Onderzoek naar verlaging van de nitraatuitspoeling door inzet van zeoliet

Dit groeiseizoen onderzoeken Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE of het toepassen van zeoliet de nitraatuitspoeling uit bemest grasland kan verlagen. Daardoor zou er meer stikstof in de kringloop moeten blijven. De zeolietkorreltjes kunnen met een kunstmeststrooier worden toegediend. Het is een natuurlijk gesteente. De hypothese is dat zeoliet de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagt en zo het nitraatgehalte in de bodem verlaagt. Daardoor kan er minder uitspoelen. Daarnaast komt de gebonden ammonium ook langzamer beschikbaar voor het gewas.
In het veldonderzoek wordt jaarlijks 400 kilo zeoliet per hectare toegediend. Onderzoekers verwachten dat deze frequentie omlaag kan, mogelijk naar eens in de 5 tot 10 jaar. Bij een succesvolle validatie zal vervolgonderzoek zich richten op giftoptimalisatie, evenals andere duurzaamheidsaspecten en economische rendabiliteit Ook zullen onderzoekers dan bestuderen of en hoe de toepassing van zeoliet de nitraatuitspoeling uit akkerbouwteelten kan verlagen.

Lage uitspoeling in pilot
Het onderzoek is een logisch vervolg op een eerdere pilotstudie van Onderzoekcentrum B-WARE. In deze pilot deed het onderzoekcentrum, na de toediening van zeoliet op regulier bemest grasland, een seizoen lang metingen van de nitraatuitspoeling. Hieruit bleek dat tijdens de periode met piekuitspoeling in november en december de nitraatgehaltes in uitspoelend water 70% tot 80% lager waren op de plots met toediening van zeoliet. Vanwege het pilotkarakter konden deze afnames niet met wetenschappelijke zekerheid worden vastgesteld. Verwacht wordt dat het nieuwe veldonderzoek deze zekerheid wel gaat geven.

Proef op uitspoelingsgevoelige zandgrond
Het nieuwe onderzoek betreft een tweejarig veldonderzoek op regulier bemest en gemaaid grasland. Na het wel of niet toedienen van zeoliet meten onderzoekers iedere 2 tot 4 weken de nitraatuitspoeling van verschillende behandelingen. Ook leggen zij de opbrengst en stikstofopname van het gras vast, evenals veranderingen in het stikstofgehalte van de bodem. Hierdoor wordt niet alleen gemeten of en hoeveel stikstof er minder uitspoelt, maar ook waar deze stikstof blijft. De veldproef is aangelegd op 2 percelen op uitspoelingsgevoelige zandgrond. Een perceel ligt op de grens van Noord-Brabant en Limburg, het andere in de Achterhoek.

Budget voor 1 jaar
De bedoeling is om tijdens 2 volledige groeiseizoenen te meten. Deze proefduur geeft een ruim voldoende basis voor onderbouwing van de werkzaamheid van zeoliet in de praktijk. Momenteel is er slechts budget voor 1 jaar proefuitvoer beschikbaar. Verwacht wordt dat andere stakeholders in de komende tijd de rest van de benodigde financiering willen invullen, zodat dit onderzoek uiteindelijk volledig uitgevoerd kan worden.
Bron: Wageningen University & Research, 24/03/2020
Publicatie: 25-03-2020