Aandacht voor Lely Sphere in project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst'

Eind februari was er een klankbordgroep-bijeenkomst van het project ‘Betere stal, betere mest, betere oogst’. Deze bijeenkomst is gehouden op het hightech melkveebedrijf 'Nescio' in Bleskensgraaf. Het bedrijf  houdt 190 melkkoeien en maakt gebruik van de Lely Sphere, een slim stalsysteem dat zorgt voor lagere ammoniakemissies in de stal waarbij de mineralen uit mest en urine worden gescheiden in verschillende fracties. De klankbordgroep mocht bekijken hoe de Lely Sphere in de praktijk wordt gebruikt.

Het concept Lely Sphere kent verschillende onderdelen. De stal is uitgerust met een emmissie-arme vloer waar de urine van de mest gescheiden wordt. De mest wordt vervolgens door een robot van de vloer opgezogen, waarna het in de mestput verdwijnt.


Het laatste item van de Lely Sphere is een unit die ammoniak afvangt uit de stal en mestput. Deze N-Capture zorgt voor een onderdruk in de mestput door het afzuigen van lucht en mestgassen. De opgezogen lucht gaat door een filter in de unit, waarbij de stikstof afgevangen wordt door zwavelzuur of salpeterzuur. Afhankelijk van het gekozen zuur ontstaat er ammoniumnitraat of ammoniumsulfaat, wat opgeslagen kan worden in een silo. Wanneer nodig, kan deze meststof gericht worden uitgereden over het land.


De toepassing van de Lely Sphere zorgt voor een beter stalklimaat door het afzuigen van de mestgassen. De mest wordt met regelmaat door de robot verwijderd, waardoor de koe ook op een schone vloer staat. Dit voorkomt aandoeningen aan de klauwen. De staldeuren kunnen open blijven om de natuurlijke ventilatie te behouden.


De ammoniakemissie kan 70% lager zijn dan de officiële norm. Mineralen worden in verschillende stromen opgevangen, waardoor er met precisie bemest kan worden. De opgevangen urine is rijk aan kalium, de vaste mest aan organische stof en fosfaat en de aangezuurde oplossing in het filtersysteem is rijk aan stikstof.


Het Lely Sphere is op locatie bekeken door de klankbordgroep. Daarnaast is er door de klankbordgroep input geleverd aan de invulling voor de verdere bewerking van meststromen die ontstaan. Specifiek is er gekeken naar de mogelijke verwerkingsroutes die prioriteit hebben binnen de klankbordgroep. Binnenkort verschijnt er een eerste inventarisatie van nieuwe stalsystemen.

Bron: Wageningen University & Research, 13/05/2022
Publicatie: 13-05-2022