SDE-subsidie gekort bij niet-naleven mestregels

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zal een exploitant van een mestvergister of een co-vergistingsinstallatie korten op de SDE+-subsidie, als door de ondernemer niet wordt voldaan aan de mestwetgeving. RVO.nl en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA hebben op dat punt de samenwerking versterkt. In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de subsidievoorwaarden voor de SDE+-regeling zijn gekoppeld aan de mestwetgeving, waardoor accountants beter kunnen controleren op de het gebruik van toegelaten co-producten en de juiste verhouding tussen mest en co-substraten bij covergisting.
Schouten reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het vertrouwelijk rapport 'Covergisting: duurzame energie of afvallozing?' dat recent openbaar werd. Het rapport dat ingaat op de knelpunten en maatschappelijke risico’s rondom de wet- en regelgeving bij covergisting is een bestuurlijk signaal van het landelijk informatie en expertise centrum, dat op 22 februari 2018 door de handhavingsdiensten aan de ministeries van Justitie en Veiligheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat is aangeboden.

In SDE+ is het voldoen aan de meststoffenwetgeving als subsidievoorwaarde opgenomen, waardoor de subsidie kan worden gekort, stopgezet of ingetrokken als er overtredingen plaatsvinden. De samenwerking tussen RVO.nl en NVWA is geïntensiveerd, waardoor NVWA controles kan uitvoeren naar aanleiding van signalen van RVO.nl en RVO.nl de SDE+-subsidie kan aanpassen op basis van overtredingen die door de NVWA zijn geconstateerd. Verder wordt vanaf 2019 co-vergisting geen aparte categorie meer voor nieuwe SDE+-beschikkingen is, waardoor nieuwe covergisters binnen de SDE+ onder de categorie allesvergisting vallen.
Bron: Ministerie van LNV, 11/07/2019
Publicatie: 12-07-2019