Uitnodiging NCM-symposium 18 januari

Op donderdag 18 januari 2024 organiseert NCM een symposium/netwerkbijeenkomst in Zwolle. Dit doen we in samenwerking met de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’. Wij nodigen u hiervoor van harte uit!

De ochtend wordt door NCM verzorgd en de middag door de zandprovincies (met het Innovatie Netwerk Landbouw). Tijdens de dag wordt u bijgepraat door deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. Bovendien is er ruim de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten!
U kunt aan één of aan beide programma’s deelnemen. De locatie is theater Buitensoos in Zwolle, dit is op loopafstand van het station maar ook met de auto goed te bereiken.


Programma symposium NCM 

Inloop vanaf 9.00 uur

10.00 uur Welkom door Jan Roefs van NCM

10.10 – 10.20 uur ‘Landelijke rapportage en inventarisatie export en verwerking dierlijke mest 2023’.
Rembert van Noort van NCM geeft een korte toelichting over de mestverwerking en de mestbalans in Nederland.

10.20 – 10.40 uur PPS Betere Stal, Betere Mest, Betere Oogst (BSMO)
Daniël de Jong van Wageningen Research praat u bij over dit onderzoeksproject waarin meststromen en optimale ‘mestroutes van stal tot land’ worden gezocht, uitgaande van nieuwe (brongerichte) stalsystemen in de melkvee-, varkens- en kalverhouderij.

10.40 – 11.00 uur 'Mono-mestvergisting : Klaar voor de grote uitrol!?'
Door Hans van den Boom van Rabobank

11.00 – 11.20 uur Bemest op z’n Best. Bemest op z’n Best heeft als achterliggend doel om de ammoniakemissie tijdens het aanwenden op het land te halveren. Hiervoor ondersteunt het bedrijven met de verdere ontwikkeling van hun innovaties, door deze te toetsen en via hulp bij de introductie in de markt.
Presentatie door programmaleider Koos Verloop van Wageningen Research

11.20 – 11.50 uur Bijpraten over het mestbeleid, het regieorgaan en andere ontwikkelingen in Den Haag.
Door Floris Wolf, manager team mest van het ministerie van LNV.

11.50 – 12.00 uur Afsluiting ochtendprogramma12.00 – 13.30 uur LunchProgramma Versnellingsaanpak Mest, Stallen en Emissies Zandprovincies   
Na de gezamenlijke lunch is het middagprogramma van de ‘Versnellingsaanpak Mest, Stallen en Emissies Zandprovincies’. Deze provincies werken met elkaar en met de veehouderijsectoren samen, en het beoogt de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij te versnellen met focus op de ‘blijvende boer’.

Het programma is nog in concept:

13.30 – 13.40 uur Opening
met welkomstwoord door de verantwoordelijke gedeputeerde van provincie Overijssel

13.40 - 13.45 uur Korte update over het Innovatie-Netwerk-Landbouw,
door Xander Pieterse van FME

13.45 – 14.00 uur Bijpraten over de Versnellingsaanpak Mest, stallen en emissies zandprovincies.
door Paul Bleumink, programmamanager

14.00 - 14.10 uur Toelichting over de start van het LNV-regieorgaan ‘Versnellen innovatie emissiereductie duurzame veehouderij’

14.10 – 14.20 uur Reactie vanuit de veehouderijsector op de versnellingsaanpak van de zandprovincies en het LNV-regieorgaan

14.20 – 14.30 uur In gesprek over deze aanpak in relatie tot andere processen zoals de gebiedsgerichte plannen (NPLG)

14.30 – 14.45 uur Pauze

14.45 – 15.45 uur Parallelle sessies aan de hand van zeven thematische tafels:

  1. Sensoren en datasystemen, als basis voor vergunningverlening op basis van doelvoorschriften (technisch);
  2. Integrale aanpak monovergisting en mestverwaarding;
  3. Stoffenbalansen met kengetallen en meetwaarden in de veehouderij;
  4. Bemesten in Balans, naar een doelgericht mestbeleid (nitraat);
  5. Juridische borging van innovaties;
  6. Uitdagingen en kansen t.a.v. pionieren met pilots op het boerenerf;
  7. Financiering en nieuwe of aanvullende verdienmodellen.


15.45 – 16.30 uur Plenaire afsluiting met een panelgesprek


Aanmelden
Locatie: Theater Buitensoos, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle.
Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht.
Graag tot dan!

 

 

 

 

Uitnodiging NCM-symposium 18 januari
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 29-11-2023