Raad van State plaatst opmerkingen bij invoering rVDM

De Raad van State heeft een advies uitgebracht over het ontwerp van een Algemene maatregel van bestuur binnen het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het stellen van regels over digitale verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen. De Raad van State maakt opmerkingen over de invoeringstermijn, een regeling voor storingen wanneer er niet van rVDM gebruikt gemaakt kan worden en de verwachte handhavingslasten voor de NVWA. Op deze punten vindt de Raad van State aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk.

Minister Schouten van LNV stelt dat bewust wordt gekozen voor een test- en pilotfase bij de invoering van het rVDM-systeem. Naar verwachting kan rVDM na afloop van het mestseizoen 2021 voor alle ondernemers en transporten uitgerold worden. Door de maanden na het uitrijseizoen, waarin relatief weinig mesttransporten plaatsvinden, te benutten voor de brede uitrol van het systeem naar alle ondernemers, kan het systeem in een relatief rustige periode op ieder bedrijf worden toegepast en kunnen eventuele kinderziektes worden verholpen voordat het uitrijdseizoen in 2022 van start gaat. 


Verder merkt de minister op dat in samenwerking met diverse sectorpartijen, NVWA en RVO.nl oplossingen zijn uitgedacht wanneer zich storingen voordoen. Deze voorzieningen worden opgenomen in de voor rVDM voorziene wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Over het alternatieve proces in geval van een grote storing of onvoldoende internetdekking zijn het ontwerpbesluit en de toelichting aangepast. 


Naar aanleiding van de opmerking van de Raad van State over de handhaving merkt Schouten op dat de investeringen voor digitalisering van de mesttransporten komen uit de middelen voor het onderdeel Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Er wordt ingezet op het effectiever en doelgerichter kunnen handhaven, waarvoor een totaal bedrag is begroot van 8,9 miljoen euro voor 2020 en 2021. Voor de jaren 2022–2025 maken de begrote middelen deel uit van het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat momenteel wordt ontworpen.


Bron: Staatscourant, 03/05/2021
Publicatie: 10-05-2021