Verdund mest uitrijden kan worden geborgd via meten en eregistreren van electrische geleidbaarheid

De Proeftuin Veenweiden en Cumela Nederland verwachten dat het mogelijk is om het verdund uitrijden van mest om daarmee de ammoniakemissie voldoende te beperken valt de borgen via metingen van de electrische geleidbaarheid van de mest. De EC-meter moet daarbij worden geplaatst voor de mestverdeler van de sleepvoetbemester met daarbij een koppeling aan een datalogsysteem. Uit metingen van enkele tientallen mestmonsters is gebleken dat er een duidelijk verband bestaat tussen de hoeveelheid water waarmee de mest wordt verdund en de elektrische geleidbaarheid. Op basis van de verkregen data is een ijklijn ontwikkeld. Bij een bepaalde vaste EC waarde is de mest minimaal in de verhouding 1:2 verdund met water, de wettelijk vereiste minimale verdunning.
Wanneer het borgen via EC-metingen is toegestaan heeft een veehouder meer keus in de werkwijze die wordt toegepast. Het verdunnen van de mest kan dan zowel tijdens het bemesten als in de mestkelder plaatsvinden. Spoelwater en erfafspoeling zorgen sowieso voor verdunde mest in de kelders. Borging door te meten met een EC meter houdt bovendien de kosten van het verdund mest uitrijden met de sleepvoetbemester beperkt.

Het uitrijden van mest met een sleepvoetbemester mag vanaf dit jaar alleen nog wanneer de mest verdund is met minimaal één deel water op 2 delen mest. Zowel in 2019 als in 2020 is het aan de boer om aannemelijk te maken dat dit op een juiste manier gebeurd is. Waarschijnlijk wordt er vanaf 2021 een grondige borging vereist. De borgingsmethode met de EC meter ligt momenteel ter beoordeling bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Bron: Melkvee, 12/08/2019
Publicatie: 13-08-2019