Bemest op z'n best

Bemest op z’n Best is een innovatieprogramma om de ammoniakemissie bij het aanwenden van de mest op het land te verlagen. Hierbij ligt de focus op (technische) innovaties en het verbeteren van de werkwijze bij toediening van mest. Ideeën daarvoor worden opgehaald uit de praktijk en samen met de belanghebbenden in de praktijk getoetst.
Het programma heeft twee hoofddoelstellingen.
  1. Het halveren van de ammoniakemissie bij de mestaanwending op het land, door innovatieve technieken te ontwikkelen. Extra nadruk zal liggen bij de melkveehouderij, omdat het grootste deel van de ammoniakemissie vanuit deze sector plaatsvindt.
  2. Het verkrijgen van een breed draagvlak van nieuwe technieken en daarmee een hoge implementatiegraad.
Het programma gaat uit van co-creatie. In verschillende rondes worden ondernemers en anderen uitgenodigd om mee te denken en innovaties in te dienen. De ingediende ideeën worden gescreend op diverse aspecten zoals het te verwachten effect ten aanzien van ammoniakemissie, de haalbaarheid en verwachte neveneffecten.

Innovaties die door de eerste selectie komen worden in samenwerking met de specialisten uit het programma verder onderzocht en eventueel verder ontwikkeld. Hierbij vraagt men een substantiële inbreng van de indiener. Ideeën worden geanonimiseerd (genummerd). Dit doet men om een objectieve beoordeling door de beoordelingsteams mogelijk te maken. Gevoelige informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Doorlooptijd: 2021 - 2024
Financier: Ministerie LNV
Europees/nationaal/regionaal: landelijk project
Projectpartners: Uitvoering en coördinatie door Wageningen University & Research, in werkgroepen samenwerking met organisaties als RIVM, Delphy, NMI Agro, Louis Bolk Instituut, TNO, en met specialisten uit het bedrijfsleven
Contactpersoon: Marieke Rinsema (Wageningen University & Research), innovatiemestaanwending@wur.nl
Websites:
www.bemestopznbest.nl 
Innovatieprogramma mestaanwending (projectwebsite Wageningen University & Research)
Bemest op z'n best
Auteur: Jan Roefs
Bron: Wageningen University & Research
Publicatie: 24-02-2022