BES-pilot stopt na 2022

De pilot BedrijfsEigen Stikstofnorm (BES) krijgt geen vervolg in 2023. Aan de landelijke pilot deden vijftig bedrijven mee, waaronder twintig deelnemers van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Het ministerie ziet geen perspectief in de pilot. Hierbij speelt de afbouw van de derogatie richting een norm voor dierlijke mest van 170 kg stikstof per ha een grote rol.

In de BES-pilot wordt gestreefd naar een fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest, waarbij de bemesting is afgestemd op het opbrengend vermogen van de grond. Dit is vastgesteld aan de hand van de resultaten uit de KringloopWijzer van drie jaren. Er is in de pilot een ontheffing voor de huidige bemestingsnormen, zodat er meer stikstof uit dierlijke mest kan worden gebruikt dan generiek is toegestaan. De stikstofkunstmestgift wordt verlaagd zodat het totale stikstofgebruik past binnen het milieukundig geaccepteerde stikstofbodemoverschot. De deelnemende VKA-bedrijven willen de kringloop op deze manier verder sluiten.

Projectleider Jaap Gielen over het stoppen van de pilot na 2022: ‘Dit is heel erg jammer en een gemiste kans voor de landbouw in de Achterhoek. Met de BES hadden we een instrument in handen om boeren te motiveren om meststoffen maximaal te benutten. Dat dat kon en resultaten opleverde, is gebleken. Management en uitvoering waren bepalend voor de BES-normen van het volgende jaar. Kortom: vakmanschap werd beloond en dat werkt motiverend en stimulerend. Dit was maatwerk en doelgestuurd. We gaan nu weer terug naar 170 kg stikstof uit dierlijke mest en meer kunstmest. Dat heeft niets te maken met kringlooplandbouw. Net als het afschaffen van de derogatie is dit een politiek besluit om de sector in te krimpen. Dit heeft niets met feiten te maken.’

Volgens Gielen was de BES een uitstekende katalysator voor kringlooplandbouw. ‘Voerproductie uit dierlijke mest in plaats van kunstmest en de noodzaak om deze dierlijke mest maximaal te benutten om de lagere totale stikstofinput niet nadelig te laten zijn voor de gewasopbrengsten, daarmee boekten de deelnemers positieve resultaten. Met als belangrijke bijvangst de verlaging van de ammoniakemissie. Water toevoegen bij de mest tijdens het aanbrengen is massaal toegepast.’

Wellicht kan de BES-pilot nog worden omgebogen naar een pilot gericht op het werken volgens de Afrekenbare Stoffen Balans (ASB). Echter moet er dan nog goed worden nagedacht over de doelen en randvoorwaarden, aldus Gielen. De focus zou hierbij in eerste instantie gericht zijn op een opzet binnen Koeien & Kansen. Omdat de potentie van de maatwerkevenwichtsbemesting goed moeten worden vastgelegd, zullen de VKA-BES-deelnemers het lopende jaar correct afronden en zullen de resultaten van drie jaar BES-VKA gerapporteerd worden. Jaap Gielen: ‘Wellicht kan er in de toekomst in een andere politieke context gebruik gemaakt worden van de opgedane kennis en praktische ervaringen.’

BES-pilot stopt na 2022
Auteur: Nicky Kamminga
Bron: Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers
Publicatie: 24-11-2022