Aandacht voor mestverwerking in begroting van ministerie van LNV voor 2020

Momenteel zijn er enkele innovatieve projecten op het terrein van mestverwerking die door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondersteund worden in het kader van de Topsector Agro & Food. Dat meldt minister Schouten van LNV in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer over de begroting van 2020. Als voorbeelden noemt zij de projecten 'Next Level Mestverwaarding' en 'Meerwaarde mest en mineralen', waarin mestverwerking een belangrijk onderwerp is. Daarnaast wordt het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) vanuit het ministerie van LNV en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteund. Het Rijk verstrekt een bijdrage van 100.000 euro per jaar aan dit centrum.
Voor het ministerie van LNV zijn ook middelen gereserveerd voor de vervanging van kunstmest met betrekking tot maatregelen in kader van het Klimaatakkoord. Deze middelen staan nog op de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën en zullen op een later moment worden toegevoegd aan de LNV-begroting. Het gaat om bedragen van 4 miljoen per jaar in 2020 en 2021, om 2 miljoen per jaar in 2022 en 2023 en om 3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er mestverwerkende bedrijven die ook hernieuwbare energie opwekken en financiering ontvangen uit de SDE+ vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Bron: Ministerie van LNV, 04/10/2019
Publicatie: 09-10-2019