Totale mestproductie in Nederland bedroeg 73,4 miljoen ton in 2021

In Nederland is 82% van de mestproductie is afkomstig van rundvee, 12% van varkens en 6% van pluimvee en overige diercategorieën. In 2021 is de mestproductie gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar door daling van het aantal runderen, varkens en kippen. De totale mestproductie bedroeg 73,4 miljoen ton, waarvan 70,7 miljoen ton drijfmest en 2,7 miljoen ton vaste mest.

Tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw is door de groei van de veestapel de productie van dierlijke mest sterk toegenomen. In 1986 lag de totale mestproductie 39% boven het niveau van 1970. Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest na 1986 weer gedaald. Inmiddels is de totale mestproductie weer terug op het niveau van begin jaren zeventig. Sinds de invoering van de Beschikking Superheffing in 1984 is door inkrimping van de melkveestapel de mestproductie van rundvee met 25% gedaald.


In de periode 2003 tot en met 2007 is de mestproductie vrijwel constant. In de periode 2008 tot en met 2016 is de mestproductie iets groter dan in de jaren voor 2008. Dit komt door een toename van het aantal koeien, varkens en kippen. In 2017 en in 2018 is de mestproductie gedaald door de verplichte krimp van de veestapel. De mestproductie daalde in 2021 licht ten opzichte van 2020.

Bron: Compendium voor de Leefomgeving, 09/03/2022
Publicatie: 10-03-2022