Nitroman: uitnodiging voor de klankbordgroep

Nitroman is een samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen, om nutri├źnten uit dunne fracties van mest beter in de praktijk toe te kunnen passen. Ge├»nteresseerden kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep.

NITROMAN

In beide landen is er sprake van een overschot aan dierlijke mest. Tegelijkertijd worden er grote hoeveelheden minerale kunstmeststoffen aangevoerd om de gewassen te laten groeien.

Het Interreg project ‘NITROMAN’ gaat in de Vlaams - Zuid-Nederlandse grensregio nader onderzoeken hoe minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare dierlijke mest, en hoe deze het beste kunnen worden benut in de land- en tuinbouw; het spitst zich toe op de verwerking en het gebruik van vloeibare fracties van varkens- en rundveemest.

Via twee innovatieve technieken uit deze vloeibare mestfractie zijn aanzienlijke hoeveelheden stikstof en kalium te winnen. Deze stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. Dit sluit nauw aan bij het streven van de landelijke en Europese overheid om meer herwinbare meststoffen te gebruiken.

Bij een aantal veehouderijbedrijven verspreid over de grensregio zullen test-/demonstratie-installaties worden gebouwd. Onder anderen op proef- en praktijkpercelen worden de meststoffen gedemonstreerd. Ook wordt onderzoek verricht naar de werkzaamheid en milieueffecten. Een rekentool wordt ontwikkeld om op bedrijfsniveau te bepalen in hoeverre er een economisch voordeel is.

De verzamelde kennis zal breed verspreid worden naar de agrarische sector en daarbuiten. Dit gebeurt onder anderen via diverse bijeenkomsten en velddemonstraties. Op de website van NCM zal een pagina worden ingericht waar alle informatie wordt gebundeld. Ook op Facebook is NITROMAN te bezoeken.

Klankbordgroep

Nitroman voorziet ook in een klankbordgroep. Enkele keren per jaar (gedurende de periode 2020-2022) zal deze bij elkaar komen. Hierdoor kan men het project intensiever volgen, maar de activiteiten ook mee begeleiden, waardoor het voor u meer waarde krijgt.

Tot de klankbordgroep kunnen alle geïnteresseerden uit de doelgroep toetreden. De doelgroep bestaat uit mensen uit het bedrijfsleven, van overheden of van kennisinstellingen, zoals:

  • Landbouwers, tuinders, veehouders
  • Mestverwerkers en andere bedrijven uit de sector
  • Leveranciers van technologie voor de sector
  • Deskundigen van de toeleverende of verwerkende industrie (voer, meststoffenleveranciers, zuivel, vlees)
  • Medewerkers van overheden (provincie, waterschappen, rijksoverheid e.d.)
  • Deskundigen van adviesbureaus, onderzoek of onderwijs.

Twee constructeurs van technologie zijn direct partner van het project. Andere bedrijven zijn echter van harte welkom, en zullen ook actief worden ondersteund in bijvoorbeeld de ontwikkeling van technieken of het beoordelen van eindproducten uit de mestverwerking.

Er wordt uiteraard geen confidentiële bedrijfsinformatie uitgewisseld tijdens de vergaderingen.

U kunt zich registreren via dit formulier.

 

INTERREG NL-VL

Nitroman is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: https://www.grensregio.eu/projecten/nitroman.

 

Nitroman: uitnodiging voor de klankbordgroep
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 10-01-2020