Winterproblemen onvermijdelijk voor Vlaamse mestverwerkers

Na een aantal droge dagen hebben mestverwerkers in Vlaanderen de afgelopen week een deel van hun effluent kunnen afzetten. Maar veel bassins zijn nog voor de helft gevuld terwijl de grootste afzetmogelijkheden voorbij zijn. Hierdoor lijken capaciteitsproblemen tegen de winter onvermijdelijk. “Sommige mestverwerkende bedrijven zullen op een zeer laat pitje draaien, tenzij ze alternatieve opslag vinden”, vertelt Luc Vansteelant, voorzitter van de Vlaamse vereniging van Mestverwerkers.

Net als boeren ervaarden ook de mestverwerkers ernstige hinder van het natte voorjaar. Veehouders en akkerbouwers konden hun land niet op om effluent uit te rijden. Effluent is een restproduct dat vrijkomt uit de biologische mestverwerking en in bassins wordt opgeslagen. Als deze bassins niet geleegd worden dan kan de mestverwerking in het uiterste geval stilvallen. Door een gebrekkige afvoer van het effluent draaien veel verwerkers dit voorjaar op een lagere capaciteit.


Vansteelant schat dat de bassins in het westen van Vlaanderen tot over de helft geleegd zijn. Hij voorziet wel problemen later in het jaar. De belangrijkste afzetmogelijkheden liggen op de akkers voorafgaand aan de inzaai van de hoofdteelt. Deze hoofdteelten zijn inmiddels voor een groot deel ingezaaid. Nu is het  wachten op de oogst van de eerste, vroege teelten. Zo kunnen bijvoorbeeld de akkers met vlas en wintergranen na de oogst met effluent voorzien worden.


Nitraatgevoelige teelten, zoals aardappelen, mogen niet bemest worden. Eddy Vandycke, expert mestverwerking bij de Boerenbond pleit er voor om deze nitraatbeperking tijdelijk te schrappen. Veel teelten zijn verlaat ingezaaid zijn en er zal dus later geoogst worden. In veel gevallen zal er geoogst kunnen worden als de deadline voor effluent-bemesting gepasseerd is.


Voor onbeteelde gronden, na de hoofdteelt van granen en vlas ligt deze deadline in Vlaanderen op 1 september en voor beteelde gronden op 31 oktober. Bij de beteelde gronden is grasland een belangrijke bestemming. Op deze gronden mag vanaf 15 augustus geen dierlijke mest meer uitgereden worden. Wel nog effluent tot 31 oktober. Veehouders die kunnen kiezen tussen effluent en het uitrijden van dierlijke mest, zullen naar verwachting voor mest kiezen. Dierlijke mest bevat verschillende nutriënten, terwijl effluent alleen kalium bevat.


Zonder tijdelijke aanpassingen van de uitrijregelingen ziet Vandycke capaciteitsproblemen bij mestverwerkers ontstaan komende winter. Dat wordt bevestigd door Vansteelant. In andere jaren waren de effluentbassins bij de verwerkers helemaal leeg in deze tijd van het jaar en kon men de winter overbruggen. Tenzij er extra opslagcapaciteit gevonden wordt, zal dat dit jaar zeker niet lukken en zullen verwerkers deze winter op een laag pitje draaien.

Bron: VILT, 10/06/2024
Publicatie: 11-06-2024