Brabant Bemest Beter (BBB)

Mest duurzaam verwerken Ć©n aanwenden
Naam project: Brabant Bemest Beter
Korte beschrijving: in een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu, speelt de verwerking en verwaarding van dierlijke mest een cruciale rol. Alleen op die manier is de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire akkerbouw en veehouderij te realiseren. Uniek binnen dit programma is de focus op bemesting als verbinding tussen enerzijds de productie van meststoffen uit dierlijke mest en anderzijds de teelt van gewassen waarvoor deze meststoffen essentieel zijn. Meststoffen worden vaak nog teveel benaderd als afvalprobleem en te weinig als nuttige en zelfs essentiële producten voor gewasgroei, die bovendien bijdragen aan uitdagingen op het gebied van kringlopen, klimaatimpact, bodem- en waterkwaliteit en verdiencapaciteit van de agrarische sector. 
Doorlooptijd: onbekend
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Brabant Bemest Beter.
Brabant Bemest Beter (BBB)
Publicatie: 26-05-2020