABZ-Diervoeding, Wageningen University & Research, Schothorst Feed Research en het Louis Bolk Instituut samen.

lees meer


Afzet voor bewerkte Nederlandse mest in Letland

Dit voorjaar ging voor het eerst een schip met bewerkte Nederlandse mest naar Letland. De Nederlandse ondernemer Ed Noordam kocht 4.000 ton gecomposteerde dikke fractie die werd verscheept in Harlingen door Mestverwerking Fryslân. De gecomposteerde droge fractie uit Nederland die hij aanvoerde betrof een mix van runder-, kippen-, varkens- en geitenmest. De kosten bedragen ongeveer 20 euro per ton product.

lees meer


Duitse machinefabrikant Fliegl neemt Franse bouwer van mestverspreiders Brochard over

Het Duitse bedrijf Fliegl is per 8 juli de nieuwe eigenaar van Brochard, een fabrikant van onder meer kippers en mestverspreiders in Beaulieu Sous La Roche, aan de westkust van Frankrijk. Fliegl hoopt vooral met de mestverspreiders van Brochard het eigen aanbod te completeren. Onder meer de biologische boeren denkt de Duitse onderneming zo beter te kunnen bedienen. Bovendien wil het door de overname steviger voet aan de grond krijgen in Frankrijk.

lees meer


VLM geeft antwoord op veel gestelde vragen over mesttransport in MAP6

Op de website van de Vlaamse Landbouwmaatschappij (VLM) geeft de organisatie een overzicht van de veelgestelde vragen die worden gesteld over het zesde Vlaamse Mestactieplan (MAP6) dat dit jaar van kracht is geworden. Een deel van deze vragen heeft ook betrekking op het vervoeren van mest zoals het type mestinjecteur dat gebruikt mag worden, de verplichtingen rond het inschakelen van een erkende mestvervoerder en het gebruik van het AGR-GPS-systeem.

lees meer


Handreiking co-vergisting van mest geactualiseerd

In de bijlage bij het Regeling omgevingsrecht was de Handreiking (co-)vergisting van mest van september 2010 aangewezen als informatiedocument over beste beschikbare technieken. De geactualiseerde handreiking bevat vooral uitleg van de (afvalstoffen)wetgeving in relatie tot covergisting. Om de informatie over covergisting actueel te kunnen houden is ervoor gekozen om de informatie via de website van InfoMil te ontsluiten. De handreiking wordt niet meer gepubliceerd als een apart document. Per 1 juli 2019 is de handreiking daarom niet meer aangewezen als informatiedocument over best beschikbare technieken.

lees meer


Mestscheider met capaciteit van 300 kuub per uur voor Verkooyen

Het bedrijf Gebr. Verkooyen in Langeweg neemt een grote Börger mestscheider in gebruik. De machine is opgebouwd naar de wensen van het loon- en mesttransportbedrijf in samenwerking met Everaard Techniek uit Heijningen. Het hart van de mobiele eenheid zijn de twee Börger Bioselect RC150 HP scheiders. De separatoren realiseren onder de meest ideale omstandigheden een verwerkingscapaciteit van maximaal 300 kuub per uur.

lees meer


NVWA controleert aanwenden mest op stoppelland in Hoeksche Waard

De NVWA controleert de komende dagen in de omgeving van de Hoekse Waard op het bemesten van stoppelland. Wanneer de mest niet voldoende in de grond wordt gebracht kan de NVWA een boer of loonwerker hiervoor beboeten. De graanstoppel geldt voor het aanwenden van mest als onbeteeld bouwland. Dat betekent dat de mest in sleufjes in de grond moet worden gebracht. Die sleufjes moeten minimaal 5 centimeter diep zijn. Wanneer dit niet lukt met de beschikbare apparatuur is het een goede optie om eerst een voorbewerking toe te passen, zodat de mest wel op een juiste wijze ingebracht kan worden.

lees meer


Financiële steun voor ontwikkeling landbouwroute naar mestsilo in Kamperland

In het kader van de Europese regeling voor plattelandsontwikkeling (POP3) kan een landbouwroutes naar een mestsilo in Kamperland gerealiseerd worden. De kosten bedragen 972.111 euro waarvan 486.055,50 euro bijdrage van de Europese Unie en, 200.000 euro uit een cofinancieringsbijdrage van de gemeente Noord-Beveland en 286.055,50 euro uit een cofinancieringsbijdrage van het waterschap Scheldestromen.

lees meer


Wageningen UR overweegt nieuw project om Kringloop organische stof én bodemweerbaarheid te bevorderen.

Wageningen Universiteit & Research overweegt om een project op te starten dat zich richt op de inzet van organische stof ter verbetering van de bodemkwaliteit. Men wil graag op korte termijn vernemen in hoeverre hier belangstelling voor is in het bedrijfsleven.

lees meer


Schuitemaker en Veenhuis gaan na fusie verder als SVgroup

Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte hebben de in april voorgenomen fusie formeel afgerond. De gefuseerde bedrijven gaan verder onder de naam SVgroup. De productiefaciliteiten en de medewerkers van Veenhuis verhuizen naar de vestiging van Schuitemaker in Rijssen, van waaruit alle bedrijfsactiviteiten plaats zullen vinden. Beide merken blijven aanwezig in de markt. Bij de gefuseerde SVgroup werken nu circa 150 medewerkers.

lees meer


SDE-subsidie gekort bij niet-naleven mestregels

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal een exploitant van een mestvergister of een co-vergistingsinstallatie korten op de SDE+-subsidie, als door de ondernemer niet wordt voldaan aan de mestwetgeving. RVO.nl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA hebben op dat punt de samenwerking versterkt. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de subsidievoorwaarden voor de SDE+-regeling zijn gekoppeld aan de mestwetgeving, waardoor accountants beter kunnen controleren op de het gebruik van toegelaten co-producten en de juiste verhouding tussen mest en co-substraten bij covergisting.

lees meer


Mestbewerking kan positieve impact hebben op de waterkwaliteit

De landbouw binnen het beheergebied van waterschap Aa en Maas staat voor de opgave om bodembeheer en bemesting zo uit te voeren dat de verliezen van stikstof en fosfor naar het watersysteem worden beperkt. De inzet van mestbewerking biedt hiervoor potentie omdat dit het mogelijk maakt om beter te sturen op de agronomische behoefte van gewassen. In 2018 en 2019 is door het Nutriënten Management Instituut NMI een studie uitgevoerd om inzicht te geven in de effecten van mestbewerking en een duurzame bemestingspraktijk op de waterkwaliteit. De conclusie is dat doelen voor grond- en oppervlaktewater voor stikstof binnen handbereik liggen zodra bewerkte meststoffen op een duurzame manier worden ingezet. Voor fosfaat is extra inzet nodig.

lees meer


SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar. Er kan subsidie worden aangevraagd van dinsdag 29 oktober tot en met donderdag 14 november, verdeeld over 3 fases.

lees meer


Bouw nieuwe mestvergister Wijster start in oktober

Op het bedrijventerrein ETP in Wijster wordt in oktober gestart de bouw van een mestvergistingsinstallatie om uit pluimveemest groen gas te produceren. "De vergunningen zijn allemaal binnen. Het wachten is alleen nog op subsidie voor duurzame energieproductie”, vertelt Mark van Seventer van Rika Greenpark, het bedrijf achter de nieuwe mestvergister.

lees meer


Vlaamse boeren zitten met veel vragen over MAP6

Deze en vorige maand organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij infosessies voor landbouwers over het nieuwe mestactieplan MAP6. Uit de talrijke vragen bleek ongerustheid omtrent de complexiteit en rigiditeit van MAP6. Vlaamse boeren vinden een overzicht van de administratieve deadlines op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

lees meer


STAB: 'Geuruitstoot van de Biomineralen in Roosendaal wordt onderschat'

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) stelt op basis van eigen onderzoek dat in de rapporten van Buro Blauw de te verwachten geuruitstoot van de Biomineralen in Roosendaal wordt onderschat. Volgens de STAB is er bij die onderzoeken ten onrechte uitgegaan van de verwachting dat de drooginstallatie voor dikke fractie twee keer zoveel geur uit zal stoten als een soortgelijke fabriek in Oirschot. Daarnaast wordt volgens de STAB het rendement van de te gebruiken luchtwassers overschat.

lees meer


LTO houdt kritiekpunten op voorgestelde wijzigingen in Meststoffenwet

Het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn’ is op 27 juni is gepubliceerd en aan de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel gaat over fosfaatgebruiksnormen en over plafonds voor mestproductie. Per 2020 moet dit ingaan en het komt een op een voort uit afspraken tussen de Nederlandse overheid en de Europese Unie in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. De verwachting is dat het huidige wetsvoorstel in september 2019 wordt besproken in de Tweede Kamer. LTO Nederland zal voorafgaand aan dit debat met een nadere inhoudelijke reactie gaan lobbyen.

lees meer


Schouten: 'Grootste deel van signalen over mestfraude komt uit Brabant'

Het grootste deel van het aantal signalen van mestfraude, die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft vastgelegd in de afgelopen twee jaar, is afkomstig uit het zuidoosten van Noord-Brabant. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de VVD. In de periode van medio 2017 tot mei 2019 in totaal 34 signalen in relatie tot mestfraude vastgelegd. Daarvan hebben er 20 betrekking op de provincie Brabant, met name het zuidoostelijke gedeelte. Het grootste deel van de signalen over mestfraude komt van de eigen NVWA-inspectie en het Team Criminele Inlichtingen van de Inlichtingen en Opsporingsdienst.

lees meer


Wiebes verdedigt inzet SDE+ subsidie op mestvergisters

De vergistingssector is belangrijk voor de Nederlandse hernieuwbare energiedoelen en levert een belangrijke bijdrage aan de productie van hernieuwbare energie. De subsidie voor duurzame energie (SDE+) wordt alleen uitgekeerd over de daadwerkelijk geproduceerde hoeveelheid energie, wanneer een vergister geen energie produceert wordt er dus ook geen SDE+-subsidie uitgekeerd. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een bericht dat de gesubsidieerde mestvergisters omgeven zouden zijn door overlast en fraude.

lees meer


Demonstratie producten uit mestverwerking in maïs

Voor geïnteresseerden wordt op 17 juli een demonstratiemiddag georganiseerd in Wingene, Vlaanderen. Hier wordt ingegaan op de toepassing van nutriënten uit mestverwerking in de teelt van maïs, waarbij men de vergelijking maakt met ruwe drijfmest en kunstmest.

lees meer


Studiereis naar Frankrijk 10-14 september - aanmelden kan tot 25 juli.

NCM organiseert i.s.m. De Boer op Advies een reis naar Frankrijk. Tijdens de reis maken we kennis met een aantal zeer interessante Franse initiatieven voor mestverwaarding, bezoeken we de grootste vakbeurs van Frankrijk, en zullen we professionele Franse akkerbouwers en groententelers bezoeken, die concrete behoefte hebben aan organische meststoffen.

lees meer


OM komt met ontnemingsvordering in fraudezaak over afzet van digestaat

Tijdens de regiezitting donderdag 4 juli voor de rechtbank Amsterdam kondigde de officier van justitie aan met een ontnemingsvordering te zullen komen voor alle partijen die betrokken zijn bij de zaak waarbij mogelijk is gefraudeerd met de afzet van digestaat. In deze zaak staan veehouders in Gelderland, Brabant en Utrecht, een Limburgse mesthandelaar en een Brabantse mesttransporteur voor de rechter. Ook een de exploitant van een industriële vergister in Spakenburg, een biodieselproducent in Rotterdam en een Duitse tussenhandelaar behoren tot de verdachten in de zaak.

lees meer


Varkenshouders zijn terughoudend met tekenen contracten voor mestverwerking

Varkenshouders in Oost-Nederland blijken terughoudend om contracten af te sluiten met partijen die willen investeren in grootschalige mestverwerking. AgroGas in Varsseveld heeft 90% van de benodigde hoeveelheid mest gecontracteerd en Greenferm in Apeldoorn 80%, maar bij Twence dat wil investeren in een installatie in het Overijsselse Zenderen ligt nog maar bijna 30% van de totale capaciteit vast. Als begin 2020 nog niet 80% is ingetekend, gaat de bouw niet van start.

lees meer


Inzet van stikstofstripper kan tot verlaging van mestafzetkosten leiden

Sven Mommers is directeur van het bedrijf Circular Values in het Brabantse Moergestel. Dit bedrijf brengt een stikstofstripper op de markt die stikstof uit digestaat haalt en opslaat als ammoniumsulfaat of -nitraat. Volgens Mommers is het systeem met name interessant voor veehouders die hoge kosten hebben voor mestafzet, maar nog wel een belangrijk deel van de mest op het eigen bedrijf kunnen aanwenden. Voor bedrijven die echt erg intensief zijn en veruit de meeste mest moeten afvoeren, is de techniek vaak minder passend.

lees meer


Vlaamse Mestbank houdt meer mesttransporten met GPS in de gaten

Vanaf 1 augustus moet transport van vloeibare dierlijke mest naar akkers in Vlaanderen door een erkend mestvoerder gebeuren wanneer het percelen betreft in een gebied van type 2 of 3 waar de waterkwaliteit ondermaats is. Deze nieuwe maatregel uit het zesde mestactieplan is bedoeld om mesttoediening op een voor het milieu risicovol tijdstip beter te kunnen volgen door middel van AGR-GPS. Ook mestafzet via burenregeling zal een landbouwer vanaf 2020 niet altijd meer met een eigen drijfmesttank kunnen uitvoeren. Ze zullen beroep moeten doen op een erkende mestvoerders die over AGR-GPS beschikken of moeten zelf een GPS-toestel aanschaffen.

lees meer


Ammoniakconcentraties sterk verhoogd in 2018 door extreem warm, zonnig en droog weer

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet ammoniak in de lucht in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden en het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Het RIVM gebruikt deze metingen om de ontwikkelingen van ammoniak in de tijd te volgen. De gemeten ammoniakconcentraties in de lucht zijn in 2018 ongeveer 35% hoger dan in 2017. Dit komt vooral doordat 2018 extreem warm, zonnig en zeer droog was. Hierdoor kon er veel ammoniak uit mest verdampen die bovendien door het tekort aan regen niet neersloeg.

lees meer


Notitie effecten van kunstmest op organische stof en bodemleven

In opdracht van Meststoffen Nederland (de branchevereniging van producenten en distributeurs van kunstmest) heeft NMI een notitie opgesteld over de effecten van kunstmest op organische stof en bodemleven.

lees meer


Rechtbank Amsterdam behandelt omvangrijke strafzaak rond fraude bij afzet van digestaat

Donderdag 4 juli vindt de regiezitting plaats van een omvangrijke strafzaak tegen een tiental personen en bedrijven die worden verdacht van fraude bij de verwerking van producten in een biogasinstallatie en de afzet van het digestaat. Naast de eigenaren van de vergistingsinstallatie zijn ook mestintermediairs, mesttransporteurs, afvalleveranciers en boeren gedagvaard. De zaak dient voor de rechtbank in Amsterdam.

lees meer


Areaal landbouwgrond van derogatiebedrijven bedroeg in 2018 ruim 779.000 hectare

In 2018 is aan 17.986 bedrijven een derogatievergunning verleend om extra dierlijke mest op grasland te kunnen gebruiken. Het landelijk areaal landbouwgrond op derogatiebedrijven is het afgelopen jaar met 5% afgenomen naar 779.022 hectare. De naleving van de derogatievoorwaarden door bedrijven was met 99,8% hoog. Naar aanleiding van zowel de fysieke als administratieve controles zijn 32 derogatievergunningen ingetrokken. De gemiddelde nitraatconcentratie op derogatiebedrijven in alle regio’s onder de 50 milligram nitraat per liter. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer.

lees meer


Bergeijk wil bestemmingsplan aanpassen voor mestverwerking van Houbraken

De Brabantse gemeente Bergeijk is bereid het bestemmingsplan aan te passen voor de werkzaamheden in mestverwerking van het loonbedrijf Houbraken. Het bedrijf mag binnen het huidige bestemmingsplan officieel wel mest opslaan en transporteren, maar niet verwerken. Met een wijziging wordt aan het bedrijf ruimte geboden om jaarlijks 25.000 ton mest te verwerken.

lees meer


BlueSphere wil covergister in Sterksel in 2021 operationeel hebben

De Amerikaanse onderneming BlueSphere wil op het industriepark Poort 43 in Sterksel een biogasinstallatie bouwen voor de vergisting van mest en coproducten bestaande uit 11 silo's van 15 meter hoog. Daar is een investering van 30 miljoen euro mee gemoeid. Op dinsdagavond 25 juni werd daar een informatieavond voor inwoners van Sterksel voor georganiseerd. Het is de bedoeling dat de bouw uiterlijk 1 september volgend jaar klaar is. Dan wordt een paar maanden proef gedraaid en vanaf 1 januari 2021 moet de vergister volledig operationeel zijn.

lees meer


Protest tegen aanleg van grote mestopslag op bedrijventerrein in Bant

Inwoners van Bant protesteren tegen plannen voor de aanleg van een grote mestopslag op een bedrijventerrein. Zij vrezen stankoverlast. Ook denken ze dat er straks geregeld mestwagens door het dorp zullen rijden. De vergunning voor de opslag is onlangs door de gemeente Noordoostpolder verleend en de bouwactiviteiten zouden al zijn gestart.

lees meer


Drijfmest toedienen in de rij in de maisteelt roept nog veel vragen op

In het kader van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn moeten mest, kunstmest en verpompbare mest vanaf 2021 bij de teelt van mais op zand en löss in de rij worden toegediend. De verplichting geldt niet voor volvelds zaaien en bij een hoge grondwaterstan. Wel is duidelijk dat de bemesting met behulp van gps moet worden uitgevoerd, zelfs wanneer wordt bemest en gezaaid in één werkgang. Op andere punten is er nog veel onduidelijkheid. Dat bleek dinsdag 25 juni tijdens de themabijeenkomst Drijfmest Rijenbemesting in het Brabantse Vredepeel.

lees meer


Definitieve cijfers CBS: Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

De fosfaatproductie in dierlijke mest bedroeg vorig 162,0 miljoen kilogram. Dat is 7 miljoen kilogram minder dan in 2017 en bijna 11 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilogram dat Nederland met de Europese Unie is ovreengekomen. Ook de stikstofuitscheiding is gedaald en ligt met 503,5 miljoen kilogram onder het niveau van 2017 en ook onder het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilogram. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

lees meer


Voorlopig geen controles op aanwezigheid van vergunning bij beweiden en bemesten

Voorlopig zal er door de bevoegde gezagen nog niet worden gehandhaafd bij veehouderijbedrijven die na de uitspraak van de Raad van State over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet moeten beschikken voor beweiding en bemesting. Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) overlegd met vertegenwoordigers van de provincies en gemeenten.

lees meer


Rechtbank vernietigt vergunningen bouw mestverwerkingsinstallatie Groenlo

De rechtbank Gelderland vernietigt de omgevings- en waterwetvergunningen voor het bouwen van mestverwerkingsinstallatie door het Duitse bedrijf RMS op een bedrijventerrein een Groenlo. Volgens de rechtbank is in deze vergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt. Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland en het waterschap Rijn en IJssel moeten hierdoor nieuwe besluiten nemen.

lees meer


Gebr. Heeren te Uden gaan pellets van biologische champost maken

Veel boeren en tuinders waarderen champost voor de verbetering van de bodem omdat er veel stabiele organische stof en calcium mee wordt aangevoerd. Echter met de huidige meststoffenwet wordt er minder champost gebruikt omdat het moet concurreren met andere mestsoorten. De gebroeders Heeren te Uden hebben daarom het initiatief genomen om de champost te gaan bewerken en deze geschikt te gaan maken voor diverse toepassingen en teelten.

lees meer


'Openbaar Ministerie heeft 150 tot 200 zaken over mestfraude in de pijplijn'

"Er zitten 150 tot 200 zaken in de pijplijn over mestfraude bij het Openbaar Ministerie." Dat zegt Rob de Rijck, de coördinerend officier milieuzaken bij het Openbaar Ministerie. "Op de totale omvang van mestfraude in Nederland hebben we geen zicht. We zien in het strafrecht een aantal zaken, wat zich daarbuiten afspeelt, zien we niet. Dat neemt niet weg dat we in elk geval vrij veel zaken zien.”

lees meer


Stichting Groen Gas Wijster zoekt pluimveemest voor mestvergister in Wijster

Stichting Groen Gas Wijster wil in het Drentse Wijster een biogasinstallatie realiseren voor de vergisting van pluimveemest. De financiering en vergunningen zijn rond zijn. De planning is om in het derde of vierde kwartaal van dit jaar te beginnen met de bouw. Pluimveehouders kunnen naar verwachting eind 2020 de eerste mest leveren. Een groot deel van de van de benodigde 140.000 ton is al gecontracteerd doordat er 60 pluimveehouders een leveringscontract ondertekenden. Voor de overige circa 40.000 ton zijn de initiatiefnemers nog op zoek naar pluimveemest.

lees meer


Geld uit handel in VVO's zou naar mestverwerking moeten gaan

Er moet een goed werkend systeem komen voor de vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's). Veehouders kopen met deze overeenkomsten hun verwerkingsplicht af. De euro's die vrijkomen bij handel in de VVO's zouden ten goede moeten komen aan initiatieven voor mestverwerking en de veehouders die daarvoor mest leveren, in plaats van aan mestexporteurs. Dat stelt Bart Verhees, bestuurslid bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij.

lees meer


Den Ouden in Helmond mag op zaterdag geen mest verwerken

De Raad van State ziet geen reden om mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond vooruitlopend op een eindoordeel nu al toestemming te geven op zaterdagen mest te gaan verwerken. Daar had het bedrijf via een spoedprocedure om gevraagd. Volgens het bedrijf staat de huidige vergunning ook op zaterdag de productie van gedroogde mestkorrels toe. De Raad van State is daar niet van overtuigd. De huidige vergunning biedt ruimte voor de productie van maximaal 60.000 ton in maximaal 6.000 uur per jaar, op 5 werkdagen per week. In de aanvraag van het bedrijf stond zelfs ‘van maandag tot en met vrijdag’.

lees meer


Installatie van Agrogas vergt investering tussen 20 miljoen en 25 miljoen euro

De installatie die coöperatie Agrogas in Varsseveld wil realiseren om mest en coproducten te verwerken vergt een investering tussen 20 miljoen tot 25 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan zal komen via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, het Nationaal Groenfonds en via een lening bij de bank. De leden van de coöperatie hebben zelf al voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Een deel daarvan komt uit de jaarlijkse contributie en een ander deel uit leveringsrechten mest die ze gekochten hebben. Een leveringsrecht biedt ruimte voor het aanbieden van 900 kuub drijfmest of 5.000 kilo fosfaat in mest. Eén recht kost 15.000 euro. Leden sluiten contracten af voor 12 jaar.

lees meer


Sectoroverstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kilo en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Modelberekeningen wijzen uit dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en melkveemest.

lees meer


'Mestvergisting past niet bij kringlooplandbouw'

Eigenaar Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand vindt dat het vergisten van mest en reststromen uit de akkerbouw niet past bij de omslag naar kringlooplandbouw die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorstaat. In deze visie gaat het vooral om het benutten van reststromen, zo min mogelijk grondstoffen aankopen en dierlijke mest zo goed mogelijk benutten.

lees meer


Geurhinder uit mestsilo’s lijkt beperkt

Geurhinder van een bedrijf kan afkomstig zijn van een mestopslag. Roland Melse, senior onderzoeker Milieutechnologie en Veehouderij van Wageningen University & Research, denkt dat de hinder in de praktijk niet zo erg groot is. “Voor zover ik weet is hier geen onderzoek naar gedaan. Geur is ook moeilijk objectief te meten. Bij verpompen of roeren van mest in een mestopslag kan wel geuroverlast ontstaan. In theorie zou je gassen uit een mestopslag kunnen afzuigen en afbranden of door een biobed-luchtfilter kunnen leiden, maar de kosten zijn hoog en het levert naar verhouding weinig op in vermindering van geurhinder.”

lees meer


‘Het blijkt lastig om de doelen van mestbeleid te halen binnen de huidige landbouw'

Het Nederlandse mestbeleid heeft al tot veel verbeteringen geleid in de afgelopen decennia. De gehaltes nitraat en fosfaat in grond- en oppervlaktewater zijn over de gehele linie gedaald. De doelen zijn echter nog niet overal behaald en het is ook de vraag of doelen voor nitraat- en fosfaatgehaltes wel haalbaar zijn op korte termijn. Dat zegt prof. dr. Oene Oenema die afscheid neemt als hoogleraar Nutriëntenmanagement en Bodemvruchtbaarheid aan Wageningen UR. Oenema blijft voorlopig wel aan als voorzitter van de commissie Deskundigen Meststoffenwet die de regering van wetenschappelijk onderbouwde adviezen voorziet voor het mestbeleid.

lees meer


Gelderland houdt rekening met nog 7 te bouwen grootschalige mestverwerkingsinstallaties

Het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) heeft becijferd dat zelfs met alle nieuwe initiatieven om mest te verwerken, het overschot in Gelderland 750.000 ton blijft. De provincie Gelderland houdt rekening met nog 7 te bouwen grootschalige mestverwerkingsinstallaties in de provincie.

lees meer


De Franse kringloopstrategie

Op 17 juni heeft minister Schouten van het Ministerie van LNV een realisatieplan van haar visie op kringlooplandbouw gepubliceerd. Het Franse ministerie van Landbouw en Voedsel heeft enkele maanden geleden ook een strategie voor kringlooplandbouw bekendgemaakt.

lees meer


Belangrijke rol landbouwraden bij realisatie LNV-visie

Landbouwraden krijgen een belangrijke rol bij de realisering van de kringloopvisie van LNV-minister Schouten op mondiaal niveau. Tijdens bezoeken van handelsdelegaties en bij presentaties van de Nederlandse agrofoodsector op landbouwbeurzen in het buitenland krijgt kringlooplandbouw extra aandacht.

lees meer


Minder fosfaat in krachtvoer en mest op Koeien & Kansen-bedrijven

In 8 jaar tijd is het P-gehalte in krachtvoer met 14 procent gedaald van 4,9 naar 4,2 gram P per kilogram krachtvoer op de Koeien & Kansen bedrijven. Mede hierdoor is de fosfaatexcretie op deze bedrijven flink verminderd. Deze daling is het gevolg van een afgesloten convenant in 2011 van de ketenpartners NEVEDI en LTO om het fosforgehalte in krachtvoer te verlagen. Deze afspraken zijn in 2015 aangescherpt.

lees meer


Algemene Rekenkamer: 'Regels tegen vervuiling door mest eerder oorzaak dan oplossing probleem'

Aanpassingen aan wet- en regelgeving hebben de vervuiling van het milieu door mest niet kunnen tegengaan. Integendeel, de opeenstapeling van regels is eerder de oorzaak van het probleem dan de oplossing. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer na onderzoek naar de stand van zaken op weg naar een duurzame veehouderij in Nederland. Het is een vervolg op onderzoeken uit 2008 en 2013 naar verduurzaming van de intensieve veehouderij.

lees meer


Gevangenisstraffen tot 4 jaar geëist tegen verdachten georganiseerde mestfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste donderdag 20 juni gevangenisstraffen tot 4 jaar tegen in totaal 8 verdachten, die zich volgens het OM steeds in wisselende samenstelling bezig hielden met stelselmatige mestfraude in georganiseerd verband. De verdachten zijn allen betrokken bij een grote mestintermediair uit Someren. Ze faciliteerden vermoedelijk tientallen boeren om te frauderen met mest. Het gaat om bijna 100.000 ton mest die tussen 2010 en 2014 die niet traceerbaar is en waarbij een bedrag van om en nabij de 15 miljoen euro is gemoeid", aldus de officier van justitie.

lees meer


Algemene Rekenkamer: Verduurzaming veehouderij hardnekkig probleem: een risico voor zowel milieu als de sector

In 2008 en 2013 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar de verduurzaming van de intensieve veehouderij. 5 jaar na het laatste vervolgonderzoek hebben ze besloten weer een vervolgonderzoek te doen. Er wordt gesteld dat de huidige regelgeving eerder een veroorzaker van problemen voor milieu en boer is dan een oplossing.

lees meer


In Noord-Brabant is nog extra mestverwerkingscapaciteit nodig voor 7 miljoen kilo fosfaat per jaar

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Agrifood Capital hebben samen de Visie op mestbewerking opgesteld. Deze notitie geeft een gezamenlijke visie van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant op mestbewerking. De 2 organisaties stellen dat er in Noord-Brabant nog verwerkingscapaciteit nodig is voor ongeveer 7 miljoen kilo fosfaat per jaar. Er is voor 3 miljoen kilo aan capaciteit in aanvraag. Wanneer deze installaties daadwerkelijk vergund kunnen worden, resteert er nog een opgave voor circa 4 miljoen kilo fosfaat. Dit zijn 4 tot 8 grote installaties. De extra installaties passen het best in het noorden of zuidoosten van Noord-Brabant

lees meer


NVP onaangenaam verrast over werkwijze bestrijden mestfraude via KeurMest

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) is niet te spreken over de werkwijze die partijen binnen KeurMest kiezen om mestfraude te bestrijden. "De afvoerkosten van mest zijn voor pluimveehouders veel lager dan voor varkens- en rundveehouders. Voor pluimveehouders ontbreekt de financiële prikkel om te frauderen met de afvoer van mest. Extra regelgeving voor de afvoer van pluimveemest is daarom discutabel", stelt NVP-secretaris Aalt den Herder.

lees meer


Verwachting kosten mestafzet in de melkveehouderij 5 tot 14 euro per kuub

Het deskundigenpanel 'Langetermijnprognoses melkveehouderij' heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. Voor reguliere afzet van mest kan voor 2019-2020 worden gerekend met 5 tot 14 euro per kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.

lees meer


Vleeskalveren en biovergisting blijken in Frankrijk een goede combinatie

De Fransman Gildas Fouchet heeft in Domagne een bedrijf met 1.300 kalveren en 185 hectare akkerbouw. De mest van de kalveren wordt in combinatie met co-producten vergist. De nevenproducten zijn zonnebloem, mais, graan en vetproducten van de vlakbij gelegen kalverslachterij Tendriade van de VanDrie Group in Châteaubourg.

lees meer


Van mestfraude verdachte medewerkers van bedrijf uit Oldebroek voorlopig op vrije voeten

De vier medewerkers van mesthandelaar en de transportbedrijf Jan Bakker uit Oldebroek die donderdag 13 juni werden aangehouden zijn voorlopig weer vrijgelaten. Ze blijven wel verdachte in de zaak, waarbij het Openbaar Ministerie vermoedt dat het bedrijf boeren hielp bij het plegen van mestfraude. Het functioneel parket van het OM acht het voor het onderzoek echter niet nodig om de verdachten langer vast te houden. Het onderzoek gaat ook na de vrijlating onverminderd voort. De administratie die bij de invallen in beslag werd genomen wordt geanalyseerd. Na het opstellen van het proces-verbaal buigt het functioneel parket zich over het vervolg.

lees meer


Aanhoudingen in onderzoek naar fraude door Twentse mesthandelaar

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft 3 functionarissen van een Twents bedrijf dat meststoffen vervoert, verhandelt en verwerkt aangehouden. Het bedrijf uit de omgeving van Hengelo en de functionarissen worden er van verdacht te frauderen door het doen van valse laad- en losmeldingen en het manipuleren van mestmonsters. Hiermee zijn vermoedelijk tientallen boeren gefaciliteerd.

lees meer


Albers in Zeeland mag meer mest verwerken

Transportbedrijf Albers mag van de provincie Noord-Brabant meer mest gaan verwerken in Zeeland. De jaarlijkse aanvoer kan van 90.000 naar 300.000 ton worden opgevoerd. De uitbreiding van het bedrijf op de voormalige Ferm-O-Feed-locatie tussen Zeeland en Odiliapeel zit al een tijdje in de pijplijn. Albers startte eind 2016 met een vergunning voor de verwerking van maximaal 90.000 ton mest per jaar. De onderneming wil kunnen groeien tot een jaarlijkse verwerking van 300.000 ton, te weten 200.000 ton drijfmest en 100.000 ton vaste mest.

lees meer


'Het mestbeleid mag de transitie naar kringlooplandbouw niet in de weg staan'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het realisatieplan 'Op weg met nieuw perspectief' van haar visie Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden naar de Tweede Kamer gezonden. In dit plan schets de minister het perspectief voor landbouw, natuur en voedsel, concretiseert zij doelen en beleidsinzet en schetst ze randvoorwaarden om te komen tot kringlooplandbouw. Tevens beschrijft de minister hoe zij haar regierol wil invullen. In het kort geeft ze ook aan hoe ze aankijkt tegen de herziening van het mestbeleid

lees meer


Voorzitter LTO Akkerbouw stapt op bij Stichting Mestafzetcontrole

Jaap van Wenum, de voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland, stapt op als bestuurder bij de Stichting Mestafzetcontrole. Van Wenum heeft dat donderdagavond 13 juni bekendgemaakt, ruim een dag nadat de Stichting Mestafzetcontrole de conceptteksten voor het certificeringssysteem Keurmest bekend maakte. Volgens Van Wenum was hij niet op de hoogte van publicatie en was er nog volop discussie gaande over de inhoud voor de akkerbouwsector.

lees meer


Bodem, boer en integrale benadering centraal in visie LTO op toekomstig mestbeleid

LTO Nederland heeft een eigen landbouw brede visie ontwikkeld op het toekomstig mest- en mineralenbeleid. LTO Nederland geeft hiermee als eerste boerenbelangenorganisatie concrete uitvoering aan de Kringloopvisie, Herbezinning mestbeleid van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Klimaatakkoord voor landgebruik. In de LTO-visie wordt dierlijke mest optimaal gebruikt omdat dit het voorbeeld is van kringlooplandbouw. Door te kiezen voor gewasderogatie en koolstofbemesting, sluit de visie aan bij het Klimaatakkoord.

lees meer


Vier aanhoudingen in onderzoek naar intermediair die fraude met mest zou faciliteren

De politie heeft donderdag 13 juni 4 mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit de omgeving van Zwolle. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de 4 personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Het bedrijf is een geregistreerde intermediair die meststoffen verhandelt, vervoert en opslaat. met honderden boeren als klant.

lees meer


Onderzoek naar intermediair die fraude met afvalwater groenteverwerkers zou faciliteren

De Politie heeft donderdag 13 juni 4 mannen aangehouden die werken voor een mestintermediair uit de omgeving van Zwolle. Ze zijn allen in verzekering gesteld. Het bedrijf en de 4 personen worden verdacht van het faciliteren van tientallen boeren bij mestfraude. Daarnaast wordt het bedrijf verdacht van het afgeven van afvalwater - afkomstig van verwerkingsbedrijven van uien en groenten- aan ontvangers die deze afvalstoffen niet mochten ontvangen. Ook hier werden vermoedelijk valse documenten opgemaakt. Op de vervoersdocumenten leek het of het afvalwater naar een biogasinstallatie zou gaan.

lees meer


Opinie Claude van Dongen LTO: van mestbeleid naar bodembeleid

Claude van Dongen is portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit bij LTO Nederland. Hij stelt dat het mestbeleid zich tot nu toe heeft gericht op de grondwaterkwaliteit, maar dat het nodig is om dit breder te benaderen. Naast waterkwaliteit zijn klimaat, sluiten van kringlopen, biodiversiteit en opbrengend vermogen van belang. Bodembeheer zou het centrale uitgangspunt moeten zijn.

lees meer


Uw reactie voor gevraagd bij opzet Keurmest

Onlangs is stichting Mestafzetcontrole opgericht, met als doel bij te dragen aan een solide en betrouwbare mestketen. Belangrijk onderdeel is een certificeringsprogramma: Keurmest. De opzet en voorwaarden hiervoor zijn in concept opgesteld. Tot 15 juli kan eenieder zijn reactie geven.

lees meer


Nieuwe regels voor stalen mestsilo's

Stalen mestsilo's moeten tegenwoordig inwendig worden geïnspecteerd om een nieuwe referentieperiode te kunnen vaststellen. Dit vloeit voort uit de nieuwe aangescherpte versie van de beoordelingsrichtlijn BRL 2344 die sinds vorig jaar wettelijk is verankerd in de Regeling bodemkwaliteit. De referentieperiode is het tijdsbestek waarbinnen de mestopslag voldoet aan de wettelijke en functionele eisen. Bij onderhoud, keuringen of het verplaatsen van het mestopslagsysteem is het nodig de opslag eerst te reinigen.

lees meer


Belgische varkenshouder ontwikkelt biovergister in eigen beheer

De Belgische varkenshouder Tim Keysers uit Arendonk heeft in eigen beheer een biogasinstallatie ontwikkeld, waarmee hij jaarlijks 90.000 ton mest en co-producten kan vergisten. Het digestaat verwerkt hij tot mestkorrels die hij afzet in Frankrijk, Polen en Tsjechië. Keysers werd met zijn bedrijf Arbio onlangs onderscheiden met de Ivan Tolpe-prijs van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking. De varkensmest die Arbio verwerkt betrekt Keysers voor een deel uit Nederland van varkensbedrijven rond Reusel en Bladel.

lees meer


Concept voor ketencertificaat KeurMest gepubliceerd

Een duurzame mestketen sluit aan bij de visie van minister Schouten van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op Kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze. Om hier uitvoering aan te geven, hebben LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL een plan van aanpak voor de bouw van een solide mestketen opgesteld, dat door Schouten is goedgekeurd. De Stichting Mestafzetcontrole zet een belangrijke stap in het transparant maken van de mestketen door het ter consultatie publiceren van het concept voor het ketencertificaat KeurMest.

lees meer


VBBM: Mest op en niet in de grond - voor leden VBBM

Landbouwminister Carola Schouten wil de omslag naar kringlooplandbouw graag zo snel mogelijk inzetten. De leden van Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM) zoeken de natuurlijke balans. Ze brengen daarom mest op en niet in de grond.

lees meer


Resultaten openbaar onderzoek en definitief mestactieprogramma MAP6 openbaar

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid het mestactieprogramma (MAP6) voor de periode 2019-2022 opgesteld. Dit mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Op vrijdag 24 mei werd het voorstel van decreet, dat uitvoering geeft aan het zesde mestactieprogramma, bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

lees meer


Schouten: Versoepeling monstername dikke fractie zou tot lagere kosten moeten leiden

Sinds 1 oktober 2017 moet vaste mest (dikke fractie) worden bemonsterd door een erkende en geaccrediteerde monsternemende organisatie. Per 1 februari 2019 heb is een versoepeling van deze regelgeving doorgevoerd. Het betreft een verruiming van de regels voor het aanmelden van de monstername bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze versoepeling van de afhandeling van onafhankelijke monstername zou in lagere kosten moeten resulteren, en niet tot hogere. dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

lees meer


Extra maatregelen bij vervoer van pluimveemest in België

Pluimveebedrijven in België die besmet zijn met het laagpathogene vogelgriepvirus H3N1 mogen alleen mest afvoeren naar een verwerkingslocatie wanneer de mest is afgedekt met een dekzeil of wanneer het vervoer plaatsvindt in gesloten containers. Ook moet de mest met een toegelaten biocide worden behandeld. Dat heeft de Belgische minister van Landbouw Ducarme bepaald in een nieuw ministerieel besluit om de verspreiding van het laagpathogene H3 vogelgriepvirus tegen te gaan.

lees meer


Nieuw Brabants college wil maximale termijn van 15 jaar in vergunning bij mestverwerking

In het vrijdag 7 juni gepresenteerde bestuursakkoord voor de nieuwe coalitie die de komende jaren het college Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gaat vormen laten de partijen ruimte voor de bouw van een grootschalige mestverwerkingsinstallatie in de haven van Oss. Afgesproken is dat de provincie aan de slag gaat met een plan-MER. Daaruit moet een objectief beeld ontstaan van de beste locaties en groottes van mestverwerkingsinstallaties in Noord-Brabant. De uitkomsten van de plan-MER worden in de loop van volgend jaar verwacht. Verder is afgesproken dat vergunningen voor nieuwe installaties voor 15 jaar gelden. Na die periode moet er verplicht gesaneerd worden.

lees meer


Europees project LEX4BIO om afhankelijkheid van geïmporteerde meststoffen te verminderen

Op 12 en 13 juni vindt in Helsinki de startbijeenkomst plaats van het nieuwe Europese onderzoeksproject LEX4BIO. Het heeft tot doel de afhankelijkheid van geïmporteerde meststoffen te verminderen, nutriëntenkringlopen te sluiten en de duurzaamheid van Europese landbouwsystemen te verbeteren. Het LEX4BIO consortium omvat 21 partners uit 14 Europese landen, waaronder onderzoeksinstituten, universiteiten, het MKB en industriële partners. Het project heeft een budget van 6 miljoen euro en loopt tot mei 2023.

lees meer


Schouten komt eind juni met voortgangsrapportage Versterkte Handhavingsstrategie Mest

Eind juni 2019 zal minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Tweede Kamer en de Europese Commissie een voortgangsrapportage toesturen waarin ook de voortgang van de Versterkte Handhavingsstrategie Mest is opgenomen waar ook het Plan van aanpak mestfraude van de sector onderdeel van is. Dat meldt minister Schouten in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

lees meer


RVO.nl en NVWA hebben samen ruim 330 fte beschikbaar voor mestdossier

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waren in 2018 in totaal 280 fte betrokken bij het mestdossier, waarvan 224 fte in ambtelijke dienst. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren vorig jaar 52.5 fte belast met de uitvoering, en daarnaast 15 fte in tijdelijke dienst. Daarnaast werden er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ongeveer 3,5 fte ingezet vanuit tijdelijke krachten op het mestbeleid. Dat meldt minister Schouten van LNV in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.

lees meer


Inagro test meststoffen uit mestverwerking met hightech bemester

In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmest testen onderzoekers van het Vlaamse onderzoeksinstituut Inagro diverse organische meststoffen en producten uit mestverwerking op hun eigenschappen. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat hen voortaan toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren. De hoogtechnologische machine kan door de combinatie van 2 pompsystemen zowel overweg met laag als hoog geconcentreerde meststoffen.

lees meer


Pluimveehouders vechten bij CBb onder andere de gehanteerde norm voor fipronil in mest aan

De regels die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hanteerde voor het afvoeren van pluimveemest met residuen van fipronil waren veel te streng. Dat stellen de advocaten die namens 117 pluimveehouders optreden in een zaak die dient bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Zij vragen zich af in hoeverre er in lijn met de Europese regels werd gehandeld door voor mest een maximum residulimiet van 0,005 milligram per kilo te hanteren. Mest met gehaltes fipronil boven die norm werd aangemerkt als categorie 1-materiaal en moest worden verbrand.

lees meer


Landbouwraad Polen: Verbetering Poolse landbouwgrond met nutriënten uit Nederland

Mest wordt vaak nog als afvalstof beschouwd. Maar dat is het niet, zegt landbouwraad Martijn Homan in Polen. In essentie is mest een belangrijke bodemverbeteraar. Toevoeging van organische stof en bijbehorende micro-nutriënten aan landbouwgrond in Polen is nodig voor een duurzame landbouw.

lees meer


Taakkaart voor toedienen van organische mest in de fruitteelt

Loonbedrijf de Ruiter, GPX Solutions, dronewerkers en Delphy lanceren variabel bemesten voor de fruitteelt. In 2018 zijn een aantal grootschalige praktijktesten uitgevoerd met variabele wortelsnoei. Dronewerkers en Delphy hebben data omgezet naar taakkaarten voor de fruitteelt. De resultaten gericht op groeiremming kunnen nu tevens gekoppeld worden aan groeistimulatie. Loonbedrijf de Ruiter uit Erichem heeft in samenwerking met GPX Solutions de technische kant voor het variabel toedienen van organische mest ontwikkeld. Door middel van een taakkaart kan er voor gekozen worden in zones of aan een specifiek aantal bomen organische stof toe te dienen.

lees meer


Vermestende depositie sinds 1990 met circa 40% afgenomen

De depositie van vermestende stoffen bedroeg in 2017, gemiddeld over Nederland ruim 1.600 mol stikstof per hectare. Hiermee is de depositie sinds 1990 met circa 40% afgenomen. Ruim 60% van de depositie is afkomstig uit Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw levert met 42% de grootste bijdrage aan de vermestende depositie in Nederland.

lees meer


Mestvergister Cleanergy in Wanroij verdwijnt

Biovergister Cleanergy op bedrijventerrein Molenveld in het Brabantse Wanroij verdwijnt. De installatie wordt overgenomen door een ondernemer met een bedrijf grenzend aan Cleanergy. Hij gaat de vergistingsinstallatie slopen. De ondernemer wil de locatie gebruiken voor uitbreidingen. Als ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente Sint-Anthonis instemmen dan komen er 2 nieuwe recyclingbedrijven op het terrein van Cleanergy.

lees meer


Vlaamse Mestbank schorst de erkenning van 2 mestvervoerders

De Vlaamse Mestbank heeft de erkenning van 2 mestvervoerende bedrijven geschorst. Het betreft de bedrijven Transports Tilleman uit Ansauvillers en Agri-men uit Beringen. De schorsing betekent dat de bedrijven geen mestvervoer meer kunnen uitvoeren in Vlaanderen. Wat de aanleiding voor de schorsing vormt wordt niet naar buiten gebracht.

lees meer


Ctgb ziet geen reden tot ingrijpen na residuenonderzoek van Buijs en Samwel-Manting

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) inzake Appreciatie van het rapport 'Een onderzoek naar mogelijke relaties tussen de afname van weidevogels en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen op veehouderijbedrijven' van Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Manting naar de Tweede Kamer gestuurd. In het onderzoek claimen Buijs en Samwel-Manting een causale relatie tussen residuen van gewasbeschermingsmiddelen, biociden en diergeneesmiddelen in mest en de afname van weidevogels in Nederland.

lees meer


Gemeente Veendam wil nieuwe regels voor mestvergister in Borgercompagnie

De gemeente Veendam spreekt met exploitant Dankers van de mestvergistingsinstallatie in Borgercompagnie over maatwerkvoorschriften waaraan het bedrijf zich moet houden om overlast tegen te gaan. Op verzoek van de gemeente heeft advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzocht op welke manier waarop stankoverlast het best voorkomen kan worden. Het bureau verwacht veel van de bouw van een 25 meter hoge schoorsteen. De gemeente en Dankers hebben daarover ook gesproken. Het bedrijf opteerde voor een pijp van 14 meter hoog, maar dat was voor de gemeente niet aanvaardbaar.

lees meer


Franse varkenshouder pas bijzonder systeem van mestscheiding toe

De Franse Varkenshouder Bernard Rouxel investeerde in mestscheiding aan de bron en wil dit terugverdienen met opbrengst van de mest. Rouxel heeft in Plénée-Jugon een gesloten bedrijf met 600 zeugen en 5500 vleesvarkensplaatsen. In een stal voor ruim 2100 vleesvarkens past de varkenshouder een ingenieus putontwerp toe waarbij de urine en de dikke fractie van de mest direct wordt gescheiden en apart opgeslagen. Voor de 600 ton dikke fractie ontvangt hij 20 euro per ton in een afzetcontract voor 12 jaar dat hij afsloot met coöperatie Cooperl Arc Atlantique. De urine uit de stal wordt op het bedrijf verder verwerkt en uitgereden op de 30 hectare eigen grond waarover Rouxel beschikt.

lees meer


Brand richt grote schade aan bij pluimveebedrijf in Dalfsen

In de middag van zaterdag 1 juni heeft brand gewoed in één van de schuren van een pluimveebedrijf in Dalfsen. De brand woedt in een schuur waar onderdelen voor de mestvergister van het bedrijf zijn opgeslagen. In die schuur worden geen dieren gehouden. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de stallen met 40.000 kippen en naar de mestvergistingsinstallatie.

lees meer


Schouten gaat in overleg met PAS-partners over uitspraak van de Raad van State

De Raad van State heeft op woensdag 29 mei uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De natuurorganisaties, Mobilisation for the Environment (MOB) en werkgroep Behoud de Peel hebben tegen 6 vergunningen beroep ingesteld die op grond van de Wet natuurbescherming waren verleend aan veehouderijen die een beroep doen op de ontwikkelingsruimte van het PAS. De Raad van State heeft geoordeeld dat het PAS niet aan de eisen van de Europese Habitatrichtlijn voldoet. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat op zeer korte termijn met de PAS-partners bespreken hoe er gevolg kan worden gegeven aan de uitspraak.

lees meer


Franse coöperatie Cooperl brengt varkensmest tot waarde

De Franse coöperatie Cooperl weet varkensmest zo op te waarderen dat boeren geld voor de levering van mest ton ontvangen. De coöperatie produceert jaarlijks 80.000 ton aan organische mestkorrels in 150 verschillende samenstellingen. De varkensmestkorrels worden in Frankrijk en daarbuiten gebruikt in wijngaarden en de fruit- en groenteteelt, inclusief biologische teelten. De meststof wordt ook ver buiten Frankrijk afgezet voor toepassing in bananen- en ananasplantages in Afrika.

lees meer


Van Eijk levert eerste groene gas aan aardgasnet

Na een succesvolle 24-uurs test vorige week leverde de biogasinstallatie van het bedrijf Van Eijk in Alphen-Chaam op dinsdag 28 mei het eerste groen gas aan het regionale aardgasnet. De bouw van de groen gas installatie begon in augustus vorig jaar. Het project was het allereerste biogasproject op het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd. Binnen een week werd het streefbedrag van 900.000 euro bijeen gebracht en uiteindelijk werd in totaal een bedrag van 1,1 miljoen euro ingezameld. HoSt verzorgt naast de levering en bouw van de installatie ook het onderhoud voor de gasopwerkingsinstallatie.

lees meer


Raad van State laat omgevingsvergunning voor coöperatie AGroGas in stand

In een uitspraak op woensdag 29 mei heeft de Raad van State de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning van coöperatie AGroGas om op een bedrijventerrein in Varsseveld een biogasinstallatie te realiseren ongegrond verklaard. Achterhoekse boeren die zich hebben verenigd in de coöperatie willen jaarlijks 95.000 ton mest en co-producten vergisten. Een vrouw die vreest voor geuroverlast en gas- en explosiegevaar vocht de vergunning aan. Zij heeft een vakantiewoning op circa 400 meter van de beoogde locatie. De rechtbank oordeelde in september vorig jaar al dat zij geen belanghebbende is. Ook in hoger beroep is ze niet-ontvankelijk verklaard.

lees meer


Provincie Noord- Brabant brengt bestaande en potentiële mestbewerkingslocaties in kaart

De provincie Noord- Brabant is bezig om alle plekken binnen de provincie in kaart te brengen waar mest mag worden verwerkt en waar nu aanvragen lopen voor het verwerken van mest. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is naar verwachting deze zomer afgerond. Het is een opmaat naar een gezamenlijk set afspraken van alle gemeenten en de provincie over mestbewerkingslocaties in Brabant.

lees meer


Loket overheid voor knelpunten in regelgeving

De Nederlandse overheid beseft dat regelgeving soms niet nodig is, of misschien zelfs wel ongewenst of met elkaar tegenstrijdig kan zijn. Er is een loket ingericht om knelpunten te melden.

lees meer


Microferm monomestinstallatie in Kampen levert groen gas aan het net

De Microferm Groen Gas Monomestinstallatie die het bedrijf HoSt heeft gerealiseerd in Kampen heeft met succes het eerste groen gas geleverd aan het net. De bouw van de installatie begon in januari dit jaar en de installatie is sinds april volledig operationeel. De installatie, die zowel geëxploiteerd als onderhouden wordt door HoSt, produceert jaarlijks 252.000 kuub groen gas uit 15.000 ton mest, waarvan maximaal 5% coproducten. De mest wordt in de vergister anaeroob vergist en omgezet naar biogas. In het biogasopwerkingsysteem wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas. Vervolgens gaat het groen gas rechtstreeks naar het aardgasnetwerk.

lees meer


Vlaanderen rekent op nieuwe derogatie na instemming van parlement met MAP6

Op woensdag 22 mei werd het 6de mestactieprogramma voor de periode 2019-2022 (MAP6) goedgekeurd door het Vlaams Parlement. ​Met MAP6 worden gerichte maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. Met de goedkeuring van MAP6 verwacht Vlaanderen een verlenging van de derogatie voor de periode 2019-2022 door de Europese Commissie. De Europese Lidstaten hebben in het nitraatcomité van 27 maart al een positief advies gegeven over de Vlaamse derogatie. Nu moet de Europese Commissie het derogatiebesluit nog definitief goedkeuren, waarna het kan geïmplementeerd worden in Vlaamse wetgeving.

lees meer


Raad van State: PAS mag niet als toestemmingsbasis voor nieuwe activiteiten worden gebruikt

Op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming 'vooraf' mag niet, stelt de Raad van State. Ook mocht het weiden van vee en het bemesten van grond niet ‘vergunningvrij‘ worden gemaakt, omdat niet vooraf vaststaat dat uitgesloten is dat het natuurgebieden in de omgeving aantast. De uitspraken hebben geen gevolgen voor vergunningen die al definitief zijn. Die zaken die afwachting van deze uitspraken zijn aangehouden zullen nu weer verder worden behandeld.

lees meer


CDM gaat bedrijfsspecifieke verantwoording fosfaatexcretie nog in breder perspectief onderzoeken

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzocht op welke manier bedrijfsspecifieke verantwoording van de fosfaatexcretie in het kader van het fosfaatrechtenstelsel kan worden ingevoerd. Omdat streven naar fosfaat-efficiëntie mogelijk haaks kan staan op het streven naar een grondgebonden melkveehouderij en kringlooplandbouw, heeft de minister de commissie gevraagd de opties nader te duiden en zoveel mogelijk te kwantificeren en daarbij ook in een breder perspectief te beoordelen. Daarna zal zij besluiten over een vervolg, bijvoorbeeld via een pilot.

lees meer


VLM zet gevolgen Vlaamse mestactieplan MAP 6 op een rij

Op 22 mei werd het 6de mestactieprogramma (MAP 6) voor de periode 2019-2022 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Het programma komt neer op een flinke aanscherping van de mestnormen, meldt de Belgische Boerenbond. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zet op een rij wat de veranderingen zijn.

lees meer


Rechter moet oordelen over vergunningen van mestverwerkingsproject van RMS in Groenlo

Woensdag 22 mei vond bij de rechtbank in Arnhem de behandeling plaats van de beroepen die milieu- en bewonersgroepen hebben ingesteld tegen de vergunningen die de provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel hebben verleend voor het mestvergisting en -verwerkingsproject dat het Duitse bedrijf RMS wil realiseren op een bedrijventerrein in Groenlo. De bezwaren komen onder andere van Mobilisation for the Environment en de Stichting Megamestvergister Groenlo Nee. De rechter doet over 6 weken uitspraak.

lees meer


Twence heeft nog maar 25% van het beoogde volume varkensmest gecontracteerd

Varkenshouders zijn voorzichtig met het intekenen voor het verwerken van mest via de installatie die afvalverwerker Twence in Zenderen wil gaan realiseren. Er is tot dusver voor de jaarlijkse verwerking 50.000 ton varkensdrijfmest ingetekend. Twence zet in op een gecontracteerd volume van minimaal 200.000 ton per jaar alvorens met de bouw van de installatie op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt van start te gaan. De mestverwerkingsinstallatie vergt een investering van ongeveer 20 miljoen euro. Binnenkort buigt de raad van commissarissen van Twence zich over het plan en dan kan het aantal getekende contracten de doorslag geven.

lees meer


Jako introduceert Tres Duplo-tank

Machinefabrikant Jako uit Kootwijkerbroek heeft een mesttank gebouwd met 6 hoge trekkerwielen eronder, die alle in een ander spoor rijden. De voorste wielen rollen via een uitschuifbare as naast de tank, en zo verdeelt de Tres Duplo-tank het gewicht over 4,3 meter breedte. De fabrikant monteert viermaal 650/65 R42-banden en tweemaal 520/85 R42’s. Jako ziet met name een markt voor de mesttank in regio’s met bodems met weinig draagkracht. De fabrikant kan het zeswielige onderstel leveren met tanks erop van 10 tot 20 kuub inhoud. De vraagprijs bedraagt 120.000 euro bruto.

lees meer


EU-meststoffenverordening definitief goedgekeurd.

Na het Europese parlement heeft nu ook de Raad van Ministers de nieuwe EU-meststoffenverordening goedgekeurd. De verordening moet nog worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. De verwachting is dat dat binnen een maand zal gebeuren. De verordening wordt 3 jaar na inwerkingtreding van toepassing.

lees meer


Groot Zevert Vergisting werkt aan Groene Mineralen Centrale

Groot Zevert Vergisting wil een Groene Mineralen Centrale realiseren waarbij na vergisting nutriënten, organische stof en water uit het digestaat worden gewonnen om vervolgens mestproducten op maat te kunnen ontwikkelen. Gedeeltelijk worden de technieken al toegepast. Er staat ook al een pilotinstallatie op het bedrijf.

lees meer


Samson presenteert Strip-Till bemester

De Deense fabrikant Samson presenteert een nieuwe bemester. De nieuwe machine werkt volgens het strip-till principe, waarmee er in de rij wordt bemest. De Strip-Till bemester kan worden ingezet op verschillende soorten ondergrond waaronder geploegde grond of stoppels. Met twee sterschijven in V-vorm wordt de rij geopend. Met de door Samson zelf ontworpen spuitmonden wordt de mest op een diepte van 20 tot 30 centimeter in twee stroken gebracht. Vervolgens sluit een pakkerrol aan de achterzijde het grondoppervlak. De nieuwebemesters zullen in de komende herfst via de dealers beschikbaar zijn.

lees meer


RosierGreidanus brengt de meststrooier HiSpec XCEL 1250 op de Nederlandse markt

Landbouwmechanisatiebedrijf RosierGreidanus brengt de meststrooier HiSpec XCEL 1250 op de Nederlandse markt. Bijzonder aan deze in Ierland ontwikkelde meststrooier is de shredderrotor aan de achterkant. Deze rotor is voorzien van 12 millimeter Hardox-klepels die ervoor zorgen dat de strooier vrijwel alle mestsoorten kan verwerken. Bijzonder is dat de rotor tegen de wijzers van de klok in draait. Hierdoor moet het grootste gedeelte van het materiaal worden opgetild en tegen de Hardox-achterklep worden gegooid voordat deze op de spreidplaten valt. Dit zorgt voor een zeer strak strooibeeld waarbij een maximale werkbreedte van 24 meter is te halen. De strooiplaten zijn voorzien van een eenvoudig breekboutsysteem om bescherming te bieden in het geval van een blokkering.

lees meer


Vlaams Parlement stemt in met nieuwe mestactieplan MAP6

Het Vlaams Parlement heeft tijdens een extra plenaire zitting op woensdag 22 mei in meerderheid ingestemd met het nieuwe mestactieplan MAP6. Dat plan legt aan de Vlaamse boeren een aantal nieuwe regels rond bemesting op en moet ervoor zorgen dat er minder nitraat en fosfaat in de waterlopen terechtkomt. Uit milieurapporten is gebleken dat in 2018 de nitraatnorm in 28% van de meetpunten werd overschreden. Dat is een stuk meer dan de 5% die de Vlaamse regering zich in het vorige mestactieplan tot doel had gesteld.

lees meer


Biogas Brancheorganisatie herkent zich niet beeld dat NRC van de sector schetst

De Biogas Brancheorganisatie BBO herkent zich niet in berichten over fraude met afvalstoffen in co-vergisters, waarover NRC in de aflopen week berichtte. De basis voor het artikel vormde een vertrouwelijk overheidsrapport uit 2016. Marktontwikkelaar Ton Voncken van BBO kent het rapport, maar is het niet eens met het beeld dat in het krantenartikel wordt neergezet. Hij verwijst naar een brief van minister Wiebes van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorige week naar de Tweede Kamer zond. Wiebes maakt daarin melding van 2 zaken met exploitanten van een co-vergister die SDE+-subsidie ontvangen en waar een vermoeden van fraude bestaat.

lees meer


Ministerie van LNV sluit raadpleging voor nieuwe mestbeleid af

Na een reeks regionale bijeenkomsten waarin boeren en andere geïnteresseerden konden meepraten en meedenken over de herziening van het mestbeleid, werd de reeks bijeenkomsten woensdag 15 mei afgesloten met een stakeholdersbijeenkomst. Daar konden organisaties hun visie op het nieuwe mestbeleid nog eens kenbaar maken. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat alle inbreng de komende tijd bundelen en beoordelen. Minister Schouten zal in het komend najaar aangeven hoe de contouren van het nieuwe mestbeleid eruit gaan zien.

lees meer


Boeren in Vlaanderen frauderen met mestafzet via neptransporten

Uit gesprekken met verschillende spelers uit de landbouw- en mestverwerkingssector vernam De Standaard dat er in Vlaanderen op verschillende manieren gesjoemeld wordt met de afzet van mest. De fraude vindt plaats bij veehouderijbedrijven, het transport en de verwerking. De redactie van de Belgische krant sprak met boeren, mestverwerkers, adviseurs van veehouders, een lid van de Vlaamse Landmaatschappij en mensen van natuurverenigingen. Vrijwel iedereen wenste anoniem te blijven, uit vrees voor de gevolgen.

lees meer


Greenpeace wil nieuwe Vlaamse mestactieplan aanvechten

Milieuorganisatie Greenpeace vindt het Vlaamse mestactieplan MAP6 in zijn huidige vorm zijn doel voorbijschiet. Woensdag 22 mei wil de Vlaamse regering het nieuwe mestactieplan goedkeuren, maar volgens Greenpeace volstaat het plan niet. De organisatie vindt dat de Vlaamse veestapel ingekrompen moet worden. De organisatie heeft een interactieve kaart gepubliceerd over de watervervuiling in elke Vlaamse gemeente en hoeveel dieren de lokale veehouderij daar telt.

lees meer


Extra eisen bij mestafzet voor met H3-vogelgriep besmette bedrijven in België

Om verdere verspreiding van het laagpathogene vogelgriepvirus type H3 tegen te gaan schrijft het Belgische ministerie van Landbouw vanaf maandag 20 mei een aantal dringende maatregelen voor. Bij bedrijven die met besmet zijn met een H3-vogelgriepvirus moeten de mest, de drijfmest en het strooisel van de besmette stallen worden ontsmet met een toegelaten biocide en vervolgens worden verwerkt of behandeld volgens de Europese verordening dierlijke bijproducten. Op dit moment is op 38 bedrijven verspreid over West- en Oost-Vlaanderen de aanwezigheid van een H3-virus vastgesteld. Verder worden de hygiëne-eisen voor de niet geïnfecteerde bedrijven met oog op verspreiding van het virus aangescherpt.

lees meer


Raad van State moet oordelen of dwangsom voor mestopslag in Sterksel gerechtvaardigd is

Chijnsgoed Parkmanagement wil niet opdraaien voor eventuele overtredingen van afzonderlijke afvalbedrijven op het bedrijfsterrein in Sterksel. Het bedrijf vecht bij de Raad van State een aantal dwangsommen aan die door de provincie Noord-Brabant zijn opgelegd. Zo kreeg de parkbeheerder onder andere een dwangsom opgelegd, omdat er tegen de afspraken met de provincie langer dan een jaar dunne mest in mestzakken op het terrein lag opgeslagen.

lees meer


Verdienvermogen kringlooplandbouw onderzocht

Een taskforce 'verdienvermogen' gaat onderzoeken gaat onderzoeken hoe boeren economisch rendabel kunnen werken met kringlooplandbouw. Landbouwminister Carola Schouten heeft dit team aangesteld.

lees meer


Veenhuis en Schuitenmaker kiezen na fusie voor één vestigingslocatie

De fabrikanten van landbouwmachines Veenhuis in Raalte en Schuitenmaker in Rijssen verwachten de voorgenomen fusie nog voor het eind van 2019 af te ronden. De beide merken zullen blijven bestaan, maar het is de bedoeling dat er vanaf 1 locatie gewerkt gaat worden. Of dat Raalte wordt of Rijssen ligt nog niet vast.

lees meer


SYSTEMIC: Enquête verwerking digestaat

Het H2020 project SYSTEMIC is op zoek naar informatie over de behandeling van digestaat voor het opstellen van een database. Deelnemers aan de enquête maken kans op een gratis deelname (hotel + diner) aan één van de SYSTEMIC Living Lab meetings.

lees meer


'Co-vergisters worden benut voor fraude met afvalverwerking'

Co-vergistingsinstallaties zijn regelmatig de spil in een omvangrijke fraude met afval. Dat staat in een vertrouwelijk rapport van onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en enkele provincies uit november 2016, dat NRC recent verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. In het rapport ‘Co-vergisting: duurzame energie of afvallozing?’ wordt gesteld dat de vergisters werden benut om onder andere afval van de verfindustrie te verwerken. Er worden volgens de opstellers van het rapport legale structuren misbruikt om fraude te plegen. "De sector is kwetsbaar voor het plegen van meerdere vormen van fraude en risicovolle milieu-overtredingen."

lees meer


Den Ouden ontvangt rekening van bijna 120.000 euro van gemeente Helmond vanwege incident in 2017

Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond heeft van de gemeente een rekening ontvangen van 118.665 euro. Het gaat om kosten die gemaakt zijn na een lekkage die in de zomer van 2017 bij het bedrijf plaatsvond. Daarbij stroomde een grote hoeveelheid afvalwater in het openbare riool. De waterzuivering in Aarle-Rixtel kon de verontreiniging niet aan en lag enkele uren stil. Het duurde dagen voor de zuivering weer normaal functioneerde.

lees meer


Provincie Noord-Holland versoepelt voorwaarden subsidie InVesta

De provincie Noord-Holland wil dat bedrijven zich snel kunnen vestigen op InVesta, het expertisecentrum voor biomassa en vergassingstechnologie in Alkmaar. De provincie heeft daarom besloten om de voorwaarden voor de verlening van een subsidie aan het onderzoekscentrum aan te passen. InVesta faciliteert bedrijven bij het doen van onderzoek naar de productie van groen gas uit houtachtig materiaal. Groen gas wordt gezien als een belangrijke vervanger van aardgas.

lees meer


Maatregelen genomen om aantal risico’s bij vergisting in te dammen

In 2017 is een proces- en risicoanalyse naar de Regeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) en Regeling Garanties van Oorsprong uitgevoerd door Berenschot. Hieruit kwam vooral een aantal risico’s bij vergisting en in de warmteketen naar voren. Ook heeft Berenschot een aantal aanbevelingen gedaan. Er zijn grote stappen gezet om deze aanbevelingen te implementeren en er wordt gewerkt aan de laatste aanpassingen. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Mestafzet is in voorjaar 2019 goed verlopen

De afzet van mest is dit voorjaar door het relatief droge weer goed verlopen, melden intermediairs en loonwerkers. Er kon meer worden uitgereden dan in het voorjaar van 2018 omdat er vrijwel geen belemmeringen waren door het weer. De druk op de mestmarkt is duidelijk minder dan in 2018. Er is ook veel opslag bijgebouwd door intermediairs en door akkerbouwers in de afzetgebieden.

lees meer


Loonbedrijf in Deurne is gestopt met de opslag en bewerking van mest van derden

Het loonbedrijf Gebr. Nooijen in Deurne heeft alle overtredingen die vorig jaar werden geconstateerd bij een controle van het Peelland Interventie Team inmiddels ongedaan gemaakt. Dat meldt de gemeente Deurne. Bij de controle bleek onder andere dat er op grote schaal mest van derden verwerkt werd terwijl daar geen vergunning voor was verleend. Het bedrijf is gestopt met de opslag en bewerking van mest van derden.

lees meer


Provincie Zeeland wijst bezwaren van CombiVliet tegen mestvergister in Rilland af

De provincie Zeeland heeft het bezwaar van tomatenkweker CombiVliet uit Rilland tegen de bouw van mestvergister in de Bathpolder niet-ontvankelijk verklaard. Voor de bouw van de mestvergister van energiebedrijf Engie is volgens Gedeputeerde Staten geen milieueffectrapportage nodig. CombiVliet vocht dat besluit aan. Nadat een eerste bezwaarschrift door het college was afgewezen, ging de tomatenkweker in beroep. De externe bezwaarschriftencommissie heeft het beroep nu ook als niet-ontvankelijk verklaard. Gedeputeerde Staten nemen dat advies over.

lees meer


Bouw biomassavergassingsinstallatie op terrein InVesta vertraagd

In 2016 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten een subsidie te verlenen aan InVesta, een onderzoekscluster voor biomassavergassing. Aan deze subsidie is de voorwaarde verbonden dat deze wordt verleend, als besloten is tot de bouw van de biomassavergassingsinstallatie Ambigo op het terrein van InVesta in Alkmaar. Besloten is om deze voorwaarde te laten vervallen omdat de bouw van Ambigo is vertraagd en hierdoor de vestiging van andere bedrijven op InVesta wordt geblokkeerd.

lees meer


Greenferm heeft contracten voor ongeveer 80% van het beoogde mestverwerkingsvolume

Het bedrijf Greenferm verwacht in oktober 2019 met de verwerking van mest in Apeldoorn te kunnen starten. De onderneming wil jaarlijks 350.000 ton mest verwerken. Willem Berkhof, die 75% van de aandelen in Greenferm bezit, laat weten dat er inmiddels contracten liggen voor ongeveer 80% van het beoogde verwerkingsvolume.

lees meer


Greenferm kiest voor eigen aanpak bij verwerking van mest

"Een belangrijk uitgangspunt waarmee we ons onderscheiden van andere mestverwerkende bedrijven is dat we mikken op een combinatie van verschillende drijfmestsoorten", vertelt Willem Berkhof van Greenferm. Naast vleesvarkensmest gaat het om mest van kalveren en zeugen. Het bedrijf in Apeldoorn heeft straks 4 opslagsilo's. In een mengsilo worden verschillende mestsoorten in de juiste verhouding gepompt, zodat er steeds een constant te verwerken mestproduct beschikbaar is. Het mestproduct bestaat uit 70% varkensmest en 30% rundveemest. "Een groot pluspunt hiervan is dat de dikke fractie dan goed is te composteren. Bij enkel varkensmest lukt dat niet" stelt Berkhof.

lees meer


Kamervragen van VVD over aanpak van mestfraude door het kabinet

De Tweede Kamerleden Helma Lodders en Antoinette Laan-Geselschap van de VVD hebben een reeks vragen gesteld aan de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid over de aanpak van mestfraude. Zij willen onder meer van de ministers weten waar mensen een melding kunnen doen als zij een vermoeden hebben dat de mestregels worden overtreden en wat vervolgens de procedures die gevolgd worden bij het aannemen van deze meldingen. Ook willen ze weten of er instantie is die een compleet overzicht heeft van alle meldingen die er worden gedaan. De indruk bestaat dat een dergelijk overzicht ontbreekt.

lees meer


LTO vakgroep Melkveehouderij ervaart steun voor ideeën rond herziening van het mestbeleid

Melkveehouders willen graag meer dierlijke mest kunnen aanwenden en het gebruik van kunstmest terugbrengen. Tot die conclusie komt voorzitter Wil Meulenbroeks van de LTO vakgroep Melkveehouderij na 34 regionale bijeenkomsten die de organisatie hield. Daarin stonden een aantal ideeën van de vakgroep voor herziening van het mestbeleid centraal.

lees meer


Digestaat indikken met laagwaardige warmte

De bedrijven CirTec en Oosterhof Holman hielden dinsdag 7 mei in het Groningse Grijpskerk een demonstratieproef met een nieuwe techniek die het mogelijk maakt om met laagwaardige restwarmte van de wkk digestaat in te dampen. Met het systeem Crescendo van CirTec wordt het energetisch rendement van een vergister groter.

lees meer


Commissie Leefmilieu in Vlaams Parlement stemt in met MAP6

Na een tweede lezing van het decreetvoorstel in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement is het nieuwe mestactieplan MAP6 op woensdag 8 mei door een meerderheid in de commissie goedgekeurd. In MAP6 wordt beschreven welke maatregelen Vlaanderen in de periode van 2019 tot en met 2022 neemt om het oppervlakte- en grondwater tegen nitraatverliezen beschermen. Voor de plenaire stemming komt er een extra vergadering van het Vlaams Parlement in de week voor de verkiezingen van 26 mei. In 2020 volgt een tussentijdse evaluatie van het nieuwe Vlaamse mestbeleid.

lees meer


Mestverwerking op bedrijventerrein Chemelot zal gepaard gaan met 130 transporten per dag

Wanneer de biogasinstallatie en mestverwerkingsfabriek op bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen in gebruik is zullen er dagelijks 130 vrachtwagens af- en aanrijden naar de installatie. Dat melden Gedeputeerde Staten van Limburg in een reactie op vragen van de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten. De transporten vinden 5 dagen per week plaats tussen zeven uur 's morgens en zeven uur 's avonds.

lees meer


Groningse veehouder vervangt door aardbevingen beschadigde mestkelder door mestzak

Ruim 60 boeren hebben woensdagochtend 8 mei meegeholpen bij het installeren van een grote mestzak bij het bedrijf van melkveehouder Ate Kuipers in het Groningse Den Ham. De mestzak is ruim 55 bij 33 meter en biedt ruimte om 5.000 kubieke meter mest in op te slaan. Kuipers heeft de zak nodig omdat zijn mestkelders beschadigd zijn door aardbevingen. De melkveehouder verwacht de mest van zijn 150 koeien gedurende 10 maanden te kunnen opvangen. Hij is van plan om de kosten van de mestzak, circa 150.000 euro, te verhalen op de NAM.

lees meer


SDE+ najaar 2018: budget volledig toegekend

Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018 ontving RVO.nl 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedroeg ruim € 7,7 miljard. 4.618 projecten kregen een positieve beschikking - met een totale waarde van € 6 miljard. Hiermee is het budget SDE+ najaar 2018 volledig toegekend. 55% van het budget ging naar 4.411 Zon-PV projecten. Naar de categorie Wind (land, meer en primaire waterkering) ging 31% van het budget.

lees meer


Vlaams onderzoek gestart naar optimaal gebruik spuiloog

In januari 2019 is in Vlaanderen het project UNIR gestart dat doorloopt tot eind oktober 2020. Binnen dit project wordt beoogd om ammoniumsulfaat van zure luchtwassers op biogasinstallaties en varkensstallen te benutten als vervanger van chemische meststoffen in diverse teelten. De projectpartners zijn Biogas Bree, Agropolis, Bodemkundige Dienst van België, Boerenbond, Broekx, het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking en Vlaco.

lees meer


CBb laat boete voor exporteur van pluimveemest in stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) laat ook bij behandeling in hoger beroep een boete in stand van 1.800 euro die een exporteur van pluimveemest kreeg opgelegd. Eerder had ook de rechtbank Overijssel het bewaar van de ondernemer ongegrond verklaard. De transporteur stelde dat het door de minister gehanteerde meldsysteem in de praktijk niet uitvoerbaar is voor grote vervoersbedrijven.

lees meer


Vlaamse Raad van State zet kritische kanttekeningen bij MAP6

De zesde versie van het Vlaamse mestactieplan (MAP6) kan op verschillende punten preciezer. Het is niet helder wat de extra maatregelen van de Vlaamse regering kunnen zijn als de doelstellingen voor verbetering van de waterkwaliteit niet gehaald worden. Dat stelt de Raad van State in een advies aan de Vlaamse regering. De draagwijdte van de bevoegdheid van de Vlaamse regering om in een afwijkende regeling te voorzien verdient ‘een meer nauwkeurige afbakening’. Anders zijn dat elementen waarop het plan juridisch aangevochten kan worden. Verder vraagt het adviesorgaan zich af of er over de gevolgen voor de Europees beschermde natuurgebieden wel een beoordeling werd gemaakt.

lees meer


Gelders expertoverleg over grootschalige mestvergisting

CCS Energie-advies en de Stichting Biomassa hebben van de provincie Gelderland de opdracht gekregen om de potentie van energie uit mestvergisting in kaart te brengen. Op 17 april was er een bijeenkomst waarin een groep betrokkenen bij elkaar kwam om de kansen en knelpunten van grootschalige mestvergisting te bespreken. Behalve de organiserende partijen waren vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, leveranciers en exploitanten van vergistingsinstallaties en belangengroepen aanwezig.

lees meer


Studiereis NCM naar Frankrijk 10-14 september

NCM organiseert in samenwerking met De Boer op Advies een reis naar Frankrijk in september. Deze reis zal deels het karakter hebben van een studiereis, en deels van een marktverkenning.

lees meer


Column: Kringlooplandbouw, de 4 juistheden van bemesting

Onze landbouwministers, die na de Tweede Wereldoorlog de overgang van een laagproductieve naar een hoogproductieve landbouw moesten organiseren, konden ook beschikken over ruime budgetten. Dan is succesvol beleid verzekerd, zeker als slim wordt omgesprongen met dat budget.

lees meer


Rundveemest is met name geschikt om lokaal te verwerken

Rundveedrijfmest is vanwege de gehalten aan mineralen­ niet aantrekkelijk om centraal te verwerken. De transportkosten zijn te hoog en de eindproducten blijken meestal van een te lage kwaliteit. Lokaal mest verwerken, kan wel een interessante optie zijn, stelt DLV Advies. Het combineren van monomestvergisting met mestverwerking vermindert de methaan-­ en ammoniakuitstoot van een melkveebedrijf. Het biogas kan worden omgezet in groene stroom. De warmte die vrijkomt is daarbij te benutten om het digestaat verder te verwerken.

lees meer


'Succes van mestverwerkingsproject wordt door andere factoren bepaald dan door de techniek'

Het verschil tussen slagen en mislukken van een initiatief voor mestverwerking is maar voor een beperkt deel van technische aard", aldus Jan Pijnenburg, mestspecialist bij DLV Advies. “Op een uitzondering daargelaten werken alle technieken. De meeste systemen maken tegenwoordig gebruik van de beproefde techniek van scheiden met een schroef- of zeefbandpers, flotatie en omgekeerde osmose. Wat dan resteert is een mineralenconcentraat, een dikke fractie en loosbaar water. Er zijn wat varianten in opstelling en gebruik van hulpstoffen."

lees meer


'Twence zette provincie Overijssel aan tot keuze voor inpassingsplan'

Op basis van stukken die de redactie van Tubantia via de Wet openbaarheid op bestuur in kon zien concludeert de redactie dat het provinciebestuur van Overijssel onder druk van Twence heeft besloten om via het starten van een inpassingsprocedure de gemeente Borne buitenspel te zetten. Twence zou anders het plan voor de verwerking van 250.000 ton mest per jaar op bedrijventerrein Elhorst Vloedbelt bij Zenderen niet meer door willen zetten. Daarbij zou meespelen dat de toekenning van een bedrag van 21 miljoen euro aan subsidie binnen de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ voor het project onzeker zou worden. Zowel Twence als de provincie Overijssel zijn het overigens niet eens met de manier waarop Tubantia de stukken interpreteert.

lees meer


'Elke schakel bij mestverwerking vormt een businessunit op zichzelf'

Twee pioniers in mestverwerking zijn Theo Willems en zijn zoon Henk. Circa 20 jaar geleden begon Theo Willems met de verwerking van mest van zijn eigen varkens. Hij koos bewust voor een systeem waar in het buitenland al veel ervaring mee was. "Het is niet alleen de juiste schakeling van betrouwbare technieken, benadrukt zoon Henk. "Elke schakel is een businessunit op zichzelf. We zien het niet als één systeem. Verder is het belangrijk om als het nodig is, direct in te kunnen grijpen." Dat maakt volgens Willems een belangrijk verschil tussen verwerkers waar ondernemers zelf betrokken zijn, en installaties die worden aangestuurd door derden.

lees meer


VVD wil soepeler beleid voor het uitrijden van mest

De regels waaraan boeren nu moeten voldoen om mest uit te rijden, zijn te strikt. Dat vindt regeringspartij VVD. De rijksdienst die toeziet op naleving van de mestregels zou wat toeschietelijker moeten zijn voor agrariërs, in het geval dat een boer door weersomstandigheden het aantal wagens met mest moet veranderen.

lees meer


Mogelijkheden voor sponsoring of deelname aan de vakbeurs tijdens ManuREsource

Op 27 en 28 november vindt ManuREsource plaats, een internationale conferentie op het gebied van mestverwerking en verwaarding. Tijdens de vorige editie waren er bezoekers uit 28 landen. Het thema dit jaar is ‘Manure as a sustainable resource’. NCM is mede-organisator van het evenement.

lees meer


Veelbelovende scheidingstechniek voor mest en digestaat uit Zweden

ENSY is een klein Zweeds bedrijf die ontwateringstechnieken ontwikkelt voor mest en digestaat. De onderneming heeft het MultiBox scheidingssysteem ontwikkeld en gepatenteerd. Dit systeem is gebaseerd op een opeenvolging van roterende, zelfreinigende filters gevolgd door een aangepaste schroefperstechniek. Het bedrijf is op zoekt naar bedrijven die het systeem ook buiten Zweden willen testen.

lees meer


Beluchtingssysteem om gevaarlijke gasvorming in mestkelders te voorkomen

Het bedrijf Drijfmesttechniek.nl uit Balk heeft een oplossing gevonden om gevaarlijke gasvorming onder dichte keldervloeren tegen te gaan. Het bedrijf brengt een beluchtingssysteem op de markt voor bestaande en nieuwe mestkelders wat direct gevaarlijke gasontwikkeling tegengaat. Het systeem werkt met het toevoegen van micro luchtbellen waardoor het rottingsproces niet meer op gang komt.

lees meer


CCS Energie-advies ontwikkelt Biogasscan

Voor ondernemers met interesse in een biovergistinginstallatie heeft CCS Energie-advies een Biogasscan ontwikkeld. Er zijn twee biogasscans beschikbaar, één voor grootschalige biogasinstallaties met een capaciteit van meer dan 25.000 ton per jaar en een scan voor installaties op boerderijniveau. Met de scan kan online eenvoudig worden berekende of een biovergister in een specifieke bedrijfssituatie haalbaar is. De resultaten van de scan zijn onder andere de investering, de jaarlijkse kosten en opbrengsten van de biogasinstallatie voor de scenario’s warmte, WKK en groengas.

lees meer


Gasunie en SCW Energy willen biomassa gaan vergassen in Delfzijl

Gasunie en het Alkmaarse bedrijf SCW Energy willen op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl een fabriek bouwen die jaarlijks 150 tot 200 miljoen kubieke meter groen gas produceert. Met de bouw van de fabriek is een investering gemoeid van 150 tot 200 miljoen en er komen 50 tot 75 mensen te werken. Er is al geruime tijd overleg met de provincie Groningen over de bouwvergunning. De aanvraag is aanstaande.

lees meer


VVD zet vraagtekens bij procedure voor bemonstering van dikke fractie van mest

Tweede Kamerlid Helma Lodders van de VVD heeft een reeks vragen gesteld aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de procedure van bemonstering bij het afvoeren van de dikke fractie van mest. Dat moet door een onafhankelijke partij geburen. Volgens Lodders leidt tot extra kosten voor boeren. Zij wil van Schouten weten of het juist is dat een rundveehouder iedere vracht mest die van het erf gaat voor 14:00 uur moet aanmelden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor een bemonstering de dag daarna en dat de rundveehouder voor ieder monster 58 euro betaalt.

lees meer


Taakstraffen voor Friese veehouders in mestfraudezaak

De rechtbank Overijssel veroordeelt een rechtspersoon tot een voorwaardelijke geldboete van 4.500 euro met een proeftijd van 1 jaar. Het bedrijf heeft valse grondgebruikersverklaringen en vervoersbewijzen dierlijke meststoffen opgemaakt. Met deze valse documenten werd het mogelijk om een grotere hoeveelheid mest te verantwoorden dan waarvoor er ruimte was. Een 35-jarige veehouder krijgt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden opgelegd met een proeftijd van 2 jaar. Een 32-jarige veehouder wordt veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar.

lees meer


Organic Nutrition Group wil in Ysselsteyn op grote schaal champost gaan drogen

Het bedrijf Organic Nutrition Group is in het Limburgse Ysselsteyn gestart met de bouw van een energiecentrale die warmte produceert voor een nieuwe grote drooginstallatie voor champost. Daarnaast levert de installatie restwarmte en elektriciteit aan Sikes Champignons, een van de grootste champignonkwekerijen ter wereld. Sikes is ook één van de champostleveranciers. Het bouwplan voorziet verder in een verwerkingsinstallatie voor paddenstoelen die op de zelf-opgewekte stroom gaat draaien. Met de investering is bijna 30 miljoen euro gemoeid. Er kunnen 11 medewerkers aan de slag.

lees meer


Timac Agro gebruikt struviet uit rioolwater in meststof voor mais

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest. Timac Agro, producent, bewerkt struviet tot meststof. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van de struviet behouden. Struviet lost niet op in water waardoor de meststof niet uitspoelt in grond- en oppervlaktewater. Het komt beschikbaar door zuurvorming van het kiemende plantje en zo direct bij de wortel. Daardoor heeft het geen negatief effect op de waterkwaliteit of bodemleven.

lees meer


Schuitemaker Machines en Veenhuis Machines willen fuseren

Schuitemaker Machines uit Rijssen en Veenhuis Machines uit Raalte willen fuseren. In de voorgenomen fusie zien de ondernemingen voordelen op het gebied van marketing, verkoop, innovatie en productie in de sectoren waarin ze actief zijn. Beide merken blijven present in de markt van landbouwmachines en samen verwachten de ondernemingen meer te kunnen investeren in technologische, product- en proces-innovatie.

lees meer


Gemeente Veendam mocht mestvergistingsbedrijf geen dwangsom opleggen

In juli 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam aan een exploitant van een mestvergistingsinstallatie in Borgercompagnie een last onder dwangsom opgelegd in verband met de geurhinder. Daarbij werd in augustus 2017 een bedrag van 25.000 euro ingevorderd. De ondernemer vocht dat aan bij de rechter, maar werd in het ongelijk gesteld. In hoger beroep bij de Raad van State wordt echter vastgesteld dat de gemeente geen last onder dwangsom mocht opleggen om dat de geurnormen in de verleende vergunning voor de installatie ontbreken.

lees meer


Samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley Twente ondertekend

Op 24 april hebben vertegenwoordigers van LTO Noord, de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Hof van Twente en Twenterand, waterschap Vechtstromen, Twence, Rabobank, ForFarmers, Aeres Hogeschool, Universiteit Twente en de Natuur en milieufederatie Overijssel de samenwerkingsovereenkomst Mineral Valley Twente ondertekend. Met een meerjarenprogramma, de eerste proeftuinen die al zijn gestart én voldoende financiering kan Mineral Valley Twente de komende jaren vanuit de praktijk de juiste partners met elkaar verbinden om de bodemgezondheid te verbeteren en de mineralenkringloop te sluiten.

lees meer


Kringlopen sluiten, op welke schaal?

Nederland produceert meer mest dan we op het land mogen gebruiken. De wens is om de kringloop sluitend te maken, maar dat is niet eenvoudig.

lees meer


'Causaal verband tussen pesticiden in mest en afname van weidevogels is niet onderbouwd'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aan toxicologen en weidevogelexperts van de Wageningen Universiteit een gezamenlijke duiding gevraagd van het rapport van Jelmer Buijs en Margriet Samwel-Mantingh waarin een link wordt gelegd tussen de aanwezigheid van pesticiden in mest en de afname van weidevogels. De Wageningse wetenschappers stellen dat het rapport van Buijs en Samwel-Mantingh een signalerende werking heeft, maar methodisch niet goed is onderbouwd om een causaal verband te kunnen leggen tussen pesticiden in mest en de afname van weidevogels.

lees meer


Vrachtwagens met mest gekanteld bij Coevorden en bij Voorhuizen

Op de N34 bij Coevorden is vrijdagavond 19 april, door nog onbekende oorzaak, een vrachtwagen geladen met mest gekanteld. Dit gebeurde bij buurtschap het Klooster, waar een nieuw viaduct aangelegd wordt. De vrachtwagen reed net vanaf een rotonde de oprit van de N34 op. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen waaronder een traumaheli. De chauffeur raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten en het verkeer werd omgeleid.

lees meer


Mestverwerking Greenferm is in september operationeel

Zonder tegenslag, is de nieuwe mestverwerkingsfabriek van Greenferm in Apeldoorn eind september klaar voor ingebruikname. Op het bedrijventerrein Apeldoornse Ecofactorij wordt gebouwd aan een installatie die op jaarbasis 350.000 ton drijfmest kan verwerken.Het gaat hierbij om mest van varkens, zeugen, rundvee en kalveren. Inmiddels heeft een groot aantal veehouders uit Gelderland, Overijssel, Utrecht, Brabant en Limburg zich ingeschreven en capaciteit gereserveerd. Momenteel is ongeveer 80 procent van de totale capaciteit ingevuld.

lees meer


In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet

Tot en met 2015 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige vormen van mestverwerking zoals verbranding. In 2017 werd in totaal 44,7 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest buiten de landbouw afgezet. Daarvan werd 31,1 miljoen kilo geëxporteerd. Er werd voor 3,6 miljoen kilo fosfaat afgezet bij hobbybedrijven en particulieren en nog eens 1,3 miljoen kilo in natuurterreinen. Via mestverwerking werd in 2017 voor 8,6 miljoen kilo fosfaat van de markt gehaald. Dat was allemaal pluimveemest die wordt verbrand. Er worden ook wel andere soorten mest verwerkt, maar de eindproducten daarvan worden geëxporteerd of bij particulieren afgezet.

lees meer


Ontheffingen nodig voor mengen van gedroogd digestaat in België

In sommige ontheffingen van de Belgische Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor gedroogd digestaat is bij de algemene voorwaarden nog de beperking opgenomen dat het product niet gemengd mag worden met meststoffen, organisch bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib voor valorisatie. Houders van een ontheffing voor gedroogd digestaat die organische of anorganische meststoffen of bodemverbeterende middelen willen mengen met dit product en verschillende gedroogde digestaatproducten in de handel willen brengen, moeten hiervoor nieuwe ontheffingen voor de mengsels aanvragen.

lees meer


Gemeente Smallingerland wil niet dat mestsilo nog wordt gebruikt voor mest

De Friese gemeente Smallingerland legt de eigenaar van een mestsilo in Opeinde een last onder dwangsom op, om te voorkomen dat hij de mestsilo gaat gebruiken. Als de eigenaar de silo wel gebruikt moet hij de dwangsom van 15.000 euro betalen. De mestsilo was onderdeel van de verkoop van het perceel. De gemeente Smallingerland was voorheen eigenaar en heeft dit perceel inclusief mestsilo verkocht. Hierbij was het volgens de gemeente bij beide partijen bekend dat het ging om een woonlocatie, die geen agrarische bedrijfsbestemming meer heeft. De mestsilo staat buiten deze locatie en heeft de bestemming 'Agrarisch – Cultuurgrond' gekregen, waarbij opslag van mest niet is toegestaan.

lees meer


Programma tweedaagse conferentie over organische meststoffen SOFIE bekendgemaakt.

Op 5 en 6 juni organiseren IFS (International Fertiliser Society) en ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) een conferentie. Achtergrond is de constatering dat er een grote markt in het verschiet ligt voor organische meststoffen, waardoor markten ontwikkeld kunnen worden, en organische meststoffen beter tot waarde kunnen worden gebracht.

lees meer


Voortgang herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt in dialoog met partijen uit de samenleving plaats. Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest: een startbijeenkomst in Den Haag en vier themagerichte bijeenkomsten op diverse plaatsen in Nederland.

lees meer


Melkveehouder uit Knegsel produceert reukloze mestkorrels uit rundermest

Melkveehouder Jos Seuntiëns uit het Brabantse Knegsel verwerkt de mest van zijn koeien tot een reukloze droge mestkorrels. De verwerking van mest gebeurt in een bijgebouw achter de stal van 230 koeien via een installatie die hij zelf ontwikkelde samen met de regionale bedrijven Golstein, Hobe en Ropp. Na het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, wordt de dikke fractie gecomposteerd.

lees meer


Mestwagen gekanteld op N33 bij Gieten

De N33 in de richting Veendam is donderdag 18 april enige tijd afgesloten geweest tussen Gieten en de brug over het Stadskanaal. De stremming is ontstaan door een vrachtwagen met 30.000 liter mest die is gekanteld en dwars over de rijbaan lag. Op de andere rijbaan, in de richting Gieten, was slechts een rijstrook beschikbaar. Het verkeer richting Veendam werd via een doorgang in de vangrail langs de stremming geleid. De verkeershinder zal een groot deel van de dag duren. De tankwagen kan pas worden geborgen nadat de mest is overgepompt. De chauffeur raakte bij het ongeluk gewond, maar kon wel zelf naar de ambulance lopen.

lees meer


Coöperatie AgroGas hoopt in najaar 2019 met bouw van biogasinstallatie te kunnen starten

Coöperatie AgroGas, voorheen Biogasvereniging Achterhoek, hoopt dit najaar met de bouw van een biogasinstallatie op bedrijventerrein Hofskamp in Varsseveld te beginnen. "Eind februari hebben we de laatste zitting voor de verleende omgevingsvergunning gehad bij de Raad van State. We hopen dat we half april een positieve uitspraak krijgen. Dan kunnen we aan de slag met de financiering. Banken doen geen concrete toezeggingen voordat we een definitieve vergunning hebben, maar we hebben er alle vertrouwen in", aldus voorzitter Henk Rougoor van de coöperatie. De totale investering bedraagt tussen de 20 en 25 miljoen euro. "Naast financiering van de banken en de coöperatieleden komt er ook geld vanuit enkele fondsen beschikbaar", aldus Rougoor.

lees meer


Automatisch gestuurde mestcontainer ter ondersteuning van sleepslangenbemester

Via het bedrijf Flevomest heeft Aarnink & Ooms in Emmeloord geïnvesteerd in een nieuwe container van 55 m3 die volledig geautomatiseerd de mest naar de sleepslangtrekker transporteert voor het uitrijden. Dit wordt aangestuurd vanuit de sleepslangtrekker. Voor deze werkwijze is in theorie de machinist overbodig, maar die kan eventueel slangen klaarleggen voor een volgend perceel. De automatische containerbak bespaart 13 liter brandstof per uur ten opzichte van de methode met de trekkerpomp. Flevomest kan met 3 sleepslangcombinaties ongeveer 7000 kubieke meter mest uitrijden per combinatie per week.

lees meer


Gemeente hoeft niet handhavend op te treden tegen mestopslag in Nijkerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk heeft terecht een verzoek geweigerd om handhavend op te treden tegen het gebruik van een mestopslag bij een biologische melkveebedrijf in Nijkerk. Dat heeft de Raad van State op woensdag 17 april bepaald. Voor de mestopslag van 800 kubieke meter vaste mest is in 2017 een vergunning afgegeven door het Nijkerkse college. Een buurman die op circa 25 meter afstand van de mestopslag woont, klaagde over geuroverlast en vroeg de gemeente om handhavend op te treden.

lees meer


BVOR pleit in Tweede Kamer voor meer ruimte voor compost

Op 16 april organiseerde de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een rondetafelgesprek over plantgezondheid. Samen met onder meer LTO en BioNext was de Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) uitgenodigd om in de sessie over een ‘weerbare omgeving’ haar visie te delen. Voor plantgezondheid is voldoende effectieve organische stof in de bodem van belang. Compost kan deze bij uitstek leveren zonder dat er sprake is van risico’s op nutriëntenuitspoeling. Dit rechtvaardigt meer ruimte voor compost in de meststoffenregelgeving, stelt de BVOR.

lees meer


Twence wil varkensmest verwerken tot groen gas, fosfaatmeststof, ammoniakwater en kaliummest

Twence wil in Zenderen jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerken. Van dat volume verlaat 80% als loosbaar water de installatie. De rest wordt afgezet als stapelbare fosfaatmeststof, ammoniakwater en kaliummest. Het bedrijf wil gaan werken met verse mest. De intermediairs halen wekelijks de mest bij de varkenshouders op. Twence gaat samenwerken met 12 intermediairs die het mesttransport verzorgen. De mest wordt vergist zonder co-producten in 2 vergisters van 10.000 m3. De vergisting levert op jaarbasis 3,5 miljoen kuub groen gas op. Er is een SDE-beschikking van de overheid. De fosfaatmeststof is na een behandeling met ongebluste kalk exportwaardig. De varkenshouder voldoet zo aan de verwerkingsplicht. Het drogestofgehalte van de exportwaardige fostaatmeststof is 40%.

lees meer


Wageningen Livestock Research zoekt voorlopers in mestscheiding bij de bron

Onderzoeker Paul Galama van Wageningen Livestock Research wil graag een bedrijf bezoeken diat zich bezig houdt met mestscheiding bij de bron om de ervaringen te delen over innovaties wat betreft vloeren die feces en urine scheiden. Mogelijk dat dit perspectief biedt voor nader onderzoek. Naast deze scheiding aan de bron gaat het ook om het gescheiden opslaan van beide fracties en bij voorkeur ook om ideeën of ervaringen hoe de feces en urine kunnen worden opgewaardeerd.

lees meer


Rapport en publiciteit over pesticiden en dierlijke mest

Afgelopen weken is veel aandacht, en rumoer, ontstaan over een onderzoek naar de gehaltes aan pesticiden in dierlijke mest, en de negatieve gevolgen daarvan voor de natuur, meer specifiek de weidevogels. Deze berichtgeving, leidend tot vragen in de Tweede Kamer, vond plaats voordat het rapport is gepubliceerd. Afgelopen vrijdag is het onderzoek gepresenteerd. In deze bijdrage licht NCM deze berichtgeving toe.

lees meer


Meststoffen Nederland lanceert visie 'KunstMest 4.0'

Meststoffen Nederland, de belangenorganisatie van de distributeurs en producenten van meststoffen in Nederland, heeft maandag 15 april in Den Haag de visie 'KunstMest 4.0' gepresenteerd. Centraal daarin staat een meer circulaire benadering van de bemesting met een hoge, maar verantwoorde productiviteit per hectare. Dat vereist volgens de organisatie een zorgvuldig en gecombineerd gebruik van onbewerkte organische mest aangevuld met hoogwaardige bewerkte meststoffen.

lees meer


Meststoffen Nederland presenteert haar visie op kringlooplandbouw

Meststoffen Nederland is de vereniging van producenten en distributeurs van kunstmest. Op 15 april heeft ze haar visie op de landbouw – en de rol van haar leden hierin – gepresenteerd, onder de naam ‘Kunstmest 4.0’. In de visie wordt benadrukt om de onnodige en ongewenste tegenstelling tussen organische mest en kunstmest te doorbreken.

lees meer


Rijenbemesting in de maisteelt wordt nog niet op grote schaal toegepast

Rijenbemesting wordt per 1 januari 2021 verplicht in mais op alle zand- en lössgronden. Het is een nieuwe mestregel die voortkomt uit het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Er is in de praktijk al wel veel ervaring met de techniek, maar het is nog niet zo dat boeren er massaal voor kiezen. Boeren zijn haast verplicht om een loonwerker in te schakelen en de kosten zijn hoger dan bij een volveldsbemesting

lees meer


Belgische Biogasweek tijdens ManuREsource

Parallel aan ManuREsource vindt de Belgische Biogas-week plaats. Dit omvat een scala aan evementen waar wordt ingegaan op de productie en levering van biogas, de verwaarding van digestaat e.d.

lees meer


Rechter moet oordelen over drogen van digestaat door Holmel in Heythuysen

Donderdag 11 april diende bij de rechtbank in Roermond de zaak tussen het mestvergistingsbedrijf Holmel uit Heythuysen en de gemeente Leudal. De gemeente staat na klachten van omwonenden niet langer toe dat het bedrijf na de vergisting van mest het digestaat droogt en verwerkt tot briketten. Volgens de gemeente laat de vergunning van het bedrijf die activiteit niet toe. De onderneming vecht bij de rechter het handhavend optreden van de gemeente Leudal aan. Holmel meent dat het proces dat wordt toegepast wel is toegestaan.

lees meer


Schouten kijkt naar optie van voer-mestcontracten bij herziening van het mestbeleid

Bij de herziening van het mestbeleid sluit minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de invoering van voer-mestcontracten niet uit. Dat maakte zij deze week duidelijk in een debat met de Tweede Kamer. Het past bij haar doel om te komen tot een landbouw die poogt kringlopen zo veel mogelijk te sluiten. De minister wil kijken naar wat de consequenties zijn ten aanzien van de handhaving en de uitvoering Ze wil niet dat de contracten veel extra regelgeving met zich meebrengen.

lees meer


ILVO onderzoekt verspreiding van antibiotica via mest

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft een methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is om de verspreidingsroute van antibiotica in de omgeving via mest in kaart te brengen. Met deze methode kunnen 69 antibiotica tegelijk opgespoord worden, waaronder ook colistine. Een eerste verkennende screening van een beperkt aantal antibiotica in een beperkt aantal mest- en bodemmonsters wijst wel op het belang van verder onderzoek.

lees meer


Voortaan inwendige inspectie bij nieuwe referentieperiode stalen mestsilo’s

Stalen mestsilo’s waarvoor een nieuwe referentieperiode moet worden vastgesteld, moeten daarvoor sinds 1 maart 2019 inwendig worden geïnspecteerd. Dit vloeit voort uit de nieuwe, aangescherpte versie van de beoordelingsrichtlijn BRL 2344 die sinds eind vorig jaar wettelijk is verankerd in de Regeling Bodemkwaliteit.

lees meer


Gemeente Borne opnieuw naar Raad van State vanwege mestverwerking in Zenderen

De gemeente Borne stapt naar de Raad van State om het inpassingsplan aan te vechten dat de provincie Overijssel heeft goedgekeurd om mestverwerking in Zenderen mogelijk te maken. De provincie Overijssel wil afvalverwerker Twence de gelegenheid bieden om op het terrein Elhorst-Vloedbelt bij Zenderen een installatie te bouwen voor het verwerken van 250.000 ton mest op jaarbasis. De gemeente Borne wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar het draagvlak onder omwonenden.

lees meer


Wijziging in omgaan met storingsmelding mestapparatuur door NVWA

Als er een storing ontstaat in de bemonsterings- of AGR/GPS-apparatuur bij het vervoer van mest, wordt een storingsmelding gedaan aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Meestal ontvangt de transporteur dan een storingsnummer en mag er nog 24 uur worden doorgewerkt met het transportmiddel. De NVWA accepteer echter niet meer dat daarbij een open of handmatig genomen monster wordt geanalyseerd. De nieuwe lijn van de NVWA is dat monsters fraudebestendig genomen moeten zijn.

lees meer


Cumela voorziet probleem met export van dikke fractie van digestaat naar Frankrijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft Cumela Nederland op de hoogte gesteld van een groeiend probleem. Uit de registraties van de export naar Frankrijk blijkt dat er veel digestaat als gecomposteerde mest wordt geëxporteerd. In 2018 en de eerste maanden van 2019 zijn er ruim 2700 vrachten vaste fractie van digestaat uitgevoerd, waarbij de indruk wordt gewekt dat dit digestaat is gecomposteerd. In de praktijk is de dikke fractie echter niet gecomposteerd en daarmee voldoet het product niet aan de Franse regels voor het gebruik van digestaat op landbouwgrond.

lees meer


Duitse boeren demonstreren tegen aanscherping van bemestingsregels

Ruim 6.000 boeren demonstreerden donderdag 4 april in Münster tegen aanscherping van het mestbeleid door de Duitse overheid. Eerder waren er ook al boerenprotesten in Hannover. Boeren en hun organisaties hebben veel kritiek op de metingen van nitraat en vinden dat niet aangetoond is dat te hoge nitraatgehaltes in het grondwater veroorzaakt zijn door bemesting.

lees meer


Geen ontheffingen voor varkens- en pluimveehouders die POR-regeling gebruikten

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op dinsdag 9 april uitspraak gedaan in de beroepen van een groot aantal varkens- en pluimveehouders over de afwijzing van hun verzoeken om ontheffing van het uitbreidingsverbod. In het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR) konden varkens- en pluimveehouders tijdelijk een ontheffing krijgen van het uitbreidingsverbod. Hierdoor hoefden zij slechts voor de helft van de uitbreiding te beschikken over voldoende dierrechten. Die ontheffingen hadden een einddatum en die is verstreken of verstrijkt binnenkort. Het CBb vindt het besluit om de ontheffingen niet te verlengen gerechtvaardigd.

lees meer


POV inventariseert mestboetes van varkenshouders

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) ijvert voor een eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar mestbeleid. Deze strijd werd destijds ingezet door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders middels een juridische procedure. Deze procedure loopt nog. Er wordt al wel resultaat geboekt: boetebedragen zijn voor menig varkensbedrijf al fors teruggebracht en gingen soms helemaal van tafel. De POV zou graag inzicht hebben in de betaalde boetes, de boetes die momenteel nog openstaan en nieuw opgelegde boetes en hoopt dat varkenshouders deze informatie willen delen. Er zal zeer vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

lees meer


Landbouwmechanisatiebedrijf ontwikkelt autonome mestpomp voor sleepslangbemesten

Landbouwmechanisatiebedrijf RosierGreidanus uit het Friese Winsum heeft een autonome mestpomp voor het bemesten met sleepslangen ontwikkeld. De mestpomp heeft een eigen krachtbron en is op afstand te besturen, waardoor er met één mankracht en één trekker minder gewerkt kan worden. Hierdoor kan er efficiënter worden bemest. Bij het bemesten voor de eerste snede in maart zijn de eerste tests gedaan en die verliepen erg positief. De autonome mestpomp kan verder worden doorontwikkeld tot een volwaardige machine.

lees meer


Rapport over mogelijke effecten van bestrijdingsmiddelen op weidevogels staat online

Bestrijdingsmiddelen in mest en bodem op veeteeltbedrijven zijn mogelijk een van de oorzaken van de achteruitgang van veel weidevogelsoorten. Zelfs op biologische bedrijven zijn de gemeten concentraties hoger dan verwacht. De gevonden bestrijdingsmiddelen kunnen de veehouderijbedrijven binnenkomen via aangekocht krachtvoer en stro. Dat stellen onderzoekers van Buijs Agro-Services en WECF International. Over de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland waren al verschillende berichten in de pers verschenen. Vrijdag 12 april wordt het officieel gepresenteerd, maar het rapport is inmiddels online gezet.

lees meer


OM eist gevangenisstraffen tegen boeren in onderzoek naar fraude met mest in Friesland

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op vrijdag 5 april tegen een boer die bemiddelde bij mesthandel en twee andere boerenbedrijven gevangenisstraffen tot 12 maanden geëist, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Daarnaast eist het OM ontnemingen van meer dan 100.000 euro. De boeren maakten vermoedelijk gebruik van 2 fraudepatronen. De eerste is dat de verdachten deden of er mest werd overgebracht naar de mesthandelaar. Het vermoeden is dat dit in werkelijkheid niet gebeurde. Daarnaast deden de boerenbedrijven op papier lijken of ze over meer percelen konden beschikken, dan dat ze in werkelijkheid konden.

lees meer


Stijn Derks wordt beleidsadviseur mest bij POV

Stijn Derks gaat voor de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) aan de slag als beleidsadviseur op het dossier mest. Mestverwerking is een van de speerpunten bij de POV en de organisatie vindt het belangrijk dat specialistische adviseurs zich met dit, voor de varkenshouderij belangrijke, dossier bezighouden. Met de verkiezing van Linda Janssen als voorzitter kwam deze functie vacant. Derks heeft zelf een pluimveebedrijf in Gelderland en was eerder portefeuillehouder Intensief bij het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt.

lees meer


Stichting Agri Facts: "Bewering dat mestkevers doodgaan, klopt niet"

De bewering dat mest vol met bestrijdingsmiddelen zit, klopt volgens Stichting Agri Facts (STAF) niet. STAF heeft het rapport van de onderzoekers Jelmer Buijs (Buijs Agro-Services) en Margriet Mantingh (WECF) ingezien en plaatst daar een aantal kritische kanttekeningen bij.

lees meer


Helmondse mestverwerker moet zich aan opgelegde geurvoorschriften houden

De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant mocht mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond bepaalde voorschriften opleggen om de geuroverlast voor omwonenden te beperken. Dat heeft de rechtbank Oost-Brabant bepaald.

lees meer


Voorzieningenrechter schorst tijdelijk reactieve aanwijzing Elzenburg-De Geer

De voorzieningenrechter heeft de reactieve aanwijzing van de provincie Noord-Brabant op het nieuwe bestemmingsplan Elzenburg-De Geer tijdelijk geschorst. Volgens de rechter is er geen urgentie bij het beschikbaar houden van de in het plan opgenomen bedrijventerreinen voor mestbewerkingsbedrijven. De realisering van het provinciaal mestbeleid komt er niet door in gevaar en daarom kan de bodemprocedure afgewacht worden.

lees meer


Twence wil 200.000 ton varkensmest contracteren

Voordat afvalverwerkingsbedrijf Twence start met de bouw van een mestverwerkingsinstallatie in Zenderen wil het bedrijf 200.000 ton varkensmest contracteren. Dat is 80% van de capaciteit van de installatie. Twence is daarom gestart met een campagne om varkensmest te contracteren. Varkenshouders kunnen intekenen voor afzet voor 3, 5 of 10 jaar. Vanaf 15 tot en met 19 april kunnen varkenshouders ter plekke kennismaken met de mestverwerkingsplannen van Twence.

lees meer


Definitieve SDE correctiebedragen 2018 bekend

Voor ondernemers die hernieuwbare energie produceren en SDE of SDE+ subsidie ontvangen hangt de hoogte van de subsidie onder meer af van de correctiebedragen. Op vrijdag 29 maart zijn de definitieve correctiebedragen voor 2018 in de Staatscourant gepubliceerd.

lees meer


Raad voor Accreditatie tevreden over mestmonstername en -onderzoek door laboratoria in 2017

De in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorgeschreven bepaling van nutriëntengehalten in mest wordt uitgevoerd door ISO 17020 en/of ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria en organisaties die monsters nemen. De Raad voor Accreditatie houdt hierop toezicht en heeft gerapporteerd over de bevindingen in 2017. De Raad voor Accreditatie meldt dat er in 2017 minder afwijkingen zijn geconstateerd dan in voorgaande jaren. Alle in 2017 uitgevoerde onderzoeken zijn afgesloten met een positief besluit. Er zijn naar aanleiding van de in 2017 uitgevoerde onderzoeken geen directiegesprekken gevoerd in verband met voorgenomen sancties.

lees meer


Omgevingsdienst Zuidoost Brabant laat mestkorrelpers van pluimveebedrijf buiten bedrijf stellen

Pluimveehouder Richard van der Velden uit Asten heeft van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant opdracht gekregen zijn mestkorrelpers buiten bedrijf te stellen. Het persen van de mestbrokjes zou kunnen leiden tot meer geuruitstoot dan in de verleende omgevingsvergunning van het bedrijf is toegestaan.

lees meer


Nieuw onderzoek naar effecten van bovengronds uitrijden van runderdrijfmest

Het komend half jaar wordt met de betrokken partijen en in afstemming met de Technische Commissie Bodem een plan voor een vervolgonderzoek naar het bovengronds uitrijden van rundermest opgesteld. Het gaat hierbij enerzijds om de effecten van bovengronds uitrijden op het bodemleven in vergelijking met emissiearme technieken, en anderzijds om het vergelijken van de ammoniakemissies tussen bedrijven die wel en geen gebruik maken van de vrijstelling en mogelijke effecten hiervan op regionale schaal. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


In 2020 duidelijkheid over erkenning van mestverwerkingsproducten als kunstmestvervanger

Op aandringen van Nederland is de Europese Commissie een onderzoek gestart naar de voorwaarden en criteria waaronder producten uit dierlijke mest kunnen worden toegestaan als kunstmestvervanger. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre (JRC), de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie. Informatie uit Nederlandse pilotprojecten wordt actief met de Europese Commissie gedeeld ten behoeve van dit onderzoek. Daarnaast heeft Nederland diverse bedrijven aangedragen waar monsters van producten uit dierlijke mest genomen kunnen worden.

lees meer


Schouten hoopt komend najaar contouren van toekomstig mestbeleid te presenteren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hoopt de Tweede Kamer in het komend najaar te kunnen informeren over de contouren van een toekomstig mestbeleid. Het ministerie organiseerde de afgelopen maanden 4 regionale bijeenkomsten waarbij er met betrokkenen over specifieke thema's van het mestbeleid werd gesproken. De thema's waren 'Kringlooplandbouw', 'Mestmarkt', 'Bodem' en 'Technologie'. De komende tijd wil Schouten gaan kijken welke ideeën uit de bijeenkomsten naar voren zijn gekomen en welke opties zij zowel wetenschappelijk als via een praktijktoets door een boerenpanel verder wil verkennen. Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Mestsector moet voor de zomer certificeringsysteem klaar hebben

De veehouderij- en mestsector zal deze zomer een certificeringsysteem klaar moeten hebben rond de afzet, het vervoer en verwerken van mest. Dat meldt minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) aan de Tweede Kamer. De certificering is van belang met oog op het verkrijgen van derogatie voor de periode vanaf 2020. Nederland heeft voor 2018 en 2019 een derogatie verkregen voor het uitrijden van meer dierlijke mest dan de Europese norm onder de voorwaarde dat de handhavingsstrategie wordt aangescherpt. Certificering van de mestketen maakt daar volgens Schouten deel van uit.

lees meer


KTC De Marke verkent NIR techniek bij bemesten

KTC De Marke in Hengelo (Gld) past de NIR-techniek toe om nog nauwkeuriger te kunnen bemesten. NIR is een techniek waarmee via Nabij Infra Rood (NIR) sensoren de drijfmest per perceel of zelfs plaatsgewijs kan worden toegediend. Het komende jaar wordt op De Marke onderzocht of deze methode voldoende betrouwbaar is om op basis van deze gegevens de bemesting toe te passen.

lees meer


Congres 'circulaire economie' van TKI Biobased Economy

Op 8 mei wordt de tweede editie van het Circulair Congres georganiseerd door TKI-BBE. Dit jaar staat het congres in het teken van het klimaatakkoord. Wat betekenen de uitkomsten van de verschillende innovatietafels voor de biobased economy en de circular economy? Waar liggen kansen voor het bedrijfsleven? En wat zijn de grootste haken en ogen? Met ook aandacht voor de rol van mest in een circulaire economie.

lees meer


Minister: geen onderzoek naar mestforfaits nodig

Er komt geen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse excretieforfaits voor stikstof en fosfaat in het Nederlandse mestbeleid. Dat zegt landbouwminister Carola Schouten in antwoord op Kamervragen van Jaco Geurts (CDA) en Helma Lodders (VVD).

lees meer


ABS: Vlaamse Ardennen gaan op slot door MAP6

De toekomst van de familiebedrijven in de landbouw in de Vlaamse Ardennen staat onder druk, stelt het Belgische Algemeen Boerensyndicaat (ABS). Door het nieuwe Mestactieplan MAP6 worden boeren maatregelen opgelegd die niet haalbaar zijn. Het ABS vindt dat MAP6 niet gestoeld is op wetenschappelijke gegevens. Bepaalde klimatologische weersomstandigheden zoals droogte worden niet meegenomen. Ook de resultaten van het onderzoek gedaan op grondwater doen veel vragen rijzen, stelt de boerenorganisatie.

lees meer


Installatie van Bio Energy Coevorden kan binnen enkele maanden operationeel zijn

Op het Europark in Coevorden is een co-vergister in aanbouw van Bio Energy Coevorden. De installatie moet over enkele maanden operationeel zijn. De vergisting zal in een gesloten systeem plaatsvinden. Vrachtwagens lossen hun mest en de co-producten in een afgesloten hal met onderdruk. Op die manier mag er geen geuroverlast ontstaan. Het biogas wordt opgewerkt tot groen gas. Wanneer de installatie op volle kracht draait zal de productie jaarlijks 26 miljoen kuub groen gas bedragen. Daarvoor wordt jaarlijks 215.000 ton biomassa vergist.

lees meer


Onderscheidende mestcodes voor filtraat na mestscheiding en gier voor varkens en rundveemest

Met ingang van 29 januari 2019 is de mestsoort 'Gier en filtraat na mestscheiding' voor zowel rundvee als varkens opgesplitst in 2 nieuwe mestcodes. Mestcode 11 wordt opgesplitst in mestcode 11 voor filtraat na mestscheiding van rundermest en mestcode 12 wordt gebruikt voor gier van runderen. Op een zelfde manier wordt mestcode 41 opgesplitst in de code 41 van filtraat na scheiding van varkensmest en code 42 voor gier van varkens. Zowel het filtraat na mestscheiding als gier dienen bij aan- en afvoer altijd bemonsterd te worden. Dit geldt ook wanneer de mest is gemengd met andere mestsoorten.

lees meer


Fliegl komt met een 16-tons mestverspreider

De Duitse machinefabrikant Fliegl komt met een 16-tons mestverspreider die ook als afschuifwagen is te gebruiken. De Fliegl ADS 160 heeft een inhoud van 18 kuub en daarmee een laadvermogen van 16 ton. Als onderstel is er een enkele BPW 150 as en een dissel met een draagvermogen van 4 ton. Bijzonder is dat de wagen geen bodemketting heeft maar een afschuifsysteem. Bovendien is het strooiaggregaat met staande walsen ook af te bouwen. Het strooiaggregaat beschikt over strooischijven en heeft optioneel een extra achterklep om beter korte producten zoals kippenmest te kunnen verstrooien. De 2 staande walsen frezen het product dan los en de schijven strooien het breed uit.

lees meer


Toelichting van CBS op prognose voor mestproductie in 2018

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd naar aanleiding van vragen over de prognose van de stikstof- en fosfaatexcretie in dierlijke mest over 2018 die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs heeft opgesteld. Daarbij heeft zij een bijlage gevoegd waarin het CBS een toelichting geeft op de cijfers van de mestproductie zoals berekend in de vorm van momentopnames in kwartaalrapportages.

lees meer


Duitse landbouwminister komt met zeven-puntenplan voor efficiënter mineralengebruik

Inzet van nieuwe technologie moet de Duitse boeren helpen de gevolgen van de door de Europese Commissie gevraagde verscherping van de mestverordening zo veel mogelijk op te vangen. Dat blijkt uit een zeven-puntenplan dat minister Klöckner van Landbouw heeft gepresenteerd. De minister noemt onder andere de inzet infraroodspektroskopie NIRS om de mineralengehaltes van vloeibare mest in de mestopslag en bij het uitrijden nauwkeuriger te bepalen. Ook sensor- en robottechnologie in combinatie met satellietgestuurde uitrijmethodes moeten Duitse boeren hulp bieden bij het efficiënter toepassen van dierlijke mest. Daarnaast ziet de minister mogelijkheden om via voermaatregelen te werken aan het verkleinen van het mineralenoverschot.

lees meer


Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen alleen nog digitaal te versturen

Een Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (VDM), kan met ingang van 1 april alleen nog digitaal worden verstuurd naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Dat geldt bij afvoer door een loonwerker of intermediair, maar bijvoorbeeld ook bij boer-boertransporten. Het digitaal versturen kan via de pagina Vervoersbewijs dierlijke meststoffen op de website van RVO.nl of via een webservice waarbij gegevens worden doorgeven via een bedrijfsmanagementsysteem.

lees meer


Positief advies voor derogatieverzoek Vlaanderen

De 28 lidstaten van de Europese Unie hebben woensdag 27 maart een positief advies gegeven over het Vlaamse derogatieverzoek om meer stikstof uit dierlijke mest uit te mogen rijden dan de Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare. Voorwaarde voor definitieve goedkeuring is dat het nieuwe mestdecreet tijdig wordt goedgekeurd in het Vlaamse Parlement. De derogatie geldt voor heel Vlaanderen en loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.

lees meer


Vlaamse Overheid scherpt de regels in nieuwe MAP6 nog verder aan

De Vlaamse Overheid scherpt de regels in het nieuwe Mestactieplan (MAP6) nog wat verder aan ten opzichte van de ontwerptekst die eerder naar buiten werd gebracht. De nieuwe tekst waarover het Vlaamse parlement zich moet uitspreken voorziet in extra inspanningen voor de waterkwaliteit op twee derde van het totale Vlaamse landbouwareaal. Boerenbond en het Algemeen Boeren Syndicaat stellen dat boeren daarmee worden afgerekend op factoren die ze niet in de hand hebben. Versoepelingen die in het ontwerp van het MAP6 voorzien waren voor gebieden waarin de waterkwaliteit – dankzij de inspanningen van de afgelopen jaren – blijken weer geschrapt.

lees meer


BioMoer maakt mogelijk een doorstart

Het bio-vergistingsbedrijf BioMoer in het Brabantse Moerstraten maakt mogelijk een doorstart. Er hebben zich 3 serieuze kandidaten gemeld om de installatie van het bedrijf over te nemen, zegt de curator. Hij verwacht hier deze of volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven. Namen wil hij niet noemen. Mocht het daadwerkelijk tot een doorstart komen, dan kan er worden doorgegaan met vergisten van mest en co-producten, naar wat er binnen de eerder verleende vergunning is toegestaan.

lees meer


Beweegbaar rooster voorkomt val in de put bij bedwelming door mestgassen

Een val in een mestput of -kelder, bijvoorbeeld na bedwelming door mestgassen, kan de dood tot gevolg hebben. Peter van Dijk uit Aduard ontwierp een daarom een beweegbaar rooster dat over een mestput gezet kan worden. Het rooster is op afstand te openen en sluit automatisch weer als de mesttank bij de put vertrekt. Van Dijk heeft een verleden bij een landbouwkundig onderzoeksinstituut waarbij hij ook apparatuur heeft ontworpen voor onderzoeken. Hij heeft één rooster gemaakt. Andere veehouders die ook graag gebruik van zo'n rooster maken, kunnen bij hem aankloppen. Op basis van bestellingen gaat hij bouwen en leveren.

lees meer


Europees Parlement bekrachtigt wetgevingsakkoord over nieuwe Europese meststoffenwet

De Europese markt voor de afzet organische en dierlijke meststoffen, biostimulanten en kunstmest wordt de komende jaren verbeterd. Het Europees Parlement bekrachtigde op woensdag 27 maart het wetgevingsakkoord dat met de lidstaten van de Europese Unie over de nieuwe Europese meststoffenwet bereikt werd.

lees meer


NVWA erkent monovergister op varkensbedrijf De Hoeve in Valkenswaard

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onlangs de monovergister gecertificeerd, die sinds eind augustus 2017 draait op varkensbedrijf De Hoeve in Valkenswaard. De installatie is niet schadelijk voor mens en milieu en het digestaat is exportwaardig. Het bedrijf in Valkenswaard geldt als demobedrijf voor de Keten Duurzaam Varkensvlees.

lees meer


Wereldwijde mestproductie bedraagt 4,6 miljard ton in 2030

De wereldwijde productie van mestproductie zal in 2030 circa 4,6 miljard ton bedragen en daarvan is dan 85% afkomstig uit de veehouderij. Dat is de inschatting van Amerikaanse wetenschappers van het Georgia Institute of Technologie in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Sustainability. Zij maakten een nauwkeurige berekening van de wereldwijde mestproductie per jaar vanaf 2003 tot aan 2014. Vervolgens maakten ze een prognose voor de periode tot aan 2030. De onderzoekers schatten in dat de productie in 16 jaar met bijna 20% zal toenemen.

lees meer


Raad van State moet oordelen over controverse tussen Oss en provincie over mestverwerking

De Raad van State behandelt op donderdag 28 maart de zaak tussen de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant met het oog op mestverwerking in de haven van Oss. De gemeente vecht de beslissing van de provincie aan om in oktober 2018 via een reactieve aanwijzing het gemeentelijke bestemmingsplan buiten werking te stellen. In het bestemmingsplan van de gemeente waren bepalingen opgenomen die de realisatie van grootschalige mestverwerking via een samenwerking tussen OOC Terminals en de boerencoöperatie Mace onmogelijk zou maken.

lees meer


Biogasinstallatie Marrum levert eerste groen gas op aardgasnet

De groen gas monomestvergister in het Friese Marrum heeft met succes het eerste groen gas ingevoed op het aardgasnet. De biogasinstallatie vergist jaarlijks ruim 35.000 ton mest en produceert jaarlijks 2,2 miljoen Nm3 groen gas. De biomassa, die wordt vergist in de biogasinstallatie, wordt opgeslagen in afgesloten ruimtes. De uiteindelijk vrijkomende lucht is eerst behandeld met een geavanceerde luchtbehandelingstechniek om een minimale geur te garanderen.

lees meer


Minder fosfaat en stikstof per kuub in vervoerde mest in 2018

In 2018 werden in totaal bijna 954.000 mesttransporten uitgevoerd. Daarmee was bijna 33 miljoen ton mest met 123,8 miljoen kilo fosfaat en 210,1 miljoen stikstof gemoeid. Dat blijkt uit een overzicht dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft opgesteld aan de hand van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest die zijn ingediend. Het betekent dat per vracht gemiddeld 33 ton mest werd gevoerd, waarbij de mest per kuub 3,94 kilo fosfaat en 6,69 kilo stikstof bevatte. In vergelijking tot 2017 nam het totale vervoer van mest gerekend in kuubs met 0,8% af. De vervoerde hoeveelheid fosfaat was echter 11,3% lager en hoeveelheid stikstof die werd vervoerd was 2,6% minder dan in 2017.

lees meer


Groene Weide Meststof-machine vooral bij bemesting eerste twee sneden ingezet

De Groene Weide Meststof-machine van Slootsmid zal vooral bij de bemesting voor de eerste 2 sneden gras worden ingezet. Dat bleek vorige week bij de start van het nieuwe seizoen van de pilot 'Kunstmestvrije Achterhoek'. Later in het groeiseizoen zijn de gewenste bemestingshoeveelheden te klein om die met de machine toe te kunnen dienen.

lees meer


Melkveehouder en loonwerker investeert in sleepvoetbemester met extra watertoediening

Melkveehouder Jack Aantjes uit Lopik kocht een nieuwe sleepvoetbemester waarmee hij een derde deel water aan de mest kan toevoegen. Daarmee speelt hij in op het verbod van het traditioneel gebruik van dit type bemester op klei- en veegrond. Sinds dit jaar is het bij het gebruik van een sleepvoetbemester verplicht om een derde deel water toe te voegen. Vanaf 2021 moet de juiste werking met digitale apparatuur worden aangetoond. Dat is nog in ontwikkeling. Naast de 85 hectare eigen grond zal Aantjes de machine ook gebruiken voor loonwerk waarbij hij nog eens 750 hectare grasland van derden verwacht te bemesten.

lees meer


Weidevogels worden geschaad door residuen van bestrijdingsmiddelen in mest

In een onderzoek van Buijs Agro-service en Stichting WECF Nederland in opdracht van de provincie Gelderland wordt een link gelegd tussen de afname van het aantal weidevogels en de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen in mest. De onderzoekers analyseerden de mest van 24 bedrijven in Gelderland waaronder 9 biologische veehouderijen. In 88 monsters van mest, krachtvoer en de bodem zijn sporen van 134 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen in hoeveelheden die schadelijk zijn voor bodem en water en voor de insecten. Geen enkel monster was vrij van bestrijdingsmiddelen.

lees meer


Vooral mestdistributiebedrijven ondertekenen gedragscode Keurmest

Momenteel zijn nog niet alle partijen in de mestketen even goed vertegenwoordigd in de 160 ondertekenaars van Keurmest. Het zijn vooral mestdistributiebedrijven die de gedragscode ondertekenen. De meeste mestverwerkende bedrijven en veehouders zijn terughoudend. Ze stellen dat zij zelf weten of ze al dan niet goed bezig zijn en achten hiervoor geen externe bevestiging nodig. Ze vrezen ook dat het een voorbode is van meer en strengere regels.

lees meer


Gemeente Moerdijk en mesttransportbedrijf Verkooijen moeten opnieuw in overleg

De gemeente Moerdijk en transportbedrijf Verkooijen gaan opnieuw om de tafel om een oplossing te vinden voor de schade die het bedrijf ondervindt, omdat de doorgaande weg door het dorp Langeweg is afgesloten. De afsluiting werd al in 2012 doorgevoerd. Verkooijen beschikt over 15 vrachtwagens waarmee mest en compost worden vervoerd. De chauffeurs moeten na de maatregel van de gemeente circa 5 kilometer omrijden. Verkooijen vindt dat de gemeente een schadevergoeding behoort te betalen, maar dat wordt geweigerd. Het was voor het bedrijf aanleiding om naar de rechter te stappen en vervolgens naar de Raad van State.

lees meer


Export van fosfaat in dierlijke mest in 2018 bleef 14,8% achter bij 2017

Nederlandse bedrijven hebben in 2018 een totale hoeveelheid van ruim 3 miljoen ton mest geëxporteerd met daarin 34,3 miljoen kilo fosfaat en bijna 37,0 miljoen kilo stikstof. Gemeten in fosfaat lag de export 14,8% lager dan in 2017. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebaseerd op Vervoersbewijzen Dierlijke mest.

lees meer


Varkenshouders in Overijssel zien in dunne fractie van varkensmest een alternatief voor kunstmest

De producentenorganisatie Varkenshouderij Overijssel doet samen met LTO en andere partners onderzoek naar de bemestingswaarde van de dunne fractie van varkensmest. In plaats van kunstmest is vorig jaar dunne fractie van varkensmest uitgereden op een maisperceel. De proef wordt dit jaar herhaald. Het is tevens de bedoeling de dunne fractie op grasland uit te rijden.

lees meer


'Mestgassen zijn prima aan te pakken bij de bron'

Mestgassen zijn prima aan te pakken bij de bron, stelt chemicus en onafhankelijk onderzoeker Annette van der Knaap. Er zijn volgens haar diverse mogelijkheden om de mest eenvoudig en goedkoop te bewerken in de put, zodat er nauwelijks gassen ontstaan. De vorming van waterstofsulfide en methaan, en ook verliezen in de vorm van ammoniak kunnen zo worden voorkomen.

lees meer


LTO vakgroep Akkerbouw wil meer keuzes in het mestbeleid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft boeren, waterschappen, regionale overheden en andere stakeholders opgeroepen om mee te denken over het nieuwe mestbeleid. De LTO-vakgroep Akkerbouw komt met voorstellen om meer organische mest te gebruiken, maar wil ook ruimte houden voor kunstmest.

lees meer


Vakbeurs ExpoBiogaz

Op 12 en 13 juni vindt in Lille in Noord-Frankrijk de ExpoBiogaz plaats. Dit is de belangrijkste Franse vakbeurs op het gebied van biogas. Via RVO is het mogelijk deel te nemen aan de 'Holland Business Lounge'.

lees meer


Champost kan mogelijk ook een energiebron zijn

Bij de productie van champignons blijft na de oogst substraat achter. Deze champost wordt vaak tegen hoge kosten afgevoerd naar akkerbouwgebieden. In Nederland gaat het om circa 16.000 ton per week. Vanwege de samenstelling zou het echter ook nog dienst kunnen doen als energiebron. Dit is de reden waarom BlueTerra in opdracht van het Paddenstoelenpact een quick scan heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden om energie te winnen uit champost. Van alle concepten lijkt het verbranden van champost nog de meest interessante optie. Er is echter meer inzicht nodig in de afzetmogelijkheden van de eindproducten en in de technische consequenties voor een verbrandingsinstallatie als deze geschikt gemaakt moet worden voor champost.

lees meer


Regionale verschillen van partijen in standpunten over mestverwerking

De vergunningverlening is een belangrijk knelpunt voor de ontwikkeling van mestverwerking. Provincies en gemeenten zijn de verantwoordelijke overheden die vergunningen verlenen voor mestverwerking. Gemeenten gaan over kleinschalige mestverwerkingsprojecten op boerderijniveau. Als er 25.000 kuub of meer mest wordt verwerkt, ook van andere locaties, is de provincie het bevoegd gezag. Bij de Provinciale Statenverkiezingen is mestverwerking in sommige provincies een thema. Burgers zijn over het algemeen niet enthousiast over mestverwerkinginstallaties in hun woonomgeving. Dat lijkt ook te zichtbaar bij de standpunten die partijen in verschillende provincies innemen.

lees meer


Rechter legt bouw van varkensbedrijf Nieuw Gemengd Bedrijf niet stil

De rechtbank Limburg heeft een verzoek van de Vereniging Behoud de Pare en Coöperatie Mobilisation for the Environment om de verleende omgevingsvergunning die is verleend aan het bedrijf Houbensteyn te schorsen afgewezen. Houbensteyn wil in Grubbenvorst als onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf een varkensbedrijf met circa 3750 zeugen en 19.000 vleesvarkens realiseren.

lees meer


Rabobank participeert in JOZ

Rabo Participaties, de investeringstak van Rabobank, heeft een meerderheidsbelang genomen in JOZ uit Westwoud. Hierdoor wil JOZ zijn internationale groeistrategie versterkt en versneld uitvoeren. Hierbij denkt men aan autonome groei en aan nieuwe overnames.

lees meer


Organisaties, beleidsmakers en constructeurs spreken met elkaar over mestverwerking

Op 14 en 15 februari werd in ’s Hertogenbosch een expertmeeting georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding. Centraal thema was circulaire mestverwerking in mestintensieve regio’s zoals Noord-Brabant en andere Nederlandse provincies, Vlaanderen en verschillende Duitse provincies.

lees meer


Studenteninnovatieprijs voor concept van biologisch afbreekbare potten van gedroogde mest

Thomas Vos, vierdejaarsstudent Agrotechniek & Management aan Aeres Hogeschool in Dronten, heeft de studenteninnovatieprijs van LTO Noord Fondsen gewonnen. Zijn idee om biologisch afbreekbare potten te produceren van gedroogde mest is volgens de beoordelingscommissie het meest innovatieve idee waarvan de impact voor de sector groot kan zijn. De studentenprijs bestaat uit een bedrag van 5.000 euro en daarnaast voor hetzelfde bedrag in de vorm van uren ondersteuning door Projecten LTO Noord.

lees meer


Slootsmid ontwikkelt precisie-injecteur voor Groene Weide Meststoffen-project

Op vrijdag 15 maart is de Slootsmid Precisie Groene-Weide-Meststoffen Injecteur 1200 officieel in bedrijf gesteld. Met de machine worden technieken uit de mesttechniek en veldspuittechniek gecombineerd waardoor een lage gift tot 4.000 liter per hectare mogelijk wordt. Dat is van belang voor het toedienen voor het Groene Weide Meststoffen project, waar gereden gaat worden met giften tussen de 2.000 en 4.000 liter per hectare.

lees meer


Tweede Kamer wil 'weidevogelbestendig' mestbeleid

Tijdens een debat in de Tweede Kamer op donderdag 14 maart met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werd een motie ingediend waarbij de minister wordt gevraagd om de herziening van het mestbeleid weidevogelbestendig te maken. De motie lijkt ingegeven door een recent verschenen wetenschappelijke publicatie van onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen waarin wordt gesteld dat de huidige methode van mestinjectie leidt tot verharding van de bodem, waardoor wormen niet meer aan de oppervlakte kunnen komen met als gevolg dat weidevogels minder voedsel hebben.

lees meer


Provincie Overijssel moet stukken over mestvergister in Borne openbaar maken

De provincie Overijssel moet stukken over de mestvergister die Twence wil realiseren ter inzage geven aan de redactie van dagblad de Twentsche Courant Tubantia. De rechtbank Overijssel oordeelt op basis van de Wet openbaarheid bestuur dat de provincie ten onrechte bepaalde documenten niet heeft afgegeven. De redactie van de krant vroeg het provinciebestuur om documenten openbaar te maken die zijn gewisseld tussen de provincie, Twence en de gemeente Borne over het plan voor een mestvergistingsinstallatie op bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.

lees meer


Wageningse onderzoekers kritisch over Groningse studie naar effect van mestinjectie op wormen

De bodembiologen Jan Willem van Groenigen en Ron de Goede van de Wageningen Universiteit plaatsen kritische kanttekeningen bij de conclusies die onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen trekt in een onderzoek naar de effecten van mestinjectie op regenwormen. Onrust vermoedt dat het injecteren van drijfmest resulteert in een drogere bodem en dat zou een negatief gevolg hebben op de hoeveelheid wormen in de bodem. De Goede en Van Groenigen achten de opzet van het onderzoek niet geschikt om een relatie tussen het aantal wormen in de bodem en het injecteren van mest aan te tonen.

lees meer


Kunstmest en drijfmest in één werkgang

Loonwerkbedrijf Bosch uit het Gelderse Hengelo rijdt op melkveebedrijven runderdrijfmest uit in combinatie met vloeibare kunstmest. De kunstmest wordt via een slang onder de trekker door naar de achterkant van de tank gepompt waar het voor de bemester via een soort ‘venturie’ bij de drijfmest wordt gevoegd. De zwavel in de kunstmest bindt zich aan de stikstof in de drijfmest. Dit moet zorgen voor een hoger eiwitgehalte in het gras. De fronttank heeft een inhoud van 800 liter. Door middel van een doseercomputer regelt Bosch de gift onafhankelijk van de meststroom. Er kunnen verschillende soorten vloeibare kunstmest worden toegepast. Voor de drijfmest werkt het loonbedrijf met een tank van 16 kuub. De zodenbemester heeft een werkbreedte van 8,70 meter.

lees meer


NMV: 'Verplicht AGR-GPS bij aanwenden van mest lijkt vooralsnog niet aan de orde'

In een gesprek met een delegatie van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) benadrukt dat er geen sprake is van het verplicht gebruiken van AGR-GPS bij het aanwenden van mest. Het ministerie kijkt met name naar meer mogelijkheden voor het digitaliseren en monitoren van mesttransporten. Er wordt onderzocht welke toepassingsmogelijkheden er zijn om digitale verantwoordelijkheid voor het mestbeleid in te passen. Dat komt ook aan de orde in de bijeenkomsten die het ministerie organiseert waarin over de herziening mestbeleid wordt gesproken.

lees meer


Bij gebruik van gemiddeld gehalte in ruwvoer vallen stikstof- en fosfaatproductie anders uit

Bij het bepalen van de stikstof- en fosfaatproductie in dierlijke mest van de melkveehouderij mag Nederland de gehalten aan stikstof en fosfor in het ruwvoer voor enkele jaren middelen. Er mag worden gewerkt met een 5-jarig gemiddelde waarbij de 2 meest extreme jaren qua gehalte in die periode buiten de berekening worden gelaten. Daarmee wordt voorkomen dat de cijfers te sterk worden beïnvloed door bijzondere omstandigheden zoals de droge zomer van 2018. De berekeningswijze is onderdeel van afspraken over de bepaling van het stikstof- en fosfaatplafond die Nederland met de Europese Commissie heeft gemaakt in het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

lees meer


Driekwart aanvragen SDE+ najaar 2018 afgehandeld

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl ontving 5.907 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energie projecten tijdens de openstelling SDE+ najaar 2018. Hiervan is 75% inmiddels afgehandeld. Momenteel in RVO.nl bezig met de beoordeling van de resterende aanvragen. Ondernemers die nog geen beschikking hebben ontvangen voor hun aanvraag SDE+ najaar 2018, staat het vrij om voor hetzelfde project alvast een conceptaanvraag klaar te zetten in het eLoket voor de SDE+ voorjaarsronde 2019. Een aanvraag indienen kan vanaf dinsdag 12 maart.

lees meer


Inzenden ‘abstracts’ voor ManuREsource 2019

Op 27 en 28 november 2019 vindt de vierde editie van de ManuREsource-conferentie plaats in Hasselt in België. ManuREsource is een gerenommeerd internationaal evenement dat zich richt op management van mest, in het bijzonder mestverwerking. Tijdens de vorige editie kwamen bezoekers uit 28 landen. Deze vierde editie wordt georganiseerd in samenwerking met NCM. Wetenschappers en andere deskundigen worden gevraagd om hun inhoudelijke bijdrage te leveren.

lees meer


Emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen

Op vrijdag 15 maart vindt op boerderij De Melktap in Geesteren de aftrap plaats van het Groene Weide Meststof demonstratieprogramma 2019. Dit is een belangrijk onderdeel van het project Kunstmestvrije Achterhoek. De aftrap bestaat uit het officieel in gebruik nemen van de allereerste in de Achterhoek ontwikkelde en gebouwde emissie-arme zodenbemester voor Groene Weide Meststoffen.

lees meer


Tovenaars versus profeten

Charles C. Mann, wereldwijd bestsellerauteur van onder anderen de boeken ‘1491’ en ‘1493’ heeft een nieuw boek uitgegeven: ‘De tovenaar en de profeet’. In dit boek gaat hij in over de weerbarstigheid om tot oplossingen te komen als het gaat om het milieu. Er is een grote parallel met de discussies in Nederland over de veehouderij, mest en mestverwerking.

lees meer


NMI start onderzoek naar emissiearmer bemesten met sleepvoetenmachine

Het Nutriënten Management Instituut (NMI) start een onderzoek met als doel de ammoniakemissie terug te dringen bij bemesting met een sleepvoetenmachine. In samenwerking met ZuivelNL, Slootsmid en Kreco gaat NMI de mogelijkheid onderzoeken of met de Triple Spray van Slootsmid en de kalksuspensie van Kreco de ammoniakemissie bij aanwenden van mest op veen of klei verlaagd kan worden. Eerder laboratoriumonderzoek van NMI toonde aan dat de toediening van een kalksuspensie op de mest de ammoniakemissie verlaagt.

lees meer


Persbericht van Europese Commissie over de circulaire economie

De Europese commissie vindt de overgang naar een circulaire economie - weg van 'take - make - dispose' - erg belangrijk. In de periode 2016-2020 stelt het hiervoor meer dan €10 miljard beschikbaar. Het persbericht, een update, gaat in op diverse sectoren in de economie.

lees meer


BioMestconnector linkt vraag en aanbod biologische mest in Vlaanderen

De biologische sector in Vlaanderen heeft moeite met het matchen van vraag en aanbod van biologische mest. Daarom bedacht BioForum Vlaanderen de ‘BioMestconnector’, waarmee biologische veehouders hun mestaanbod publiek kenbaar kunnen maken zodat biologische akkerbouwers en tuinders hen eenvoudiger weten te vinden. Die laatsten zoeken nog vaak hun toevlucht tot andere organische meststoffen of tot dierlijke mest van gangbare landbouwbedrijven uit de buurt omdat transport over langere afstanden biologische mest minder interessant maakt.

lees meer


ICL gaat fosfaatkunstmest produceren uit verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel

Meststoffenproducent ICL heeft in Amsterdam een productielijn in gebruik genomen die fosfaathoudende kunstmest maakt van de verbrandingsassen van rioolslib en beendermeel. De productie van de nieuwe lijn zal eerst in bestaande kunstmestproducten van ICL terechtkomen. Niet alle producten van ICL zijn echter met de nieuwe productielijn te maken. Het nieuwe proces levert namelijk lagere fosfaatgehaltes op dan bij kunstmest uit natuurlijke bron. In de toekomst verwacht ICL de hoeveelheid circulair fosfaat in nieuwe producten te kunnen vergroten.

lees meer


Mestac voert mestverwerking via Merensteyn in Ysselsteyn verder op

De Mestafzetcoöperatie Mestac voert de mestverwerking via de installatie Merensteyn in Ysselsteyn verder op. Op dit moment wordt er wekelijks circa 3.000 ton varkensmest verwerkt en het doel is om dat op korte termijn op te voeren naar 3.500 ton per week. De totale verwerking zal in 2019 circa 150.000 ton mest bedragen en in 2020 moet dat richting de 175.000 ton. De verwerkingscapaciteit van Merensteyn is de afgelopen 2 jaar uitgebreid. Op dit moment wordt er alleen varkensmest verwerkt afkomstig van circa 75 bedrijven. In de toekomst zal er mogelijk rundveemest worden bijgemengd.

lees meer


Groot Zevert Vergisting in Beltrum verwerkte 135.000 ton mest in 2018

In 2018 verwerkte Groot Zevert Vergisting in Beltrum 135.000 ton mest in combinatie met co-producten. Hiermee werd ongeveer 10 miljoen m3 biogas geproduceerd, waarvan 80% via een rechtstreekse biogasleiding is geleverd aan de fabriek van FrieslandCampina in Borculo. De overige 20% van het biogas wordt ter plekke benut in een warmtekrachtkoppeling

lees meer


LTO Melkveehouderij: Passend mestbeleid via drie pakketten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kondigde eind 2017 een herbezinning van het mestbeleid aan. Haar visie Waardevol en Verbonden biedt daarvoor de kaders. De LTO vakgroep Melkveehouderij heeft een visie op het mestbeleid opgesteld waarin de bodem centraal staat. Om tegemoet te komen aan de diversiteit van melkveebedrijven heeft de vakgroep 3 beleidspakketten ontwikkeld. Binnen de pakketten krijgen melkveehouders meer controle over bemesting en mogen zij aan de bodem onttrokken mineralen aanvullen met dierlijke mest, mits aantoonbaar binnen gestelde milieurandvoorwaarden.

lees meer


Mestinjectie schaadt weidevogels via hun voedsel

Op weilanden waar drijfmest in de bodem is geïnjecteerd zijn minder wormen beschikbaar dan op weilanden waar ruige stalmest is opgebracht. Door het opensnijden van de grasmat tijdens het injecteren droogt de toplaag zo sterk uit dat de wormen zich niet meer aan het oppervlak laten zien. In dergelijke weilanden hebben de weidevogels die van wormen leven duidelijk minder te eten. Dat stelt onderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Applied Ecology. Overigens hebben Wageningse onderzoekers inmiddels kritische kanttekeningen geplaatst bij de conclusies van dit onderzoek.

lees meer


LTO wil melkveehouder laten kiezen uit drie 'mestpakketten'

Nu kan een melkveehouder nog kiezen tussen wel of niet meedoen aan derogatie. Maar volgens de vakgroep melkveehouderij van LTO moet een boer in de toekomst tussen drie pakketten met verschillende gebruiksnormen kunnen kiezen.

lees meer


Brabants college houdt vast aan grootschalige mestverwerking op industrieterreinen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant houden vast aan de vestiging van nieuwe mestbewerkingsinstallaties op bedrijventerreinen van de juiste milieucategorie. Daarbij gelden stringente voorwaarden ten aanzien van emissies en gezondheidsrisico’s. De provincie zal loonbedrijf Kasteel in Meeuwen geen vergunning voor de bouw van een mestverwerkingsinstallatie verlenen. De installatie is niet gepland op een bedrijventerrein van de juiste milieucategorie en het bestemmingsplan bevat geen mogelijkheden voor aanvoer van mest via pijpleidingen. Dat meldt het Brabantse college in een reactie op vragen van de Provinciale Staten.

lees meer


Vervoersbewijzen dierlijke Mest vanaf 1 april 2019 alleen nog digitaal naar RVO.nl

Vanaf 1 april 2019 kunnen de Vervoersbewijzen dierlijke mest (VDM) alleen nog digitaal naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) toegestuurt worden. Door een wijziging in de uitvoeringsregeling Meststoffenwet zijn vanaf dan geen papieren VDM’s meer naar de RVO.nl te sturen.

lees meer


Overzicht van verwerkingtechnieken van rundveemest in de Verenigde Staten

De Washington State University in de Verenigde Staten heeft een overzicht gemaakt van verschillende technieken die gebruikt kunnen worden om nutriënten uit rundveemest terug te winnen. Voor verschillende technieken zijn daarbij de kosten en prestaties op een rij gezet terwijl er een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke opbrengsten van eindproducten en van kosten die met de mestverwerkingstechniek worden vermeden. Het gaat om diverse vormen van mestscheiding, het terugwinnen van nutriënten in geconcentreerde vorm en verschillende zuiveringstechnieken voor de dunne fractie.

lees meer


Rijstroken van A2 bij Zaltbommel lange tijd dicht na kantelen van mestwagen

Op de A2 bij Zaltbommel zijn in beide richtingen 2 rijstroken afgesloten nadat er in de ochtend van woensdag 6 maart een mestwagen is gekanteld. Beide delen van de snelweg zitten onder de vloeibare mest. De weg is afgesloten vanwege schoonmaakwerkzaamheden. Het opruimen gaat tot circa 15.30 uur duren, meldt de ANWB.

lees meer


Fosforbenutting uit bemesting bedroeg 94% in 2017

Tussen 2006, het jaar waarin het nieuwe mestbeleid in werking trad, en 2017 is het overschot van stikstof in de landbouw met 17,4% gedaald. Na een toename van het stikstofoverschot in 2015 en 2016 is er in 2017 weer sprake van een kleine daling. Het overschot bedroeg in 2017 nog 319 miljoen kilo stikstof. Het overschot van fosfor is in de afgelopen jaren nagenoeg verdwenen. In 2017 was de fosforbenutting 94%

lees meer


Stikstof- en fosfaatoverschot namen in 2017 verder af

Tussen 1990 en 2017 is de aanvoer van stikstof en fosfaat op landbouwgrond in Nederland gedaald met respectievelijk 30% en 49%. De overschotten voor stikstof en fosfaat zijn in deze periode verminderd met respectievelijk 32% en 94%. Ten opzichte van 2016 is in 2017 het stikstofoverschot iets verder gedaald. Dit komt vooral door de toegenomen afvoer via gewassen. Ondanks een behoorlijke toename in stikstofuitscheiding bij runderen is er toch een daling van het stikstofoverschot. Ook het fosfaatoverschot redelijk is in 2017 gedaald in vergelijking tot 2016.

lees meer


LTO vakgroep Melkveehouderij praat tijdens ledenavonden over nieuw mestbeleid

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een traject ingezet voor een herbezinning op het mestbeleid. De vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland heeft in een samenwerking van bestuurders van de vakgroep en een groep enthousiaste en kritische leden, gewerkt aan een voorstel voor een eigen sectorplan. Dit plan wil de vakgroep als onderdeel inbrengen bij de inzet van LTO Nederland richting het ministerie. Voordat dit gebeurt wil de vakgroep de voorstellen ook met de leden bespreken tijden de ledenbijeenkomsten die plaatsvinden op 7 maart en 8 april.

lees meer


Melkveehouder in Lutten investeert in monovergister en groen gasproductie

Op het melkveebedrijf van Erik Back in Lutten gaat een een project met mestvergisting met groen gasproductie van start. Back wil met een monovergister jaarlijks ruim 20.000 ton rundveemest vergisten en daarbij het geproduceerde groen gas leveren op het lokale gasnet. Het groen gas wordt vervaardigd uit biogas door een Bio-UP gaswasser-installatie. Dit geruisloze systeem vraagt weinig energie en is erg efficiënt. Door de lage procesdruk is slijtage verwaarloosbaar. De realisatie van de Bio-Up installatie wordt verzorgd door het bedrijf Greenmac. CCS Energie-advies uit Deventer begeleidt het project.

lees meer


Twence verwacht in najaar 2019 met bouw van mestverwerkingsinstallatie te starten

Nu de Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het provinciaal inpassingsplan dat de bouw van de mestverwaardingsinstallatie op Elhorst-Vloedbelt mogelijk maakt, beschikt Twence over alle benodigde vergunningen om de installatie te bouwen. Het doel is om een installatie te realiseren die voor 3.000 huishoudens biogas produceert en 25% van het regionale mestoverschot verwerkt. Twence houdt er rekening mee dat er nog een procedure bij de Raad van State aangespannen zal worden, maar verwacht dat komend najaar de eerste schop de grond in kan. De periode tot die tijd zal worden benut voor de bouwvoorbereidingen.

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning voor biogasinstallatie van coöperatie Agrogas

Deze week diende bij de Raad van State de procedure die een bewoonster van een vakantiewoning in Varsseveld heeft aangespannen tegen de door de provincie Gelderland verleende vergunning voor de biogasinstallatie van coöperatie Agrogas. Eerder bepaalde de rechtbank dat de vakantiewoning van de vrouw te ver van de beoogde bouwlocatie ligt om haar als belanghebbende te beschouwen. Haar bezwaren werden daarom als niet-ontvankelijk verklaard. De vrouw ging daartegen in beroep bij de Raad van State.

lees meer


Gevolgen Brexit voor export van organische meststoffen naar het Verenigd Koninkrijk

Op 29 maart zal het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten, met of zonder deal, ervan uitgaande dat er geen uitstel zal plaatsvinden. Dit heeft gevolgen voor Nederlandse bedrijven die hier naartoe exporteren. Ongeacht of er een deal of no deal komt blijft de EU-regelgeving leidend waardoor exportbepalingen van kracht zullen gaan worden.

lees meer


Planschade toegekend aan buren van boer met mestvergister vanwege toename stankoverlast

De Raad van State heeft een vergoeding wegens planschade vanwege een toename van de toename stankoverlast toegekend aan buren van een veehouder uit Sint Oedenrode met een mestvergister. De veehouder moet aan de ene buurman 14.100 euro en aan de andere 24.575 euro planschade betalen.

lees meer


Provincie Overijssel geeft groen licht voor bouw mestverwaardingsinstallatie Zenderen

De provincie Overijssel geeft groen licht voor de bouw van een mestverwaardingsinstallatie door Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen. Na Gedeputeerde Staten stemden woensdag 27 februari ook Provinciale Staten in meerderheid in met het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van de installatie mogelijk maakt.

lees meer


Aanhanger met paardenmest kantelt op A73 bij Malden

Op de A73 bij Malden is dinsdag 26 februari in de avondspits paardenmest op de weg beland. De mest zat in een aanhanger, die kantelde. De rechterrijstrook werd afgesloten, terwijl de weg werd schoongemaakt. Tussen het knooppunt Rijkevoort en Nijmegen-Dukenburg stond een file van 9 kilometer. Pas na de spits was de weg weer helemaal vrij voor het verkeer.

lees meer


Omwonenden willen nieuw onderzoek naar draagvlak voor mestverwerker van Twence in Zenderen

Er moet nieuw onderzoek gedaan worden naar het draagvlak voor de komst van een mestverwerker in Zenderen. Dat vindt de dorpsraad van Zenderen. Op woensdag 27 februari nemen Provinciale Staten van Overijssel een beslissing over het inpassingsplan dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence op het terrein Elhorst Vloedbelt, vlak buiten het dorp Zenderen mogelijk maakt.

lees meer


Belgische investeringsmaatschappij neemt belang van 60% in fabrikant van monovergisters Biolectric

De Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & Van Haaren heeft een belang van 60% verworven in de Belgische fabrikant van monovergisters Biolectric in Temse. Biolectric werd in 2011 opgericht en bouwt biogasinstallaties op basis van anareobe vergisting met een capaciteit tot 100 kilowatt. De installaties worden geplaatst om melkvee- en varkensbedrijven en bij zuiveringsinstallaties. Tot dusver leverde de onderneming circa 200 installaties verdeeld over 10 landen, waaronder ook in Nederland. Het bedrijf is als één van de drie leveranciers geselecteerd binnen het programma Jumpstart van FrieslandCampina.

lees meer


Uitrijdregels voor mest in Vlaanderen voor 2019

De Vlaamse Mestbank roept boeren bij de start van het bemestingsseizoen op om doordacht te bemesten: met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip. Het blijkt dat het tijdstip van bemesten voor verbetering vatbaar is. Het begin van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het juiste tijdstip van bemesting. Bemesten in functie van de behoeften van het gewas of de vermoedelijke zaai- of plantdatum, is raadzaam. Om de juiste dosis te bepalen is het waardevol om de op te brengen mest voor het uitrijden te analyseren.

lees meer


Openbaar onderzoek naar Vlaamse MAP6 is afgerond

Alle stakeholders mochten de afgelopen weken hun zienswijze geven op het ontwerp van mestactieplan MAP6 waarmee de Vlaamse overheid de waterkwaliteitsdoelstellingen alsnog wil realiseren. Het Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond gaven hun oordeel en ook natuur- en milieu-organisaties maakten van die mogelijkheid gebruik.

lees meer


Tweedaagse internationale, technische conferentie over organische meststoffen en fosfaathergebruik

Op 5 en 6 juni organiseren IFS (International Fertiliser Society) en ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) een conferentie. Achtergrond is de constatering dat er een grote markt in het verschiet ligt voor organische meststoffen, waardoor markten ontwikkeld kunnen worden, en organische meststoffen beter tot waarde kunnen worden gebracht.

lees meer


Ploeger ontwikkelt vijfwielige bemester

Na de introductie van de driewielige zelfrijdende AT4103-bemester in 2017, heeft fabrikant Ploeger nu ook de vijfwielige variant met mesttank-opbouw beschikbaar. De vijfwieler heeft een zescilinder motor met 550 pk, een 25-kuubs tank en een dubbel gestuurd tandemstel achter. Ploeger leverde deze chassisvariant al eerder uit met een strooieropbouw voor vaste mest. Nu is ook de versie voor drijfmest verkrijgbaar. De machine is ontwikkeld voor de inzet in grote akkerbouwgebieden waar een hoge capaciteit gewenst is. De eerst machine met tankopbouw is verkocht aan een Belgische loonwerker.

lees meer


Limburgse gedeputeerde houdt pleidooi voor stimuleren van mestverwerking

De Limburgse gedeputeerde Mackus vindt dat mestverwerking in de provincie gestimuleerd moet worden. Gemeenten zouden zich positiever moeten opstellen tegenover aanvragen van vergunningen voor mestverwerking. Door een grotere verwerkingscapaciteit kunnen de mestafzetkosten voor varkenshouders aanzienlijk dalen. De prikkel om te frauderen wordt dan lager. Voor meer afzetzekerheid is het bovendien nodig dat de mestverwerking naar een hoger plan wordt getild, aldus Mackus. Als verwerking van mest een eindproduct oplevert dat makkelijker af te zetten is in het buitenland maakt dat de sector minder kwetsbaar.

lees meer


Onderzoek naar het pesticidengehalte in mest

Onafhankelijk landbouw- en milieuonderzoeker Jelmer Buijs deed in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek naar het gehalte aan bestrijdingsmiddelen in mest. De Europese Unie kent vrijwel geen wetgeving waarmee er grenzen worden gesteld aan het pesticidengehalte in diverse mestsoorten. Wel geldt er sinds de fipronilcrisis een maximaal toegelaten gehalte voor fipronil in pluimveemest van 10 microgram per kilo. Buijs vond gemiddeld respectievelijk 37 en 68 microgram insecticiden in mest van biologische en van gangbare bedrijven. Op 12 april aanstaande wordt het onderzoek in Arnhem nader toegelicht.

lees meer


Uw mening wordt gevraagd over meststoffen

Het NMI roept boeren, tuinders, loonwerkers en bedrijfsadviseurs op om deel te nemen aan een enquête. Dit maakt onderdeel uit van het Europese project ReNu2Farm, waarbij onderzocht wordt hoe er interessantere (circulaire) meststoffen kunnen worden gemaakt om planten beter te laten groeien en de bodem te verbeteren.

lees meer


Champignonkwekerij Gemert kan door met de verwerking van champost

Door een uitspraak van de Raad van State kan Champignonkwekerij Gemert doorgaan met de verwerking van champost om het product beter af te kunnen zetten. De kwekerij vermengt de champost met een kleine hoeveelheid dierlijke mest. Daardoor komt er een composteerproces op gang waarbij de temperatuur tot 70 graden Celsius oploopt. De restwarmte kan worden benut in de kwekerij, terwijl de champost ontdaan wordt van ziektekiemen. Er blijft na verwijdering van het vocht ook minder van het restproduct over.

lees meer


BioMoer vraagt faillissement aan

Het bedrijf BioMoer, dat in Moerstraten een co-vergistingsinstallatie exploiteert, heeft het faillissement aangevraagd bij de rechtbank in Breda. De aandeelhouders zien geen toekomst voor de onderneming wanneer uitbreiding geen optie is. Het bedrijf op de gemeentegrens van Roosendaal en Bergen op Zoom vergist mest en co-producten tot biogas. Al vanaf 2011 werd gepoogd om de installatie uit te breiden. Om daar de benodigde vergunning voor te verkrijgen werd een reeks juridische procedures gevoerd, zonder succes.

lees meer


Zuivel- en diervoedersector analyseert stikstofproductiecijfers CBS

De LTO vakgroep Melkveehouderij, de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi en Nederlandse Zuivelorganisatie NZO werken aan een analyse van de voorlopige stikstofproductiecijfers die het CBS vorige week bekend maakte. Hieruit blijkt dat de fosfaatproductie onder het met de Europese Commissie overeengekomen plafond uit kwam maar de stikstofuitscheiding te hoog is. "Om de cijfers beter te kunnen interpreteren, willen we eerst een grondige analyse maken voor dat we moeten gaan nadenken over eventuele maatregelen", zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van de LTO vakgroep Melkveehouderij.

lees meer


Zitta Biogas Chemelot wil mest contracteren tegen vast tarief

Zitta Biogas Chemelot wil op chemiepark Chemelot in Sittard-Geleen op jaarbasis 700.000 ton mest gaan vergisten. De productie van biogas zal gebeuren op basis van het eigen concept van Zitta Biogas, waarbij het gebruikmaakt van bestaande en bewezen technieken. De aanvoer van die mest wil het bedrijf dit jaar nog regelen door langjarige contracten met de geïnteresseerde boeren af te sluiten, meldt directeur John Horrevorts van Zitta Biogas. "We gaan dat doen op basis van één vast tarief." Horrevorts verwacht dat de aangevoerde mest bijna allemaal varkensmest zal zijn, maar benadrukt dat de installatie ook alle andere dierlijke mestsoorten kan verwerken.

lees meer


Uitvoerings- en Aanwijzingsregeling SDE+ voorjaar 2019 gepubliceerd

In de Staatscourant zijn de Wijziging algemene uitvoeringsregeling en de Aanwijzingsregeling categorieën voorjaar 2019 voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) gepubliceerd. De SDE+ voorjaarsronde 2019 is open van 12 maart 2019, 9.00 uur tot en met 4 april 2019, 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde is 5 miljard euro.

lees meer


Onvoldoende informatie voor besluit of milieueffectrapport voor mestverwerking in Oss nodig is

De Commissie m.e.r. heeft de aangevulde aanmeldnotitie voor de mestbewerkingsinstallatie in Oss van OOC Beheer en de boerencoöperatie MACE beoordeeld. Met de aanvulling is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gekozen technieken. Op vier punten is nog informatie nodig om te bepalen tot welke extra effecten de nieuwe installatie leidt.

lees meer


Digitaal magazine 'Mest in Brabant'

Provincie Noord-Brabant heeft een informatief digitaal magazine uitgebracht. In dit magazine wordt cijfermatig een beeld geschetst, en een inhoudelijke beschouwing gegeven over kringlopen, mest en mestverwerking.

lees meer


Filmpje Groene Weide Meststof

Een filmpje is gemaakt met uitleg over de pilot Kunstmestvrije Achterhoek en de toepassing van de Groene Weide Meststof. Een interview met Arjan Prinsen van Groot Zevert uit Beltrum

lees meer


Vrijstelling voor bovengronds aanwenden runderdrijfmest met 5 jaar verlengd

De vrijstellingsregelingen voor bovengronds aanwenden van runderdrijfmest worden met 5 jaar verlengd tot en met 2023 teneinde deze periode te gebruiken voor vervolgonderzoek en doorontwikkeling. De voorwaarden worden wel aangescherpt, met name de vereiste mate van beweiding, de registratie daarvan en het toegestane stikstofoverschot op bedrijfsniveau. Daarmee wordt de regeling zo goed mogelijk toegespitst op de beoogde beperkte doelgroep en wordt de hoeveelheid runderdrijfmest die op deze bedrijven wordt geproduceerd en bovengronds mag worden aangewend op grasland, zoveel mogelijk beperkt. Dat blijkt uit een publicatie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Staatscourant.

lees meer


Schouten: 'Melkveesector moet stikstofuitstoot snel terugbrengen'

De melkveesector moet op korte termijn maatregelen treffen om de stikstofuitstoot terug te dringen. Als de stikstofproductie in de eerste helft van 2019 is teruggebracht, voordat CBS de definitieve cijfers over 2018 komende zomer oplevert, zal een generieke korting afgewend kunnen worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van kwartaalrapportage 2018 inzake de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest van het CBS.

lees meer


Oss: Provinciale beleidsregel volksgezondheid rond mestbewerkingsinstallaties gaat niet ver genoeg

Als het om grootschalige mestverwerking gaat is de gemeente Oss strenger dan het Brabants Burgerplatform. Een oproep van de milieuclub om een provinciale beleidsregel op te nemen ter bescherming van omwonenden van een mestfabriek gaat de gemeente niet ver genoeg.

lees meer


Mestoverschot lijkt om te slaan in mesttekort

Nu het uitrijdseizoen voor de deur staat moeten intermediairs leuren en trekken om mest los te krijgen, voornamelijk rundveedrijfmest is slecht verkrijgbaar. Hierdoor zijn lagere mestafzetprijzen aannemelijk en dat betekent ook dat akkerbouwers hoogstwaarschijnlijk met een lagere prijs genoegen moeten nemen.

lees meer


Fosfaatproductie dierlijke mest ruim onder, stikstofproductie boven plafond

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2018 opnieuw gedaald. De productie bedroeg vorig jaar 160,7 miljoen kilo fosfaat. Dat is ruim 12 miljoen kilo onder het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo. Ook de stikstofuitscheiding is iets gedaald, maar ligt met 506,1 miljoen kilo nog wel iets boven het stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Certificering mestketen kan deze zomer beginnen

Deze zomer is het nieuwe systeem voor certificering van de mestketen klaar. Dat zegt Ruud Huirne, voorzitter van de stichting Mestafzetcontrole. Voor alle rond 40.000 bedrijven die met mest te maken hebben wordt het verplicht om hieraan mee te doen. Niet wettelijk, maar in de praktijk wel want de initiatiefnemers LTO Nederland, Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Cumela en Transport, Logistiek Nederland (TLN) en Rabobank willen op den duur geen zaken doen met niet-gecertificeerde bedrijven.

lees meer


BMC: pluimveemest is de beste brandstof

Pluimveemest is dé brandstof voor de Biomassacentrale (BMC) in Moerdijk. Dat zegt Gerd Jan de Leeuw, manager Mest en Mineralen bij BMC. "Pluimveemest is relatief droog en heeft een hoge energetische waarde, veel organische stof dus. Voordat runder- of varkensmest geschikt is voor verbranding, moet het worden gescheiden en gedroogd. Dat kost dus weer energie en is dus een stuk minder efficiënt als brandstof voor de biomassacentrale.”

lees meer


Samenwerking NCM met ManuREsource 2019

ManuREsource is een gerenommeerde internationale conferentie op het gebied van mest, met speciale aandacht voor mestverwerking, mestverwaarding en beleid. Doel is het bevorderen van internationale kennisuitwisseling op deze thema’s. Na drie succesvolle edities zal de de vierde editie in Hasselt (België) plaatsvinden op 27, 28 en 29 november 2019. Centrale thema is ‘Mest, een duurzame bron’. NCM is verheugd om als medeorganisator en als Nederlands aanspreekpunt te fungeren.

lees meer


Tot dusver circa 160 aanmeldingen voor gedragscode Keurmest

De teller met het aantal aanmeldingen voor de gedragscode voor ondernemers die met mest werken Keurmest staat momenteel op 160. De bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend zijn te vinden in het openbaar register op de website Keurmest.nl. Ze verklaren dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. De inschrijvingen komen gestaag binnen, stelt portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit Claude van Dongen van LTO Nederland.

lees meer


Vredo maakt VT4556 ook geschikt om in te zetten als kalkstrooier

In samenwerking met de Belgische machinebouwer MDM heeft Vredo in Dodewaard het VT4556 chassis nu ook uit kunnen rusten met een kalkstrooier. Het is een toevoeging op de al bestaande 4 opbouwen. Het VT4566 chassis kon al worden uitgerust met een standaard mesttank, met een Tebbe-strooier, met een vinasse-systeem en met een sleepslangenopbouw.

lees meer


'Huidig mestbeleid is een belemmering om kringloop te sluiten'

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert regionale bijeenkomsten om ideeën op te doen over de herziening van het mestbeleid. Op donderdag 7 februari vond er een bijeenkomst plaats in Kamerik. Het thema was daarbij 'Kringlooplandbouw'. De meningen blijken verdeeld hoe een kringloop moet worden gezien, op bedrijfsniveau, regionaal, nationaal, op Europees niveau of nog ruimer? De huidige wetgeving kent volgens verschillende aanwezige boeren te veel belemmeringen om de de kringloop verder te sluiten.

lees meer


Interne vacature wakkert discussie over mestverwerking in Provinciale Staten van Brabant weer aan

De provincie Noord-Brabant kent een interne vacature voor een projectleider die zich de rest van dit jaar 18 uur per week bezig moet houden met de vergunning voor een grootschalige mestverwerkingsinstallatie. Het leidde tot vragen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. GroenLinks wilde weten waarom er al iemand voor de functie wordt gezocht terwijl er nog geen nieuwe vergunningaanvraag ligt van boerencoöperatie MACE en OOC Terminals die in Oss en mestverwerkingsinstallatie willen realiseren.

lees meer


Coöperatie Jumpstart kiest Kiwa Technology voor kwaliteitscontroles geproduceerd groen gas

Binnen de Coöperatie Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina, kiest een aantal melkveehouders ervoor om biogas, dat bij de vergisting van koemest vrijkomt, op te waarderen tot distributiegas-kwaliteit en dit groen gas vervolgens in te voeden in het net van de regionale gasnetbeheerder. Eén van de wettelijke eisen, die aan groen gas invoeding zijn gesteld, houdt in dat de gassamenstelling en de gasruikbaarheid tenminste eenmaal per halfjaar gecontroleerd dient te worden door een daartoe gekwalificeerde meetinstantie. Kiwa Technology is door FrieslandCampina geselecteerd om deze controles gedurende de komende 5 jaar uit te voeren voor alle Jumpstart-melkveehouders, die voor de groen gas route kiezen.

lees meer


NMV: GPS-verplichting op mesttoedieningsapparatuur overbodig en duur

De plannen van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om AGR-GPS te verplichten op alle mesttoedieningssapparatuur is voor de melkveehouderij overbodig en jaagt de melkveehouder op onnodige kosten. De regeling gaat bovendien niet samen met de beloofde vereenvoudiging van regelgeving die de minister beloofd heeft. Dat stelt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

lees meer


Europese erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger laat nog op zich wachten

Het gebruik van mineralenconcentraat uit dierlijke mest is wel toegestaan, maar dan binnen de gebruiksnormen voor dierlijke mest. Met name vanuit de veehouderijsector wordt al jaren gelobbyd om producten uit dierlijke mest, zoals mineralenconcentraat, te kunnen gebruiken binnen de gebruiksruimte voor kunstmest. Dat moment laat nog wel enige tijd op zich wachten.

lees meer


Twence gaat in Zenderen alleen varkensmest verwerken

In de beoogde mestverwaardingsinstallatie van afvalverwerker Twence bij Zenderen zal alleen varkensmest worden verwerkt. Dat staat in het Provinciaal inpassingsplan van de provincie Overijssel. In de beoogde installatie kan 250.000 ton drijfmest per jaar worden verwerkt tot groen gas, fosfaatmeststof, kaliummeststof, schoon water en ammoniakwater. Aanvankelijk was het plan om ook rundveedrijfmest te kunnen verwerken. Twence heeft dat gewijzigd voor een betere onderbouwing voor de milieueffectrapportage. De installatie van Twence moet per jaar 5 miljoen kubieke meter groen gas produceren.

lees meer


Ivan Tolpe Prijs 2019 voor concept NPirriK van Vlaams bedrijf Arbio

Tim Keysers, uitbater van de Antwerpse biogasinstallatie Arbio, heeft met zijn project NPirriK de Ivan Tolpe Prijs 2019 gewonnen. Met deze prijs wil het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken in mestverwerking ondersteunen. Er werden 5 projecten ingezonden uit Vlaanderen, Nederland, Israël, Italië en Denemarken. Uit deze inzendingen selecteerde een jury van deskundigen 3 genomineerden: het Vlaamse project NPirriK, het Nederlandse project 'Van mest tot dierenvoeder' van Elsinga Beleidsplanning & Innovatie en het Israëlische project TAYA-AV van Triple T. De VCM-leden hebben via een stemming NPirriK als winnaar gekozen.

lees meer


Johan Mostert: 'Extra regels bannen fraude met mest niet uit'

Maatregelen tegen mestfraude moeten controleerbaar, beheersbaar en uitvoerbaar zijn. Daarbij is de sector zelf aan zet, maar ook de overheid vindt Johan Mostert, voorzitter van de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bezig met het uitzetten van nieuw mestbeleid waarbij het uitbannen van fraude met mest in binnen- en buitenland een topprioriteit heeft. Daar horen ook vergaande maatregelen bij, bijvoorbeeld de optie dat elke bemesting digitaal gevolgd, gewogen en bemonsterd wordt. “Dat gaat veel te ver met de huidige middelen en gaat kapitalen kosten zonder garantie dat het werkt”, stelt Mostert.

lees meer


Provinciale Staten Overijssel besluiten op 27 februari over mestverwaardingsinstallatie Twence

De provincie Overijssel en Twence hielden op woensdag 6 februari een inloopavond over de mestverwaardingsinstallatie die het afvalverwerkingsbedrijf in Zenderen wil realiseren. Op deze avond wordt een toelichting gegeven over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten. De inloopavond was bedoeld om uitleg te geven over de ontvangen zienswijzen en hoe deze kunnen doorwerken in dit besluit. Ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Er konden geen nieuwe zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan meer worden ingediend. Provinciale Staten neemt op 27 februari een besluit over het inpassingsplan voor de mestverwaardingsinstallatie van Twence.

lees meer


Grote verschillen in samenstelling runderdrijfmest

De kwaliteit van drijfmest kan sterk verschillen, stelt Eurofins Agro. Zo varieert het stikstofgehalte van runderdrijfmest tussen 2,9 en 4,9 kilogram per ton. Deze variatie is onder andere het gevolg van verschillen in rantsoen en de hoeveelheid spoelwater. Bij een mestgift van 25 kuub per hectare kan dit verschil oplopen tot 25 kilo stikstof per hectare. Ook in kali is er veel variatie in het gehalte. Hier varieert het gehalte in runderdrijfmest van 4,2 tot 6,8 kilo per ton. Met een gift van 50 kuub per hectare per jaar is het verschil in bemestende waarde tussen de hoogste en de laagste waarde 130 kilo kalium per hectare.

lees meer


StAB doet nader onderzoek naar verwachte geuremissie van Biomineralen in Roosendaal

De gemeente Roosendaal moet binnen 15 weken haar mening en overwegingen delen over de kans op legionellabesmetting in de fabriek die het bedrijf Biomineralen wil realiseren. Verder komt er een nieuw onderzoek naar milieutechnische aspecten van de fabriek. Er wordt een deskundigenrapport opgesteld door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) onder andere over de te verwachten stankoverlast en het terugdringen van die stankoverlast. Dat werd duidelijk tijdens een zitting van de Raad van State op 21 januari waar de bezaren tegen de verleende vergunning werden behandeld.

lees meer


Bos Benelux gaat nu ook de bedrijfsnaam Vogelsang voeren

Met ingang van 1 februari 2019 gaat Bos Benelux ook opereren onder de naam Vogelsang. In 2016 nam het Duitse bedrijf Vogelsang het bedrijf Bos Benelux uit Dordrecht al over, maar in eerste instantie behield de onderneming de eigen bedrijfsnaam. Vogelsang is een distributeur van pompen, versnijdings-, verdeel- en distributietechnologie voor de agrarische-, biogas-, industriële-, afvalwater- en afvalverwerkende sector in de Benelux. De onderneming levert aan boeren en andere agrarische bedrijven, exploitanten van biogas- en rioolwaterzuiveringsinstallaties en een breed scala aan industriële bedrijven.

lees meer


Fertilizers Europe: verwachting ontwikkeling Europese meststoffenmarkt

Fertilizers Europe, de belangenvereniging van de Europese kunstmestproductenten, heeft een rapport uitgebracht met een beschrijving van de markt en een verwachting hoe deze zich gaat ontwikkelen.

lees meer


Gemeente Leudal heeft droger van digestaat terecht stilgelegd

Omwonenden van een bio-vergistingsinstallatie hebben de Limburgse gemeente Leudal gevraagd de niet-vergunde activiteiten van een bedrijf stil te leggen nu de voor het droogprocedé aangevraagde vergunning is geweigerd. De gemeente heeft besloten handhavend op te treden en heeft aan het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf vroeg de rechter het droogprocedé niet te hoeven stilleggen in afwachting van het beroep dat werd aangetekend tegen de weigering van de aangevraagde omgevingsvergunning. Daar gaat de rechter niet in mee, omdat dat betekent dat de omwonenden dan langer last hebben van de niet vergunde activiteiten.

lees meer


PulseTrack van Duport als alternatief voor sleepvoetbemester

Alleen de PulseTrack van Duport in Dedemsvaart is goedgekeurd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als alternatief voor de sleepvoetbemester. Een gift van 35 kuub mest per hectare is daarmee haalbaar, zonder dat de mest boven de bodem komt. Duport wil het komende jaar verder testen met de PulseTrack om te kijken hoe duurzaam en slijtvast de machine is. Wat de machine moet gaan kosten staat nog niet vast.

lees meer


Mestbox voor sleepvoetbemester

Veehouders op klei- en veengrond die gebruik willen blijven maken van een sleepvoetbemester moeten de mest met water verdunnen. Ze moeten daarbij aan kunnen tonen dat zij daarbij de juiste verhouding van mest en water hebben toegepast. Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand heeft, in samenwerking met het bedrijf Dynalynx, een MestBox ontwikkeld die de borging van verdunde mest voor de overheid mogelijk maakt.

lees meer


Melkveehouder in Berghem exploiteeert monovergister binnen coöperatie Jumpstart

Veehouder Eric van Breda in het Brabantse Berghem exploiteert een bedrijf van 170 koeien en is aangesloten bij coöperatie Jumpstart, een initiatief van FrieslandCampina. De zuivelcoöperatie wil met monomestvergistingsinstallaties op erven van melkveehouders een bijdrage leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot en daarmee de doelstellingen van een klimaatneutrale groei in 2020 behalen.

lees meer


'Wijziging in procedure monstername mest betreft versoepeling op verzoek van de sector'

Onafhankelijke monstername is een noodzakelijk onderdeel van de export van mest waarbij het noodzakelijk is dat de voorgeschreven werkwijze strikt wordt gehanteerd. Het instrument moet de mogelijkheden voor fraude met mest beperken en milieurisico’s van de landbouw voor de waterkwaliteit tegengaan. De voorgenomen wijziging van de procedure voor het aanmelden van monsternames in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, is mede tot stand gekomen naar aanleiding van het verzoek van de sector om de termijn voor aanmelding van monsternames te versoepelen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een reactie op vragen van de PVV.

lees meer


Vloeibaar digestaat valt buiten vrijstellingsregeling compost

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van dit jaar het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd. In de uitvoeringsregeling heeft zij ook het begrip compost verduidelijkt. Dat is gedaan met het oog op het onderscheid tussen aeroob composteren en het verwerken van biomassa in anaeroob proces waarbij een vloeibaar digestaat overblijft. Volgens de minister werd er bij het het gebruik van vloeibaar digestaat in de praktijk oneigenlijk gebruik gemaakt van de vrijstellingsregeling compost, waardoor een agrariër 50% van de bemesting van fosfaat uit het product niet hoeft op te nemen in de mineralenboekhouding.

lees meer


Te veel mest en dieren aangetroffen bij gezamenlijke inspectie Deurne

Het Peelland Interventie Team (PIT), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en waterschap Aa en Maas hebben op woensdag 30 januari een controle uitgevoerd bij een agrarisch bedrijf in de gemeente Deurne. Bij de controle bleek dat er te veel dieren op het bedrijf aanwezig zijn en dat er meer mest was opgeslagen dan is opgegeven bij de officiële instantie.

lees meer


Mestverwerking Fryslân zet mest per schip af in Letland

Het bedrijf Mestverwerking Fryslân uit Wouterswoude zet per schip gehygiëniseerde varkens- en pluimveemest af in Letland. Het gaat om een nieuwe afzetbestemming voor het Friese bedrijf. Maandag 21 januari werd een vracht van 4.000 ton mest geladen in de haven van Dokkum. De mest werd met vrachtwagens aangevoerd vanuit Wouterswoude. Per schip gaat de mest naar Riga. In Letland wordt de mest eerst vergist. Het digestaat wordt vervolgens afgenomen door akkerbouwers.

lees meer


Kumac wil ruimte in de vergunning om dikke fractie te hygiëniseren

Mestverwerkingsbedrijf Kumac in Deurne heeft een vergunning aangevraagd om de dikke fractie na de verwerking te kunnen hygiëniseren. Daarmee wordt het mogelijk om het product af te zetten in het buitenland. De totale hoeveelheid te verwerken mest blijft 80.000 kuub op jaarbasis. De Vereniging Stop de Stank heeft een zienswijze tegen de aanvraag ingediend. De bezwaren van de vereniging worden tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 5 februari behandeld.

lees meer


Fosfaatuitspoeling is bij gebruik organische bodemverbeteraars lager dan bij organische meststoffen

In opdracht van de vereniging afvalbedrijven is door NMI de samenstelling van verschillende organische producten onderzocht in relatie tot de uitspoeling van fosfaat op zandgronden. Uit het onderzoek blijkt dat de fosfaatuitspoeling lager is bij het gebruik van organische bodemverbeteraars dan bij het gebruik van organische meststoffen.

lees meer


Vlaanderen: nieuw mestbeleid in de maak

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege heeft een nieuwe mestactieplan klaar: MAP6. Vlaanderen wordt daarin opgedeeld in vier gebiedstypes, afhankelijk van de nitraatconcentratie in oppervlaktewater, wat meer gerichte maatregelen moet opleveren. Het nieuwe mestactieplan volgt op het Mestrapport voor 2018, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd door de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij en waarvan de resultaten niet goed waren.

lees meer


Drie projecten genomineerd voor 'Ivan Tolpe' prijs 2019

Als eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, reikt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) elke 2 jaar de 'Ivan Tolpe' prijs uit. Deze prijs heeft tot doel de ontwikkeling van innovatieve, veelbelovende technieken voor mestverwerking te ondersteunen. De oproep voor inzendingen voor de 2019 editie is afgesloten. Er zijn 3 projecten genomineerd waarvan 1 uit Vlaanderen, 1 uit Nederland en 1 uit Israël. De bekendmaking en uitreiking van de Ivan Tolpe prijs zal plaatsvinden op donderdag 7 februari.

lees meer


Met KeurMest zet sector eerste stap naar robuust mestbeleid

KeurMest is een gedragscode voor alle ondernemers die werken met mest. Het is het antwoord van veehouders, akkerbouwers, mestverwerkers, transporteurs en loonbedrijven op de mestfraude die in november 2017 door NRC aan het licht werd gebracht. KeurMest wil zichtbaar maken dat heel veel bedrijven zich aan de regels houden.

lees meer


Nieuw Europees project mestverwerking: Nutriman

Deelname gevraagd voor een enquête (bijna) praktijkrijpe mestverwerkingstechnieken en -producten.

lees meer


Minister Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'

Boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen kunnen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


'Export van pluimveemest remt ontwikkeling van mestverwerking in Nederland'

Nederland moet zijn overtollige fosfaat in het buitenland afzetten. Die mestafzet is zwaar afhankelijk van de export van pluimveemest. Jan Scherff van Mestverwerking Fryslân meent dat mestverwerkende bedrijven de dupe van de huidige regels voor mestverwerking en -export. Volgens hem zit er een gat in de regels voor de export van pluimveemest. Daardoor komen rundvee- en varkenshouders ogenschijnlijk goedkoop van hun verwerkingsplicht af, maar komt nieuwe verwerkingscapaciteit niet van de grond. Voor mesthandelaren is deze situatie juist gunstig, aldus Scherff.

lees meer


'Mestverwerkingsssector heeft baat bij huidige opzet van verwerkingsovereenkomsten'

Exporteur Dams in Zundert importeert pluimveemest vanuit België om deze te verwerken en dan te exporteren naar Frankrijk. Volgens Suzan Dams is nodig om voldoende aanvoer te houden om afnemers uit het buitenland een goed product te kunnen blijven leveren. In het zuiden van Nederland gaat veel pluimveemest naar de biomassacentrale in Moerdijk. Dams biedt varkenshouders ook verwerkingsovereenkomsten aan. De varkenshouders leveren de mest, die wordt ingedikt. De dunne fractie blijft op de Nederlandse markt en de dikke fractie verwerkt de onderneming voor export.

lees meer


NVWA onderzoekt in- en uitvoer van pluimveemest van en naar België

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt een onderzoek in bij een mesthandelaar die mogelijk pluimveemest importeert uit België en dezelfde mest vervolgens ook weer uitvoert naar België. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op naleving van specifieke regels voor hygiëne en verwerking van de pluimveemest. Het is mogelijk om mest van België naar Nederland en weer terug te transporteren, maar dan moet wel voldaan worden aan bepaalde eisen, zoals een erkenning van het hygiënisatieproces, de vervoerder en de opslag. Op de achtergrond speelt de vraag of er tussen Nederland en België doelbewust heen en weer gereden wordt met pluimveemest, om daarmee op papier extra verwerkingscapaciteit te verkrijgen.

lees meer


Oprichting CIOK: Coöperatief Informatiecentrum voor de Ontwikkeling van Kringlooplandbouw

Een nieuwe agrarische coöperatie is onlangs opgericht: CIOK u.a.

lees meer


Nederland kan voor fosfaatkunstmestgebruik zelfvoorzienend zijn

Nederland kan wat betreft haar kunstmestgebruik zelfvoorzienend zijn indien fosfor vanuit de beoogde 'stadsmijnen' wordt teruggewonnen en efficiënt gerecycled. Dat blijkt uit onderzoek van Marissa de Boer. Zij hoopt vrijdag 25 januari te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

lees meer


Mestac komt met nieuwe mestafzetcontracten voor 2019

De zuidelijke mestafzetcoöperatie Mestac biedt varkenshouders de overeenkomst 'Varkensmestpool & Verwerking 2019' aan. Hierin wordt zowel de mestafzet als de mestverwerking voor 2019 geregeld. Daarbij blijft Mestac gebruik maken van het Mestpool-systeem. Dat houdt in dat nadat de mest is geladen de basis-ophaalbijdrage door de distributeur in rekening wordt gebracht, ongeacht de bestemming van de mest. Vervolgens wordt per periode, op basis van de werkelijke afzetkosten in de akkerbouw een correctie bepaald.

lees meer


Verschillende plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen

Op 10 januari vond in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen in Haelen in de Limburgse gemeente Leudal. Voor dit bedrijventerrein bestaan verschillende plannen voor mestverwerking en -vergisting.

lees meer


Veehouderijbedrijf in Bathmen combineert mestvergisting met eendenkroosproductie

Eind 2018 heeft CCS Energie-advies een vergistingsinstallatie met mestverwerking opgeleverd. De installatie werd geplaatst op een veehouderijbedrijf in Bathmen. De installatie verwerkt mest tot een dikke fractie, een mineraalarme, dunne fractie en twee soorten kunstmestvervangers. In de loop van dit jaar zal de vergistingsinstallatie worden aangesloten op een biogashub. Aan deze biogashub zullen, samen met deze installatie, nog 4 vergisters worden aangesloten. Deze gaan verschillende bedrijven in Deventer van biogas voorzien. Daarnaast is de installatie in Bathmen uitgerust met een andere innovatieve installatie. In een nieuw ontwikkelde eendenkroosvijver wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is koeien te voeren met eendenkroos als eiwitbron.

lees meer


Cor van de Haar benoemd als nieuwe directeur van Ekwadraat Advies

Met ingang van 1 februari is Cor van de Haar benoemd als nieuwe directeur van Ekwadraat Advies. De huidige directeur Douwe Faber gaat zich richten op activiteiten in Ekwadraat Group waar Ekwadraat Advies een onderdeel van is. Andere ondernemingen binnen Ekwadraat Group zijn Greenmove Technologies en Trineco. Cor van de Haar heeft de afgelopen 6 jaar als zelfstandige diverse interim directieposities vervuld. Hij heeft hiermee ruime ervaring opgedaan in het aansturen van advies- en projectorganisaties.

lees meer


Dumipro wil dat mestverwerkende bedrijven zelf mest kunnen blijven wegen

De organisatie Dumipro, een belangenorganisatie waarin 7 mestverwerkende bedrijven samenwerken, heeft een zienswijze ingediend naar aanleiding van de voorgenomen aanpassing van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. Met de wijziging die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil doorvoeren, moeten vrachten mest direct na aanvang van het vervoer worden gewogen. De verwekende bedrijven vrezen overgeleverd te worden aan intermediairs en willen ook gebruik kunnen blijven maken van de eigen weeginstallaties. In de zienswijze stelt Dumipro vast dat de nieuwe voorstellen het gevaar op fraude vergroot en het toezicht lastiger maakt.

lees meer


Mestverwerkingsbedrijf Houbraken vecht last onder dwangsom aan bij Raad van State

Transport- en mestverwerkingsbedrijf Houbraken uit Bergeijk vecht bij de Raad van State een last onder dwangsom aan die de provincie Noord-Brabant in 2016 aan het bedrijf heeft opgelegd. Toen stelde de provincie vast dat het bedrijf veel meer varkensmest verwerkte dan de 25.000 ton per jaar die op grond van de vergunning was toegestaan. De provincie bepaalde via een last onder dwangsom dat Houbraken een boete krijgt opgelegd van 30 euro voor elke ton mest die er meer wordt verwerkt dan mag. Houbraken hield zich tot dusver aan het besluit, maar wil er van af. Maandag 21 januari diende een hoger beroep bij de Raad van State.

lees meer


Zitta Biogas Chemelot krijgt SDE+ toegekend

Zitta Biogas Chemelot heeft eind 2018 een subsidie in het kader van de Stimulering Duurzame Energie (SDE+) aangevraagd voor de realisatie van een grootschalige biogasinstallatie op het industrieterrein Chemelot bij Geleen. Deze aanvraag is inmiddels positief beoordeeld, en er is een SDE+ beschikking afgegeven door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Slootsmid ontwikkelt mobiele mestscheider met 8 separatoren

Begin dit jaar heeft machinebouwer Slootsmid een mobiele mestscheider met 8 separatoren afgeleverd. De machine is uitgevoerd met een Borger FL776 aanvoerpomp, een SF8E elektrisch snijfilter, 8 stuks FAN 3.2-780 separatoren, een Borger FL776 afvoerpomp voor afvoer van de dunne fractie en hoge capaciteit afvoervijzels voor de afvoer van de dikke fractie. De machine is voorzien van een 200 kVA aggregaat, zodat de machine standalone en op elke gewenste plek kan draaien.

lees meer


Gewijzigde regels in het mestbeleid in 2019

In 2019 veranderen een aantal regels in het Nederlandse mestbeleid. Het gebruik van de sleepvoetbemester is aan strengere regels gebonden. Daarnaast zijn er veranderingen in het uitrijdseizoen voor van vaste strorijke dierlijke mest op grasland en van drijfmest op bouwland. Voor intermediairs verandert er in 2019 ook een aantal zaken, zodra de wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in gaat.

lees meer


Raad van State moet oordelen over ruimte die wordt geboden voor verwerking champost in Gemert

De Raad van State moet zich uitspreken over een reeks bezwaren die de provincie Noord-Brabant heeft tegen het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel. Een van de bezwaren betreft de ruimte die de gemeente wil laten aan Champignonkwekerij Gemert om champost te verwerken en te vermengen met een klein deel dierlijke mest om het als bemestingsproduct te kunnen verkopen.

lees meer


Fertikal Group neemt mesttransport- en verwerkingsbedrijf A. van Dommelen over

Het Antwerpse bedrijf Fertikal Group, onderdeel van QLW Invest, neemt het mesttransport- en verwerkingsbedrijf A. van Dommelen in het Brabantse Esbeek over. De 30 medewerkers van Van Dommelen behouden allemaal hun baan. De overname omvat 3 bedrijfsonderdelen: het mesttransportbedrijf A. van Dommelen in Esbeek, mestvergistingsbedrijf Clean Minerals Bio Energy in Esbeek en VDB Agri Compost in het Belgische Maaseik. QLW Invest en Van Dommelen bereikten in oktober een akkoord over de overname, die vanaf 1 januari 2019 officieel is.

lees meer


Belgische Fertikal neemt bedrijven van Ad van Dommelen uit Esbeek over

Het Antwerpse bedrijf Fertikal Group, onderdeel van QLW Invest, is de nieuwe eigenaar van transportbedrijf en mestverwerker A. van Dommelen in Esbeek. De Belgen hebben alle drie de takken van het Esbeekse bedrijf overgenomen en worden daarmee één van de grootste mestverwerkers in West-Europa. De 30 medewerkers van Van Dommelen behouden allemaal hun baan.

lees meer


Verenigd Koninkrijk: wil af van bovengronds uitrijden van dierlijke mest

In Groot-Brittanië wordt waarschijnlijk het bovengronds uitrijden van drijfmest per 2025 verboden. Dit is het voorstel dat momenteel wordt behandeld door het parlement.

lees meer


Voortgang herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt in dialoog met partijen uit de samenleving plaats.

lees meer


VCM brengt in 2019 alleen ontwikkeling in mestverwerkingscapaciteit in kaart

Elk jaar onderzoekt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) de mestverwerkingssector in Vlaanderen via een online enquête. In 2019 gebeurt dat niet. Het VCM wil de komende periode de invloed nagaan van de richtcijfers, die worden gebruikt om vanuit de verwerkte tonnages de massa's verwerkte stikstof en fosfaat te berekenen. Dit is onder andere belangrijk omdat de Vlaamse wetgeving met betrekking tot de mestsamenstelling in 2018 gewijzigd is. Hierbij zijn bijvoorbeeld de forfaitaire mestsamenstellingen van varkensmest gewijzigd.

lees meer


DBV: 'Effecten mestverordening binnen Duitse landbouw zijn duidelijk zichtbaar'

De mestverordening die in juni 2017 in Duitsland van kracht geworden is heeft op verschillende punten zijn weerslag gehad op ontwikkelingen in de Duitse landbouw. Dat stelt het Deutscher Bauernverband DBV. Zo is de rundvee- en de varkensstapel met respectievelijk 3% en 4% gekrompen waardoor er minder dierlijke mest wordt geproduceerd. Daarnaast is de afzet van stikstofkunstmest met 10% gedaald. Duitse landbouwmechanisatiebedrijven realiseerden een toename in de omzet van 20% in de verkoop van machines voor het bewerken en uitrijden van mest.

lees meer


Sikes Champignons wil een compostdrogerij vestigen op bedrijventerrein Zevenellen

Sikes Champignons uit Ysselsteyn wil op het bedrijventerrein Zevenellen in de Limburgse gemeente Leudal een compostdrogerij en een energiecentrale bouwen. Sikes is een van de grootste champignonkwekerijen ter wereld. Het bedrijf teelt, verwerkt en transporteert champignons. Het bedrijf wil de compostdrogerij verwarmen met snoeihout. Nadat de compost is gedroogd, wordt deze geperst tot pellets. De energie en restwarmte wil het bedrijf voor andere doeleinden gebruiken.

lees meer


Samenwerkingsverband Fennenoord wil jaarlijks 300.000 ton mest verwerken in Deventer

Binnen het samenwerkingsverband Fennenoord willen Rob Korten, Jelmer Klaassen, Rudy Doppen en Peter Hutten vanaf 2021 via een gesloten systeem op jaarbasis 300.000 ton mest van veehouderijbedrijven uit Deventer en directe omgeving gaan verwerken. De centrale zou moeten komen in het havengebied van Deventer, op een gedempte havenarm.

lees meer


POV: 'Verplichte AGR-GPS bij mestaanwending overhaast, kostprijsverhogend en ondoordacht'

Minister Schouten Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overweegt om vanaf 2021 te verplichten dat machines voor de aanwending van mest voorzien van NIR-AGR en GPS-apparatuur voor de monitoring en verantwoording van de aanwending van mest. Dat schreef zij op 19 december in een brief aan de Tweede Kamer over de regelgeving rond het gebruik van de sleepvoetbemester. De maatregel beoogt het real time volgen en registreren van het uitrijden van mest. De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) ziet de maatregel als overhaast, kostprijsverhogend en vindt het ondoordacht.

lees meer


Bio-energiecentrale Harderwijk gaat in maart weer groen gas produceren

De Bio-energiecentrale Harderwijk, een samenwerking van waterschap Vallei en Veluwe en mesthandelaar Jan Bakker, gaat in maart 2019 weer groen gas produceren. De installatie ligt sinds 11 december stil na een grote lekkage in een silo voor navergisting. Daarbij stroomde circa 2000 kuub mest over het terrein. De schade is inmiddels hersteld en de installatie krijgt de komende weken een extra veiligheidscheck. De herstart zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de ontwerper en bouwer van de installatie HoSt uit Enschede. Het bedrijf heeft de opdracht gekregen om alle afsluitingen op de tanks te versterken.

lees meer


POV roept leden op bezwaar te maken tegen opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) roept varkenshouders op bezwaar te maken tegen de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018. De POV heeft voor varkenshouders een voorbeeldbrief opgesteld, die zij kunnen versturen aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De brief is een aanvulling op de opgave Eindvoorraad Meststoffen 2018, die vóór 1 februari 2019 digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) binnen moet zijn.

lees meer


Mindmap herbezinning Nederlandse mestbeleid

Op 12 december is een startbijeenkomst georganiseerd om het mestbeleid te heroverwegen. Doel is een eenvoudiger, robuuster, handhaafbaar en gedragen systeem waarbij milieudoelen worden gehaald en kringlooplandbouw dichterbij komt.

lees meer


In 34 kwetsbare gebieden gaan boeren het nitraatgehalte verbeteren - interview met Claude van Dongen

In 34 grondwaterbeschermingsgebieden gaan boeren en tuinders aan de slag om de grondwaterkwaliteit te verbeteren. Zo laten ze zien dat strengere regelgeving niet nodig is. ‘En het levert bouwstenen voor een beter mestbeleid.' Dat zegt LTO-portefeuillehouder Bodem en waterkwaliteit Claude van Dongen. 'We willen laten zien dat een individuele aanpak beter werkt dan generieke regelgeving.'

lees meer


VCM en Danone België bundelen verkregen kennis uit pilot met verwerking van rudermest

Danone België startte 3 jaar geleden, samen met het Vlaamse Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) en enkele melkveehouders, het pilotproject WINGS. Partijen gingen daarbij op zoek naar innovatieve oplossingen voor het mestoverschot in melkveebedrijven. Samen met melkveehouders werden verschillende mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid. De ervaringen vanuit het project zijn gebundeld in het handboek 'Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij'.

lees meer


Groen Fosfaat goede vervanger van kunstmest bij mais

Voor boeren die vallen onder de derogatie, is het verboden met fosfaatkunstmest te werken, bijvoorbeeld als startgift in snijmais. Tekorten op maisland kunnen sinds twee jaar met Groen Fosfaat worden aangevuld. 'Groen Fosfaat is een fosfaatmeststof op basis van dierlijke mest die niet alleen fosfaat, maar ook stikstof, kalium en een borium aan de grond toevoegt', vertelt Peter Hoogstede van Cheapfertilizer.com, onderdeel van AgriBioSource Europe B.V. (ABS).

lees meer


Danone en VCM pionieren in Vlaanderen met kringlooplandbouw, mestverwerking met kunstmest als eindproduct.

Op een doorsnee Vlaams melkveebedrijf produceren de koeien net genoeg dierlijke mest om alle maïs- en graslandpercelen van goedkope stikstof van eigen fabricaat te voorzien. Om in de volledige gewasbehoefte te voorzien, wordt er aangevuld met (dure) stikstof uit kunstmest. Strengere bemestingsnormen en postquotum-bedrijfsgroei in de melkveehouderij hebben er toe geleid dat intensieve bedrijven kampen met een mestoverschot. Danone, in ons land actief in Rotselaar, zoekt op vraag van zijn leveranciers mee naar oplossingen. In het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) vond de zuivelverwerker een projectpartner met kennis van zaken. Samen trachten ze de Europese Commissie ervan te overtuigen dat kunstmestvervangers uit mestverwerking de kringloop kunnen sluiten.

lees meer


Annie Schreijer-Pierik wijst op verschil in fosfaatexcretienorm per koe in Nederland en Vlaanderen

Een Nederlandse melkkoe stoot volgens de berekeningen van de Nederlandse overheid meer fosfaat uit dan een melkkoe in België doet volgens de cijfers van de Vlaamse overheid. Een Belgische melkkoe die gemiddeld 8.000 kilogram melk per jaar produceert stoot 36 kilo fosfaat uit per jaar. In Nederland is de fosfaatproductie bij deze koe 40,6 kilo. Annie Schreijer-Pierik, lid van het Europees Parlement voor het CDA heeft over dat verschil vragen gesteld aan de Europese Commissie.

lees meer


Veroordeling voor bedrijf in Helchteren vanwege overtreding van Vlaamse mestdecreet

De correctionele rechtbank van Hasselt heeft een landbouwbedrijf met een biogasinstallatie op hetzelfde adres in het Belgische Helchteren veroordeeld tot elk een boete van 90.000 euro wegens inbreuken van het mestdecreet. De 56-jarige Nederlandse zaakvoerder kreeg een celstraf van 2 maanden en een boete van 30.000 euro. De bedrijven bleken de regels voor de aan- en afvoer van mest niet na te leven, zodat er verontreiniging werd vastgesteld, onder meer in het grondwater en het oppervlaktewater van de Zwarte Beek en de Bolisserbeek.

lees meer


Schouten overweegt om mest uitrijden met GPS vanaf 2021 verplicht te stellen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in de Versterkte Handhavingsstrategie Mest die ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd opgenomen dat het haar streven is per 1 januari 2021 alle mestaanwendingsapparatuur te voorzien van digitale apparatuur voor verantwoording en monitoring. De daaraan te stellen eisen zijn nu nog niet bekend. Het zou kunnen inhouden dat vanaf 2021 alle mest moet worden uitgereden met AGR-GPS. Ook de bepaling van stikstof en fosfaat met NIR zou in de toekomst als een verplichting kunnen worden opgenomen. LTO vreest de kosten die dat met zich mee gaat brengen.

lees meer


RVO.nl registreerde bijna 15% minder VVO's in 2018

In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voor ruim 6,47 miljoen kilo fosfaat aan vervangende verwerkingsovereenkomsten (VVO's) geregistreerd via 7.185 overeenkomsten. Dat is bijna 15% minder dan een jaar eerder. In 2017 ging het om bijna 7,6 miljoen kilo fosfaat met 7.917 transacties.

lees meer


FromFarmers leent geld voor aankoop industriegrond biogasinstallatie

Coöperatie FromFarmers heeft een lening aan AGroGas Exploitatie verschaft voor de aankoop van 1,3 hectare industriegrond in Varsseveld voor de bouw van een biogasinstallatie. De coöperatie wil op deze manier actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij.

lees meer


Derogatie 2019: vergunning aanvragen kan tot 31 januari

Voor derogatie in 2019 zijn er 2 nieuwe voorwaarden van toepassing. Om te kunnen deelnemen moet men een vergunning aanvragen, dat kan tussen 1 januari en 31 januari 2019.

lees meer


Plantaardig digestaat niet meer als 'vloeibaar compost' te verhandelen

In de mestregelgeving is de definitie van compost aangepast. Hierdoor kan plantaardig digestaat niet meer als 'vloeibaar compost' verhandeld worden. De nieuwe definitie voor compost is: product afkomstig uit een aeroob proces, dat bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen en niet verpompbaar is.

lees meer


Derogatie 2019 aanvragen kan tot uiterlijk 31 januari

Veehouders die in 2019 gebruik willen maken van derogatie om extra dierlijke mest op grasland uit te kunnen rijden kunnen daar tot uiterlijk 31 januari een vergunning voor aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Normaal mag op landbouwgrond in de Europese Unie maximaal 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt. Nederland heeft via de derogatie toestemming van de Europese Commissie om hier in 2018 en 2019 van af te wijken. Veehouders mogen dan onder voorwaarden 230 of 250 kilogram stikstof per hectare gebruiken op grasland.

lees meer


Mestverwerking Friesland voorziet problemen bij mesttransporten per schip

De regels voor wegen en bemonsteren van mest per schip worden vanaf 1 februari aangescherpt. Daardoor moeten onafhankelijke monsternemers straks aangeven in welk tijdvak van 2 uur de geplande bemonstering plaatsvindt. De aanpassingen zijn onderdeel van een heel pakket wijzigingen die voor het grootste deel al gelden vanaf 1 januari dit jaar. Jan Scherff van Mestverwerking Friesland voorziet problemen voor de mestexport per schip. Het is volgens hem praktisch niet uitvoerbaar om monstername vooraf precies te verdelen in de tijdvakken van 2 uur.

lees meer


Franse bouwer van mesttanks Pichon overgenomen door Samson Agro uit Denemarken

Een belangrijk deel van de Franse bouwer van landbouwmachines Pichon is overgenomen door de Deense onderneming Samson Agro. Beide bedrijven bouwen vooral mesttanks en mestverspreiders. Eind vorig jaar moest Pichon uitstel van betaling aanvragen. Samson neemt nu het deel van het bedrijf dat mesttanks en mestverspreiders bouwt over. De Pichon shovels gingen eerder al naar fabrikant Mecalac.

lees meer


Klachtentelefoon bij komst Greenferm in Apeldoorn

Bij de komst van de mestverwerkingscentrale van Greenferm op bedrijventerrein De Ecofactorij bij Apeldoorn wordt een klachtentelefoon geopend, waar bewoners van de naastgelegen woonwijk De Maten hun grieven eventueel kwijt kunnen. Dat meldt het college van burgemeester en wethouders na vragen van de SP. Die partij maakte zich zorgen over de gevolgen van de centrale voor de bewoners van de wijk. De bouw van de mestverwerkingscentrale gaat op korte termijn van start.

lees meer


Kumm Technik in korte tijd uitgegroeid tot marktleider in drijfmesttanks in Duitsland

In Nederland kent bijna niemand het Duitse bedrijf Kumm Technik. Dat komt omdat 90% van de machines voor transport en aanwending van drijfmest in eigen land worden verkocht. De rest gaat naar Zwitserland en Oostenrijk. Het bedrijf in Krunkel bestaat nog maar 7 jaar. Tot die tijd was het een loonbedrijf met vooral aandacht voor drijfmest. In 2011 werd besloten de machines voor transport en aanwenden van drijfmest zelf te gaan maken. Met circa 280 machines per jaar is Kumm Technik inmiddels marktleider in Duitsland.

lees meer


Onderscheiding voor Veenhuis Nutriflow op Engelse vakbeurs LAMMA’19

Veenhuis Machines wordt tijdens de Britse vakbeurs LAMMA’19 onderscheiden met de Future Innovation Silver Award voor de Rotomax mesthaspel, uitgerust met NutriFlow precisiebemesting. Deze beurs vindt op dinsdag 8 en woensdag 9 januari aanstaande plaats in Birmingham.

lees meer


"Met een patstelling is niemand gebaat..."

Interview met NCM-directeur in Eindhovens Dagblad en BN De Stem

lees meer


Voorjaarsronde SDE+ op 12 maart 2019 open

In 2019 zijn er 2 openstellingsrondes voor de stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De eerste ronde staat open van 12 maart tot en met 4 april en heeft een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Een tweede openstellingsronde is voorzien in het najaar met eveneens een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat neemt daarover een definitief besluit na de sluiting en mede op basis van de uitkomsten van de voorjaarsronde 2019. Wiebes schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


Provincie hoefde geen ontheffing te verlenen voor mestverwerkingsproject in Meeuwen

Via een besluit van 11 oktober 2016 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geweigerd om aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg een ontheffing binnen de Verordening Ruimte Noord-Brabant voor de uitbreiding het bouwvlak van een bedrijf in Meeuwen dat de activiteiten in mestverwerking wil uitbreiden naar maximaal 120.000 ton per jaar. De gemeente en de ondernemer maakten bezwaar tegen dat besluit, maar dat werd door het provinciebestuur afgewezen. Vervolgens stapten de partijen naar de Raad van State. Die stelde het provinciebestuur in een uitspraak op 27 december in het gelijk.

lees meer


Coöperatie FromFarmers verstrekt lening aan AGroGas

Coöperatie FromFarmers wil actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij. Vanuit die missie wil de coöperatie sectorinitiatieven financieel mogelijk maken, bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan het oplossen van het mestprobleem. In dit licht stelt coöperatie FromFarmers een lening beschikbaar aan AGroGas Exploitatie voor de aankoop van 1,3 hectare industriegrond. AGroGas is voornemens om op dit terrein een biogasinstallatie te bouwen.

lees meer


'Kringloopvisie vraagt om dierlijke mestproducten op maat'

In de kringlooplandbouw moet alle mest een hoogwaardige grondstof voor het grasland en de akkerbouw worden. Veehouders moeten aan mestscheiding gaan doen, waarbij ze de mest scheiden in een dikke fractie – met fosfaat en vezels – en een dunne fractie – met stikstof en kalium. Op die manier kunnen ze nutriënten op maat gaan leveren aan de akkerbouwers en krijgt de mest waarde, stelt dr. ir. Oene Oenema, onderzoeker en hoogleraar Nutriëntenmanagement en Bodemvruchtbaarheid aan de Wageningen Universiteit.

lees meer


Mestkorrelbedrijf Doso van start

De ondernemers Mark Willemsen, Rob Boerkamp en Hans Sleurink hebben samen het bedrijf Doso opgezet voor de afzet van mestkorrels op basis van rundveemest. De korrels worden geproduceerd uit het digestaat dat resteert na monovergisting. Deze vergister staat op het bedrijf met 350 melkkoeien van Boerkamp in Olst. Het digestaat wordt gescheiden en de dikke fractie wordt in korrels verwerkt.

lees meer


Zesde Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma met bijhorend ontwerp plan-MER ter inzage

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma opgesteld voor de periode 2019-2022. ​Het zesde mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte- en grondwater door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen. Het openbaar onderzoek over het ontwerp loopt van 24 december 2018 tot en met 21 februari 2019.

lees meer


Mestvergistingsbedrijf stapt naar de rechter vanwege handhaving door gemeente Leudal

Mestvergistingsbedrijf Holmel in Heythuysen stapt naar de rechter. Het bedrijf doet dat nu de gemeente Leudal handhavend optreedt tegen het drogen van mest en de verwerking ervan tot briketten. Dat proces gebeurt volgens de gemeente zonder de daarvoor benodigde vergunning. Daarom krijgt de onderneming een last onder dwangsom opgelegd. Het bedrijf krijgt met dwangsommen te maken wanneer de activiteiten na 1 januari worden voortgezet. De boete kan oplopen tot 35.000 euro. Via de bestuursrechter vraagt het bedrijf om een voorlopige voorziening, zodat de handhaving door de gemeente wordt stopgezet. De zaak dient op vrijdag 4 januari.

lees meer


LTO Nederland roept op om massaal gedragscode KeurMest te ondertekenen

LTO Nederland roept alle boeren en tuinders op om de gedragscode KeurMest te ondertekenen. Het ondertekenen van KeurMest is van belang om te laten zien aan iedereen in de mestketen, dat een ondernemer op een goede manier omgaat met mest. Ook kan hiermee worden getoond dat de landbouw een eerlijke mestketen zeer belangrijk vindt.

lees meer


Nieuw Mest Transport Internet Loket in Vlaanderen vanaf 1 januari online

Op 1 januari 2019 lanceert de Vlaamse Landmaatschappij een nieuwe versie van het Mest Transport Internet Loket (MTIL). ​​​Die toepassing maakt dan integraal deel uit van het Mestbankloket, terwijl het huidige MTIL een autonome toepassing is. De nieuwe versie biedt veel voordelen bij gegevensuitwisseling: MTIL werkt vanaf januari volledig online, en dus altijd met de meest recente gegevens van mesttransporteurs, volmachten en mestanalyses.

lees meer


Mestbankaangifte in Vlaanderen kan vanaf 7 januari worden ingediend

Begin januari stuurt de Vlaamse Mestbank een e-mail naar alle aangifteplichtige land- en tuinbouwers en uitbaters van een bewerkings- of verwerkingseenheid in Vlaanderen, met de vraag om de jaarlijkse Mestbankaangifte via het Mestbankloket in te dienen. De aangifte is vanaf 7 januari beschikbaar op het Mestbankloket en kan tot en met 15 maart ingediend worden. Voor de erkende mestvoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt, producenten of verdelers van andere meststoffen en producenten en invoerders of verkopers van diervoeders, is geen aangifte op het Mestbankloket beschikbaar. Zij ontvangen in december papieren aangifteformulieren en kunnen die indienen tot en met 15 februari.

lees meer


‘Regels van Brabantse gemeenten rond mestverwerking moeten strenger’

Gemeenten in de provincie Noord-Brabant moeten meer doen om omwonenden van mestverwerkers te beschermen, vindt het Brabants Burgerplatform, een koepel van een groot aantal Brabantse milieu- en burgergroeperingen. Volgens hen worden omwonenden nu onvoldoende beschermd tegen bacteriën, virussen, endotoxinen en andere ziekteverwekkers. In een brief worden gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders opgeroepen om de regels voor mestverwerkende bedrijven aan te scherpen.

lees meer


Rechter moet reeks bezwaren tegen vergunning voor mestvergister in Groenlo beoordelen

Omwonenden, de stichting Leefbaar Buitengebied Gelderland en milieuorganisatie MOB hebben een reeks bezwaren ingediend vanwege de aan het het Duitse bedrijf RMS verleende omgevingsvergunning om op een bedrijventerrein in Groenlo op grote schaal mest te vergisten. De rechter zal moeten bepalen of hun bezwaren gegrond zijn. De verwachting is dat de rechtbank onafhankelijke deskundigen inschakelt om de bezwaren te beoordelen.

lees meer


Losgeraakte afdichting van navergistingstank veroorzaakte lekkage in Harderwijk

De lekkage in de vergistingsinstallatie op het terrein van Bio Energie Centrale in Harderwijk op dinsdagmiddag 11 december blijkt te zijn ontstaan doordat een afdichting in de wand van de navergistingstank is losgeraakt. Hierdoor is ongeveer 2000 m3 mest uit de tank gelopen. De oorzaak van het losraken van de afdichting is onduidelijk. Er is besloten de opening in de wand met een andere techniek af te dichten. Zo wordt gezorgd dat de afdichting niet meer kan loslaten. Er is verder geen schade geconstateerd aan de navergistingstank of aan andere onderdelen van de installatie.

lees meer


Orgamebo uit Kapel-Avezaath gaat zich toeleggen op mesthandel en -transport

Het bedrijf Orgamebo uit Kapel-Avezaath kan een vergunning gaan aanvragen voor de handel in meststoffen. De gemeenteraad van Buren stemde dinsdag 18 december in met een gewijzigd voorstel. Het bedrijf was tot voor kort op kleine schaal actief als mestverwerker. Nadat, mede door bezwaren van omwonden, het bedrijf geen vergunning kreeg om die activiteit uit te breiden wil het bedrijf nu een mesthandel starten.

lees meer


Veenhuis introduceert Euroject Twin bemester

Veenhuis in Raalte komt met de Euroject Twin. Deze bemester heeft per mestuitstroomopening 2 smallere schijven in plaats van de ene dikkere schijf bij de Euroject Pro. Hierdoor is onder droge omstandigheden minder kracht nodig om een sleuf in de grond te snijden. De nieuwe bemester kan zowel volvelds als in rijenteelten bemesten. De machine komt beschikbaar in werkbreedtes van 7,88 en 8,63 meter. De basisuitvoering van 7,88 meter heeft een brutoprijs van 47.500 euro en een uitvoering van 8,63 meter kost 49.500 euro.

lees meer


Oud-eigenaar Bio Spares Nistelrode krijgt omgevingsvergunning niet terug

De oud-eigenaar van het bedrijf Bio Spares krijgt de omgevingsvergunning die hij had voor een mestvergistingsinstallatie in Nistelrode niet terug. Dit heeft de Raad van State woensdag 19 december bepaald in een zaak die de ondernemer had aangespannen tegen de provincie Noord-Brabant. Met deze rechterlijke uitspraak is ook de kans op het uitkeren van een schadevergoeding die de ondernemer van de provincie eist flink geslonken.

lees meer


Biogas van installatie op Dairy Campus wordt opgewerkt naar groen gas

Op de Dairy Campus bij Leeuwarden is vrijdag 13 december een vernieuwde installatie in gebruik genomen, die biogas geschikt maakt voor levering aan het openbare gasnet. De installatie is geleverd door Biolease Nederland, een bedrijf uit Leeuwarden dat de komende 12 jaar ook zorgt voor het onderhoud. De installatie van Biolease is gekoppeld aan de biovergister van Dairy Campus, die tegenwoordig in handen is van een groep investeerders die opereert onder de naam Biogas Leeuwarden. De installatie van Dairy Campus lag door subsidieproblemen al enige tijd stil.

lees meer


Johan Mostert nieuwe voorzitter sectie Meststoffendistributie Cumela Nederland

Woensdag 19 december heeft Johan Mostert tijdens de ledenbijeenkomst van Cumela Nederland in het Zeeuwse Biervliet het voorzitterschap van de sectie Meststoffendistributie overgenomen. Mostert is actief in de meststoffendistributie en het behandelen van biologische grondstoffen als mede-eigenaar van het bedrijf Mostert & Van der Weg. Mestdistributeur Mostert & Van der Weg vervoert alle soorten meststoffen in binnen en buitenland. Het bedrijf is gevestigd in Nijkerkerveen. Met de voorzitterswissel werd tegelijk afscheid genomen van Jaap Uenk. Hij heeft zich 13 jaar ingezet voor ondernemers in de mestsector.

lees meer


Plan voor onderzoek naar 'Triple Spray' in combinatie met sleepvoetbemester

Op 14 december heeft de themagroep Onderzoek & Innovatie van ZuivelNL een aantal nieuwe onderzoeksvoorstellen beoordeeld. Onder andere de onderzoeksprojecten 'Mestscheiding in melkveestallen' en 'Emissie armer mest toedienen op veen en zware klei' worden met een positief advies voorgelegd aan het bestuur. In dat laatste project zijn plannen om een 'Triple Spray' in combinatie met een sleepvoetbemester te testen.

lees meer


Sleepvoetbemester mag in 2019 gebruikt worden, mits mest met water verdund wordt

De sleepvoetbemester mag in 2019 en mogelijk ook in 2020 gebruikt worden, mits de boer bij controle aannemelijk kan maken dat hij bij de aanwending van de drijfmest deze met water in de verhouding van één deel water en twee delen mest heeft verdund. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede kamer.

lees meer


Noord-Brabant: Openstelling nieuwe regelingen POP3, subsidies voor met name agrariërs.

POP3 Brabant is een subsidieregeling voor de landbouw in Noord-Brabant. Vier nieuwe regelingen gaan open. Hiervoor wordt op 13 januari een informatiebijeenkomst georganiseerd.

lees meer


Eerste bijeenkomst ESNI - 22 januari 2019 in Brussel

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Tijdens deze bijeenkomst worden de verschillende projecten gepresenteerd.

lees meer


Informatiebijeenkomst EIA, MIA\Vamil en Circulaire Economie op 16 januari 2019.

Tijdens deze bijeenkomst van RVO maakt u kennis met de laatste wijzigingen in MIA\Vamil en de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze informatiebijeenkomst is onderdeel van de Week van de Circulaire Economie.

lees meer


Visie op Biomassa van Natuur en Milieu

Natuur- en milieubeschermingsorganisatie Stichting Natuur en Milieu heeft een visie opgesteld voor het gebruik van biomassa in Nederland, resulterend in een aantal standpunten over het Nederlandse beleid ten aanzien van biomassa.

lees meer


Commissie m.e.r. vindt milieueffectrapport mestverwerker Twence nu in orde

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren op verzoek van de provincie Overijssel opnieuw beoordeeld. Met aanvullende informatie over monitoring en de opwerking van biogas tot aardgaskwaliteit is nu goede en volledige informatie beschikbaar, stelt de commissie.

lees meer


CBb schrapt drietal mestboetes omdat minister correctiefactoren en marges geheim hield

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) schrapt in een drietal hoger beroepzaken de boetes die veehouders kregen opgelegd voor overtreding van de Meststoffenwet. De veehouders kregen volgens de rechter geen redelijke mogelijkheid om zich te verweren tegen het aan hun niet-sluitende mestboekhouding ontleende bewijsvermoeden dat zij de Meststoffenwet hebben overtreden.

lees meer


Advies- en monitoringsysteem voor mestaanwending bijna praktijkklaar

Het systeem dat het bedrijf DynaLynx in samenwerking met Vruchtbare Kringloop Overijssel ontwikkelt combineert straks internettechnologie, mobiele apps en slimme sensoren die op de bemester zijn geplaatst. Het systeem voorziet de veehouder van informatie vooraf, tijdens en na het uitrijden van drijfmest, met als doel de nutriënten in de mest beter te benutten. Het monitoringssysteem is inmiddels gereed en intern getest. De sensoren zijn aangesloten en er is een koppeling met het systeem waar de data binnenkomen. Het systeem is klaar om te installeren op de bemester.

lees meer


Oud-eigenaar Bio Spares eist miljoenen aan schadevergoeding van provincie Noord-Brabant

Ondernemer Pieter Hoogendonk, de oud-eigenaar van het mestvergistingsbedrijf Bio Spares in Nistelrode, eist 4 tot 6 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant vanwege het besluit om de installatie in 2015 stil te laten leggen. De zaak diende op dinsdag 11 december bij de Raad van State. De uitspraak of de ondernemer aanspraak kan maken op een schadevergoeding wordt over 6 weken verwacht. Wanneer die uitspraak voor hem gunstig uitvalt is het vervolgens aan de burgerlijke om de hoogte van de vergoeding te bepalen.

lees meer


Jennissen gebruikt oude locatie van Bio Spares alleen voor mestopslag en hygiënisatie

De vergunning voor de mestvergistingsinstallatie van het bedrijf Bio Spares in Nistelrode die in 2015 werd ingetrokken door de provincie Noord-Brabant is vervolgens overgenomen door het loonbedrijf Jennissen uit Den Dungen. Het bedrijf gebruikt de locatie momenteel alleen voor de opslag van mest in de beschikbare silo’s. Daarnaast wordt er mest gehygiëniseerd voordat deze naar Duitsland wordt geëxporteerd. De vijf aanwezige silo’s bieden ruimte voor de opslag van 22.000 ton mest. Jennissen heeft nog niet bepaald of het bedrijf de mestvergisting gaat hervatten of dat de onderneming zich blijft toeleggen op mesttransport naar Duitsland.

lees meer


Open dag mestverwerkingssysteem op 20 december in Rouveen

Op 20 december vindt in Rouveen een open dag plaats op het vleesvarkensbedrijf van fam. Mijnheer. Tijdens deze open dag kunnen geïnteresseerden de nieuwe stal voor 2.560 vleesvarkens en het mestverwerkingssysteem bekijken. In 2017 investeerde de varkenshouder in een innovatief mesterverwerkingssysteem. Met een nieuwe techniek wordt mestwater omgezet in schoon water. De eindproducten bestaan uit droge pallets en schoon water. Dit mag veilig en met vergunning geloosd worden in het slootwater. Bezoekers zijn welkom van 15.00 uur tot 21.00 uur bij het varkensbedrijf aan de Koezenkooiweg 2 in Rouveen.

lees meer


Schouten houdt vast aan verbod op sleepvoetbemester

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal geen uitstel of ontheffing verlenen bij het verbod op het gebruik van de sleepvoetbemester op klei- en veengrond dat per 1 januari 2019 van kracht wordt. Dat zei de minister op donderdag 13 december tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het verbod is nog niet in wetgeving vastgelegd, maar Schouten is bezig met de afronding van de regeling. Ze zal de wettelijke regeling op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen.

lees meer


CBb laat afschaffing POR ongemoeid

De voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) treft geen voorlopige voorziening voor pluimveehouders in verband met de Regeling ontheffing productierechten (POR) totdat zij een uitspraak hebben in de bodemzaak over het beëindigen van de regeling. In totaal lopen er circa 100 beroepsprocedures omtrent de POR-regeling van zowel pluimvee- als varkenshouders. Het CBb wil de bodemzaken hierover in het eerste kwartaal van 2019 gaan behandelen. De uitspraak van het CBb van 13 december betekent dat pluimvee- en varkenshouders wiens ontheffingen dit jaar afliepen voor het einde van het jaar dierrechten moeten leasen of kopen voor het aantal dieren dat zij houden.

lees meer


Bio-energiecentrale in Harderwijk was nog maar een maand in gebruik

De bio-energiecentrale in Harderwijk, waar dinsdag 11 december 2.000 kuub mest wegstroomde, was pas een maand in bedrijf. De centrale is een samenwerking tussen mesttransporteur Jan Bakker en waterschap Vallei en Veluwe. De oorzaak van het gat in de silo is volgens een woordvoerder van het waterschap nog onbekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Het waterschap verwacht dat de opruimwerkzaamheden nog dagen in beslag nemen.

lees meer


Datum en locatie ManuREsource 2019 bekend

Op woensdag 27 en donderdag 28 november zal de vierde editie van het ManuREsource-conferentie plaatsvinden in Hasselt, België. Op vrijdag 29 november wordt een excursie georganiseerd naar mestverwerkingsinstallaties in de regio.

lees meer


Raad van State vernietigt verleende vergunning voor uitbreiding van Biomoer

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant moet een nieuw besluit nemen over de aangevraagde omgevingsvergunning voor de uitbreiding van Biomoer in Moerstraten. Vervolgens moet dat besluit ter inzage worden gelegd zodat belanghebbenden een zienswijze in kunnen dienen. Dat heeft de Raad van State op woensdag 12 december bepaald. Tegen de uitbreidingvan het bedrijf, dat mest en co-producten vergist, wordt bezwaar gemaakt door de gemeente Bergen op Zoom en verschillende natuurorganisaties.

lees meer


'Alle opties voor nieuw mestbeleid staan nog open'

Hoe het nieuwe Nederlandse mestbeleid eruit gaat zien, staat nog volledig open. Dat maakte minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op woensdag 12 december duidelijk bij de aftrap van de bijeenkomsten in het land die zij de komende tijd organiseert om met betrokkenen te praten over een nieuw mestbeleid. De eerste bijeenkomst vond plaats in de Fokker Terminal in Den Haag. Het ministerie wil het mestbeleid hervormen tot een eenvoudiger maar robuust systeem. Belangrijk blijft dat de eisen ten aanzien van de waterkwaliteit worden gehaald en wijzigingen niet nadelig uitpakken voor de natuur. Schouten ziet ook graag dat de nieuwe mestregels boeren de mogelijkheid bieden te profiteren van hun vakmanschap.

lees meer


In 2017 werd 17,8 miljoen ton mest vervoerd in Vlaanderen

De Vlaamse Mestbank volgt de meststromen vanuit, naar en binnen Vlaanderen. In 2017 werd met 17,8 miljoen ton dierlijke en andere meststoffen vervoerd over openbare wegen. Het merendeel van de transporten vertrekt op een landbouwbedrijf, en doet een landbouwer zelf met zijn tractor. Andere transportroutes vertrekken bij de verwerkingsinstallaties, aanbieders buiten Vlaanderen en mestverzamelpunten. Schakelt een landbouwer een erkend mestvoerder in, dan worden er transportdocumenten ingevuld en kan de Mestbank alles volgen via AGR-GPS.

lees meer


Dikke fractie helpt om organische stofgehalte in Belgisch akkerbouwgebied te verhogen

In 2018 ging in de Belgische regio Haspengouw het LEADER-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ van start. In dit project wordt het gebruik van dikke fractie als mestproduct geïntroduceerd op de Haspengouwse akkers. De dikke fractie wordt verkregen door varkens- of runderdrijfmest te scheiden met een mestscheider. Het is een ideaal product om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Om het product bekend te maken bij de akkerbouwers werd een praktijkgids uitgegeven en komt er een rekentool online om te berekenen hoe de mestafzet op een melkveebedrijf geoptimaliseerd kan worden door middel van mestscheiding.

lees meer


Brabantse regionale overheden werken aan nieuwe visie op mestbewerking

Bestuurders in noorden en het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant willen samenwerken om het mestoverschot in de regio om te buigen van een probleem tot een kans. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Brabantse visie op mestbewerking. In het project werken gemeenten, provincie en de omgevingsdiensten samen aan manieren om van mest een waardevolle grondstof te maken, in plaats van een afvalproduct van de veehouderij. Hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen, is de komende maanden onderwerp van gesprekken en onderzoek. Het project is nog maar net van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2019 moeten de eerste resultaten van het overleg naar buiten komen.

lees meer


Onderzoek naar optimaal gebruik van paardenmest

Stichting De Paardenkamp, nationaal rusthuis voor oude paarden en pony’s heeft aan de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research gevraagd om de mogelijkheden voor mestaanwending op het eigen bedrijf te onderzoeken. Een nieuw aangekochte locatie lijkt geschikt om de eigen paardenmest, na eventuele bewerking, aan te wenden op het eigen land om daarmee meer circulair te zijn. Doel is om hiermee zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn als het gaat om mest en mineralen. De Paardenkamp krijgt het advies om de mest te blijven afvoeren.

lees meer


Waterschappen dringen aan op extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van mest

De Tweede Kamer debatteert woensdag 12 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mestbeleid. Op de agenda van het debat staat onder andere de herbezinning op het mestbeleid die de minister heeft aangekondigd. De minister wil de mestregelgeving vereenvoudigen, de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water bereiken, en een betere naleving en handhaving van de regels bewerkstelligen. De Unie van Waterschappen vindt voor het oppervlaktewater een aanscherping van de wetgeving met extra maatregelen nodig. Het gaat daarbij om extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van meststoffen en maatregelen die de uit- en afspoeling van landbouwpercelen tegen gaan.

lees meer


Champignonsubstraatproducent Walkro volledig in handen van Ierse Monaghan Mushrooms

De Belgische investeerder Gimv en het management van Walkro, een van de voornaamste producenten van compost die wordt gebruikt in de champignonteelt, hebben hun aandelen in Walkro verkocht aan het Ierse Monaghan Mushrooms. Daarmee is Managhan Mushrooms de enige aandeelhouder geworden. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

lees meer


Onderzoek naar uitbreiding van biogasnetwerk in Twente

Energie Coöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijven uit de omgeving van Noord Deurningen, is momenteel bezig met de realisatie van een biogasnetwerk. Door Stichting Duurzaam Noord Deurningen, de overkoepelende stichting die tot doel heeft om Noord Deurningen energieneutraal te maken, wordt onderzoek gedaan naar de uitbreidingsmogelijkheden van dit biogasnetwerk. Hiervoor is van de 4 Noordoost Twentse gemeenten een bijdrage van 5.000 euro ontvangen.

lees meer


Cumela Nederland voorziet veel problemen door verbod op sleepvoetbemester

Over 2 maanden begint het nieuwe seizoen voor het uitrijden van mest en er is momenteel nog geen alternatief voor de sleepvoetbemester die in 2019 ook niet meer op klei- en veengrond mag worden ingezet. “De minister heeft wel een verbod ingesteld, maar het blijft onduidelijk aan welke eisen moet worden voldaan bij een alternatieve methode van mest uitrijden", stelt Hans Verkerk van brancheorganisatie Cumela Nederland vast.

lees meer


'Ook aandacht voor stikstof nodig bij certificering Keurmest'

Bij de certificering van afzet van mest binnen Keurmest, zal ook rekening worden gehouden met de hoeveelheid stikstof en het volume van de mest. Met dat idee werken vertegenwoordigers van mestdistributeurs, verwerkers en boeren aan de invulling van de certificering. Dat zegt Claude van Dongen, bestuurder van LTO Nederland. Bij de controle door de overheid ligt de focus op fosfaat, maar voor een goed beeld van de meststromen is ook het volume en de hoeveelheid stikstof van betekenis. Met name de controle op stikstof is lastig omdat stikstof kan vervluchtigen als ammoniak, methaan of stikstofgas.

lees meer


Bedrijfsbezoeken mestverwerking in België op maandag 10 december

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking organiseert in samenwerking met Danone op maandag 10 december een studiereis waarbij 2 melkveebedrijven worden bezocht die een mestverwerkingsinstallatie uitbaten. Zowel de melkveehouder als de leverancier zal aanwezig zijn om kritische vragen te beantwoorden. Tijdens de dag doen ook 4 melkveehouders verslag van hun ervaringen bij de gezamenlijke aankoop van een vijzelpers om mest te kunnen scheiden.

lees meer


Nederland heeft in 2019 nieuwe exportmarkten voor dierlijke mest nodig

Het Nederlands Coördinatiecentrum Mestverwerking (NCM) heeft de landelijke inventarisatie mestverwerking 2018 uitgevoerd. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen rond de afzet en verwerking van mest. Besloten is om voor de inventarisatie geen enquête te houden, zoals in voorgaande jaren, maar zoveel mogelijk te werken met geregistreerde, openbare cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), aangevuld met andere bronnen. Het NCM voorziet in 2019 een tekort voor verwerking en export van fosfaat uit dierlijke mest. De sector zal nieuwe exportmarkten moeten vinden.

lees meer


Monomestvergisting op melkveebedrijf kan bij nieuwbouw interessant zijn

Uit de scenarioberekeningen blijkt dat in bepaalde situaties mono-vergisten op een melkveebedrijf interessant kan zijn, omdat het zorgt voor minder emissies van ammoniak en methaan en een beter inkomen. Dat geldt met name bij nieuwbouw. Dit blijkt uit een scenariostudie van Proeftuin Veenweiden, uitgevoerd door Wageningen Livestock Research. De emissie van methaan en ammoniak kunnen ruim 10% verminderen, maar dan moet wel het hele bedrijfssysteem aangepast worden en niet beperkt blijven tot een vergister achter de stal.

lees meer


Rapport CDM moet meer inzicht geven in economische voordeel mestfraude

Een rapport van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM) zal naar verwachting meer inzicht verschaffen in het economische voordeel dat met mestfraude verkregen kan worden. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer.

lees meer


Duport Beheer neemt Duitse fabrikant van bemestingapparatuur over

Duport Beheer uit Dedemsvaart neemt per 1 januari 2019 het Duitse bedrijf Güstrower Maschinenbau over. De onderneming in het noordoosten van Duitsland zal wel zelfstandig blijven opereren. De overname moet met name resulteren in voordelen bij de inkoop van materialen. Güstrower Maschinenbau produceert mestinjectieapparatuur, kunstmeststrooiers, mestverspreiders en kippers. Duport is een producent van zodenbemesters, machines voor vloeibare bemesting en mengmesttanken. Daarnaast is Duport in Nederland importeur van landbouwmachines en trekkers van de merken Pöttinger, Lindner, Matrix, LJM en Falc.

lees meer


'Mestfraude is slecht voor imago van de sector maar kan ook gevolg zijn van ingewikkelde regels'

In poll op de website van Pigbusiness is gevraagd naar de mening van de bezoekers van de site over mestfraude. Directe aanleiding vormde het onderzoek dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit instelt naar een adviesbureau in het Limburgse Heythuysen. Aan de peiling werd door 237 mensen deelgenomen. Ruim 35% vindt dat elke mestfraude slecht is voor het imago van de veehouderijsector en dat overtreders onherroepelijk bestraft moeten worden. Anderzijds stelt bijna 34% dat de regels zo ingewikkeld of onhaalbaar zijn dat iedere varkenshouder soms onbewust de wet overtreedt.

lees meer


Pluimveehouder wil voorlopige voorziening in verband met beroep tegen intrekken POR

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelde vrijdag 30 november het verzoek van een pluimveehouder voor een voorlopige voorziening in verband met zijn beroepsprocedure vanwege het intrekken van de Regeling Ontheffing Productierechten (POR). De pluimveehouder is lid van de coöperatie DEP die de mest levert voor BMC Moerdijk. Naast hem zijn er 57 andere leden van deze coöperatie die een die het besluit om de POR niet te verlengen aanvechten. De bestuursrechter doet 14 december uitspraak in de zaak.

lees meer


Groot Zevert Vergisting wil in 2019 aan 150 melkveebedrijven kunstmestvervanger leveren

In 2019 wil Groot Zevert Vergisting uit Beltrum aan 150 melkveehouders met 7.000 hectare grasland in de Achterhoek een Groene Weide Meststof op basis van varkensdrijfmest als kunstmestvervanger leveren. Ook zijn er plannen voor de aanleg van 15 onderzoek-demovelden bij veehouders. Verder loopt er een monitoringsprogramma waarin de opbrengst van het gras en de uitspoeling van nitraat in het grondwater gemeten worden. Het afgelopen jaar zijn praktijktests uitgevoerd naar de grasopbrengst bij 10 melkveehouders in de Achterhoek met 26 hectare weiland. De helft hiervan werd traditioneel bemest, terwijl de andere helft met de Groene Weide Meststof werd bemest. De ervaringen met de kunstmestvervanger waren positief.

lees meer


LTO-vakgroep Akkerbouw wil betere inzet dierlijke mest

Verbeteren van de mogelijkheden om dierlijke mest in de akkerbouw in te zetten draagt bij aan de visie van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om kringlooplandbouw te stimuleren. Dat stelt voorzitter Jaap van Wenum van LTO-vakgroep Akkerbouw. Van Wenum pleiten voor ruimere fosfaatnormen, zodat er meer ruimte komt binnen het bouwplan om bodemverbeteraars in te zetten. Ook zou hij graag zien dat een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest te gebruiken niet alleen voor grasland zou gelden, maar ook voor telers van akkerbouwgewassen die bijvoorbeeld de dunne fractie van dierlijke mest gebruiken in wintertarwe, winterkoolzaad en graszaad.

lees meer


Commissie m.e.r. heeft nog vragen bij monitoring van emissie door mestverwerker Twence

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence op de locatie Elhorst-Vloedbelt in Zenderen wil realiseren opnieuw beoordeeld. Met de aanvulling op het rapport is veel nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit, natuur en geurhinder. Hoe de daadwerkelijke effecten, zoals stikstofuitstoot en geur, gemonitord gaan worden vraagt nog aandacht, stelt de commissie in een advies aan de provincie Overijssel.

lees meer


Zes grote agroconcerns gaan samenwerken aan mestverwaarding

Een zestal grote partijen in de agrarische sector gaat vanaf 1 januari 2019 samen met Wageningen University & Research werken aan een innovatieprogramma 'Next Level Mest Verwaarden'. Doel is de ontwikkeling van een duurzame mestverwaardingsketen. Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina, ForFarmers en Wageningen University & Research hebben daartoe een consortium gevormd, dat nauw samen zal werken met het Nederlands Centrum Mestverwaarding (NCM).

lees meer


De waterkwaliteit in Vlaanderen verbetert onvoldoende

​Zowel uit het 'Mestrapport 2018' van de Vlaamse Landmaatschappij als uit het rapport 'Nutriënten in oppervlaktewater in landbouwgebied 2017-2018' van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat de waterkwaliteit in landbouwgebied in Vlaanderen niet verbetert en dat de doelstellingen voor het oppervlakte- en grondwater uit het vijfde mestactieprogramma (MAP5) niet gerealiseerd worden.​ Sinds het winterjaar 2013-2014 verbetert de oppervlaktewaterkwaliteit in Vlaanderen niet meer.

lees meer


Mestproductie in Vlaanderen stabiliseert, mestverwerking groeit

Uit het Mestrapport 2018 van de Vlaamse Landmaatschappij VLM blijkt dat er in 2017 un Vlaanderen ongeveer evenveel mest werd geproduceerd als in voorgaande jaren. De productie bedroeg 128,2 miljoen kilo stikstof en 60,3 miljoen kilogram fosfaat. Waar de rundveestapel lijkt te stabiliseren en de varkensstapel verder afneemt, wordt een verdere groei vastgesteld bij het pluimvee. In 2017 werd 42,2 miljoen kilogram stikstof uit Vlaamse dierlijke mest verwerkt en geëxporteerd uit Vlaanderen.

lees meer


Franse producent van mesttanks Pichon krijgt half jaar uitstel van betaling

Aan de Franse fabrikant van mesttanks en mestverspreiders Pichon is 6 maanden uitstel van betaling verleend. In die tijd probeert een curator samen met het management een koper voor het bedrijf te vinden. Pichon is gevestigd in Landivisiau, in het westen van Frankrijk. Het bedrijf nam in 2015 de onderneming Gilibert Industries over. Tegelijk werd geïnvesteerd in een nieuwe fabriek van 22.000 m2. Hoewel de verkopen stegen kon dit niet voorkomen dat Pichon in financieel zwaar weer terechtkwam. Dit jaar werd de productie van compacte laders al afgestoten aan Mecalac, maar het bedrijf verkocht deze in de agrarische sector nog wel onder eigen naam.

lees meer


Minder vervoer van fosfaat in dierlijke mest

In de eerste 9 maanden van 2018 is er door intermediairs bijna 27 miljoen ton mest vervoerd met daarin 99,2 miljoen kilo fosfaat en bijna 173 miljoen stikstof. Daar waren ruim 805.000 transporten voor nodig. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dat is gebaseerd op de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest die de dienst heeft ontvangen. Het aantal transporten ligt 3,7% lager dan in de vergelijkbare periode in 2017. Het vervoerde volume is 2,8% minder en de hoeveelheid fosfaat die werd vervoerd 16%.

lees meer


NEN neemt internationaal VERA-secretariaat over

Sinds 1 oktober heeft NEN het internationaal VERA-secretariaat overgenomen van Duitsland. VERA staat voor 'Verification of environmental technologies for agricultural production'. Het doel van VERA is het testen en verifiëren van milieutechnologieën in de landbouwsector. Op deze manier is het mogelijk om vast te stellen in hoeverre een technologie de emissies kan reduceren van bijvoorbeeld ammoniak, fijnstof of geur. VERA is in 2008 opgericht om de uitdagingen van agrarische productie op milieugebied te helpen oplossen. Het is een internationale samenwerking tussen Nederlandse, Duitse en Deense milieu- en landbouwautoriteiten.

lees meer


Export van fosfaat in mest nam in eerste 9 maanden van 2018 met 23% af

De Nederlandse veehouderij heeft in de eerste drie kwartalen van 2018 ruim 2,36 miljoen ton mest in het buitenland afgezet met daarin bijna 26,3 miljoen kilo fosfaat en 28,5 miljoen kilo stikstof. Wanneer de export wordt bekeken vanuit de afzet van fosfaat is de uitvoer bijna 23% lager dan in de eerste negen maanden van 2017. Dat blijkt uit een overzicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebaseerd op gegevens uit de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest.

lees meer


Gelders biogasbedrijf werkt nog niet veilig genoeg

Een biogasbedrijf in Gelderland moet binnen 4 maanden aantonen op welke wijze de explosiegevaren beheerst worden. Anders moet het bedrijf wekelijks 2.500 euro betalen tot een maximum van 25.000 euro. Al sinds 2014 weigert het bedrijf om een Explosie Veiligheidsdocument te maken, ondanks dat het al één boete opgelegd heeft gekregen.

lees meer


Veenhuis Machines stopt samenwerking met Kverneland voor bedienen van Duitse markt

Veenhuis Machines neemt de verkoop en service van de machines voor het bewerken, transporteren en aanwenden van mest in Duitsland vanaf 1 december 2018 voor eigen rekening. Hiermee komt vanwege strategische redenen een einde aan de samenwerking met Kverneland. Vanaf 1 december 2018 kunnen dealers en klanten rechtstreeks contact opnemen met Veenhuis Machines om de juiste mestbewerking, -transport en –aanwendingstechniek voor hun klanten en bedrijf te bepalen.

lees meer


TBL Techniek introduceert 9,75 meter brede bemester

TBL Techniek uit Lettele heeft het afgelopen mestseizoen uitgebreid getest met een 9,75 meter brede TBL-zodenbemester. De machine heeft dit mestseizoen gedraaid bij Loonbedrijf De Weer in Bornerbroek. Vorig mestseizoen heeft TBL Techniek met een 15 meter brede zodenbemester ruim 50.000 m3 mest uitgereden. Uit reacties van gebruikers bleek dat er in Nederland behoefte is aan een zo breed mogelijke machine, welke toch uit 3 delen bestaat en dus snel in en uit te klappen is. Vervolgens heeft TBL Techniek een 9.75 meter brede machine ontwikkeld die binnen de wettelijk toegestane hoogtes en breedtes vervoerd kan worden.

lees meer


Eén op vijf pocketvergisters in Vlaanderen voldoet niet aan verwachtingen

Pocketvergisting – de productie van biogas uit mest in een kleine installatie met een geïnstalleerd vermogen tot 10 kilowatt – won de laatste jaren aan populariteit in de melkveehouderij in Vlaanderen. In de afgelopen jaren werden er 75 van dit type installaties op Vlaamse veehouderijbedrijven geplaatst. Het blijkt echter dat 16 van deze 75 pocketvergisters in 2017 al geen energie meer produceerden. Waar in 2016 de pocketvergisters nog zorgden voor 2.183 megawttuur aan elektriciteit en 6.740 megawattuur warmte, was dat in 2017 afgenomen naar 1.942 megawattuur elektriciteit en 6.740 megawattuur groene warmte.

lees meer


Co-vergister in Harderwijk klaar voor ingebruikname

Ondernemer Jan Bakker heeft samen met het waterschap Vallei en Veluwe in Harderwijk een bio-energiecentrale laten bouwen. Het betreft een co-vergister die eind november in gebruik wordt genomen. De vergister staat op het industrieterrein van Harderwijk, op de grond van het waterschap. De capaciteit bedraagt 100.000 ton per jaar. Daarvan is 65% rundveedrijfmest en de overige 35% bestaat uit co-producten zoals bietenpulp of graanresten.

lees meer


Afwijkingen in monsters van biologische verwerkte van mest

Uit onderzoek van het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) blijkt, dat de afwijkingen tussen de inhoudswaarden op vervoersdocumenten en de waarden die worden bepaald tijdens controles van biologisch verwerkte mest, vaak het gevolg zijn van meegezogen slib in het afgevoerde effluent. De inhoudswaarden van effluent op de vervoersdocumenten en de waarden die worden bepaald bij controles, verschillen bovendien het sterkst op het einde van het bemestingsseizoen. Op dat moment is het effluentbekken vaak nagenoeg leeg, en wordt bij het vullen van de vrachten meer slib meegenomen. Daardoor wijkt de werkelijke samenstelling af van de samenstelling die is bepaald in het begin van het bemestingseizoen.

lees meer


Informeel akkoord over Europese meststoffenwetgeving

Dinsdag 20 november is een informeel akkoord bereikt tussen Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie over een nieuwe Europese meststoffenverordening. Door deze wetgeving zal de productie van nieuwe bemestingsproducten gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen worden gestimuleerd. Daarmee zou onder andere 30% aan fosfaatkunstmest bespaard kunnen worden. Bovendien mogen deze gerecyclede meststoffen, door het opstellen van Europese normen, vrij verhandeld worden op de Europese markt. De nieuwe verordening moet in 2021 van kracht worden.

lees meer


Bereidheid van varkenshouders om in mestverwerking te investeren lijkt toe te nemen

In het Nieuwe Oogst Opiniepanel waar door 306 varkenshouders aan deelgenomen werd geeft 54% aan bereid te zijn om in mestverwerking te investeren en leveringen van mest meerjarig te willen vastleggen. Daarmee lijkt de investeringsbereidheid in het verwerken van mest binnen de sector toe te nemen. Naar mate er meer dieren op een bedrijf worden gehouden, des de groter blijkt de bereidheid om geld te steken in mestverwerking. Daarnaast blijkt het animo om te investeren bij jongere varkenshouders groter dan bij hun oudere collega's.

lees meer


Vleeskuikenhouder verbrandt mest op eigen erf

Vleeskuikenhouder Ramon Harmes uit Klazienaveen investeerde in mestverbranding op het eigen bedrijf. De Drentse pluimveehouder moderniseerde zijn bedrijf in de afgelopen jaren en breidde uit naar 270.000 kuikens. De 2.500 ton mest die de kuikens jaarlijks produceren wordt via de drooginstallatie gedroogd tot 85% droge stof. De gedroogde mest wordt gehygiëniseerd. Na het drogen is er nog 1.700 ton over. Daarvan wordt 700 ton verbrand. De warmte van de kachel gebruikt Harmes voor het verwarmen van de stallen en alle bijgebouwen. De resterende 1.000 ton droge mest wordt afgezet voor de productie van korrels.

lees meer


'Geen aanwijzing dat mestfraude in Nederland ook impact in Vlaanderen heeft'

In het zuiden van Nederland zijn maandag 19 november huiszoekingen gedaan in een onderzoek naar mestfraude. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verdenkt een groot landbouwadviesbureau van het gebruik van 'creatieve oplossingen' om de mestboekhouding van veehouderijbedrijven op papier te doen kloppen en van gesjoemel met cijfers van mesttransporten. De Vlaamse Mestbank heeft geen aanwijzingen van fictieve mesttransporten vanuit Nederland naar Vlaanderen.

lees meer


Europese Commissie werkt aan een nieuwe definitie voor dierlijke mest

Parallel aan de besprekingen over de nieuwe mestverordening werkt de Europese Commissie aan een nieuwe definitie voor dierlijke mest. In de huidige definitie worden ook verwerkte producten uit dierlijke mest nog als dierlijke mest beschouwd, terwijl ze in essentie niet meer zo beschouwd hoeven te worden. In Nederland lopen op dit moment verschillende pilots met mestverwerking, waarbij mineralenconcentraten worden geproduceerd die kunstmest kunnen vervangen maar volgens de Europese definitie nog als dierlijke mest moeten worden beschouwd. Als de nieuwe verordening van kracht is, zullen dergelijke mineralenconcentraten, voorzien van een Europees CE-keurmerk, verhandeld kunnen worden naar het buitenland, zonder dat andere lidstaten extra eisen opleggen.

lees meer


Provincie Zuid-Holland steunt onderzoek naar toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte

De provincie Zuid-Holland maakt op verzoek van de Provinciale Staten komend jaar 200.000 euro vrij om onderzoek te doen naar dierlijke mest met een verlaagd fosfaatgehalte. Bij de behandeling van de begroting op 14 november werd een amendement van de VVD waarin dat wordt bepleit gesteund door de fracties van GroenLinks, SP, D66, Leefbaar Zuid-Holland, 50Plus, Groep Zuid-Holland, SGP, CU, CDA en PVV.

lees meer


Cumela Nederland: 'Mestketen is op de goede weg'

Ten onrechte wekt NRC in het vervolgartikel over mestfraude deze week de indruk dat er in een jaar op dit punt nog weinig is veranderd, stelt de brancheorganisatie voor loonwerkers en mesttransporteurs Cumela Nederland. Er is door de sectorpartijen niet alleen een plan van aanpak gemaakt, ook belangrijke vormen van fraude zijn uitgebannen. Daarnaast is de hoeveelheid mest fors verminderd. Al voor de krantenartikelen vorig jaar verschenen stond de mestfraude bovendien al heel duidelijk op het netvlies bij zowel bedrijfsleven als overheid en werden er allerlei maatregelen voorbereid, aldus Cumela.

lees meer


'Greenferm verwerkt mest voor 15,80 euro per ton'

Varkenshouders die mest willen laten verwerken bij Greenferm in Apeldoorn betalen straks 11,80 euro per ton mest plus 1 euro per kilogram fosfaat. Dat is exclusief transportkosten die afhankelijk zijn van de transportafstand. Voor 100 kilometer geldt een tarief van 8,40 euro per ton. Dat vertelde Willem Berkhof tijdens de Thema-avond Mest van Pig Business op woensdag 14 november in Dalfsen.

lees meer


Brede samenwerking in Limburg om mestfraude op te sporen en tegen te gaan

Een groot aantal partners op het gebied van toezicht en handhaving gaan in Limburg intensiever samenwerken. Dat spraken de partijen af tijdens een bestuurlijk overleg in oktober in de gemeente Nederweert. De samenwerking gaat zich zowel richten op het bestuurlijk als operationeel niveau. De aanleiding dat de partners de samenwerking willen intensiveren en optimaliseren zijn diverse signalen over de mestfraude.

lees meer


Gemeente Apeldoorn trekt vergunning voor mestvergister in Klarenbeek mogelijk in

De verleende vergunning voor de bouw van een mestvergister door een veehouder in Klarenbeek wordt mogelijk ingetrokken. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn wil daar stappen toe zetten, omdat de veehouder te lang heeft gewacht om de installatie daadwerkelijk te realiseren. De vergunning werd al in 2009 verleend, maar sindsdien werden diverse procedures gevoerd door omwonenden met het doel de bouw tegen te houden uit vrees voor stank- en verkeersoverlast. In januari van dit jaar sprak de Raad van State zich over de zaak uit en daarbij bleef de vergunning in stand. Omdat bouwactiviteiten sindsdien uitbleven dienden omwonenden bij de gemeente in september opnieuw een verzoek in om de vergunning in te trekken. Daar wil het college gehoor aan geven.

lees meer


CZAV ziet kansen voor nieuwe organische meststoffen

<div id='lead'>CZAV kent al tientallen jaren een samenwerking met handelaren die organische mest leveren. Voorheen werd organische mest voornamelijk toegepast

lees meer


Geen alternatieve locatie beschikbaar voor biovergister van Engie in gemeente Reimerswaal

<div id='lead'>De Zeeuwse gemeente Reimerswaal kan energiebedrijf Engie geen andere geschikte locatie in de gemeente aanbieden voor de bouw van

lees meer


Internationaal project ReNu2Farm focust op hergebruik van reststromen als meststoffen

Hergebruik van reststromen – zoals mest, afvalwater en afval uit de voedselketen – en het terugwinnen van meststoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een efficiëntieverbetering van het meststoffengebruik. Dat helpt Europa bij de transformatie naar een meer circulaire economie. De onderzoekers van het recent gestarte Noordwest-Europese project ReNu2Farm, met als Vlaamse partners de Universiteit Gent en onderzoeksinstituut Inagro, formuleren beleidsaanbevelingen en stippelen acties uit om het gebruik van teruggewonnen meststoffen te verhogen.

lees meer


Openbaar Ministerie kritisch over strategie van Schouten om mestfraude aan te pakken

<div id='lead'>Sinds de publicaties over grootschalige fraude bij de afzet van mest door NRC in november vorig jaar is er

lees meer


Schouten past Meststoffenwet aan met oog op zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

<div id='lead'>Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en

lees meer


CCS ontwikkelt nieuwe technologie voor mestverwerking

CCS Energie-advies uit Deventer en het bedrijf ProfitNutriënts uit Aerdenhout hebben een nieuwe technologie voor mestverwerking op boerderijschaal ontwikkeld, waarbij de mest wordt vergist en het digestaat een nabewerking krijgt. Er draait een pilotinstallatie op proefboerderij KTC de Marke in Hengelo (Gld). De bewerking van de mest kent 4 processtappen.

lees meer


BMC Moerdijk heeft in as een exportproduct dat geld oplevert

De pluimveemestcentrale BMC Moerdijk verbrandt pluimveemest voor de opwekking van elektriciteit. De fosfaat en kali blijven achter in de as en die wordt als meststof benut. De as wordt vooral afgezet naar België, Frankrijk en Engeland. Daar wordt de as rechtstreeks als meststof gebruikt of als grondstof ingezet door meststoffenproducenten. In Engeland en Frankrijk gelden prijzen geleverd op de boerderij van ongeveer 120 per ton as, bij gehaltes van 110 kilo fosfaat en 120 kilo kali per ton. Dat vertelt Gerd-Jan de Leeuw, manager Mest en mineralen bij BMC Moerdijk.

lees meer


Basis voor mestverwerking door Greenferm ligt in mestscheiding

Greenferm in Apeldoorn gaat geen mest vergisten. De mest wordt gescheiden in een dikke en dunne fractie, waarbij de dikke fractie wordt opgewaardeerd met de mineralen van de dunne fractie. Zo wordt een product vervaardigd dat interessant is om te exporteren. De dunne fractie wordt gezuiverd en mag het riool in. Boeren moeten rond de 11 euro per ton mest betalen. Het idee is dat deelnemers bij een plus in de opbrengst van de dikke fractie daar ook de helft in meedelen. Dat meldt Berend Dunsbergen die 25% aandelen in Greenferm heeft. De overige 75% van de aandelen zijn recent verworven door mestdistributeur Berkhof uit Scherpenzeel.

lees meer


OOC Terminals wil op korte termijn nieuwe vergunning voor mestverwerking in Oss aanvragen

Eric Nooijen, directeur van OOC Terminals, verwacht nog binnen een maand met een nieuwe vergunningaanvraag voor een mestverwerkingsinstallatie aan de haven in Oss te komen. OOC Terminals werkt in het mestverwerkingsproject samen met de boerencoöperatie MACE. Het plan is om in Oss jaarlijks 500.000 ton varkensmest uit de Peel te verwerken. Nooijen stelt dat mest vooral een logistiek probleem betreft. In Nederland is er een overschot, maar in andere delen van de wereld is er een tekort. Het gebruik van organische mest is volgens hem goed voor de toekomst van de landbouw. Want door gebruik van kunstmest verschraalt de bodem.

lees meer