Tot dusver circa 160 aanmeldingen voor gedragscode Keurmest

De teller met het aantal aanmeldingen voor de gedragscode voor ondernemers die met mest werken Keurmest staat momenteel op 160. De bedrijven die de gedragscode hebben ondertekend zijn te vinden in het openbaar register op de website Keurmest.nl. Ze verklaren dat zij naar eer en geweten zorgvuldig en volgens de regels met mest omgaan. De inschrijvingen komen gestaag binnen, stelt portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit Claude van Dongen van LTO Nederland.
De gedragscode Keurmest is een eerste stap richting een gecertificeerde keten voor mestafzet en -gebruik. Momenteel wordt door certificeringsinstantie KIWA, samen met de betrokken ondernemers in de verschillende delen van de keten, onderzocht aan welke voorwaarden een ketencertificering voor mest zou moeten voldoen.
Bron: Nieuwe Oogst, 28/01/2019
Publicatie: 11-02-2019