Normdocumenten naar aanleiding van Europese Fertilising Product Regulation

Met de publicatie van 82 technische specificaties is er een volgende stap gezet naar de nieuwe Europese Fertilising Product Regulation. Deze technische specificaties beschrijven methoden om te analyseren of een bemestingsproduct dat binnen de scope van de FPR valt, ook conform deze Europese Verordening is. Vanaf 16 juli 2022 gaat de FPR officieel in binnen de Europese Unie.

De FPR beschrijft vereisten aan verschillende soorten bemestingsproducten en is hierbij opgedeeld in verschillende productfunctiecategorieën. Denk bijvoorbeeld aan meststoffen, kalkmeststoffen, groeimedia, bodemverbeteraars en biostimulanten. Wanneer deze bemestingsproducten aan de beschreven eisen voldoen, dan mogen ze − voorzien van een CE-markering − vrij verhandeld worden op de Europese markt.


Een bemestingsproduct kan een CE-markering krijgen wanneer het vermoeden van conformiteit aan de FPR bestaat. CE staat voor 'Conformité Européenne' en wordt in de hele Europese Unie erkend. Verschillende toezichthouders controleren vervolgens op het gebruik van deze CE-markering en de conformiteit aan de FPR.


Om op een geharmoniseerde manier te kunnen bepalen of een bemestingsproduct conform de eisen van de FPR is, heeft de Europese Commissie aan het Europese normalisatie-instituut CEN het mandaat gegeven om Europese normen op te stellen die de analysemethoden voor deze bemestingsproducten beschrijven. In dit proces hebben verschillende marktpartijen, overheden, onderzoeksinstellingen en belangenbehartigers afspraken gemaakt over de exacte invulling van deze normen.


Naar aanleiding van de FPR zijn 82 nieuwe normdocumenten gepubliceerd. Deze technische specificatie beschrijven verschillende analysemethoden, en moeten de komende tijd gevalideerd worden. Daarna worden de documenten geüpdatet met de verkregen prestatiekenmerken, waarbij ervaringen van laboratoria met deze methoden meegenomen worden. Deze geüpdatete documenten zijn geharmoniseerde normen waarvan de publicatie gepland staat voor 2024-2025.


NEN nodigt belanghebbende partijen uit die de ontwikkeling van normen op het gebied van analysemethoden voor bemestingsproducten nader willen volgen, of ook inspraak willen in de methoden. Dat kan door deel te nemen in de normcommissies 'Meststoffen', 'Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten' en 'Biostimulanten'. Deze normcommissies fungeren als een breed platform waarin vertegenwoordigers van de private sector, brancheverenigingen, de wetenschap en de overheid elkaar ontmoeten en besluiten nemen over normen. Ze behartigen de Nederlandse belangen binnen de Europese technische commissies en de mondiale technische commissie.

Bron: NEN, 12/05/2022
Publicatie: 13-05-2022