Spuiwater als meststof

Spuiwater van een luchtwasser mag men in sommige situaties als meststof verhandelen en gebruiken. Er gelden verschillende regels.

Het gebruik van luchtwassystemen vermindert de uitstoot van fijnstof, ammoniak en geur in de (intensieve) veehouderij. De reststoffen die ontstaan bij het gebruik van een luchtwasser kunnen nog wel schadelijk zijn voor het milieu, maar dat hoeft niet. Spuiwater is een afvalstof die in sommige gevallen als meststof wordt gebruikt. In het mestbeleid zijn normen vastgesteld voor het gebruik van meststoffen. Die gelden ook spuiwater als meststof.

Toegestane soorten spuiwater (bijlage Aa)
Spuiwater dat staat beschreven in Bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet mag men gebruiken als meststof.

Ammoniumsulfaathoudend spuiwater van chemische luchtwassers van composteerhallen
Dit spuiwater (Bijlage Aa, onderdeel I,9) is de reststof die vrijkomt bij de chemische reiniging van lucht uit een bedrijfshal waar (gecomposteerd) zuiveringsslib met houtsnippers wordt gecomposteerd. Dit composteren moet gebeuren door het wassen met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur die bestaat uit een pH-neutrale oplossing van ammoniumsulfaat in water.

Ammoniumsulfaathoudend spuiwater van chemische luchtwassers van mestkorrelinstallaties voor pluimveemest
Dit spuiwater (Bijlage Aa, onderdeel I,22) is de reststof die vrijkomt bij de chemische reiniging van lucht uit een bedrijfshal met tunnels waarin pluimveemest wordt gecomposteerd, gedroogd en gepelleteerd. Dit gebeurt door het wassen met een verdunde waterige oplossing van zwavelzuur die bestaat uit een zure oplossing van ammoniumsulfaat in water.

Spuiwater uit chemische luchtwassers en spuiwater van biologische luchtwassers en luchtwassers met een waterwasstap
Dit spuiwater (respectievelijk Bijlage Aan, onderdeel II, 1 en Bijlage Aa, onderdeel II, 2 en 3) is reststof die vrijkomt bij de reiniging van stallucht van veehouderijbedrijven. Spuiwater afkomstig uit een gecombineerde luchtwasser valt ook onder de ontheffing. Dit geldt als de luchtwasser minimaal 2 van de hierboven genoemde omschrijvingen bevat en dat elke wasstap afzonderlijk is op te vangen.

Spuiwater verhandelen, vervoeren en gebruiken
Spuiwater valt onder overige (anorganische) meststoffen. Wie spuiwater wil verhandelen of vervoeren moet voldoen aan de eisen die gelden voor overige anorganische meststoffen. Meer informatie vindt u op de pagina Handel en vervoer overige meststoffen. Als u spuiwater als meststof gebruikt, gelden de regels voor het gebruik van stikstofkunstmest.

Spuiwater en dierlijke mest
Spuiwater uit een chemische en een biologische luchtwasser mag u nooit mengen met dierlijke mest of in de mestkelder lozen. Als u spuiwater uit een chemische luchtwasser mengt met dierlijke mest, dan komt het gas diwaterstofsulfide vrij. Dit gas is giftig. Ook kan ijzersulfaat ontstaan. In de bodem wordt dit omgezet in zwavelzuur. Zwavelzuur is al snel schadelijk voor de bodem en het gewas.

 

Meer informatie over regelgeving bij luchtwassers vindt u op deze pagina bij Infomil.

Spuiwater als meststof
Bron: RVO
Publicatie: 30-10-2019