Fascinating

Op maandag 7 december 2020 besloot de provincie Groningen vanuit het Nationaal Programma Groningen de handen ineen te slaan met het programma Fascinating. Dit programma wil de landbouwsector van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economische impact met elkaar in balans brengt. Groningen, van oudsher een landbouwregio, biedt een unieke combinatie van beschikbare landbouwgrond, grootschalige industriële infrastructuur, duurzame energie, hooggeplaatste kennisinstellingen en een sterk ontwikkelde chemische industrie en bovenal de wil en cultuur om samen te werken. In de eerste drie jaar wordt een budget van 20 miljoen in de regio geïnvesteerd. Dit wordt 50/50 bekostigd door de deelnemende organisaties en fondsen uit het Nationaal Programma Groningen.

Fascinating staat voor Food Agro Sustainable Circular Nature Technology in Groningen. Groningen biedt een combinatie van beschikbare landbouwgrond, een grootschalige industriële infrastructuur voor de verwerking van biomassa, chemische industrie en kennisinstellingen.

Het programma gaat uit van een 'landbouw van de toekomst' dat rust op de volgende vier pijlers:

  1. Gezonde en gebalanceerde voeding: de stap van kwantiteit naar kwaliteit. Hoe kunnen we een gezond dieet vertalen naar ons landbouwsysteem? Wat wil de consument?
  2. Duurzame productie van nutritionele gewassen: kwaliteit wordt uitgedrukt in voedingswaarde en economische waarde. Hoe brengen we de productie van voeding in balans met de natuur, zonder CO2– of stikstofuitstoot en met versterking van de biodiversiteit?
  3. Energie-efficiënte en duurzame verwerking: met de huidige verwerkingsprocessen raken we veel voedingsstoffen van de gewassen kwijt en verbruiken we veel energie. Door bestaande technologieën energiezuinig te maken en nieuwe technologieën te ontwikkelen, kunnen we alle voedingsstoffen gebruiken op een energie-efficiënte manier.
  4. Non-food gebruik van reststroom: na verwerking van landbouwproducten heb je nog een grote reststroom die je niet kan gebruiken voor menselijke of dierlijke consumptie, zoals cellulose, grond en mest. Deze reststromen gaat men circulair gebruiken als grondstof voor de chemische industrie, of als energiebron.


Kortetermijndoelstellingen, langetermijnvisie
Het realiseren van een circulair landbouwsysteem en het versterken van de natuur in de regio is een visie die 10 jaar zal duren om te realiseren. In een eerste termijn van 3 jaar richt Fascinating zich op korte termijn doelen die een vliegwieleffect teweeg zullen brengen.
In samenwerking met Nationaal Programma Groningen is een aantal korte termijndoelstellingen (2021 – 2023) opgesteld, zoals de bouw van een pilotfabriek voor verwerking van suikerbietenblad, experimenten met nieuwe teelten, een industriële onderzoeksopstelling voor energiezuinig drogen en ontwateren.

Over Fascinating

Vier grote landbouwcoöperaties (Agrifirm, Avebe, Cosun en FrieslandCampina), LTO Noord en de Provincie Groningen hebben de handen ineen geslagen in Fascinating. Samen met kennisinstellingen en organisaties in de voedingsindustrie, chemische industrie en de energiesector onderzoeken ze hoe de landbouwsector van de toekomst kan worden waargemaakt. Het programma wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Institute for Sustainable Process Technology. De Provincie Groningen neemt actief deel in de besluitvorming in het programma. Fascinating is een open innovatieplatform en organisaties en maatschappelijke partijen die mede vorm willen geven aan de doelstellingen zijn van harte welkom om deel te nemen.


Fascinating
Auteur: Jan Roefs
Bron: Agrifirm, ISPT
Publicatie: 11-12-2020