Fertigarant certificaat voor gegarandeerde kwaliteit van verwerkte dikke mestfractie

Mestverwerkers die een dikke fractie met stabiele gehaltes produceren kunnen zich binnenkort laten certificeren. Het certificaat borgt dat zij een organische meststof produceren met gegarandeerde stabiele gehaltes. De afnemer weet dus vooraf dat hij een product afneemt dat homogeen is, waarvan het gehalte fosfaat en stikstof steeds hetzelfde is en is vastgesteld door een onafhankelijke partij.
De onafhankelijk borging van het Fertigarant kwaliteitssysteem wordt uitgevoerd door de certificerende instantie Kiwa VERIN. Hiervoor geeft Kiwa VERIN opdracht aan onafhankelijk monsternemers om de periodieke monsters te nemen. De deelnemer is niet op de hoogte van de planning van de monstername. De uitslagen van de bemonsteringen mogen niet meer afwijken dan 15% van het voortschrijdend gemiddelde over de laatste 8 monsternames.

Fertigarant is een kwaliteitssysteem voor mestverwerkende bedrijven. Deze mestverwerkers zijn door hun bedrijfsvoering en productmanagement in staat om een natuurlijk mestproduct te maken met stabiele, voorspelbare gehaltes. Deze bedrijven mogen op basis van een Fertigarant certificaat bij RVO.nl een ontheffing aanvragen voor de verplichte vrachtbemonstering. Daarmee is het certificaat voor hen ook financieel aantrekkelijk. Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij de Stichting Mestafzetcontrole of bij Kiwa VERIN.

Cumela Nederland heeft samen met ZLTO bijna 3 jaar gewerkt aan de totstandkoming van het certificaat. De Stichting Mestafzetcontrole is eigenaar van de norm.
Bron: Cumela Nederland, 27/09/2019
Publicatie: 01-10-2019