Mogelijk geen tweede vergister in Marrum

De provincie is van plan om de vergunningen voor de co-vergister in Marrum in te trekken. Dit omdat er sinds 2008 geen concrete stappen zijn gemaakt om de vergister te realiseren. In 2008 en 2011 werden de vergunningen al verleend die de komst van een co-vergister in Marrum mogelijk maakten. Daarnaast zal het door de huidige stikstofproblematiek lastig zijn om een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming.
Verschillende partijen verzochten om intrekking van de vergunning in verband met gevreesde geur-, geluid- en verkeershinder bij een mogelijke komst van een vergister. Daarnaast is er al een vergister in Marrum, waardoor Marrum al een bijdrage levert aan de energietransitie. In 2017 en 2018 zijn ook verzoeken tot intrekking van de vergunningen gedaan. Deze wees het college van Gedeputeerde Staten af. Hiertegen loopt hoger beroep bij de Raad van State.

Vervolgprocedure

Voor de verzoeken om intrekking van de vergunningen geldt een uitgebreide procedure. Er moet eerst een ontwerpbesluit ter inzage gelegd worden. Iedereen kan vervolgens zienswijzen indienen. Daarna volgt een definitief besluit waarin een reactie op de zienswijzen staat. Tegen dat definitieve besluit kan beroep worden aangetekend.
Bron: Provincie Friesland, 02/09/2020
Publicatie: 18-09-2020