'Derogatie zou van toepassing moeten zijn op gewassen'

André Hoogendijk, directeur van de Brancheorganisatie Akkerbouw, is geen voorstandere van een bedrijfsderogatie voor de melkveehouderij, zoals die nu telkens door de Europese Commissie aan Nederland wordt verleend. "De derogatie, waarmee boeren meer stikstof uit dierlijke mest mogen toedienen dan is voorgeschreven in Europese regels, zou van toepassing moeten zijn op gewassen en niet op bedrijven. Voortaan zou er dan een derogatie moeten komen op gras en bijvoorbeeld ook op wintertarwe."

"In het mestbeleid zouden planten als basis genomen moeten worden. Met zo'n andere benadering wordt mest op waarde geschat en kan het beleid een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodemkwaliteit", stelt André Hoogendijk. "Met die insteek is mest geen restproduct meer, maar het hoofdproduct dat de veehouderij levert. De dieren staan ten dienste van de planten. Melk en vlees zijn dan bijproducten die de veehouderij levert."


"Met het mestbeleid zou in de eerste plaats moeten worden bevorderd dat de bodem gezond blijft. Dat betekent streven naar evenwichtsbemesting waarbij de afvoer aan nutriënten door de oogst weer volledig wordt aangevuld met voedingsstoffen. Organische stof is daarbij van groot belang. Het gebruik van bodemverbeteraars zou centraal moeten staan in het mestbeleid. Met mogelijkheden voor vaste mest, maar ook met meer ruimte voor kwalitatief goede compost."

Bron: Nieuwe Oogst, 24/04/2021
Publicatie: 30-04-2021