Concept MaxiMi als leidraad voor een resultaatgestuurd mestbeleid

Eind 2017 heeft het ministerie van Economische Zaken een Hackathon georganiseerd om slimme oplossingen te bedenken voor het mestprobleem in Nederland. Het winnende team – onder leiding van het Nutriënten Management Instituut NMI – kwam met een concept dat de innovatiekracht van ondernemers benut met slim gebiedsgericht beheer van mest en mineralen. Het concept heet MaxiMi, een afkorting voor ‘Maximale Milieuprestatie met Minimale (overheids)inspanning’.
MaxiMi heeft de ambitie om de huidige input gestuurde mestaanpak te vernieuwen via een resultaatgestuurde benadering waarbij de kwaliteit van zowel het grond- als het oppervlaktewater sturend is voor het agrarisch management. Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van sensoren én een op data gebaseerd zelflerend systeem waarmee perceelskenmerken, bodembeheer en bemesting gekoppeld worden aan de waterkwaliteit in het gebied.

MaxiMi biedt zo een op feiten gebaseerd handelingsperspectief voor de ondernemer en stimuleert duurzaam management. De data zijn daarnaast beschikbaar voor adviesdiensten gericht op effectieve managementbeslissingen. Zo wordt de innovatiekracht van de sector ingezet om landbouwkundige bedrijfsdoelen te integreren met gebiedsdoelen voor waterkwaliteit.

Zie voor meer informatie de publicatie Uitwerking concept MaxiMi Op weg naar resultaatgestuurd mestbeleid? op de website van NMI.
Bron: NMI, 18/07/2019
Publicatie: 19-07-2019