Nederlandse ambassade in Polen start project voor bodemverbetering met Nederlandse organische meststoffen

De Nederlandse Ambassade in Polen heeft een 1-jarig project gelanceerd dat als doel heeft de bodemkwaliteit in Polen te verbeteren middels het gebruik van (meststoffen en bodemverbeteraars gemaakt van) organische mest en doe het toepassen van precisielandbouwtechnologieën. Het doel is dat het 1-jarige project wordt gevolgd door een 3-jarige publiek-private samenwerking (P.I.B.) tussen de Nederlandse overheid, bedrijven die actief (willen) zijn in Polen en eventueel Nederlandse kennisinstellingen. Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NCM. Het project werd aangekondigd op de Circular Agriculture Day op 10 oktober in Warschau.

Bodems vormen de basis voor een duurzame landbouwproductie. In Polen wordt maar liefst 14 miljoen hectare grond gebruikt voor de landbouw. Dit betreft voornamelijk zandgronden, en worden gekenmerkt door een beperkte beschikbaarheid van organische stof en voedingsstoffen. Tijdens de bijeenkomst gaf dr. ir. Grzegorz Siebielec van het Poolse IUNG (Institute of Soil Science and Plant Cultivation) aan dat 47% van de bodems arm tot zeer arm is aan kalium. De helft van de bodems zijn arm tot zeer arm aan fosfaat. Balansen van organische stof en nutriënten zijn veelal negatief, en daarmee vindt er langzaam maar zeker een verdere verslechtering van deze percelen plaats. Herstel van deze bodems is nodig voor behoud van een goede landbouwproductie, maar ook om de grond weerbaarder te maken tegen bodemziektes, tegen extreme weersomstandigheden en om verliezen van water en nutriënten te beperken. Organische meststoffen en meer kennis over de bodem (o.a. analyses) zijn hierbij belangrijke middelen.

Voor het project zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Een aantal regionale seminars in het westen van Polen om beter zicht te hebben op het behoefte aan kennis bij Poolse boeren, adviseurs en wetenschappers.
  • Contact leggen en samenwerking aangaan met Poolse partners voor het ontwikkelen van een kennismodule.
  • Ontwikkelen van een kennismodule.
  • Een missie vanuit Polen naar Nederland voor praktische kennis en om contact te leggen met o.a. Nederlandse leveranciers van organische meststoffen.

 

Vervolg

De bedoeling is dat na dit eerste project, dat loopt tot september 2020, er een vervolgproject wordt gestart middels een publiek-privaat consortium, een zogenaamde PIB (Partners for International Business). Een PIB is een 3-jarig project waarin de Nederlandse overheid, kennisinstellingen en bedrijven hun krachten bundelen met hun activiteiten op een buitenlandse markt.
Hierbij nodigen we geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen uit om contact met ons op te nemen. Er is een toenemende interesse en vraag naar Nederlandse duurzame technologieën in Polen

Het project wordt uitgevoerd door de Nederlandse ambassade in Warschau in nauwe samenwerking met het NCM en met een Poolse liaison, mevrouw Sylwia Mikołajczak. 


Door de verschralende bodems te herstellen met organische meststoffen uit Nederland wordt een bijdrage geleverd aan een circulaire landbouw. Hiermee wordt praktisch invulling gegeven aan het realiseren van de visie op kringlooplandbouw van het ministerie van LNV. Zij heeft in deze visie de bodem benoemd als een van de allesbepalende componenten voor een duurzame landbouw met minimale verliezen.

Het persbericht van de Nederlandse ambassade in Polen vindt u via deze link.

Nederlandse ambassade in Polen start project voor bodemverbetering met Nederlandse organische meststoffen
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 11-10-2019