Normontwerp over biogasinstallaties ter commentaar

Het normontwerp NEN 8771 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties' voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Deze ontwerpnorm beschrijft de veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. Het is de tweede keer dat deze norm ter commentaar is gepubliceerd. Naar aanleiding van de vorige commentaarronde, is het ontwerp gewijzigd. Belanghebbenden kunnen nu tot 1 maart 2020 commentaar indienen.
De structuur van de norm heeft na de eerste commentaarronde een wijziging ondergaan. Er is een algemeen hoofdstuk toegevoegd en aanvullende techniek-specifieke hoofdstukken. Er is een leeswijzer is opgenomen om deze structuur nader toe te lichten. Daarnaast is er een aparte bijlage opgenomen met de eisen voor inspecties van de installaties. Via normontwerpen.nen.nl is de norm in te zien en kan er commentaar geleverd worden.

Meer informatie is te verkrijgen door contact op te nemen met NEN Klantenservice, telefoon 015-2690391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over de norm of over het normalisatieproces is Timo de Groot, Consultant Energie bij NEN de contactpersoon, telefoon 015-2690465 of e-mail energy@nen.nl.

De normcommissie 'Biogasinstallaties' houdt zich bezig met het opstellen van nationale normen voor biogasinstallaties en voor ruwe biogasleidingen buiten de inrichting. De normcommissie volgt daarnaast het internationale normalisatiewerk. Belanghebbende partijen die willen meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied, waaronder commentaarverwerking op NEN 8771 kunnen dat kenbaar maken via een mail aan energy@nen.nl.
Bron: NEN, 02/12/2019
Publicatie: 02-12-2019