Kennisgevingsnota voor Plan-MER-procedure voor zevende Vlaamse Mestactieplan

Tot en met 2 september is het in Vlaanderen mogelijk om zienswijzen in te dienen op de kennisgevingsnota van de plan-MER-procedure voor het zevende Vlaamse Mestactieplan MAP7. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage lag, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse Regering en een aantal landbouworganisaties. 

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen, bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan voor. Het plan MAP7 wordt opgesteld in overeenstemming met de Nitraatrichtlijn en heeft tot doel de nutriëntenverliezen uit de land- en tuinbouwsector te verminderen. Op die manier wil Vlaanderen de waterkwaliteit verbeteren en in lijn brengen met de Europese doelstellingen, vastgelegd in de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn.


Om de mogelijke effecten van MAP7 op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een milieueffectrapport opgemaakt. In de kennisgevingsnota die daaraan voorafgaat, staat onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel hoe de milieueffecten in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden. De kennisgevingsnota die al eerder ter inzage lag, is aangepast op basis van het landbouwakkoord dat in februari 2024 werd gesloten tussen de Vlaamse Regering en een aantal landbouworganisaties. 


Het is van 5 juli tot en met 2 september 2024 de kennisgevingsnota in te kijken en daar op te reageren.

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, 05/07/2024
Publicatie: 09-07-2024