LNV: Omschakelprogramma voor stikstofarme(re) en meer duurzame landbouw

Voor boeren en tuinders die willen omschakelen naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren is financiering vaak een belemmering. Om hierin tegemoet te komen, heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 175 miljoen euro uitgetrokken voor het ‘Omschakelprogramma duurzame landbouw’ (voorheen: ‘Omschakelfonds’). Het programma bestaat uit een investeringsfonds van 70 miljoen euro, een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling, een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven en een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.
Omschakelspoor
Het omschakelspoor in het programma geeft financiële ondersteuning aan agrarisch ondernemers die willen omschakelen naar een meer extensieve of duurzame bedrijfsvoering, zoals biologische en natuur/landschapsinclusieve landbouw. Dit kan individueel of in een samenwerkingsverband. Het omschakelspoor bestaat uit een investeringsfonds bij het Nationaal Groenfonds (NGF) en twee subsidieregelingen. Als een agrariër financiering aanvraagt voor het omschakelen van zijn of haar bedrijf, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het investeringsfonds zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken. In totaal is hiervoor in 2021 70 miljoen euro beschikbaar. Het investeringsfonds zal begin 2021 starten.

Het omschakelspoor bevat verder twee subsidieregelingen, één voor ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan (‘Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling’) en één voor het opstarten van een demonstratiebedrijf (‘Subsidieregeling Demonstratiebedrijf’). Voor de eerste regeling is voor 2021 t/m 2023 1,9 miljoen euro per jaar beschikbaar en voor de ‘Demonstratiebedrijven’ jaarlijks 1,7 miljoen euro. Het streven is om de regelingen in de loop van 2021 open te stellen.

Om recht te doen aan de verscheidenheid binnen de verschillende agrarische sectoren en regio’s, en om ruimte te bieden aan het ondernemerschap van de individuele agrariër, stuurt het Omschakelprogramma niet op maatregelen maar op doelen. Agrarisch ondernemers worden ook gevraagd om bij hun aanvraag voor financiële ondersteuning in hun bedrijfsplannen specifiek aan te geven hoe de omschakeling daadwerkelijk gaat bijdragen aan de verschillende gewenste doelen op stikstofemissie, klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn.

Financieel overbruggingsspoor
De omschakeling naar een duurzame bedrijfsvoering gaat niet zonder slag of stoot: kosten gaan vaak voor de baten. Zo kan een agrariër die overstapt naar biologische landbouw pas na een paar jaar zijn producten als biologisch verkopen. Tijdelijke extra kosten en/of mindere opbrengsten tijdens de omschakelperiode, verlagen de kasstroom van agrarisch ondernemers. Met het tweede spoor, de ‘Werkkapitaalregeling' staat LNV borg voor de financiering van de overbrugging van die periode.

Zie voor de kamerbrief deze link
LNV: Omschakelprogramma voor stikstofarme(re) en meer duurzame landbouw
Bron: LNV
Publicatie: 20-11-2020