Nitroman van start

Op 1 december is een Vlaams-Nederlands Interreg-project van start gegaan: Nitroman. In dit project, waar NCM een van de partners van is, willen we onderzoeken hoe dunne fracties uit drijfmest verder kunnen worden verbeterd en afgezet. Hiermee willen we bijdragen aan betere teelten, aan kostenverlaging in de keten, aan het sluiten van de regionale kringlopen en aan lagere verliezen naar het milieu.

Het project loopt tot eind 2022, en bestaat uit een aantal werkplannen:

  1. Informatievoorziening voor melkveehouders, akkerbouwers en tuinders, via velddemonstraties, publicaties, studiedagen, e.d.
  2. Analyse van de landbouwkundige eigenschappen, economische waarde en kosten, en de milieu-impact van de meststoffen. Hiervoor wordt o.a. een rekentool ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestverwerking haalbaar is, en zo ja, welke techniek hen het meeste voordeel biedt.
  3. Ondersteunen van producenten in de (regionale) afzet van de mineralenconcentraten, ammoniumzouten e.d.
  4. Informeren en aanbevelingen aan beleidsmakers betreffende kansen en knelpunten.
  5. Ondersteunen van mestverwerkers en leveranciers van technieken, in het bijzonder membraantechnieken en stripping-scrubbing, in het verbeteren van de eindproducten, het oplossen van praktische knelpunten in de verwerking, en het verlagen van kosten. Onderdeel hiervan is een aantal pilot-installaties die verspreid over het gebied worden geplaatst.

 

Directe partners in het project zijn:

 

Nitroman is een samenwerking tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland. Het zal financieel worden gesteund vanuit het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een programma dat grensoverschrijdende samenwerking bevorderd, vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer informatie vindt u via grensregio.eu.

Op de website van NCM zullen we u steeds informeren over de activiteiten, resultaten en voortgang van het project.

Indien u interesse heeft om te participeren in Nitroman, dan kunt u zich bij NCM melden. Hieronder valt ook de mogelijkheid is om lid te worden van de klankbordgroep die zal worden ingesteld, en een à twee keer per jaar bij elkaar zal komen om te mee te denken in de activiteiten en anderszins.

Nitroman van start
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 03-12-2019