Position paper NCM en Platform Groen Gas: Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas

Het Platform Groen Gas en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding hebben gezamenlijk een position paper opgesteld. Dit paper is tot stand gekomen door diverse recente studies te bestuderen. De conclusie is dat een combinatie van dagontmesting, mestvergisting en stikstof strippen een bijdrage kan leveren aan de reductie van broeikasgas- en ammoniakemissies uit de landbouw en de productie van groen gas.

Inzetten op een integrale combinatie van dag(uur)ontmesting, vergisting en strippen van mest biedt perspectief voor de veehouderij en maakt het mogelijk om zowel de stikstofreductie, de broeikasgassenreductie als de groen gas ambitie te realiseren. In deze position paper is door Platform Groen Gas en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding uitgewerkt hoe ammoniak en methaan ontstaat en welke wetenschappelijke en praktijkkennis ten grondslag ligt aan de haalbaarheid van deze route.

Synergiekansen en integrale aanpak
Om de doelstellingen voor productie van groen gas en reductie van ammoniak- en broeikasgasemissies te realiseren is een integrale aanpak noodzakelijk. Een van de meest kansrijke methodes is die van de combinatie van een brongericht stalsysteem met dagontmesting (liefst nog frequenter) en mestverwerking via vergisting en het strippen van ammoniak. De emissies uit mest van methaan en ammoniak worden dan omgezet in de waardevolle producten groen gas (=methaan) en een ammoniummeststof. Hiermee worden de emissies van ammoniak en broeikasgassen (zowel methaan als lachgas) tijdens opslag
en bij het bemesten op het land zeer sterk gereduceerd. Bijkomend wordt ook de geurproductie uit mest sterk verminderd. De stikstof in de aan te wenden producten bij bemesting is een vorm die minder vluchtig is en sneller en beter opneembaar is voor de gewassen. Per saldo is zo ook minder kunstmest nodig. Bovendien wordt met het geproduceerde groene gas fossiel aardgas vervangen en daarmee bijdrage geleverd aan het reduceren van de fossiele CO2 uitstoot.

Het position paper Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas kunt u hiernaast downloaden.

Position paper NCM en Platform Groen Gas: Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas
Auteur: Rembert van Noort
Publicatie: 01-09-2022