Gebruik van Afrekenbare Stoffenbalans wordt verkend

Via een Afrekenbare Stoffenbalans zou de landbouw kunnen werken aan verschillende milieudoelstellingen. Naast de doelen om de stikstofemissie te verlagen kan het instrument ook van waarde zijn voor doelen in het klimaatbeleid en in het mestbeleid. Minister Schouten van LNV verkent daarom de mogelijkheid van een Afrekenbare Stoffenbalans voor het mestbeleid integraal en in samenhang met de stikstofaanpak en de klimaatopgave. Dat gebeurt in de grondgebonden melkveehouderij.

In de melkveehouderijpraktijk kan mogelijk worden voortgebouwd op de KringloopWijzer bij het opzetten van een Afrekenbare Stoffenbalans. De borgingsmogelijkheden van verschillende invoerdata in de centrale database zijn momenteel echter te beperkt voor een betrouwbare en handhaafbare regulering van de mest- en stikstofnormen, stelt Schouten.


Wanneer de Afrekenbare Stoffenbalans als een stimulerings-  of reguleringsinstrument moet dienen om zeker te stellen dat relatief eenvoudige en goedkope managementmaatregelen worden toegepast op bedrijfsniveau, dan moet de borging en handhaving ook in dat kader te worden bezien en opgezet, aldus de minister.


Maar wanneer de te nemen maatregelen een grote inspanning van bedrijven vragen om de doelen van het stikstof-, klimaat- en mestbeleid te halen, dan moet de opzet van het systeem in dat kader worden bekeken met extra eisen aan de handhaafbaarheid van de invoerdata. In een verkenning wordt daarom gekeken naar welke doelstellingen op de verschillende beleidsterreinen behaald moeten worden en welke eisen daarvoor aan een Afrekenbare Stoffenbalans moeten worden gesteld.


Na de verkenning kan een besluit genomen worden over de mogelijkheden voor invoering van een systeem. Vervolgens moet dan nog worden bepaald op welke manier de regulering rond een Afrekenbare Stoffenbalans wordt opgezet. Dat zou kunnen met een heffingssysteem zoals in de voormalige MINAS, maar er zijn wellicht ook andere mogelijkheden. In eerste instantie is de verkenning die plaats gaat vinden gericht op de grondgebonden melkveehouderij.

Bron: Ministerie van LNV, 04/05/2021
Publicatie: 06-05-2021