Actualiteit

VCM publiceert informatiedocument voor toelating kunstmestvervangers

VCM, het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking, heeft een informatiedocument gemaakt en dit aangeboden aan DG ENVI van de Europese Commissie en aan beleidsmakers in Vlaanderen en Nederland.

lees meer


Mestzak van veehouderijbedrijf in Maarkedal scheurt open

In het Belgische Maarkedal is maandagavond 22 februari 100 m3 mest uit een nieuwe mestzak gelopen. De eigenaar deed er alles aan om de schade voor de omgeving te beperken. De veehouder had de mestzak met een capaciteit met 250 m3 mest nog maar recent aangekocht. Door een nog onbekende oorzaak is de mestzak opengescheurd.

lees meer


Uitnodiging voor webinars Leerreis Nutriëntenkringloop

Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Leerreis Nutriëntenkringloop. Wat kunnen, en wat willen we van elkaar leren, welke hobbels kunnen we oplossen en op welke onderwerpen kunnen we samenwerken? In de leerreis Nutriëntenkringloop krijgt u de kans om hiermee aan de slag te gaan.

lees meer


Rechtszaak over mestvergister Nistelrode

Afgelopen dinsdag was een zitting van gemeente Heesch en omwonenden tegen mestverwerkingsbedrijf Jennissen in Nistelrode. Een omwonende deed hierbij een dringend beroep om een nieuwe plek te zoeken voor het bedrijf. De verdediging ging hier niet in mee.

lees meer


Nieuwe co-vergister in Sterksel levert groen gas aan het gasnet

De nieuwe co-vergistingsinstallatie op bedrijventerrein Poort 43 in het Brabantse Sterksel levert sinds enkele weken groen gas aan het Nederlandse gasnet. In de installatie wordt jaarlijks 135.000 ton mest vergist in combinatie met 135.000 ton co-producten.

lees meer


Enquête Fertimanure naar wensen en gebruik van circulaire meststoffen

Het Europese project Fertimanure richt zich op het ontwikkelen van commercieel interessante, veilige en duurzame meststoffen uit mest, slib en levensmiddelenafval, en op het bevorderen van het toepassen in de praktijk. Als onderdeel van het project heeft men een enquête opgesteld waar behoeftes van gebruikers in kaart te brengen.

lees meer


Nieuw varkensstalconcept moet resulteren in lagere mestafzetkosten

Stalinrichter Vereijken werkt aan een nieuw huisvestingsconcept voor de varkenshouderij in samenwerking met de Franse coöperatie Cooperl. Een belangrijk doel daarbij is om de mestafzetkosten voor de varkenshouder te verlagen. Kern van het Trac-systeem is een mestsschuif onder de roosters die zorgt voor een directe scheiding van feces en urine en de opslag daarvan buiten de stal.

lees meer


Meer grip op ruwvoermanagement met precisiebemesting

Melkveehouders kunnen meer grip krijgen op het ruwvoermanagement door het gebruik van precisiebemesting. DLV Advies, melkveehouders en loonwerkers werken in verschillende projecten samen om te ontdekken wat de beste manier is om precisiebemesting op grasland toe te passen. 

lees meer


Merensteyn verwerkte in 2020 meer dan 170.000 ton mest

Merensteyn in het Limburgse Ysselsteyn heeft in 2020 meer dan 170.000 ton mest verwerkt. Daarbij is 85.000 water uit mest gehaald. Het verwerkingsproces is goed onder controle, zo meldt de eigenaar van de installatie, mestafzetorganisatie Mestac.

lees meer


'Voor efficiënte productie is mix van dierlijke mest en kunstmest nodig'

Met alleen gebruik van dierlijke mest zal de landbouwproductie in Nederland dalen. Door naast dierlijke mest ook gericht gebruik te maken van kunstmest is het mogelijk om efficiënter te produceren waardoor de reductiedoelstellingen in emissie voor 2030 haalbaar blijven. Dat werd gesteld door directeur Reinier Gerrits van brancheorganisatie Meststoffen Nederland in een webinar van kunstmestproducent Yara.

lees meer


De Marke wil kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest

Op KTC de Marke wordt al jaren gewerkt aan het optimaal benutten van dierlijke mest. Zo heeft dit proefbedrijf ervaring opgedaan met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie en het toevoegen van water aan drijfmest. Ook werkt De Marke met het vergisten van mest, het strippen van dunne fractie van digestaat en het toepassen van groene weide meststof als gedeeltelijke kunstmestvervangers. Al deze toepassingen leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan een hogere benutting van dierlijke meststoffen.

lees meer


Digestaatbemesting heeft geen negatief effect op het bodemleven

Bemesten van grasland met digestaat heeft geen negatief effect op het bodemleven, concludeert het Groningse onderzoeksbureau Bioclear Earth in een onderzoek in opdracht van de Noardlike Fryske Wâlden.

lees meer


'Groen Fosfaat moet erkenning van kunstmestvervanger krijgen'

DLV Advies heeft in 2014 samen met Memon de meststof 'Groen Fosfaat' ontwikkeld. De meststof is geschikt voor derogatiebedrijven in de melkveehouderij. De organische mestkorrels kunnen bovendien met zaaimachines worden aangewend. Memon en DLV Advies hopen dat de meststof snel een erkenning als kunstmestvervanger krijgt.

lees meer


STAB kritisch over geuremissieberekening in vergunning Jennissen

De nieuwe vergunning voor mestverwerking in Nistelrode door het loon- en mestransportbedrijf Jennissen in Nistelrode is op onjuiste gronden verleend. Dit stelt de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) die in opdracht van de rechtbank een studie deed naar de door de provincie Noord-Brabant verleende vergunning.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Sint-Oedenrode

In Sint-Oedenrode is bij een legkippenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het virus. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen 2 andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden het besmette bedrijf en de 2 bedrijven binnen 1 kilometer geruimd.

lees meer


Onderzoek naar effecten van mest op micro-organismen in de bodem

Onderzoekers van bureau Bioclear Earth in Groningen gaan in de drie noordelijke provincies de effecten van verschillende mestsoorten en mesttoeding op het bodemleven meten. Het gaat dan om wat de meststoffen doen met bacteriën en schimmels in de bodem. Het onderzoek gaat plaatsvinden op minimaal drie boerenbedrijven in Drenthe, Groningen en Friesland. 

lees meer


Bemesten voor een betere bodemsanering

De natuur is van zichzelf een prima schoonmaker. Bemesten met nitraat kan de biologische afbraak van gifstoffen in de bodem versnellen, ontdekte geo-hydroloog Johan van Leeuwen. Dat scheelt ook in de kosten.

lees meer


Gedeputeerde Noord-Brabant: "Mestverwerking moet onderdeel van de kringloop worden".

Provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan een PlanMER Mestverwerking. Samen met de gemeentes en waterschappen wordt hier onderzocht wat de beste plekken locaties zijn voor mestverwerking. In Nieuwe Oogst geeft de verantwoordelijk gedeputeerde, Elies Lemkes, een toelichting.

lees meer


Daling van stikstofbodemoverschot in de melkveehouderij in 2019

Melkveebedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid betrekking heeft, hebben in 2019 gemiddeld een fosfaatbedrijfsoverschot van 2 kilo per hectare. Het gemiddelde stikstofbodemoverschot bedroeg in 136 kilo per hectare, een daling van 38 kilo ten opzichte van 2018. Redenen zijn de lagere aanvoer van voedermiddelen en de gelijkblijvende afvoer van stikstof via dierlijke producten, dieren, mest en plantaardige producten. Het overschot is een resultante van veel aan- en afvoerposten en kan per jaar fluctueren. 

lees meer


Lage bodemoverschotten in de akkerbouw in 2019

Op de akkerbouwbedrijven waarop het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid is gericht, zijn in 2019 relatief lage stikstofoverschotten gerealiseerd. Het bedrijfsoverschot kwam, gemiddeld over de regio’s, uit op 95 kilo stikstof per hectare, het bodemoverschot op 106 kilo stikstof per hectare. Deze overschotten liggen 2% onder de langjarige gemiddelde overschotten, voor de periode 2014 tot en met 2018 en 12% onder de niveaus van 2018. 

lees meer


Etikettering producten voor EU meststoffenverordening 2019/1009

De Europese Commissie heeft gisteren een document uitgegeven over het label van bemestingsproducten in de nieuwe Europese Meststoffenverordening. Het beantwoordt basisvragen zoals welke informatie verplicht is op het etiket, in welke taal, hoe informatie te verstrekken over opslag- en gebruiksinstructies en nog veel meer.

lees meer


Nieuwe technieken leiden tot terugwinning van nutriënten uit mest

De meeste mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen berusten op biologische verwerking. Daarna volgen mestvergisters en composteringsinstallaties. Er komt meer aandacht voor het terugwinnen van nutriënten door reststromen efficiënter te gebruiken. Om die innovatie te ondersteunen, richtte de Vlaamse overheid het online platform Nutricycle op. 

lees meer


Zicht op PlanMER Mest voor provincie Noord-Brabant

Na jaren voorbereiding komt er zicht op het PlanMER Mest voor de provincie Noord-Brabant. Gemeenten hebben met de provincie en de waterschappen afspraken gemaakt. In het plan worden de kaders aangegeven waar en onder welke voorwaarden in de provincie mestverwerking mogelijk moet zijn. 

lees meer


Laag stikstofoverschot na vergisten van mest en strippen van digestaat

De combinatie van mest vergisten en bewerkt digestaat levert een stikstofreductie op. van maximaal 37 kilo stikstof per hectare. Mest verdunnen met water in de verhouding 2:1 reduceert het stikstofoverschot op een melkveebedrijf met maximaal met 20 kilo per hectare. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, proefbedrijf KTC de Marke en DLV Advies.

lees meer


Bright Biomethane levert biogasopwerkingssysteem aan Twence

Het bedrijf Bright Biomethane uit Enschede gaat het biogasopwerkingssysteem leveren aan afvalverwerkingsbedrijf Twence voor de mestverwerkingsinstallatie die wordt gerealiseerd in Zenderen. De installatie zorgt dat het geproduceerde biogas uit varkensmest wordt omgezet naar groen gas.

lees meer


Nieuwe video over mestverwerking bij Groot Zevert Vergisting

Groot Zevert Vergisting te Beltrum realiseerde in samenwerking met onder andere Nijhuis Industries en onderzoekers van Wageningen University & Research de afgelopen jaren een proces voor de totaalverwaarding van vergistte varkensmest. Onderzoeker Oscar Schoumans van presenteert een nieuwe video over dit proces. 

lees meer


'Geen mest uitrijden op bevroren bodem'

Met ingang van dinsdag 16 februari start het uitrijdseizoen van drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib. De bodem is echter nog bevroren en er liggen in veel gebieden ook nog resten sneeuw op het land. Zolang er nog sneeuw zichtbaar is op het land, mag mest uitrijden in ieder geval niet. Als de bodem nog bevroren is ook niet.

lees meer


CCS Energie-advies organiseert webinar over mono-mestvergisting

CCS Energie-advies organiseert op donderdag 11 maart om 13:00 uur een kort webinar. Daarin gaan specialisten van het bureau in op de vraag hoe mono-mestvergisting is in te passen op het boerenbedrijf en in welke sitauties het interessant kan zijn om de techniek in samenwerking met andere partijen toe te passen.

lees meer


Iets meer stikstof en minder fosfaat in mest in 2020

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest is in 2020 vergeleken met 2019 met bijna 1% toegenomen tot 494 miljoen kilogram. Dat is nog onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram, 2,8% minder dan in 2019, en bleef ruim onder het fosfaatplafond. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Schouten werkt aan overgangsregeling voor gecombineerde fosfaatindicator

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft al laten weten met een overgangsregeling te komen voor de invoering van de gecombineerde indicator voor bepaling van de fosfaattoestand van de bodem, die per 1 januari in werking is getreden. Ze wil dat meenemen in een bredere overgangsregeling, zo meldt de minister aan de Tweede Kamer.

lees meer


Webinar CCS Energie-advies: “Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen”

CCS Energie-advies begeleidt al ruim 25 jaar ondernemers in de realisatie van biogasinstallaties. Voor geïnteresseerden organiseert het bedrijf op donderdag 11 maart om 13:00 uur een kort webinar, waarin ze ingaan op de vraag: “Mono-mestvergisting op het boerenbedrijf, zelf doen of liever samen?”

lees meer


Mestverwerkingsbedrijf Fertikal verliest vergunning

Na een reeks huiszoekingen donderdag in een onderzoek naar mestfraude heeft de Vlaamse  Mestbank de vergunning van het mestverwerkingsbedrijf Fertikal ingetrokken. Het Belgische bedrijf is een van de grootste mestverwerkende ondernemingen in West-Europa.

lees meer


RVO.nl ontvangt 16.854 aanvragen voor derogatie

Tot 31 januari konden agrarisch ondernemers een aanvraag voor een vergunning voor derogatie van de Nitraatrichtlijn in 2021 indienen. Momenteel zijn 16.854 aanvragen geregistreerd.  Dat melt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Rendac gaat slachtafval duurzaam verwaarden tot groen gas en meststoffen

Rendac, net als Ecoson onderdeel van Darling Ingredients en verwerker van dierlijk restmateriaal, gaat haar productie verder verduurzamen door een gedeelte van haar aanvoer separaat te verwerken. Op deze manier kan Rendac zowel haar duurzame energieproductie verhogen als inspelen op de verwachte toenemende vraag naar organische meststoffen. Het gaat hierbij om categorie 2 slachtbijproducten, de categorie waar ook dierlijke mest onder valt.

lees meer


Spoelen van mest van roostervloeren reduceert ammoniak fors

Op de Dairy Campus wordt het project 'mestscheiding in melkveeveestallen' uitgevoerd. Resultaten laten zien dat vooral het regelmatig spoelen van mest op de roosters leidt tot fors lagere ammoniakverliezen.

lees meer


Boerderij van de toekomst: Gras en gerst voor mest

De Boerderij van de toekomst in Flevoland heeft een kringloop met een melkveehouder zonder eigen grond. Het idee is dat de goede akkerbouwgrond in Flevoland maximaal wordt gebruikt voor het telen van voedsel, en niet voor de veevoederteelt.

lees meer


"Hoe een Apeldoornse mestverwerker 350.000 ton Veluwse gier omtovert in ‘superpoeder’ voor boeren"

Van de nood - het vaderlandse mestoverschot - een deugd maken. Dat is wat de Apeldoornse mestverwerker Greenferm doet. Sinds juli vorig jaar verwerkt ze op industriegebied Ecofactorij duizenden tonnen varkens- en koeienmest tot compost, die in Frankrijk en Duitsland fluks over de akkers gaat. Volgens een ‘uniek procedé’, dat niet of nauwelijks tot stankoverlast zou moeten leiden. Een positief artikel over de mestverwerking van Greenferm in dagblad De Stentor.

lees meer


Acht invallen in Nederland bij Vlaams mestfraudeonderzoek

In het kader van een groot onderzoek naar mogelijke mestfraude in Vlaanderen zijn er op donderdag 11 februari ook invallen gedaan op 8 plekken in Brabant, Limburg en Utrecht. Een mestverwerkingslocatie in het Brabantse Esbeek is een van de locaties die werd bezocht.

lees meer


Raad van State eist betere onderbouwing voor locatie mestbassin in Nieuwolda

De gemeente Oldambt  krijgt van de Raad van State bijna 4 maanden de tijd om te verklaren waarom is meegewerkt aan de aanleg van een mestbassin midden in open terrein in van plaats van op het erf van de eigenaar in Nieuwolda. In de vergunningprocedure voor de aanleg van het bassin is de keuze voor de huidige locatie niet goed onderbouwd met ruimtelijke – en milieuargumenten, stelt het rechtscollege in een tussenuitspraak op woensdag 10 februari.

lees meer


Tientallen huiszoekingen in Vlaanderen in onderzoek naar mestfraude

In de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen en in Nederland vonden donderdagochtend 11 februari 32 simultane huiszoekingen plaats in het kader van een grootschalig onderzoek rond mestfraude. Dat meldt het Antwerpse parket. Vooral een groep landbouwbedrijven met hoofdvestiging in Merksplas en een mestverwerkend bedrijf in de Waaslandhaven staan onder de aandacht.

lees meer


Aandachtspunten bij bemesting van Vlaamse Mestbank

De manier waarop bemest wordt is bepalend voor de impact op de waterkwaliteit. Om die impact te beperken moeten boeren en tuinders met verschillende zaken rekening houden. De Vlaamse Mestbank somt een aantal aandachtspunten en nieuwigheden op.

lees meer


Rechter moet oordelen over mestverwerking bij Haelen

De plannen voor het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein Zevenellen bij Haelen van 6 Limburgse varkenshouders moeten worden getoetst bij de rechter. Een dorpsraad in Leudal maakt bezwaar tegen de verleende vergunningen.

lees meer


'Goed lopende mestexport remt innovaties bij mestverwerking'

De huidige mestexport is ruim voldoende om te voldoen aan de eisen voor mestverwerking. Dit blijkt onder meer uit de lage prijs voor vervangende verwerkingsovereenkomsten. De export leunt echter sterk op pluimveemest en dikke fractie niet ver over de grens. Op wat langere termijn maakt die situatie het investeren in nieuwe initiatieven voor mestverwerking lastig, stelt Jan Roefs, directeur van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM). 

lees meer


Bio Transitie Centrale De Peel moet in juli weer operationeel zijn

Het bedrijf Bio Transitie Centrale De Peel in Odiliapeel wordt naar verwachting in juli weer operationeel. Dat stelt Henk Willems van VP-Hobe. Eind 2019 moest het faillissement worden aangevraagd voor het mestverwerkingsbedrijf. In mei 2020 werd een doorstart aangekondigd. Enkele weken geleden zijn alle oude zaken afgewikkeld en is de financiering voor de herstart rondgekomen

lees meer


'Mestkelders bij melkveebedrijven zitten minder vol dan in andere jaren'

De mestkelders raken bij een aantal melkveebedrijven behoorlijk vol. Toch is de noodzaak om al te kunnen uitrijden minder dringend dan in andere jaren, merken loonbedrijven. Vanaf 16 februari is uitrijden van drijfmest weer toegestaan. Op maispercelen op zand mag dat vanaf 15 maart. De maispercelen moeten dan zijn gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

lees meer


Mest bevat veel waardevolle stoffen

In een circulaire economie worden nutriënten uit mest en gehaald en wordt het organisch materiaal dat overblijft als bodembverbeteraar benut. De teruggewonnen voedingsstoffen kunnen dienen als vervanging van kunstmest. Andere stoffen, zoals fosfaat, kunnen ergens anders voor gebruikt worden. Zeker op plaatsen waar een fosfaat te kort is.

lees meer


Mineralenproduct pakt schuimprobleem en stikstofverlies in mestkelders aan

Het bedrijf Cebo Holland uit IJmuiden levert onder andere producten op basis van gemodificeerde kleimineralen. Daarmee kan het probleem van stikstofverlies en schuimvorming in mestkelders worden aangepakt. Ook blijft de mest beter mixbaar en verwerkbaar en is er minder koekvorming in de mestkelder. Berg Fourage uit Nunspeet werkte mee aan de ontwikkeling en verkoopt deze FX mineralen in de veehouderij.

lees meer


Coöperatie 7-LL koopt kavel op Bedrijvenpark Zevenellen

Een collectief van zes Limburgse varkenshouders uit de gemeenten Leudal en Nederweert gaat een mestverwerkingsinstallatie bouwen. Ze hebben daarvoor een perceel van 1,35 hectare gekocht op bedrijvenpark Zevenellen bij Healen.  Met het plan is een totale investering van 3,5 miljoen euro gemoeid. Er ontstaat daarbij voor 10 mensen werk.

lees meer


MEZT genomineerd als 'Water innovator of 2021'

MEZT is een technologie in ontwikkeling, waarmee ionen als ammonium, kalium, fosfaat selectief uit vloeistoffen kunnen worden gehaald. De innovatie is nu een van de drie gegadigden om de prijs 'Water innovator of the year 2021' te worden.

lees meer


Bouw mestverwaardingsinstallatie Twence in februari van start

Na jaren van voorbereidingen, een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020 en voldoende mestcontracten kan in februari definitief het startschot voor de bouw van de mestverwaardingsinstallatie van Twence in Zenderen gegeven worden.

lees meer


'Kleine aanpassing in wet zorgt voor grote omslag richting precisiebemesting.'

In Nieuwe Oogst legt Herre Bartlema, al ruim 20 jaar specialist op het gebied van precisiebemesting, uit dat een kleine aanpassing van het besluit gebruik meststoffen grote gevolgen kan en zal hebben op het traditionele gebruik van kunstmeststrooiers, en dat het een opmaat is naar de transitie naar precisiebemesting, zo circulair mogelijk.

lees meer


Den Ouden Groep neemt Plant Health Cure over

De Den Ouden Groep uit Schijndel, eigenaar van o.a. mestkorrelproducent Ferm-O-Feed, heeft per 1 januari 2021 het bedrijf Plant Health Cure (PHC) overgenomen van Pius Floris.

lees meer


Webinar Bodem en Bemesting Akkerbouw

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) organiseert op 18 februari a.s. een webinar op het gebied van bodembeheer.

lees meer


Mest en urine in de stal gescheiden met lopende band

De Deense stalinrichter Staldmæglerne heeft met Delta X een systeem ontwikkeld waarbij er gebruik wordt gemaakt van een afvoerband in een geul. De vast mest en de urine wordt elk naar een andere kant van de stal afgevoerd.

lees meer


Zorgvuldig bemesten langs watergangen

Op klei, veen en zand is het bemesten met vaste mest momenteel toegestaan. Een aantal waterschappen wijzen er nadrukkelijk op goed rekening te houden met het niet bemesten van de bemestingsvrije zone. Naast meststoffen in de sloot, en dus ook het verlies van kostbare meststoffen, kan het niet zorgvuldig bemesten van vaste mest een boete opleveren en een korting betekenen op de betalingsrechten van de grondgebruiker.

lees meer


Aandacht voor veilig werken met mest

Wanneer mest in beweging wordt gebracht, kunnen er gevaarlijke gassen uit de mest vrijkomen. Het gaat om stoffen als zwavelwaterstof, ammoniak, methaan en blauwzuurgas. Het inademen van deze gassen is zodanig schadelijk dat iemand binnen enkele seconden het bewustzijn kan verliezen.  De gassen verdringen zuurstof, wat ook tot levensgevaarlijke situaties leidt. De gassen komen vrij bij het verpompen of mixen van mest en bij het breken van de koek op de drijfmest.

lees meer


Veel interesse Nederlandse bedrijven in Franse sector biovergisting

Ruim zestig bedrijven deel aan een online presentatie van de marktstudie “Biogas in Frankrijk”, die onlangs is gehouden, georganiseerd door de landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Parijs en NBSO.

lees meer


Landal Greenparks plaatst biovergister op vakantiepark

Landal GreenParks heeft onlangs een biovergister geïnstalleerd op een vakantiepark. Voedselresten en ander organisch afval worden omgezet in biogas en circulaire plantenvoeding. Dat levert belangrijke duurzaamheidsvoordelen op; er hoeft geen gft-afval meer te worden opgehaald, met het biogas wordt het zwembad verwarmd en de hoogwaardige plantenvoeding wordt als ‘groene mest’ ingezet bij het groenonderhoud op de parken.

lees meer


Percentage weidegang melkveehouders 2020: 83,7%

Het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, steeg het afgelopen weideseizoen naar 83,7 procent. Dat is een record, en ruimschoots boven het doel dat de zuivelsector zich voor dit jaar had gesteld.

lees meer


Video toelichting op droogproject voor pluimveemest in China

China levert grote inspanningen om milieuvriendelijker te worden. Pluimveehouders die hun milieu-impact willen verbeteren, kiezen er vaak voor om pluimveemest direct op de boerderij te drogen. Dit vermindert de uitstoot van stof, ammoniak en geur van de mest. De gedroogde mest is een goede meststof en kan gemakkelijk worden opgeslagen en vervoerd. Hat Aaltense bedrijf Dorset ontwerpt dergelijke installaties.

lees meer


Nedmag wil magnesiumchloride benutten voor het verrijken van mest

Nedmag wint zuiver magnesiumzout, dat diep onder de grond in Noord-Nederland ligt en verwerkt dat tot magnesiumchloride, magnesiumoxide en calciumchloride. Voor magnesiumchloride ziet Nedmag gebruiksmogelijkheden om mest te verrijken, om er een waardevollere meststof van te maken. Verrijking vermindert ook de uitstoot in stallen. Nedmag doet hier momenteel vervolgonderzoek naar.

lees meer


Vervaet Quad 550, vierwielige bemester met tankinhoud van 21 kuub

Machinebouwer Vervaet uit Biervliet komt met de Vervaet Quad 550, een vierwielige bemester met een tankinhoud van 21 kuub en een Volvo-motor van 550 pk. De machine weegt leeg 20 ton en kan met zijn motorvermogen en 8 ton hefkracht vlot een schijveneg van 8 meter breed door de grond trekken. De maximale snelheid is 40 kilometer per uur en de binnenste draaicirkel is 8,3 meter.

lees meer


Mestbeleid door Tweede Kamer controversieel verklaard

Het mestbeleid zal pas na de verkiezingen van 17 maart in de Tweede Kamer worden behandeld. De Tweede Kamer heeft het onderwerp dinsdagmiddag 2 februari controversieel verklaard. Ook de invoering van het systeem realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen per 1 januari 2021 ligt daarmee niet vast.

lees meer


Studie naar extra vergunningruimte door mestvergisten en mest strippen

DLV Advies onderzoekt of monovergisting van dagverse mest in combinatie met het strippen van de vergiste mest mogelijkheden biedt om op de vergunning van melkveebedrijven uit te breiden in dieraantallen. Voor een aantal veehouders wordt dit momenteel vertaald in een vergunningaanvraag. Ook de mogelijkheid voor het eventueel verkopen van de 'gewonnen' ammoniak in de vorm van rechten wordt geanalyseerd.

lees meer


Schouten schrapt verplichting om drempels aan te leggen in ruggenteelten

Minister van  Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert de verplichting om drempels aan te leggen in de ruggenteelten op klei- en lössgrand om zo ongwenste afvloeiing van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen toch niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft de minister in een motie gevraagd om af te zien van de maatregel en daar geeft zij gehoor aan.

lees meer


Voldoende mestcontracten afgesloten voor Twence

Er zijn voldoende mestcontracten afgesloten om in februari definitief het startschot te geven voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen. Door een intensieve samenwerking met intermediairs, varkenshouders en belangenorganisaties is dat in een paar maanden gelukt, aldus algemeen directeur Marc Kapteijn.

lees meer


Mestsilo mag maximaal 2,5 meter hoog zijn in provincie Groningen

De provincie Groningen beperkt de hoogte van mestsilo’s in het buitengebied voorlopig tot 2,5 meter. De beperking geldt in elk geval tot de komende evaluatie van de provinciale omgevingsverordening over ongeveer 2 jaar. LTO Noord dringt in een zienswijze op de provinciale omgevingsverordening aan op het afzien van een maximum hoogte. 

lees meer


VP-Hobe gaat mestverwerker voor Twence bouwen

Het bedrijf VP-Hobe, met vestigingen in het Limburgse America en het Brabantse Luyksgestel, mag begin februari starten met de bouw van de fabriek, waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat.  Na jaren voorbereiding en een positieve uitspraak van de Raad van State in oktober 2020, kan in februari definitief het startschot gegeven worden voor de bouw van de mestverwerkingsinstallatie van Twence in Zenderen. 

lees meer


Duits bedrijf haalt waterstof uit mest

Het Duitse bedrijf Graforce heeft een technologie ontwikkeld om waterstof uit mest te winnen. Hiervoor is de helft minder elektriciteit nodig om 1 kg H2 te winnen in vergelijking met elektrolyse van water.

lees meer


Inspecties op veiligheidsrisico’s bij het werken met mest

In februari 2021 gaat de Inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van  veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengen.

lees meer


Groen Gas: hoe en wat? Een webinar op instapniveau

Van het gas af. Biomassa exit. Biovergisting wel of niet. Biogas. Over groen gas valt veel te zeggen, en wordt vooral veel gezegd, zin en onzin. Het is een doolhof en de nuance is al gauw zoek. De 'New Energy Coalition' organiseert daarom op 10 februari een webinar van een uur om een overzicht te geven. Wat is groen gas? Welke plaats neemt het in ons energiesysteem in en waarom? Wat is de stand van zaken nu en in de toekomst?

lees meer


Ook in de Zuidoostelijke akkerbouw zou de nitraatrichtlijn haalbaar kunnen zijn

Op Proefboerderij Vredepeel wordt al langdurig bodem- en bemestingsonderzoek uitgevoerd. Resultaten uit 2018 en 2019 zijn bemoedigend: goede gewasopbrengsten gingen daar samen met lage nitraatuitspoeling, onder de norm van 50 mg per liter. Een scherpe bemesting met weinig verliezen en vooral het telen van goede groenbemesters in het najaar lijken belangrijke factoren te zijn.

lees meer


Duodisc-bemester van Evers Agro nu ook in smallere werkbreedtes

Na de introductie van de Duodisc-bemester met werkbreedtes van 9,75 tot 18 meter heeft fabrikant Evers Agro het assortiment verder uitgebreid met werkbreedtes van 4 tot 9,75 meter. De Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden.

lees meer


Agrarische Tafel Groningen kritisch over paneladvies 'Mestkelders'

De Agrarische Tafel Groningen heeft kritisch gereageerd op het paneladvies 'Mestkelders' aan het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Samen met de Groninger Bodembeweging en het Groninger Gasberaad concludeert het platform van boerenorganisaties dat het advies niet inzet op een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade aan mestkelders in het aardbevingsgebied. 

lees meer


'RVO.nl kan bij controle afwijken van opgegeven mestvoorraad'

Uiterlijk 31 januari geven derogatiebedrijven en staldierenbedrijven bij RVO.nl de mestvoorraden op via het digitale formulier ‘Aanvullende gegevens landbouwer’. Bij een gebruiksnormencontrole rekent RVO.nl niet altijd met de gegevens die door de veehouder zijn opgegeven. Dit speelt als in het ene jaar de eindvoorraden mest op basis van forfaitaire gehalten zijn opgegeven en in het jaar daarop op basis van analyseresultaten, of andersom.

lees meer


Rendabel verwerken van dierlijke mest weer een stap dichterbij

Op dinsdag 19 januari vond de eerste digitale masterclass plaats vanuit het project 'Meer uit mest, minder CO2'. Drie experts lichtten daarbij toe hoe digestaat uit mest ontstaat, verwerkt, en toegepast wordt. Het project is een samenwerkingsverband tussen provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden. 

lees meer


Provincie trekt vergunning voor mestvergister in Marrum definitief in

De provincie Friesland trekt een eerder verleende omgevingsvergunning voor een mestvergistingsinstallatie in Marrum definitief in. Gedeputeerde Stataten hadden dat voornemen eerder bekendgemaakt en daar zijn geen zienswijzen op ontvangen. De vergunning liet ruimte om op jaarbasis 100.000 ton mest en co-producten te vergisten.

lees meer


'Biogas op centrale plek opwerken is eerder rendabel'

Het bedrijf BASgas uit Nijmegen biedt een toepassing voor biogasproductie aan die geschikt is voor melkveebedrijven met minder dan 150 melkkoeien. Het is voor deze bedrijven realief duur om het biogas zelfstandig op te werken tot groen gas. BASgas heeft daarom de optie ontwikkeld om het biogas in hogedrukcylinders op te slaan en per vrachtwagen te transporteren naar een centrale opwerkinstallatie zodat er toch aan het aardgasnet geleverd kan worden.

lees meer


Invulinstructie Verzamel VDM van Cumela Nederland

Cumela Nederland heeft een invulinstructie gemaakt voor het juist invullen van het Vervoersbewijs Dierlijke Mest (VDM) en het Verzamel VDM. De instructie is bedoeld voor bedrijven die mesttransporten verzorgen.

lees meer


Machinebouwer Ploeger werkt aan AT5104 LNMS mestinjecteur

Machinebouwer Ploeger komt binnenkort met de vierwielige AT5104 LNMS mestinjecteur op de markt. Het bedrijf werkt aan een prototype dat dit jaar zal worden getest. De lancering vindt plaats op de vakbeurs Agritechnica in november. De levering van de eerste productserie staat gepland voor begin 2022.

lees meer


Biologische luchtfilter bij co-vergistingsinstallatie

Gasselte Bio Energie in het Drentse Gasselternijveenschemond neemt een biologische luchtfilter van het bedrijf JW Espo in gebruik. Jan Waayer van het bedrijf JW Espo heeft 15 jaar aan de ontwikkeling van het BioAir-systeem gewerkt.

lees meer


Möscha ontwikkelt lichtgewicht bemester

De Duitse fabrikant van landbouwmachines Möscha uit Oberroth heeft een nieuwe bemester ontwikkeld. Daarbij heeft het bedrijf kritisch naar het gewicht gekeken en metalen onderdelen waar mogelijk vervangen door plastic onderdelen. Daardoor is de belasting van de bodem lager en wordt minder brandstof gebruikt.

lees meer


Duits bedrijf haalt waterstof uit mest

Het Duitse bedrijf Graforce uit Berlijn heeft een technologie ontwikkeld waarmee uit mest waterstof wordt gehaald. Het bedrijf gebruikt een hoog spanningsveld om de chemische verbindingen in de mest te splitsen in waterstof, stikstof, zuurstof en koolstof. Het enige restproduct is water.

lees meer


Coöperatie 7-LL koopt eerste kavel op Zevenellen

Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) heeft aan zes varkenshouders uit Leudal en Nederweert een kavel verkocht met een oppervlakte van ca. 13.500 m2. De zes agrariërs hebben samen de coöperatie 7-LL opgericht. Coöperatie 7-LL wil op bedrijventerrein 'Zevenellen' een mestverwerkingsinstallatie bouwen.

lees meer


Onenigheid tussen gemeente en provincie over uitbreiding mestverwerking in America

Het college van burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas dient een zienswijze in waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de omgevingsvergunning die de provincie Limburg wil verlenen voor de uitbreiding van mestverwerkingsbedrijf Willems in America. Het bedrijf heeft momenteel ruimte om jaarlijks 80.000 ton mest te verwerken en wil dat opvoeren tot 450.000 ton per jaar.

lees meer


PPS Betere stal, betere mest, betere oogst van start

NCM, WUR, LNV, provincies, veehouders, akkerbouwers en andere bedrijfslevenpartijen starten een nieuw onderzoeksprogramma voor de betere toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen, ter bevordering van een sterke en circulaire landbouw. Bij het streven naar kringlooplandbouw in Nederland met minimale emissies naar het milieu zijn er twee belangrijke ontwikkelingen: nieuwe stalsystemen in de veehouderij (t.b.v. emissiereductie door o.a. scheiden van feces en urine aan de bron) en juiste veldtoepassingen (b.v. precisielandbouw). Bij de verwaarding van de nieuwe meststromen is het van belang dat deze aansluiten bij de behoefte van de afnemers zonder dat er afwenteling van emissies plaatsvindt. Samen met het bedrijfsleven en vijf provincies gaat Wageningen University & Research de komende vier jaar onderzoeken hoe de toepassing van meststromen uit nieuwe stalsystemen in de rundvee-, varkens- en kalverhouderij geoptimaliseerd kan worden en hoe tegelijkertijd emissies van stikstof en broeikasgassen verlaagd kunnen worden.

lees meer


Vlaamse Code Goede Praktijk rond debietmeters online

Het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek VITO heeft een Code Goede Praktijk rond debietmeters opgemaakt. Deze is online geplaatst op de website van Vlaamse Mestbank. Deze Code Goede Praktijk geeft informatie over de types debietmeters die gebruikt kunnen worden op vergistings- en mestverwerkingsinstallaties, hoe deze geplaatst moeten worden en hoe deze debietmeters gekalibreerd moeten worden.

lees meer


Raad van State schorst vergunning van Mestverwerking Fryslân niet

Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude kan vooralsnog op de huidige voet door met de verwerking van pluimveemest. Dat heeft de Raad van State dinsdag 19 januari in een tussenuitspraak bepaald. Een schorsing van de onlangs verleende vergunning tot er definitief is bepaald of het bedrijf wel kan voldoen aan het Friese geurbeleid dat in 2019 strenger is geworden, acht de rechter niet nodig.

lees meer


Onderzoek naar composteren van dierlijke mest in combinatie met natuurresten

Binnen het Vlaamse LEADER-project ‘Met landbouw en natuur op weg naar een betere bodemkwaliteit’ wordt onderzoek gedaan naar compostering en het gebruik van compost om het organische stofgehalte in de bodem te verbeteren. Hierbij wordt gecomposteerd met combinaties van dierlijke mest en natuurresten om tot een waardevol eindproduct te komen.

lees meer


Agro-Invent introduceert Turbosplitter

Agro-Invent uit Nagele heeft met de Turbosplitter een nieuwe kunststof meststoffenverdeler op de markt gebracht die het mogelijk maakt om tot een breedte van wel 45 meter te werken. Het gewicht van de kunststof verdeler is 50% tot 70% in vergelijking tot andere systemen, aldus eigenaar André Capelle van Agro-Invent. De Turbosplitter is geschikt voor giften variërend  van 1 tot 35 kuub per hectare. De splitter is hiervoor eenvoudig aan te passen

lees meer


Cumela Nederland publiceert Gebruikswijzer Meststoffen 2021

Brancheorganisatie Cumela Nederland publiceert jaarlijks een Gebruikswijzer Meststoffen. Hierin wordt beschreven op welke manier meststoffen op landbouwgrond of elders mogen worden toegepast. De gebruikswijzer is herzien vanwege nieuwe regelgeving die in 2021 van kracht is geworden.

lees meer


Verwerking van dierlijke mest is in Zuid-Holland niet nodig

In november 2018 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Er is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de fosfaatkringloop in Zuid-Holland. Daarbij is vastgesteld dat er in Zuid-Holland geen fosfaatoverschot bestaat. Verwerking van dierlijke mest is niet nodig.

lees meer


'Bemesting met aandacht voor gezonde bodem geeft hoogste opbrengst'

Al 20 jaar loopt het veldexperiment Mest als Kans van het Louis Bolk Instituut, waarbij gekeken wordt naar de méérjarige effecten van verschillende bemestingsstrategieën als onderdeel van de publiek-private samenwerking 'Beter Bodembeheer'. De algehele conclusie is dat een strategie waarbij er naast voeding van de plant ook aandacht is voor een gezonde bodem resulteert in de hoogste opbrengsten.

lees meer


Sleepvoettechniek blijft in 2021 mogelijk zolang mest verdund is

Op grasland op klei- en veengrond mag ook in 2021 de sleepvoettechniek nog gebruikt worden, als de mest maar verdund wordt met water. De mest moet met minimaal 1 deel water op 2 delen mest verdund worden. De gebruiker van de grond moet de inzet van een sleepvoetbemester voorafgaand aan het aanwenden ook melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Raad van State vernietigt opgelegde boete aan mesttransportbedrijf

Mesttransportbedrijf Emaus uit Haaksbergen hoeft een boete van ruim 136.000 euro die hij kreeg opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), niet te voldoen. Dat heeft de Raad van State woensdag 13 januari bepaald in de zaak die de ondernemer had aangespannen. De ILT legde de boetes omdat het bedrijf de rij- en rusttijdenwet zou hebben overtreden

lees meer


Teelt van maïs op zand- en lössgrond melden bij RVO.nl

De eerste uitrijdatum voor drijfmest en zuiveringsslib op maïspercelen te verschuift naar 15 maart. Dat hoort bij de maatregelen vanaf 2021 uit het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Agrarisch ondernemers op zand- en lössgrond moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) melden op welke percelen zij maïs gaat telen. Dit kan vanaf 20 januari tot en met 15 februari.

lees meer


Webinar kansen biogas in Frankrijk

Op 28 januari tussen 15.00 en 16.00 uur wordt een marktstudie gepresenteerd over de biogassector in Frankrijk, waarbij ook ingegaan wordt op de ondersteuning die de Nederlandse overheid kan bieden voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in deze markt.

lees meer


Ketenpartijen passen normen voor fosfor in melkveevoeders aan

De fosfornormen voor melkveemengvoeders worden aangepast zodat die weer op het niveau komen van vóór de aanscherping in 2017. Met ingang van komend jaar komt de fosfornorm te liggen op 4,5 gram per kilo en gaat de maximale ratio tussen fosfor en ruw eiwit naar 2,3.

lees meer


Netwerk Praktijkbedrijven onderzoekt emissie na verdunnen van mest

Gerard Migchels, onderzoeker bij Wageningen University & Research is nauw betrokken bij het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in totaal 130 melkveebedrijven de komende 4 jaar werken aan het verlagen van ammoniak- en methaanemissies. Het aanlengen van mest met water is één van de maatregelen waar aan gedacht kan worden.

lees meer


ReNuMaps-tool en rapport online beschikbaar

Binnen het internationale project ReNu2Farm is gezocht naar mogelijkheden om de recyclingpercentages voor stikstof, fosfaat en kalium te verhogen door zich te concentreren op de behoefte van agrarisch ondernemers aan meststoffen. Een rapport over onderzoek dat in 2019 binnen ReNu2Farm is uitgevoerd onder leiding van onderzoekers van NMI en het Ierse instituut CIT Cork is nu online gepubliceerd.

lees meer


Emissiearm bemesten met krijtsuspensie is effectief

Er is door het NMI onderzoek uitgevoerd naar het toedienen van krijtsuspensie Calhix op de meststrook tijdens het toedienen van mest met de Triple-Spray machine van Slootsmid. Op basis van één veldmeting in 2019 en twee in 2020 blijkt dat de emissie gemiddeld 28% lager is per m3 toegediende mest ten opzichte van zodenbemesting.

lees meer


AGroGas zoekt nog enkele nieuwe leden

AGroGas is een coöperatie van circa 70 Achterhoekse agrarische ondernemers, die actief zijn in verschillende sectoren in de veehouderij en die samen een installatie willen exploiteren om mest te vergisten en te verwerken. De coöperatie zoekt nog enkele varkenshouders in de regio Achterhoek en Liemers die samen circa 15.000 ton mest per jaar willen leveren.

lees meer


Project 'Betere stallen, betere mest en betere oogst' start 18 januari

Maandag 18 januari is de officiële start van het publiek private samenwerkingsproject 'Betere stallen, betere mest en betere oogst'. Belangrijk doel van het 4 jaar durende project is dierlijke mest en urine beter tot waarde te brengen en te benutten. Het het Nederlands Centrum Mestverwaarding is de penvoerder van het project en het onderzoeksbudget bedraagt 1,4 miljoen euro.

lees meer


'KeurMest is onmisbaar voor transparante mestmarkt'

René Veldman, sectormanager varkens- en paardenhouderij van Rabobank Nederland, ziet KeurMest en Mineralen Manager als onmisbare instrumenten om tot een eenvoudige opzet van het nieuwe mestbeleid te komen. "Akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven hebben behoefte aan ruwe varkensmest van goede kwaliteit met een gegarandeerde samenstelling."

lees meer


Ruim 5% minder fosfaatexport in dierlijke mest

Over de eerste 9 maanden van 2020 werd vanuit Nederland 2,46 miljoen ton mest uitgevoerd met daarin bijna 27,5 miljoen kilo fosfaat en bijna 28,4 miljoen stikstof. De uitvoer van fosfaat via export lag daarmee 5,2% lager dan in de vergelijkbare periode in 2019. Dat blijkt uit gegevens op basis van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest die verwerkt zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning Mestverwerking Fryslân

Circa 15 omwonenden van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude willen dat het bedrijf vooralsnog aan de oude vergunning wordt gehouden waarin is bepaald dat het bedrijf maximaal 95.000 ton pluimveemest per jaar mag verwerken. Zij voeren daarvoor een spoedprocedure bij de Raad van State. Het bedrijf kreeg in oktober 2020 van de provincie Friesland een omgevingsvergunning verleend om op te schalen naar een verwerking van 250.000 ton mest per jaar.

lees meer


Webinar Nutriman over toepassingen circulaire meststoffen

Op donderdag 14 januari van 13.00 tot 16.00 uur organiseert Nutriman een webinar. Het zal gaan over praktische kansen en toepasbaarheid van organische meststoffen en bodemverbeteraars, en is bedoeld voor o.a. boeren, tuinders, mestverwerkers en hun adviseurs.

lees meer


Mest scheiden voor een optimale bemesting

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

lees meer


Meilof neemt afzet digestaat van biovergister in Vierverlaten over

Met ingang van medio februari aanstaande zal de afzet van digestaat van de biomassavergisters van Cosun Beet Company in Vierverlaten via Agrifirm worden overgenomen door Meilof uit Smilde. De gebruikelijke vormen blijven beschikbaar. Bedrijven kunnen onbewerkte digestaat afnemen, maar ook de vaste fractie en concentraat.

lees meer


Visie René Veldman (Rabobank) over mestbeleid

Eenvoud moet het belangrijkste kenmerk worden van het nieuwe mestbeleid. Daarover verschillen landbouwminister Carola Schouten en Rabobank niet van mening. Over de rol van KeurMest en Mineralen Manager wel. 'In onze ogen een onmisbaar instrument', zegt René Veldman van Rabobank. Een interview in Nieuwe Oogst

lees meer


De mest-app, een hulpje voor het optimaal inzetten van mest

Hoe kun je de waarde van verschillende organische mestproducten waarderen? Hier is een speciale app voor in ontwikkeling. Het is een resultaat van het project 'Sturen op mestkwaliteit' van Wageningen UR en Eurofins.

lees meer


Brabant Bemest Beter: regiogroepen zijn van start gegaan

Het deelproject van Brabant Bemest Beter: ‘Bemestingspraktijken in regiogroepen’ heeft onlangs startbijeenkomsten kunnen organiseren, in samenwerking met Nutriman. Twee bijeenkomsten hebben nog fysiek plaats kunnen vinden en de andere twee zijn via een Teams-sessie ingevuld.

lees meer


Varkenshouder werkt aan integrale oplossing voor emissies en mest

Varkenshouder Math Egelmeers uit Wanroij werkt aan een varkensstal die voldoet aan de toekomstige, aangescherpte Brabantse emissienormen. Centraal staat een integrale aanpak, waarbij de uitstoot van ammoniak en methaan wordt aangepakt vanaf de voorkant van het proces. De drijfmest wordt bovendien bewerkt tot stikstofrijke kunstmestvervanger en grondstof voor biogas en droge mestkorrels. Onderdelen van het beoogde concept heeft Egelmeers al met succes in de praktijk getest.

lees meer


Fliegl brengt nieuwe energiezuinige mestscheider op de markt

Fliegl komt op de markt met een nieuwe energiezuinige mestscheider. De separator kan afhankelijk van het soort mest ongeveer 20 kuub per uur verwerken. Een dompelpomp pompt de mest naar de afscheider waarna een persschroef de mest door een zeef duwt. De dikke fractie wordt via de vijzel naar buiten geperst en het vloeibare gedeelte loopt via een slang terug naar de kelder. Het gewenste drogestofgehalte is in te stellen van 10 tot 30%.

lees meer


Besluit grondslag elektronisch verstrekken mestgegevens gepubliceerd

Minister Schouten van LNV heeft het besluit van 29 december 2020 tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Ze neemt daarin een grondslag op voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg. Het besluit is op 6 januari in het Staatsblad gepubliceerd.

lees meer


Strikte voorwaarden bij ontheffing voor bovengronds mest uitrijden

Drijfmest van runderen met diercategorie 100, 101, 102, 104 en 120, die op eigen bedrijf is geproduceerd, mag onder strikte voorwaarden en via een vrijstelling bovengronds uitgereden worden. Aanmelden kan van tot en met 1 februari 2021. De voorwaarden die gelden zijn uitgebreid.

lees meer


Aanvraag derogatievergunning 2021 is opengesteld

Veehouders kunnen tussen 1 januari tot en met 31 januari een derogatievergunning voor het jaar 2021 aanvragen. Standaard mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar worden gebruikt, maar met een derogatievergunning is dat 230 of 250 kilogram.

lees meer


LTO Noord ageert tegen maximum hoogte voor mestsilo's in provincie Groningen

LTO Noord heeft gereageerd op het concept voor de actualisatie van de omgevingsverordening en -visie 2020 van de provincie Groningen. Eén van de bezwaren betreft de de voorgestelde maximale hoogte van mestsilo’s van 2,5 meter. Volgens LTO Noord is dit zowel technisch als praktisch gezien niet uit te voeren met een goede mixinstallatie en is het roeren niet mogelijk. LTO Noord pleit er voor om de hoogte-eis te laten vallen en meer aandacht te besteden aan landschappelijke inpassing van de veldkavel.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Moergestel

In Moergestel in de Brabantse gemeente Oisterwijk is bij een bedrijf met kalkoenen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 18.000 dieren. In een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Nieuwe schijvenbemesters van Eland Machines

De oprichters van ELAND Machines in het Gelderse Nijbroek hebben jarenlange ervaring in de landbouwmechanisatie en machinebouw. Met de ontwikkeling van een serie Mani-Ject schijvenbemesters hebben zij de krachten gebundeld en is Eland Machines ontstaan. Ze brengen bemesters op de markt met werkbreedtes variërend van 7,90 tot 12,40 meter.

lees meer


Verhouding in vraag en aanbod op markt voor VVO's is verschoven

Veehouders die in de tweede helft van december hun mestverwerkingsplicht over 2020 nog moesten afkopen via Vervangende Verwerkingsovereenkomsten (VVO's), betaalden daar tot 0,80 euro per kilo fosfaat voor. Ondernemers die al eerder hun benodigde VVO's voor 2020 kochten, betaalden tussen de 0,35 en 0,55 euro per kilo fosfaat. Na 2019 zijn de prijzen die worden betaald aanmerkelijk lager geworden.

lees meer


Mestac heeft ruimte om mest af te zetten in 2021

Bij de zuidelijke mestafzetcoöperatie Mestac kunnen bedrijven die op zoek zijn naar mogelijkheden voor mestafzet in 2021 nog terecht zowel voor de distributie van mest naar derden als voor verwerking van mest in de eigen mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Mestac biedt zowel voor varkens- als rundveemest 1 jarige contracten aan. Ook bedrijven die in 2021 met de stopperregeling mee doet kan Mestac op een korte termijn in de mestafzet voorzien.

lees meer


Belangrijke datum voor afsluiten van mestboekhouding

Binnen de mestregelgeving hebben ondernemers te maken met diverse meldingen en registraties met uiteenlopende aanvraagperioden en deadlines. Op 31 december moeten alle contracten voor verplichte mestverwerking in de vorm van drie-partijen-overeenkomsten en vervangende-verwerkingsovereenkomsten zijn gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

lees meer


Mezt wil in 2021 prototype testen

Het bedrijf Mezt ziet mogelijkheden om via elektrodialyse 50 tot 89% van de stikstof uit de dunne fractie van mest te halen. Samen met Wageningen University & Research wil de Delftse onderneming het systeem verder ontwikkelen. Het bedrijf Lenntech Waterbehandeling in Delfgauw gaat een prototype van de installatie bouwen. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina ondersteunt het project.

lees meer


Intentieovereenkomst voor Bio Transitie Centrale in Haelen ondertekend

De bedrijven Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa en Waterschapsbedrijf Limburg willen samenwerken in de Bio Transitie Centrale. Jan Janssen, kwartiermaker van het World Biobased Centre Zevenellen in het Limburgse Haelen, bracht de partijen bij elkaar. De vier partijen ondertekenden donderdag 12 november een intentieovereenkomst.

lees meer


Gecombineerde fosfaatindicator per 1 januari 2021 van start

Per 1 januari gaat, zoals aangekondigd in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn, de gecombineerde fosfaatindicator in werking. Dit schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) woensdag 24 december in een brief aan de Tweede Kamer. De minister wil de overgang naar de nieuwe indicator geleidelijk laten verlopen.

lees meer


Digitale mestbon wordt pas in 2022 ingevoerd voor alle mesttransporten

De invoering van de realtime verantwoording voor het vervoer van dierlijke mest (rVDM) gebeurt in fases. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Tweede Kamer. Een brede invoering van de digitale mestbon wordt in het voorjaar van 2022 voorzien.

lees meer


Leverancier haalt mestverwerkingsinstallatie terug bij Vreba Melkvee

Het bedrijf Taurus MilieuTechniek uit het Limburgse Ysselsteyn heeft woensdag 23 december een geleverde mestverwerkingsinstallatie bij Vreba Melkvee. Waarom dat is gebeurd wil directeur Peter Klomp van Taurus niet naar buiten brengen. De mestverwerkingsinstallatie van Taurus droogt mest en verwerkt die tot pellets voor export.

lees meer


Varkensmest als basis voor organische meststof voor komkommerteelt

De Van der Knaap Groep is met een gepatenteerde bewezen techniek in staat om reststoffen uit de veehouderij om te zetten naar organische meststoffen voor de tuinbouw. Samen met Wageningen University & Research doet het bedrijf proeven waarbij gebruik wordt gemaakt van een op deze manier verkregen meststof in de teelt van komkommers.

lees meer


Mestbankaangifte in Vlaanderen is in te dienen via het Mestbankloket

Alle aangifteplichtigen in Vlaanderen kunnen voortaan terecht op het Mestbankloket om hun Mestbankaangifte in te dienen. Land- en tuinbouwers en mestverwerkers kunnen dat al sinds 2012. Na de diervoedersector vorig jaar, kunnen nu ook de erkende mestvervoerders, uitbaters van een mestverzamelpunt en producenten en verdelers van andere meststoffen hun aangifte digitaal indienen.

lees meer


Jan Bakker neemt mesttransportactiviteiten van Jos Verberk over

Vanaf 1 januari 2021 maakt het bedrijf Jos Verberk Transport uit Oploo deel uit van Jan Bakker Transport. Jos Verberk is actief met de in- en verkoop en het transport van vloeibare en vaste mest, substraten voor de vergisting en compostering. Jos Verberk zal zich meer gaan richten op zijn handelstak in de onderneming EJ BioEnergy.

lees meer


'Voor 1 januari geen digitale mestbon'

Het gaat niet lukken om voor 1 januari een digitale mestbon in te voeren en ermee aan de slag te gaan, constateert Johan Mostert, sectievoorzitter meststoffendistributie bij Cumela Nederland. Bedrijven die software ontwikkelen voor intermediairs laten weten op dit moment te weinig informatie te krijgen van het ministerie van LNV om verder te kunnen met de ontwikkeling van de digitale bon.

lees meer


Schouten moet Europees plan om mestgebruik met 20% te reduceren afwijzen

De Tweede Kamer wil dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich in de Europese Unie uitspreekt tegen de ambitie om het mestgebruik met 20% omlaag te brengen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde een motie van de SGP met dit verzoek aan de minister.

lees meer


Vredo wint eerste Gouden Cumelawiel

De ZB 4-zodenbemester van Vredo heeft het eerste Gouden Cumelawiel gewonnen. Het is de prijs voor de beste innovatie voor de loonwerksector van 2020. Voor de prijs waren 18 noviteiten genomineerd. Er werden in totaal 846 stemmen uitgebracht door lezers van Grondig en daarvan ging 20% naar Vredo.

lees meer


Masterclasses over monovergisting en gebruik van digestaat

Via twee webinars van 90 minuten op 19 en 26 januari geven verschillende inhoudelijke experts een toelichting over monovergisting van mest en het gebruik van digestaat. De webinars van 90 minuten zijn vrij toegankelijk en aanmelden voor één of beide masterclasses kan via een reactie naar info@noardlikefryskewalden.nl. Het project is een samenwerkingsverband tussen provincie Friesland, LTO Noord, Van Hall Larenstein en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

lees meer


Mest-app helpt bij optimaal inzetten van mest

Er komen meer mestsoorten op de markt. Om de landbouwkundige waarde van verschillende organische mestproducten goed te kunnen waarderen, wordt binnen het project 'Sturen op Mestkwaliteit' in samenwerking met Eurofins een app ontwikkeld. Vanuit Wageningen University & Research zijn rekenregels ontwikkeld die in deze app worden opgenomen. De app kan straks zowel op gewas- als bedrijfsniveau ingezet worden.

lees meer


Vier finalisten Ivan Tolpe-prijs bekend

Iedere twee jaar organiseert het VCM uit Vlaanderen de Ivan Tolpeprijs. Deze award heeft als doel om innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de voortrekkersrol van de Vlaamse mestverwerking te behouden.

lees meer


CowToilet bekroond met innovatie award op Eurotier

Het CowToilet van Hanskamp is donderdag 3 december door de vakbeurs EuroTier bekroond met een gouden Innovatie Award.

lees meer


'Europese nitraatnorm is niet overal in Nederland haalbaar'

Voorzitter Jaap van Wenum van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland vindt dat de overheid moet accepteren dat de uitspoelingsnorm van 50 milligram nitraat per liter grondwater niet overal in Nederland haalbaar is. Voor bepaalde gebieden zoals de zuidoostelijke zandgronden zou er een wat hogere norm gehanteerd moeten worden.

lees meer


Een circulair voedselsysteem: nut en noodzaak

Vanuit Wageningen UR is onlangs een boek verschenen, 10 miljard monden, waarin 80 wetenschappers hun kijk geven op het wereldwijde voedselvraagstuk. Een van de artikelen is geschreven door prof. dr. Imke de Boer en dr. Evelien de Olde, waarin ze hun visie geven op een circulair voedselsysteem.

lees meer


'Derogatiebedrijven leven de voorwaarden goed na'

Op basis van controlebevindingen kan geconcludeerd worden dat de derogatiebedrijven de voorwaarden rond bemesting op dit moment goed naleven. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een publicatie over de resultaten van de derogatie inspecties die in 2019 werden uitgevoerd.

lees meer


Groen gas van melkveebedrijf in Blokzijl gaat naar gasnetwerk van Rendo

Melkveehouderij Haarman in Blokzijl heeft een Microferm Groen Gas monomestvergister in gebruik genomen. De installatie is turnkey geleverd en gebouwd door HoSt uit Enschede. In de installatie wordt rundermest vergist en omgezet naar groen gas. Vanaf donderdag 17 december gaat het groen gas naar het gasnetwerk van netbeheerder Rendo uit Meppel.

lees meer


Webinars over mestverwerking in Vlaanderen

Op 23, 24 en 25 november organiseerde het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking drie webinars met elk een specifiek thema rond mestverwerking in Vlaanderen. Via de website van de organisatie is het mogelijk om deze webinars nog eens te bekijken.

lees meer


Regels voor mestexport naar Frankrijk bijgewerkt

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking heeft een brochure gemaakt over de regelgeving voor de export van mestverwerkingsproducten naar Frankrijk. De brochure is ook in Nederland goed te gebruiken door exporteurs. Met name de delen over de Franse importregels zijn voor hen van belang.

lees meer


Bodemvocht neemt toe door inzet GEB bodemverbeteraar

Met de nieuwe organische bodemverbeteraar GEB die Groot Zevert Vergisting in Beltrum produceert uit digestaat van vergiste varkensmest is het mogelijk om de bodemkwaliteit meetbaar te verbeteren. Dat concludeert de stichting Biomassa op basis van krap 6 maanden onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van een sensorsysteem dat is ontwikkeld door de Aaltense bedrijven Estede Scientific en Dorset-ID.

lees meer


Meer dan 100.000 kilo stikstof toegepast via Groene Weide Meststoffen

In 2020 is meer dan 100.000 kilo stikstof over de Achterhoekse weilanden en maïsakkers uitgereden in de vorm van Groene Weide Meststoffen. De circulaire kunstmestvervanger werd op ruim 2000 hectare landbouwgrond toegepast.

lees meer


Schouten spreekt met Duitse deelstaatministers over mestregelgeving

Maandag 14 december vond er een virtuele drielandenbijeenkomst plaats tussen de landbouwministers van Nederland, Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Ursula Heinen-Esser, minister van Milieu en Landbouw van Nordrhein-Westfalen, nodigde haar Nederlandse collega Schouten en de minister van Landbouw van Niedersachsen, Barbara Otte-Kinast, uit voor een videoconferentie. Er werd onder andere gesproken over de afzet van Nederlandse mest in de Duitse deelstaten.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriepuitbraak in Buitenpost

In Buitenpost de Friese gemeente Achtkarspelen is bij een vermeerderingsbedrijf met kippen een H5 variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene virusvariant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 28.000 kippen. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Stokman Koudum genomineerd voor EZK Energy Award 2020

Stokman Koudum is één van de 3 bedrijven die zijn genomineerd voor de EZK Energy Award 2020. De winnaar wordt op 28 januari 2021 bekendgemaakt tijdens het evenement 'Partners in energie-uitdagingen'. Het winnende bedrijf krijgt onder meer een geldbedrag van 25.000, om bijvoorbeeld te besteden aan duurzame maatregelen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt de prijs beschikbaar.

lees meer


Meststof voor kamerplanten uit slib van Groot Zevert Vergisting

In het laatste jaar van zijn studie Agrotechniek & management aan Aeres Hogeschool klopte Thomas Vos aan bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum. Al enige tijd was hij bezig met het opzetten van een eigen onderneming. Zijn plan was herwonnen mineralen te gebruiken voor het ontwikkelen van een nieuwe meststof voor de tuinbouw en particuliere markt. Begin december is er een eerste potproef in kamerplanten gestart met de mestkorrel Regra slow release.

lees meer


Stikstofmeststof uit spuiwater van biologische luchtwassers

In het kader van de Regio Deal Kringlooplandbouw doet Dorset Green Machines onderzoek naar het benutten van de stikstof die met biologische luchtwassers uit de ventilatielucht van varkensstallen wordt gehaald. Een eerste proef met een nieuwe membraamtechnologie levert direct verrassend goede resultaten op. Met de nieuwe methode kan het stikstofgehalte in het spuiwater van biologische luchtwassers kosteneffectief met een factor 10 worden verhoogd.

lees meer


Overgangsregeling voor gebruik van nieuwe fosfaatindicator

Boeren kunnen met bodemanalyses die uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd een keuze maken bij de indicator voor het bepalen van de fosfaattoestand van een perceel. Dat blijkt uit de aanpassingen van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die minister Schouten van LNV op vrijdag 11 december ter inzage heeft gelegd.

lees meer


'Lekker lang douchen' dankzij biogas uit mest

Uitgerekend op het Koudumer erf van zijn ouders Anton en Tiny en broer Arjan, zag Nico Stokman een van de eerste mono-mestvergisters verrijzen.

lees meer


Vertraging in mestprogramma van NVWA en RVO.nl

Het mestprogramma bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is vertraagd. Dat geeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan in een reactie op vragen van de Tweede Kamer over aanvulling op de begroting over 2020 van het ministerie.

lees meer


Voortgang PlanMER mestverwerking Noord-Brabant

In Noord-Brabant wordt momenteel een PlanMER uitgevoerd. Dit onderzoek is een initiatief van de Brabantse gemeentes, waterschappen en de provincie. Er is gekozen voor een PlanMER (Milieu Effecten Rapportage) om - zonder waardeoordeel vooraf - inzicht te hebben in de geschikte locaties voor mestverwerking in deze provincie. Op basis van dit onderzoek is het de bedoeling dat de gemeentes en provincie afspraken maken voor vestiging van nieuwe locaties en ontwikkelmogelijkheden van bestaande installaties. Afhankelijk van het onderzoek kunnen deze locaties zich bevinden op bedrijventerreinen of in het buitengebied.

lees meer


Mestverwerking op melkveebedrijven centraal tijdens virtuele handelsmissie naar Japan, ruimte voor deelnemende bedrijven

Mestverwerking op en rond melkveebedrijven is één van de kernthema’s tijdens een virtuele handelsmissie naar Japan die wordt gehouden van 3 tot en met 5 februari. De kernwoorden waar dit onderdeel zich op richt zijn: robotica, opslag, scheiding, verwerking, biogas en emissiearm uitrijden.

lees meer


Proef met organische meststoffen in de fruitteelt

In de fruitteelt in de Hoeksche Waard en omgeving voert LTO Noord in samenwerking met Fruitconsult een proef uit om de inzet van champost, bokashi en houtige vaste mest te vergelijken met het gebruik van kunstmest. Het doel is de inzet van kunstmest te verminderen.

lees meer


Eerste toezichtgebieden rond vogelgriepuitbraken weer opgeheven

In principe wordt bij een uitbraak van een hoogpathogene variant van vogelgriep het ingestelde toezichtsgebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf weer vrijgegeven na 30 dagen vanaf de dag dat de eerste reiniging en ontsmetting heeft plaatsgevonden. De voorwaarde is wel dat er zich in het gebied geen nieuwe geval van vogelgriep voordoet.

lees meer


Terugkijken bijeenkomst bemesting CBAV

De CBAV (Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten) organiseerde op 26 november een online-bijeenkomst met drie relevante onderwerpen op het gebied van bemesting.

lees meer


Gebruik van dierlijke mest in Vlaanderen stabiliseert

In 2019 lag het totale gebruik van stikstof uit dierlijke mest in het Vlaamse Gewest op 92 miljoen kilogram. Het gebruik van fosfaat lag op 40 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen publiceert. De maximale afzetruimte voor dierlijke mest in Vlaanderen is daarmee niet volledig ingevuld.

lees meer


Mest van bedrijven met vogelgriep verwerkt door BMC Moerdijk

De mest van de door hoog pathogene vogelgriep getroffen pluimveebedrijven in Altforst en Puiflijk is vrijdag 27 november afgevoerd door coöperatie DEP en verwerkt bij BMC Moerdijk. Er zijn protocollen opgesteld voor de af- en aanvoer in Moerdijk, de verbranding en de reiniging en ontsmetting achteraf. Dat gebeurde onder het toeziend oog van de NVWA.

lees meer


Beperkt vervoersverbodgebied vanwege vogelgriep Den Bommel

In Den Bommel op Goeree-Overflakkee in de provincie Zuid-Holland is bij een bedrijf met leghennen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een laagpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 25.000 kippen.

lees meer


Onderzoek naar alternatieven voor drijfmestinjectie

Bioclear Earth gaat onderzoek doen naar de effecten die alternatieve vormen van bemesting hebben op het bodemleven. Het via mestinjectie toedienen van runderdrijfmest, wordt vergeleken met de toediening van digestaat en het bovengronds uitrijden van vaste mest. De provincie Groningen subsidieert dit onderzoek met een bijdrage van 48.000 euro. Ook de provincies Drenthe en Friesland financieren mee.

lees meer


Provincie Zeeland vraagt Rijk om herziening fosfaatnormen

De provincie Zeeland heeft in afstemming met de landbouworganisaties ZAJK, CZAV en ZLTO een brief naar het Rijk gestuurd, waarin wordt gepleit voor een herziening van de voorgenomen klassenindeling van de gecombineerde fosfaatindicator.

lees meer


Aanpassingen in het mestbeleid vanaf 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 zijn er een reeks aanpassingen in het mestbeleid van kracht: de fosfaatklassen veranderen, er zijn nieuwe regels voor bemesting, de stikstofgebruiksnorm gaat omlaag en mesttransporten moeten digitaal aangemeld worden.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij vleeskuikenbedrijf in Sint Annaparochie

In Sint Annaparochie in de provincie Friesland is bij een bedrijf met vleeskuikens een H5-variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 21.000 vleeskuikens. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Maasland

In Maasland in de Zuid-Hollandse gemeente Midden-Delfland is bij een kleinschalig pluimveebedrijf met kippen een H5-variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene virusvariant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd en wordt een vervoersverbod ingesteld. In totaal gaat het om circa 500 kippen.

lees meer


'Met regelmaat mixen van mest heeft voordelen'

Catharinus Bruinsma van Drijfmesttechniek.nl en Gilbert Jacobs van Milieusystemen Tiel adviseren veehouders regelmatig de mest te mixen. Volgens hen is het risico op het vrijkomen van grote hoeveelheden gevaarlijke gassen dan minder groot. Om zeker te weten dat de mest voldoende homogeen is moet er worden gemixt tot de korst op de mest volledig verdwenen is.

lees meer


Webinar PlanMER mestverwerking Noord-Brabant

Op donderdag 10 december 2020 organiseert provincie Noord-Brabant namens de initiatiefnemers van de planMER Mest om 19.30 uur een webinar over de zoektocht naar geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking met als titel 'PlanMER Mest, het hoe, wat en waarom van deze zoektocht'.

lees meer


Nieuw fosfaatadvies afgestemd op bodemvoorraad en plantbeschikbaar fosfaat

De Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroententeelt (CBAV) neemt een nieuw advies voor fosfaatbemesting op voor de akkerbouw en groententeelt, gebaseerd op de indicatoren P-Al en P-CaCl2. Het nieuwe fosfaatadvies is het resultaat van bijna twintig jaar onderzoek. P-Al geeft informatie over de bodemvoorraad fosfaat en P-CaCl2 over de plantbeschikbare hoeveelheid fosfaat.

lees meer


ZittaBiogas Geleen gaat niet door

Dagblad De Limburger meldt dat het mestverwerkingsinitiatief van ZittaBiogas in Geleen van de baan is, ondanks verleende vergunning en SDE+-beschikking. Een reden wordt niet opgegeven.

lees meer


Opinie: Mestfabrieken zijn een zegen

In Eindhovens Dagblad is een opinie geplaatst van Rembert van Noort van ZLTO: "Mestfabrieken zijn een zegen", als reactie op een eerdere ingezonden brief van de Brabantse Milieufederatie (BMF) met als titel: "Gemeenten, wees op je hoede voor potentiële problemen met nieuwe mestfabrieken”.

lees meer


CowToilet bekroond met gouden Innovatie Award EuroTier

Het CowToilet van Hanskamp uit Doetinchem is donderdag 3 december op Duitse vakbeurs EuroTier bekroond met een gouden Innovatie Award. Het CowToilet is een innovatief systeem om mest en urine van koeien al bij de bron te scheiden. In de tweede helft van 2021 komt het CowToilet beschikbaar op de Nederlandse markt.

lees meer


Vlaamse mestverwerkers moeten verplicht debietmeters plaatsen

Vanaf 1 januari 2022 moeten Vlaamse mestverwerkers en co-vergisters vloeibare meststromen (dierlijke mest maar ook bijvoorbeeld plantaardig digestaat) in de verwerking hun volumestromen meten en registreren via debietmeters. Hiermee wordt de transparantie van de mestverwerking verbeterd.

lees meer


Voerstrategie bij melkvee heeft effect op emissies uit mest

Door in het ruwvoerrantsoen van melkkoeien een deel van het graskuil te vervangen door snijmais wordt de methaanemissie van melkkoeien lager. Er is weinig bekend over het effect van deze voerstrategie op de kwaliteit van drijfmest en de daaraan gekoppelde methaanemissie. Onderzoek op Dairy Campus wijst uit dat dit effect er ook is.

lees meer


Bouw van mestverwerkingsinstallatie bij Sittard gaat niet door

De bouw van de mestvergisting- en verwerkingsinstallatie Zitta Biogas Chemelot op het bedrijventerrein Chemelot terrein in Sittard-Geleen gaat niet door. In de installatie zou op jaarbasis 700.000 ton mest worden vergist, waarbij het digestaat zou worden verwerk tot organische mestkorrels.

lees meer


LTO ijvert voor eenvoudige regelgeving rond afvoer van champost

De werkgroep Champost van de LTO vakgroep Paddenstoelen ijvert in contacten met het ministerie van LNV voor een regeling waarbij bedrijven via de aan de afvoer verantwoording van de mineralenstroom kunnen doen. Wat er op bedrijven aan compost aangevoerd wordt is bekend op basis van wat er door de compostbedrijven in tonnen gewicht wordt aangevoerd. Wat er afgevoerd wordt is te bepalen op basis van de bestaande forfaitaire waarden van 80% en 88%.

lees meer


Pilot met extra hoge compostgiften in akkerbouw en tuinbouw

De Branchevereniging Organische Reststoffen BVOR coördineert dit najaar een pilotproject waarin een groep akker- en tuinbouwers extra hoge compostgiften toepast om het organisch stofgehalte in de bodem versneld te laten toenemen. Er wordt eenmalig circa 150 ton compost per hectare gegeven. Daarna volgen nog andere maatregelen om de organische stofopbouw verder te stimuleren.

lees meer


Tweede Kamer wil meer maatwerk bij boetes in de Meststoffenwet

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat de Meststoffenwet meer ruimte moet geven voor maatwerk bij het opleggen van bestuurlijke boetes, waarbij ook rekening gehouden moet worden met toeslagrechtenkortingen voor dezelfde overtreding, en dat bezwaartermijnen- en procedures een schorsende werking moeten hebben. Een motie van VVD, CDA en SGP waarin dat wordt bepleit werd op dinsdag 1 mei aangenomen.

lees meer


Programmadirecteur van Wetsus wordt ook buitengewoon hoogleraar

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft dr. ir. Bert Hamelers benoemd tot buitengewoon hoogleraar Electrochemical resource ecology bij de leerstoelgroep Biologische kringlooptechnologie van prof. Cees Buisman. De benoeming geldt per 1 december. De leerstoel is financieel mogelijk gemaakt door Wetsus.

lees meer


Vergunning voor co-vergister in Marrum definitief ingetrokken

De vergunning voor de co-vergister in Marrum is definitief ingetrokken. Op 1 september stemde het college van Gedeputeerde Staten van Friesland al in met het ontwerpbesluit om de omgevingsvergunning in te trekken. Het ontwerpbesluit lag vervolgens ter inzage. Een zienswijze gaf geen aanleiding om het besluit te wijzigen.

lees meer


Webinar 'Mineralenconcentraat in de praktijk'

De nutriëntenkringloop verder sluiten is een belangrijk aspect in het toekomstige mestbeleid. Dat kan onder andere door organische reststromen beter te benutten en in te zetten als kunstmestvervanger. Vanuit dit perspectief werd op 23 november de webinar ‘Mineralenconcentraat in de praktijk’ georganiseerd.

lees meer


Jennissen mag nog niet aan de slag op basis van nieuwe vergunning

Loonbedrijf Jennissen mag op de locatie in Nistelrode tot 1 januari geen mest innemen. Ook mag het bedrijf nog even geen gebruik maken van de aangepaste, ruimere vergunning. Dit heeft de rechtbank Oost-Brabant donderdag 26 november bepaald in een tussenuitspraak.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vondst van vogelgriep in Mijdrecht

In Mijdrecht in de Utrechtse gemeente De Ronde Venen is bij een hobbylocatie met diverse vogels vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de vogels op de locatie geruimd. Omdat het om ongeveer 300 vogels gaat, zijn voor het gebied rond de locatie vervoersbeperkingen ingesteld.

lees meer


Aanleg van waterbassin voor verdunnen mest wordt gesubsidieerd

Veehouders met een bedrijf op zandgrond kunnen de komende jaren een subsidie aanvragen voor de aanleg van waterbassins, om mest te verdunnen. Het kabinet trekt de komende 3 jaar 105 miljoen uit om veehouders op zandgrond te stimuleren een waterbassin aan te leggen. In 2021 gaat het om 21 miljoen en in 2022 en 2023 komt jaarlijks 42 miljoen beschikbaar.

lees meer


Dumipro brengt visiedocument uit

Dumipro - dit staat voor Dutch Mineral Producers - is een in 2018 opgerichte belangenbehartiger voor mestverwerkers. Reden voor de oprichting van de behoefte van een groep ondernemers om hun specifieke belangen beter te behartigen. Onlangs heeft Dumipro zijn visieplan uitgebracht. 

lees meer


Eurofins brengt gevolgen nieuwe fosfaatklassen in kaart

In de mestregelgeving wordt vanaf volgend jaar van twee indicatoren uigegaan, de P-Al en de P-CaCl2. Dit kan gevolgen hebben voor de fosfaatgebruiksruimte. Eurofins Agro heeft een inventarisatie van de verschillen tussen de fosfaatgebruiksruimte in de oude en in de nieuwe situatie gemaakt voor grasland, maisland en bouwland. Het merendeel van de agrarische bedrijven gaat erop vooruit wat betreft de fosfaatgebruiksruimte. Er zijn echter verschillen tussen grasland, maisland en akkerbouw.

lees meer


Mestbeleid moet wellicht aangepast vanwege toenemende droogte

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV een advies uitgebracht over hoe structureel omgegaan kan worden met droogte in het mestbeleid om effecten van droogte op de waterkwaliteit te voorkomen. Door droogte nemen de nitraat-, stikstof- en fosforconcentraties in het water dat uit de wortelzone spoelt toe.

lees meer


Bouwplan moet mogelijk aangepast om nitraatuitspoeling te beperken

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft een advies uitgebracht waarbij is gekeken naar de relatie tussen bouwplannen en nitraatuitspoeling. Minister Schouten sluiten niet uit dat telers in sommige regio's verplicht zullen worden hun bouwplan aan te passen om de uitspoeling van nitraat te verminderen.

lees meer


Save the date: 24-26 november 2021: MANURESOURCE

We zijn verheugd om de vijfde editie van de conferentie ManuREsource te kunnen aankondigen. Dit keer is Nederland het gastland, met als locatie de Agri & Food Plaza in Den Bosch.

lees meer


SusPhos wint Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020

Het Amsterdamse bedrijf SusPhos is onderscheiden met de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2020 in de categorie Circulaire economie & Klimaat. Daar is een prijs van van 20.000 euro aan verbonden. Uit fosfaatrijk afvalwater afkomstig uit onder andere de landbouw maakt het bedrijf hoge kwaliteit bio-based vlamvertragers en gespecialiseerde kunstmestproducten.

lees meer


RIVM: geen aanwijzingen voor weglekken fosfaat naar het grondwater door landbouwbedrijven

Binnen het LMM (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) van het RIVM worden al heel lang de fosfaatconcentraties in het bovenste grondwater gemeten. Fosfaat bindt meestal goed aan de bodem. Je zou dus voor de meeste locaties geen problemen met te hoge concentraties in het grondwater verwachten. Toch is het mogelijk dat er lokaal fosfaat weglekt vanuit de bodem naar het grondwater. RIVM heeft dit op basis van jarenlange meetgegevens onderzocht. De stijging van het fosfaatgehalte die men in het grondwater van enkele bedrijven vonden, blijkt niet veroorzaakt te zijn door het weglekken van fosfaat uit de bodem.

lees meer


Online bijeenkomst bemestingsproeven Nitroman op 3 december

Op 3 december wordt een gratis webinar gehouden over de resultaten van de veldproeven in 2020 binnen het project Nitroman. De webinar start om 13 uur en eindigt uiterlijk om 14:30 uur.

lees meer


Weinig bekend over effect van mesttoediening op weidevogels

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van LNV via een verkennende literatuurstudie gekeken naar het effect van mesttoediening op regenwormen als voedsel voor weidevogels. De conclusie van de CDM is dat daar nog erg weinig over bekend is.

lees meer


Nieuwe rechtszaak over vergunning bij uitrijden van mest

Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment spant een rechtszaak aan bij de rechtbank in Roermond. De organisatie wil dat de provincie Limburg handhavend optreden tegen 3 veehouderijbedrijven met een onvolledige vergunning binnen de Wet op natuurbescherming. Het draait daarbij om de stikstofemissie die wordt veroorzaakt bij het uitrijden van mest.

lees meer


FrieslandCampina kan in Lochem biogas van melkveebedrijven benutten

In Lochem hebben 11 melkveehouders samen met FrieslandCampina, FarmConsult en de gemeente Lochem meegewerkt aan een haalbaarheidsstudie naar het opzetten van een biogasnetwerk. De studie is uitgevoerd door CCS Energieadvies uit Deventer. Het blijkt dat FrieslandCampina het gebruik van aardgas in de fabriek in Lochem fors kan terugdringen door lokaal geproduceerd biogas in te zetten.

lees meer


Urine lijkt te passen binnen Europese criteria voor kunstmestvervangers

Er zijn enkele nieuwe stalsystemen in de veehouderij waarbij pure urine wordt opgevangen. Met een kleine verwerkingsstap kan urine waarschijnlijk voldoen aan de Europese criteria voor Renure. Er moet nog een definitief Europees besluit genomen worden over de mogelijkheden van kunstmestvervangers binnen Renure. Zodra dat besluit er is kunnen projecten ten aanzien van het gebruik van urine als kunstmestvervanger bekeken worden. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

lees meer


CDM buigt zich over gevolgen van nieuwe indicator voor de fosfaattoestand

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gaat een advies uitbrengen over de gevolgen van de invoering van de gecombineerde indicator ter bepaling van de fosfaattoestand van de bodem. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Gewijzigde aanpak bij zoeken naar mestbewerkingslocaties in Brabant

De Brabantse gemeenten, de waterschappen en de provincie Noord-Brabant willen afspraken maken over geschikte gebieden voor schone en veilige mestbewerking in Brabant. Om te zorgen voor een objectieve en transparante beoordeling van gebieden op zuiver milieutechnische gronden wordt een milieueffectrapportage opgesteld. Over de milieutechnisch geschikte gebieden kan vervolgens het maatschappelijke en bestuurlijke debat plaatsvinden.

lees meer


Digestaat en drijfmest nacomposteren voor Franse landbouwgrond

Voor de export van gehygiëniseerd digestaat en gehygiëniseerde drijfmest naar Frankrijk gelden specifieke regels. Het is verplicht om gehygiëniseerde drijfmest of het digestaat afkomstig uit een Nederlandse vergister voor afzet in Frankrijk te composteren. Gehygiëniseerd digestaat en gehygiëniseerde drijfmest mag op basis van de Dierlijke Bijproductenverordening wel naar Frankrijk vervoeren, maar het mag niet zonder nacompostering op Franse landbouwgrond worden toegepast.

lees meer


LTO hoopt op Tweede Kamer-moties over aanpassen van fosfaatindicator

LTO Nederland heeft in aanloop naar het debat van 24 november in de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van LNV onder andere moties ingestoken over het aanpassen van de fosfaatindicator. De moties zijn opgesteld in nauw overleg met de Vakgroep Akkerbouw.

lees meer


Mestbassin springt open bij varkensbedrijf in Brucht

Een varkenshouder in het Overijsselse Brucht had vrijdag 20 november te maken met een lek aan één van de mestbassins van het bedrijf. Duizenden liters mest zijn daarbij richting de provinciale weg tussen Slagharen en Tubbergen gestroomd. Door de sloten snel af te dammen en later leeg te zuigen kon worden voorkomen dat er een grote hoeveelheid mest in het oppervlakte water terecht kwam.

lees meer


Vogelsang introduceert nieuwe mestverdeel- en pomptechniek

Voor het bemestingsseizoen van 2021 brengt de Duitse leverancier van bemestingstechnieken Vogelsang nieuwe technieken op de markt voor het nauwkeurig verdelen en verpompen van drijfmest. Het bedrijf vestigt de aandacht op de nieuwe UniSpread bemester en het SyreN-systeem om stikstofverliezen te beperken.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Witmarsum en Hekendorp

In het Friese Witmarsum is zaterdag 21 november bij een vleeskuikenbedrijf met circa 90.000 dieren een hoogpathogene variant van het H5-type van het vogelgriepvirus vastgesteld. Zondag 22 november is ook een H5-type van het virus gevonden op een leghennenbedrijf 100.000 dieren in Hekendorp in de provincie Utrecht. Ook hier gaat het waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het vogelgriepvirus. De bedrijven worden preventief geruimd en er geld een vervoersverbod in een 10 kilometerzone die rond de bedrijven is ingesteld.

lees meer


RIVM: 'Concentratie nitraat in slootwater stijgt'

Sinds 2015 komt er weer meer stikstof en fosfor in de bodem terecht op landbouwbedrijven. Vanaf 2017 stijgt daarom de concentratie nitraat in het uitspoelings- en slootwater bij deze bedrijven. Dat blijkt uit de ‘Nitraatrapportage 2020’ van het RIVM.

lees meer


Het Bio Treat Center stopt en gaat door

In 2017 is het Bio Treat Center (BTC) in Venlo gestart door vijf bedrijven met ondersteuning van provincie Limburg. Het project had een vastgestelde einddatum van 31 december 2020. Dit betekent dat het project ten einde komt, en daarmee het BTC. De activiteiten van het BTC worden gedeeltelijk voortgezet in verschillende projecten en bedrijven.

lees meer


Hans van Zundert algemeen directeur van Kamplan

Hans van Zundert is vanaf dinsdag 10 november aangetreden als nieuwe algemeen directeur van Kamplan in Boxtel. Hij wordt op termijn ook eigenaar van het Brabantse bedrijf dat onder andere automatische voedersystemen en mestverwerkingsinnovaties ontwikkeld voor verschillende veehouderijsectoren.

lees meer


Mestverwerkingsinitiatief Fennenoord Deventer brengt infographic uit

In Deventer wordt een interessant en innovatief project ontwikkeld voor de verwerking van ruim 300.000 ton mest en 40.000 ton andere biomassa. Volgens het plan worden hiermee mestkorreltjes, ammoniumsulfaat, demi-water, vloeibaar CO2, bio-LNG en warmte voor stadsverwarming geproduceerd.

lees meer


LNV geeft antwoord op vragen toekomstig mestbeleid

Een tijdje geleden heeft minister Schouten haar visie gegeven op een toekomstig mestbeleid, met daarin een scherpe scheidslijn tussen de grondgebonden en niet-grondgebonden veehouderij, en een gebiedsgerichte benadering voor verdere verbetering van waterkwaliteit.

lees meer


Digitale bijeenkomst ESNI op 26 november

In ESNI, het European Sustainable Nutrient Initiative, komen diverse Europese projecten op het gebied van terugwinning van nutriënten bij elkaar. Op 26 november 's middags is er een online conferentie: 'LCA of Technologies for Nutrient Recycling and Production of Biobased Fertilisers – Can we Develop Common Standards?'

lees meer


Topsector ondersteunt onderzoek naar nieuwe bemestingsproducten

De Topsector Agri & Food heeft 4 nieuwe onderzoeksvoorstellen van de Brancheorganisatie Akkerbouw goedgekeurd. Het gaat onder andere om het project 'Betere stal, betere mest, betere oogst'. dat draait om het tot waarde brengen van mest uit nieuwe stalsystemen. Het is van belang dat nieuwe meststromen aansluiten bij de behoeften van de afnemers waaronder akkerbouwers. Wageningen University & Research voert het onderzoek uit. Het project gaat begin 2021 van start.

lees meer


Sun Capital Partners mag CNC Holding overnemen

Investeringsmaatschappij Sun Capital Partners mag CNC Holding overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt op donderdag 19 november besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, stelt de mededingingsautoriteit.

lees meer


Dorset werkt aan stikstofstripper binnen Europees project FERTIMANURE

De Aaltense machinebouwer Dorset werkt verder aan een stikstofstripper als deelnemer van het Europese FERTIMANURE-project. De machine heeft als doel om het produceren van waardevolle bemestingsproducten uit verwerkte rundermest verder te optimaliseren. Binnen het project FERTIMANURE werken 20 partners in de Europese Unie samen aan het terugwinnen van nutriënten uit mest. Het project is gestart in 2020 en heeft een looptijd van 4 jaar.

lees meer


Twence moet nog 100.000 ton mest contracteren

Nu Twence na een uitspraak van de Raad van State door kan met de realisatie van een mestverwerkingsinstallatie op het bedrijventerrein Elhorst-Vloedbeld bij Zenderen, staat het afvalverwerkingsbedrijf voor de uitdaging om zich minimaal te verzekeren van de aanvoer van 200.000 ton varkensmest per jaar.

lees meer


LNV: Omschakelprogramma voor stikstofarme(re) en meer duurzame landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren is financiering vaak een belemmering. Om hierin tegemoet te komen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 175 miljoen euro uitgetrokken voor het ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’ (voorheen: ‘Omschakelfonds’). Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

lees meer


Bio-energiebedrijf van veehouder uit Warmenhuizen verdacht van fraude

Het Openbaar Ministerie heeft maandag 16 november samen met de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek bij een bio-energiebedrijf van een veehouder in Warmenhuizen. Het OM verdenkt de ondernemer van fraude. Ook zou het bedrijf zich niet houden aan de omgevingsvergunning.

lees meer


Legionella vormt aandachtspunt bij mestverwerking

Hydroscope heeft in opdracht Verenging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) onderzoek gedaan bij 41 industriële bedrijven. Het onderzoek werd gedaan om meer inzicht krijgen in de groeibepalende factoren voor legionella in waterzuiveringsinstallaties. De onderzoekers stellen onder andere vast dat legionella relatief vaak voorkomt bij mestverwerking.

lees meer


Uitrijden van verdunde mest op zandgrond lijkt kostenneutraal

Melkveehouder Adrian Houbraken uit het Brabantse Bergeijk, deelnemer aan Koeien & Kansen, is enthousiast over het uitrijden van met grondwater verdunde mest op droge zandgrond. Hij is er van overtuigd dat hij de extra kosten die hij maakt bij het uitrijden terug verdient via een besparing op kunstmest en een hogere gewasopbrengst.

lees meer


Normec Group neemt het Belgische bedrijf OWS over

De Normec Group neemt het Belgische bedrijf Organic Waste Systems (OWS) over van de historische aandeelhouders. OWS is gevestigd in Gent en houdt zich bezig met de bepaling van de biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid van gft-afval en ander organisch materiaal. Het bedrijf heeft daarnaast ook verschillende vergistingsprocessen ontwikkeld. De financiële voorwaarden van de overname worden niet bekendgemaakt.

lees meer


'Terrein bij Deurne mogelijk in beeld voor mestverwerking'

De provincie Noord-Brabant is bezig met het opstellen van een lijst met alle mogelijke plekken binnen de provincie waar mest verwerkt kan gaan worden en waar dat het minst belastend is voor mensen in de omgeving, milieu en natuur. Mogelijk dat een terrein aan de N270 bij Deurne daarbij ook in beeld is, denken verschillende partijen in Deurne die daar geen voorstander van zijn.

lees meer


BMC Moerdijk kan wat meer pluimveemest verwerken

BMC Moerdijk heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in onderzoek, verbeteringen van de installatie en optimalisatie van het proces. Hierdoor staat de verwerking nog maar 20 dagen per jaar stil voor onderhoud. Het betekent dat de centrale jaarlijks circa 10.000 ton pluimveemest extra kan verwerken. Daarom heeft Coöperatie DEP ruimte om voor dit tonnage nieuwe leden toe te laten voor de aanvoer van pluimveemest.

lees meer


Cumela wil ontwikkeling KeurMest en Mineralen Manager voortzetten

De sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland heeft in de vergadering van maandag 9 november besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de systemen KeurMest en Mineralen Manager. Voor de brancheorganisatie zijn de systemen van belang in de lobby voor een goed mestbeleid.

lees meer


20 november 13.00-13.30 uur: Presentatie 'Inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest'

Vandaag is de 'Landelijke inventarisatie 2020 export en verwerking dierlijke mest' verschenen. In dit rapport wordt de Nederlandse mestmarkt in beeld gebracht, met name voor wat betreft de verwerking en export. Ook wordt in een separaat hoofdstuk een inschatting gedaan wat de gevolgen zijn van een toekomstig mestbeleid met een duidelijke scheiding tussen de grondgebonden en niet grondgebonden veehouderij.

lees meer


Consortium tekent intentieverklaring voor onderzoek naar grootschalige biomassaverwaarding in Limburg

Als het aan Van Asten Group, Agro America, Smurfit Kappa Roermond Papier en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) ligt, wordt er in de toekomst een Bio Transitie Centrale Zevenellen in de gemeente Leudal gerealiseerd. Op donderdag 12 november ondertekenden zij een intentieverklaring voor een onderzoek naar de gezamenlijke realisatie van deze water-, energie- en grondstoffenfabriek.

lees meer


Cumela: 'Kleine stapjes vooruit in gesprekken over mestbeleid'

De afgelopen periode is er intensief overleg geweest over de brief van minister Schouten met betrekking tot het mestbeleid. Cumela Nederland heeft samen met andere partijen richting de minister duidelijk gemaakt een andere koers te willen. De Tweede Kamer heeft onder andere Cumela Nederland gevraagd een expert paper op te stellen over het toekomstige mestbeleid. Daar gaat de brancheorganisatie mee aan de slag.

lees meer


Pagina op rvo.nl over Landbouwgrond en mogelijkheden mest en GLB

In het mestbeleid en bij het GLB is er sprake van verschillende soorten landbouwgrond. De titel van deze gronden is belangrijk voor de gebruiksmogelijkheden. RVO heeft een pagina op zijn website ingericht waarin dit wordt uitgelegd ten aanzien van bemesting en van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep bij eendenbedrijf in Terwolde

In Terwolde in de Gelderse gemeente Voorst is bij een eendenbedrijf een H5- variant van het vogelgriepvirus vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. Het gaat om circa 20.000 eenden. Er wordt in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod ingesteld.

lees meer


Voor ruim 280.000 kilo aan fosfaatrechten afgeroomd in 2020

Door de transacties in fosfaatrechten tussen melkveehouders kon er dit jaar tot dusver voor 282.227 kilogram aan aan fosfaatrechten worden afgeroomd. Het betekent dat er nog voor circa 85,7 miljoen kilogram aan fosfaatrechten in omloop zijn. Dat is nog ongeveer 800.000 kilogram meer dan het plafond van 84,9 miljoen kilo dat Nederland met de Europese Commissie is overeengekomen.

lees meer


ISO zoekt deelnemers in testfase normen voor biogas

Onlangs heeft NEN, samen met het Nederlandse VSL en enkele andere metrologische instituten en bedrijven, een onderzoeksproject afgesloten over het meten van biogas. Het gaat om het bepalen van onzuiverheden in biomethaan en biogas. Die moeten worden gecontroleerd bij het injecteren in het aardgasnet en bij het gebruik ervan als brandstof voor voertuigen. Er liggen nu voorstellen voor het beproeven van biomethaan ter stemming bij ISO.

lees meer


Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2020

In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek na afloop van elk kwartaal van 2020 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De stikstofexcretie van de melkveesector ligt in het derde kwartaal van 2020 iets boven het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo stikstof.

lees meer


Vredo introduceert de VT7138

Vredo introduceert voor het komende bemestingsseizoen de VT7138. Het gaat volgens de fabrikant om een machine met een enorme capaciteit, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste precisielandbouwtechnieken. De nieuwe motor zorgt voor een maximaal vermogen van 710 pk. De VT7138 is voorzien van een pompfilterunit met standaard een 12 m3 per minuut verdringerpomp en optioneel een centrifugaalpomp die 16.000 m3 per minuut laadcapaciteit geeft.

lees meer


Eerste varkenshouder start met Total Circulair Farmconcept

Varkenshouder William Meulendijks uit Deurne start met het Total Circulair Farmconcept, waarbij een emissiearm stalconcept wordt gecombineerd met een biologisch mestverwerkingssysteem. De biologische installatie is al in werking en de aanpassingen in de stal zijn bijna klaar zodat de emissiemetingen kunnen starten. Doel is om een reductie van 85% in de ammoniakemissie te realiseren.

lees meer


Vervoersverbod vanwege vogelgriep in Lutjegast

In Lutjegast in de Groningse gemeente Westerkwartier is bij een bedrijf met 48.000 legkippen vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene H5-variant van het vogelgriepvirus. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In een gebied van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoerverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.

lees meer


'Voor 1 januari 2021 geen digitale mestbon'

Het gaat niet lukken om voor 1 januari een digitale mestbon in te voeren en ermee aan de slag te gaan. Die conclusie trekt Cumela Nederland op basis van het debat op woensdag 4 november in de Tweede Kamer. Daar bleek dat er nog heel veel moet gebeuren om de bon praktijkrijp te maken.

lees meer


Jumpstart verwacht medio 2021 meer dan 40 monomestvergisters

Het aantal leden-melkveehouders van FrieslandCampina dat de komende periode via het Jumpstart-programma een monomestvergister krijgt is verviervoudigd. Eind 2019 waren het er tien, halverwege 2021 zullen het er naar verwachting meer dan 40 zijn.

lees meer


Belgisch bedrijf Ivaco experimenteert volop met mestverwerking

Het bedrijf Ivaco in het Belgische Gistel zet zwaar in op innovatieve projecten die rendabel zijn en bovendien zijn in te passen zijn in de hedendaagse methoden voor mestverwerking. Het bedrijf combineert mestverwerking met het houden van ongeveer 6.000 vleesvarkensplaatsen en 2.600 biggen.

lees meer


Onzekerheid over voortgang KeurMest en Mineralen Manager

Maandag 9 november praat de sectie meststoffendistributie van Cumela Nederland over de voortgang van KeurMest en de Mineralen Manager. Het debat van woensdag 4 november in de Tweede Kamer heeft geen zekerheid gebracht of doorgaan met de ontwikkeling zinvol is.

lees meer


Brexit per 1 januari, wat betekent dit voor de export van organische meststoffen?

Per 1 januari aanstaande zal de overgangstermijn voor de export van product naar het Verenigd Koninkrijk aflopen. Mogelijk is er sprake van een 'harde brexit'. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2021 de export van gedroogde mest vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk op een andere wijze zal moeten worden uitgevoerd. In principe is de export van verse mest niet langer zonder meer mogelijk, immers het VK is dan een zogenaamd 'derde land'.

lees meer


Opbrengsten en ervaringen op demovelden met 'Groene Weidemeststoffen' in 2019

In het project 'Kunstmestvrije Achterhoek' wordt geëxperimenteerd met herwonnen meststoffen. Sinds 2018 wordt op 10 praktijkpercelen de Groene Weidemeststof (GWM) vergeleken met kunstmestbemesting.

lees meer


Schouten Machines brengt nieuwe bouwlandbemester op de markt

Schouten Machines uit Uddel heeft het pakket sleepslangbemesters uitgebreid met een bouwlandbemester. De machine is samen met Evers Agro ontwikkeld en past aan de werktuigdrager die Schouten heeft voor het sleepslangbemesten. De machine heeft een werkbreedte van 8,65 meter en een gewicht van 2930 kilo. De bemester is kort, zodat het zwaartepunt zo dicht mogelijk bij de trekker blijft.

lees meer


Uitbreiding vervoersverbod voor mest door vogelgriep in Puiflijk

In het Gelderse Puiflijk is bij een bedrijf met legpluimvee vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf bevindt zicht dichtbij het bedrijf in Altforst, waardoor het gebied met een vervoersverbod maar beperkt uitgebreid hoeft te worden. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Het is verboden om in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf pluimveemest te distribueren en aan te wenden.

lees meer


Schouten houdt vast aan invoering digitale mestbon in voorjaar 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwacht dat de invoering van de realtime verantwoording van transporten van dierlijke mest zoals gepland in het voorjaar van 2021 zijn beslag gaat krijgen. Dat maakte de minister op woensdag 4 november duidelijk tijdens een debat met de Tweede Kamer.

lees meer


CZAV voorziet flink verlies aan afzetruimte voor varkensdrijfmest in 2021

Met ingang van 2021 wordt de fosfaatruimte binnen het stelsel van gebruiksnormen voor bouwland bepaald door een bodemanalyse op basis van P-CaCl2 en P-Al. CZAV heeft afgelopen periode op perceelsniveau van ruim 1500 hectare zuidwestelijke klei de fosfaatruimte in 2021 vergeleken met de ruimte volgens het huidige stelsel. De conclusie is dat er veel afzetruimte voor varkensdrijfmest en compost verdwijnt.

lees meer


Wijzigingen in kaart met gebiedstypes MAP 6 in Vlaanderen

Om de waterkwaliteit in Vlaanderen te verbeteren zullen de komende twee jaar de gebiedsgerichte maatregelen uit zesde mestactieprogramma MAP 6 van toepassing zijn op meer landbouwgronden en wordt de kaart met gebiedstypes aangepast. ​De Vlaamse regering heeft daar op 30 oktober een principiële beslissing over genomen en neemt later dit jaar nog een definitieve beslissing.

lees meer


Struviet uit digestaat is waardevolle meststof

Dr. ir. René Cornelissen en dr. Gijs van Pruissen van CCS Energieadvies hebben samen met Poolse wetenschappers verbonden aan de universiteit van Warschau een artikel in het tijdschrift Energies. Daarin beschrijven ze de waarde van de inzet van struviet dat is gewonnen uit digestaat als fosfaatmeststof.

lees meer


Kunstmest kan in maisteelt worden vervangen door herwonnen mineralen

Op proefbedrijf De Marke in Hemgelo is in 2019 een veldproef met snijmaïs uitgevoerd waarbij 2 bemestingsproducten van mineralenconcentraat van co-vergiste varkensmest, verrijkt met 6% of 1% gecondenseerd ammoniumwater, werden getoetst. Vervanging van kunstmest lijkt mogelijk.

lees meer


Vrachtwagen met mest in brand nabij Dronten

De brandweer moest woensdagochtend 4 november rond 7.00 uur uitrukken voor een brandende vrachtwagen op de Colijnweg in Dronten. De vrachtwagen was geladen met mest. De vrachtwagen stond ter hoogte van de mestdrogerij. De brand was ontstaan aan de onderkant van de oplegger. Deze werd losgekoppeld van de truck. De brandweer heeft de brand met schuim geblust. Door het snelle ingrijpen van de brandweer kon worden voorkomen dat de lading mest in brand vloog. De Colijnweg was geruime tijd afgezet. Er moest een kraan aan te pas komen om de oplegger leeg te scheppen.

lees meer


Werking van Groene Weide Meststof bleef in 2019 iets achter bij kunstmest

Met een ‘score’ van 89% bleek de werking van de Groene Weide Meststof in 2019 op praktijkpercelen iets minder dan de kunstmestblend die als toetsingsmeststof werd gebruikt. Dat wijzen de onderzoeksresultaten over vorig jaar uit. Droogte en productsamenstelling hebben de prestaties beïnvloed.

lees meer


Nederland telt nog bijna 90 co-vergisters

De totale biogasproductie uit co-vergisters stijgt na jaren van stagnatie sinds 2018 weer. In 2019 waren er nog 89 installaties in gebruik in Nederland. Samen leverden deze vergisters 4.280 terrajoule aan energie. In 2019 had biogas uit co-vergisters een aandeel van 2,8% in het totale eindverbruik van hernieuwbare energie.

lees meer


Broei in mestopslag veroorzaakt brand bij pluimveebedrijf in Kesteren

In een een loods van een pluimveehouderijbedrijf in Kesteren is zaterdagmorgen 31 oktober brand uitgebroken. De locatie is in gebruik van broederij Het Anker in Ochten die er hennen opfokt. Het vuur ontstond in een loods waar mest wordt opgeslagen. De mest is gaan broeien en daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer had de zaak vrij snel onder controle. De mest werd uit elkaar gehaald en daarna was het vuur vrij snel bedwongen.

lees meer


Biomassastromen Achterhoek in kaart gebracht

Stichting Biomassa heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de beschikbaarheid van biomassastromen in De Achterhoek. Het rapport stelt dat de 'circulaire biobased economy' grote kansen biedt voor het gebied.

lees meer


Podcast mestverwerking Rabobank

Rabobank brengt met enige regelmaat een podcast uit over een thema in de Food & Agri. Dit keer betreft het een visie over het mestverwerkingsbeleid.

lees meer


NVWA publiceert hygiëneprotocol voor vervoer van mest

De NVWA heeft het Hygiëneprotocol vervoer van mest gepubliceerd. Dit protocol is van toepassing op transportmiddelen die dierlijke mest vervoeren in, vanuit of naar een beperkings- en toezichtsgebied of compartiment in situaties met een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte, voor zover dit in de op dat moment geldende regelgeving is toegestaan.

lees meer


Raad van State zet licht definitief op groen voor mestverwerking Twence

De Raad van State heeft op woensdag 28 oktober het inpassingsplan van de provincie Overijssel dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt van Twence in Zenderen mogelijk maakt, in stand gelaten. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de installatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

lees meer


Bijeenkomsten bodem en bemesting (online)

De CBAV (Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten) organiseert twee bijeenkomsten. Dit is in de plaats van de jaarlijkse themamiddag 'Bemesting Akkerbouw'. Tijdens deze twee bijeenkomsten, de eerste over bemesting en de tweede over bodembeheer, worden recente onderzoeksresultaten gepresenteerd.

lees meer


Vervoersverbod voor pluimveemest vanwege uitbraak vogelgriep in Altforst

In Altforst in de Gelderse gemeente West Maas en Waal is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren vogelgriep van het type H5 vastgesteld. Het gaat om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van het virus te voorkomen geldt er in een zone van 10 kilometer rond het besmette bedrijf een vervoersverbod voor pluimveemest.

lees meer


Vlaamse biogassector levert 9% van totale groene stroomproductie

In 2019 produceerde de Vlaamse biogassector ongeveer 9% van de totale groene stroomproductie. De productie van de Vlaamse biogasinstallaties steeg licht in vergelijking met het jaar voordien. Afgelopen jaar was de Vlaamse biogassector goed voor een productie van 766 gigawattuur, een toename van 2,7% in vergelijking met 2018.

lees meer


Webinar over veldproeven binnen project Nitroman op 3 december

Op 3 december wordt een gratis webinar gehouden over de veldproefresultaten binnen het project Nitroman. De webinar start om 13 uur en eindigt uiterlijk om 14:30 uur. Binnen het project wordt gekeken of herwonnen meststoffen zoals ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat en mineralenconcentraat als vervanger kunnen dienen voor kunstmest. De vier proefcentra binnen het project hebben deze bemestingsproeven uitgevoerd in de teelt van maïs, gras, spinazie, selderij en aardappelen.

lees meer


Proeftuin aardgasvrije wijken kan impuls geven aan mestvergisting

Met behulp van een nieuwe subsidie van enkele miljoenen euro's vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de 'Proeftuin aardgasvrije wijken' krijgen de duurzame energieprojecten van de dorpen Ansen en Wijnjewoude nog meer vorm. In beide dorpen wordt gedacht aan grootschalige groen gasproductie door melkveebedrijven.

lees meer


Monomestvergisting begint enige opgang te maken

Monomestvergisters maken opgang, met name in de melkveehouderij, maar het aantal installaties dat in de praktijk draait is nog beperkt. In totaal zijn er sinds 2013 bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ruim 150 aanvragen voor SDE subsidies voor monovergisters aangevraagd. Per september 2020 zijn in totaal 31 projecten gerealiseerd.

lees meer


Raad van State zet licht definitief op groen voor mestverwerking door Twence

De Raad van State heeft op woensdag 28 oktober het inpassingsplan van de provincie Overijssel dat de bouw van de mestverwerkingsinstallatie op het terrein Elhorst-Vloedbelt van Twence in Zenderen mogelijk maakt, in stand gelaten. Dat betekent dat de bouw naar verwachting begin 2021 zal starten en de installatie in het voorjaar van 2022 operationeel zal zijn.

lees meer


Mogelijk toch ruimte voor KeurMest in nieuw mestbeleid

Mogelijk komt er in het nieuwe mestbeleid waar minister Schouten van LNV de contouren heeft geschetst toch een mogelijkheid om op een andere manier mest af te zetten dan via vaste afzetovereenkomsten of verplichte afzet van alle mest naar mestverwerkers. Dat schept wellicht ruimte voor de geborgde en gecertificeerde mestafzet via KeurMest waar door verschillende partijen in de mestketen aan wordt gewerkt.

lees meer


Mesttransporteur vecht opgelegde boete door ILT bij de rechter aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legde het bedrijf Emaus Mesthandel en Transport uit Haaksbergen in 2018 een boete van 136.400 euro op. Door tussenkomst van de rechter is deze boete inmiddels teruggebracht tot 20.500 euro. De onderneming wil dat de boete volledig van tafel gaat, en stapte voor een hoger beroep naar de Raad van State. De uitspraak wordt over 12 weken verwacht.

lees meer


Elektrodialysetechniek om ammoniak uit mest te halen

De Delftse start-up MEZT heeft een electrodialysetechnologie ontwikkeld om stikstof uit vloeistofstromen zoals mest te extraheren. MEZT werd in april 2020 opgericht en de TU Delft is als mede-eigenaar nauw betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf. Ook Wageningen University is als project- en onderzoekspartner verbonden aan de start-up.

lees meer


OM mist aanpak fraude in contouren voor mestbeleid

Rob de Rijck, landelijke coördinerend officier van justitie voor milieu van het Openbaar Ministerie, is er niet gerust op dat het nieuwe mestbeleid zoals minister Schouten van LNV dat wil vormgeven tot minder fraude zal leiden. Dat maakt hij duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wijst er op dat Schouten niet duidelijk maakt hoe de prikkel om te frauderen minder wordt en hoe er moet worden gehandhaafd.

lees meer


HoSt heeft 5 Microferm mestvergisters in aanbouw

HoSt realiseert momenteel Microferm monomestvergisters bij 5 verschillende melkveebedrijven in Nederland. Er staan straks 15 Microferm installaties in Nederland, waarvan 10 met een totale groen gasproductie van circa 3,2 miljoen kuub per jaar. De overige 5 produceren groene stroom en warmte met een WKK.

lees meer


Zorgen in Roermond over mestverwerking in Haelen

Dorpsraden en wijkteams in Roermond maken zich grote zorgen over plannen voor mestverwerking op bedrijventerrein Zevenellen aan de overkant van de Maas in Haelen. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Roermond uiten zij hun zorgen. De Coöperatie 7LL, een samenwerkingsverband van 6 varkenshouders uit Leudal en Nederweert, wil het mestverwerkingsbedrijf bouwen.

lees meer


Rechter moet oordelen over vergunning voor mestverwerking in Nistelrode

De gemeente Bernheze zet de beroepszaak voort tegen de nieuwe, ruimere vergunning voor mestverwerking in Nistelrode voort en stapt naar de rechter. De provincie Noord-Brabant verleende loonbedrijf Jennissen een vergunning om jaarlijks 72.000 ton mest aan te voeren.

lees meer


'Europese Commissie kan eis over ammoniakemissie koppelen aan derogatie'

Het verlenen van een derogatie om op grasland een hogere gift van dierlijke mest toe te staan kan leiden tot een hogere ammoniakemissie. Deze emissie kan uiteindelijk neerslaan op het water en daarmee gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Daarom vindt de Europese Commissie dat zij bevoegd is op grond van de Nitraatrichtlijn ook voorwaarden te stellen om de depositie van ammoniak terug te dringen. Dat schrijft minister Schouten van LNV aan de Tweede Kamer in reactie op vragen van de SGP.

lees meer


'Een check op onevenredigheid van de hoogte van mestboetes is op zijn plaats'

Advocaat Joost de Rooij van het kantoor Linssen Advocaten in Amsterdam verbaast zich over de hoge boetes die worden gehanteerd bij een overschrijding van de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Het gaat om 7 euro per kilo stikstof en 11 euro per kilo fosfaat waarmee de gebruiksnormen worden overschreden. Hij vindt een check op onevenredigheid van de hoogte van de boetes op zijn plaats.

lees meer


Impact van droogte op waterkwaliteit krijgt aandacht in mestbeleid

De waterkwaliteit onder derogatiebedrijven is over het algemeen beter dan onder niet-derogatiebedrijven. Echter droogte kan een negatief effect op de waterkwaliteit hebben onder alle bedrijven. Dit is voor minister Schouten van LNV aanleiding geweest de Commissie Deskundigen Meststoffenwet te vragen advies uit te brengen over mogelijkheden om structureel beter om te gaan met de effecten van droogte op de waterkwaliteit. Dit advies wordt op korte termijn verwacht.

lees meer


Mestbewerking op bedrijventerrein blijft mogelijk in bestemmingsplan Oss

De gemeente Oss mag niet via een bijzondere bepaling in het bestemmingsplan mestbewerking op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer onmogelijk maken. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State op woensdag 21 oktober. De gemeente wilde een dergelijke activiteit voorkomen, de provincie Noord-Brabant wilde deze optie openhouden.

lees meer


VCM organiseert een webinarreeks rond Vlaamse mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) organiseert drie gratis lunch-webinars op 23, 24 en 25 november 2020. Per webinar wordt een specifiek thema rond Vlaamse mestverwerking toegelicht via verschillende topics en sprekers. Het webinar vindt telkens plaats tussen 12:00 en 12:45 uur

lees meer


Nieuw mestbeleid kan ook pluimveehouderijbedrijf raken

Uit de contouren voor het nieuwe mestbeleid die minister Schouten van LNV heeft geschetst kan worden geconcludeerd dat er ook voor de pluimveehouderijsector veranderingen te verwachten zijn. De minister wil toe naar een situatie dat pluimvee- en varkenshouderijbedrijven die niet grondgebondenheid zijn alle mest die op het bedrijf geproduceerd wordt, laten verwerken.

lees meer


Cumela geeft reflectie op brief 'Contouren toekomstig mestbeleid'

Cumela Nederland heeft de visie van de organisatie op het toekomstig mestbeleid naar de commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer gestuurd. Op 4 november wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de visie op het toekomstig mestbeleid die minister Schouten op 6 september heeft gepresenteerd

lees meer


Sun European Partners neemt CNC Holding over

Investeringsmaatschappij Sun European Partners koopt CNC Holding uit het Limburgse Milsbeek, één van Europa's grootste leveranciers van compost en dekaarde voor de teelt van champignons. Het bedrijf wordt verkocht door de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging. Welk bedrag er met de overname is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht.

lees meer


Uitrijden van mest op maisland mag in 2021 vanaf 15 maart

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft loonwerkers en maistelers volgend jaar vanaf 15 maart mest mogen uitrijden op maisland. In het oorspronkelijke ontwerpbesluit was de datum van 1 april opgenomen. De verruiming zal gelden voor 2021 en 2022. Hoe de regeling daarna wordt, hangt af van het 7e Actieprogramma dat nu in voorbereiding is en het nieuwe mestbeleid waar ook aan gewerkt wordt.

lees meer


De uitkomsten van het LNV-webinar 'contouren van het toekomstig mestbeleid'

Afgelopen dinsdag organiseerde LNV een webinar over de ‘contouren van het toekomstig mestbeleid’. Minister Schouten van LNV heeft deze onlangs bekendgemaakt via een Kamerbrief. Tijdens het webinar werd door LNV-medewerkers Herman Snijders en Kees Verbogt, beiden zijn coördinerend beleidsmedewerker in het mest- en stikstofbeleid, toegelicht waarom LNV tot bepaalde keuzes is gekomen, waren er polls om de mening van de deelnemers te toetsen, en was er gelegenheid om een paar vragen te stellen.

lees meer


LTO uit zorgen over fosfaatplaatsingsruimte door nieuwe fosfaatindicator

Een aanpassing in de regelgeving over de fosfaatplaatsingsruimte, die op 1 januari 2021 ingaat, leidt tot grote veranderingen op regionaal- en bedrijfsniveau voor agrarische bedrijven met grond. Het probleem zit in de klassenindeling van de nieuwe gecombineerde fosfaatindicator. LTO Nederland pleit voor een aanpassing van de voorgestelde klassenindeling, zodat de impact van de overgang naar de nieuwe regelgeving op individueel bedrijfsniveau niet onbedoeld groot wordt.

lees meer


Alliantie voor meer groen gas

Tijdens de eerste Nationale Klimaatdag is de 2 bcm Alliantie opgericht. De alliantie heeft als doel een hogere groen-gasproductie in 2030. In het Klimaatakkoord staat een doelstelling van 2 miljard kubieke meter (2bcm) groen gas.

lees meer


Brochure over recente ontwikkelingen in mestbewerking

Wageningen University & Research heeft een brochure ontwikkeld met deskundige kennis van de meest recente ontwikkelingen in de mestverwerking. De brochure is opgesteld in het Engels en tot stand gekomen met het oog op een Nederlands Chinese samenwerking in het Sino-Dutch Dairy Development Centre.

lees meer


Franse innovatieprijs voor Bio-UP van CCSen Greenmac

De Bio-UP, die CCS samen met Greenmac heeft ontwikkeld, is in Frankrijk onderscheiden met een innovatieprijs. De Bio-UP kreeg de INEL d’OR toegekend in de categorie ‘maatschappelijke innovatie’. De innovatieprijs INEL d’OR wordt ieder jaar uitgereikt aan innovaties binnen de veehouderij.

lees meer


Inschrijving Ivan Tolpe prijs 2021 sluit op vrijdag 23 oktober

Als eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, pionier in de mestverwerking, organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking de 'Ivan Tolpe' Prijs. Deze 2-jaarlijkse award heeft tot doel innovatieve, veelbelovende technieken te ontwikkelen en te ondersteunen om zo de mestverwerking in Vlaanderen een blijvende voortrekkersrol te geven. Om mee te dingen naar de Ivan Tolpe Prijs 2021 kunnen er nog tot vrijdag 23 oktober voorstellen worden ingediend.

lees meer


Gebruik van ammoniakstripper geeft meerwaarde aan digestaat

De firma Swart in het Drentse Tynaarlo exploiteert een co-vergister voor het opwekken van groene stroom. Het steeds moeilijker kwijt kunnen van de geproduceerde fosfaten en de wens om meer rendement te halen uit de vergister, deden Erjan Swart besluiten de vergister uit te breiden met een ammoniakstripper. Swart is deelnemer aan het project 'Mineralen op Maat' van DLV Advies.

lees meer


SVgroup komt met Veenhuis mesttank met 42 inch schuivende wielen

De SVgroup heeft de Quad-serie van Veenhuis mesttanks met 4 hoge wielen naast elkaar, nu doorontwikkeld naar de Quad-shift-tank. De buitenste wielen van de machine kunnen hydraulisch 65 centimeter naar buiten schuiven, waardoor deze buiten het wielspoor van de trekker rollen. De tank heeft maximaal 16 kuub inhoud en de 4 wielen zijn onafhankelijk hydraulisch geveerd.

lees meer


Aanpassing in regels bij afvoeren van mest van nertsen

Met het oog op SARS-CoV-2 gelden er voorwaarden bij het afvoeren van mest van nertsen van niet-besmette en besmette bedrijven. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat deze regels aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

lees meer


'Mestverwerking moet vooral waarde van het bemestingsproduct vergroten'

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit schetste onlangs de contouren voor het toekomstig mestbeleid. Daarin voorziet zij in de toekomst de verplichting voor intensieve veehouderijbedrijven om alle mest die op het bedrijf geproduceerd worden verplicht te verwerken. Beleidscoördinator mest- en stikstofbeleid Herman Snijders van het ministerie stelt dat het hierbij niet om een hoogwaardige vorm van mestverwerking hoeft te gaan.

lees meer


Bomech komt met compacte sleepvoetbemester

Mechanisatiebedrijf Bomech uit Albergen introduceert een compacte en eenvoudig uitwisselbare Trac-Pack-sleepvoetbemester. Deze mestverdeler is speciaal ontwikkeld voor zelfrijdende mesttanks. De Trac-Pack komt beschikbaar in vier modellen met werkbreedtes van 12, 15, 18 en 21 meter.

lees meer


Kringlopen sluiten met kunstmestvervangers

Het streefbeeld van minister Schouten van LNV om de voer-mestkringloop zoveel mogelijk regionaal te sluiten, past binnen het ‘Mineralenconcentraat op maat’ project. Met het project wil DLV Advies laten zien dat mineralenconcentraten en ammoniumsulfaat bijdragen aan een landbouw met minder stikstofverliezen, beter ruwvoer en op de lange termijn een hoger organisch stofgehalte in de bodem.

lees meer


Provincie Noord Brabant wil dat mestverwerking bij Champignonkwekerij Gemert stopt

De provincie Noord Brabant wil dat de mestverwerking bij Champignonkwekerij Gemert stopt. Het bedrijf mag volgens de vergunning van de gemeente jaarlijks 7800 ton mest aanvoeren die nodig is voor de champostproductie. Het provinciebestuur wil in 'de groenblauwe mantel' die wordt aangegeven in het bestemmingsplan van de gemeente Gemert-Bakel, en waar de champignonkwekerij in ligt, geen aanvoer van mest.

lees meer


Eric Kleissen wordt nieuwe directeur voor Mineral Valley Twente

Vanaf oktober is Eric Kleissen de nieuwe directeur van Mineral Valley Twente.De beoogde directeur van Mineral Valley Twente, Ingrid Jansen, heeft zich teruggetrokken uit de procedure. Kleissen is in het dagelijks leven ook melkveehouder. Hij heeft ook aan de wieg gestaan van Mineral Valley Twente als wethouder van de gemeente Dinkelland.

lees meer


LTO Akkerbouw mist plantaardige oplossing mestbeleid

Minister Carola Schouten (LNV) richt zich bij haar visie op het mestbeleid vooral op het oplossen van problemen in de mestmarkt, vindt Jaap van Wenum van LTO Akkerbouw. 'Er is te weinig oog voor de kansen die de plantaardige sectoren bieden om dierlijke mest optimaal te benutten.'

lees meer


Tientallen meldingen over verdenking mestfraude leiden tot beperkt aantal boetes

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontvingen in de periode van 2019 tot medio 2020 enkele tientallen meldingen van mestfraude. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het opmaken van 2 proces verbalen en 2 rapporten van bevindingen. Dat blijkt uit een brief die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in reactie op vragen van de VVD.

lees meer


Voortgang bodemproject in Polen

De Nederlandse Ambassade in Polen heeft in nauwe samenwerking met RVO en NCM een project gestart om de bodemkwaliteit aldaar te verbeteren. Door corona heeft dit project aanmerkelijke vertraging opgelopen. We zijn verheugd te kunnen melden dat er desondanks vooruitgang is, en dat het in Polen kan rekenen op veel enthousiasme.

lees meer


Geen fosfaatoverschot voor gemiddeld Koeien & Kansen-bedrijf in 2019

Het gemiddelde fosfaatoverschot in 2019 ligt op -7 kilogram fosfaat per hectare op de Koeien & Kansen-bedrijven. Hiermee wordt de doelstelling gemiddeld gehaald om geen fosfaatoverschot te hebben. Ten opzichte van 2018 is het fosfaatoverschot 16 kilogram fosfaat per hectare lager. Dit komt doordat de bedrijven in 2019 zelf meer ruwvoer hebben geoogst en daardoor minder ruwvoer hebben aangevoerd dan in het droge jaar van 2018.

lees meer


Subsidie Circulaire ketenprojecten voor Precisiebemestingscoöperatie Rijnland

In totaal 80 bedrijven krijgen subsidie om in hun keten samen circulair te gaan werken. Op 9 april, de dag van de opening van de nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten, was de animo zo groot dat het budget meteen op was. In juli stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 500.000 extra beschikbaar waardoor nog eens 9 extra projecten - waarbij 34 ondernemers betrokken zijn - een subsidie ontvangen. Er is onder andere steun toegekend aan de Precisiebemestingscoöperatie Rijnland.

lees meer


Gedeeld bemesten van mais: goed voor de portemonnee en voor het milieu

Nitraatuitspoeling voorkom je ook door meststoffen beter te benutten. Herman Krebbers voert daarom gedeelde bemesting uit op een gedeelte van het VKO-demoveld en 5 andere demovelden in Overijssel in het kader van POP3-project Efficiënter ruwvoer telen met Smart farming en ziet interessante resultaten.

lees meer


Nieuwe analyse voor compost

In compost hoort geen plastic. Een innovatieve methode gebaseerd op beeldherkenning maakt het mogelijk om het oppervlak plastic in cm2 per liter compost te bepalen. Vanaf 5 oktober biedt Eurofins Agro deze analyse aan via de Oppervlaktebepaling Compost.

lees meer


Verplichte debietmeters voor mestverwerkingsinstallaties in Vlaanderen

In 2019 en 2020 werden in 44% van de omgevingscontroles bij mestverwerkers in Vlaanderen ernstige inbreuken vastgesteld. ​​Verder stelde de Mestbank grote verschillen tussen de inhoudswaarden van de mest vast, soms zelfs regelrechte fraude. Daarom zijn binnenkort debietmeters in elke mestverwerkings- en bewerkingseenheid verplicht. Dat kondigt Vlaams minister van Omgeving en Handhaving Zuhal Demir aan.

lees meer


Mestac blijft informeren over mestverwerking

Mestafzetcoöperatie Mestac wil boeren ook in de periode dat er strenge coronamaatregelen gelden graag blijven informeren over de huidige mestmarkt en de verwachtingen voor de toekomst. Ook wil de organisatie graag laten zien wat de mogelijkheden zijn betreffende mestafzet en verwerking en welke gebruiksmogelijkheden mineralenconcentraat heeft.

lees meer


Voorstellen ter voorkoming van oppervlakkige afspoeling iets bijgesteld

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft na inbreng vanuit de akkerbouwsector in het ontwerpbesluit vanwege het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn de voorgestelde maatregelen om afspoeling van akkerbouwpercelen te voorkomen iets aangepast. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in reactie op vragen het CDA en de VVD.

lees meer


LTO wil snel in gesprek met minister Schouten over contouren van nieuw mestbeleid

Nog deze maand gaan vertegenwoordigers van LTO Nederland en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met elkaar in gesprek over de contouren van het nieuwe mestbeleid. LTO pleit voor minder middelvoorschriften, meer vertrouwen in de sector en naar meer keuzevrijheid voor boeren.

lees meer


Bouw van pluimveemestvergister in Wijster gaat van start

De bouw van een pluimveemestvergister in Wijster gaat van start. Het internationaal opererende technologiebedrijf Green Create heeft de grond aangekocht voor de bouw van de vergister. Ook de installatie en dagelijkse operatie komt voor rekening van dit bedrijf, dat een Nederlandse vestiging in Amsterdam heeft. Deels wordt de vergister gebouwd naar voorbeeld van al draaiende internationale vergisters, aangevuld met de nieuwste snufjes en inzichten. Stichting Groen Gas Wijster gaat de aanvoer van mest regelen.

lees meer


Telers vragen bij loonwerker om ruitzaai of rijenbemesting

Telers die hun loonwerkers drijfmestrijenbemesting of ruitzaai in maïs laten toepassen vragen daar in het vervolg weer om. Dat vertellen de loonwerkers. Ze noemen de betere mestbenutting bij toepassing in de rij en de gelijkmatige stand bij ruitzaai als pluspunten bij deze twee methodes.

lees meer


Lely lanceert stalsysteem om mest beter tot waarde te brengen

Lely brengt een nieuw stalsysteem voor de melkveehouderij op de markt gericht op het scheiden van mineralenstromen en het tot waarde brengen van de mest. In het systeem Lely wordt mest en urine bij de bron gescheiden. De stikstofemissies wordt geminimaliseerd en er ontstaan drie stromen van bemestingsproducten. Melkveehouders kunnen deze meststoffen inzetten voor precisiebemesting.

lees meer


'Schoutens visie op mestbeleid kan leiden tot drijfmesttekort'

De nieuwe visie ‘Contouren toekomstig mestbeleid’ van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft voor alle sectoren een behoorlijke impact. Vooral voor varkenshouders heeft het gevolgen: zij moeten kiezen tussen 100% grondgebondenheid of 100% mestverwerking. Een paar kuub mest afzetten bij de buren of op eigen grond brengen, wordt moeilijk.

lees meer


Nieuwe vergunning voor mestvergister in Borgercompagnie in voorbereiding

In april 2019 werd een oplossing gepresenteerd om de geuroverlast van de mestvergistingsinstallatie van het bedrijf Dankers Vastgoed in Borgercompagnie te verminderen. De realisatie laat nog even op zich wachten. Verwacht wordt dat de aangepaste vergunning medio januari 2021 ter inzage kan worden gelegd.

lees meer


Wageningen UR zoekt onderzoeker herwonnen meststoffen

Wageningen Environmental Research (WEnR) heeft een vacature voor een onderzoeker 'Bodemchemie en nutriënten'. Vanwege de toenemende vraag naar onderzoek is men op zoek naar een onderzoeker voor diverse projecten rondom het testen en beoordelen van herwonnen meststoffen uit dierlijke mest en andere reststromen.

lees meer


CBS publiceert definitieve cijfers pver dierlijke mest en mineralen 2019

Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de excretie van stikstof en fosfaat van de Nederlandse veestapel. In de publicatie Dierlijke mest en mineralen 2019 worden de berekeningen over het afgelopen jaar toegelicht. De excretie van stikstof daalde van 503,5 miljoen kilo in 2018 tot 489,7 miljoen kilogram in 2019. De excretie van fosfaat daalde van 162,0 miljoen naar 155,5 miljoen kilo. De excretie lag onder de door de Europese Unie vastgestelde productieplafonds van 504,4 miljoen kilogram stikstof en 172,9 miljoen kilogram fosfaat.

lees meer


Microferm genomineerd voor prijs ‘Beste kleinschalige biogasinstallatie’

Het Microferm project van HoSt in Koudum is genomineerd voor de ADBA-prijs voor ‘Beste kleinschalige biogasinstallatie’. De prijs maakt deel uit van de AD & Biogas Industry Awards, georganiseerd door de AD & Bioresources Association (ADBA) en de World Biogas Association (WBA). De winnaars worden op 8 oktober bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de laatste dag van het evenement ‘The World Biogas Summit & Expo’.

lees meer


Vlaamse nitraatresiducampagne 2020 van start

Het nitraatresidu is een belangrijk controle-instrument voor het halen van de doelstellingen van het Vlaamse zesde mestactieplan (MAP 6). Dit jaar moeten tussen 1 oktober en 15 november ruim 23.500 percelen bemonsterd worden.

lees meer


'Mono-mestvergisting en stiktstofstripper passen binnen kringlooplandbouw'

Het gebruik van mono-mestvergisting en de inzet van een stiktstofstripper voldoet aan het denken over kringlooplandbouw van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dat stelt directeur René Cornelissen van het bureau CCS Energieadvies uit Deventer.

lees meer


Verkeer belangrijk aspect bij plan voor mestvergister in Wijnjewoude

Bij de mogelijke realisatie van een mestvergister in het Friese Wijnjewoude wordt het aantal verkeersbewegingen een belangrijk onderwerp, bleek vorige week op de jaarvergadering van Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN).

lees meer


Innovaties voor emissiearm mest aanwenden gezocht

Machinebouwers, loonwerkers, creatieve boeren of slimme techneuten met een innovatief idee om vloeibare of vaste mest op nieuwe of verbeterde manier emissiearm toe te dienen worden opgeroepen zich aan te melden bij de werkgroep 'Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening'. Dat kan nog tot 4 oktober.

lees meer


Onderzoek naar variabel gras bemesten met inzet van sensoren

In het derde jaar van de zoektocht naar methoden voor precisiebemesting op grasland is in 2019 bij maatschap Kroes in Katlijk op 4 praktijkpercelen een proef uitgevoerd met twee strategieën voor variabel bemesten. Ook zijn hier sensorwaarnemingen uitgevoerd in het gewas. Daarbij is gebruik gemaakt van plaats- en tijdspecifieke bodem- (Veris-scan) en gewasinformatie.

lees meer


Bijeenkomst over gebruik mineralenconcentraat Amsul in Noordhorn

Vanuit het project ‘Mineralenconcentraat op maat’ wordt op donderdag 1 oktober een bijeenkomst bij De Zevenster in Noordhorn gehouden over het mineralenconcentraat Amsul. In verband met de coronamaatregelen is aanmelden vooraf verplicht, is er een maximum aantal deelnemers en gelden er strenge hygiëneregels.

lees meer


Zoektocht naar alternatief voor melkveestallen met roosters en mestkelders

Op de Dairy Campus in Leeuwarden start binnenkort een onderzoek naar drie nieuwe stalsystemen voor melkvee.

lees meer


LNV-webinar 'Contouren van het nieuwe mestbeleid'

Onlangs presenteerde minister Schouten de 'contouren voor een nieuw mestbeleid'. Op 13 oktober organiseert LNV hierover een webinar.

lees meer


Nieuwe stap vooruit in kunstmestvervanging

De erkenning van kunstmestvervangers (van dierlijke oorsprong) buiten de stikstofgebruiksnorm voor dierlijke mest is weer een stap dichterbij gekomen. De Nitraatrichtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten meststoffen: dierlijke meststoffen (inclusief verwerkte mest) en chemische meststoffen (geproduceerd via een industrieel proces). De kunstmestvervangers die uit dierlijke mest gewonnen worden, hebben van het Europese onderzoekscentrum Joint Research Centre (JRC) de naam RENURE gekregen.

lees meer


Kick-off Nitroman

Op 10 september 2020 vond de kick-off van het project Nitroman plaats in Gistel (B). Nitroman is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarbij de nutriëntenrecuperatie van dunne fractie uit runder -en varkensmest centraal staat. Er wordt onderzocht of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare, lokale mestoverschotten. Deze mestoverschotten worden verwerkt om als vervanging van kunstmest te gebruiken bij lokale akkerbouwers en groentetelers. De verwerking van deze overschotten wordt binnen het Nitroman-project uitgevoerd aan de hand van twee technieken, namelijk de stripping-scrubbing en de membraanfiltratie.

lees meer


Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest gestart in Vlaanderen

Nutricycle Vlaanderen is een platform dat de transitie van nutriëntverwijdering naar nutriëntrecuperatie van biomassastromen wil realiseren. De kernopdracht van Nutricycle bestaat erin om de transitie van verwijdering naar recuperatie te realiseren voor nutriënten uit (biomassa)(rest)stromen. Omwille van het brede werkveld van Nutricycle, is de concrete werking opgesplitst in 4 thematische werkgroepen. Elke werkgroep focust op een specifiek deelaspect van het transitieverhaal. Op 4 september ging de eerste (online) Nutricycle Vlaanderen werkgroep, de Werkgroep Nutriëntenrecuperatie uit mest door. Deze werkgroep wordt voorgezeten door VCM vzw. Na een eerste kennismaking met Nutricycle Vlaanderen, werd de werking van VCM vzw voorgesteld en de visienota, gepubliceerd in 2017, samengevat. Na toelichting van de stand van zaken werd input gevraagd aan de deelnemers. Op basis van deze input zal VCM vzw, in samenwerking met Nutricycle Vlaanderen en de deelnemers van de WG Nutriëntenrecuperatie uit mest, een actieplan 'transitie in mestverwerking naar een circulaire economie’ met diverse mijlpalen, vastgestelde actietermijnen en een tussentijdse evaluatie opstellen, zoals beschreven in Annex I van MAP6 (Actieplan mestverwerking en anaerobe covergisting: naar een effectievere opvolging van mestverwerking en anaerobe covergisting).

lees meer


Eerste wegdek voor alledaags gebruik met bio-asfalt in Nederland

Een kwalitatief goed wegennetwerk, een verminderde afhankelijkheid van aardolie én een slim gebruik van een restproduct (Lignine, een stof uit de celwand die planten en bomen hun stevigheid geeft) daarvan kan Nederland profiteren bij het gebruik van bio-asfalt. Daardoor wordt biomassa duurzaam materiaal in plaats van brandstof. Na diverse geslaagde proefnemingen door onderzoeksinstellingen ziet ook het bedrijfsleven nu brood in deze toepassing.

lees meer


Ontwikkeling KeurMest en Mineralen Manager op laag pitje

De partijen die werken aan de ontwikkeling van KeurMest en de Mineralen Manager hebben besloten dit op een laag pitje te zetten. De ontwikkeling wordt pas voortgezet als minister Schouten een harde toezegging doet dat bedrijven die hieraan meedoen niet te maken krijgen met de kanalisatie zoals voorgesteld in het nieuwe mestbeleid. De beslissing om tijdelijk met deze ontwikkeling te stoppen is genomen na ambtelijk overleg dat plaats vond bij het ministerie van LNV. Dit overleg was aangevraagd door de partners van de Eerlijke Mestketen na de presentatie van de Herbezinning Mestbeleid.

lees meer


MERonderzoek nodig voor mestverwerking en biomassavergisting Oss

OOC Beheer BV wil een mestverwerkingsinstallatie en biomassavergistingsinstallatie inrichten in Oss. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben op 17 december 2019 besloten dat daarvoor een volledig MERonderzoek nodig is. Hierop is bezwaar ingediend, wat behandeld is bij de Hoor en Advies Commissie (HAC). Deze stelde de provincie in het gelijk. De provincie neemt dit advies over en blijft bij het besluit dat een volledige MER noodzakelijk is voor deze ontwikkeling.

lees meer


Stikstofexcretie tweede kwartaal boven sectorplafond

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waarover minister Schouten de Tweede Kamer informeert. De rapportage geeft een momentopname weer op 1 juli 2020. Daaruit blijkt dat de stikstofexcretie 287,1 miljoen kilo is voor het tweede kwartaal tegenover een sectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Volgens de minister moet de melkveehouderij zich ervoor inzetten om te zorgen dat de stikstofexcretie in 2020 uiteindelijk onder het gestelde sectorplafond uitkomt. In 2019 is dat met een excretie van 279,7 miljoen kilo gelukt.

lees meer


BBT Mestverwerking Vlaanderen geactualiseerd met addendum

De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied én betaalbaar zijn én technisch uitvoerbaar zijn.

lees meer


Uitrijden mest op zand- en lössgrond na maïs wel toegestaan

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een eerder standpunt met betrekking tot het uitrijden van dierlijke mest na de teelt van maïs op zand- en lössgrond aangepast. Daardoor mag nu nog tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Eerder viel de teelt van snijmaïs niet onder bouwland, maar dat is nu dus wel het geval, waardoor je langer mag uitrijden. Dat geldt echter niet voor vaste mest. Daarvoor sloot het uitrijdseizoen op 31 augustus.

lees meer


CUMELA: Geen goed woord over voor mestplan Schouten

Kostprijsverhogingen voorkomen, ruimte houden voor kringlopen en geen verplichte verwerking tot hoogwaardige producten. Zomaar een aantal reacties op de mestplannen die landbouwminister Carola Schouten dinsdag presenteerde. De rode draad is vooral dat er niet geluisterd is naar de sector. Vooral Cumela en de POV zijn niet blij en uiten grote zorgen. Daar komt nog eens bij dat beide organisaties al in een traject zitten met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en dat lijkt bij het schrijven van de plannen voor het nieuwe mestbeleid vergeten te zijn.

lees meer


Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.

lees meer


Kringlooplandbouw vraagt praktische stappen

Volgens Gert van Duinkerken, manager van Wageningen Livestock Research, onderdeel van Wageningen University & Research (opinie Trouw, 16 september 2020) verwarren veel mensen kringlooplandbouw met lokale landbouw, waarbij voedselproductie en -consumptie dichtbij elkaar plaats vinden. Maar kringlooplandbouw gaat niet alleen over lokaal, kleinschalig en extensief. Kringlooplandbouw is een ontwikkelrichting om voldoende voedsel te kunnen produceren op een manier die de aarde en de natuur aankan. Met minder ‘externe input’ zoals kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en fossiele brandstoffen. En maximale benutting van grondstoffen, eind- en bijproducten en reststromen. Met een zo laag mogelijk uitstoot van milieubelastende stoffen. Naast voedsel produceert kringlooplandbouw ook ‘biobased’ materialen.

lees meer


Subsidie op waterbassins voor verdunnen mest

Het aanleggen van een waterbassin is in 2021 en de jaren erna subsidiabel. Als een van de maatregelen om ammoniakemissie terug te dringen heeft het kabinet daarvoor in 2021 21 miljoen euro en de twee jaren daarna 42 miljoen euro uitgetrokken. Zo blijkt uit de begrotingsstukken van LNV.

lees meer


Kringloopmeststoffen alternatief voor kunstmest

Meststoffen van organische oorsprong hoeven niet veel onder te doen voor kunstmest in de rij. Dat is gebleken uit een demoveld bij melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek en op Proefboerderij Vredepeel van WUR Open Teelten.

lees meer


POV: Theoretisch mestbeleid houdt weinig rekening met praktische uitvoerbaarheid

Volgens POV lijkt de visie op het toekomstige mestbeleid, ondanks ruim twee jaar voorbereiding, ondoordacht en beperkt deze zich tot hoofdlijnen. met weinig oog voor praktische uitvoerbaarheid.

lees meer


Meststoffen Nederland organiseert talkshow: 'Het eerlijke gesprek over kunstmest'

Meststoffen Nederland, de vereniging van producenten en distributeurs van kunstmest, organiseert op 28 september 's middags een online bijeenkomst met de titel 'Het eerlijke gesprek over kunstmest'. Het evenement is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

lees meer


Cumela: "Verbijsterd over plannen mestbeleid"

Cumela is verbijsterd over de plannen van minister Schouten met de intensieve landbouw. Het voorstel dat alle mest alleen nog naar hoogwaardige verwerking mag, betekent het einde van de mestdistributie in binnen- en buitenland. Alle initiatieven voor een betere mestmarkt kunnen volgens beleidsmedewerker Hans Verkerk in de prullenbak nu minister Schouten hier naartoe lijkt te willen.

lees meer


Minister Schouten: “Bedrijven moeten keuzes maken door mestbeleid”

Minister Carola Schouten van LNV stuurde op 8 september een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de contouren schetst voor de herbezinning op het mestbeleid. In een gesprek met Nieuwe Oogst licht ze deze brief toe.

lees meer


Gelderland wil tijdelijk gebruik stikstofruimte mogelijk maken

Provincie Gelderland wil zo snel mogelijk ervoor zorgen dat projecten die tijdelijk stikstof uitstoten makkelijker een vergunning kunnen krijgen. Dat kan door verleasen: een ondernemer stelt tijdelijk een deel van zijn ongebruikte stikstofruimte beschikbaar aan een ander. Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen hier op 15 september 2020 een besluit over.

lees meer


De contouren van het nieuwe mestbeleid

In een Kamerbrief geeft minister Schouten van LNV de contouren van het toekomstige mestbeleid aan. Hierin geeft ze aan veehouders twee keuzes te willen geven: of je wordt 100% grondgebonden, of je zet 100% van de geproduceerde mest af bij een mestverwerker. Mestverwerkers worden via beleidsmaatregelen gesteund en gestuurd om verder te professionaliseren om tot hoogwaardigere en duurzamere processen en producten te komen. Verder is een gebiedsgerichte aanpak nodig om de gewenste waterkwaliteit te behalen in die gebieden waar de nitraatgehaltes nog te hoog zijn.

lees meer


Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig

Het Nederlandse meststelsel moet eenvoudiger worden en recht doen aan de uitdagingen waar boeren mee te maken hebben. Daarom zullen melkvee- en rundveehouders in de toekomst volledig grondgebonden werken. Overige veehouders, zoals varkens- en geitenhouders, krijgen de keuze om grondgebonden of niet-grondgebonden te werken. Bij grondgebondenheid zetten veehouders al hun mest af op eigen grond of bij een bedrijf in de buurt. Boeren voor wie grondgebondenheid niet mogelijk is, voeren alle mest af naar een mestverwerker.

lees meer


Nieuws van Brabant Bemest Beter

Brabant Bemest Beter is dit voorjaar van start gegaan. In dit artikel wordt u bijgepraat over een aantal activiteiten. Een van de projecten is ‘Regionale Bemestingspraktijk’. Indien u als boer, mestverwerker, loonwerker, adviseur of anderszins interesse hebt om deel te nemen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

lees meer


ABAB verwacht afname van varkensmestproductie met 800.000 ton per jaar

Ruim 500 bedrijven hebben zich aangemeld voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Hiervan hebben ruim 400 bedrijven een beschikking ontvangen. De verwachting is dat landelijk 200 bedrijven daadwerkelijk gaan stoppen. ABAB Accountants en Adviseurs verwacht dat de mestproductie op jaarbasis af zal nemen met 800.000 ton. Dat staat per jaar gelijk aan ruim 22.000 vrachtwagenritten op de weg en 425 per week.

lees meer


Werken aan evenwichtsbemesting in BEN en BES-pilots

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar flexibele bemesting in de BEN- en de BES-pilots. De BEN-pilot is gestopt en de deelnemers zijn ondertussen overgestapt op de BES-pilot. Melkveehouders Hubert Levers en Joris Buijs zijn deelnemers van het eerste uur. Zij vertellen over hun ervaringen binnen deze pilots en hun zoektocht naar evenwichtsbemesting.

lees meer


Cumela voorziet capaciteitsproblemen bij mest uitijden in 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt dat de concentratie van werkzaamheden als vanaf 2021 pas 1 april mest op maisland mag worden uitgereden deels opgevangen kan worden via technieken zoals rijenbemesting. Daarbij wordt gelijktijdig gezaaid en bemest. Dat klopt niet", zegt Maurice Steinbusch, beleidsmedewerker Agrarisch loonwerk bij Cumela Nederland. "Want rijenbemesting en zaaien in een werkgang kent een lagere capaciteit dus lost dat het capaciteitsprobleem niet op."

lees meer


Resultatenoverzicht realisatieplan Kringlooplandbouw, inclusief subsidieregeling voor advies

Agrarische ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen binnenkort gebruik maken van de mogelijkheid om onafhankelijke expertise in te kopen via de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). Hiervoor stelt het Rijk 45 miljoen euro beschikbaar. De regeling is één van de stappen die het voor boeren en tuinders mogelijk maakt om te investeren in een duurzame toekomst van hun bedrijf.

lees meer


Veehouderij zonder drijfmest, kan dat?

De adviseur voor het stikstofbeleid doet drijfmest in de ban en dat komt vanwege de vorming van ammoniak door het mengen van mest en urine. Emissiearme vloeren op Dairy Campus werken volgens het principe van maximale scheiding van mest en urine. Vanaf het najaar start onderzoek naar drie nieuwe systemen voor de melkveehouderij

lees meer


Nederlandse ambassade in Berlijn organiseert drie digitale bijeenkomsten over bodem- en waterkwaliteit Duitsland / Nederland

De Nederlandse Ambassade in Berlijn nodigt u uit tot deelname aan een driedelige reeks Web Talks, waarin vanuit het perspectief van respectievelijk beleid, wetenschap en het bedrijfsleven wordt gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om bodem- en waterkwaliteit van landbouwgronden.

lees meer


Ontwerpbesluit wijzigingen gebruiksvoorschriften bemesting 2021

Minister Schouten heeft een ontwerpbesluit naar de Tweede Kamer gestuurd met aanpassingen in met name voorschriften over het gebruik van dierlijke mest in 2021.

lees meer


LTO vraagt minister werk te maken van omslag mestbeleid naar bodembeheer

Na een fanatieke start eind 2018, loopt de herbezinning van het mestbeleid sinds het najaar van 2019 alleen nog maar vertraging op. Debatten en overleggen in de Tweede kamer zijn al meerdere keren uitgesteld of geannuleerd, toezeggingen voor Kamerbrieven worden niet nagekomen. LTO dringt er nogmaals op aan om aan de slag te gaan met deze systeemverandering.

lees meer


ESNI 2020 wordt online

ESNI, het European Sustainable Nutrients Initiative, is een bundeling van Europese wetenschappelijke projecten gericht op het terugwinnen en hergebruik van nutriënten uit mest en andere bronnen.

lees meer


Erkenning 'kunstmestvervangers' weer stap dichterbij

Meer ruimte voor het gebruik van de stikstof uit verwerkte mest. Daar draait het om bij de lobby voor erkenning van kunstmestvervangers. Langzaam komt dat doel in beeld. Sommige verwerkers nemen intussen een andere afslag. Een artikel in Boerderij.

lees meer


Last onder dwangsom voor mestverwerkend bedrijf in Groenlo

Een maatschap van 7 personen die een agrarische onderneming drijft in Groenlo heeft een bezwaar ingediend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland tot het opleggen van een last onder dwangsom. Gedeputeerde Staten hebben dat gedaan omdat uit diverse rapportages is gebleken dat de maatschap de lozingseisen overschrijdt. Het gaat hier om het geloosde afvalwater van de mestverwerkingsinstallatie.

lees meer


Nieuwe overeenkomsten in Varkensmestpool en verwerking van Mestac

Vanaf 16 september gaan de nieuwe overeenkomsten Varkensmestpool en verwerking van de mestproducentencoöperatie Mestac in. De coöperatie stelt vast dat de mestpool goed functioneert. Varkensmest is de afgelopen winterperiode opgehaald voor 18,25 euro tot 21,25 euro per ton afhankelijk van de regio.

lees meer


Cumela teleurgesteld in aanscherping mestregels

Het nieuwe Besluit gebruik meststoffen is, na de consultatie, vrijwel ongewijzigd naar de Tweede Kamer gestuurd. In het besluit staat onder andere dat vanaf 2021 maisland op zand- en lössgrond niet voor 1 april bemest mag worden. Cumela Nederland is teleurgesteld in dit besluit. De organisatie had voorgesteld die uitrijdatum niet op te schuiven naar 1 april, maar naar 1 maart.

lees meer


Groen Agro Control: 'Nieuwe fosfaatindicatie pakt soms slecht uit'

Groen Agro Control adviseert telers om dit najaar nog een Pw-getal te laten bepalen volgens de oude analysetechniek. Een akkerbouw bedrijf op de klei loopt anders de kans veel fosfaatgebruiksruimte te verliezen doordat percelen in een lagere fosfaatklasse vallen. De oorzaak daarvan is de overgang naar een nieuwe indicatie van de fosfaattoestand.

lees meer


Provincie Friesland wil vergunning voor mestvergister in Marrum intrekken

De provincie Friesland is van plan om de verleende vergunningen voor een mestvergister in Marrum weer in te trekken. De vergunningen werden al in 2008 en 2011 afgegeven, maar sinds die tijd zijn er geen concrete stappen ondernomen om de installatie ook echt te bouwen. Daarbij zal het door de nieuwe stikstofregels moeilijk zijn om een vergunning te geven op grond van de wet natuurbescherming.

lees meer


Evers Duodisc - combi bemester voor graan en gras

De Evers Duodisc is ontwikkeld om mest in granen en op grasland uit te rijden. Deze bemester is een doorontwikkeling van de Evers Tribus combi bemester. Het voordeel van de Duodisc is dat de bemester een hoge capaciteit om mest uit te doseren combineert met een werkbreedte tot 18 meter, maar ook op 9 meter te gebruiken is.

lees meer


Ontwerpbesluit over mestgegevens via de elektronische weg

Minister Schouten van LNV heeft het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn en voor wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt een grondslag opgenomen voor het uitsluitend verstrekken van gegevens via de elektronische weg.

lees meer


Mobiele Abrimix als alternatief voor grootschalige mestverwerkingsinstallatie

De Twentse ondernemers Pieter Jansen, Richard Pijnappel en Gerrold Emaus ontwikkelden de Abrimix mobiele mestverwerkingsinstallatie. Ze maken gebruik van een systeem dat wordt toegepast in waterzuiveringen. De vloeistof die na het zuiveren van de dunne fractie resteert kan worden benut voor het verdunnen van drijfmest.

lees meer


Biolectric verwacht dit jaar 30 monovergisters te plaatsen in Nederland

In 2020 verkocht het Belgische bedrijf Biolectric al 15 monovergisters in Nederland. De verwachting van het bedrijf uit Temse is dat dit er eind dit jaar zullen 30 zijn. In 2018 en 2019 waren dat er respectievelijk 3 en 6. Biolectric levert installaties met een vermogen variërend van 9,7 tot 74 kilowatt en plaatst deze op veehouderijbedrijven die minimaal 1500 m3 mest per jaar beschikbaar moeten hebben.

lees meer


Geen verlenging van de periode om mest te mogen uitrijden

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het verzoek van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en LTO Nederland voor een verlenging van de periode om mest te mogen uitrijden afgewezen. De minister stelt dat mest uitrijden na 1 september zal leiden tot extra uitspoeling van stikstof en als gevolg daarvan een verslechtering van de waterkwaliteit. Er wordt daarbij verwezen naar een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet

lees meer


Schouten wil derogatie voor gewassen die bijdragen aan koolstofvastlegging

Minister Schouten van LNV blijft zich in het mestbeleid in Europees verband inzetten voor de ruimte om kunstmest, te kunnen vervangen door hoogwaardige producten uit dierlijke mest. Zij streeft ernaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn voor de periode 2022-2025 in het najaar van 2021 definitief vast te kunnen stellen. Dit zevende actieprogramma zal als basis dienen voor de besprekingen met de Europese Commissie voor een derogatie vanaf 2022. Hierbij zal de inzet uit het Klimaatakkoord ten aanzien van een derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging worden betrokken. Dat schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

lees meer


Met name hoge mestboetes voor melkveehouders in 2019

Met name melkveehouders kregen vorig jaar hoge boetes opgelegd voor overtredingen van de mestwetgeving. Dit blijkt uit de onlangs verschenen rapportage over het Nederlandse mestbeleid in 2019. Het totale boetebedrag voor Nederlandse veehouderij bedroeg vorig jaar van ruim 3,2 miljoen euro en daarvan werd voor meer dan 3,0 miljoen aan rundveehouders opgelegd.

lees meer


Mestkraker MCK 350 van JOZ reduceert ammoniak- en methaanemissie

De mestkraker MCK 350 van JOZ verdeelt mest in een dikke en een dunne fractie, waarna er bij de dunne fractie door ‘verdamping’ mestwater en een mineralenoplossing met 19% stikstof ontstaat. Bij het verzamelen van de dikke fractie in een afgedekte ruimte is het mogelijk om het methaan dat vrijkomt op te vangen en richting de MCK 350 te geleiden. In de stikstofkraker bevindt zich een gloeispiraal die het methaan vervolgens affakkelt en omzet in CO2.

lees meer


Magnetisch scheiden van ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib heeft perspectief

In 2013 stonden STOWA en het chemiebedrijf Kemira aan de wieg van onderzoek dat technologie-instituut Wetsus heeft uitgevoerd naar het terugwinnen van aan ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib. Na 7 jaar, waarin onder de naam Vivimag het nodige fundamentele en toegepaste onderzoek werd uitgevoerd, is er serieus zicht op een commercieel toepasbare techniek., waarbij er gebruik wordt gemaakt van magnetisch scheiden.

lees meer


Visie Milieudefensie op duurzame landbouw wordt niet gedeeld door Wageningse onderzoekers

In diverse media is afgelopen week de visie van Milieudefensie op de Nederlandse landbouw gepresenteerd, die ze heeft laten doorrekenen door CE Delft. Deze visie levert milieuwinst op, maar kost banen en geld, en de consument moet zijn gedrag veranderen. In de ogen van Milieudefensie moet dit door vlees duurder te maken en de BTW op groenten en fruit af te schaffen. Vanuit nogal wat kanten wordt deze visie echter als irreëel bestempeld.

lees meer


Webinar bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting Kringloopwijzer

Op woensdag 23 september 2020 van 13.00 tot 14.00 uur, organiseert het projectteam KringloopWijzer een webinar over bedrijfsspecifieke fosfaat- en stikstofbemesting op het melkveebedrijf met de KringloopWijzer als managementtool.

lees meer


VCM waarschuwt voor mogelijk opslagtekort voor effluent in Vlaanderen

Door het in werking treden van het zesde mestactieprogramma MAP6 in 2019 in Vlaanderen is de uitrijregeling voor type III meststoffen waaronder ook effluent gewijzigd. Het uitrijden van effluent na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt is verboden, behoudens in enkele zeer uitzonderlijke gevallen. Hierdoor kan een opslagtekort voor effluent ontstaan, stelt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM.

lees meer


NMV vraagt ook om verruiming van aanwendperiode voor drijfmest

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond heeft ook dit jaar gevraagd om een verruiming van de periode waarin drijfmest mag worden uitgereden. De uiterste datum is nu 31 augustus, maar de boerenpraktijk leert dat deze datum niet goed werkbaar is. Droogte, maar ook hevige regenval zorgen ervoor dat de mest niet altijd kan worden uitgereden op het moment dat de voorschriften dat verlangen.

lees meer


Gerechtshof vindt claim na verhuur mestopslag onvoldoende onderbouwd

Het Gerechtshof in 's-Hertogenbosch heeft bij een hoger beroep een uitspraak van de kantonrechter in stand gelaten. Verhuurders van een mestopslag kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding van de varkenshouder aan wie zij de opslagruimte tijdelijk beschikbaar stelden. De verhuurders stellen dat de varkenshouder meer mest in de kelders heeft achterlaten dan dat er in de mestkelders aanwezig was toen ze in 2015 de stilzwijgende huurovereenkomst met hem aangingen. Daarom eisen ze een vergoeding van 4925 euro.

lees meer


LTO pleit voor maatwerk bij mest uitrijden en gras inzaaien

De datums voor het uitrijden van mest op grasland en inzaaien van grasland in een aantal gebieden kunnen mogelijk knelpunten opleveren voor bepaalde ondernemers. LTO Nederland heeft dit een paar weken geleden bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekaart. Ondanks wat regen in de laatste dagen constateert de vakgroep Melkveehouderij van LTO dat knelpunten niet zijn opgelost. De vakgroep pleit voor maatwerk in de regels voor het mest uitrijden en gras inzaaien.

lees meer


Oproep aan Vlaamse boeren om mestafzet goed te plannen

Uit de cijfers van Vlaamse Mestbank blijkt nog steeds een aanvoerpiek naar de mestverwerkingsinstallaties in december. In 2019 werd in december 22% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties ten opzichte van de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december wordt hierdoor aanzienlijk duurder. De Vlaamse Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking raden veehouders daarom aan om tijdig mest af te voeren naar de mestverwerkingsbedrijven.

lees meer


Zeugenhouder kiest voor de zekerheid bij mestafzet via mestverwerking

Han van de Sande in het Limburgse Oirlo levert vrijwel alle mest van zijn varkenshouderij bedrijf met 870 zeugen en 1.000 vleesvarkens aan de mestverwerkingsinstallatie Merensteyn in Ysselsteyn. Wekelijks komen 3 vrachtwagens met een capaciteit van 37 ton om de mest op te halen. Jaarlijks levert de zeugenhouder op deze manier circa 55000 ton mest af.

lees meer


Brabantse akkerbouwer poogt aardappelen te telen zonder kunstmest

In een deelproject van 'Brabant Bemest Beter' zoekt Jacob van den Borne uit Reusel naar de mogelijkheden om zonder kunstmest aardappelen te telen. Hij werkt met bemestingsproducten uit stalsystemen waarbij de de mest aan de bron wordt gescheiden en gebruikt technieken om die gescheiden meststromen apart toe te kunen dienen. Bovendien werkt hij met precisietechnieken en probeert hij optimaal gebruik te maken van groenbemesters, die ook dierlijke mest mogen ontvangen.

lees meer


Agractie bepleit verlenging van uitrijperiode voor drijfmest

Actiegroep Agractie heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om de uitrijperiode voor drijfmest en het scheuren van grasland vanwege de droogte te verlengen tot 15 september. Wanneer boeren langer ruimte krijgen om mest uit te rijden worden nutriënten beter benut en zal de emissie lager zijn dan wanneer boeren de putten allemaal voor 31 augustus leeg rijden, meent Agractie. Ook de periode voor het inzaaien van vanggewassen zou tot 15 oktober verlengd moeten worden.

lees meer


Groningse varkenshouder ondervindt weinig problemen met mestafzet

Adri Boonman heeft samen met zijn broer een akkerbouw- en vleesvarkensbedrijf in het Groningse Midwolda met 370 hectare akkerbouw en 11.000 vleesvarkens. Boonman kan een groot deel van de varkensmest op zijn eigen land gebruiken. De 3.000 kuub mest die hij moet afzetten, kan hij voor minder dan 10 euro per kuub plaatsen bij 2 akkerbouwbedrijven in de omgeving. Om aan de verwerkingsplicht te voldoen, koopt de varkenshouder vervangende verwerkingsovereenkomsten die hij gedurende het jaar zo goedkoop mogelijk probeert in te kopen.

lees meer


Kwaliteit organische stof voor bodem wordt steeds verder ontrafeld

Er is veel bekend en veel onbekend over organische stof in de bodem. Eurofins schrijft in een artikel hoe dit steeds nauwkeuriger kan worden geanalyseerd. We hebben het niet langer over organische stof, maar over hemicellulose, lignine, chitine, pyridine, alkanen, alkenen en guaiacolen.

lees meer


Precisiebemesting lijkt in akkerbouw grote vlucht te nemen

Rabobank heeft onder haar klanten een studie verricht naar het gebruik van precisielandbouwtechnieken. Hier blijkt grote interesse voor te bestaan.

lees meer


Bijstook biomassa in kolencentrales vervijfvoudigd

In 2019 hebben kolencentrales vijf keer zoveel biomassa bijgestookt als het jaar daarvoor: ruim 826 ton. De hoeveelheid bijgestookte biomassa zal de komende jaren nog eens 3,5 keer zo groot worden, blijkt uit onderzoek van CE Delft.

lees meer


Gelderse varkenshouder drukt afzetkosten door mest te scheiden

Varkenshouder Ronald Schieven uit het Gelderse Almen laat een groot deel van de mest van zijn bedrijf scheiden. Dat doet hij niet alleen om de afzetkosten te beperken, maar ook om de 25 hectare die hij zelf in gebruik heeft optimaal te kunnen bemesten en voor minder transportbewegingen op het erf.

lees meer


CBS: 'Flinke krimp in aantal bedrijven met varkens'

Het aantal bedrijven met varkens is met 12% afgenomen van ruim 4.000 in 2019 naar 3.6000 in 2020. De varkensstapel is gekrompen met 1,2% naar ruim 12 miljoen varkens. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedraagt 3.400. Het aantal melkgeiten is het laatste jaar opnieuw toegenomen en ook de rundveestapel werd iets groter. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2020.

lees meer


Minder stikstofverlies dankzij nieuwe Slootsmid bemester

In Beltrum is in juni de eerste test uitgevoerd met een bemester voor vloeibare meststoffen die speciaal door Slootsmid Mesttechniek Borculo is ontwikkeld voor het werken op akkers met al groeiende maïsplanten. Het bemesten van groeiende planten leidt tot een betere benutting van de toegediende mineralen. De planten groeien er beter door en het minimaliseert de kans op uitspoeling van mineralen naar het grondwater.

lees meer


Brochure kleinschalige vergisting

Inagro, Universiteit Gent, Biogas-E en DLV hebben een brochure samengesteld over kleinschalige vergisting. De brochure bestaat uit verschillende modules, waarin telkens een ander aspect van deze technologie wordt belicht.

lees meer


Jennissen mag maximaal 72.000 ton mest per jaar verwerken

De provincie Noord-Brabant heeft loonbedrijf Jennissen een nieuwe omgevingsvergunning verleend waardoor het bedrijf op de voormalige locatie van biogasproducent BioSpares in Nistelrode jaarlijks 72.000 ton mest mag aanvoeren. Jennissen gebruik de locatie om mest op te slaan en om mest te scheiden en te hygiëniseren.

lees meer


Onderzoek naar productie van circulaire meststof uit waterzuivering

Het is in theorie mogelijk bij de behandeling van water in communale en industriële waterzuiveringsinstallaties een aanzienlijke hoeveelheid ammonium-stikstof te herwinnen. Deze stikstofmeststof kan dienen als circulaire kunstmestvervanger. In de Achterhoek start een onderzoek om uit te vinden of dit ook in de praktijk realiseerbaar is.

lees meer


Vlaams koppel sterft in varkensstal door vrijgekomen gassen

Een dramatische samenloop van omstandigheden kostte woensdagnamiddag 19 augustus het leven aan een Belgisch ondernemerskoppel dat in Komen-Waasten een varkensbedrijf heeft. Hun levenloze lichamen werden door hun dochter gevonden in de ruimte waar de varkensmest wordt verwerkt. Ze zijn overleden door het inademen van giftige mestgassen die zijn vrijgekomen.

lees meer


Vlaams wettelijk kader rond gebruik van digestaat uit kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie waarmee bedrijfseigen biomassastromen worden vergist op het landbouwbedrijf. Het digestaat dat resteert na vergisting kan worden gebruikt als meststof. Daarbij moeten in Vlaanderen wel een aantal wettelijke bepalingen in acht worden genomen.

lees meer


Biogasspecialist BioTechnics wordt ook actief in mestverwerking

Het Belgische bedrijf BioTechnics uit Diksmuide dat biogasinstallaties bouwt, wil binnen afzienbare termijn ook installaties leveren om mest te verwerken tot een exporteerbaar product. "Ons procédé moet volgend jaar door de autoriteiten zijn goedgekeurd", zegt Francis Verhaest, de adviseur Groene Energie van het bedrijf.

lees meer


Eurofins Agro wil kwaliteit van organische stof nauwkeuriger bepalen

Eurofins Agro meet in ieder grondmonster zowel de totale hoeveelheid organische stof als de organische koolstof. Het blijkt dat het aandeel koolstof in organische stof varieert tussen de 40% en 65%. Hoe meer koolstof er aanwezig is in de organische stof, hoe minder de organische stof zal afbreken, hoe minder stikstof en zwavel er vrij komt en hoe minder CO2 de lucht in gaat

lees meer


JOZ komt met stikstofkraker en bijbehorende separator

Het bedrijf JOZ uit Westwoud lanceert een stikstofkraker en bijbehorende separator. Daarmee kunnen veehouders op hun eigen erf de verliezen aan stikstof en methaan tot wel 80% reduceren', zegt topman Arend Kuperus. Bij 150 koeien lopen de baten op tot ruim 22.000 euro per jaar en bij 300 koeien kan dat oplopen tot jaarlijks 66.000 euro.

lees meer


AGR-GPS-app van Multi-Track goedgekeurd door Vlaamse Mestbank

De AGR-GPS-app van Multi-Track is goedgekeurd door Vlaamse Mestbank om in Vlaanderen te gebruiken bij het vervoeren van dierlijke mest binnen de burenregeling. De firma MBSS uit Herzele ontwikkelde deze app.

lees meer


Jan Willem Erisman naar Universiteit Leiden

De prominente stikstofdeskundige Jan Willem Erisman verlaat het Louis Bolkinstituut en wordt hoogleraar aan het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), onderdeel van de universiteit van Leiden.

lees meer


Boerenbusiness: "Vraag overstijgt aanbod op markt vaste mest"

De percelen met tarwe en gerst komen (of zijn) inmiddels leeg en dat betekent dat het in de markt voor de vaste meststoffen met een hoog gehalte organische stof (stromest, geitenmest, champost en compost) flink aanpoten is. De vraag ligt op het moment zelfs vele malen hoger dan het aanbod. Dat geeft Boerenbusiness aan in een nieuwsbericht.

lees meer


Brand in opgeslagen hoop vaste mest in Wagenborgen

In het Groningse Wagenborgen moest de brandweer in de nacht van woensdag 12 augustus op donderdag 13 augustus uitrukken vanwege een grote hoeveelheid vaste mest die lag opgeslagen op een akker en die vlam had gevat. Er werd een mobiele kraan ingezet om de mest uit elkaar te trekken. Dit vergemakkelijkte het blussen van de brand. Desalniettemin laaide het vuur in ochtend weer op en was de brandweer nog eens een paar uur in touw met nablussen.

lees meer


Nieuwe fosfaatwet leidt tot andere fosfaatklasse

De nieuwe fosfaatwetgeving gaat uit van 2 fosfaatbepalingen, de bodemvoorraad en de plantbeschikbare voorraad. Dit kan voor sommige percelen resulteren in een aangepaste indeling in fosfaatklasse. Tot nog toe werd de fosfaatklasse bepaald op basis van de P-AL voor grasland en de Pw voor bouwland. Vanaf 1 januari 2021 wordt de klasse-indeling voor beide gronden gebaseerd op de P-AL voor de bodemvoorraad en de P-CaCl2 voor de plantbeschikbare fosfaat.

lees meer


'Uitbreiding Agro America kan binnen het bestemmingsplan'

Het argument waarmee de gemeente Horst aan de Maas de geplande uitbreiding van het mestverwerkingsbedrijf Agro America meent tegen te kunnen blokkeren is onjuist, zegt het college van Gedeputeerde Staten van Limburg in reactie op vragen van Provinciale Staten. Volgens het provinciebestuur is de uitbreiding van het bedrijf niet in strijd met het bestemmingsplan. Agro America wil via een nieuwe omgevingsvergunning ruimte om de mestverwerking op te voeren van 80.000 ton naar 450.000 ton per jaar.

lees meer


Kalverhouder ervaart voordelen van gebruik mestadditief

Kalverhouder Rutger Everts in Bruchterveld ziet voordelen in het toevoegen van het additief Agrimestmix van Rinagro aan de mest. Zijn ervaring is dat de mest homogener is, dat de concentratie van ammoniak en andere mestgassen in de stal lager is en de mest die wordt afgeleverd een hogere kwaliteit heeft.

lees meer


Vraag naar vaste meststoffen is momenteel groter dan het aanbod

Na de oogst van tarwe en gerst komen er weer percelen vrij voor bemesting. Er is daarbij veel vraag naar vaste meststoffen met een hoog gehalte organische stof zoals stromest, geitenmest, champost en compost. De vraag naar dit type meststoffen ligt op het moment vele malen hoger dan het aanbod, melden betrokken in deze markt.

lees meer


Ongeval met mesttransport bij 's-Heerenhoek

Op de N62 tussen Heinkenszand en 's-Heerenhoek in Zeeland zijn in de morgen van dinsdag 11 augustus twee vrachtwagens op elkaar gebotst, waarvan er een was geladen met mest. Door het ongeval is de weg langere tijd dicht geweest. De vrachtwagens kwamen rond 7.50 uur door een nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De politie, brandweer en ambulance werden opgeroepen. Eén persoon kon ter plekke worden behandeld aan zijn verwondingen.

lees meer


Raad van State moet oordelen over mestverwerking in Oss

Bij de Raad van State in Den Haag stonden maandagmorgen 10 augustus de provincie Noord-Brabant en de gemeente Oss tegenover elkaar. Inzet vormde het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Elzenburg in Oss, waar de boerencoöperatie MACE in samenwerking met het bedrijf OOC Terminals een mestverwerkingsinstallatie wil realiseren.

lees meer


LTO kritisch over timing internetconsultatie Uitvoeringsregeling meststoffenwet

Op 10 augustus heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een internetconsultatie opengesteld over voorgenomen wijzigingen in de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. LTO betreurt het dat de consultatie midden in de zomervakantie plaatsvindt en dat deze maar 4 weken wordt opengesteld.

lees meer


Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet van start

Vanaf 2021 zullen mesttransporten – via realtime verantwoording van dierlijke mesttransporten (rVDM) - digitaal verantwoord moeten worden. Om dit in werking te laten treden is een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet nodig. Daarom start maandag 10 augustus de internetconsultatie van deze uitvoeringsregeling. Via de online consultatie kunnen organisaties en betrokkenen gedurende 4 weken opmerkingen of ideeën over de wijzigingen delen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

lees meer


Ruim 80% van de mest wordt door runderen geproduceerd

De Nederlandse mestproductie bedroeg vorig jaar in totaal 74,6 miljoen ton. Daarvan was 71,88 miljoen dunne mest en 2,72 miljoen ton vaste mest. Van de dunne mest is 60,3 miljoen ton rundermest. Daarvan komt 6,82 miljoen via beweiding direct op het grasland terecht. De overige 53,48 miljoen wordt in de stal geproduceerd. Runderen produceren

lees meer


Plaatsspecifiek graslandbeheer staat nog in de kinderschoenen

Experts van Wageningen Universiteit & Research denken dat het nog wel 3 tot 5 jaar zal duren voordat veehouders over mogelijkheden kunnen beschikken om hun grasland plaatsspecifiek te beheren. Plaatsspecifiek de mestgift variëren op basis van verschillen in bodemtoestand en gewasopbrengst is nu nog niet op een betrouwbare manier mogelijk, blijkt uit proeven binnen het Nationaal Programma Precisielandbouw.

lees meer


Melkveehouders kunnen derogatie aanvragen van 3 augustus t/m 4 september

Wanneer een melkveehouder voldoet aan een aantal voorwaarden kan hij de zogenaamde derogatie aanvragen.

lees meer


'Water zorgt voor betere mestbenutting'

Melkveehouder Peter van Beest uit het Gelderse Lienden regent een drijfmestgift in met water. Daarmee zorgt hij dat de meststoffen beter worden benut.

lees meer


Aanvullende metingen werking Groene Weide Meststof

Dit jaar worden er op de demovelden van het project Kunstmestvrije Achterhoek aanvullende metingen gedaan om een indruk te krijgen van de prestaties van Groene Weide Meststof onder praktijkomstandigheden op grasland. Gemeten worden de opbrengst en voederwaarde van de eerste twee sneden, de botanische samenstelling van de zode, en de bodemverdichting.

lees meer


Vlaams onderzoek naar precisiebemesting met dierlijke mest

Vlaamse boeren passen nog vaak een uniforme dosis mest toe per perceel. Echter, door variatie in het veld heeft niet elke plek dezelfde behoefte aan nutriënten. Te veel toedienen heeft een impact op het milieu en te weinig bemesting gaat ten koste van de rendabiliteit. In het Vlaamse LA-traject Precisiemest zullen verschillende scenario’s voor precisiebemesting met dierlijke mest onderzocht worden en vergeleken worden met de gangbare praktijk.

lees meer


Ultrafiltratie optimaliseert omgekeerde osmose bij mestverwerking

De voorbehandeling voorafgaand aan de omgekeerde osmose die in mestverwerking wordt toegepast is niet optimaal. Daarom moet het omgekeerde-osmosesysteem dikwijls worden gereinigd. Dat verkort de levensduur van de omgekeerde osmose-elementen. Die levensduur kan aanzienlijk worden verlengd door de drijfmest voor te behandelen met micro- of ultrafiltratie.

lees meer


Duitse bedrijf RMS overgenomen door Windvision

Het Duitse bedrijf RMS, dat onder andere poogt in Groenlo en Venlo covergistingsprojecten te realiseren, is overgenomen door een Nederlandse dochteronderneming van het Belgische bedrijf WindVision. Dat wordt bevestigd door Barry Wopereis van adviesbureau Van Westreenen. Het bureau uit Lichtenvoorde ondersteunt RMS bij de Nederlandse projecten bij de vergunningprocedures.

lees meer


Veel klachten over stankoverlast na uitrijden van champost in Zevenbergen

Het uitrijden van champost is maandagochtend 3 augustus de reden geweest voor veel klachten over stankoverlast in Zevenbergen. De Omgevings Dienst Midden- en West-Brabant ontving circa 40 meldingen van overlast. Er is er geen overtre­ding geconsta­teerd.

lees meer


Varkenshouder moet minder dieren houden voor gebruik mestverwerkingsinstallatie

De Brabantse gemeente Asten heeft een varkenshouder een omgevingsvergunning verleend voor de exploitatie van een een mestverwerkingsinstallatie bij een varkenshouderijbedrijf dichtbij de dorpskern van Asten. De rechtbank Oost-Brabant heeft in een tussenuitspraak bepaald dat dit toelaatbaar is onder voorwaarde dat er op het bedrijf minder dieren worden gehouden.

lees meer


Rechter laat last onder dwangsom voor Jennissen in stand

Loonbedrijf Jennissen mag maximaal 36.500 ton drijfmest per jaar verwerken in Nistelrode. Voor elke vrachtwagen die het bedrijf extra aanvoert moet het bedrijf 1500 euro betalen aan de provincie Noord-Brabant. Deze dwangsom kan oplopen tot 150.000 euro. Jennissen vindt de last onder dwangsom onredelijk en vocht de maatregel aan bij de rechter. Maandag 3 augustus verklaarde de rechtbank Oost-Brabant de bezwaren echter ongegrond.

lees meer


Gehalten van NIR-sensor wijken nog behoorlijk af van laboratoriumwaarden

Op melkveeproefbedrijf De Marke zijn in 2018 en in 2019 metingen van NIR-mestsensoren met resultaten van mestanalyses per uitrijdatum door Eurofins Agro vergeleken. Voor rundveedrijfmest kwam het gehalte aan stikstof van de NIR-sensor gemiddeld 0,4 gram per kilo lager uit dan het laboratorium, en voor de dunne fractie was dit 0,1 gram per kilo lager.

lees meer


Derogatievergunning aan te vragen tussen 3 augustus en 4 september

Bedrijven met graasdieren die in 2020 gebruik willen maken van een derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te mogen uitrijden kunnen daar van 3 augustus tot en met 4 september een vergunning voor aanvragen. Voor de aanvraag van een vergunning betaalt een ondernemer 50 euro aan leges.

lees meer


Kansen voor pocketvergister in de varkenssector

Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een technologie die op heden bijna uitsluitend wordt toegepast op melkveebedrijven. Er lijken ook kansen voor deze technologie in de varkenssector. Daarom voerden de onderzoekers binnen het project Belgische project Pocket Power een test uit op pilotschaal in de vergister van Inagro op basis van eerder verworven inzichten in het project

lees meer


Demonstratieproject Mestzak bij melkveebedrijf in Eibergen

Op het bedrijf van melkveehouder Patrick Poelhuis in Eibergen is het tekort aan mestopslag een groot probleem. Hij is gedwongen zijn gierput leeg te maken in augustus om in de winter voldoende opslag te houden. Daardoor is het risico op veel nitraatuitspoeling groot. Via Waterwijs Boeren krijgt hij de mogelijkheid om ervaring op te doen met tijdelijke opslag van mest. Hiervoor wordt een tijdelijke mestzak achter zijn stal gelegd.

lees meer


Kringloopwijzer streeft naar evenwichtsbemesting

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, zouden ook meer moeten kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat voor de melkveehouderij. De KringloopWijzer vormt de basis voor de beoordeling of extra bemestingsruimte nodig is voor evenwichtsbemesting.

lees meer


Fosfaatrechten voor intensief melkveebedrijf snel te duur

Bijna de helft van de melkveebedrijven met meer dan 25.000 kilo melk per hectare verdient de aankoop van een fosfaatrecht van € 129 tot € 157 per kilo niet binnen vijf jaar terug.

lees meer


ESNI 2020: bijeenkomst op 27 oktober

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Mits de coronamaatregelen het toestaan wordt op 27 oktober een themadag georganiseerd, in Brussel.

lees meer


Rika Greenpark dwingt enkele versoepelingen in omgevingsvergunning af

Rika Greenpark, het bedrijf dat in Wijster een installatie wil realiseren voor het vergisten van circa 250.000 ton pluimvee- en varkensdrijfmest en 150.000 ton co-producten, moet straks elk kwartaal de geuremissie meten. Dat heeft de rechtbank Noord-Nederland op 30 juni bepaald. Het bedrijf kan volgens de rechter echter niet worden verplicht om een biofilter te plaatsen dat minimaal 70% van de geuremissie reduceert.

lees meer


Schouten plaatst kanttekeningen bij drijfmestonderzoek van Nigten en Vanhoof

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zou graag zien dat de resultaten van het drijfmestonderzoek van de onderzoekers Peter Vanhoof en Anton Nigten in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift wordt gepubliceerd omdat zo’n publicatie een wetenschappelijke review vereist. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer in een reactie op vragen van de SGP.

lees meer


Jonge Vlaamse boeren wijzen op problemen met MAP6

Jonge boeren in Vlaanderen, georganiseerd in Groene Kring, ondervinden problemen om te voldoen aan de regels van het zesde mestactieplan (MAP6). Ze worden ontmoedigd door complexe wetgeving, een strenge sanctionering op kleine fouten en een gebrekkige dienstverlening vanuit de Vlaamse Mestbank. Door middel van een brievenactie willen ze daar de aandacht op vestigen.

lees meer


Biogas Plus ziet goede kansen voor mestvergisting op bedrijfsniveau

Biogas Plus engineert, bouwt, installeert en onderhoudt zowel biogasinstallaties als groengasinstallaties. Met zijn groengasinstallaties richt het dochterbedrijf van energieleverancier Engie zich vooral op de agrarische sector. Daarvoor ontwikkelde de Brabantse onderneming 3 kleine standaardinstallaties. Het tweede soort installatie dat Biogas Plus levert, is de middelgrote tot grote biogasinstallatie met een inputcapaciteit van 100.000 ton mest of meer per jaar.

lees meer


VVD wil onderzoek naar afhandeling meldingen mestfraude

De VVD wil dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan een extern bureau opdracht geeft een onderzoek uit te voeren naar de afhandeling van meldingen van verdenkingen van mestfraude. Directe aanleiding voor dat verzoek vormen berichten over vervuilde sloten bij Reusel en Someren. Vorig jaar blijken er door boeren vanuit deze regio diverse anonieme meldingen te zijn gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van verdenkingen van het illegaal dumpen van mest.

lees meer


Actieplan ‘Voedsel en biomassa circulair 2021-2025' voor Vlaanderen

De Vlaamse organisatie OVAM heeft samen met de stakeholders een actieplan ‘Voedsel en biomassa circulair 2021-2025’ voorbereid. Dit nieuwe actieplan wordt momenteel onderworpen aan een openbaar onderzoek en moet het nieuwe kader gaan vormen voor de Vlaamse overheid en de sectoren om samen voedselverlies en biomassastromen circulair aan te pakken in Vlaanderen de komende 5 jaar.

lees meer


Omgevingsdienst vindt stilleggen van mestbewerking in Nistelrode te ver gaan

Loonbedrijf Jennissen mag in Nistelrode doorgaan met het bewerken van mest, ook al staat het bestemmingsplan dat eigenlijk niet toe. De Omgevingsdienst Brabant-Noord legt een verzoek van omwonenden om het bedrijf stil te leggen naast zich neer.

lees meer


'Biolectric groeit met name buiten België'

Biolectric uit het Belgische Temse groeit internationaal, maar kampt in eigen land met een imagoprobleem. Van de eerste generatie biogasinstallaties die het bedrijf in België verkocht, staan er relatief veel stil, erkent verkoopdirecteur Hans Degrande. Hij zegt dat Biolectric van de ervaringen heeft geleerd.

lees meer


LTO vakgroep Akkerbouw vindt nieuwe fosfaatindicatie niet eerlijk

"De overgang naar een nieuwe indicatie voor de fosfaattoestand van de bodem is niet eerlijk verdeeld en pakt voor sommige gebieden per saldo negatief uit. Daar resulteert het in een verlies aan gebruiksruimte voor fosfaat", aldus voorzitter Jaap van Wenum van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland.

lees meer


Project Nutriman heeft een 'Farmer Platform' ontwikkeld voor mestverwerkingstechnieken.

NUTRIMAN heeft een ‘Farmer Platform’ ontwikkeld voor marktrijpe, bio-gebaseerde, teruggewonnen N/P-technologieën & producten.

lees meer


Precisiebemesting in grasland duurt nog een jaar of vijf

Experts van Wageningen Universiteit & Research denken dat het nog drie tot vijf jaar duurt voordat je grasland plaatsspecifiek kunt beheren. Tot dan is het zaak om het management te verfijnen en preciezer gaan werken. Dat kan door data te combineren.

lees meer


Tijd voor realisatie mestverwerking door Twence wordt krap

Het afvalverwerkingsbedrijf Twence hoopt nog altijd begin 2021 te kunnen starten met de bouw van een mestverwerkingsinstallatie op een bedrijventerrein in Zenderen. Wanneer het project nog meer vertraging oploopt bestaat het risico dat het bedrijf geen aanspraak meer kan maken op de 21 miljoen euro aan subsidie die in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) werd toegekend.

lees meer


Addendum bij BBT Mestverwerking in Vlaanderen

De finale draft van het addendum bij de BBT-studie mestverwerking is online beschikbaar. De Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen in Vlaanderen de referentie voor de vaststelling van de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden. Het VLAREM en de omgevingsvergunning verzekeren de vergunningverlenende overheden dat de milieuvoorwaarden van de installaties in Vlaanderen gebaseerd zijn op de BBT. Beste beschikbare technieken zijn technieken die, in vergelijking met alle gelijkaardige technieken, het best scoren op milieugebied en tevens betaalbaar en technisch uitvoerbaar zijn.

lees meer


Project Nutricycle Vlaanderen van start

Op 6 juli vond de eerste stuurgroepbijeenkomst van Nutricycle Vlaanderen plaats. Het project is gericht op het ondersteunen, verbinden en initiëren van initiatieven om de nutriëntenkringloop te sluiten. Het gaat onder meer om het terugwinnen van nutriënten uit reststromen en mest ter vervanging van kunstmest uit fossiele grondstoffen en het ontwikkelen van nuttige toepassingen buiten de landbouw.

lees meer


Lagere stikstofbenutting in maïsteelt bij drijfmestrijenbemesting

Binnen de publiek private samenwerking 'Ruwvoer en Bodem' is in 2016 vierjarig onderzoek gestart naar stikstofbenutting door een regelmatige plantverdeling in de vorm van ruitzaai en drijfmestrijenbemesting bij maïs. Deze zaaimethode is vergeleken met de standaard teeltmethode met bouwlandinjectie. De benutting bleek het laagst bij rijenbemesting. Het onderzoek heeft bijgedragen aan de discussie en besluitvorming rond drijfmestrijenbemesting als verplichte maatregel op zand- en lössgrond in het 6e actieprogramma nitraatrichtlijn.

lees meer


Nitraatuitspoeling is nog in veel grondwaterbeschermingsgebieden een probleem

Er zijn tussentijdse resultaten bekend van de 34 grondwaterbeschermingsgebieden waar gewerkt wordt aan het terugdringen van het nitraatgehalte in het grondwater. In 11 gebieden is men goed op weg om de doelen te halen. In 12 gebieden is de verwachting dat de doelen alsnog gehaald kunnen worden met dezelfde aanpak, maar zijn aanvullende maatregelen of meer deelnemers nodig. In 11 gebieden is meer nodig, hier redt men het niet met de bestaande afspraken.

lees meer


Slechts beperkt bemesting met effluent na oogst van hoofdteelt mogelijk in Vlaanderen

Om stikstofverliezen te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren, werden in het Vlaamse Mestactieprogramma MAP6 de regels voor het bemesten na de oogst van de hoofdteelt aangepast. De beperktere mogelijkheden voor bemesting na de oogst van de hoofdteelt, gelden ook voor effluent met een lage stikstofinhoud dat mag opgebracht worden na 31 augustus.

lees meer


Raad van State buigt zicht opnieuw over plannen van Twence

Het inpassingsplan van de provincie Overijssel voor de mestverwerkingsinstallatie die Twence wil realiseren op de voormalige vuilstort Elhorst Vloedbelt in Zenderen kwam dinsdag 21 juli opnieuw aan de orde bij de Raad van State. Het plan wordt aangevochten door omwonenden in Zenderen die bang zijn voor geluids- en stankoverlast. Zij worden daarin gesteund door de gemeente Borne, die zich door de provincie als bevoegd gezag gepasseerd voelt.

lees meer


Schouten: 'Mestsector is voortvarend bezig met plan van aanpak'

De sector is voortvarend bezig is met het tegengaan van mestfraude. Dat stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief aan de Eerste Kamer. Binnen het Plan van Aanpak dat de sector zelf opstelde moeten 2 onderdelen nog nader worden uitgewerkt. Dat betreft de digitalisering van de mestdistributiegegevens en de certificering via Keurmest.

lees meer


CDM: 'Derogatie is positief voor waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit'

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit advies uitgebracht over de milieueffecten die optreden als gevolg van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij. Hieruit blijkt dat de derogatie positieve effecten heeft op de waterkwaliteit, het klimaat en de agrobiodiversiteit. Daar staat tegenover dat een derogatie kan leiden tot een hogere ammoniakemissie vanwege de hogere toegestane dierlijke mestgift.

lees meer


Ideeën voor productie van groene meststoffen verzameld

Binnen het project Nutriman worden praktijkrijpe innovaties voor de productie van groene meststoffen voor en door boeren verzameld. Er is een platform voor boeren ontwikkeld waar alle innovaties uit verschillende landen uit de Europese Unie op worden gedeeld. ZLTO is betrokken bij het initiatief.

lees meer


Twee gewonden bij ongeval met mestsilo in Slootdorp

Twee personen zijn maandagmiddag 20 juli onwel geworden bij werkzaamheden met het overpompen van varkensmest. Er ging iets mis met de aansluiting tussen de vrachtwagen en de silo bij een bedrijf in Slootdorp. De twee slachtoffers - de vrachtwagenchauffeur en een andere medewerker - stonden erbij en werden onwel door het inademen van de gassen die vrijkwamen. Eén van de slachtoffers kwam snel weer bij, de ander moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

lees meer


Brand in een mestopslag in Oirschot

Bij een varkenshouderijbedrijf in het Brabantse Oirschot is maandagmiddag 20 juli rond 16.30 uur brand uitgebroken. Het vuur woedde in een mestopslag van het bedrijf. Er vielen geen gewonden bij de brand. Ook ondervonden de dieren geen last, aldus de woordvoerder van de brandweer. Rond 17.45 uur was het vuur onder controle. Het nablussen nam daarna nog enige tijd in beslag.

lees meer


Rechter moet vergunning van Stercore beoordelen

De bouw van een mestvergasser van Stercore in Emmen is voorlopig uitgesteld. De provincie Drenthe verleende een vergunning, maar de rechter moet zich eerst nog buigen over een beroep van Milieudefensie. Stercore wilde dit jaar beginnen met de bouw van de fabriek op het Emmtec-terrein. Het bedrijf hoopt de vergasser in 2022 operationeel te hebben.

lees meer


INTERREG-steun voor onderzoek naar optimaliseren van mestvergisting

De INTERREG stuurgroep EUREGIO heeft in een schriftelijk procedure het grensoverschrijdende project EMMA uit het INTERREG-programma Deutschland-Nederland goedgekeurd. Door de goedkeuring van de stuurgroep is de financiering van het project tot midden 2022 zeker. Bij het project EMMA staat het optimaliseren van het opwekken van biogas uit restmaterialen zoals mest centraal.

lees meer


Raad van State moet oordelen over vergunning van Mestverwerking Fryslân

De Raad van State moet oordelen over een mogelijke uitbreiding van Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude. Het bedrijf vroeg in 2017 en 2019 vergunningen aan om de productie te mogen uitbreiden van 100.000 naar 438.000 ton per jaar. De rechtbank vernietigde die vergunning vorig jaar september. Nu moet de Raad van State over de nieuwe vergunning oordelen.

lees meer


Aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde licht in 2019

In 2019 produceerde ruim driekwart van de melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Het aantal melkveebedrijven met een mestoverschot daalde licht in vergelijking met 2018. Van de hokdierbedrijven had in 2019 zelfs 94% een overproductie. Het aandeel varkensbedrijven met een mestoverschot daalde van 96% naar 94%. Het aandeel pluimveebedrijven met een mestoverschot steeg van 91% naar 92%.

lees meer


Zorgen om waterkwaliteit in sloten Oost-Brabant

Uit watermonsters die waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel regelmatig nemen blijkt dat de waterkwaliteit in het oostelijk deel van Brabant in bepaalde gebieden achterblijft. In watermonsters wordt een hoog gehalte aan stikstof en fosfor gemeten, wat duidt op te veel aan meststoffen in het water. De waterschappen gaan, samen met partners controleren of mest op de juiste wijze wordt bewerkt en toegepast. Het niet correct toepassen kan grote effecten hebben op de waterkwaliteit.

lees meer


Boeren Krimpenerwaard protesteren tegen tegen derogatievoorwaarden

Boeren uit de Krimpenerwaard gaan woensdagavond 15 juli naar het gemeentehuis in Ouderkerk aan den IJssel, waar ze een petitie aanbieden omdat ze om in aanmerking te komen voor derogatie vanaf 2021 alleen nog bij een temperatuur beneden 20 graden dierlijke mest op grasland mogen uitrijden. De voorwaarde voor de buitentemperatuur geldt voor het gebruik van sleepvoetbemesters op klei- en veengrond. Omdat het uitrijseizoen al ver is gevorderd is 2020 een overgangsjaar.

lees meer


Onderzoek naar effecten van toepassing digestaat op bodembiodiversiteit

Op melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen op Goeree-Overflakkee wordt sinds 2019 geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en op verschillende akkerbouwgewassen. In het meerjarige experiment worden de effecten van drijfmest en vergiste mest vergeleken op de bodembiodiversiteit en de nutriëntenbenutting. Het is een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland.

lees meer


Eerste resultaten van verscherpte handhavingsstrategie mestbeleid

De Europese Commissie stelde als voorwaarde voor de derogatie dat Nederland de controle en handhaving van het mestbeleid moest aanscherpen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde hiervoor de verscherpte handhavingsstrategie op, waarbij naast een aantal regio’s de mesthandel en co-vergisters als risico-schakels zijn aangemerkt. In 2019 is de nieuwe werkwijze voor het eerst in de praktijk gebracht. De komende jaren wordt de strategie verder uitgerold.

lees meer


Mest van nertsenhouderijen kan onder voorwaarden worden afgevoerd

Op een aantal nertsenhouderijen die niet besmet zijn met het coronavirus, dreigen problemen met de mestopslag. Deze bedrijven moeten daarom op korte termijn de mest kunnen afvoeren. Dat hebben de ministers Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer gemeld. Bedrijven mogen de mest onder voorwaarden afvoeren.

lees meer


Vlaamse literatuurstudie naar nutriëntenverliezen bij extremer weer

​​​​Via de studie 'Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen' wil de Vlaamse Landmaatschappij te weten komen hoe nutriëntenbeheersing beter afgestemd kan worden op een veranderend klimaat. De bodemkundige dienst van België en het Instituut voor Landbouw-, Voeding- en Visserijonderzoek ILVO voeren de desktop-studie samen uit.

lees meer


Evert-Jan van de Vis treedt toe tot bestuur Coöperatie DEP

Legpluimveehouder Evert-Jan van de Vis uit Voorthuizen is gekozen als nieuw bestuurslid van Coöperatie DEP. Hij volgt daarmee Arjan Gussinklo op die na 14 jaar afscheid nam van het bestuur. Van de Vis houdt samen met zijn vrouw en zijn ouders 73.000 leghennen waarvan 18.000 vrije uitloop en 55.000 scharrelhennen. Ook runnen zij een eierpakstation en zetten een groot deel van hun eieren af in de omgeving van Barneveld.

lees meer


FUMO gaat biovergisters met gasdetectiecamera controleren

De Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving FUMO heeft een gasdetectiecamera aangeschaft die onzichtbare gassen in beeld brengt. De camera kan circa 400 gassoorten detecteren en visualiseren. In de tweede helft van 2020 gaat de FUMO met de gasdetectiecamera alle in bedrijf zijnde biovergisters in Friesland onderzoeken op mogelijke lekkages.

lees meer


Kick-off meeting project Nitroman op 10 september

Op 10 september 2020 wordt een startbijeenkomst georganiseerd van het project Nitroman. Dit vindt plaats bij de Detricon-stripping en scrubbing-installatie van IVACO in Zevekote in Vlaanderen.

lees meer


Handhavingsverzoek tegen AGroGas terecht afgewezen

AGroGas in Varsseveld is bezig met het aanpassen van de gebouwen. Daarvoor heeft de provincie Gelderland AGroGas een omgevingsvergunning verleend Coöperatie Mobilisation for the Environment meent dat deze vergunning onvoldoende is en heeft bij Gedeputeerde Staten een handhavingsverzoek ingediend. Het Gelders college ziet de milieuorganisatie niet als belanghebbende.

lees meer


Jumpstart heeft in Biogas Plus een derde partner

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina krijgen meer keus als ze via Jumpstart extra inkomsten willen genereren door het opwekken van energie en het terugdringen van de uitstoot van methaan, CO2 en ammoniak. Jumpstart heeft in Biogas Plus een derde gekwalificeerde strategische partner gevonden als aanbieder van installaties voor monomestvergisting.

lees meer


Staatssecretaris: Nederland heeft biomassa nodig

Nederland heeft biomassa nodig om te verduurzamen en is het niet de vraag of het gebruikt moet worden, maar waar, wanneer en hoe lang. Met die woorden sloot staatssecretaris van Milieu Stientje van Veldhoven (D66) zich woensdag aan bij een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over het zo duurzaam mogelijk toepassen van biomassa.

lees meer


Webinar 'bodemkwaliteit en extreem weer Polen'

De Poolse landbouw ondervindt steeds sterker de gevolgen van extreem weer. Bodembeheer is cruciaal om hier beter mee om te kunnen gaan. De Nederlandse ambassade in Warschau organiseert hierover een interessant webinar, op 16 juli.

lees meer


Vlaamse Mestbank verstuurt boetes voor ontbreken nutriëntenemissierechten

De Vlaamse Mestbank heeft 820 boeren boetes opgelegd omdat zij in het productiejaar 2018 meer dieren hebben gehouden dan ze mochten op basis van hun beschikbare nutriëntenemissierechten. De boete bedraagt 1 euro per overschreden emissierecht. Voor de 437 boeren die ook in 2015, 2016, 2017 of 2018 al een boete kregen, wordt de boete verdubbeld tot 2 euro per overschreden nutriëntenemissierecht.

lees meer


CCS Energieadvies ziet perspectief in buurtmestvergisting

Mono-mestvergistingsinstallaties zijn op boerderijschaal voor kleinere bedrijven lastig economisch haalbaar te krijgen, terwijl tegen grootschalige mestverwerking de nodige weerstand is. Mogelijk is buurtmestvergisting dan een optie, stelt René Cornelissen, directeur van CCS Energieadvies in Deventer. De mest wordt in de buurt collectief vergist. Het voordeel is dat met één installatie kan worden volstaan.

lees meer


Vragen bij nieuwe vergunning voor mestverwerkingsbedrijf Willems America

De oppositiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg hebben gezamenlijk vragen gesteld over de nieuwe vergunning die het college van Gedeputeerde Staten lijkt te willen verlenen aan mestverwerkingsbedrijf Willems America.

lees meer


Raad van State schort dwangsom vanwege drugsafval in mestkelder in Haaften op

De Raad van State heeft een voorlopige voorziening getroffen in de zaak die een gestopte melkveehouder uit Haaften had aangespannen vanwege de dwangsommen die de gemeente West-Betuwe aan hem had opgelegd. De gemeente nam de maatregel om de man er toe te dwingen de met drugs vervuilde mest die in de kelders van zijn bedrijf was aangetroffen verantwoord af te voeren.

lees meer


In Vlaanderen zijn 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief

In 2019 is er in Vlaanderen 49,8 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest verwerkt of geëxporteerd. Ten opzicht van 2017 is dit een stijging met 5,7 miljoen kilo. Voor 2018 zijn er geen vergelijkbare cijfers. Momenteel zijn er in Vlaanderen 136 operationele mestverwerkingsinstallaties actief. De meldt het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM op basis van een enquête onder mestverwerkende bedrijven.

lees meer


In 2019 bleef voor miljoenen kilo’s fosfaatruimte onbenut

In 2019 was de fosfaatruimte op Nederlandse landbouwgrond bijna 8 miljoen kilo kleiner dan maximaal mogelijk zou zijn geweest, wanneer gegevens van de fosfaattoestand waren vastgelegd in de Gecombineerde Opgave. Dat blijkt uit berekeningen van Boerderij op basis van gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Eurofins Agro.

lees meer


Bij brongerichte maatregelen kan ook de samenstelling van mest veranderen

Brongerichte maatregelen binnen de veehouderij om de emissie van ammoniak te beperken kunnen ook effect hebben op de mestsamenstelling. Een maatregel, zoals het verdunnen van mest met water wordt in de praktijk al vaak toepast en beperkt niet alleen de ammoniakuitstoot, maar heeft ook een positief effect op de benutting van stikstof. Ook het verwerken van mest, zoals vergisten, strippen of scheiden levert nieuwe producten op, die gerichter ingezet kunnen worden op het land.

lees meer


'Waterverdunde drijfmest toedienen met sleeplangen is meestal het voordeligst'

In de afgelopen jaren zijn een reeks emissiemetingen uitgevoerd bij het uitrijden van met water verdunde mest met een sleepvoetmachine. Bij verdunning van 1:2 vervluchtigt 40% minder ammoniak ten opzichte van niet verdunnen. Daarnaast zorgt de verdunde mest voor een efficiëntere stikstofbemesting. Bijkomend voordeel van verdunnen is dat de mest makkelijker is te verpompen. Vaak is het verdund toedienen met de sleepslang kostentechnisch het voordeligst, stelt DLV Advies.

lees meer


Onderzoek naar impact van niet onderwerken strorijke stalmest

De Noord-Hollandse bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter hebben sinds dit voorjaar een ontheffing voor het niet onderwerken van strorijke stalmest. De ontheffing is onderdeel van een vierjarige proef waarin wordt gekeken naar de invloed van niet onderwerken van strorijk stalmest op de bodem- en oppervlakwaterkwaliteit, productie, productkwaliteit en de onder- en bovengrondse biodiversiteit. Voor de impact op de biodiversiteit wordt gekeken naar microben, aaltjes en insecten, maar ook naar weidevogels.

lees meer


Natuurbeschermingsvergunning voor mestverwerker in Bergeijk blijft in stand

De vergunning binnen de Wet op natuurbescherming voor de mestverwerkingsactiviteiten van het bedrijf Houbraken in Bergeijk is door de provincie Noord-Brabant op correcte gronden verleend. Dat heeft de Raad van State woensdag 1 juli bepaald in een zaak die de Stichting Groen Kempenland en een buurtbewoner hadden aangespannen. Houbraken vraagt via de vergunning ruimte om de activiteiten in mestverwerking te kunnen uitbreiden naar 200.000 ton per jaar.

lees meer


Website RVO vernieuwd

Per 1 juli is de thema-website 'mest' van RVO vernieuwd. RVO heeft als taak regelgeving zo begrijpbaar mogelijk uit te leggen. De website is nu ingedeeld in 6 hoofdonderwerpen.

lees meer


'Farminar' over bodemverbetering in Hongarije

Verschralende bodems, dalende gewasopbrengsten en teelten die gevoeliger worden voor steeds extremer weer: Hongarije staat voor een grote uitdaging om de landbouwbodems te herstellen. De Nederlandse ambassade in Hongarije organiseert hiervoor een interessante 'farminar': een webinar voor de landbouw. Deze is gratis en wordt gehouden op 8 juli tussen 10.00 uur en 11.00 uur.

lees meer


Vlaamse minister wil Mestactieplan mogelijk bijsturen

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen ook de laatste twee jaar is achteruitgegaan, wil Vlaams minister van Omgeving en Natuur Demir een overleg starten met de belangenorganisaties om het mestactieplan MAP 6 eventueel bij te sturen. MAP6 is vanaf 30 juli 2019 in werking.

lees meer


Netwerk Grondig wil gesprek met Nitraatcomité over bovengronds mest uitrijden

De organisatie van melkveehouders Netwerk Grondig vraagt het Europese Nitraatcomité in een brief om een heroverweging van de voorwaarden die gelden bij de derogatie om extra mest op grasland te mogen uitrijden in jaren 2020 en 2021. Het Nitraatcomité bepaalde dat bedrijven die gebruik maken van een ontheffing om bovengronds mest uit te rijden geen vergunning meer kunnen krijgen om deel te nemen aan de derogatie.

lees meer


Kick-off meeting binnen project Nitroman op 10 september

Binnen het project Nitroman wordt op 10 september 2020 een kick-off meeting georganiseerd waarbij de stripping en scrubbing installatie van Detricon bij IVACO in Zevekote wordt bezocht. Het Nitroman-project heeft als doel om de verdere ontwikkeling van nutriëntenterugwinning uit de dunne fractie van varkens- en rundermest of digestaat te verwezenlijken. Via stripping en scrubbing wordt ammoniak uit de dunne fractie gehaald.

lees meer


Areaal grasland bij derogatiebedrijven nam in 2019 met 33.000 hectare toe

De bedrijven die in 2019 gebruik maakten van derogatie om extra mest op grasland te mogen uitrijden hadden wel een groter areaal grasland in gebruik dan de deelnemende bedrijven in 2018. De derogatiebedrijven hadden in 2019 bijna 718.000 hectare grasland, ruim 33.000 hectare meer dan in 2018. Dat blijkt uit informatie die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


Bintell ziet in mest basisgrondstof voor bitumenproductie

Het Eindhovense bedrijf Ingenia heeft samen met de Belgische ingenieur Jo van Montfoort de joint venture Bintell opgezet. Het bedrijf wil via het verlenen van licenties de Hydro Thermal Liquefaction (HTL)-technologie die ze samen ontwikkelden gaan vermarkten. Daarbij kan organisch materiaal met een droge stof gehalte van 15% en 50% worden omgezet in bitumen, biochar, biogas en water. Ook voor de verwerking van mest achten zij de HTL-techniek erg geschikt

lees meer


Varkensbedrijf in Nederweert-Eind gaat mest verwerken met systeem van Dutch Farmer Solutions

Een varkenshouder in Nederweert-Eind wil een mestverwerkingsinstallatie bouwen in samenwerking met het bedrijf Dutch Farmer Solutions uit Pijnacker. De mest en urine van de dieren worden binnen 24 uur verwijderd uit de stal, waarbij de dikke fractie direct wordt gescheiden van de dunne fractie. In een vijftal aan elkaar gekoppelde bassins wordt de dunne fractie biologisch verwerkt met toevoeging van een speciale katalysator. Op die manier ontstaat er uiteindelijk water dat geschikt is voor irrigatie of het schoonmaken van de stal. De dikke fractie die overblijft wordt de grondstof voor kunstmest of kan op het land worden uitgereden.

lees meer


NVWA steekt meer tijd in complexe onderzoeken bij handhaving van mestbeleid

In 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de handhaving van het mestbeleid circa 13.000 uur besteed aan het Fraude en Expertise Knooppunt en opsporingsonderzoeken. Deze complexe onderzoeken en controles hebben geleid tot een hoger aantal processen verbaal en rapporten van bevindingen. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief als toelichting bij de Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 die ze naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

lees meer


Droogte van 2018 zorgde voor hoger nitraatgehalte in het grondwater

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft het rapport 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie 2018' naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Door de droogte van 2018 zijn de nitraatconcentraties in het grondwater gestegen, maar er is geen sprake van een trendbreuk, stelt de minister.

lees meer


Stikstof- en fosfaatuitscheiding via dierlijke mest nam in 2019 af

De uitscheiding van stikstof en fosfaat in dierlijke mest is in 2019 verder afgenomen. Vergeleken met een jaar eerder daalde de stikstofuitscheiding met 2,8%. De fosfaatuitscheiding nam met 4,0% af. De daling hangt samen met de krimp van de veestapel. De uitscheiding van stikstof en fosfaat komt hiermee verder onder het plafond dat voor deze stoffen door de Europese Unie is vastgesteld. Dit meldt het CBS op basis van definitieve cijfers.

lees meer


POV: 'rVDM moet lijden tot lagere kosten voor ondernemers'

Onlangs waren er twee internetconsultaties voor het mestbeleid. De Producentenorganisatie Varkenshouderij POV daar op gereageerd. De POV ondersteunt het digitaliseren van de mestketen om zo meer transparantie in de mestketen te krijgen, fraudemogelijkheid te verminderen en het systeem te vereenvoudigen. Daarbij is het van belang dat de digitalisering leidt tot minder administratieve lasten en lagere kosten voor ondernemers.

lees meer


Veel vraag naar systemen voor extra mestopslag

Leveranciers van mestopslagsystemen merken dat veel boeren verlegen zitten om extra opslag. Zij ontvingen beging dit jaar veel extra vragen van veehouderijbedrijven. Door veranderde wet- en regelgeving en de droogte neemt ook de interesse in opslagcapaciteit voor water toe.

lees meer


Mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt in Vlaanderen

Door het in werking treden van MAP6 in Vlaanderen is in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen waaronder ook effluent gewijzigd. Het uitrijden van effluent is na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt verboden tenzij de nateelt voor 31 juli of voor een specifieke teelt voor 31 augustus wordt ingezaaid. Het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking VCM heeft berekend dat door de wijziging in de effluentuitrijregeling, het afzetareaal voor effluent in de periode augustus-november met 41% daalt. Hierdoor moet gemiddeld 1700 ton effluent per biologische mestverwerkingsinstallatie extra in voorraad worden gehouden in de komende winterperiode. Bij verschillende mestverwerkers dreigt een opslagtekort voor het effluent.

lees meer


Spuiwater heeft om diverse redenen waarde voor fruittelers

Fruittelers kunnen spuiwater goed gebruiken als hulpstof bij de bestrijding van onkruiden, als meststof en ook na de oogst voor de stimulering van de bladval en de snellere bladvertering. Het heeft ook geen nadelig effect op natuurlijke bestrijders van perebladvlooien. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van een innovatieproject op Utrechtse fruitteeltbedrijven.

lees meer


Zitting Raad van State Twence op 21 juli

Twence meldt dat de zitting van de Raad van State voor beoordeling van de bouw van hun mestverwerkingsinstallatie zal plaatsvinden op dinsdag 21 juli aanstaande.

lees meer


Coalitie wil snel einde aan subsidies op verbranding houtachtige biomassa

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie keren zich tegen het gebruik van biomassa voor de productie van stroom en warmte. De regeringspartijen willen dat het kabinet geen nieuwe subsidies meer verstrekt voor de verbranding van houtige biomassa in centrales die alleen stroom opwekken, stellen zij in een motie.

lees meer


Fertikal genomineerd voor Vlaamse exportprijs

Het Vlaamse bedrijf Fertikal is producent van organische en organominerale mestkorreltjes, -kruimels of andere producten. 99% van de productie wordt geëxporteerd, waarvan 48% buiten de EU. Flanders Investment & Trade (FIT) heeft Fertikal voor deze prestatie genomineerd voor hun jaarlijkse exportprijs, de Leeuw van de Export.

lees meer


Positieve beschikking voor 1.160 projecten bij opstelling SDE+ najaar 2019

Voor de najaarsronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) was een budget van 5 miljard euro beschikbaar. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bij deze openstelling was ruim 9 miljard euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft 7.525 subsidieaanvragen ontvangen. Daarvan hebben 1.160 projecten een positieve beschikking ontvangen.

lees meer


Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

Van de 502 aanmeldingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv), voldoen er 407 aan de gestelde eisen. Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten, te kunnen toewijzen, verhoogt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het subsidiebedrag met € 275 miljoen waarmee het totaalbedrag voor de Srv € 455 miljoen wordt. Hierdoor kunnen alle varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de regeling en voldoen aan de eisen ook worden gehonoreerd. Varkenshouders ontvangen voor eind juli 2020 een subsidiebeschikking.

lees meer


Interview met Rembert van Noort van ZLTO over mestverwaarding

"Mestfabrieken stinken, zijn een gevaar voor de volksgezondheid en zorgen voor veel overlast. Het sentiment onder burgers en ook politici rondom mestverwerkings- en mestbewerkingsinstallaties is niet bepaald positief." Zo begint het artikel over mestverwerking in Nieuwe Oogst, over de perceptie over mestverwerking. Een interview met Rembert van Noort, sinds kort belangenbehartiger kringlooplandbouw en mest bij ZLTO.

lees meer


SDE++ opent 24 november 2020

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat stelt de SDE++-openstellingsronde met 8 weken uit te stellen. De openstelling zal nu lopen van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Het beschikbare budget is 5 miljard euro.

lees meer


Nieuw bedrijf voor scannen, bemonsteren en advisering bodemvruchtbaarheid: SoilMasters

De bedrijven Van den Borne Aardappelen, FleurenTech en Soil Services International hebben hun krachten gebundeld en een nieuw bedrijf opgericht, onder de naam SoilMasters. Via een nieuwe, geavanceerde bodemscanner brengen zij de bodem in kaart, en daarmee kan men bepalen wat de beste punten zijn om deze te bemonsteren. De bodemmonsters worden geanalyseerd met de zogenaamde Kinsey-Albrecht bodemanalyse, waarna een bemestingsadvies, gekoppeld aan taakkaarten, wordt vastgesteld. Daarmee is het mogelijk om veel gerichter te werken aan bodemvruchtbaarheid en de teeltresultaten.

lees meer


Tweede Kamer wil uitwerking van afrekenbare stoffenbalans

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 23 juni een motie aangenomen waarin minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt gevraagd het concept van een afrekenbare stoffenbalans voor de landbouw zoals voorgesteld door het Adviescollege stikstofproblematiek concreter uit te werken. De motie werd ingediend door VVD, CDA, D66, ChristenUnie, PvdA en SGP.

lees meer


Met drugs verontreinigde mest leidt tot hoge dwangsommen

Een voormalige melkveehouder uit Haaften vecht bij de Raad van State de dwangsommen aan die de gemeente West-Betuwe aan hem heeft opgelegd omdat hij weigert 1400 kuub met drugs verontreinigde mest in de kelders van zijn stal op een verantwoorde manier af te voeren. Hij stelt dat hij de middelen niet heeft om de opruimkosten te betalen. Deze bedragen volgens hem 800.000 tot 900.000 euro. Ook de dwangsom die op kan lopen tot 450.000 euro zegt hij niet te kunnen voldoen. Omdat er nog een strafrechterlijk onderzoek loopt, heeft het Openbaar Ministerie beslag laten leggen op het vermogen van de ex-veehouder.

lees meer


Cumela Nederland vindt temperatuurgrens bij sleepvoetbemesting niet werkbaar

Deze week heeft de Europese commissie besloten om Nederland opnieuw derogatie te verlenen. Dit betekent dat er op grasland net als andere jaren meer stikstof uit dierlijke mest uitgereden mag worden. Op klei en veen is dit 250 kilo stikstof per hectare en op zand en löss 230 kilo. Zonder derogatie mogen veehouders maar 170 kilo stikstof uitrijden op grasland. Een nieuwe voorwaarde bij de derogatie verlening is de eis dat bij gebruik van de sleepvoetbemester dit niet plaats mag vinden wanneer de temperatuur boven de 20 graden uitkomt. Brancheorganisatie Cumela Nederland vindt het een onwerkbare eis.

lees meer


LTO is kritisch over aanvullende voorwaarden in derogatie

Er worden een aantal aanvullende eisen geteld aan de derogatie voor de jaren 2020 en 2021. Er komt een aanvulling dat bij toepassing van de sleepvoetbemester op klei- en veengronden mest alleen mag worden aangewend wanneer de buitentemperatuur 20 °C of lager is. Verder geldt vanaf 2021 dat boeren de keuze moeten maken tussen ofwel deelname aan derogatie ofwel aan de Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden van runderdrijfmest. LTO Nederland is kritisch op deze aanvullende voorwaarden. "Met deze aanvullingen wordt het uitvoeren van het werk minder flexibel", aldus Claude van Dongen, portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit bij LTO.

lees meer


Drie wijzigingen in regelgeving voor bemesting in biologische landbouw

In de biologische sector moet vanaf 1 januari 2020 minimaal 70% van de stikstof uit A-meststoffen afkomstig zijn. Het percentage A-meststof is verhoogd van 65% naar 70%. Het ‘doorschuiven’ van mest is per 1 januari 2020 verboden. Dit betekent dat een biologische veehouder geen biologische mest mag afvoeren om vervolgens gangbare mest aan te voeren. Daarnaast zijn de excretieforfaits voor biologische schapen en geiten per 1 januari 2020 gewijzigd.

lees meer


Extra handhaving van mestbeleid is belangrijke voorwaarde in nieuwe derogatie

De Europese Commissie hecht groot belang aan extra handhaving en verbetering van de naleving van de mestregelgeving in Nederland. In de derogatiebeschikking voor 2020 en 2021 heeft de Europese Commissie nadere voorwaarden gesteld om dit te borgen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Schouten wil vanaf 2022 derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat aan de slag met het maken van een ontwerp voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. Zij streeft ernaar het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn in het najaar van 2021 definitief vast te kunnen stellen voor de periode 2022-2025. Dit zevende actieprogramma zal als basis dienen voor de besprekingen met de Europese Commissie voor een derogatie vanaf 2022. Hierbij zal Schouten de inzet uit het Klimaatakkoord ten aanzien van een derogatie voor gewassen die bijdragen aan de koolstofvastlegging betrekken.

lees meer


Nitraatcomité stemt in met verlenging van Nederlandse derogatie tot eind 2021

Maandag 22 juni stemden Europese lidstaten tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Veehouders kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen 2 jaar. Wel stelt de Europese Commissie een aantal aanvullende maatregelen voor waar boeren aan moeten voldoen. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

lees meer


NVWA: 'Toezichtintensiteit binnen domein Meststoffen bedroeg 5% in 2019'

Het toezicht van de NVWA binnen domein Meststoffen richt zich op gebruikers, aanbieders van mest, intermediairs en afnemers van mest. Binnen deze doelgroep is voor 2019 sprake van een toezichtintensiteit van 5%. Dat bekent dat 5% van de doelgroep door de NVWA werd bezocht. Een belangrijk aandachtspunt is de naleving van regels ten aanzien van meststoffen. Dat schrijft de NVWA in de Verantwoordingsrapportage over 2019.

lees meer


Mesttransporteur eist schadevergoeding van Greenferm

De rechtbank Gelderland heeft op 27 mei voorlopig uitspraak gedaan in een zaak tussen een mesttransportbedrijf en het mestverwerkingsbedrijf Greenferm in Apeldoorn. Het transportbedrijf claimt bij de rechter een schadevergoeding omdat Greenferm een eerder afgesloten overeenkomst met het bedrijf eenzijdig heeft opgezegd.

lees meer


Raad van State wijst hoger beroep van Cleanergy af

De Raad van State heeft een hoger beroep van Cleanergy tegen het besluit van de provincie Noord-Brabant om geen nieuwe omgevingsvergunning te verlenen aan het bedrijf afgewezen. Cleanergy is inmiddels niet meer in bedrijf en ging alleen tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant in beroep om duidelijk te krijgen wat er op het bedrijventerrein in Wanroij is toegestaan. Daar hoeft de rechter geen uitspraak over te doen, stelt de Raad van State.

lees meer


LTO reageert op internetconsultaties voor aanpassingen in het mestbeleid

LTO Nederland heeft gereageerd op de drie internetconsultaties voor de aanpassingen in het mestbeleid die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in voorbereiding heeft. De organisatie roept de minister op om haast te maken met de eerder aangekondigde herbezinning van het mestbeleid.

lees meer


Export van mest naar Duitsland flink lager dan in 2019

In het eerste kwartaal van 2020 is voor bijna 8,22 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geëxporteerd. Dat is bijna 9,5% minder dan in de vergelijkbare periode in 2019. De daling komt doordat er ruim 28% minder kon worden afgezet in Duitsland. De export naar Frankrijk ligt op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar. In België werden minder tonnen mest afgezet, maar de hoeveelheid fosfaat die er mee gemoeid was lag beduidend hoger dan in 2019. Ook de afzet van fosfaat in mest naar andere landen is hoger dan in 2019.

lees meer


Merensteyn heeft nog ruimte voor verwerking van varkensmest

Varkenshouders of intermediairs die nog op zoek naar afzetmogelijkheden voor varkensmest met verwerking kunnen daarvoor terecht bij Merensteyn, meldt de mestafzetcoöperatie Mestac. Het bedrijf in Ysselsteyn heeft nog ruimte om extra mest te verwerken. Merensteyn verwerkt varkensmest waarbij de vervangende verwerkingsovereenkomsten via een driepartijenovereenkomst voor 100% voor de leverancier zijn.

lees meer


Deelproject ‘Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen’ start in juli

In juli begint ‘Ontwikkeling bemestingspraktijken in regiogroepen’; het deelproject van Brabant Bemest Beter. Dit tweejarig project heeft als doel de effecten van verschillende producten uit dierlijke mest of verschillende toepassingsmogelijkheden van dierlijke mest te meten in bodem én gewas. Bedrijven met interesse om hier aan deel te nemen kunnen zich aanmelden.

lees meer


Strocon participeert in Interregproject Nitroman

Binnen het Interregproject Nitroman worden Vlaamse en Nederlandse boeren uit de grensregio ondersteund bij het beheer van hun meststoffen. De Europese Unie ondersteunt het project met een bijdrage van 700.000 euro. Binnen het project werkt het Vlaamse onderzoeksinstituut Inagro onder anderen samen met de bedrijven Detricon uit Gent en Strocon uit Aalten. Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking VCM is verantwoordelijk voor de communicatie van het Nitroman-project, waarbij de activiteiten in Nederland door NCM worden verzorgd.

lees meer


Veroordelingen voor dodelijk ongeluk mestsilo Makkinga definitief

De veroordelingen van een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de bestuurder van dit bedrijf wegens strafbare feiten in verband met een dodelijk ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga in 2013, blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag 16 juni geoordeeld.

lees meer


Vlaams bedrijf levert irrigatiewater uit mest

De familie Verhelst uit Langemark in West-Vlaanderen haalt irrigatiewater uit varkens en rundveemest. Het bedrijf houdt 6000 varkens waarvan de mest in eigen beheer wordt verwerkt. Daarnaast wordt mest verwerkt van bedrijven uit de omgeving. Recent investeerde het familiebedrijf in een nieuwe installatie die tot 30 miljoen liter water kan bufferen.

lees meer


Met drugs verontreinigde mest in Schalkwijk wordt afgevoerd

Strukton Milieutechniek de komende 3 weken aan de slag om de mestkelders van een pand in Schalkwijk leeg te pompen waarbij de mest bleek vermengd met drugsafval. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Houten. De verontreinigde mest gaat naar een speciale afvalverwerker. De gemeente verhaalt de kosten van de werkzaamheden op de eigenaar.

lees meer


Loonbedrijf Jennissen wil in Nistelrode meer mest gaan hygiëniseren

Loonbedrijf Jennissen wil in Nistelrode meer mest gaan hygiëniseren en heeft daar een aanpassing van de omgevingsvergunning voor aangevraagd bij de provincie Noord-Brabant. De gemeente Bernheze en omwonenden zijn tegen de uitbreiding van de activiteiten van het bedrijf en dienden een zienswijze in.

lees meer


Vlaanderen stelt AGR-GPS-verplichting bij burenregeling uit tot 1 augustus

Om beter te kunnen nagaan hoeveel mest er vervoerd wordt naar gebieden met een slechte waterkwaliteit moeten aanbieders of afnemers van mest in Vlaanderen vanaf 1 augustus een AGR-GPS-app gebruiken als ze vloeibare dierlijke mest vervoeren met een burenregeling. De maatregel is een nieuwe maatregel uit MAP6. De maatregel is met een maand uitgesteld omdat het gebruiksklaar maken van de app meer tijd in beslag nam dan aanvankelijk was gepland.

lees meer


Hernieuwd onderzoek naar waarde van mestadditieven

Het bewijs voor reductie van ammoniakemissie door mesttoevoegingen is dun. Wageningen University & Research analyseerde het AgriMestMix-systeem van Rinagro en systeem van Agriton op basis van informatie van de leveranciers en geldende wetenschappelijke inzichten. De conclusie was dat er onvoldoende onderbouwing is voor claims dat toepassing van deze toevoegingen een significante reductie van ammoniakemissie uit de stal oplevert. In de zoektocht naar een oplossing van het stikstofprobleem wordt er echter weer nieuw onderzoek gedaan.

lees meer


Bitumen uit mest

Bitumen is onmisbaar in de wegenbouw en de bedekking van platte daken. Maar het materiaal heeft als restproduct uit de olieraffinage niet bepaald een groene voetafdruk. Dat kan beter. Bijvoorbeeld door het te maken uit mest of andere organische reststromen.

lees meer


Indamper moet waarde van mineralenconcentraten verhogen

Varkenshouder Bert Rijnen uit Oirschot zette in 2008 de eerste stap om mest op zijn bedrijf te verwerken. Hij investeerde toen in een biogasinstallatie. Vervolgens besloot hij tot het hygiëniseren van het digestaat. Hij ging het digestaat scheiden in een dikke en dunne fractie en besloot de dikke fractie tot 90% droge stof te drogen. Zijn laatste stap betreft een investering in een indamper om de waarde van het mineralenconcentraat uit de dunne fractie te verhogen.

lees meer


'Heffing op kunstmest is een slecht idee'

Reinier Gerrits, directeur Meststoffen Nederland, vindt het voorstel van de Commissie Remkes om een heffing op kunstmest in te voeren een slecht idee. "Vanuit een systeembenadering is kunstmest nodig als aanvulling op dierlijke mest", stelt hij. "Minder stikstofkunstmest voor de productie van ruwvoer betekent meer import van krachtvoer met dezelfde emissies van deren in Nederland en een hogere koolstofvoetafdruk, elders vanwege de import uit andere landen. Dit staat haaks op het streven om meer eiwit van eigen bodem te halen in de Nederlandse landbouw."

lees meer


Evers introduceert combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland

Landbouwmechanisatiebedrijf Evers Agro uit Almelo introduceert een combinatiemachine voor het bemesten en schoffelen van maisland. De bemester brengt de mest zowel links als rechts van de rij. De roterende schoffel, die direct achter de mestuitloop zit, mengt vervolgens de mest met de aarde.

lees meer


Provincie Gelderland geeft gehoor aan Wob-verzoek rond RMS Groenlo

De Stichting Leefbaar Buitengebied heeft bij de provincie Gelderland een verzoek binnen de Wet op openbaarheid van bestuur gedaan over een nog op te richten bioraffinageinstallatie van het Duitse bedrijf RMS in Groenlo. Specifiek wordt gevraagd om alle correspondentie van de provincie aangaande RMS vanaf 27 juni 2019 tot en met de datum dat het Wob-verzoek is gedaan. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 2 juni besloten om de gevraagde informatie deels openbaar te maken.

lees meer


HoSt Microferm in Friese Koudum produceert met succes groen gas

De recent opgeleverde Microferm Groen Gas installatie in Koudum heeft met succes het eerste groen gas geproduceerd en ingevoed op het gasnet van netbeheerder Liander. Binnen 2 weken vanaf het vullen van de vergister voldeed het gas al aan de gestelde kwaliteitseisen en kon de klep van de gastoevoer naar het gasnet open. Met de groen gasproductie van 40 Nm3 per uur uit 100% mest kan op jaarbasis aan circa 250 Nederlandse huishoudens gas worden geleverd.

lees meer


Cumela is fel tegen uitfaseren drijfmest

De commissie Remkes adviseert in het rapport ‘Niet alles kan overal’ toe te werken naar het uitfaseren van het gebruik van drijfmest. Allereerst door het niet meer in deze vorm toe te dienen op het land en in een later stadia door te voorkomen dat drijfmest op het veehouderijbedrijf ontstaat. Cumela is hier fel op tegen, want dit vergt een miljardeninvestering van lonwerkers en veehouders.

lees meer


Gerechtshof veroordeelt Mestverwerking Fryslân voor bedrijfsongeval

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft het bedrijf Mestverwerking Fryslân in Wouterswoude dinsdag veroordeeld tot een boete van 75.000 euro waarvan 30.000 euro voorwaardelijk. Het bedrijf wordt veroordeeld omdat de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf ontoereikend waren toen er in 2016 een ongeval plaatsvond waarbij een 39-jarige werknemer om het leven kwam. In mei 2018 kwam de rechtbank in Zwolle nog tot een vrijspraak.

lees meer


Cumela positief over idee voor Afrekenbare Stoffenbalans van commissie Remkes

Hans Verkerk, secretaris van de sectie meststoffendistributie binnen Cumela Nederland, is positief over de inzet van het Adviescollege Stikstofproblematiek bij het mestbeleid. Er worden door de commissie Remkes doelen gesteld in plaats van regels opgelegd. “Als je boeren aanspreekt op hun vakmanschap om verliezen te voorkomen, dan worden er grote stappen gezet", aldus Verkerk.

lees meer


Commissie Remkes bepleit introductie van Afrekenbare Stoffenbalans

In het eindadvies 'Niet alles kan altijd en overal' van het adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Johan Remkes wordt gepleit voor een Afrekenbare Stoffenbalans als integraal instrumentarium voor zowel grondgebonden als niet-primair grondgebonden bedrijven. Deze Afrekenbare Stoffenbalans moet worden geïntegreerd in het te moderniseren mestbeleid en de daaraan gekoppelde mestwetgeving.

lees meer


Vijf meldingen rond digitaal mesttransport

Minister Schouten van LNV wil dat alle mesttransporten in de toekomst digitaal en realtime gemeld worden. In de internetconsultatie geeft de minister de hoofdlijnen voor de nieuwe regels aan. Daaruit valt op te maken dat er voor ieder mesttransport vijf meldingen rond het transport gaan plaatsvinden.

lees meer


Bedrijfsleven wil dat onafhankelijk bedrijf alle mestdata gaat beheren

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil dat alle mesttransporten in de toekomst digitaal en realtime gemeld worden. In de internetconsultatie geeft de minister de hoofdlijnen voor de nieuwe regels aan. Cumela Nederland betreurt het dat leveranciers van geautomatiseerde systemen voor de mesttransportsector pas nu worden betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Met andere partijen uit het bedrijfsleven pleit Cumela ook voor een digitale mestketen waarbij een onafhankelijk bedrijf alle mestdata beheert.

lees meer


Waterschap moet lozingsvergunning voor RMS Venlo aanscherpen

De rechtbank Limburg heeft in een uitspraak op donderdag 30 april de waterwetvergunning die het waterschap Limburg heeft verleend aan het mestverwerkingsbedrijf RMS Venlo vernietigd. De verleende vergunning werd aangevochten door de organisaties Vereniging Behoud de Parel en de Vereniging Leefmilieu.

lees meer


Gerd-Jan de Leeuw nieuwe algemeen directeur BMC Moerdijk

Gerd-Jan de Leeuw is met ingang van 1 mei algemeen directeur van BMC Moerdijk. Hij volgt Kees de Regt op die wegens pensionering afscheid neemt. De Regt was algemeen directeur sinds 2015. Als algemeen directeur gaat De Leeuw zich onder meer richten op het bestendigen en vergroten van de maatschappelijke bijdrage van pluimveemestcentrale.

lees meer


Hoge boete voor afvoeren van zaagsel met mest was niet gerechtvaardigd

De rechtbank Oost-Brabant heeft de boete van 62.700 euro die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had opgelegd aan een slachterij vernietigd. De slachterij had tussen november 2016 en juni 2017 verzuimd Vervoersbewijzen Dierlijke Mest op te maken bij het afvoeren van het mengsel van zaagsel en mest dat op de slachterij achterbleef na het schoonspuiten van vrachtauto's waarmee slachtdieren werden aangevoerd.

lees meer


Fertimanure project van start met steun vanuit Europees Horizon 2020-programma

Fertimanure is een 2-jarig internationaal project gericht op de ontwikkeling van nieuwe systemen om minerale nutriënten uit dierlijke mest te winnen. Er werken 20 partijen uit 7 landen in de Europese Unie en uit Argentinië in samen. Het project wordt ondersteund via een bijdrage van 7,78 miljoen euro vanuit het programma Horizon 2020 van de Europese Unie. In totaal is het budget van het project 8,42 miljoen euro.

lees meer


Veroordeling voor subsidiefraude met mestverwerkingmachines in Reusel

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 56-jarige man uit Reusel veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden. Hij sjoemelde met subsidie voor machines om mest te verwerken. Zijn 2 bedrijven krijgen ieder een geldboete van 7.500 euro. Een 39-jarige man uit Vredepeel krijgt een taakstraf van 90 uur voor betrokkenheid bij de fraude en zijn bedrijf moet een geldboete betalen van 7.500 euro.

lees meer


JOZ introduceert stikstofkraker voor rundveemest

Na een testfase van bijna twee jaar wil JOZ uit Westwoud eind juli een nieuwe stikstofkraker voor de bewerking van rundveedrijfmest op de markt brengen. De mest wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan als biobedding benut worden in de ligboxen. De dunne fractie wordt behandeld met een stikstofkraker, waarbij er via verdamping ammoniak uit de mest wordt onttrokken. Wat resteert is een een vloeibare meststof waarvan de stikstofwerking vergelijkbaar is met KAS.

lees meer


Provincie Limburg stemt in met subsidie voor World Biobased Center Zevenellen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben dinsdag 2 juni ingestemd met het verlenen van de subsidie aan World Biobased Center Zevenellen voor het project ‘Bio TransitieCentrale Zevenellen’. World Biobased Center Zevenellen is een gezamenlijk initiatief van de bedrijven Van Asten Groep en Schippers.

lees meer


VCM zoek kandidaten voor Ivan Tolpe prijs 2021

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds drie keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een duurzame en kostenefficiënte manier. Er worden kandidaten gezocht voor de editie van de Ivan Tolpe prijs 2021.

lees meer


VCM organiseert studiemiddag mestverwerking op 24 november in Melle

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking VCM bij het ILVO in Melle een studiemiddag waarin verschillende nieuwe ontwikkelingen binnen de Vlaamse mestverwerkingssector aan bod zullen komen.

lees meer


Vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en haar collega De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stellen een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen in voor alle nertsenhouderijen in Nederland. Ook mogen de bedrijven geen bezoekers in hun stallen toelaten en moeten ze een hygiëneprotocol hanteren voor bezoekers en vervoermiddelen die op het erf van hun bedrijf komen. Verder moeten nertsenhouders zorgen dat honden en katten het erf van het bedrijf niet verlaten.

lees meer


Verdunde drijfmest heeft positief effect op benutting en uitstoot

Het verdunnen van drijfmest met water verlaagt de ammoniakverliezen en kan vooral onder droge omstandigheden de benutting van mest verbeteren. Uit ammoniakmetingen van Wageningen University & Research blijkt dat bij een verdunning van 1:2 40% minder ammoniak vervluchtigt dan uit onverdunde mest. Deze metingen zijn uitgevoerd bij aanwending met een sleepvoetmachine.

lees meer


Terrein van voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen wordt groene energiehub

De ombouw van het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen tot groene energiehub is deze week begonnen met de aanleg van een zonnepark. Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben zich verenigd in GZI Next om het terrein om te vormen tot een knooppunt van duurzame energie voor de regio. Het streven is om er behalve zonne-energie ook groene waterstof en groen gas te gaan produceren.

lees meer


Vlaamse Mestbank deelt boete uit wanneer mestanalyse ontbreekt

In januari heeft de Vlaamse Mestbank alle mestafzetdocumenten die in januari vergezeld moesten worden van een analyse gecontroleerd. Het merendeel van de documenten was in orde. Bij 124 mestafzetdocumenten bleek dat zonder geldige analyse mest was uitgereden. Momenteel legt de Mestbank hiervoor voor het eerst aan 29 boeren en 13 intermediairs boetes op, voor een totaal van 17.700 euro. Die controleactie wordt maandelijks herhaald.

lees meer


Vredo levert ZB4 Contractor met werkbreedte van 12 meter

Vredo heeft de nieuwe ZB4 Contractor-serie bemesters uitgebreid met een model met een werkbreedte van 12 meter. De fabrikant leverde de ZB4-machine al in werkbreedtes van 7,50, 8,25, 9,00 en 9,75 meter. De 12 meter brede ZB4 Contractor is standaard uitgevoerd met een dubbele schijf.

lees meer


Fosfaat- en stikstofexcretie van veehouderij bleven in 2019 beneden de plafonds

Het voorlopige cijfer voor 2019 van de fosfaatexcretie van de gehele Nederlandse veestapel ligt met 156,0 miljoen kilo 10% onder het plafond dat met de Europese Commissie is overeengekomen. De stikstofexcretie komt bijna 3% lager uit dan het plafond van 504,4 miljoen kilo. De stikstofexcretie van de melkveesector is in 2019 gedaald tot onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

lees meer


Lely meldt veelbelovende resultaten uit testopstellingen met mestbewerking

"Wij zijn in mestbewerking gestapt om veehouders te ondersteunen om hun eigen mest beter tot waarde te brengen. Er lopen al een tijdje drie testopstellingen en de resultaten zijn veelbelovend. Instanties gelieerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kijken mee en monitoren de resultaten van deze testopstellingen. Een mooie bijvangst blijkt dat we tot tientallen procenten in de stikstofuitstoot kunnen reduceren." Dat zegt topman André van Troost van Lely.

lees meer


Inagro biedt haalbaarheidsscan voor pocketvergisting aan

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro biedt dit voorjaar gratis haalbaarheidsscans aan die uitwijzen of pocketvergisting rendabel geëxploiteerd kan worden op een land- of tuinbouwbedrijf. Pocketvergisting is een technologie die in 2011 zijn ingang vond op 66 melkveebedrijven in Vlaanderen. Met het project Pocket Power wil Inagro nagaan of de techniek ook interessant is voor andere sectoren.

lees meer


Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

lees meer


Gecomposteerde varkensmest is gewild product bij akkerbouwers in het buitenland

Transportbedrijf en mesthandel Salomons uit Hardenberg composteert mengsels van pluimveemest en de dikke fractie van varkensmest. Het eindproduct met een droge stof gehalte van circa 50% zet het bedrijf af bij akkerbouwers in Frankrijk en Duitsland. Deze afnemers betalen een vergoeding die tussen 15 en 30 euro per ton ligt.

lees meer


Mest behandeld met krijt moet zorgen voor lagere ammoniakemissie

Op een perceel tussen Rhenen en Wageningen wordt met een speciale machine een krijtsuspensie over de uitgereden drijfmest gespoten om zo de ammoniakemissie te reduceren. Dat gebeurt in het kader van een proef van Slootsmid Mesttechniek uit Laren, het Belgische bedrijf Kreco en het Nutriënten Management Instituut NMI. De eerste resultaten wijzen uit dat op deze manier een reductie van 20% in de emissie mogelijk is.

lees meer


Varkenshouders in Deurne willen collectief mest verwerken om emissies tot nul te reduceren

De varkenshouders Iwan Gijsbers, Twan Koppens, Angelo en Marco Swinkels, Ron Koppens en Mario van den Berg werken samen in Innovatiepark De Vlier in Deurne. Ze zoeken naar een totaaloplossing voor de varkenshouderij en de omgeving, waarbij alle emissies bij de bron worden aangepakt. Daarbij willen ze bovendien energieneutraal produceren, de mineralenkringloop sluiten, een gezonde bodem bevorderen, de CO2-voetafdruk minimaliseren en een maximale transparantie realiseren.

lees meer


Hydraulisch aangedreven assen op Kotte-mesttanks

De Duitse fabrikant van mesttanks Kotte kan af fabriek de hydraulisch aangedreven assen van BPW leveren onder mesttanks. Het doel daarvan is meer tractie en een betere bescherming van de bodem. In Nederland worden de tanks van Kotte geïmporteerd door Zonna in Beilen.

lees meer


Laboratoria en organisaties die mestmonsters nemen werkten in 2018 correct

De in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorgeschreven bepaling van nutriëntengehalten in mest wordt uitgevoerd door ISO 17020 en/of ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria en organisaties die monsters nemen. De Raad voor Accreditatie houdt hierop toezicht en heeft gerapporteerd over de bevindingen in 2018. Er zijn naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken geen directiegesprekken gevoerd in verband met voorgenomen sancties. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.

lees meer


Organische stof en gewasopbrengsten, een nieuwe hypothese?

Organische stof is belangrijk voor de bodem en daarmee voor gewasopbrengsten. Resultaten uit nieuw onderzoek laat een nieuw perspectief zien.

lees meer


Website NCM uitgebreid met overzicht projecten

Het thema mest wordt in allerlei uiteenlopende projecten onderzocht en gedemonstreerd. Het valt niet altijd mee om helderheid te krijgen in deze wirwar van initiatieven. NCM werkt aan een overzicht en hiervoor is de website aangepast.

lees meer


All-Connects werkt aan app voor Vlaamse AGR-GPS-burenregeling

Vanaf 1 juli 2020 moet in Vlaanderen het vervoer met een burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar landbouwers met percelen in gebiedstype 2 of 3 altijd gebeuren met een AGR-GPS-app. Het bedrijf All-Connects uit Kontich ontwikkelt daar een toepassing voor.

lees meer


Ook bij zodebemesten kan verdunnen van mest mogelijk zorgen voor lagere ammoniakemissie

Wageningen Universiteit doet een tweejarige proef met verdunde mest in zodebemesters op zandgronden. De onderzoekers verwachten dat het net als bij inzet van sleepslangen zal zorgen voor een verlaging van de ammoniakemissie, al plaatsen ze ook direct enkele kanttekeningen.

lees meer


Geen verplichting tot rijenbemesting in maïsteelt op zand en löss in 2021

In het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn was door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eerder aangekondigd dat per 1 januari 2021 een verplichting tot rijenbemesting in de teelt van snijmaïs zou gaan gelden op zand- en lössgrond. Daar ziet zij van af. In plaats daarvan mag bouwland voor de teelt van snijmaïs in de toekomst pas vanaf 1 april worden bemest.

lees meer


'Heffing op kunstmest is niet effectief'

Wageningen Economic Research heeft in opdracht van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een verkenning uitgevoerd naar financiële instrumenten om vervanging van kunstmest door dierlijke mest te stimuleren. De onderzoekers zien de invoering van een heffing op kunstmest, waarvoor de Tweede Kamer in een motie heeft gepleit, daarvoor niet als effectief.

lees meer


Pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest wordt verruimd

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil ruimte bieden voor uitbreiding van de pilot bedrijfsspecifieke excretie stikstof uit dierlijke mest. In het actieprogramma is ruimte voor uitbreiding van deze pilot tot maximaal 50 bedrijven en de minister wil deze pilot-ruimte in 2020 verdelen. Dat meldt zij aan de Tweede Kamer.

lees meer


Fliegl kunststof mesttank beschikbaar voor demo

De Duitse machinebouwer Fliegl stelt voor het komende seizoen een kunststof mesttank met een inhoud van 12,5 kuub ter beschikking als demotank. De tank is circa 4 ton lichter in verhouding tot een stalen tank. Het lagere gewicht zorgt voor minder bodembeschadiging en voor een lager brandstofverbruik dan bij inzet van een klassieke stalen tank. Voor deze demotoer werkt Ludo Pauwels, importeur Fliegl Benelux, samen met Vredo dat een schijvenbemester met een werkbreedte van 6,15 meter ter beschikking heeft gesteld.

lees meer


Onderzoek naar waarde van kunstmestvervanger bij snijmaisteelt

Wageningen University & Research heeft maandag 18 mei een veldproef aangelegd op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld) om de stikstofwerking van de vloeibare kunstmestvervanger Groene Weide Meststof-mais in de teelt van snijmais te onderzoeken. Het betreft hier een proef met een product uit mestverwerking van Groot Zevert Vergisting uit Beltrum zonder extra zwavel.

lees meer


Handhavingsverzoek tegen AGroGas afgewezen

De organisatie Mobilisation for the Environment heeft een handhavingsverzoek en een verzoek via de Wet op openbaarheid van bestuurd ingediend over de biomassacentrale van AGroGas in Varsseveld. Gedeputeerde Staten van Gelderland wijzen het handhavingsverzoek af omdat het college meent dat er geen sprake is van een overtreding.

lees meer


Monovergisting van varkensmest verloopt stabiel

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro doet tests met monovergisting van varkensmest. Daarbij wordt gewerkt met een installatie van 200 m3 en een elektrisch vermogen van 31 kilowatt. De eerste conclusie is dat de vergisting stabiel kan verlopen. Het is wel belangrijk om het vergistingsproces goed op te volgen en gericht te gaan mengen om eventuele schuimvorming onder controle te houden.

lees meer


Drie internetconsultaties rondom mestwetgeving van start

Maandag 18 mei zijn er 3 consultaties omtrent mestbeleid geopend, namelijk voor wijzigingen van de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik meststoffen. Via de online consultaties kunnen organisaties en betrokkenen gedurende 4 weken opmerkingen of ideeën delen over deze wijzigingen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

lees meer


Openbaar Ministerie klaagt varkenshouder aan voor subsidiefraude

Een varkenshouder uit het Brabantse Reusel moest zich dinsdag 12 mei voor de rechter verantwoorden vanwege een verdenking van subsidiefraude bij de aanschaf van een installatie om mest te verwerken. Daar was een bedrag van ruim 168.000 euro mee gemoeid. Het Openbaar Ministerie eist tegen hem een taakstraf van 240 uur. Tegen een medeplichtige in de zaak wordt een taakstraf van 180 uur geëist. De betrokken bedrijven zouden daarnaast boetes van 7500 euro moeten betalen.

lees meer


PlanMER mestverwerking Noord-Brabant van start

De provincie Noord-Brabant heeft, mede namens de Brabantse gemeenten en waterschappen, eind april 2020 de combinatie Tauw / Pouderoijen Compagnons opdracht gegeven voor het opstellen van het planMER Mestbewerkingslocaties.

lees meer


Melkveehouders in Sint-Oedenrode gaan mest vergisten en kunstmestvervanger produceren

In het Brabantse Sint-Oedenrode wordt binnenkort 1 miljoen kuub groen gas per jaar geproduceerd voor levering op het gasnet. Daarvoor wordt 40.000 ton rundveemest vergist van meerdere melkveehouderijen in een HoSt biogasinstallatie. Bovendien wordt de vergiste mest verwerkt tot een kunstmestvervangend product.

lees meer


Voorstel voor 5% hoger tarief bij vergisting van biomassa in SDE++ 2021

De consultatie voor de SDE++ is begonnen. Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) de nieuwe voorgestelde tarieven voor 2021 heeft gepresenteerd. Bij vergassing van biomassa dalen de tarieven met ongeveer 15%. Bij vergisting van biomassa stijgen de tarieven ongeveer 5%. Bij de aanvragen bij een verlengde levensduur dalen de tarieven met 25%.

lees meer


Vrijstelling voor test bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest

Het ministerie van LNV ondersteunt een praktijkproef met een bodemverbeteraar gemaakt van vergistte varkensmest, in het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen. Tien deelnemende melkvee- en akkerbouwers krijgen van het ministerie voor dit jaar een vrijstelling van regels uit de mestwetgeving, waardoor de test kan doorgaan.

lees meer


Last onder dwangsom voor mestverwerkingsbedrijf Agro America

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 april besloten om het ingediende handhavingsverzoek inzake de inrichting van het mestverwerkingsbedrijf Agro America van ondernemer Theo Willems gedeeltelijk toe te wijzen en een handhavingsprocedure jegens het bedrijf in gang te zetten middels het opleggen van lasten onder dwangsom. Het boetebedrag zou daarbij kunnen oplopen tot 650.000 euro. Agro America zou in strijd met de verleende vergunning handelen door drie keer zo veel mest te verwerken als is toegestaan. Ook zijn er klachten vanwege stankoverlast.

lees meer


Blue Sphere en Henk Willems nemen mestverwerker Terramass over na faillissement

Ondernemer Henk Willems uit Horst-America heeft samen met het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Blue Sphere de failliete mestverwerkingsinstallatie Terramass in Odiliapeel gekocht. Het bedrijf wordt voortgezet onder de naam BTC De Peel. De bedoeling is dat Blue Sphere zich concentreert op de vergisting van mest en dat Willems zich richt op de verwerking van mest en het digestaat.

lees meer


Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over derogatie

Nederland krijgt pas eind juni duidelijkheid over een nieuwe derogatie om meer stikstof uit dierlijke mest per hectare te mogen gebruiken dan de standaard Europese norm van 170 kilogram per hectare. De Europese Commissie heeft de volgende vergadering van het nitraatcomité, waarin gestemd zal worden over het Nederlandse verzoek, gepland op 22 juni.

lees meer


Zuid-Holland wil toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte bevorderen

Op 14 november 2018 is door Provinciale Staten van Zuid-Holland een amendement aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Conform het amendement stellen Gedeputeerde Staten nu voor om een verkennend onderzoek te doen naar de problematiek rondom fosfaat in de landbouw in de provincie Zuid-Holland. Als de meerwaarde in dit verkennend onderzoek voldoende wordt aangetoond, volgt een onderzoeksvoorstel en worden er praktijkproeven opezet naar verwerking van dierlijke mest met een sterk verlaagd fosfaatgehalte.

lees meer


Boete voor mesthandelaar in Leunen moet worden bijgesteld

De rechtbank Limburg heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een uitspraak op dinsdag 28 april opgedragen om een boete die aan een mesthandelaar en vervoerder van mest uit het Limburgse Leunen was opgelegd bij te stellen. De boetes zijn wel terecht opgelegd, maar de hoogte van in totaal 14.400 euro staat volgens de rechter niet in verhouding tot de ernst van de overtreding.

lees meer


Vlaanderen stelt digitaal kunstmestregister uit tot 1 januari 2021

De verplichting om een digitaal kunstmestregister bij te houden vanaf 1 juli 2020 is zowel voor Vlaamse boeren als voor de producenten en handelaren van kunstmest uitgesteld tot 1 januari 2021. Volgens Vlaams minister van Omgeving, Demir, gaat de invoering van dit register onvermijdelijk gepaard met menselijk contact en is het als gevolg van de coronacrisis moeilijk te realiseren. De verplichting om een papieren versie van het kunstmestregister bij te houden, blijft wel gehandhaafd.

lees meer


Subsidie voor pilotinstallatie van SEM Energy voor het ontwateren van drijfmest

Gedeputeerde Staten van Groningen verlenen een subsidie van 100.000 euro aan het bedrijf SEM Energy in Ter Apel voor het project 'H2OPE AD BIO'. Binnen dit project bouwt en test SEM Energy een pilotinstallatie om op commerciële schaal drijfmest te ontwateren en te optimaliseren voor de productie van biogas, groeimedia en organische meststof.

lees meer


Loonbedrijf wil ook op klei en veen mest en maïs in één werkgang in de grond brengen

Loonbedrijf Stigter in het Utrechtse Snelrewaard, met vooral klanten op klei- en veengrond, investeerde in de techniek om mest en maiszaad in één werkgang in de grond te kunnen brengen. Stigter verbouwde zelf een achtrijige Monosem-maiszaaimachine en monteerde deze aan een Schouten-sleepslangsysteem.

lees meer


'Teledemo' precisiebemesting met drijfmest en mineralenconcentraat

Nu fysieke bijeenkomsten moeilijker zijn heeft 'precisiebemesting Zuid-Holland' in plaats van een velddemonstratie een informatief filmpje gemaakt waarin getoond wordt hoe precisiebemesting met organische meststoffen in de praktijk wordt gebracht.

lees meer


Pilot met automatisch meten van bodemkwaliteit in grasland

De bedrijven Dorset Identification en ESTEDE Scientific starten een experiment om automatisch de bodemkwaliteit in grasland te meten. Dat gebeurt in een graslandperceel van melkveeproefbedrijf De Marke en in een perceel van een melkveebedrijf in Haarlo.

lees meer


Nieuwe stap in ontwikkeling Klimaatlat veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij bevat een Klimaatlat waarin gecertificeerde maatregelen voor energiebesparing en opwekking van duurzame energie zijn opgenomen. Het was gewenst om deze uit te breiden met maatregelen waarmee de reductie van broeikasgasemissies uit stallen en mestopslagen via de bouw gestimuleerd kan worden.

lees meer


Mestbewerking en Waterkwaliteit: een case studie

NMI Agro heeft een studie uitgevoerd voor Waterschap Aa en Maas waar de vraag werd gesteld in hoeverre via mestverwerking een bijdrage kan worden geleverd aan de waterkwaliteit. De onderzoekers stellen dat de stikstof- en fosfaatbelasting met respectievelijk 25% en 8% kan worden verminderd, mits de meststoffen op de best mogelijke manier worden aangewend in de landbouw.

lees meer


Akkerbouwbedrijf experimenteert met mix van pluimveemest en compost

Het bedrijf van maatschap Leber uit Emmeloord bestaat uit een akkerbouw- en een scharrelvleeskuikentak. Leber houdt 24.000 vleeskuikens en teelt op 120 hectare pootaardappelen, uien, tarwe, tulpen, wortels en suikerbieten. De tarwe wordt benut als voer voor de vleeskuikens en de pluimveemest wordt op de eigen grond benut. In een pilot met het oog op het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zoekt het bedrijf naar mogelijkheden de mest beter te benutten.

lees meer


Landbouwraden: 'Bodemkwaliteit staat in veel Europese landen onder druk'

Het netwerk van internationale landbouwraden heeft een zeer lezenswaardig magazine uitgebracht: "Agrospecial Bodemverbetering wereldwijd". In tal van landen is het verbeteren van bodemkwaliteit een prioriteit om voedselproductie zeker te stellen en te verbeteren, en om milieudoelen te halen.

lees meer


Extra fosfaat uitrijden met organische mest

Bedrijven met bouwland met fosfaatklasse 'Hoog', mogen vanaf dit jaar extra organische mest uitrijden. Het gaat om 5 kilogram fosfaat per hectare extra. Voor biologische bedrijven is dit 10 kilogram. Bedrijven kunnen dat tot en met 31 december melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Voorwaarde is dat er mest wordt gebruikt die zorgt voor extra organische stof in de bodem.

lees meer


Behoorlijk aantal pocketvergisters in Vlaanderen is buiten gebruik

In 2019 kregen 70 exploitanten van pocketvergisters steun door middel van certificaten van de Vlaamse overheid. Hoewel het aantal installaties in Vlaanderen toeneemt, wil dat niet zeggen dat de exploitatie overal probleemloos verloopt. Verleden jaar hebben 23 pocketvergisters géén elektriciteit of warmte geproduceerd. Dat heeft de Vlaamse minister voor Energie, Demir, laten weten in een reactie op vragen uit het parlement.

lees meer


Meststoffen Nederland strijdt tegen taboe op kunstmest in kringloopdenken

Directeur Reinier Gerrits van Meststoffen Nederland strijdt tegen het taboe dat bij het sterven naar kringlooplandbouw op het gebruik van kunstmest lijkt te rusten. "Veel mensen denken dat onze plantaardige en dierlijke productie zonder inbreng van mineralen zou kunnen. Maar met alleen dierlijke mest komen we er niet in Nederland. Bovendien halen we met veevoer veel mineralen van buiten. Willen we zonder stikstofkunstmest, dan is twee keer zoveel areaal nodig. De helft daarvan is nodig voor stikstofbindende gewassen. Alleen dan houden we de productie op peil."

lees meer


Pilot met bodemverbeteraar uit vergiste varkensmest

In het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden Eibergen is op maandag 20 een maïsakker ingestrooid met een de bodemverbeteraar GEB die wordt vervaardigd uit vergiste varkensmest. Volgens de verwachting zal de toevoeging van GEB het vochtvasthoudend vermogen van de bodem verbeteren. Hierdoor zal de maïs ook onder droge omstandigheden nog kunnen groeien, het bodemleven worden gestimuleerd en de uitspoeling van mineralen naar het grondwater minimaal zijn.

lees meer


Melkveehouder uit Leende gebruikt mineralenconcentraat in plaats van kunstmest

Melkveehouder Johan Keijsers uit het Brabantse Leende gebruikt een stikstofrijk mineralenconcentraat uit de mestverwerking. Hij bespaart daarmee op kunstmestaankoop en ziet ook bemestingsvoordelen. Omdat deze meststof dunner is dan drijfmest loopt het veel beter in de gleuven tijdens het zodebemesten. Naast de directe besparing op de aanschaf van kunstmest verwacht de ondernemer voordeel door een betere benutting van de mineralen. Het concentraat bevat vooral goed opneembare ammoniumstikstof en het mengsel kan emissiearm worden uitgereden. Omdat het verdund is, komt de stikstof beter beschikbaar en ontstaat minder ammoniak.

lees meer


Nertsenbedrijven waar coronavirus is gevonden mogen voorlopig geen mest afvoeren

Op de twee nertsenhouderijen in Milheeze en in Beek en Donk waar het coronavirus bij dieren is vastgesteld mogen de ondernemers geen mest afvoeren. Het risico van mest lijkt klein bij de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2, maar dat zal nader onderzocht worden. Het onderzoek naar het coronavirus op nertsenhouderijen is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Het Erasmus MC en Wageningen Bioveterinary Research.

lees meer


Onderzoek naar kunstmestvrij telen van aardappelen in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant ondersteunt, middels het programma Brabant Bemest Beter, een onderzoek naar het kunstmestvrij telen van aardappelen. Een consortium van onderzoekinstellingen en 2 Brabantse aardappeltelers gaan een vijfjarig onderzoek uitvoeren. Daarbij wordt gekeken naar de milieueffecten op de bodem en het grondwater, de teeltresultaten en de economische haalbaarheid van het omschakelen voor telers.

lees meer


Schouten streeft naar invoering van digitaal vervoersbewijs dierlijke mest per 1 januari 2021

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft naar de invoering van een digitaal vervoersbewijs voor dierlijke mest per 1 januari 2021. Het betekent dat het papieren Vervoersbewijs dierlijke meststoffen wellicht wordt vervangen door een app. Meldingen van mesttransporten kunnen dan sneller, efficiënter en zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Mesttransporten kunnen straks digitaal worden gevolgd. Dat moet het vertrouwen in een eerlijke mestketen herstellen. Het voorstel van Schouten voor deze uitvoeringsregeling volgt later in het jaar.

lees meer


Minder zwavel in vernieuwde Groene Weide Meststof

Door het verbeteren van het productieproces is de Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum erin geslaagd een Groene Weide Meststof te produceren met een lager zwavelgehalte en een aangepaste stikstof-kaliverhouding. Ook de geuremissie bij de productie is verminderd. Door de verlaging van het gehalte aan zwavel is de meststof meer geschikt voor bemesting van latere snedes van grasland. Dankzij de aangepaste stikstof-kaliverhouding sluit de samenstelling bovendien beter aan bij de bemestingsbehoefte van grasland.

lees meer


Kort geding overgunning van mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten

Woensdag 29 april diende bij de rechtbank in Den Bosch een kort geding waarin de vergunning wordt aangevochten die de provincie Noord-Brabant heeft verleend aan mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten. Het bedrijf kan op jaarbasis 80.000 ton mest verwerken. Daarvoor verleende de provincie een nieuwe vergunning, nadat de Raad van State oordeelde dat een eerder verleende vergunning strijdig was met een provinciale verordening. Omwonenden en de Stichting Mens, Dier en Peel vechten ook de nieuwe vergunning bij de rechter aan. De rechter doet over enkele weken uitspraak.

lees meer


Geen verklaring van geen bedenkingen voor uitbreiding van Holmel in Heythuysen

De gemeenteraad van de Limburgse gemeente Leudal heeft besloten om geen verklaring van geen bedenkingen af te geven bij de uitbreidingsplannen van mestverwerkingsbedrijf Holmel uit Heythuysen. Met dit besluit stemde de gemeenteraad in met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het college ziet de uitbreiding van de activiteiten van Holmel als ongewenst.

lees meer


Greenferm gaat alleen droog mestproduct en loosbaar water produceren

De mestverwerkingsinstallatie van Greenferm op bedrijventerrein De Ecofactorij in Apeldoorn is opgeleverd. In de fabriek worden diverse zich reeds bewezen technieken toegepast waarbij diverse soorten mest worden verwerkt tot een gecomposteerd en gehygiëniseerd bemestingsproduct en loosbaar water. Jaarlijks kan er 350.0000 ton mest worden verwerkt. Greenferm heeft mestverwerkingsovereenkomst met veehouders afgesloten en op dit moment 90% van het beschikbare verwerkingsvolume gecontracteerd.

lees meer


In 2019 voor bijna 3 miljoen euro aan boetes opgelegd aan transportbedrijven

Samenwerkende overheidsorganisaties hebben in 2019 in de strijd tegen misstanden in de transportsector 54 bedrijven gecontroleerd. Daarbij zijn onder andere voor bijna 3 miljoen euro aan boetes opgelegd. Doel van de controles is om te onderzoeken of de transportbedrijven zich aan de regels houden, zoals rij- en rusttijden, cabinerust, cabotage en overbelading. Er vinden ook onderzoeken plaats naar vervoer van illegale afvalstromen en ladingdiefstal.

lees meer


De Marke neemt nieuwe proefveldbemester in gebruik

Melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo heeft onlangs een nieuwe emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen van Slootsmid in gebruik genomen. De bemester zal dit jaar vooral gebruikt worden voor onderzoek naar de werking van Groene Weide Meststof, een meststof gebaseerd op herwonnen mineralen uit varkensmest die wordt geproduceerd door Groot Zevert Vergisting uit Beltrum.

lees meer


Veldproeven binnen Nederlands-Vlaamse Interreg-project Nitroman

Via de innovatieve technieken stripping-scrubbing en membraanfiltratie worden in de Vlaams-Nederlandse grensregio ammoniumzouten en mineraalconcentraten geproduceerd. Deze herwonnen stikstofmeststoffen hebben eigenschappen gelijkwaardig zijn aan die van kunstmest zoals een hoge werkzaamheid van de stikstof. Toch worden de producten nog maar beperkt in de landbouw toegepast. Daarom willen de deelnemende partijen in het Nederlands-Vlaamse Interreg-project Nitroman met veldproeven aantonen dat deze herwonnen meststoffen het in het veld net zo goed doen als kunstmest.

lees meer


Ervaringen uit Belgisch onderzoek naar inzet van dikke fractie gebundeld

De dikke fractie die verkregen wordt door het scheiden van drijfmest, is een interessante bron van organische stof. Maar dit product was nog ongekend bij veel Belgische akkerbouwers. In het Leader-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ hebben de Bodemkundige Dienst van België, PIBO-campus, PVL Bocholt en VCM gepoogd daar verandering in te brengen bij akkerbouwers in de regio Haspengouw.

lees meer


Toelating van kunstmestvervangers zou in 2021 moeten kunnen

Wanneer mineralenconcentraat en ammoniumsulfaat gewonnen uit dierlijke mest, binnen de Europese Unie worden erkend als kunstmestvervangers, vallen ze buiten de gebruiksruimte voor dierlijke mest. Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie daar de komende maanden duidelijkheid over geeft. Vervolgens kan implementatie in de Nederlandse wetgeving plaatsvinden. Gezien het traject dat nog moet worden doorlopen, verwacht Huitema dat toelating op zijn vroegst in 2021 plaats kan vinden.

lees meer


Mest uit Limburg voor akkerbouwbedrijven op Texel

Vrijdag 24 april is een schip met 2100 kuub drijfmest gelost op Texel. De mest is bedoeld voor akkerbouwbedrijven op het eiland. De drijfmest is afkomstig uit Limburg en werd geladen in Wanssum. Op Texel is vanuit de veehouderij niet voldoende drijfmest beschikbaar voor alle akkerbouwers. Daarom zijn de bedrijven deels afhankelijk van de aanvoer van drijfmest van het vaste land.

lees meer


Praktijkproef met bodemverbeteraar gemaakt uit varkensmest

In het Achterhoekse waterwingebied Haarlo-Olden-Eibergen is op 20 april voor het eerst een maïsakker ingestrooid met een nieuwe innovatieve bodemverbeteraar vervaardigd uit varkensmest. Het product wordt GEB genoemd: Groene Effectieve Bodemverbeteraar. Volgens de verwachting van de initiatiefnemers zal de toevoeging van GEB het vochtvasthoudend vermogen van de akker aanzienlijk verbeteren.

lees meer


"Rioolslib heeft veel potentie voor de landbouw"

Zuiveringsslib heeft als bron van fosfaat en stikstof potentie voor de landbouw, maar wordt gezien als een 'vies' restproduct. De techniek om het bruikbaar te maken is er, innovaties zijn er ook. Tegelijk staat er veel nog in de kinderschoenen, zowel technisch als in de vermarkting. Een artikel uit Boerderij:

lees meer


Defecte klep van mestilo zorgt voor lekkage in Nijlen

Bij een melkveebedrijf in het Belgische Nijlen zijn maandagmiddag 20 april enkele honderden kuubs mest weggevloeid uit een mestopslag. Een deel ervan kwam terecht in een open gracht. De oorzaak ligt bij defect aan een klep in de mestsilo. Na eerdere technische problemen zou de opslagplaats juist worden hersteld. Omstreeks 15 uur ging het echter mis.

lees meer


LTO: Beter bodembeheer door digitale mestketen

LTO Nederland maakt zich hard voor meer mogelijkheden voor beter bodembeheer. Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen.

lees meer


Gerd Jan de Leeuw wordt nieuwe directeur BMC Moerdijk

Op 1 mei krijgt pluimveemestverbrander BMC Moerdijk een nieuwe directeur in de persoon van Gerd Jan de Leeuw. De huidige directeur, Kees de Regt, heeft de functie vijf jaar vervuld en gaat dan met pensioen.

lees meer


Beslissing Sanering varkenshouderijen komt later

Voor de subsidie Sanering varkenshouderijen zou LNV voor 15 april 2020 een beslissing nemen en dit aan de betreffende ondernemers melden. Helaas is het niet gelukt alle aanvragen voor die datum te behandelen. De nieuwe deadline is nu 14 juli.

lees meer


Kabinet trekt extra geld uit voor mestaanwending en mestverwerking

Het kabinet trekt de komende 10 jaar 5 miljard euro uit om de stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden te verlagen. Er wordt daarbij ook aandacht geschonken aan mestaanwending en mestverwerking. Het kabinet wil onder andere stimuleren dat bedrijven regenwater opvangen van staldaken en erf om daarmee mest te kunnen verdunnen in een verhouding van één deel water op twee delen mest.

lees meer


Greenferm gaat binnenkort eerste mest verwerken

In mestverwerking komen de laatste tijd meer initiatieven van de grond. Om deze rendabel te kunnen exploiteren is het echter wel van belang dat er zekerheid bestaat over voldoende aanbod van mest, stelt Willem Berkhof, mestdistributeur en één van de initiatiefnemers van het Greenferm mestverwerkingsproject in Apeldoorn. Eind deze maan gaat de installatie van Greenferm, die jaarlijks 350.000 kuub mest kan verwerken, de eerste mest verwerken.

lees meer


Waarde van Total Circulair Farmconcept wordt ook voor vleeskalversector onderzocht

Het emissiearme systeem Total Circulair Farmconcept dat het bedrijf Kamplan heeft ontwikkeld, waarbij mest wordt gescheiden en de dunne fractie verder wordt verwerkt tot geurloos water, is niet alleen geschikt voor varkensbedrijven maar is ook toepasbaar in de rundveehouderij. Er loopt een proefproject in de vleeskalversector waarbij binnenkort emissiemetingen worden gedaan, meldt Eric van Rijbroek van Kamplan. De sector staat voor de opgave de emissie van ammoniak met 50% te reduceren. In deze pilot is ook de VanDrie Group betrokken.

lees meer


Inagro onderzoekt waarde van mestverwerkingsproducten in teelt van spinazie

Het Belgische onderzoeksinstituut Inagro doet in het kader van het Europese Interreg-project ReNu2Farm onderzoek naar de waarde van producten uit mestverwerking. In het tweede jaar van dit onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen het ammoniumnitraat, spuiwater, dunne fractie van digestaat en varkensurine met kunstmest, varkensdrijfmest en een blanco behandeling in de teelt van spinazie.

lees meer


Webinars vanuit Europees project SYSTEMIC

Binnen het project SYSTEMIC wordt onderzocht hoe er op grote schaal nutriënten kunnen worden teruggewonnen uit digestaat. Hiervoor werden 5 Europese vergisters met een uitgebreide nabewerking van het digestaat in detail bestudeerd. Om de projectresultaten te verspreiden worden webinars en online presentaties ontwikkeld die live of achteraf opnieuw bekeken kunnen worden. De eerste webinar zal plaatsvinden op 5 mei om 16:00 uur. Deelnemers moeten hun e-mailadres en naam ingeven. Zij ontvangen dan een bevestigingsmail en een herinnering 10 minuten voor de webinar. Achteraf zijn via dezelfde link de presentaties opnieuw te bekijken. De voertaal van de webinar is Engels.

lees meer


Advocaat-generaal vindt veroordeling van mestsiloschoonmaakbedrijf gerechtvaardigd

De veroordeling van een bedrijf dat zich bezighoudt met het mixen en pompen van mest en de bestuurder van dit bedrijf wegens een dodelijk ongeluk bij het schoonmaken van een mestsilo in Makkinga in 2013, moet in stand te worden gelaten. Dat heeft de advocaat-generaal op dinsdag 21 april aan de Hoge Raad geadviseerd. De uitspraak van de Hoge Raad is voorlopig bepaald op 16 juni.

lees meer


Natuurbeschermingswetvergunning verplicht bij SDE++ aanvraag voor biomassaprojecten

Bedrijven die straks een aanvraag willen indienen voor de nieuwe regeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++ bij een biomassaproject, zijn verplicht om daarbij ook te tonen dat ze over een geldige vergunning binnen de Wet op natuurbescherming beschikken, wanneer die wet op het project van toepassing is. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer laten weten.

lees meer


Claude van Dongen toegetreden tot Raad van Toezicht NCM

NCM is verheugd om te melden dat de heer Claude van Dongen is toegetreden tot de Raad van Toezicht.

lees meer


Brand in een na-opslag van biovergister in Sint Nicolaasga

In Sint Nicolaasga heeft vorige week kort een brand in een na-opslag van een biovergister. De vergister valt onder het beheer van Agradu, dat meerdere biogasinstallaties beheert en in eigendom heeft. Het dak van een silo is verbrand. De biovergisterinstallatie zelf bleek intact. Niemand raakte gewond. Mogelijk is in het geurfilter van de na-opslag zuurstof bij de gassen gekomen. De chemische reactie veroorzaakte een exotherme reactie en daarmee een explosie. De brand beperkte zich tot het doek dat over de opslag was gespannen. De silo wordt nu van een gasdicht dak voorzien.

lees meer


Risico op insleep uienziektes via voerresten in drijfmest

Onderzoek naar de mogelijke insleep van uienziektes, zoals fusarium en koprot, door de toepassing van drijfmest en reststromen wijst op risico's voor uientelers. Voerresten in drijfmest zijn volgens onderzoekers gevaarlijker als potentiële besmettingsbron dan goed verwerkte compost en digestaat. Onderzoekers van Wageningen University & Research volgden de ziekteverwekkers in drijfmest, compostering en na mesofiele vergisting.

lees meer


Een jaar ontheffing voor realisatie SDE+-projecten in 2020

Alle projecten met een beschikking binnen de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) kennen een uiterste datum waarop het project moet zijn gerealiseerd. Momenteel wordt de realisatie van projecten beïnvloed door factoren waarop initiatiefnemers geen invloed hebben. Zo kan er in verband met de COVID-19-uitbraak sprake zijn van een langere levertijd voor benodigde materialen of een gebrek aan arbeidskracht. Ook hebben projecten in sommige gebieden te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verleent daarom één jaar ontheffing voor alle projecten met een realisatietermijn in 2020 die te maken hebben met vertraging buiten hun schuld.

lees meer


Sensor brengt waterkwaliteit nauwkeuriger in beeld

Het RIVM meet al jaren in kader van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid de kwaliteit van het slootwater op onder andere Koeien & Kansen bedrijven. Vanaf 2020 worden op al deze bedrijven sensoren getest voor het innovatieprogramma WaterSNIP. Met deze sensor kan de variatie in slootwaterkwaliteit nauwkeuriger in beeld gebracht worden. Met deze aanvullende informatie kan een ondernemer beter een link leggen tussen kwaliteit van het slootwater en het management van nutriënten op zijn bedrijf.

lees meer


Kleurplaat Kringlooplandbouw

De meeste kinderen gaan momenteel niet dagelijks naar school. Dat betekent dat vooral thuis een belangrijke leerplek is geworden. De Vruchtbare Kringloop Achterhoek draagt graag een steentje bij door een leuke en informatieve kleurplaat aan te bieden!

lees meer


De koe in de wei blijft toch vergunningsvrij

Boeren die hun koeien in de wei laten grazen hebben daar geen aparte vergunning voor nodig omdat beweiden al onderdeel is van de vergunning voor stalemissies. Dit hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van alle provincies op 14 april bekrachtigd.

lees meer


Nieuwe Nederlandse importeur voor breedstrooiers van het Belgische Record

Het bedrijf W.N. Kramer uit Burgerbrug is sinds kort de Nederlandse importeur van breedstrooiers van het Belgische merk Record van constructiebedrijf Gebr. Claeys & Zonen uit Maldegem. Vooral de toenemende populariteit van compost, champost en tegenwoordig ook bokashi ligt aan de samenwerking ten grondslag. De Noord-Hollandse importeur heeft modellen beschikbaar van 4 tot 16 kuub en bedient hiermee niet alleen loonwerkers en akkerbouwers, maar ook bollentelers en fruitelers.

lees meer


Vredo kan nog flink uitbreiden op huidige locatie

De fabrikant van zelfrijdende zodebemesters Vredo hoeft voorlopig niet naar een bedrijventerrein in de regio te verkassen en kan op de huidige locatie in Dodewaard uitbreiden. Dat heeft de Raad van State onlangs bepaald. Die uitspraak betekent is een meevaller voor het bedrijf. De directie schatte dat een volledige verhuizing van het bedrijf een investering van ruim 12 miljoen euro zou vergen. Door de uitspraak blijft de verleende omgevingsvergunning in stand en kan Vredo de oppervlakte van het bedrijfspand toenemen van ruim 7.000 m2 naar bijna 14.000 m2.

lees meer


Coöperatie IJskoud wil Twents biogasnetwerk graag opschalen

Zes veehouders uit Noord-Deurningen in Overijssel vergisten sinds najaar 2019 - als coöperatie IJskoud - koeienmest tot biogas en digestaat. Via 10 kilometer aan nieuwe biogasleidingen belandt het biogas bij twee bedrijven die voorheen aardgas gebruikten: kwekerij Aarninkhof en industrieel grootverbruiker BYK in Denekamp. In totaal werd in een half jaar al op bijna 500.000 kuub biogas geproduceerd.

lees meer


Akkerbouwers op Texel komen mest tekort

Akkerbouwers op Texel kunnen moeilijk aan drijfmest komen nu de boot minder frequent vaart vanwege de coronacrisis. Boeren strooien daarom extra kunstmest. Daar waar agrarisch transportbedrijf Van Zuilen normaal gesproken in deze periode met 5 auto's heen en weer rijdt om de akkerbouwbedrijven op het eiland van mest te voorzien, is dat nu niet meer mogelijk.

lees meer


MACE krijgt inzage in extra documenten van provincie

De mestafzetcoöperatie Elsendorp en omstreken MACE heeft in september 2019 een verzoek in het kader van de Wet op openbaarheid van bestuur ingediend bij de provincie Noord-Brabant rond de procedure om een mestverwerkingsfabriek te kunnen bouwen in Oss. Niet alle informatie die MACE had willen ontvangen, is daarbij openbaar gemaakt. Dit heeft MACE aangekaart bij de Hoor- en adviescommissie van de provincie. Deze heeft MACE voor een deel gelijk gegeven en Gedeputeerde Staten geven daarom nu 2 documenten alsnog vrij.

lees meer


College van Moerdijk wil ruimte bieden voor mestverwerking

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk staat open voor de komst van een mestverwerkingsinstallatie op een industrieterrein binnen de gemeente. Dat blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. De provincie Noord-Brabant zoekt naar locaties waar mestverwerkende bedrijven zich zouden kunnen vestigen. De provincie wil samen met waterschappen en gemeenten tot een provinciaal beleid voor mestverwerkingsinstallaties komen. De gemeente Moerdijk heeft meegewerkt aan het vormen van de plannen.

lees meer


NVWA krijgt taak bij aanmelden van nieuwe bemestingsproducten

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet gewijzigd met het oog op de Europese verordening met voorschriften voor het op de markt aanbieden van bemestingsproducten. Zij wijst de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan als de nationale aanmeldende autoriteit voor instanties die de conformiteit van bemestingsproducten beoordelen.

lees meer


Pool Agri ziet toekomst voor strip-till bemesting

Vanaf 1 januari 2021 wordt de toepassing van rijenbemesting voor maisteelt op zand- en lössgronden verplicht. Pol Agri uit Vroomshoop wijst in dat kader op het gebruik van een strip-till machine. Dat houdt in niet ploegen en uitsluitend daar waar het gewas groeit bewerken en bemesten. Pool Agri levert de strip-till machines van de Franse fabrikant Carré.

lees meer


Staadegaard gebruikt techniek van Fliegl voor bemesters

De Staadegaard Groep is officieel dealer van Fliegl Electronics. Staadegaard kan de FlowControl- en Slurry Tanker-techniek van Fliegl merkonafhankelijk toepassen op mesttanks en zelfrijders. FlowControl betreft de software die de afgifte van vloeibare mest door bemestingsapparatuur nauwkeurig aanstuurt. Dat kan op basis van een vast aantal kuubs per hectare, of variabel op basis van taakkaarten. Een andere mogelijkheid die Staadegaard biedt is integratie met NIR-techniek van John Deere. Daarmee worden tijdens het uitrijden voortdurende de gehaltes van de mest geanalyseerd.

lees meer


NMV: 'Verlies van derogatie kost melkveehouderij 240 miljoen euro per jaar'

Verlies van derogatie zou desastreus zijn voor de veehouderij in Nederland, stelt beleidsmedewerker Femke Marije Wiersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Het zou volgens een berekening van de NMV betekenen dat er jaarlijks circa 370.000 extra vrachten mest vervoerd moeten gaan worden, omdat melkveehouders meer mest elders moeten plaatsen. De extra mestafzet zou een kostenpost van zeker 240 miljoen euro betekenen, wanneer wordt gerekend met afvoerkosten van 20 euro per kuub mest.

lees meer


Oogst mais-in-gras proef veelbelovend

Een duidelijk hogere opbrengst en verrassend gunstige resultaten voor bodemleven en stikstof-uitspoeling. Dat zijn de eerste, veelbelovende conclusies van het project “Mais telen in permanent grasland” in AgroProeftuin de Peel.

lees meer


Vlaamse regels over derogatie worden aangepast

Op 3 april nam de Vlaamse Regering de principiële beslissing om het uitvoeringsbesluit bij het Mestdecreet te wijzigen. Die aanpassing komt er nadat de Europese Commissie, de Vlaamse overheid schriftelijk wees op een schending van de derogatievoorwaarden. De maximale bemestingsnormen voor stikstof uit dierlijke mest op derogatiebedrijven, zou op elk perceel, in plaats van op bedrijfsniveau moeten nageleefd worden. Derogatiebedrijven zouden toegang moeten verlenen tot hun percelen, zodat er monsters kunnen worden genomen, om de derogatienaleving te kunnen monitoren. Over dit wijzigingsbesluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna zal de Vlaamse Regering hierover een definitieve beslissing nemen.

lees meer


Raad van State stelt behandeling zaak rond mestverwerking door Twence uit

De bouw van de mestverwerkingsinstallatie die afvalverwerkingsbedrijf Twence wil realiseren op het terrein Elshorst Vloedbelt bij Zenderen loopt opnieuw vertraging op. De zitting bij de Raad van State waarin bezwaren tegen het provinciale inpassingsplan zouden worden behandeld die het plan van Twence mogelijk maakt is uitgesteld. Er zou op donderdag 16 april een hoorzitting zijn maar deze gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. De Raad van State ziet een ‘telefonische zitting’ niet als optie is, omdat het om een complexe zaak gaat. Verdere behandeling van de zaak laat zeker 4 tot 6 maanden op zich wachten. Vervolgens duurt het normaal gesproken minimaal 6 weken voordat er een uitspraak wordt gedaan.

lees meer


Ook voor derogatiebedrijven geldt nu de bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare

Veehouders die in 2020 gebruik willen maken van derogatie, moeten zich voorlopig toch gewoon houden aan de standaard Europese bemestingsnormen van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De onderhandelingen tussen Nederland en de Europese Commissie over het verlengen van de derogatie zijn nog in volle gang. Bij de eerstvolgende vergadering van het nitraatcomité, naar verwachting in juni, zal zeer waarschijnlijk een besluit worden genomen over het verzoek van Nederland om de derogatie te verlengen.

lees meer


NWO steunt onderzoek naar slimme membramen om waarde van mest te vergroten

In 2020 gaan 14 projecten van start binnen het programma Launchpad for Innovative Future Technology (LIFT). Dit programma is bedoeld voor publiek-private samenwerking tussen tenminste één bedrijf en tenminste één kennisinstelling. De totale projectgrootte ligt tussen 150.000 euro en 300.000 euro. Het gezamenlijke bedrijfsleven betaalt 20% en Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek NWO 80%. Er is onder andere steun voor het project 'No time to waste' waarbij de TU Eindhoven en de bedrijven Darling Ingredients International, Agrifirm, Van Drie Group, De Heus Voeders, Agra-Matic en ForFarmers samenwerken.

lees meer


Uitrijdseizoen voor mest is in volle gang

Het uitrijseizoen voor mest is in volle gang en dat is merkbaar in de afzettarieven. Het kost momenteel 2 tot 3 euro per ton minder om varkensmest af te zetten dan in de periode dat de mest weer in opslag moet. Voor rundveemest ligt de prijs 4 tot 5 euro per ton lager. In het zuidoosten van Nederland liggen de afzettarieven het hoogst en wordt er nog circa 24 euro per ton betaald voor de afzet van varkensmest en ongeveer 15 euro per ton voor runderdrijfmest. In andere delen van Nederland liggen de tarieven een paar euro per kuub lager.

lees meer


Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen wijst op waarde van drijfmestanalyse

Om maïspercelen scherp op de behoeftenorm te kunnen bemesten is een analyse van de drijfmest zinvol, adviseren de leden van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen. In de praktijk zijn er grote verschillen in gehalten van drijfmest tussen bedrijven, maar ook tussen verschillende opslagen op een bedrijf. Hierbij speelt de diergroep en het rantsoen een grote rol evenals de hoeveelheid spoelwater die in een mestput komt. Juist bij de bemesting van maisland, waar alle dierlijke mest er in één keer op komt, is het belangrijk te weten welke kwaliteit mest er wordt gebruikt.

lees meer


Zitta Biogas Tilburg ontvangt nieuwe SDE+ beschikking

Zitta Biogas Tilburg heeft een nieuwe beschikking ontvangen binnen de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het betekent dat het project nu alsnog kan worden gerealiseerd. Veehouders die mest willen leveren om in Tilburg te laten verwerken kunnen zich opnieuw inschrijven. Zitta Biogas kan verschillende soorten mest verwerken. Er wordt met vast tarief gewerkt zonder begrenzing aan het fosfaatgehalte in de mest.

lees meer


Waterschap De Dommel: 'Mestvrije zones niet nageleefd'

Bij controles in Oirschot en Someren constateerden handhavers van waterschap De Dommel overtredingen bij bemesten nabij oppervlaktewater. De mestvrije zone is ingesteld om te voorkomen dat meststoffen in het oppervlaktewater terecht komen en zo de waterkwaliteit verslechteren. Tegen de overtreders wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgelegd. Daarnaast is het mogelijk dat de overtredingen ook leiden tot korting op de Europese inkomenssteun die zij ontvangen.

lees meer


Tweede Kamer wil nu geen schriftelijk debat over mestbeleid

De commissie Landbouw van de Tweede Kamer wil het thema mest op dit moment niet schriftelijk behandelen. Een voorstel van de SGP aan de commissie om het debat over het mestbeleid, dat 7 april zou plaatsvinden, om te zetten in een schriftelijk overleg werd afgewezen. VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren zijn tegen het voorstel. De fracties willen eerst een brief van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afwachten over de herziening van het mestbeleid. Deze brief van de minister wordt begin mei verwacht.

lees meer


ZittaBiogas Tilburg: (beperkt) extra capaciteit beschikbaar om mest te leveren

ZittaBiogas Tilburg is al enkele jaren in de voorbereiding van een biogasinstallatie met mestverwerking op bedrijventerrein de Spinder in Tilburg. Onlangs heeft ZittaBiogas hiervoor een vernieuwde SDE-beschikking ontvangen, waardoor het project nu alsnog kan worden gerealiseerd.

lees meer


ZuivelNL steunt ook in 2020 verschillende onderzoeken naar mestbewerking en bemesting

Via ZuivelNL dragen melkveehouders jaarlijks 3 miljoen bij aan collectief onderzoek. Een deel van het budget voor 2020 gaat naar projecten die er op gericht zijn de emissie van ammoniak uit mest te verlagen of de gebruikswaarde van dierlijke mest bij de bemesting te verbeteren.

lees meer


LTO pleit voor meer ruimte voor bodembeheer en voor een digitale mestketen

LTO Nederland maakt zich hard voor meer mogelijkheden voor beter bodembeheer. Binnen de herbezinning van het mestbeleid pleit LTO Nederland in haar visie ‘De route van herbezinning mestbeleid naar agrarisch bodembeheer voor boer, klimaat en biodiversiteit’ bij het ministerie van LNV voor meer ruimte voor goed bodembeheer en dus voldoende voedingsstoffen voor bodem en gewassen.

lees meer


Meilof Smilde is partner in project van Stencore in Emmen

Mestdistributeur Meilof Smilde is een van de partners van het bedrijf STERCORE dat in Emmen op jaarbasis 350.000 ton droge mest wil vergassen om daarmee groen gas en de meststof bio-based carbon te produceren. Meilof gaat zich bezig houden met de aanvoer van mest. Omdat Stencore stapelbare mest nodig heeft zal het bedrijf moeten overschakelen op walking floor-opleggers. Het Drentse bedrijf zal de aanvoer niet volledig in eigen beheer gaan doen, maar zal daarbij waarschijnlijk samenwerkingen aangaan met collega mesttransportbedrijven. Mogelijk zal een deel van de mest ook uit Duitsland worden aangevoerd.

lees meer


Steun voor Euregio-project gericht op ontwikkeling van nieuwe bemester

De Interreg stuurgroep Euregio heeft vrijdag 27 maart in een schriftelijk procedure het nieuwe grensoverschrijdende project Agro&Climate uit het Interreg-programma 'Deutschland-Nederland' goedgekeurd. Daarmee wordt bijna 300.000 euro geïnvesteerd in de landbouwsector in de Duits-Nederlandse grensregio. Bijna de helft van de middelen wordt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschikbaar gesteld. Een deel van het budget gaat naar een pilot gericht op de ontwikkeling van een machine die vloeibare mest ondergronds kan injecteren bij al in het veld staande akkerbouwgewassen. Met de te ontwikkelen machine zal de mest preciezer en meer gedoseerd aan de plant worden toegediend.

lees meer


Varkenshouder in Deurne investeert in Total Circulair Farm

Binnen het Total Circulair Farm concept van Kamplan worden door een combinatie van mest verwerken, het biologisch zuiveren van de dunne fractie en putten spoelen de emissies teruggedrongen via een aanpak bij de bron. Het stalklimaat verbetert en de omgeving wordt fors minder belast. Er komt 85% minder ammoniak uit de stal en de uitstoot van methaan neemt met 90% af. Ook de geuruitstoot daalt. De innovatie is toe te passen op bestaande bedrijven. Varkenshouder William Meulendijks uit Deurne investeert in het systeem.

lees meer


Gemeente Leudal wil niet meewerken aan vergunning voor Holmel

Het mestvergistingsbedrijf Holmel uit Heythuysen mag van de gemeente Leudal de activiteiten niet uitbreiden. Het bedrijf wil een vergunning voor het drogen van digestaat met een tunneldroger om het gedroogde product vervolgens te verwerken tot briketten. De onderneming stapte daar in september 2019 met succes voor naar de rechter. De rechtbank in Roermond oordeelde dat het gemeentebestuur de vergunningaanvraag opnieuw diende te beoordelen. De gemeente Leudal heeft dat gedaan maar blijft bij het standpunt geen vergunning te verlenen.

lees meer


Vlaanderen zoekt naar mogelijkheden mestproducten wereldwijd te exporteren

Flanders Investment & Trade (FIT) is het aanspreekpunt voor internationale ondernemers in Vlaanderen. De organisatie helpt bedrijven in Vlaanderen te exporteren en internationaliseren door te helpen bij de keuze van exportmarkten, door gratis advies te geven, subsidies te voorzien en door de organisatie van zakenreizen en afsprakenprogramma’s op maat voor bedrijven. FIT beschikt over een wereldwijd netwerk met verschillende landenexperten en sectorspecialisten. De organisatie zet in het najaar een groepszakenreis op naar Vietnam en Indonesië in verband met de toelevering aan de agro -en voedingsindustrie, waarbij ook mestproducten aan bod komen.

lees meer


Oproep voor PPS-projecten

De topsectoren roepen bedrijven, groepen van bedrijven, en andere organisaties op om voorstellen in te dienen voor nieuwe onderzoeken. Er wordt extra ingezet op de projecten die bijdragen aan de toepassing in de praktijk. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar. Deze oproep loopt van 1 april tot 31 mei. NCM biedt u hulp aan bij het uitwerken van voorstellen.

lees meer


World Biobased Centre Zevenellen

In Haelen in Limburg ligt het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ). Op dit terrein van 38 hectare is WBCZ gevestigd: World Biobased Centre Zevenellen. Hier is plaats voor zes à acht initiatieven voor duurzame verwerking van biomassastromen. De eerste twee initiatieven zijn concreet.

lees meer


Dutch Farmer Solutions test mestverwerkingsinstallatie in Spanje

Sinds april 2017 wordt de biologische mestverwerkingsinstallatie van Dutch Farmer Solutions getest in Spanje op een varkensbedrijf in Tauste, 65 kilometer van Zaragoza. De installatie staat bij een bedrijf met 1.100 zeugen. Voor de verwerking worden eerst de dikke fractie en de dunne fractie van elkaar gescheiden. Vervolgens wordt de dunne fractie via vijf aan elkaar gekoppelde bassins naar een groot overloopbassin geleid. Binnen 7 tot 11 dagen wordt mest omgezet in water.

lees meer


RMS vraagt opnieuw een vergunning aan voor mestvergister bij Groenlo

Het Duitse bedrijf RMS heeft opnieuw een vergunning aangevraagd voor een mestvergister bij Groenlo. Eerdere verleende vergunningen werden door de rechter vernietigd na bezwaarprocedures van milieuorganisaties. In de geplande vergistingsinstallatie moet jaarlijks 600.000 ton biomassa worden verwerkt, waarvan 450.000 ton afkomstig is uit de veehouderij. De Werkgroep Mega-mestvergister Groenlo Nee zal, zodra de vergunningen worden verleend, juridische stappen zetten tegen het ontbreken van een MER-onderzoek.

lees meer


Sloot in buitengebied van Haaksbergen vervuild met mest door storing op veehouderijbedrijf

In het buitengebied van Haaksbergen is in de nacht van maandag 30 maart op dinsdag 31 maart op een veehouderijbedrijf iets misgegaan bij het overpompen van de dunne fractie na het scheiden van mest. Daardoor is er een aanzienlijke hoeveelheid van de mest in de sloot gestroomd. Een watergang bij het bedrijf is over een afstand van meer dan 1 kilometer vervuild geraakt. Er zijn uiteindelijk, samen met de veroorzaker, maatregelen genomen. In de avond van dinsdag 31 maart is de nu sterk verdunde mest uit de watergang gezogen. De sloot is afgedamd en er is geen risico dat het vervuilde water in stedelijk gebied terecht komt.

lees meer


Rijnen combineert varkensbedrijf met biovergister en verwerking van digestaat

Varkenshouder Bert Rijnen uit Oirschot combineert zijn varkensbedrijf met de exploitatie van een covergistingsinstallatie en een verwerkingsinstallatie voor het digestaat. Met de biovergister zet hij dierlijke mest en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie om in biogas. Het gaat dan om voedingsmiddelen die ongeschikt zijn voor consumptie door mens én dier, zoals schoonsel, pitjes en kaf. Met een warmtekrachtkoppeling wordt het biogas vervolgens omgezet in elektriciteit en warmte voor de installatie waarmee het digestaat wordt gedroogd. Van het digestaat wordt de dikke fractie extern verwerkt tot mestkorrels. De dunne fractie wordt deels schoon water, dat geloosd mag worden, en deels mineralenconcentraat.

lees meer


Proefstalstatus voor gebruik van drijmestadditief van Agri Minerals

Agri Minerals uit Roosendaal heeft een proefstalstatus verkregen om voor de toepassing van het drijfmestadditief NO-CH om aan te tonen dat het gebruik van het middel de emissie van ammoniak verlaagt en daarvoor een definitieve vermelding op de lijst van de Regeling Ammoniak en Veehouderij te verkrijgen. De aanvraag wordt gedaan in een combinatie met het gebruik van een vloer met de Easyfixge rubberen toplaag van HCI, een geborgd doseersysteem en een sproeisysteem op de mestrobot van JOZ. De bedrijven zijn op zoek naar 4 geschikte proefstallen voor metingen.

lees meer


HoSt plaatst monovergister op melkveebedrijf in Boornbergum

HoSt levert opnieuw turnkey een Microferm groen gas installatie binnen het initiatief ‘Jumpstart’ van zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Ditmaal gebeurt dat bij een melkveehouderijbedrijf in het Friese Boornbergum. In deze mestvergister wordt enkel bedrijfseigen mest vergist voor de productie van 40 kuub groen gas per uur. Dankzij de installatie kan de mest van circa 550 melkkoeien van het bedrijf worden omgezet in groen gas. Dit gebeurt door middel van anaerobe vergisting in een gasdichte tank.

lees meer


Mogelijk 1 jaar uitstel voor nieuwe mestwetgeving in Duitsland

De aangescherpte mestwetgeving in Duitsland waarbij in specifieke gebieden de bemestingsnormen met 20% omlaag gebracht worden, wordt mogelijk een jaar uitgesteld tot 2021. De Bondsregeringen van Duitse deelstaten hebben hier een verzoek voor ingediend bij de Europese Commissie. Zij zien in het uitstel een maatregel om boeren te ondersteunen om hen in de gelegenheid te stellen de coronacrisis goed te doorstaan.

lees meer


België is belangrijk voor afzet van varkensmest

In 2019 was België de belangrijkste bestemming bij de export van varkensmest. De totale export van varkensmest daalde ten opzichte van 2018 met 3,9% naar 821.906 ton. Daarvan ging 385.004 ton naar België. Dat is 5,1% meer dan in 2018. Opvallend is dat de hoeveelheid fosfaat in de in België afgezette varkensmest vergeleken met 2018 afnam van bijna 3,81 miljoen kilo naar ruim 3,27 miljoen kilogram, terwijl er een toename was in de afzet van stikstof van bijna 2,89 miljoen naar ruim 2,96 miljoen kilo. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebaseerd op Vervoersbewijzen dierlijke mest.

lees meer


Fosfaatklassen landbouwpercelen veranderen per 2021

Het nieuwe fosfaatbeleid is vanaf 1 januari 2021 gebaseerd op de bodemvoorraad (P-Al) en op de hoeveelheid plant beschikbare fosfaat (P-PAE). Aan de hand van beide metingen heeft het ministerie van LNV nieuwe klassen gemaakt met bemestingsnormen. Eurofins geeft op haar website een toelichting.

lees meer


Vooral buiten Nederland interesse voor NIR op mesttank

Het gebruik van de NIR-techniek op mesttanks maakt in Nederland nog weinig opgang. In het buitenland wordt de techniek wel omarmd. Een van de redenen is de hoge prijs. Een NIR-systeem kost circa 35.000 euro zonder gps en Isobus-koppeling. Loonwerkers die het mest uitrijden verzorgen vinden het lastig om deze extra kosten door te berekenen. Nog een rem op de verkopen is de wetgeving. Loonwerkers wachten de wet af over water toevoegen en registratie en daardoor blijven investeringen uit.

lees meer


Mestlozing in Oostrumschebeek bij Leunen

In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 maart is er vanuit een silo mest gestroomd in de Oostrumschebeek. Inmiddels is de lozing beëindigd. De oorzaak is nog niet bekend en wordt nog nader onderzocht. Medewerkers van het waterschap Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en hebben onder andere watermonsters genomen om de effecten op de waterkwaliteit te onderzoeken. Daarnaast wordt er extra water ingelaten via de Noordervaart om het water van de Oostrumschebeek te verdunnen. Er zijn momenteel enkele dode vissen aangetroffen. Het waterschap adviseert om voorlopig geen vee te drenken met water uit de Oostrumschebeek en geen huisdieren te laten zwemmen in de beek.

lees meer


Knelpunten door corona-virus: meld het ons.

De overheid staat in nauw contact met de brancheverenigingen om het bedrijfsleven te ondersteunen in de coronavirus-crisis, o.a. via een crisisteam. Heeft u zorgen in uw bedrijfsvoering, of ondervindt u al concrete knelpunten, dan kunt u aan ons doorgeven. We zullen er dan voor zorgen dat het bij de juiste personen wordt gemeld. Gelieve zo specifiek mogelijk aan te geven waarvoor u aandacht vraagt, en wat u van anderen verwacht.

lees meer


Onderzoek naar verlaging van de nitraatuitspoeling door inzet van zeoliet

Dit groeiseizoen onderzoeken Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE of het toepassen van zeoliet de nitraatuitspoeling uit bemest grasland kan verlagen. Daardoor zou er meer stikstof in de kringloop moeten blijven. De zeolietkorreltjes kunnen met een kunstmeststrooier worden toegediend. Het is een natuurlijk gesteente. De hypothese is dat zeoliet de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagt en zo het nitraatgehalte in de bodem verlaagt. Daardoor kan er minder uitspoelen. Daarnaast komt de gebonden ammonium ook langzamer beschikbaar voor het gewas.

lees meer


Versoepeling van rij- en rusttijden geldt ook voor mesttransporten

De rij- en rusttijden zijn versoepeld en omdat mesttransport tot de cruciale beroepen behoort geldt de versoepeling ook daarvoor. Ook mesttransport valt binnen de categorie van een cruciaal beroep. In de beschrijving van cruciale beroepen is de agrarische sector expliciet als onderdeel van de voedselketen opgenomen en Cumela Nederland heeft de bevestiging van het Ministerie dat mesttransport en -aanwending daaronder valt.

lees meer


Gemeente Arendonk staakt juridische procedure tegen Biogas De Biezen

Biogas De Biezen in het Belgische Arendonk krijgt van het gemeentebestuur groen licht om voedingsresten en mest te vergisten en om te zetten in groene energie. Het gemeentebestuur stopt de procedure bij de Raad van State omdat het bedrijf grote inspanningen heeft geleverd om de geur- en geluidshinder voor de omwonenden te verbeteren. Biogas De Biezen in Arendonk vergist varkens- en rundermest in combinatie met graanresten, onverkoopbare bananen, yoghurt en andere voedingsmiddelen.

lees meer


Den Ouden in Helmond krijgt strengere eisen opgelegd in nieuwe omgevingsvergunning

De provincie Noord-Brabant gaat het mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond strengere eisen opleggen om de geuroverlast te beperken. Het provinciebestuur kondigt maatregelen aan nadat de partijen bij gesprekken niet tot overeenstemming zijn gekomen over een gewenste aanpak. Den Ouden is gevestigd op het Helmondse bedrijventerrein BZOB waar pluimveemest wordt verwerkt tot organische mestkorrels. Er zijn regelmatig klachten van bewoners uit een nabijgelegen woonwijk over stankoverlast van het bedrijf.

lees meer


Zaak van Twence bij de Raad van State zou op 16 april dienen

Accountmanager Arno Brandwagt van Twence denkt dat de huidige coronacrisis geen vertraging hoeft op te leveren voor de realisatie van de mestverwerkingsinstallatie die het afvalverwerkingsbedrijf in Zenderen wil realiseren. De Raad van State doet in principe op 16 april uitspraak in de laatste zaak die nog loopt tegen de door de provincie Overijssel verleende vergunning voor het project. De Raad van State houdt momenteel echter geen zittingen.

lees meer


DLV Advies verwacht veel van meststripper in de melkveehouderij

Mestraffinage door het inzetten van een meststripper kan een grote bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem van de melkveehouderij, stelt DLV Advies. Met de techniek wordt de stikstof die in de vorm van ammoniak in drijfmest of digestaat aanwezig is gebonden in een stikstofconcentraat. Het maakt het mogelijk om bij de bemesting de beschikbare stikstof op het bedrijf gerichter in te zetten bij de bemesting. Dat is met name een voordeel wanneer de geconcentreerde ammoniumstikstof als kunstmestvervanger aangewend mag worden binnen de Europese regelgeving.

lees meer


Nieuwe technieken om verliezen aan stikstof in mest verder te reduceren

Tijdens de parallelle sessies tijdens het internationale congres ManuREsource 2019 kregen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke centra de kans om innovaties te presenteren. Er kwamen verschillende technieken aan de orde om de verliezen aan stikstof verder te reduceren. Het betroffen deels voorlopige onderzoeksresultaten, hetgeen betekent dat niet alle technologieën al praktijkrijp zijn.

lees meer


De wereld is voor slechts 8,6% circulair

In 2020 is de wereldwijde economie voor 8,6% circulair – twee jaar geleden was het nog 9,1%. We onttrekken dus relatief steeds meer aan de aarde. Dat is de belangrijkste conclusie van het Circularity Gap Report 2020. Na de bouw (38,8 miljard ton) is de netto onttrekking van (delf-)stoffen voor de landbouw het grootste (21,3 miljard ton per jaar).

lees meer


NMV uit zorgen over uitblijven van derogatie

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) heeft een brief naar minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd over de derogatie om extra stikstof uit dierlijke mest op grasland te kunnen uitrijden. In januari werd gemeld dat de Europese Commissie begin maart de derogatieverlening van Nederland zou behandelen. Dit is nog niet gebeurd. Het lijkt dat met name de versterkte handhavingsstrategie mest een belemmering vormt.

lees meer


Vliegveld Heathrow gaat over op biogas uit mestvergisters

De grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk, Heathrow Airport, krijgt 100 procent groen gas voor verwarming en elektriciteit. Het gas komt van boerderijen uit de omgeving en wordt geleverd door energieleverancier ENGIE. Daarmee wordt zo’n 40.000 megawattuur aan energie in een klap groener.

lees meer


Nederlandse mestexport nam in 2019 met ruim 2% toe

In 2019 is de export van dierlijke mest vanuit Nederland met ruim 2% toegenomen ten opzichte van 2018. Er werd iets meer dan 3 miljoen ton mest uitgevoerd. De hoeveelheid fosfaat die via dierlijke mest die naar het buitenland ging nam met 5% toe tot 36,1 miljoen kilogram en de hoeveelheid stikstof steeg met ruim 2% tot 37,9 miljoen kilo. Frankrijk is inmiddels de belangrijkste afzetmarkt voor mest uit Nederland. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op basis van de ontvangen vervoersbewijzen dierlijke mest.

lees meer


Raad van State vernietigt omgevingsvergunning van mestverwerkingsbedrijf Kovemi

De Raad van State heeft woensdag 18 maart de nieuwe omgevingsvergunning die de provincie Noord-Brabant had verleend voor de mestverwerkingsinstallatie van het bedrijf Kovemi in Asten vernietigd. Omwonenden en Stichting Mens, Dier en Peel maakten bezwaar tegen de vergunning. Zij menen dat deze strijdig is met de Interim Omgevingsverordening van de provincie. Kovemi mag op grond van de vergunning jaarlijks 80.000 ton mest verwerken.

lees meer


Ervaring met aanzuren van mest en inzet van nitrificatieremmers in Denemarken

Tijdens de parallelle sessies tijdens het congres ManuREsource kregen onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke centra de kans om innovaties te presenteren. In Denemarken wordt bijvoorbeeld al jarenlang onderzoek uitgevoerd met het aanzuren van dierlijke mest. Verzuring van mest kan gecombineerd worden met een nitrificatieremmer.

lees meer


Trekker met kieper mest raakt van de weg bij Balkbrug

In Balkbrug is op donderdag 19 maart een trekker met daarachter een kieper met vaste mest van de weg geraakt. In een bocht naar rechts kantelde de kiepwagen met mest, wat er tot leidde dat de trekker onbestuurbaar werd en rechts van de weg deels in een sloot terecht kwam. De bestuurder van de trekker, een oudere man, is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. De weg werd tijdelijk versperd, maar andere boeren kwam al snel in actie om de combinatie te bergen en de mest op te ruimen.

lees meer


Fosfaat wordt wereldwijd schaarser

Fosfaat wordt schaarser. Elk jaar wordt wereldwijd ongeveer 40 miljoen ton fosfaat uit fosfaatmijnen gewonnen, waarvan 80% verwerkt wordt in kunstmest. Wetenschappers schatten dat de fosfaatvoorraden nog voor een paar honderd jaar voldoende zijn. Het wordt echter steeds duurder om fosfaaterts van goede kwaliteit te winnen, ze bevatten steeds meer uraan en zware metalen. De Europese Unie is afhankelijk van importen en nam fosfaat in 2014 op in een lijst van 20 kritieke grondstoffen. Er is daarom veel aandacht voor het terugwinnen van fosfaat zowel uit mest als uit rioolslib.

lees meer


Eerste ervaringen met mest optimaal verdelen op alle percelen via NIR-sensor op bemester

Melkveehouder Ad van Velde in het Groningse Kantens neemt deel aan het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw heeft in het vroege voorjaar 2019 is drijfmest uitgereden op zowel gras- als maisland met een NIR-sensor van John Deere op de bemester. Deze sensor meet tijdens bemesten onder andere de stikstof- en fosfaatgehalten in drijfmest. Op basis van gehalten aan nutriënten in drijfmest is de kunstmestgift voor de derde snede plaatsspecifiek gedoseerd. Per vak van 12 bij 12 meter is de gemiddelde stikstoftoediening berekend. Het uitrijden van drijfmest met een sleepslang op zowel gras- als maisland met een NIR-sensor op de mesttank heeft gewerkt. Hetzelfde geldt voor de opbrengst- en voederwaardemetingen.

lees meer


Mestverspreiden met machine met liggende strooiwalsen is nauwkeurig maar vraagt veel vermogen

De markt van mestverspreiders is verdeeld tussen modellen met staande strooiwalsen en liggende in combinatie met strooischijven. Voor een praktijktest leverde fabrikant Joskin 2 varianten van een 13 kuubs meststrooier van het type Tornado3 T5513/14 V. De ene variant met 2 staande, de andere 2 liggende walsen én 2 strooischijven. De conclusie is dat het model met liggende strooiwalsen nauwkeuriger stalmest kan verwerken dan de variant met staande strooiwalsen. Echter, hiervoor is ongeveer de dubbele hoeveelheid kracht nodig. De verticale mestverspreider is daarmee ook geschikt voor trekkers die minder vermogen kunnen leveren. Daarnaast is deze variant ongeveer 9.000 euro goedkoper.

lees meer


'Mestvergisting draagt sterk bij aan verlaging van ammoniak en methaan emissie'

Mestvergisting biedt een oplossing voor allerlei emissieproblemen in de veehouderij, aldus Herman Klein Teeselink en Sjaak Klein Gunnewiek, respectievelijk directeur en verkoopmanager bij de leverancier van biogasinstallaties HoSt uit Enschede. Het vergisten van mest biedt naast het verlagen van de emissies de mogelijkheid om tot wel 50% extra inkomsten te genereren en tegelijkertijd kunstmest en mest met minder stikstof te produceren.

lees meer


Circa 200 bezoekers voor bijeenkomsten over kringloopmeststoffen

Op 2, 3, 9 en 10 maart heeft Mestac samen met een aantal mestverwerkende bedrijven in de regio de bijeenkomsten "Beter boeren met kringloopmeststoffen" georganiseerd. Op deze 4 goed bezochte bijeenkomsten konden ruim 200 bezoekers bijgepraat worden over de wetgeving en het gebruik van kringloopmeststoffen.

lees meer


ESNI 2020 geannuleerd

In verband met de Coronavirus-crisis is vandaag besloten om de ESNI 2020-bijeenkomst uit te stellen tot naar verwachting oktober.

lees meer


Merensteyn heeft nog ruimte voor verwerking van varkensmest

Voor varkensbedrijven waar de mestopslag vol zit en waar nog geen mogelijkheden zijn om mest uit te rijden vanwege de natte grond kan Mestac een oplossing bieden. De komende week is het voor deze bedrijven nog mogelijk varkensmest te laten verwerken bij de mestverwerkingsinstallatie van Merensteyn in Ysselsteyn. Dit betreft verwerking van mest waarbij de vervangende verwerkingsovereenkomsten via een driepartijenovereenkomst voor 100% voor de leverancier zijn.

lees meer


Lely werkt aan mestbewerkingsmachine die de ammiokemissie halveert

Lely introduceert later dit jaar een mestbewerkingmachine waarmee de ammoniakemissie van melkveebedrijven met 50% gereduceerd kan worden. Dat vertelt bestuursvoorzitter André van Troost van het bedrijf. Op dit moment draaien er vier prototypes van de machine. Een overheidsinstantie test daarbij de resultaten. Lely verwacht in de tweede helft van 2020 tientallen mestbewerkingsmachines te verkopen. In eerste instantie richt Lely zich met de verkoop van de nieuwe apparaten vooral op melkveebedrijven in Nederland. Later zullen de machines ook elders in Europa op de markt worden gebracht.

lees meer


SDE+ voorjaar 2020 gepubliceerd

Op 12 maart is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van 17 maart tot 2 april. Het budget voor deze ronde is 4 miljard euro. De voorjaarsronde heeft 3 fases. In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 7 cent per kilowattuur worden ingediend. In fase 2 tot maximaal 8 cent per kilowattuur en in fase 3 tot 13 cent per kilowattur.

lees meer


MOB trekt spoedprocedure over beweiden en bemesten tegen de provincie Overijssel in

De organisatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft de spoedprocedure tegen de provincie Overijssel ingetrokken. Dinsdag 10 maart bepleitte de organisatie dat de provincie zou moeten eisen dat boeren over een vergunning in het kader van de Wet op natuurbescherming zouden moeten beschikken wanneer ze hun koeien in de wei laten lopen. Ook voor het uitrijden van mest zou een vergunning nodig zijn. LTO Noord hoopt dat met het intrekken van de spoedprocedure ook alle andere rechtszaken die MOB voert van de baan zijn, zoals de bodemprocedure die over deze kwestie wordt gevoerd.

lees meer


Jumpstart verwacht eind 2020 circa 30 monovergisters operationeel te hebben

Het aantal mono-mestvergistingsinstallaties op melkveebedrijven via de door FrieslandCampina geïnitieerde coöperatie Jumpstart zal in 2020 toenemen van 9 naar 30. Dat zegt Ynte de Vries, programmamanager Energie bij FrieslandCampina. "De belangstelling voor mono-mestvergisting is groot", aldus De Vries. "Melkveehouders zien dat deze techniek niet alleen groene stroom oplevert, maar ook zorgt voor verlaging van de uitstoot van ammoniak en methaan. Daarbij maakt de recent geïntroduceerde koppeling met mineralenscheiding mestvergisting extra interessant."

lees meer


PBL: 'Herbezinning mestbeleid vraagt integrale blik'

In de herbezinning op het mestbeleid is het van belang om integraal naar leefomgevingsopgaven te kijken. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een quickscan van denkrichtingen voor herbezinning op het mestbeleid. Deze quickscan is een kwalitatief onderzoek naar de 5 denkrichtingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de waterkwaliteit te verbeteren en tegelijk de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het mestbeleid te versterken. Dat startpunt van de herbezinning is begrijpelijk, maar volgens het PBL dreigen hierdoor kansen voor koppelingen met beleidsopgaven rond stikstof en klimaat te worden gemist.

lees meer


Raad van State moet opnieuw oordelen over vergunning van Kovemi

De provincie Noord-Brabant heeft mestverwerkingsbedrijf Kovemi in Asten in december vorig jaar een nieuwe vergunning verleend, nadat de oude vergunning in november 2018 door de Raad van State was vernietigd. De vergunning biedt ruimte voor het verwerken van 80.000 ton mest per jaar. Ook over de nieuwe vergunning moet de Raad van State een oordeel vellen. Omwonenden klagen over stankoverlast en vrezen nadelige effecten voor hun gezondheid. Ze vinden dat de provincie had moeten handhaven en de installatie sluiten in plaats van een nieuwe vergunning te verlenen. De rechter doet over ongeveer twee weken uitspraak.

lees meer


Rechtszaak over beweiden en bemesten in Overijssel

De provincie Overijssel staat deze week voor de rechter over de vraag of een vergunning nodig is voor beweiden en bemesten. Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten handhavingsverzoeken van milieuactiegroep MOB afgewezen.

lees meer


Themabijeenkomst "Meer rendement met biogas"

Op vrijdag 3 april wordt in Luttelgeest (Noordoostpolder) een themabijeenkomst gehouden. Organisatoren zijn drie branche-verenigingen: Biogas Branche Organisatie, Vereniging van Industriële Vergisters en Vereniging Groen Gas Producenten.

lees meer


Gelderland heeft niet meer biomassacentrales nodig dan er nu vergund zijn

Biomassa uit hout, slib en mest zijn noodzakelijke bronnen voor duurzame energie mits het goed benut wordt en onder voorwaarden. De rol van biomassa in de overschakeling naar duurzame energie is beperkt. Daarom hoeven er in Gelderland niet meer biomassacentrales bij te komen dan nu vergund zijn. Dit is één van de uitgangspunten uit de Strategische Agenda biomassa Gelderland.

lees meer


In 2018 werd 88% van het fosfaat en 95% van de stikstof in dierlijke mest benut

Van de plaatsingsruimte voor fosfaat uit dierlijke mest is in 2018 landelijk 88% benut; voor stikstof is de benuttingsgraad 95%. Het bemestingsniveau voor stikstof uit dierlijke mest lag in 2018 in 5 van de 14 gebieden boven de berekende plaatsingsruimte volgens de gebruiksnorm. Dat kan te maken hebben met bedrijven die gebruik maken van derogatie. Voor fosfaat is er een overschrijding in 2 van de 14 gebieden. Ook voor deze overschrijdingen zijn enkele verklaringen te geven Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving

lees meer


In 2018 werd 41,1 miljoen kilo fosfaat uit mest buiten de Nederlandse landbouw afgezet

Tot en met 2016 is een steeds groter deel van de geproduceerde mest buiten de landbouw afgezet. Het grootste deel van de afzet buiten de landbouw bestaat uit mestexport met daarnaast overige vormen van mestverwerking zoals verbranding. In 2016 werd 48 miljoen kilo fosfaat buiten de landbouw afgezet. In de jaren 2017 en 2018 was er een daling naar respectievelijk 44,7 miljoen kilo en 41,1 miljoen kilo fosfaat. In 2018 werd voor 30 miljoen kilo aan fosfaat geëxporteerd en er verdween 6,7 miljoen kilo van de markt door mestverwerking. De overige 4,4 miljoen kilo ging naar hobbybedrijven, particulieren en natuurterreinen.

lees meer


Mestregels voor biologische sector aangepast in 2020

Voor biologische bedrijven is het verplichte percentage A meststoffen in 2020 verhoogd naar 70% van de aangevoerde stikstof. Daarnaast mogen biologische veehouders geen gangbare dierlijke mest meer aanvoeren, als zij tegelijk biologische dierlijke mest afvoeren. Ook zijn de excretieforfaits voor biologische geiten verhoogd, waardoor sommige geitenhouders meer mest gaan afvoeren naar biologische akker- of tuinbouwbedrijven. Tegelijk is de gebruiksnorm voor gronden met fosfaattoestand ‘hoog’ voor de hele landbouw verlaagd. Voor bouwland is dat nu 40 kilo fosfaat per hectare. Voor biologische bedrijven geldt er een uitzondering bij het gebruik van mest met veel organische stof.

lees meer


Nog geen duidelijkheid over derogatie voor 2020 en 2021

De kans is groot dat er eerder mest wordt uitgereden dan dat er duidelijkheid bestaat of de Europese Commissie ook voor de jaren 2020 en 2021 een derogatie aan Nederland verleent om meer dan 170 kilo stikstof uit dierlijke mest op grasland uit te mogen rijden. Dat verwacht Jos Verstraten, portefeuillehouder Mest en Mineralen van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

lees meer


Aanpassing in omgevingsvergunning voor Agrogas

Op 15 maart 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een installatie voor covergisting en verwerking van het digestaat in Varsseveld. Tegen deze omgevingsvergunning is door diverse partijen bezwaar gemaakt. De commissie Rechtsbescherming heeft enerzijds geadviseerd om een aantal bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Anderzijds heeft de commissie geadviseerd dat het besluit niet in stand kan blijven omdat de aanvraag alsnog dient te worden aangevuld met een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.

lees meer


Eind 2021 regionale afspraken over locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties in Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen samen met gemeenten en waterschappen komen tot de beste locaties voor mestbewerking in de provincie. Een milieueffectrapport brengt alternatieven en milieueffecten daarvan in beeld. Het Plan van Aanpak vormt de basis voor dat onderzoek. Zienswijzen hierop zijn gebruikt voor het vaststellen van het definitief onderzoeksprogramma. In 2020 worden de onderzoeksresultaten beschreven en vastgelegd in een milieueffectrapport. Naar verwachting kunnen provincie, gemeenten en waterschappen dan eind 2021 regionale afspraken maken over het locatiebeleid voor mestbewerkingslocaties.

lees meer


Juridische strijd rond biogas- en mestverwerkingsinstallatie in het Belgische Meer duurt voort

Er is al jaren door verschillende bedrijven geprobeerd om een biogas- en mestverwerkingsinstallatie in het Belgische Meer te realiseren en de juridische strijd blijft voortduren. De aanvraag die nu loopt is van het bedrijf Binergy Meer. De onderneming wil 133.000 ton biomassa verwerken waarvan grotendeels mest afkomstig van runderen en varkens van bedrijven uit onder meer Kalmthout, Essen, Brecht, Wuustwezel, Baarle-Hertog, Rijkevorsel en Hoogstraten. Eind vorig jaar besloot het stadsbestuur van Hoogstraten om een negatief advies uit te brengen aan de provincie Antwerpen, maar die besliste om toch een omgevingsvergunning te verlenen.

lees meer


Kumac wijst op waarde van mineralenconcentraat

Er is goede hoop op een Europese toelating van mineralenconcentraat uit de verwerking van dierlijke mest als vervangend product voor kunstmest. Daardoor staat meer ruimte om in Nederland dierlijke mest af te zetten. De toelating zou al in 2021 van kracht kunnen worden. Eén van de bedrijven die een mineralenconcentraat produceert is Kumac, een samenwerking tussen loonbedrijf Kuunders een groep varkenshouders in de omgeving van Deurne. Kumac verwerkt mest tot een droge fosfaatrijke fractie die in Frankrijk wordt afgezet en produceert daarnaast een mineralenconcentraat waarvoor afzet in Nederland wordt gezocht.

lees meer


Aanpassing in Meststoffenwet resulteert in 2021 in ruimte voor ruim 700.000 kilo extra fosfaat

Met ingang van het volgende groeiseizoen is niet meer alleen de bodemvoorraad fosfaat bepalend voor de toegestane fosfaatgift. Vanaf dat moment wordt ook de voor de plant beschikbare hoeveelheid fosfaat meegewogen in de bemestingsnormen. In totaal kan er daardoor in Nederland, gebaseerd op de berekeningen voor dit jaar, 713.152 kilo extra fosfaat worden bemest, zo heeft Eurofins Agro becijferd. Met name in het noordoosten van Nederland kan er meer worden bemest. De nieuwe normen zijn eind vorig jaar aangenomen en gepubliceerd in de Staatscourant.

lees meer


Wiebes verhoogt budget van voorjaarsronde SDE+ tot 4 miljard euro

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om een deel van het beschikbare budget voor de SDE+(+) naar voren te halen. Hierdoor is het mogelijk om het budget voor te voorjaarsronde op te hogen met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. De voorjaarsronde gaat op 17 maart open.

lees meer


Kostenefficiënte technieken blijven belangrijke factor bij circulaire mestverwerking

Tijdens het panelgesprek op het congres ManuREsource 2019 werd duidelijk dat een circulaire mestverwerking en de bijhorende verminderde productie van minerale meststoffen de nutriënteninput in de landbouw kan reduceren. Om tot een dergelijke circulaire economie te komen, zijn enerzijds innovatieve technieken nodig om nutriënten terug te winnen en anderzijds moeten de producten zorgvuldig toegepast kunnen worden en op een kostenefficiënte manier.

lees meer


RVO.nl legt in brochure uit hoe mestboekhouding gevoerd moet worden

Agrarisch ondernemers die hun landbouwgrond bemesten, moeten elk jaar zelf berekenen of ze binnen de gebruiksnormen zijn gebleven. In een brochure legt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stapsgewijs uit hoe die berekeningen gemaakt kunnen worden.

lees meer


Merensteyn zoekt afzet voor mineralenconcentraat

Merensteyn zoekt afzet voor het mineralenconcentraat dat in Ysselsteyn wordt geproduceerd bij de verwerking van mest. Het concentraat mag worden afgezet als kunstmestvervanger met code 120. Het betekent dat de met de meststof aangevoerde stikstof als kunstmeststikstof meetelt en aan het einde van het jaar in de voorraad moet worden meegenomen. Omdat het om kunstmeststikstof gaat neemt het dus geen plaatsingsruimte voor stikstof uit dierlijke mest weg. Het mineralenconcentraat bevat 8,5 kilo stikstof, minder dan 0,1 kilo fosfaat en 10,5 kilo kaliumoxide per ton.

lees meer


Gemiddelde gemeten Vlaamse nitraatresidu in 2019 bedroeg 85 kilo stikstof per hectare

De resultaten van de nitraatresidumetingen van 2019 in Vlaanderen zijn bekend. De jaarlijkse campagne, die loopt van 1 oktober tot 15 november, is een belangrijk instrument om na te gaan of de landbouwers oordeelkundig bemesten. Het gemiddelde gemeten nitraatresidu van de voorbije campagne bedraagt 85 kilo stikstof per hectare. De uitkomst is iets beter dan in 2018, toen het gemiddelde 90 kilo per hectare bedroeg. In de periode van 2015 tot 2017 lag het gemiddelde wel lager dan in 2019.

lees meer


Problemen met volle mestkelders in Oost-Nederland door slechte weer

Veehouders in het oosten van Nederland komen in de problemen doordat de mestkelders van hun stallen vol raken. Boeren mogen sinds 16 februari weer mest uitrijden op land, maar door de vele regenval zijn veel graslandpercelen nu te nat om op te rijden. Veel bedrijven hadden na een droge zomer waarbij het weer ook weinig mogelijkheden bood om mest uit te rijden de kelders aan het begin van de winter ook niet leeg, zoals normaal wel het geval is. Daardoor zijn ze nu gedwongen om de mest over te pompen of af te voeren.

lees meer


Vragen over mestopslag en mest aanwenden in Gecombineerde Opgave van 2020

Vanaf 1 maart moet de Gecombineerde opgave weer ingevuld worden. In 2020 zijn er enkele belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2020 is er vanwege wettelijke verplichtingen een uitgebreidere vragenlijst, zoals dat eens in de 4 tot 5 jaar wordt toegepast. Zo moet bijvoorbeeld de mestopslagcapaciteit van het bedrijf opgegeven worden. Het gaat hierbij om de opslag van drijfmest en vaste mest, de soorten opslag zoals putten, bassins en silo’s en de capaciteit daarvan. Met deze gegevens kan gecontroleerd worden of een bedrijf aan de vereiste opslagcapaciteit voldoet.

lees meer


Bemester Groene Weide Meststof verder verbeterd

In het project 'Kunstmestvrije Achterhoek' wordt geprobeerd zo veel mogelijk nutriënten uit de eigen regio te gebruiken voor de groei van de gewassen. Dit onder de naam Groene Weide-meststof. Slootsmid Mesttechniek heeft hiervoor een speciale machine ontwikkeld. Nu heeft men een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarmee de GWM nóg efficiënter kan worden toegediend.

lees meer


Benutting van stikstof in de landbouw bedraagt inmiddels circa 58%

Tussen 1986 en 2006 halveerde het stikstofoverschot in de landbouw van 775 naar 386 miljoen kilo stikstof. In de jaren daarna daalde het overschot verder met 14,7% naar 330 miljoen kilo in 2018. In 2015 en 2016 steeg het overschot in vergelijking met de jaren ervoor, gevolgd door een kleine daling in 2017. In 2018 was er weer een redelijk stijging zichtbaar door de droge zomer. De benutting van stikstof in de Nederlandse landbouw is in de laatste decennia verbeterd en bedraagt inmiddels 58%.

lees meer


Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen

Het overschot per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2017 met 32% gedaald. In 2018 was er een stijging van 12% ten opzichte van 2017, maar dat is te verklaren door de droge zomer van 2018. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen. De aanvoer van deze stoffen gebeurt voornamelijk via dierlijke mest en kunstmest. De afvoer gebeurt via gewasopbrengsten.

lees meer


Stercore wil tweede mestvergassingsinstallatie realiseren in Hoogeveen

Stercore gaat een fabriek voor mestvergassing bouwen op het Emmtec terrein in Emmen. De vergunning is dinsdag 25 februari door de provincie Drenthe afgegeven. Het groene gas kan gebruikt worden als vervanging van aardgas. Jaarlijks komt er 20 miljoen kubieke meter groen gas uit de fabriek. De koolstof die overblijft kan als meststof dienen. De fabriek in Emmen levert 40 directe en 20 indirecte banen op. Stercore is een initiatief van de ondernemers Hans Jansen en Richard Kusters. Ze hebben 15 jaar aan de toe te passen werkwijze gesleuteld. Stercore gaat voor de aanvoer van mest samenwerken met het bedrijf Meilof in Smilde.

lees meer


Bijeenkomsten ervaringen gebruik mineralenconcentraat

Een aantal Zuid-Nederlandse producenten van mineralenconcentraat organiseert vier bijeenkomsten waar de praktische mogelijkheden, voordelen en ervaringen van deze kringloopmeststoffen worden toegelicht.

lees meer


In Vlaanderen werd in 2019 voor 96.500 hectare derogatie aangevraagd

Het aantal boeren in Vlaanderen dat een ontvankelijke aanvraag voor derogatie deed is de afgelopen 5 jaar gedaald van ongeveer 2.900 in 2015 tot 2.600 in 2019. Het areaal onder derogatie is toegenomen van 88.500 hectare in 2015 tot 96.500 hectare in 2019. Onder voorwaarden van de derogatie kunnen boeren in Vlaanderen meer dierlijke mest op hun grond brengen dan de maximale Europese bemestingsnorm van 170 kilo stikstof per hectare. In Vlaanderen geldt dat voor de teelt van grasland, gras-klaver, maïs voorafgegaan door gras of snijrogge, wintertarwe of triticale gevolgd door een vanggewas en bieten. In totaal mag er niet meer bemest worden, maar wordt kunstmest deels vervangen door dierlijke mest.

lees meer


Verscherpte bemestingsrechten op percelen in gebiedstypes 2 en 3 in Vlaanderen

Omdat de waterkwaliteit in Vlaanderen niet overal gelijk is, wordt binnen het zesde mestactieplan MAP6, sterk ingezet op een gebiedsgerichte aanpak. Dit jaar gaat op de percelen in gebiedstype 2 en 3, een nieuwe maatregel in. Die houdt in dat bemesten slechts toegestaan is als de boer die het perceel gebruikt op 1 januari en de bemestingsrechten heeft, ook de hoofdteelt verzorgt. De hoofdteelt is de teelt die op 31 mei op het perceel staat. Als de boer die het perceel aangeeft op de verzamelaanvraag op 1 januari de hoofdteelt door een ander laat verzorgen, bijvoorbeeld via seizoenspacht mag het perceel heel het jaar niet bemest worden met dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen. Met de nieuwe maatregel is er meer zekerheid dat de bemesting correct gebeurt.

lees meer


'Zodebemesten zorgt juist voor verslechtering van de stikstofbenutting'

Mestinjectie zorgt voor een verhoging van de stikstofuitstoot. Dat stellen zelfstandig onderzoekers Peter Vanhoof en Anton Nigten op basis van een onderzoek dat zij uitvoerden voor de Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu VBBM waaraan werd meegewerkt door 135 bedrijven. Ze bepaalden de stikstofbenutting bij verschillende technieken voor het aanwenden van drijfmest voor de eerste snede gras. Zodebemesten heeft een benutting van 69% binnen het onderzoek, voor sleepslangbemesting is dat 89% en bij bovengronds uitrijden wordt de stikstof voor 99% benut.

lees meer


DLV Advies: 'SDE-regeling biedt kansen voor mestvergisting'

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) die op 17 maart opent en de recent aangekondigde SDE++ op 29 september 2020 is er voldoende mogelijkheid om te investeren in duurzame energiebronnen. De SDE+-regeling is gebaseerd op subsidie voor het opwekken van duurzame energie. De SDE++-regeling is gericht op het vermijden en beperken van CO2-uitstoot. Een innovatie die binnen beide SDE-regelingen past is mestvergisting, stelt DLV Advies.

lees meer


Groningse ondernemer wil poep van festivals verzamelen en laten verwerken

Ondernemer Fedde Jorritsma uit Groningen wil menselijke uitwerpselen composteren en hygiëniseren, zodat het bruikbaar product wordt als meststof voor de landbouw. Hij zoekt contact met een mestverwerkingsbedrijf dat voor hem 15 ton poep wil verwerken. Jorritsma heeft al gemerkt dat het hergebruik van menselijke uitwerpselen aan regels gebonden is. Zo probeert hij in overleg met overheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de toegestane gehaltes aan residuen van medicijnen en drugs in de mest. Het gaat alleen om de verwerking van de poep, de urine wordt tijdens festivals al apart opgevangen en verwerkt tot struviet.

lees meer


Student maakt verpakkingen van koeienmest

Koeienmest zit vol met vezels. Het leek Janna van den Elzen, student Food Innovation aan de HAS Hogeschool in Den Bosch, daarom een geschikt product voor het maken van verpakkingen. Het ging haar om het vervangen van de kunststofbakjes waarin groenten en fruit, zoals tomaten en aardbeien, zijn verpakt. Nadat zij voor cupjes onder de naam 'Poober' een prijs had gewonnen op de HAS Food Experience, werd ze bedolven onder de reacties. Er waren al geïnteresseerde afnemers.

lees meer


Samson en NanoNord zien meer perspectief in NMR dan NIR voor mestanalyse

De Deense mesttechniekfabrikant Samson en de Deense sensorspecialist NanoNord vinden NMR-techniek beter geschikt om drijfmest te analyseren dan NIR-sensoren. Samson levert zijn tanks wel met de mogelijkheid voor het opbouwen van NIR-sensoren, maar de fabrikant heeft nooit willen investeren in een eigen NIR-sensor, omdat het bedrijf de nauwkeurigheid van de technologie onvoldoende vindt om mestgehaltes vast te leggen. Daarom werd 3 jaar geleden besloten om samen met NanoNord te gaan testen met NMR-spectroscopie. Het gaat om dezelfde technologie die wordt gebruikt in de grote MRI-scanners in ziekenhuizen.

lees meer


LTO vakgroep Paddenstoelenteelt wil geen verplicht wegen en bemonsteren van champost

De vakgroep Paddenstoelenteelt van LTO Nederland laat weten dat er ontwikkelingen zijn in het champost-dossier. De inzet vanuit de vakgroep is dat de voorkant met de achterkant wordt gematcht doordat duidelijk inzichtelijk is wat er gevuld wordt en wat er afgevoerd wordt. Met de bestaande forfaitaire normen is dan de afvoer vanuit de sector al duidelijk in beeld. Wegen en bemonsteren zou daarvoor niet nodig zijn. De vakgroep heeft geopperd om via een app op de telefoon bij de afvoerder van de champost duidelijk in beeld te krijgen waar de champost terechtkomt. Deze werkwijze zou getoetst moeten worden in een pilot-project.

lees meer


Geen milieueffectrapport nodig bij plan voor covergister van Engie in Rilland

Energiebedrijf Engie wil in het Zeeuwse een covergister realiseren. Voorafgaand aan de omgevingsvergunning moet worden beoordeeld of een milieueffectrapportage uitgevoerd moet worden. De Regionale Uitvoeringsdienst heeft in januari 2019 besloten dat dit niet nodig is. Provinciale Staten wilden op dat besluit een second opinion uitgevoerd hebben. Het adviesbureau Sweco heeft dat gedaan. De eindconclusie is dat de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland een inhoudelijk juiste conclusie heeft getrokken, maar dat deze wel op verschillende punten beter gemotiveerd had moeten worden.

lees meer


Boeren investeren steeds minder in stallen

Er wordt steeds minder geïnvesteerd in agrarische gebouwen. Sinds 2012 is er een dalende trend te zien. Dit blijkt uit de vrijgegeven gegevens van het CBS over het aantal bouwvergunningen in agrarische bouwwerken.

lees meer


Ivan Tolpe-prijs 2021

Het VCM, het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking, organiseert iedere twee jaar de Ivan Tolpe-prijs. Vanaf nu is het mogelijk, ook voor Nederlandse bedrijven, om mee te dingen naar deze innovatieprijs. Het doel is om innovatieve, veelbelovende innovaties in de verwerking of verwaarding van mest te ondersteunen.

lees meer


Subsidie voor stalsysteem met snelle mestverwerking

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van een nieuw stalsysteem bij drie Brabantse varkenshouders. Varkenshouders Van Lamoen uit Oss, Meulendijks uit Deurne en Van den Brand uit Hoeven ontvangen 4,4 miljoen euro subsidie om het zogenaamde Total Circulair Farmconcept op hun bedrijven te realiseren. Dit systeem voorkomt grotendeels de vorming van methaan, ammoniak en geur.

lees meer


Plan voor Plan-MER Noord-Brabant vastgesteld

Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 18 februari 2020 het plan van aanpak voor de planMER Mestbewerkingslocaties vastgesteld. Daarmee is de weg vrij voor de start van de daadwerkelijke uitvoering van de planMER.

lees meer


Plaatsspecifiek mest toedienen met inzet van NIR op De Marke functioneert nog niet optimaal

KTC de Marke is een jaar deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Vier methoden en technieken op het gebied van precisielandbouw zijn toegepast op het proefbedrijf. Er werd ervaring opgedaan met plaatsspecifiek mest toedienen door de inzet van Nabij Infrarood spectroscopie (NIR) op de bemester. Er blijkt nog verbetering mogelijk.

lees meer


Melkveebedrijf wil zelfvoorzienend worden met mineralenstripper

Melkveehouder Van Poppel in Molenschot wint groene energie uit rundveedrijfmest via mestvergisting en het gebruik van een mineralenstripper. Het melkveebedrijf wil volledig zelfvoorzienend worden in de stroomopwekking, kunstmest en boxvulling. De opgewekte groene stroom wordt gebruikt voor het woonhuis en de stallen. Circa 40% levert Van Poppel terug aan het net.

lees meer


Programma Brabant Bemest Beter van start met 4 praktijkprojecten

HAS Hogeschool, ZLTO, het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding en provincie Noord-Brabant hebben woensdag 19 februari het programma Brabant Bemest Beter gelanceerd. Dit programma past bij het besef van de 4 organisaties dat toepassing van de juiste samenstelling van dierlijke mest op het juiste moment een cruciale rol speelt in de transitie naar een meer klimaatneutrale en circulaire akkerbouw, tuinbouw en veehouderij in Noord-Brabant. Door goede ideeën voor een verbeterde inzet van dierlijke mestproducten succesvol in de praktijk te brengen, gaan zowel de boer als de omgeving erop vooruit.

lees meer


Europese criteria voor kunstmestvervangers lijken werkbaar

In Nederland en Europa maakt LTO Nederland zich al sinds 2008 hard voor de erkenning van kunstmestvervangers buiten de stikstof gebruiksnorm voor dierlijke mest. In Nederland draaien al jaren een beperkt aantal pilots met een ontheffing draait voor de inzet van onder andere mineralenconcentraten. Het is nu van belang deze pilotsituatie om te zetten in definitieve wetgeving. De inzet van LTO is om te komen tot werkbare regels waar in ieder geval de pilotproducten aan kunnen voldoen. Met de voorlopige criteria die nu voorgesteld worden lijkt dit te kunnen.

lees meer


Better Biomass duurzaamheidscertificaat voor Biogas Marrum

Biogasbedrijf ‘Biogas Marrum’ in Friesland, waarvan de bouwer van biogasinstallaties HoSt eigenaar is, heeft het internationaal erkende Better Biomass duurzaamheidscertificaat NTA 8080 in ontvangst genomen. Deze certificering bevestigt de duurzame herkomst van het geproduceerde gas, met een CO2-emissiereductie van 94,4%.

lees meer


CDM kijkt naar mogelijke overschatting van ammoniakemissie bij uitrijden van mest

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) gevraagd haar te adviseren wat er moet gebeuren om de berekende ammoniakemissie beter in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Ze heeft de commissie gevraagd om nieuwe onderzoek van Wageningen University & Research in dat advies te betrekken. Het advies van het CDM zal in maart verschijnen.

lees meer


Mestverwerkend bedrijf met Fertigarant-certificaat kan flink op bemonsteringskosten besparen

Omdat bij de mestverwerkende bedrijven met het Fertigarant-certificaat de gehalten stikstof en fosfaat in de dikke fractie van mest gegarandeerd en voorspelbaar zijn, hoeven deze bedrijven niet iedere vracht die zij afleveren te laten bemonsteren. Dat gebeurt bij deze bedrijven nog maar eenmaal per week. Mogelijk gaat die frequentie in de toekomst nog verder omlaag. Het betekent dat een gemiddeld mestverwerkend bedrijf op jaarbasis tot 30.000 euro op bemonsteringskosten kan besparen.

lees meer


Oproep voor deelname aan Ivan Tolpe prijs 2021 voor innovatie in de mestverwerking

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd al 3 keer uitgereikt aan een deelnemer met een idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kostenefficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen. Sinds de tweede editie, is het ook mogelijk voor buitenlandse inzendingen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

lees meer


Vrachtwagen met mesttank belandt in sloot nabij Garnwerd

Een vrachtwagen met een mesttank van het bedrijf Mechielsen uit Oldenhove is donderdagmiddag 13 februari bij een eenzijdig ongeval in een sloot belandt op de weg tussen de Groningse dorpen Garnwerd en Winsum. De vrachtauto kwam met de wielen in de zachte berm terecht en bleek niet meer op de weg te kunnen komen. De combinatie kwam in de sloot terecht en kantelde. De bestuurder raakte niet gewond. Een takel- en bergingsbedrijf heeft de vrachtwagen uit de sloot gehaald. Voordat men met de bergingswerkzaamheden kon beginnen moest eerst de tank met mest leeggepompt worden. Aan het begin van de avond stond de vrachtwagen weer op zijn wielen.

lees meer


Raad van State oordeelt dat provincie correct optrad tegen mestverwerker in Bergeijk

De provincie Noord-Brabant had voldoende gronden om in 2016 het loonwerk- en mesttransportbedrijf Houbraken in Bergeijk een last onder dwangsom op te leggen. Dat heeft de Raad van State woensdag 12 februari bepaald in een zaak die het bedrijf had aangespannen. Eerder had de rechtbank Oost-Brabant ook al geoordeeld dat de maatregel op zijn plaats was. De uitspraak van de rechtbank om ook de watervergunning van het bedrijf te vernietigen was echter ongegrond naar het oordeel van de Raad van State.

lees meer


Stigas wijst op gevaren van mestgassen bij start bemestingsseizoen

Het bemestingsseizoen is vanaf 16 februari weer gestart. Iedereen die met drijfmest werkt, kan er niet genoeg op gewezen worden dat er levensgevaarlijke mestgassen vrij kunnen komen. Zelfs ervaren mensen onderschatten nog vaak de risico’s. Er gebeuren nog regelmatig ernstige ongevallen met mestgassen. Veiligheidsmaatregelen moeten een vaste routine worden.

lees meer


Energiebedrijf Engie wil mestvergister realiseren op andere locatie in Rilland

Energiebedrijf Engie heeft een nieuwe locatie gevonden om bij Rilland een mestvergister te bouwen. Het bedrijf wil een terrein nabij de rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta benutten. Een punt van zorg is nog de logistieke bereikbaarheid. Dagelijks moeten er 100 vrachtwagens van en naar de installatie om mest- en co-producten aan te voeren en digestaat af te voeren. Om bij de nieuwe plek nabij de rioolwaterzuivering te komen, moet er 7 kilometer over polderwegen worden gereden.

lees meer


NVWA gaat extra controleren tijdens uitrijden mest

Vanaf zondag 16 februari mag weer drijfmest uitgereden worden op bouw- en grasland. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangekondigd de komende weken extra inspecties uit te gaan voeren om te controleren of de regels bij het uitrijden goed worden nageleefd. Bij overtredingen wordt proces-verbaal opgemaakt en dat kan leiden tot een korting op de betaling van subsidies uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

lees meer


Marktverwachting Fertilizers Europe meststoffengebruik 2019-2029

Fertilizers Europe, de Europese branchevereniging van de kunstmestindustrie, heeft haar jaarlijkse analyse van de markt voor meststoffen in de EU gepubliceerd.

lees meer


Bijeenkomst ESNI – 23 april 2020 in Brussel

ESNI, European Sustainable Nutrient Initiative, is een bundeling van EU-projecten die gericht zijn op het hergebruik van nutriënten, uit mest en uit andere bronnen. Op 23 april wordt een themadag georganiseerd waar deze projecten worden gepresenteerd.

lees meer


Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV) en de politie waarschuwen agrarisch ondernemers om hun mestsilo’s en –kelders in de gaten te houden. Dit zijn namelijk voor criminelen gewilde locaties om drugsafval zoals MDMA en Amfetamine te dumpen. "Het is niet bekend hoe vaak het voorkomt, maar voor ons gevoel komt het steeds vaker voor", zegt Paul van der Weiden van het CCV.

lees meer


Hoger droge stofgehalte in kalvergier bemoeilijkt verwerking bij Stichting Mestverwerking Gelderland

Het aandeel droge stof in kalvergier neemt toe en daardoor is de Stichting Mestverwerking Gelderland genoodzaakt om technische aanpassingen te doen om de kalvergier goed te kunnen blijven verwerken. De stichting verwerkt kalvergier op locaties in Ede, Stroe, Putten en Elspeet. In Ede en Stroe mag jaarlijks 210.000 ton worden verwerkt en in Putten en Elspeet 180.000 ton per jaar. In totaal is er capaciteit om 780.000 ton gier per jaar te verwerken en daarvan wordt op dit moment 700.000 ton benut.

lees meer


In Total Circulair Farmconcept staat snelle mestbewerking centraal

De provincie Noord-Brabant steunt de realisatie van het nieuwe stalsysteem Total Circulair Farmconcept bij 3 Brabantse varkenshouders. In het dit concept staat snelle mestbewerking centraal. De innovatie die ontwikkeld is door automatiseringsbedrijf Kamplan. De provincie verleent een subsidie van 4,4 miljoen euro op een totale investering van circa 7,8 miljoen euro.

lees meer


Vredo komt met nieuwe zodebemester Contractor

Machinefabrikant Vredo in Dodewaard heeft een nieuwe zodebemester voor loonwerkers ontwikkeld. Vredo bouwt dit jaar 6 prototypes van de Contractor. Volgend jaar volgen de eerste productiemodellen. Belangrijkste wijziging ten opzichte van zijn voorganger, de ZB3, is dat de elementen voortaan meesturen met het voertuig, doordat ze in torsieveren zijn opgehangen. Daarnaast is de Contractor een stuk lichter dan de ZB3. De 9 meter brede variant is met 2.660 kilo circa 500 kilo minder zwaar dan zijn even brede voorganger.

lees meer


'Pakkans bij mestfraude moet omhoog'

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet stelt dat de afschrikwekkendheid van een boete bij een overtreding van de Meststoffenwet mede wordt bepaald door de pakkans. Bij een pakkans van 22% of meer is volgens de commissie gemiddeld niet meer lonend om te frauderen bij de afzet van varkens- en rundveemest. In hoeverre de pakkans nu als op dit niet niveau ligt, kan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) niet zeggen. Wel moet de pakkans wat haar betreft omhoog. Dat meldt zij in een brief aan de Eerste Kamer in een reactie op vragen van de PvdA.

lees meer


'Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest'

In 2019 was het gebruik van stikstof uit kunstmest 10% lager dan in 2018. Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest. Als de daling van het gebruik van stikstof uit kunstmest jaarlijks circa 10% blijft bedragen dan zal er in 2030 geen kunstmest meer worden gebruikt in Nederland, stelt Herre Bartlema, voorzitter van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw.

lees meer


Omwonenden maken bezwaar tegen plan voor mestvergister bij Wijnjewoude

Meer dan zestig huishoudens spreken zich uit tegen de plannen voor de bouw van een mestvergister bij het Friese dorp Wijnjewoude. De vergister moet deel uit gaan maken van een energiepark dat gepland is op het terrein van een voormalige waterzuivering. In het plan is tevens een zonnepark voorzien. De omwonenden vrezen voor stankoverlast, geluidsoverlast en verkeersoverlast. De gemeente Opsterland, waar Wijnjewoude onder valt, heeft al wel een vergunning afgegeven voor het zonnepark in het energiepark, maar nog niet voor de mestvergister.

lees meer


Mestcertificering mogelijk in november van start

Verschillende organisaties in de mestketen werken samen aan het opzetten van een systeem van mestcertificering. Dit traject is gestart nadat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit partijen in de keten ter verantwoording heeft geroepen, vanwege terugkerende fraudegevallen in de mestketen. De ambitie is om in november van start te kunnen gaan.

lees meer


Plan voor ontwikkeling van inzet van struvietbatterij bij verwerking van mest komt in volgende fase

Drie Twentse melkveehouders werken samen aan de ontwikkeling van een struvietbatterij met het oog op de verwerking van mest. Een mestscheider scheidt de drijfmest in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie is rijk aan organische stof en gaat als meststof naar het land. De dunne fractie en het spuiwater van de luchtwasser komen terecht in een kristallisator. Met behulp van magnesiumzouten ontstaan hier struviet en een kalirijke kunstmestvervanger. Een verdamper kan struviet omzetten in ammoniak en magnesiumwaterstoffosfaat die weer teruggaan naar de kristallisator. Ammoniak doet vervolgens dienst als energiebron voor een brandstofcel die elektriciteit opwekt.

lees meer


Aandachtspunten bij aanschaf van een gebruikte mesttank

Voor bedrijven die een gebruikte mesttank willen kopen zijn een aantal zaken aan de machine op het oog al vrij goed te beoordelen, zoals de staat van de banden, de pomp, de remmen, de bedrading en het onderstel. Zo kan er een inschatting worden gemaakt of er al op korte termijn reparaties te verwachten zijn, waardoor een goedkoop aangeboden mesttank in de praktijk toch duur kan uitvallen.

lees meer


Eerste industriële mestvergasser van Stercore komt in Emmen

Het bedrijf Stercore mag in Emmen een industriële mestvergasser bouwen. De installatie is in staat 24.000 huishoudens van groen gas te voorzien. Stercore heeft in Emmen al een kantoor op het bedrijventerrein Emtec. Hier draait sinds bijna 3 maanden ook een proefinstallatie. Eerder heeft het bedrijf een optie genomen op grond net buiten het Emtec-terrein. Daar moet de industriële mestvergasser komen. De installatie heeft een omvang van 120 bij 80 meter en wordt 10 à 12 meter hoog. Stercore verwacht de eerste vergasser over circa 2 jaar in gebruik te kunnen nemen. Het bedrijf investeert in totaal circa 40 miljoen euro. In vol bedrijf is de mestvergasser goed voor 35 directe en 20 indirecte banen.

lees meer


Mestsilo in Didam gescheurd

Op een boerenerf in Didam is maandagmorgen 10 februari een grote hoeveelheid mest uit een mestzak weggestroomd. In de zak is een scheur ontstaan, vermoedelijk door de harde wind. De geknapte mestzak had een inhoud van 800.000 liter. Een klein deel van de uit de zak gelopen mest is in de nabijgelegen bermsloot van de A18 gestroomd. ook ligt er mest op het erf op de openbare weg.

lees meer


Drenthe in beroep uitspraak vergunningsplicht voor beweiden en bemesten

De provincie Drenthe gaat in beroep tegen uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland over de vergunningsplicht voor bemesten en beweiden. Drenthe heeft handhavingsverzoeken van MOB en Vereniging Leefmilieu over weidegang en bemesten afgewezen. De rechtbank heeft in procedures daarover MOB en de Vereniging Leefmilieu gelijk gegeven.

lees meer


Milieueffectrapportage noodzakelijk voor vergunningsaanvraag OOC in Oss

OOC Beheer moet voor de vergunningaanvraag voor een biovergassingsinstallatie en een mestverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Elzenburg in Oss een volledig milieueffectrapport opstellen. Dit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besloten op grond van het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage.

lees meer


Bloemlezing van Manuresource 2019

Eind november is de vierde editie van Manuresource georganiseerd. Meer dan 200 wetenschappers, beleidsmakers en andere specialisten uit 18 landen kwamen bij elkaar om de nieuwste kennis uit te wisselen op het thema mestverwaarding.

lees meer


Aanmeldperiode equivalente maatregelen

In het mestbeleid is ruimte voor de zogenaamde equivalente maatregelen. Hiermee krijgt een boer of tuinder onder voorwaarden extra ruimte om met stikstof te bemesten. De aanmeldperiode hiervan is ingegaan en duurt van 1 februari tot 1 juni 2020.

lees meer


Biologische sector wil af van gangbare mest

De biologisch landbouw streeft naar een gesloten kringloop met 100% biologische mest en biologisch strooisel. Dat streven komt met de groei van de biologische veehouderij steeds dichterbij. Door de mestvraag naar beneden te brengt, is 100% biologisch haalbaar.

lees meer


Meeste potentie in samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij

Om samenwerking in de landbouw te stimuleren zouden beleidsmakers moeten focussen op de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij, omdat hier meer potentie zit dan in samenwerking met de (glas)tuinbouw. Daarbij zou ingezet moeten worden op het aanwenden van dierlijke mest in de akkerbouw en krachtvoerproductie door akkerbouwers. Dat concludeert Sancia Vergunst, stagiaire bij LTO Noord regio West, die in januari haar onderzoek heeft afgerond waar de vraag: Hoe kan de samenwerking tussen veehouders, akkerbouwers en tuinders worden gestimuleerd om kringlopen te sluiten? centraal stond.

lees meer


Stijging stikstofoverschot landbouw in 2018 door droge zomer

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2018 ten opzichte 2017 met ongeveer 8% toegenomen tot 330 miljoen kilogram. Het grootste deel (241 miljoen kilogram) ging verloren naar de bodem, 13% meer dan in 2017. Het verlies van stikstof naar de lucht daalde met 5% naar 89 miljoen kilogram. Door de droge zomer vielen oogsten tegen en werd er minder stikstof opgenomen door gras en gewassen. De toename van het overschot vond plaats ondanks inkrimping van de veestapel. Dit blijkt uit de Mineralenbalans landbouw van het CBS.

lees meer


Belgische ABS naar Grondwettelijk Hof voor soepeler overgang naar MAP 6

Het Belgische Algemeen Boerensyndicaat start een gerechtelijke procedure bij het Grondwettelijk Hof voor een soepelere overgang van het Mestactieplan 5 naar het nieuwe Mestactieplan (MAP) 6. De laattijdige invoering van MAP 6 heeft 18% van de landbouwers voor een onmogelijke opgave gesteld en de overige 82% tot vaak irrationele ingrepen gedwongen. Dat gaat ten koste van de landbouw maar evengoed van de waterkwaliteit., aldus het ABS.

lees meer


Pilot Bedrijfseigen Stikstofnorm wordt in 2020 mogelijk uitgebreid

Waarschijnlijk komt er ruimte voor meer deelnemers aan de pilot Bedrijfseigen Stikstofnorm in 2020. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het aantal deelnemers gaat dan van 10 naar 50. Terwijl de focus tot dusver lag op de wetenschappelijke onderbouwing, is er dit jaar veel aandacht voor implementatie in de praktijk. De deelnemers worden geworven uit bedrijven die al met andere bedrijfseigen bemestingsnormen werken, uit deelnemers aan Koeien&Kansen en uit deelnemers van het regionale project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers.

lees meer


Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers

Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen als koper, zink en kwik in de meststoffen. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse producten aan deze voorwaarden.

lees meer


Brexit: handel ongewijzigd tot en met 31-12-2020

De afgelopen periode is regelmatig aangegeven dat het onduidelijk is wat de uiteindelijke consequenties zijn voor de exportcertificering op het moment van de Brexit. De huidige overeenkomst tussen de EU en het VK houdt in dat tot en met 31/12/2020 de handel kan worden gecontinueerd zonder grote aanpassingen.

lees meer


Eerste mestverwerkers met Fertigarant-certificering krijgen ontheffing voor verplichte bemonstering

Mestverwerkers met het Fertigarant-certificaat kregen donderdag 30 januari een ontheffing voor de verplichte bemonstering van iedere vracht mest. In plaats daarvan wordt hun vaste mest voortaan op basis van steekproeven bemonsterd en dat levert een aanzienlijke kostenbesparing op. De door Kiwa gecertificeerde bedrijven garanderen voorspelbare nutriëntengehaltes en dat maakt een verplichte bemonstering overbodig. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl heeft hiervoor een ontheffing afgegeven. Het Fertigant-certificaat kwam tot stand na 2 jaar samenwerken tussen LTO, Cumela Nederland, varkenshouder John van Paassen, Kiwa en de overheid.

lees meer


Ammoniakemissie bij uitrijden van mest blijkt 10% lager dan tot dusver werd aangenomen

Bij het uitrijden van mest op het veld stoot de landbouw 10% minder ammoniak uit dan tot dusver werd aangenomen. Dat blijkt uit nieuwe emissieberekeningen van Wageningen Universiteit & Research. De onderzoekers beoordeelden oude en recente ammoniakmetingen met een aangepaste rekenmethode. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Soil Use and Management.

lees meer


Uitscheiding van stikstof en fosfaat uit dierlijke mest in 2019 ruim onder plafond

De stikstofuitscheiding in dierlijke mest is in 2019 vergeleken met 2018 met 2,6% gedaald naar 490 miljoen kilogram. Dat is onder het stikstofplafond dat de Europese Unie voor de Nederlandse veestapel heeft vastgesteld. De fosfaatuitscheiding bedroeg 156 miljoen kilogram, 3,7% minder dan in 2018. De fosfaatuitscheiding ligt hiermee ook ruim onder het fosfaatplafond. De daling hangt vooral samen met de afname van het aantal runderen, varkens en kippen. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.

lees meer


Veel loonwerkers zijn nog niet klaar voor rijenbemesting op maisland

In 2021 is rijenbemesting in de teelt van mais op zandgrond verplicht. Een aantal loonwerkers past rijenbemesting al langere tijd toe, maar veel bedrijven zijn er nog niet op ingericht en zullen daar voor moeten investeren. Veenhuis Machines levert al bemesters waarmee aan de regels voor 2021 voldaan kan worden, maar de fabrikant stelt vast dat de bedrijven die momenteel in bemesters investeren niet per se een machine kopen die ook makkelijk als rijenbemester is in te zetten. Ook Dupont en Evers hebben die ervaring.

lees meer


Tarieven voor SDE+ voor biogas en groen gas in 2020 bijgesteld

De SDE+ tarieven voor 2020 zijn voor biogas voor de verschillende categorieën met enkele centen per kuub omlaag gegaan. Een uitzondering vormt de productie van groen gas. Dit tarief is voor grootschalige productie met 2 cent per m3 verhoogd en voor kleinschalige productie met 1 cent gestegen per m3. De wijzigingen in tarieven zijn gebaseerd op berekeningen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

lees meer


'Veehouder die stikstofstripper benut heeft ammoniakemissie vaal al redelijk onder controle'

Nico Ogink, onderzoeker van Wageningen Livestock Research, ziet in zoeken naar mogelijkheden om de emissie van stikstof in de veehouderij terug te dringen ook mogelijkheden in het het verwerken van de mest. Wel merkt hij er bij op dat het alleen werkt binnen een gesloten systeem waarin de veehouder de uitstoot van ammoniak al redelijk onder controle heeft. Ogink doelt op mestvergisting in combinatie met het gebruik van een stikstofstripper. De opgeslagen mest wordt eerst gefermenteerd waarna een luchtwasser de stikstof uit het ammoniak haalt dat vervluchtigt uit het digestaat.

lees meer


Man in Borculo overlijdt na val in de mestput

In Borculo is op dinsdag 21 januari een man in een mestkelder gevallen. Het ging hier om de eigenaar van het bedrijf. De brandweer haalde hem eruit, maar het slachtoffer was niet meer te redden. De politie kan geen uitspraken doen over de oorzaak van het ongeval. De Inspectie SZW zal verder onderzoek doen naar de toedracht.

lees meer


'Aanpak stikstofprobleem betekent veel beter benutten van dierlijke mest'

"We moeten dierlijke mest veel beter benutten als we echt iets willen doen aan het stikstofprobleem. En misschien moet de overheid dat in de toekomst maar stimuleren, bijvoorbeeld via heffingen op kunstmeststoffen. Ook moet de mestketen veel beter functioneren en dat vraagt om bewerking van verse mest. Daarvoor zijn slimme processen nodig, kennis van zaken, van chemie en van technologie. Maar het vraagt zeker ook om partijen die zich bewust en constructief opstellen." Dat stelt Johan Raap, lector Biobased energy aan de Avans Hogeschool in Breda.

lees meer


Masterclass monovergisting in Friesland

Provincie Friesland organiseert met enkele partners een masterclass monovergisting. Deze telt vijf bijeenkomsten en is gericht op melkveehouders die overwegen daarin te investeren. De aftrap is op 26 februari op Dairy Campus in Leeuwarden. De eerste sessie is kosteloos te bezoeken. De overige sessies kunnen los van elkaar gevolgd worden en kosten 50 euro per sessie. Deelname aan de afsluitende excursie kost 100 euro.

lees meer


'Kunstmestvervanger van Groot Zevert kan qua prijs ook concurreren met kunstmest'

De kostprijs van de Groene Weide-kunstmestvervangers die Groot Zevert Vergisting levert ligt 5% lager dan die van Entec-meststoffen. Dat stelde manager Arjan Prinsen van het bedrijf uit Beltrum tijdens een bijeenkomst over mestverwerking in het Friese Koudum. Groot Zevert zette het product dat ontstaat bij de grootschalige verwerking van varkensdrijfmest vorig jaar af bij 70 melkveehouders. Het aantal afnemers wordt in 2020 uitgebreid naar 140. Deze krijgen de dunne kunstmestvervanger emissiearm uitgereden in hun grasland.

lees meer


Export verwerkte pluimveemest naar Peru mogelijk

Door samenwerking tussen het bedrijfsleven, NVWA, de landbouwraad in Peru en NCM hebben we bindende afspraken kunnen maken voor export van verwerkte pluimveemest naar Peru.

lees meer


Liander verandert gasleidingnet om biogas van boeren in Zeewolde toe te laten

Het aanbod van biogas in Zeewolde is zo groot dat netwerkbeheerder Liander een hogedrukpompstation gaat bouwen om het groene gas op het landelijke aardgasnetwerk te kunnen ‘wegzetten’. Akkerbouwer Arie van der Knijff (63) zal zijn overtollige biogas daarmee leveren aan huishoudens in zijn woonplaats.

lees meer


'Groen gas verdient een gelijk speelveld'

Martien Visser is lector energietransitie & netintegratie aan de Hanzehogeschool in Groningen en Manager Corporate Strategy bij Gasunie. Hij is klip en klaar over de rol van groen gas: transport, distributie en opslag ervan zijn vele malen goedkoper dan van elektriciteit of warmte: "Groen gas in Nederland wordt op allerlei manieren gediscrimineerd". Een bijdrage op energiepodium.nl

lees meer


Jumpstart verwacht 20 nieuwe vergisters in 2020

Het aantal mestvergisters van de coöperatie Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar circa 30. Er wordt momenteel aan 11 installaties gebouwd en die komen nog voor juli in bedrijf. Dat zijn redelijk grote vergisters die elk de mest van minimaal 400 koeien gaan verwerken. Later in het jaar zullen er nog 10 of 11 installaties opgeleverd worden. Deze komen op bedrijven met 180 tot 350 koeien.

lees meer


Twee mannen in Oostrum om het leven gekomen in mestput

In het Limburgse Oostrum zijn vrijdagmiddag 24 januari de stoffelijke overschotten van 2 mannen gevonden in een mestput. Het tweetal werd vermist waarna de brandweer werd gealarmeerd en er een zoektocht werd gestart. De brandweer vond de twee slachtoffers in de mestput van het bedrijf. De hulp kwam uiteindelijk te laat. De mannen waren aan het werk bij de mestopslag. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk, maar het vermoeden bestaat dat ze bedwelmd zijn geraakt door mestgassen.

lees meer


Rika Greenpark heeft 120.000 ton mest gecontracteerd voor verwerking in Wijster

Het Groningse bedrijf Rika Greenpark wil een covergister bouwen in het Drentse Wijster. Daar wil het bedrijf jaarlijks 140.000 ton pluimvee- en varkensmest te verwerken in combinatie met groenafval. Er is daarvan al 120.000 ton gecontracteerd. Rika Greenpark hoopt op korte termijn met de bouw te kunnen starten, maar kan nog niet tot overeenstemming komen met de provincie Drenthe over de voorwaarden in de omgevingsvergunning. De bestuursrechter doet naar verwachting eind februari uitspraak.

lees meer


Directeur Meststoffen Nederland pleit voor gecombineerde toepassing kunstmest en dierlijke mest

Reinier Gerrits, directeur van de brancheorganisatie Meststoffen Nederland, vindt dat de discussie over stikstof gebaat is bij minder emotie en meer systeemkennis. Hij vindt dat organische mest en kunstmest te veel tegenover elkaar worden gezet. "Laten we werken aan het herstel van de juiste verbinding van organische en kunstmest om binnen de steeds scherpere milieunormen maximaal rendement te behalen", schrijft hij in een opiniestuk in Nieuwe Oogst.

lees meer


Vlaamse Mestbank wordt strenger bij afwijkende mestsamenstellingen

In Vlaanderen blijken eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven. Dat heeft de Vlaamse Mestbank vastgesteld. Voor afnemers van mest is het erg belangrijk om te weten hoeveel nutriënten meststoffen bevatten omdat ze die informatie bij de bemesting gebruiken. Daarom zal de Mestbank strenger optreden bij grote afwijkingen tussen de doorgegeven waarden en de waarden die ze zelf meet.

lees meer


Onderzoek naar effect van frequent mixen van mest op emissies

De eerste meetperiode in de praktijkstal op Dairy Campus in het kader van het project ‘Effect van het frequent mixen van mest op emissies’ is afgesloten. Met deze metingen proberen onderzoekers inzicht te krijgen in het effect van frequent mixen van mest op de emissies van methaan, lachgas, koolstofdioxide en ammoniak uit een melkveestal.

lees meer


Bouw van een biogasinstallatie in Cothen gaat van start

Vrijdag 17 januari is het officiële startsein gegeven voor de bouw van een biogasinstallatie in Cothen. Acht samenwerkende boeren uit de Kromme Rijnstreek gaan de installatie realiseren. Ze gaan met het vergisten van mest en speciale soorten voedingsafval uit de regio biogas produceren dat vervolgens wordt opgewerkt tot groen gas dat wordt geleverd aan het lokale gasnet. Zonnepanelen leveren een deel van de nodige elektriciteit voor de installatie.