Zienswijze van LTO, POV, NAJK en NMV op toelating van Renure-meststoffen

LTO, POV, NAJK en NMV zijn blijk met het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van Renure-meststoffen. De meststoffen bieden een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor kunstmest. De landbouworganisaties zien nog wel een aantal aandachtspunten en daarom hebben ze een zienswijze op het voorstel ingediend.

De landbouworganisaties zijn blij dat de Europese Commissie bij de toelating de criteria van het Joint Research Centre voor Renure-meststoffen erkent en toepast. In hun zienswijze roepen ze wel op tot enkele aanpassingen in het voorstel:


De organisaties vinden dat Renure-meststoffen techniek-neutraal moeten zijn en dat de beperkingen via techniek-productcombinaties in het voorstel geschrapt moeten worden. Ook vinden ze de pathogenen-eis overbodig, omdat Renure-meststoffen voor lokale toepassing zijn bedoeld.


Daarnaast roepen de organisaties op om af te zien van een aparte gebruiksnorm voor Renure-meststoffen van maximaal 100 kilo stikstof per hectare. Het risico op nitraatuitspoeling is volgens hen niet hoger dan bij kunstmest en een extra gebruiksnorm maakt het gebruik onnodig complex.


LTO, POV, NAJK en NMV bepleiten daarnaast het schrappen van de paragraaf over dieraantallen en mestproductie. Het causale verband dat hier wordt gelegd is volgens hen niet juist. Bovendien bestaat hier op niveau van lidstaten al regulatie voor.


Verder vinden de vier organisaties dat er geen aanvullende voorzorgsmaatregelen rond het gebruik van de meststoffen genomen hoeven te worden in en rond Natura 2000- gebieden en in nabijheid van drinkwaterwinningen. Het risico op uitspoeling van kunstmest en Renure-meststoffen verschilt niet van elkaar.


Meer informatie is te vinden in de zienswijze van LTO, POV, NAJK en NMV.

Bron: LTO Nederland, 17/05/2024
Publicatie: 21-05-2024