Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg

Na een succesvolle landelijke aftrap van de Leerreis Nutriëntenkringloop met een algemeen webinar op 11 maart en drie thematische webinars op 18, 23 en 25 maart, maken we in dit artikel de voorlopige balans op.

De belangstelling was groot en de waardering was erg positief. Voor de vier webinars hebben zich meer dan 200 deelnemers aangemeld. Het gemiddeld aantal deelnemers per webinar lag op 85 deelnemers. Vrijwel iedereen gaf tijdens deze bijeenkomsten aan betrokken te willen blijven in het vervolg. Van de webinars worden korte podcasts gemaakt, zodat iedereen de belangrijkste conclusies binnenkort kan naluisteren.

Context van de Leerreis
Tijdens de aftrap in het eerste webinar is de context van de Leerreis geschetst door vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de opgaven bij het sluiten van nutriëntenkringlopen. Zo gaf Jos Verstraten, melkveehouder en vakgroepbestuurder van LTO Melkvee, in een interview aan dat veehouders zich meer zouden kunnen afvragen wat plantentelers ten aanzien van mest belangrijk vinden. Mest is een product, een cruciale grondstof, en geen restproduct waar je maar vanaf moet. In zijn ogen is er nog een wereld te winnen.
Gerard Ros, adviseur van NMI-Agro, benadrukte het belang van een weerbare bodem, met een goede kwaliteit van organische stoffen en een gezond bodemleven. En Oscar Schoumans, onderzoeker van Wageningen University & Research, ging in op het maken van waardevolle mestproducten op maat en het belang van minder slepen met mest(producten).

Vooraf aan de thematische webinars is de Almanak Nutriëntenkringloop verspreid waarin POP3-, Topsector- en EU-projecten over nutriëntenkringloop in kaart zijn gebracht. In de drie thematische webinars hebben 37 projectleiders genoemd waar zij enthousiast van worden in hun project en wat zij willen bereiken met de communities. Een greep uit hun verwachtingen:

  • veel kunnen en van elkaar willen leren om nieuwe technieken (verder) te ontwikkelen,
  • aanwending en toepassing van mest te verbeteren,
  • het bundelen en delen van kennis (ook vanuit het buitenland) naar de praktijk,
  • wet- en regelgeving aanpassen voor verantwoord gebruik van nieuwe meststoffen,
  • combinaties zoeken tussen stedelijke en regionale organische reststromen en
  • regionale projecten opschalen naar andere of grotere regio’s.

Drie thematische communities
Deze invalshoeken komen ook terug in de thema’s van de drie communities: 'Mestverwaarding', 'Sluiten van kringlopen op regionaal niveau' en 'Gebruik van organische reststromen'.
Aan het eind van elk van deze drie webinars heeft iedere deelnemer via Mentimeter kunnen aangeven waar zijn/haar belangstelling ligt en hoe hij/zij wil bijdragen aan de community. Een community is een groep van 10 à 15 personen, die energie willen steken in het thema. Daar omheen zitten andere personen die kennis kunnen inbrengen en aftappen. Onder andere op basis van deze informatie worden de communities momenteel samengesteld. Binnenkort maken we bekend wie in de drie communities gaat plaatsnemen en hoe het programma er verderop in het jaar uit gaat zien.

Resultaten Leerreis
Video’s
In 2020 is gestart met vier regionale bijeenkomsten waarvoor vijf erg interessante video’s (van 2 à 3 minuten) zijn gemaakt van specifieke projecten. Daarin lichten projectleiders de dilemma’s toe waar zij tegenaan lopen in hun POP3-innovatieproject. De video’s kun je hier terugkijken.  

Publicaties
Naast de ‘Almanak Nutriëntenkringloop’, heeft het Regiebureau POP een digitaal themanummer ‘Nutriëntenkringloop’ samengesteld met een kijkje achter de schermen van een aantal POP-projecten. 
Van de webinars zijn schriftelijke verslagen gemaakt. Deze zijn inclusief de antwoorden op de chatvragen te vinden op de website van het Netwerk Platteland.

NCM ontwikkelt samen met Groen Kennisnet een portal, waar via een slimme zoekfunctie de grote hoeveelheid beschikbare informatie gemakkelijker te raadplegen is. Ook werken we aan een 'Wiki Mestverwerking' om inzicht te geven in het complexe thema.

Over de leerreis
De Leerreis Nutriëntenkringloop is een initiatief van het regiebureau POP, ZLTO, de Topsector Agri & Food en NCM. Wageningen University & Research is hierin kennispartner. Het doel van de Leerreis is om de kennis die is ontwikkeld over het sluiten van nutriëntenkringlopen bij elkaar te brengen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de praktijk. Deze Leerreis loopt als project tot en met 2022, waarbij het doel is om het netwerk hierna voort te zetten.

Leerreis Nutriëntenkringloop: we zijn op weg
Auteur: Marry van den Top
Publicatie: 28-04-2021