Sectoroverstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, en zo ja hoe, mestbewerking, verwerking van mest en voermaatregelen in de melkvee- en varkenshouderij kunnen bijdragen aan een oplossing voor het fosfaatoverschot van 5 miljoen kilo en een mogelijk stikstofoverschot bij afschaffing van de derogatie. Modelberekeningen wijzen uit dat een economisch optimale aanpak ligt in een sectoroverstijgende aanpak van varkens- en melkveemest.
Nederlandse melkkoeien en varkens produceren in 2020 naar schatting ongeveer 118 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof in mest. In Nederland is voor deze mestsoorten ruimte voor 113 miljoen kilo fosfaat en 342 miljoen kilogram stikstof in geval van behoud van de Europese derogatie om op grasland onder voorwaarden extra dierlijke mest te kunnen aanwenden

Modelberekeningen
Berekeningen met MERIT, een model voor economisch investeringsbesluiten ontwikkeld door Wageningen Economic Research, tonen aan dat de economisch optimale oplossing een gezamenlijke, sectoroverstijgende, inspanning vergt. Hierbij verlaagt de melkveehouderij de mineralengehaltes in het voer en scheidt een deel van de mest. De vleesvarkenshouderij verlaagt de voergehaltes juist niet maar verwerkt de drijfmest. De fokvarkenshouderij moet - afhankelijk van het scenario - de gehaltes in het voer verlagen en drijfmest verwerken. Dit kan betekenen dat de melkveehouderij extra kosten maakt waardoor de varkenshouderij meer mest kan aanwenden in Nederland en kosten kan besparen.

Advies aan overheid en bedrijfsleven
Het is belangrijk dat de overheid langdurige zekerheid verschaft over het beleid aangaande de beschikbare gebruiksruimte voor fosfaat- en stikstof. Verwerking van vleesvarkensdrijfmest is alleen noodzakelijk bij een lagere plaatsingsruimte voor stikstof of fosfaat in Nederland voor dierlijke mest; mestverwerking vergt aanzienlijke investeringen. De onderzoekers adviseren boeren, agrarisch bedrijfsleven, overheid en landbouwkundig onderzoek om te analyseren hoe kosten en baten in de mest-afzetketen zijn verdeeld tussen de sectoren, per schakel en per bedrijfstype om inzicht te krijgen in de benodigde stimuli per sector, ketenschakel en bedrijf om de economisch optimale oplossing te realiseren.

Verwerkingstechnieken doorontwikkelen
Mestverwerkers en landbouwkundig onderzoekers wordt aangeraden verwerkingstechnieken verder te ontwikkelingen voor vlees- en fokvarkensdrijfmest. Denk aan technieken als korrelen, BioEcoSIM en RePeatGZ, die nodig zijn als de plaatsingsruimte voor stikstof en fosfaat uit dierlijke mest kleiner wordt dan de huidige plaatsingsruimte.

Zie voor meer informatie het rapport Economische optimalisatie van de afzetketen voor varkens- en melkveemest op de website van Wageningen Economic Research.
Bron: Wageningen Economic Research, 24/06/2019
Publicatie: 25-06-2019