Sturen op mestkwaliteit

Naam project: Sturen op mestkwaliteit

Korte beschrijving:
Mest is een belangrijk onderdeel in de samenwerking tussen akkerbouw en (melk)veehouderij. Het is een belangrijke factor in de teelt en het bodembeheer op akkerbouw- en veehouderijbedrijven. Door mestbewerking komen er steeds meer mestsoorten en –producten beschikbaar, soms met grote verschillen in samenstelling. Voor gebruikers van mest is het van belang om uit dit grote aanbod de juiste keuzes te maken gericht op een gezonde en productieve bodem.

In dit project wordt gewerkt aan:
  • Het inventariseren van gebruiksdoelen en gebruikscriteria/randvoorwaarden bij het gebruik van organische mest;
  • Het vaststellen van de afbraaksnelheid van verschillende mestsoorten en de mogelijkheden om dit met een snelle analysemethode te bepalen;
  • Opstellen van een functioneel ontwerp voor een tool om mestkwaliteit te kwantificeren;
  • Scenariostudie naar het nut van mestbewerking op melkveebedrijven.
Doorlooptijd: 1-1-2017 t/m 30-4-2020
Budget: niet bekend
Website: https://www.zuivelnlprojecten.nl/nl/zuivelnl-projecten/Show/Sturen-op-mestkwaliteit-1.htm 
Sturen op mestkwaliteit
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 08-01-2021