De mest-app, een hulpje voor het optimaal inzetten van mest

Hoe kun je de waarde van verschillende organische mestproducten waarderen? Hier is een speciale app voor in ontwikkeling. Het is een resultaat van het project 'Sturen op mestkwaliteit' van Wageningen UR en Eurofins.
De keuze van de soort organische mest heeft invloed op diverse bedrijfsaspecten zoals bemestingskosten, organische stofaanvoer en emissies (ammoniak en broeikasgassen). Een eenvoudige tool om dit in beeld te brengen helpt bij de keuze welke mestsoort het beste past op een bedrijf gegeven de gewas- en bodembehoefte. Onderzoekers van Wageningen UR hebben hiervoor rekenregels ontwikkeld, Eurofins gaat hiervoor een app maken.

Wat kan de app?
Met deze app kan op basis van de mestsamenstelling de bemestende waarde berekend worden. Naast de stikstof, fosfaat en kali wordt ook de aanvoer van zwavel, magnesium, een aantal sporenelementen en de aanvoer van effectieve organische stof berekend. Dat laatste gebeurt op basis van de huidige kengetallen zoals weergegeven in het ‘Handboek Bodem en Bemesting’. In het project ('Sturen op mestkwaliteit') wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden van een snelle meting van afbreekbaarheid van de organische stof. Indien dit een werkbaar systeem oplevert, zal de app hierop worden aangepast, zodat bijvoorbeeld kan worden gewerkt met een partij-specifieke EOS-gehalte

Tevens zijn de bemestingskosten in kaart gebracht. Hierbij gaat het om de besparing op kunstmestkosten en kosten die samenhangen met de organische mest zoals de prijs en de toedieningskosten. Indien gewenst kan er ook een financiële waarde aan de organische stof worden toegekend.

Zowel landbouw als milieu
Naast de landbouwkundige aspecten worden ook de ammoniakemissie bij toediening en de broeikasgasemissies die samenhangen met de bemesting berekend. De ammoniakemissie is berekend op basis van de hoeveelheid aangevoerde NH3-N in de mest en de toedieningstechniek. Bij de broeikasgasemissies gaat het om zowel de directe emissies van CO2 via brandstofverbruik en lachgasemissies als de indirecte emissies als gevolg van kunstmestproductie.

De app kan zowel op gewas- als bedrijfsniveau ingezet worden. De app biedt echter niet de mogelijkheid om de bouwplansamenstelling, opbrengsten e.d. te kunnen invoeren. Dit betekent dat voor toepassing op bedrijfsniveau de gebruiker zelf gegevens zal moeten invoeren zoals bijvoorbeeld de kalibehoefte van het bouwplan.Waar is de app te vinden?
De app is op dit moment nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. De app wordt aangeboden via de website van Eurofins en is voor iedereen te gebruiken. Echter, een deel achter een ‘klantpoort’ beschikbaar komen, voor de meer geavanceerdere toepassingen.
De mest-app, een hulpje voor het optimaal inzetten van mest
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 08-01-2021